Samfunnskontrakt i Nord-Norge

Report
Samfunnskontrakt i nord
Sven Erik Forfang, rådsleder
• En pilotprosess i Nord-Norge
• Utarbeide et grunnlag for en felles samfunnskontrakt forankret i styrene
• Grunnlagdokumentet skal:
– ta utgangspunkt i sektormål, strategiske planer og andre mål- og
plandokumenter ved institusjonene
– si hva institusjonene samlet sett og enkeltvis ser som sin rolle i forhold til
samfunnet (profil, satsingsområder, samhandling, arbeidsdeling mv.)
– beskrive visjoner og mer konkrete mål for samvirket mellom institusjonene og
omverdenen på alle viktige områder av virksomheten og si noe om hvordan
man vil arbeide for å oppnå dem
– synliggjøre samfunnets interesser i høyere utdanning og forskning og forplikte
samfunnspartnerne til å arbeide for å fremme dem
– klargjøre forutsetninger og kritiske suksessfaktorer
– beskrive konkrete møteplasser og samarbeidsfora og deres rolle i oppfyllelsen
av kontrakten
– definere partnere og drøfte og senere inngå kontrakten med dem
• Prosess:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
møte med Kunnskapsdepartementet – 6. des. 10
tildelingsbrev 2011
opprette et felles sekretariat – UiT / UiN – jan.11
RHU som styringsgruppe
notat fra hver institusjon om profil, satsingsområder og
utfordringer mht. samfunnskontrakt
sekretariatet utarbeider grunnlagsdokumentet i dialog
med styringsgruppen
grunnlagsdokumentet oversendes KD – mai 11
tilbakemelding fra KD – juni 11
dialogkonferanse med samfunnspartnerne – sept. 11
Samfunnskontrakt i nord
• Grunnlagsdokument
Bakgrunn
• Regjeringens nordområdesatsing
• Stjernøutvalgets innstilling – sårbarhet i
fagmiljøer
• SAK-prosessen
• Nordlandsutredningen
• Kontaktkonferansen 2010 – samfunnskontrakt
som ny strategi
• En og samme prosess: realisere vekstpotensialet i
nord
Utfordringer i nord
• Mulighetenes landsdel: rike naturressurser –
mineraler, petroleum, fornybar energi, marine
ressurser, reiseliv mv.
• Uttak av naturressurser krever innsats på
utdanning og forskning
• Utfordringer knyttet til demografi, distribusjon av
utdanning og koordinering av faglig virksomhet
• Felles framtid i nord: utvikle attraktive steder
med tilbud om utdanning der folk bor og
attraktive læresteder som tiltrekker seg studenter
og fagfolk
Felles målstruktur
• Felles visjon:
Vi vil skape en internasjonalt
konkurransedyktig region som sikrer
kompetanse for vekst, nyskaping og livskvalitet
i nord
Institusjonenes samfunnsoppdrag
• Forsyne landsdelen med kompetanse
• Fleksible studier og geografisk distribusjon
• Forskning, innovasjon og nyskaping
• Formidling
Institusjonenes bærekraft
• Robuste og attraktive fagmiljø
• Koordinering og effektiv ressursutnyttelse
• Faglige prioriteringer
Flerkulturelle samfunn
• Et møtested mellom norsk, samisk, kvensk og russisk kultur og
språk
• Legge til rette for integrasjon og flerkulturell forståelse. Utdanning,
forskning og utvikling av samfunnsvitenskap og kultur- og kunstfag
må ha en særskilt plass.
• Videreutvikle vårt naboskap med Russland, søke samarbeid og
felles muligheter, og samtidig være fast forankret i våre prinsipper
og demokratiske samfunnsverdier
• Samisk høgskoles urfolksperspektiv gir et særlig ansvar for
ivaretakelse av det samiske samfunnet og urfolksspørsmål i
nordområdene
Institusjonenes faglige profil,
arbeidsdeling og samarbeid
• De nordnorske institusjonene
• SAK-prosessene
• Oppsummering:
En situasjon preget av mangfold, konkurranse,
arbeidsdeling og samarbeid. Klare overlapp innenfor
velferdsstatens utdanninger. Behov for tettere
samarbeid. Mulighetene større enn UH-institusjonene
kan makte. Avhengig av godt samarbeid med nasjonale
og regionale myndigheter og samhandling med
arbeids- og næringsliv. Det må skapes et forpliktende
samarbeid basert på felles forståelse av utfordringer og
muligheter.
