GY-arbete Skolverket

Report
Gymnasiearbetet
2013-10-29
Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
Projektarbetet
Likheter med projektarbetet
• Omfattning 100 poäng
• Kopplat till programmet
• Ett större arbete eller uppgift
• Planera – genomföra - utvärdera
Skillnader mot projektarbetet
• En del av examensmålen
• Inget eget ämne, kurs eller kunskapskrav
• Betyg E eller F med kravet E för gymnasieexamen
• Krav på medbedömare
• Inga krav på loggbok
Stöd och exempel från Skolverket
Exempel Yrkesprogram
Exempel
• Elevens gymnasiearbete inriktat mot yrket…
• Elevens uppgift
• Elevens gymnasiearbete
•
•
•
Planering
Genomförande
Utvärdering
• Om bedömningen i exemplet
• Eleven förväntas i sitt gymnasiearbete visa:
Arbetsformer
Arbete över
programgränser
På arbetsplats
• På skolan
• Enskilt arbete till kund Enskilt arbete
• Arbete i grupp till kund Med kolleger på
arbetsplatsen
•
Pararbete
Arbete i grupp över
till kund
inriktningsgränserna,
på skolan med arbete
Arbete mot
mot kund
större kundgrupp
Arbete utifrån
case/rollspel
Arbete i
företagsliknande
arbetsformer
Inköp av tjänst
Bedömning
• Hjälpmedel vid bedömning
 Fakta och förståelse
 Färdigheter
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning yrkesprogram
• Fakta och förståelse
• I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• kunskaper om människan utifrån fysiska, psykiska, sociala eller kulturella,
och för uppgiften relevanta, aspekter vid hälsa, ohälsa eller
funktionsnedsättning,
• kunskaper om vanliga etiska frågeställningar inom yrkesområdet, samt
• kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk eller social hälsa.
Bedömning yrkesprogram
• Fakta och förståelse
• I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• kunskaper om människan utifrån fysiska, psykiska, sociala eller kulturella,
och för uppgiften relevanta, aspekter vid hälsa, ohälsa eller
funktionsnedsättning,
• kunskaper om människan utifrån fysiska, psykiska och sociala aspekter vid
hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning, i samband med dagligvård av
patienterna,
Bedömning yrkesprogram
• Färdigheter
• I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• färdigheter i att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera
arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt,
• färdigheter i att använda informationsteknik för information,
kommunikation och dokumentation, samt
• färdigheter i att, i förekommande fall, använda relevant medicinteknisk
och annan teknisk utrustning utifrån gällande bestämmelser samt på ett
sätt som är säkert för patienter, brukare och personal.
Bedömning yrkesprogram
• Värderingsförmåga och förhållningssätt
• I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet,
• förmåga att arbeta med ett etiskt förhållningssätt,
• förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter och
brukare med respekt för den enskilda individens förutsättningar och
behov,
• förmåga att analysera och lösa problem som uppkommer under arbetets
gång, med omdöme och med fokus på patientens och brukarens bästa,
samt
• förmåga att på ett relevant sätt samarbeta med annan personal och ta
ansvar för arbetsuppgifterna.
Vem ansvarar för vad?
 Ytterst lärarens ansvar
 Rektors ansvar
 Skolverket stöd och exempel
 Lokala programråd och andra avnämare
 En medbedömare med kunskaper inom
yrkesområdet
Tänk på
 Gymnasiearbetet dokumenteras i elevens
examensbevis
 Krav för yrkesexamen
 Systematiskt kvalitetsarbete
Vanliga frågor
 När i utbildningen?
 Inte examination
 Samverkan med kurs?
 Meritvärde
Bland annat detta regleras lokalt
 Tid för gymnasiearbetet
o för elev
o för lärare
 Enskilt eller grupp
 Hur ansvarig lärare och medbedömare tar del
av arbetet
Prövning inom vuxenutbildning
• Skollagen 20 kap 30§
• Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal
vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i gymnasiearbete.
Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på gymnasiearbetet.
• Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en
kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E.
• Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar utbildning inom
det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.
Och sen…
 Hur följer vi upp och utvärderar utförda gymnasiearbete?
 Hur samlar vi ihop utvärderingar efter första årets
gymnasiearbete?
 Hur går vi vidare när eleverna har genomfört sina
gymnasiearbeten?
 Hur dokumenterar vi elevernas och vårt eget arbete?
 Vilka förändringar vill vi göra till nästa omgång?
Lycka till med gymnasiearbetet!

similar documents