Takarékszövetkezeti Szakmai nap 2012.06.15. Tóth László

Report
MV-Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
MV
Zrt.
Tóth László
Kockázatkezelés és monitoring igazgató
A forrás útja az MV Zrt-től a
Kedvezményezettekig
Az MV Zrt. által alkalmazott monitoring
tevékenység
Szerződéskötés,
partnerlimit
Adatszolgáltat
ás tesztelése
Előfinanszírozás
igénybe vétele
Ügyletkötést megelőző lépések
Ügyleti szerződések
jelentése
Adatszolgáltatás
Ügyletek lezárása,
elszámolás
Ügyletkötéshez kapcsolódó lépések
Az MV Zrt. saját belső szabályzatai alapján minden szerződött Közvetítő
partner részére partnerlimitet határoz meg.
Partnerlimit: a Közvetítő felé vállalt aktuális kockázatvállalás maximális
mértéke.
Partnerlimit terhelése:
- refinanszírozott programok esetében az elkülönített tőkeszámlára
lehívott Előfinanszírozás korrigálva a visszautalt forrásokkal
- garanciaprogram esetében a vállalt garancia induló állománya
Partnerlimit terheltség
Amennyiben a partnerlimit terheltsége eléri a 80%-ot, a Közvetítő
limitemelési kérelmet nyújthat be.
Programlimit
- a Pályázati kiírásban meghatározott keretösszeg
Forráslimit
- a Pályázati kiírásban meghatározott keretösszeg 20%-a
Túllépés lehetséges a Közvetítő kérelme alapján és az MV Zrt. egyedi
engedélyével.
Partnerlimit
- az MV Zrt. által meghatározott limitösszeg
Limitemelési kérelmet a Közvetítő benyújthat, amelyet az MV Zrt. bírál el.
IT rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatási sablonok kitöltése (excel
sablonok) és interface-n történő csatolása, küldése.
Adatok tesztkörnyezetben kerülnek rögzítésre.
Elektronikus kommunikáció vizsgálata. Státuszváltozások követése.
Sikeres teszt után éles jelszó az interface területhez.
Tesztelést az MV Zrt. végzi a Közvetítővel (Somlai Katalin, Kardos
Barnabás)
Az Előfinanszírozás igénybevételét a Közvetítői Szerződés szabályozza:
1. Az előzőekben bemutatott 1-2. lépés sikeres teljesítése.
2.
A Szerződött Programhoz kapcsolódó elkülönített
megnyitása és az MV Zrt. felé történő bejelentése.
tőkeszámla
MV Zrt. feladata a számla IT rendszerben történő rögzítése.
3.
A Szerződött Programhoz kapcsolódó Előfinanszírozás
amelynek maximális összege 200 millió Ft.
lehívása,
Első lehívás esetén szükséges a cégszerűen aláírt lehívás és a
tőkeszámla megnyitásának igazolása.
További lehívások esetén szükséges az elkülönített tőkeszámla
pillanatnyi egyenlegét mutató bankszámlakivonat, illetve az első
lehívás során jóváírt előfinanszírozás 80%-ának felhasználása.
Előfinanszírozás felhasználása:
1. Az elkülönített tőkeszámlán jóváírt Előfinanszírozás 80%-át 60 napon belül
fel kell használni.
2. Felhasználási korlát nem teljesítése esetén a jóváírt Előfinanszírozás fel
nem használt részének 80%-át az MV Zrt. Jogosult visszakövetelni.
Indokolt esetben ettől eltérhet.
A tőkeszámlán végrehajtható tranzakciókat a Közvetítői Szerződés rögzíti.
Súlyos hiba
- Elkülönített tőkeszámlák közötti átvezetés nem lehetséges.
Előfinanszírozás kizárólag a refinanszírozási programokhoz kapcsolódik.
Ügyletadatok jelentése a tesztelés alapján megismert excel sablonok
kitöltésével történik.
Egységes az adatszolgáltatás
garanciaprogram esetében.
a
refinanszírozott
programok
és
a
Az adatokat napi kétkörös módon szükséges adni ami a következőt jelenti:
- jelentési kötelezettség csak abban az esetben van valamilyen esemény
történik (igénylés, szerződéskötés, szerződés módosítás stb.)
