raadgiveransvar

Report
Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar
Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland, Januar 2014
BedreBolig - Grundkursus
Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar
• Definition og betydning af uvildighed
• Rådgiver ansvar
• Eksempler på saglig og helhedsorienteret rådgivning, god
projektledelse og forventningsafstemning i processen fra
energitjek, energirapport og videre forløb
• Betydning af kvalitetssikring
2
Uvildighed og saglig rådgivning
Hvad siger Den danske Ordbog – og hvad betyder det praksis.
Vær ærlig omkring uvildigheden: hvis du ikke er uvildig, så gør opmærksom på det!
Uvildig
Saglig (rådgivning)
Ordbogen:
Uafhængig eller upåvirket af egne eller andres
interesser, følelser eller meninger
Synonym med: ”neutral” – ”upartisk”
Ordbogen:
Primært bygge på eller holde sig til objektive og nøgterne
kendsgerninger uden at inddrage uvedkommende,
personlige vurderinger, interesser eller lignende.
Praksis:
Ikke henvisning til 3. mand
Ikke henvisning ”til sig selv”
Ikke anbefaling af ”eet navngivet produkt”
Praksis:
Saglighed / hensynsfuld dialog
Uvildighed
”Dokumentation”
3
Uvildighed og saglig rådgivning
Rådgiverens uvildighed og saglighed – et eksempel til debat
Kunden ønsker gulvvarme og vil høre om det er bedst med el eller vandbaseret
gulvvarme.
BedreBolig Rådgiveren er el-installatør og fortæller om de rent
etableringsmæssige fordele ved et el-system. Han fortæller naturligvis også om
mulighederne for vandbaseret gulvvarme, og fortæller at det kræver opbrydning
af betondækket, der ligger under gulvet.
Er rådgiveren uvildig i sin rådgivning af kunden?
Er rådgiveren saglig i sin rådgivning af kunden?
Hvad kan vi kræve af BedreBolig rådgiveren?
4
Uvildighed og saglig rådgivning
Et eksempel til debat
Bygningsejer kontakter en BedreBolig Rådgiver for at få vejledning om
udskiftning af et oliefyr. Boligejer har fået et tilbud på en kedel som ikke står på
TI’s liste over godkendte kedler. Ved gennemgang af bygningen konstateres det,
at den forslåede kedel er rigtig dimensioneret.
• Hvorledes gives en uvildig rådgivning?
• Hvornår er rådgivningen saglig?
• Hvad kan vi kræve af BedreBolig Rådgiveren?
5
Rådgiverens ansvar
Traditionelle rådgivningserhverv og teknisk rådgivning
Forskellige typer af rådgivere
• Den klassiske forstand (liberale erhverv) : arkitekter, revisorer,…
• Teknisk rådgivning (fagspecifik rådgivning m.v.) : rådgivning som
led i erhvervsudøvelsen
• ABR 89
• BedreBolig Rådgivere er en blanding af de forskellige typer, og vil
uanset deres oprindelige profession blive anset og opfattet som
værende ”professionelle rådgivere”
6
Rådgiverens ansvar
Fastlæggelse af ansvar
7
Rådgiverens ansvar
Besparelser og dimensionering
Overslag på besparelse
Beregning af besparelse
Garanti for besparelse
Ikke oplagt ansvar, da ingen konkret beregning
har karakter af ”tommelfingerregler”
Beregning angives ud fra opgivne og kortlagte data.
Disse angives sammen med beregning => ansvar for
beregningens korrekte udførelse
Bør ikke gives => konkret ansvar
Husk: en beregnet besparelse er IKKE det samme som en garanteret besparelse.
Kunden skal oplyses om, hvilke data, der ligger til grund for beregningen.
Vigtigt: tag forbehold for adfærd!
Dimensionering af anlæg / jordslanger m.v.
Ansvaret bør overlades til den, der skal stå inde for anlægget og dets installation,
funktion og drift.
