effektiv håndhævelse af eu`s udbudsregler

Report
13. NOVEMBER 2012
Dansk Forening
for Udbudsret
Effektiv håndhævelse af
EU’s udbudsregler?
v/advokat Jens Bødtcher-Hansen,
Kammeradvokaten
13. NOVEMBER 2012
Budskabet
›
›
›
›
Påstand
Retstilstanden vedrørende klager over
rammeaftaler er næppe udtryk for effektiv
håndhævelse.
Anbringende
En klage over en rammeaftale risikerer at
sætte rammeaftalen ud af kraft, indtil den
endelige afgørelse foreligger, uanset
› om klagen er blevet tillagt opsættende virkning, og
uanset
› om der er nedlagt påstand om ”uden virkning” i
forhold til selve rammeaftalen.
Side 2
13. NOVEMBER 2012
Kort om rammeaftaler og indkøbscentraler
›
›
›
Rammeaftalen fastlægger rammen om en eller flere kontrakter,
der først indgås senere, jf. artikel 1, stk. 5, i udbudsdirektivet.
Indkøbscentralen udbyder rammeaftalen og afløfter derved
ordregivers udbudspligt. Den efterfølgende tildeling sker ved
ordregiver selv enten gennem direkte tildeling eller gennem
genåbning af konkurrencen (miniudbud), jf. udbudsdirektivets
artikel 32.
Ordregiver anses for at have overholdt bestemmelserne i
udbudsdirektivet, ”forudsat at indkøbscentralen har overholdt
dette”, jf. artikel 11, stk. 2, i udbudsdirektivet.
Side 3
13. NOVEMBER 2012
Rammeaftaler og uden virkning
Hvornår uden virkning?
› Indgåelse af selve rammeaftalen (§ 17, stk. 1, nr. 1)?
› Næppe pga. bekendtgørelse og overholdelse af standstill m.v.
Eventuelt ved væsentlige ændringer, overgang til udbud med
forhandling. I praksis alene en teoretisk mulighed. Annullation af
tildelingsbeslutningen det realistiske scenarium.
›
Hvad med de efterfølgende tildelinger?
› Hvis selve rammeaftalen erklæres for uden virkning, gælder dette
også i forhold til de efterfølgende tildelinger. Ikke støtte ret på en
aftale, som er uden virkning.
› Hvis rammeaftalen ikke erklæres for uden virkning (men alene
annulleres), og købet falder inden for rammeaftalens
anvendelsesområde, hvad gælder så?
› Fejl ved anvendelsen af rammeaftalen i forbindelse med
genåbning af konkurrence – uden virkning en mulighed, jf. §
17, stk. 1, nr. 3, med mindre frivillig standstill, jf. § 17, stk. 2.
› Andre tilfælde?
Side 4
13. NOVEMBER 2012
Rammeaftaler og uden virkning, fortsat
KLFU's kendelse af 5. december 2011, Konica Minolta m.v. mod Erhvervsskolen
Nordsjælland:
Er rammeaftalen ”ulovlig”, er den foretagne tildeling "uden virkning”. Mao.: Reelt
set tale om ulovlig direkte tildeling, jf. artikel 11, stk. 2, i udbudsdirektivet og §
17, stk. 1, nr. 1) i Håndhævelsesloven.
[Fuldmagtsbetragtninger – sket offentliggørelse; Kontroldirektivets artikel 2d, stk.
1, litra a) samt artikel 2b, litra c); Udkast til nyt udbudsdirektiv]
Modifikation: Forudgående bekendtgørelse, jf. § 4. Ingen vurdering af god/ond tro
hos ordregiver, modsat KLFU's kendelse af 3. november 2011, Finn Frogne A/S
mod Rigspolitiet og forarbejderne til håndhævelsesloven.
Se også kendelse af 20. december 2011, Elite Miljø A/S mod Odense Kommune.
NB! Gælder dog alene ved køb gennem indkøbscentraler, jf. KLFU's kendelse af
26. juli 2012, Mediq Danmark A/S mod Københavns Kommune.
Side 5
13. NOVEMBER 2012
Rammeaftaler og opsættende virkning
§ 12 i Håndhævelsesloven om opsættende virkning
›
›
›
Formål: At afhjælpe en svaghed ved den
effektive håndhævelse gennem spekulation i
hurtig underskrivelse, jf. præambel 4 til dir.
2007/66.
Praksis: Hvis klagen ikke tillægges opsættende
virkning, og påstanden er annullation,
underskrives aftalen – som oftest. ”Alene” et
erstatningsopgør.
Spørgsmål: Gælder det også i forhold til
rammeaftaler og de efterfølgende tildelinger?
Side 6
13. NOVEMBER 2012
Rammeaftaler og opsættende virkning - praksis
›
Delkendelse af 24. juli 2012 Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service
A/S vedr. Rammeaftale 50.21 ”Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.”,
› Delkendelse af 24. juli 2012 Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service
A/S vedr. Rammeaftale 50.22 ”Engangsservice, borddækningsartikler og
fødevareemballage”
› Delkendelse af 2. oktober 2012 COWI A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs
Service A/S vedr. Rammeaftale 17.05 ”Bygherrerådgivning”
›
Abena A/S (tilsvarende formulering i COWI-kendelserne):
› ”Såfremt klagenævnet ved sin endelige afgørelse af sagen annullerer indklagedes
beslutning om at tildele kontrakten til Stadsing A/S, følger det af udbudsdirektivets
artikel 11, stk. 2, at de tilsluttede kommuner m.v. ikke lovligt har kunnet og fremover vil
kunne anvende rammeaftalen. Foretagne indkøb vil være direkte tildeling, som
afhængigt af indkøbsomfang m.v. vil være stridende mod den enkelte ordregivers
forpligtelser efter udbudsdirektivet eller tilbudslovens afsnit 2, og som for så vidt angår
direkte tildeling i strid med udbudsdirektivet vil kunne erklæres uden virkning.”
Side 7
13. NOVEMBER 2012
Mulig konsekvens
De facto opsættende virkning – også selv om klagen ikke er blevet tillagt
opsættende virkning, og den nedlagte påstand alene går på annullation af
rammeaftalen.
› I hvert fald risiko for at blive mødt med sanktionen
uden virkning/økonomiske sanktioner samt
erstatningskrav. Se her artikel 35 og 37 i
udkast til nyt udbudsdirektiv.
› Mulighed for at gøre brug af profylakse? Ja, men
ekstra tid, god/ond tros vurdering (betragtninger
vedrørende "fumus boni juris").
› Udtryk for effektiv håndhævelse?
›
Side 8
13. NOVEMBER 2012
Tak for i dag

similar documents