Skolebestyrelsensarbejde i Egedal Kommune 6.9 2014

Report
Egedal Kommune
06-09-2014
Ivar Bak
1
Dagens program
Kl. 09.00:
Kl. 09.15 :
Kl. 09.45:
Kl. 10.45:
Kl. 11.30:
Kl. 12.00:
Kl. 12.30:
Kl. 14.45:
06-09-2014
Velkomst og præsentation af dagens program
Kompetenceafgrænsning
Introduktion til de konkrete opgaver
(loven)
Principper / skolebestyrelsens vigtigste
arbejdsredskab
Opgaverne i forhold til folkeskolereformen
Frokostpause
Om at udarbejde principper – øvelser
Afrunding
Ivar Bak
2
Min baggrund for at stå her
 Lærer, skoleinspektør og
forvaltningschef
 Forfatter og/eller
redaktør til ca. 50 bøger,
målrettet folkeskolen,
herunder:
- Mål og principper (1995/1998)
- Principper og dialog (2006)
- Håndbog for skolebestyrelsesmedlemmer (2010/2014)
 Kurser for skolebestyrelser
siden 1994
06-09-2014
Ivar Bak
3
Forventningsafklaring
- grundlaget for succes
 Kende spilleregler og
kompetencer
 Hvem repræsenterer jeg?
 Hvad kan jeg bidrage
med?
06-09-2014
Ivar Bak
4
Om at påvirke
Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk
sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke
redskaber.
Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele
arbejdet - men du skal vække deres længsel efter
oplevelserne på det store åbne hav
(Antoine de Saint-Exupéry)
06-09-2014
Ivar Bak
5
Skolebestyrelsens kompetencer
- Rolleafgrænsning
 Nationalt
- Folketing (Folkeskoleloven)
- Undervisningsminister (Bekendtgørelser)
- KL (Vejledninger)
 Kommunalt
- Kommunalbestyrelsen (Skolepolitiske mål, rammer og
arbejdsgiverkompetence)
- Det skolepolitiske udvalg (Dialogforum)
- Skolechefen (Skolelederens nærmeste chef m.v.)
 Skolens ledelse
- Kvaliteten i undervisningen m.v.
- Personale- og elevsager
06-09-2014
Ivar Bak
6
Skolebestyrelsens kompetencer
Mellem
 kommunalbestyrelsens
personaleansvar og ret til
at fastsætte rammer for
skolernes virksomhed
 skolelederens ret til at
træffe beslutninger i
konkrete enkeltsager og
skolelederens ansvar for
kvaliteten
06-09-2014
Ivar Bak
7
Professionelt bestyrelsesarbejde
 Arbejdet foregår i lukkede møder
 Deltagere med stemmeret:
- forældre (skal udgøre flertallet)
- medarbejdere (mindst to)
- elever (mindst to)
Uden stemmeret:
- Skolens ledelse
- evt. lokale repræsentanter (erhvervslivet,
ungdomsuddannelserne, lokale foreninger)
- evt. et medlem fra kommunalbestyrelsen
 Tavshedspligt
06-09-2014
Ivar Bak
8
Professionelt bestyrelsesarbejde(2)
 Værktøj: Principper og tilsyn
 De tre arbejdsfelter
- skolens virksomhed(skolens ledelse og ansatte)
- forældrebaglandet
- kommunalbestyrelsen
 Processtyring
06-09-2014
Ivar Bak
9
Refleksion
• Kan skolebestyrelsen eller enkeltmedlemmer fra
skolebestyrelsen overvære undervisning eller andre
aktiviteter?
• Hvis ”ja”, på hvilke præmisser?
06-09-2014
Ivar Bak
10
Introduktion - de konkrete opgaver
- de formelle kompetencer
06-09-2014
Ivar Bak
11
De formelle kompetencer
(Folkeskoleloven, § 44)
 Føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed
- stille spørgsmål
- indhente oplysninger via skolens leder
 Tilsynet er indirekte og foregår i møder
 Undtagelse: Personale- og elevsager
06-09-2014
Ivar Bak
12
De formelle kompetencer (2)
(Folkeskoleloven, § 44)
 Fastsætte principper for skolens virksomhed
- undervisningens organisering (skoledagen)
- samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og
forældrenes ansvar i samarbejdet
- underretning om elevernes udbytte af undervisningen
- arbejdets fordeling mellem lærerne
- fællesarrangementer, lejrskoler m.v.
- skolefritidsordningen
06-09-2014
Ivar Bak
13
De formelle kompetencer (3)
(Folkeskoleloven, § 44)
 Godkende
- skolens budget
- undervisningsmidler
- kulturcenter
(andre aktiviteter)
06-09-2014
Ivar Bak
14
Refleksion
 Skolebogen er på vej i
papirkurven
- Et gennembrud er på
vej for undervisningsmidler, som bygger på
internet og digital
teknologi. Stadig flere
lærere og skoler kan se
fordelene.
 Hvordan kan I forestille
jer at udnytte
godkendelseskompetencen i forhold til,
hvilke læremidler der må
anvendes på jeres skole?