8
Rådgiverens ansvar
Erstatningsansvar
Tab
Hvis den person, der har modtaget rådgivningen har
lidt et økonomisk tab.
Kausalitet
Der skal være en årsagssammenhæng imellem
rådgivningen og det økonomiske tab
Adækvans
Rådgiveren skal kunne forudse, at der er en vis
sandsynlighed for, at rådgivningen vil kunne
resultere i et økonomisk tab
=> Vanskeligt at blive pålagt ansvar uden direkte sammenhæng
9
Rådgiverens ansvar
Erstatningsansvar / ansvarsfraskrivelser m.v.
I en retssag vil en ansvarsfraskrivelse ofte blive tilsidesat.
Udeladelser fra rådgivning, fejl og forsømmelser kan også medføre
erstatningsansvar, og vurderes ofte ”strengt” - især, hvis det kan
sandsynliggøres at en anden rådgiver ville have givet et bedre råd
(økonomisk bedre)
Rådgiveransvarsforsikring: vær opmærksom på begrænsninger /
erstatningsbeløb – antal skader m.v.
Forventningsafstemning: Det er ALTID en god idé, at præcisere
hvad der rådgives om – og hvad der IKKE rådgives om!
10
Saglig og helhedsorienteret rådgivning
Forventningsafstemning
Dialogbaseret rådgivning:
Holistisk indgangsvinkel
Dialogbaseret rådgivning
Helhedsorienteret rådgivning
11
Dialogens 7 trin
Rådgivningsforløb som beskrevet i den dialogbaserede rådgivningsmodel, der er udviklet af bl.a.
Energitjenesten i forbindelse med et Forsknings- og Udviklingsprojekt for ELFORSK.
1. Indledende dialog
Første kontakt:
Kan komme telefonisk, skriftligt eller personligt.
Kunden fortæller om sit ønske,
og det der ønskes hjælp til.
Case:
Kunden vil gerne have gulvvarme i køkken / alrum og vil
gerne vide, hvad der er bedst: el eller vandbaseret gulvvarme.
12
Dialogens 7 trin
2. Udgangspunktet = Kundens reelle ønske / ”driver”
Spørg ind til kundens begrundelse for at ville have gulvvarme:
Case:
Gulvet er koldt, og det føles som om, at det trækker.
Kunden har mindre børn, der leger på gulvet.
Huset er bygget i 1959 – og tilbygget i 1989.
I forbindelse med tilbygningen blev der lavet køkken / alrum med klinker.
Der er terrassedøre og vinduer på to ydervægge (mod nord/øst og mod syd / vest).
13
Dialogens 7 trin
3. Er gulvvarme interessant (Analyse / ”kortlægning”)
Vil problemet blive afhjulpet af at der etableres gulvvarme,
og er gulvvarme den bedste / billigste løsning.
Hvordan er gulvets isoleringsgrad, og hvordan er de fysiske forhold
Case:
Det viser sig (ved temperaturmålinger)
at det er sandsynligt, at de kolde gulve
kan skyldes kuldenedfald fra de store vinduer
og terrassedøre, der er fra slutningen af 80’erne.
Der er tale om almindelige termoruder.
14
Dialogens 7 trin
4. Forskellige løsningsmodeller
Dialog med kunden om, hvilke årsager der kan være og de mulige løsninger. (den simple
løsning / kortsigtede – den helhedsorienterede / langsigtede). Det aftales med kunden,
hvilke ideer, der skal gås videre med (undersøges for økonomi m.v.)
Case:
Kunden er stadig interesseret i gulvvarme, men vil også gerne spare på varmen.
Kunden vil gerne vide, hvad det vil koste at skifte ruder og / eller vinduer, og hvilken effekt
det vil have. Der skal også kigges på muligheder for at efterisolere soklen udvendigt.
Herudover skal der kigges på muligheder for at etablere gulvvarme.