- szerződött adatközlés szerződés aláírásától számított 5 napon belül
Adatszolgáltatás két típusát különböztetjük meg:
I. Napi kétkörös
Törzsadatokhoz kacsolódó adatszolgáltatás
szerződéses adatok, szerződésmódosítás stb.)
(pl.
igényléses
adatok,
Adatküldés akkor szükséges ha adatküldéshez kapcsolódó esemény
történik. (szabályozza, lebonyolítási eljárásrend, adatszolgáltatási tábla)
II. Havi adatszolgáltatás
A működés alatt keletkező adatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás. Kiterjed
1. ügyletekre
2. pénzügyi tranzakciókra
1. Havi adatszolgáltatás ügyletek vonatkozásában
- aktuális állományi adatok
- ügyletminősítési adatok
2. Havi adatszolgáltatás tranzakciók vonatkozásában
- tőkeszámla forgalmára vonatkozó adatok
Havi adatszolgáltatási határidő, tárgyhót követő 10. nap.
Jövő:
Az MV Zrt. Egy web felületet alakít ki ahol az egyes Közvetítők a rájuk
vonatkozó adatokat látják. A napi, havi adatszolgáltatási kötelezettségüket
sablonok nélkül tölthetik ki. Fennálló állományukat, ügyleteiket, státuszokat
lekérdezhetik.
A
Közvetítők a refinanszírozott hiteleik
visszatörlesztett tőkével elszámolnak.
kifolyósítását
követően
a
Az elszámolás a következő:
- az elkülönített tőkeszámlára visszaérkező forrásokat havonta egyszer a
Programszámlára át kell utalni (nem ügyletszinten)
Ügyletek lezárási lehetőségei:
1. A Kedvezményezett a hitelt ütemterv szerint visszafizeti véghatáridőre, a
refinanszírozási forrás pedig a Programszámlára kerül a Közvetítő havi
átvezetéseivel. Az ügylet lezárt státuszba kerül.
2. A Kedvezményezett a hitelt nem fizeti vissza és a Közvetítő a
hitelszerződésben meghatározott fedezeteket érvényesíti és ezt követően
veszteséget realizál. Ebben az esetben kérheti a veszteségmegosztást.
Veszteség megosztás:
A veszteség-megosztási korlát a teljes folyósított hitelállomány
szerződéskori refinanszírozott összegéből - azaz Közvetítő által a
Kedvezményezettnek folyósított (kifizetett) Hitelek összege, nem
figyelembe véve a Kedvezményezett által visszafizetett (törlesztett)
összegeket - kerül meghatározásra, a következők szerint:
A Hitelportfolió veszteségének
sávos mértékei
MV Zrt. által
vállalt
veszteség
Közvetítő által
vállalt
veszteség
1.
0-5%-ig
100%
0%
2.
5-10%-ig
50%
50%
3.
10-15%-ig
30%
70%
A korlát meghatározása negyedévenként történik.
Veszteségmegosztáshoz,
egy
ún.
veszteség-megosztási
kérelem
benyújtása szükséges. Benyújtáshoz kapcsolódó dokumentumok a
Lebonyolítási Eljárásrendben nevesítve.
Veszteségmegosztás kizárólag a refinanszírozási hitelprogramokban vehető
igénybe.
3. Garanciaprogram esetén a garancia beváltásra kerül. Az ügyletet kizárólag
a behajtási folyamat lezárását követően lehet lezárni.
Lezárás
veszteséggel
is
lehetséges,
behajthatatlannak minősíti a követelést.
A behajtást a Közvetítő végzi.
amennyiben
a
Közvetítő
1. szint: IT rendszer alapján logikai műveletekkel történő ügyletek szűrése
(pl. TEÁOR kód, székhely, projektcél, hitelösszeg stb.)
2. szint: havi adatszolgáltatás keretében az elkülönített bankszámlakivonatok
és az adatszolgáltatás összevetése. Hiba esetén a javítás, az MV Zrt.
iránymutatása alapján történik.
3. szint: helyszíni ellenőrzés a Közvetítő székhelyén
- az MV Zrt. A Közvetítői szerződésben rögzített feltételek alapján
ellenőrzést végezhet
- a program lebonyolítása során résztvevő egyéb szervezetek (Európai
Bizottság, EU ÁSZ, EUTAF, Irányító Hatóság stb.) ellenőrzése.
Célja: a programok alakulásának nyomon követése, értékelése,
Köszönöm
figyelmüket!

similar documents