Kritiske suksessfaktorer
• Samvirke med samfunnet
• Arbeidsdeling og organisering
• Koordinering av arbeidsdeling og
konsentrasjon
• Samarbeid om felles studier
Satsingsområder
• Fleksible utdanninger
• Nye faglige prosjekt
Partnere for samfunnskontrakt
• Finnmark, Troms og Nordland
fylkeskommuner
• NHO Finnmark, Troms og Nordland
• KS Finnmark, Troms og Nordland
• LO Finnmark, Troms og Nordland
• Helse Nord RHF
Tilbakemelding fra KD
• Et godt grunnlag for det videre arbeid med å styrke
kontaktflaten med sine omgivelser
• Særlig positivt at man har samlet seg om en felles
nordnorsk målstruktur
• Tanken om komplementaritet i utdanning og forskning
er en klar forutsetning for at institusjonene skal kunne
bidra med god og variert kompetanse for det
nordnorske samfunnet
• Støtter tilnærmingen om distribusjon av utdanninger
gjennom fleksible løp uten oppbygging av parallelle
fagmiljøer
Møte om samfunnskontrakt, Tromsø
27. sept. 2011
• Deltakere fra fylkeskommunene, NHO, LO, KS, Sametinget, Helse Nord,
forskningsinstitutter, bankvesen, kunnskapsparker, UH-institusjonene mv.
• Innledninger og diskusjoner
• Oppsummering:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bedriftene vil ha nære koblinger mellom utdanning og arbeidsliv
Fjerne barrierer mellom yrkesfag og høgre utdanning
Næringslivet må inn i studie- og fagplaner
Må finne koblinger mellom regional forskning og internasjonal forskning
Må ikke kaste bort det langsiktige i kortsiktige gevinster
Desentraliserte utdanninger viktige for å holde på folk
Mulig å hente mer ved samarbeid og partnerskap
Mange byggesteiner fins allerede – må bruke dem
Arenaer må skapes
Videre prosess
Etablere struktur for
kontinuerlig
Skape forståelse for bakgrunn, behov og
mål for Samfunnskontrakt
Forankre/sikre eierskap hos
aktørene
utviklingsdialog
SAMFUNNSKONTRAK
T
Utvikle tilpassede strukturer
for langsiktig samarbeid
Etablering av sektorvise arbeidsgrupper,
Identifisere aktørenes
konkrete
bidrag
konkretisering av behov og løsningsforslag
(kort/lang sikt)
Samfunnskontraktens to
hoveddimensjoner
1. Overordnet strategisk nivå:
Konsolidere landsdelen innen kompetanse og regional utvikling
Etablere et strategisk forum som skal være arena for:
- å utforme felles standpunkter og større strategiske
satsinger innenfor kompetanse og forskning
- koordinering av utdannings- og forskningsporteføljen i
landsdelen
- å vurdere innspill til strategiske satsinger fra faglig operativt nivå
for avkaring av samarbeidsformer innenfor samfunnskontraktens
områder
Samfunnskontraktens andre
dimensjon:
2. Operativt faglig nivå:
Praktisk og faglig samarbeid mellom UH-institusjonene og arbeids- og
næringslivet om utvikling av studier og forskning
Etablere flere operative fora (olje/ gass, fornybar energi, mineraler, marine
ressurser, skole/ oppvekst, helse, teknisk osv. ) som skal:
- samvirke mellom fagområder og
korresponderende arbeids- og næringsliv
- påse faglig komplementaritet og samvirke
mellom institusjonene
- fagutvikling - sikre relevans og at behov blir dekket
- rapportere særlige strategiske utfordringer til strategisk
forum
Samfunnskontrakten er ikke et juridisk
dokument
• Samfunnskontrakten er en forpliktende
prosess mellom UH-institusjonene og arbeidsog næringlivet i landsdelen som er regulert av
overordende målsettinger og strategier.
• Det endelige dokument vil trolig være en
beskrivelse av prosesser og organisering av
samhandlingen mellom UH-institusjonene og
dets partnere i arbeids- og næringslivet.

similar documents