Rådgiveren har konstateret (via BBR), at gulvisoleringen er på 200 mm, og at der er
etableret kapillarbrydende lag. Gulvet består af 200 mm leca-kugler, 200 mm sundoflex.
Herpå er der et 100 mm betonlag, hvorpå der er lagt 25 mm tykke klinker.
15
Dialogens 7 trin
5. Beslutningsgrundlag
Udarbejdelse af BedreBolig Plan:
Der bliver lavet en kortlægning af den bygningsdel,
det omhandler (det er det, kunden ønsker).
Der laves beregning på:
• udskiftning af glas
• udskiftning af vinduer
• etablering af sokkelisolering
Der laves en beskrivelse af gulvets isoleringsstand, og de udfordringer / muligheder (herunder
lovgivning), der er for at etablere gulvvarme.
De forskellige etableringsudgifter sammenlignes med besparelsesmuligheder.
De sideordnede gevinster: indeklima og komfortforbedringer medtages i beskrivelsen.
Herudover laves der en beskrivelse af forskellige vinduesløsninger, der passer til husets arkitektur.
16
Dialogens 7 trin
6. Beskrivelse af opgave
Kunden skal vælge, hvad der skal foretages.
Det kan være en god idé at hjælpe kunden med at
beskrive nøjagtigt, hvad der skal indhentes tilbud på
– og evt. være behjælpelig med at indhente disse (Modul II: Byggeledelse)
Case:
Kunden vælger at udskifte vinduer og terrassedøre,
og har udsat den endelige beslutning om etablering af gulvvarme.
17
Dialogens 7 trin
7. Beslutning / aftale.
Der laves en klar aftale om:
Hvad skal kunden foretage sig?
Hvad skal rådgiver foretage sig?
Skal der inddrages flere inden den endelige
beslutning tages?
Er kunden tilfreds? (Der sker ikke noget ved at
spørge!)
(Modul II) Byggeledelsesydelsen
18
Kontrakt med kunden
Standardkontrakt for Kortlægningsydelse
Standardkontrakt for Byggeledelsesydelsen
Boligejeren: beslutter hvilke ydelser – og
omfanget af ydelser – der skal indgå i aftalen
Kontrakten anvendes til hele forløbet!
Rådgiver og boligejer: vælger hvilke punkter i
aftalen der er relevante.
Enighed om endelig udformning.
Tilgængelige på www.BedreBolig.dk medio februar
19
Kvalitetssikring
Betydning af kvalitetssikring
VIGTIGT:
Sikre korrekte beregninger
Sikre, at al rådgivning er givet / tilbudt
Intern kvalitetskontrol - kvalitetssikringshåndbog
Brug beregningsværktøjer (tjek beregningerne en ekstra gang)
Brug tjeklister (er der noget, der mangler at blive belyst)
Brug ”officielle” lister og informationsmaterialer (støt jer til f.eks.
videncenterets energiløsninger)
20
Kvalitetssikring
Betydning af kvalitetssikring
Manglende kvalitet øger risikoen for:
1. Manglende betaling (dårlig økonomi og manglende indtjening)
2. Utilfredse kunder (bøvl – uforholdsmæssigt stort tidsforbrug)
3. Erstatningskrav (en direkte dårlig forretning)
4. Energistyrelsens godkendelse sættes måske også på spil?
21
Litteratur og kildemateriale
Her kan I læse mere:
Generelle betragtninger omkring rådgiverens ansvar kan læses i
bogen:
”Rådgivning, det professionelle erstatningsansvar” af Lars Bo
Langsted / forlaget Thomsen A/S, 2004
Finansforbundets vejledning omkring rådgiveransvar:
http://www.finansforbundet.dk/da/fortillidsvalgte/Tillidsmandsarb
ejdet/Sider/Raadgiveransvar.aspx
22
Kontaktinformation:
Marianne Bender
Tlf. 21 21 32 88
[email protected]
Bedrebolig.dk

similar documents