Innledning av Jan

Report
Luftfarten og utfordringer for
den nordiske modellen
Jan-Erik Støstad
LOs luftfartskonferanse 20. mars 2014
Litt bakgrunn
•
•
•
•
•
•
Luftfart voksende, synlig næring
Grensekryssende/internasjonal – og nasjonal
Økt konkurranse, særlig via lavprisselskaper
Press på lønns- og arbeidsvilkår
Lavere kostnader og priser – stadig flere flyr
Piloter, kabinpersonale, bakkepersonale mv –
ulike grupper i samme næring
• Klimaeffekter
• 1 pst av sysselsetting i Norge (ca 15 000 org.)
Passasjerer på internasjonale og
nasjonale flygninger 2012
1. Delta
2. Southwest
3. United Airlines
4. American Airlines
5. China Southern Airlines
6. Ryanair
10. Air France
SAS
Norwegian
117 mill
112 mill
92 mill
86 mill
86 mill
80 mill
50 mill
29 mill
18 mill
Komplekse offentlige rammer
•
•
•
•
•
Konkurranse-/etablerings-/sikkerhetsregler
Arbeidslivslovgivning
Skatt/avgifter
Trafikkstyringsregler
Flyplassregler (avgifter, slot-tildeling mv)
• Nasjonale og overnasjonale regler (ICAO, EU)
• Lovvalgsspørsmål
Ulike flygninger – ulike situasjoner
NORGE
USA
SPANIA (EU)
THAILAND
Noen konkrete saker
• Ryanair I, Rygge – HK vs Ryanair, forlik 2011
• Ryanair II, Cocca-saken, Rygge – Parat/LO vs
Ryanair, lovvalgssak, vunnet på nytt i
lagmannsretten
• Skattekonflikt Ryanair – brev fra FIN til Ryanair
25.4.2013 (skatte etter bostedsland)
• Ryanair-saker ute (irske kontrakter, skatt, fusjon)
• Norwegian langruter – Nei til liberalisering
AD/SD 16.1.2013 – flyregistrering i Irland –
pågående sak med amerikanske myndigheter
Sider ved forretningsmodellen
i tenkt utenlandsk lavprisselskap
•
•
•
•
•
•
•
Shopper og er aggressiv i fht alle lover og regler
Løsarbeidersystem; fiktive næringsdrivende
Uverdige kontrakter, bl a prøvetid 1 år, innlåsing
Fagforeningsfiendtlig
Søker konflikter for å få gratisreklame
Vellykket økonomisk, og folk flyr…
Kan også komme på defensiven (PR, økonomi)
Noen viktige utfordringer
• Anstendige arbeidsvilkår
–
–
–
–
Lønn
Faste jobber, direkte ansettelser
HMS, varsling, likestilling
Press mot fagforeninger, tariffavtaler
• Flysikkerheten
• Ordnede reguleringsforhold over
landegrensene, internasjonale avtaler
• Knekke cowboy-kulturer
• Ta vare også på forbrukerhensyn og
næringshensyn/arbeidsplasser
Handler mye om
dette!
Den norske modellen –
Verdier og resultater
• Like muligheter, fellesskap, frihet
• Plikt og rett, arbeidslinje, samarbeid
• Fortsatt mye ugjort, men ekstrem suksess i
over 50 år
– Effektivitet
– Fordeling
– Tillit, åpenhet, likestilling
3 grunnpilarer - NordMod
God
økonomisk
styring
Markeder
Markeder
Samarbeid
Organisert
arbeidsliv
Kilde: NordMod 2030, Dølvik (2013)
Skattebetalt
offentlig velferd
Den undervurderte arbeidslivs-pilaren
• Godt organisert arbeidsliv
• Ansvarlig fagbevegelse
• Trepartssamarbeid – myndigheter,
arbeidsgivere og arbeidstakere
• Samarbeid på arbeidsplassen
• Velregulert, anstendig arbeidsliv, med
Arbeidsmiljølov og tariffavtaler
• Frontfagsmodellen, unngå working poor
Angriper arbeidslivspilaren
God
økonomisk
styring
20 former
for sosial
dumping
Organisert
arbeidsliv
Skattebetalt
offentlig velferd
Sosial dumping og sterk lavlønnskonkurranse
Luftfart og den norske modellen
«Norsk» luftfart
- Innenlands
- Norge-utlandet
- Utenlands
Den norske modellen
- Økonomisk styring
- Skattebetalt velferd
- Organisert arbeidsliv
 Viktig del av
arbeidslivspilaren:
Produktivt
samarbeid på
arbeidsplassene
Velge holdning
• Vi må stå opp mot cowboy-kultur og angrep på
anstendig arbeidsliv – i alle næringer
• Luftfart tilknyttet Norge må ta utgangspunkt i
norske arbeidslivsverdier – varig lønnsomme
• Obs på smitte innenlands
• Realisme: grensekryssende, mer konkurranse,
utfordrende med gjennomslag, fare for
gratisreklame – og mange liker/trenger lavpris
• BETYR: Offensiv, langsiktige satsing i fellesskap
LOs videre arbeid
• Styrke innsatsen, se i større sammenheng
• Videreutvikle egen kompetanse, erkjenne
utfordrende område
• Ta i bruk våre samarbeidskanaler
– Med politiske partier, Regjeringen, Stortinget
– SAMAK (den nordiske samarbeidskomiteen)
– Nordisk, europeisk, internasjonalt ellers
• Reelle resultater krever langsiktighet og
ansvarlighet – og pågåenhet

similar documents