Præsentationen fra mødet kan ses her

Report
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
LAG og LEADER
i landdistriksprogram 2014-2020
- bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v.
Sted: Sjælland
Af: Claus Lyngby Petersen
1
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Hvad kommer vi rundt om?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Baggrund: lidt om metatendenserne
Lokal drevet udvikling i landdistrikterne
- (CLLD: Community Local Led Development)
Hvad er en Lokal Aktionsgruppe (LAG)
Hvor kan der laves LAGer i Danmark?
Organisering af landdistriktsindsatsen i Danmark
Hvad skal en LAG og hvordan?
Hvilke konkrete og praktiske opgaver varetager en LAG?
Hvilke økonomi følger med etablering af en LAG?
Next steps?
2
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Hvorfor dette møde?
• MBBL-mobilisering – lokalt!
• Gamle LAGer har gjort det godt
”Ordningerne estimeredes til at bidrage tilfredsstillende til at skabe
nye arbejdspladser og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne.
Det var evaluators vurdering, at de projekter, der gennemførtes
under ordningerne i høj grad var levedygtige. Den væsentligste
forklaring på dette var LEADER-metoden, som var med til at sikre en
god forankring af de enkelte projekter i lokalområderne.”
(Annette Aagaard Thuesen: ’Merværdi af LEADER’)
• Bevar know how og ekspertise!
• Færre midler
• Større projekter – måske større effekter?
• Hvad kan vi nu gøre - stadig udfordringer!
3
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Vi er en del af et fælles
Europæisk
initiativ om
landdistriktsudvikling
4
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Udfordringerne i EU’s landdistrikter er:
• Affolkning,
• Forringet boligmasse
• Fraflytning af erhverv,
• Lavere skattegrundlag,
• Servicenedgang,
• Skævvridning i den demografiske
sammensætning
5
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Befolkningsudvikling – en udfordring for de danske landdistrikter
110
Byområder i eller tæt på de største byer
105
Hele landet
Landdistrikter tæt på de største byer
100
Byområder længere væk fra de største byer
Landdistrikter længere væk fra de største byer
95
90
Småøer
85
80
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Det store billede i forhold til landdistriktsindsatsen:
EU-prioritet af lokal drevet udvikling:
Fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og
økonomisk udvikling i landdistrikterne.
Nationalt program der forfølger
målene gennem jobskabelse og
bedre levevilkår
Mål i lokale
udviklingsstrategier
(lokale LAG mål)
Tværgående mål;
- Innovation,
- grøn omstilling/miljø
- klimatilpasning
7
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
• Vil du have indflydelse på udviklingen i dit
lokalområde?
• Vil du involvere dig?
• Vil du være en del af et
større samarbejde og netværk?
• Brænder du for udvikling?
Så kan du godt blive siddende!
8
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Hvad er en LAG?
LAG er en forkortelse for Lokal AktionsGruppe. Det er
en ikke-voldelig forening nedsat efter EU-regler og
demokratiske principper med det formål at skabe lokal
udvikling gennem samarbejde og tilskud til projekter
9
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Foreningens formål er:
• at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem
samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet,
kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i
overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for
2014 – 2020, herunder at indstille prioriterede projekter
til tilskud under programmet,
• at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i
området og
• at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.
10
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Tag hånd om udviklingen:
LEADER
LEADER er en metode, hvor
lokale mennesker involveres i
udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, som fokuserer på
udvikling af et landdistrikt (en
gruppe af kommuner) på
tværs af forskellige sektorers
normale måde at tænke på.
11
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Den hellige Treenighed - opsummering!
Lokal udvikling
og innovation
12
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
26 områderne, hvor der kan laves LAGer
LAG-områder beror på 4 principper:
1. Bred geografisk dækning af
landdistriktsområder
2. Effektiv organisering, der
tilskynder til større
projekter
3. Større aktionsgrupper med
større økonomisk volumen
4. Styrket samarbejde på
tværs af kommunegrænser
13
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Overordnet organisering af LAG-indsatserne (og FLAG-indsatserne)
Politiske og
programniveau
Centralt
Administrativt
Centralt
Politisk og
administrativt
Lokalt
Fødevareministeriet
Overordnet ansvarlig for
Landdistrikts- og
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammerne
Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Ansvarlig for LAG-indsats
NaturErhvervstyrelsen
Kontor for Landdistrikter
Netværkscentret
LAG
LAG
FLAG
FLAG
LAG
14
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Lokal LAG-organisering
Vedtægter
Maks. 49 % offentlige
Generalforsamling
Tilstræbe ligelig
køns- og
aldersfordeling
Lokale medlemmer
15 år som medlem af LAGen
18 år til bestyrelsen
15
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Opgaver for LAGens medlemmer:
• Vælge en bestyrelse + formand
• Indgå i dialog med bestyrelsen om udviklingsstrategi samt godkende denne
• Medvirke til at støtte op om LAGens indsatser, og fremme af
LAGens virke.
• Godkende årsberetning og budget på GF
• Deltage og/eller bistå ved arrangementer, f.eks. med specifik
viden, oplæg etc.
16
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
LAG-bestyrelsen som katalysator for gode ideer og lokal
udvikling:
• Udarbejde og gennemføre en innovativ udviklingsstrategi .
• Tage initiativ til nye (innovative) projekter og ideer i landdistrikterne.
• Sprede budskabet om arbejdet og involvere medlemmerne i
udviklingsarbejdet.
• Støtte og vejlede ildsjæle.
• Deltage i netværksaktiviteter med andre LAGer/MBBL/NEST.
• Prioritere og indstille projekter til NaturErhverv.
Her bør det huskes…..
17
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
LAG-bestyrelsen bruger god forvaltningsskik:
•
•
•
Arbejdet i LAGens bestyrelse er omfattet af tavshedspligt
Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i
forvaltningsloven
Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ligeledes!
18
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Øvrige bestyrelsesopgaver/foreningsdrift:
•
•
•
•
•
•
Vedtægter.
Varetage den årlige generalforsamling.
Bidrage til tilsyn af støttede projekter.
Ansætte en koordinator, der kan varetage en sekretariatsfunktion.
Fremlægge regnskab og årsberetning m.v. if. med generalforsamlingen.
Selvevaluering….??
19
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
LAG-bestyrelsen som skaber af borgerinddragelse og
borgerdeltagelse :
•Skabe netværk og samarbejde
• Skaber rummet for mødestedet
• Empowerment / kapacitetsopbygning
• F.eks.:
Færdigheder
- Netværksmøder mellem lokale aktører
- Workshops om ideudvikling / innovation
- Seminar om / kursus i fundraising
- Politiske møder om landdistriktsudvikling
- Erhvervs- og iværksætterseminarer
- En tur på landet – bus-sightseeing for lokalpolitikere
20
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Indsatsområder i Landdistriktsprogram 2014-2020:
Det kendte
Det kendte
Det nye
Etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder
Etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse
Samarbejdsprojekter +
tværgående; innovation, grøn omstilling og klima tilpasning
21
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Udviklingsstrategien:
• Grundlaget for og omdrejningspunktet i LAG’ens
arbejde.
• Klar linje mellem (EU), Landdistriktsprogram,
udviklingsstrategi og lokale projekter.
• SWOT analyse skal tegne et billede af områdets
styrker, svagheder og potentialer.
• Hvilken involvering og samarbejde vil LAGen
initiere og hvordan?
• Målsætninger og effekter – hvordan?
22
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Indstilling af projekter:
• LAGen indstiller projekter og Naturerhverv giver tilsagn!
• Forvaltning af offentlige penge - derfor klare objektive kriterier ved
vurdering af ansøgninger.
• Gennemsigtighed, åbenhed i beslutninger, referater, prioriteringer af projekter.
• Bestyrelsen repræsenterer hele LAG-området.
• Lov om offentlighed i forvaltningen gælder for LAGen.
• Tavshedspligt
• Habilitet
• Projekter vurderes efter et pointsystem.
23
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Prioriteringsskema (eksempel):
Projekt
Levevilkår /
Arb.pladser
Isfabrik
Arb.pladser
100%
finansiering
75 %
Forretningsplan
Ja, omfattende
Nyhedsværdi /
Innovation
Stor/energieffektiv
produktion
Værdi if. til udviklingsstrategi
Stor og godt
match med
mål i
indsatsområde
….
Samarbejdspartnere /
Synergi med
andet
3 stk;
- Brugsen
- synergi
med
fødevarenetværk
Evt. Tema
Lokale
Fødevarenetværk
Point før
møde
8
Point på
møde
9,5
Projekt 2
Projekt 3
• Udfyldes inden mødet af bestyrelsen
• Bemærkninger og drøftelser af hvert projekt noteres
• På baggrund af bemærkninger og drøftelser gives samlet pointtal på mødet
• Kun projekter med en scores over x prioriteres
24
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Hvor kommer pengene til projektstøtte fra?
• Typisk projektfinansiering er maks. 50 % finansiering via LAGen
• Restfinansiering via andre midler og/eller frivilligt arbejde
• Andre midler kan være Landdistriktspuljen, Friluftsrådets Tips og Lotto-midler, privat
finansiering, kommunale midler etc.
• Kun én EU-finanseringskilde pr. projekt
25
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Økonomisk ramme for LAGens arbejde:
• 14 millioner i 2014 og 94,4 millioner i 2015
• 57 LAG-kommuner, som deler 65 % af ramme.
• 35 % fordeles til LAG-kommuner (37 stk.) med negativ befolkningstilvækst
• Regneeksempel (cirkatal):
1.000.000 kr. i grundbeløb pr. kommune +
knap 900.000 kr. pr. kommune hvis befolkningstilbagegang
• LAGen kan maksimalt bruge 20% af deres ramme
på administration
• Koordinatornetværk med funktionsopdeling:
- Administrativ koordinator
- Faciliterende koordinator
26
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Next Steps, overordnet:
Der arbejdes med næste programperiode ud fra følgende planlægning:
• Danmark fremsendte det danske programforslag til Kommissionen i marts 2014
• EU vil over en 6 måneders periode behandle de 28 landes anbefalinger
• Der skal stiftes nye LAGer og laves nye udviklingsstrategier
• Der er et ønske om, at der bygges videre på den know-how, der er skabt og
opbygget i den gamle periode
27
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Tidsplan
- og hvordan kommer vi videre?
28
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Vejen videre frem:
• Driftsbekendtgørelse + info møder
• Stiftende generalforsamling
-klargøring/forretningsorden/næstformand osv.
• Ansøgning om godkendelse af LAG hos MBBL (udv.komité)
• Udviklingsstrategien kan påbegyndes straks LAGen er godkendt
(udv.komité/MBBL)
• Kursus desangående, men skal ikke være i modstrid med
kommunale og regionale planer
29
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Hvor kan bestyrelserne hente hjælp?
• Bekendtgørelser og vejledninger
• Yderligere informationsmateriale på www.livogland.dk
-Tilmeld dig NetværksInfo og LAG-forum på
www.livogland.dk
• Årsmøder, koordinatormøder, infomøder mv.
• Erfa-grupper
• Kurser
• kontakt Netværkscenteret
- Mail: [email protected]
30
Europa investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri
Spørgsmål:
31

similar documents