(POL, august 2010)
06-09-2014
Ivar Bak
15
De formelle kompetencer (4)
(Folkeskoleloven, § 44)
 Fastsætte skolens
ordensregler og
værdiregelsæt
 Udarbejde forslag om
skolens læseplaner
 Beslutter evt. konkret
madordning
06-09-2014
Ivar Bak
16
Trivsel, værdiregelsæt, ro og orden
Værdiregelsættet:
 Retningslinjer for god adfærd på skolen - fællesskabet
- fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed
 Pejlemærker for et godt psykisk undervisnings- og
arbejdsmiljø
 Gælder for alle skolens aktiviteter
Antimobbe- og trivselspolitik / handleplaner
Ordensregler
 Færdselsregler
 Konsekvenser ved ikke hensigtsmæssig elevadfærd
06-09-2014
Ivar Bak
17
Eksempel på værdiregelsæt
 Skolen bygger sin virksomhed på værdierne:
Ansvarlighed, fællesskab, respekt, tryghed og
nærvær.
Værdierne er fundamentet såvel i relation til elever,
forældre som i samarbejdet ansatte imellem.
Undervisning og samvær skal foregå i en tillidsfuld og
givende atmosfære, hvor alle har en naturlig respekt
for hinanden, og hvor følelse af selvværd, ligeværd og
kvalitet fremmes. Vi medvirker alle til at fremme
skolens værdigrundlag.
06-09-2014
Ivar Bak
18
Eksempel på værdiregelsæt
… fortsat
• Ansvarlighed: Vi har et højt ambitionsniveau og tror på
vores service og kvalitet, idet ansvarlighed er et nøgleord
for skolens udvikling og daglige virksomhed.
• Respekt: Der hersker høj respekt for andres værd,
mangfoldighed og forskellighed.
• Fællesskab: Udvikling og forandring er dialog- og
erfaringsbaseret og sker med respekt for gode traditioner,
der skaber vilkår for fællesskab og samhørighed.
06-09-2014
Ivar Bak
19
Eksempel på værdiregelsæt
... fortsat:
• Tryghed: Vi lægger vægt på initiativer og kreativitet i en
tryg kultur, der bygger på tillidsansvarstænkningen.
• Nærvær: Den enkeltes selvtillid og selvværd styrkes
gennem ærlig feedback i form af såvel konstruktiv kritik
som anerkendelse.
Kilde: Vester Mariendal Skole, Ålborg
06-09-2014
Ivar Bak
20
Refleksion
 Hvad tænker du, når du læser formuleringerne i dette
værdiregelsæt?
 Drøft din reaktion kort med din nabo?
06-09-2014
Ivar Bak
21
Om læseplaner og Fælles Mål
 Der er læseplaner for
- børnehaveklassen
- 32 fag og valgfag
- 3 obligatoriske emner:
* færdselslære
* sundheds- og
seksualundervisning
og familiekundskab
* uddannelse og job
06-09-2014
Ivar Bak
22
De formelle kompetencer (5)
(Folkeskoleloven, § 44)
 Afgive udtalelse om ansættelse af ledere, lærere og
pædagoger
 Afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejder
 Kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og
kommunalbestyrelsen
 Skal afgive udtalelse om alle spørgsmål fra
kommunalbestyrelsen (budget, strukturændringer m.v.)
06-09-2014
Ivar Bak
23
Ansættelse og afsked
 Kommunalbestyrelsen har personaleansvaret
(økonomiudvalget – direktør – skolechef – skoleleder)
 Udtaleret og indflydelse ved leder- og læreransættelse
Bestyrelsen vælger selv, hvilke oplysninger og hvordan
- stillingsopslag
- udvælgelse af ansøgere til samtale
- gennemførelse af samtaler
- udtalelse om, hvem der ønskes ansat
 Afsked og forflyttelse: Ikke en sag for skolebestyrelsen!
06-09-2014
Ivar Bak
24
Klagehåndtering
 Alle afgørelser vedr. den enkelte elev:
skolens leder
 Klager over konkrete afgørelser ved lærer,
pædagog eller lederen selv: skolens leder
 Hvis afgørelser kan tolkes som værende i
strid med lov og kommunale regler:
kommunalbestyrelsen via skolechefen, evt.
ombudsmanden
06-09-2014
Ivar Bak
25
Klagehåndtering (2)
 Hvis klage over leders eller ansats optræden:
kommunalbestyrelsen via skolechefen
 Skolebestyrelsen: Tilsyn på generelt
niveau, i yderste fald udtrykke kritik af
lederen over for kommunalbestyrelsen
- Vejledning ved forældrehenvendelse!
06-09-2014
Ivar Bak
26
Skolebestyrelsens kompetencer
- sammenfatning
 Tilsyn med skolens




virksomhed, undtagen
personale- og elevsager
Stille spørgsmål
Påvirkning af skolen ved
formulering af principper
Beslutningskompetence
vedr. budget, ordensregler,
værdiregelsæt og evt.
konkret madordning
Udtaleret og -pligt
06-09-2014
Ivar Bak
27
Principper – det vigtigste arbejdsredskab
 Hvorfor principper
 Definition – hvad er et
princip
 Eksempler på principper
06-09-2014
Ivar Bak
28
Hvorfor principper?
 Folketinget formulerer love og bekendtgørelser
 Kommunalbestyrelsen mål og rammer
 Skolebestyrelsen udtrykker sig ved principper, der
angiver ”ønsket kvalitet ved et system – til forskel fra
lov”.
Skolebestyrelsens forventninger!
06-09-2014
Ivar Bak
29
Hvorfor principper? (2)
 Principperne er skolelederens rettesnore for
organiseringen af skolens virksomhed – inden for
loven m.v.
 Principperne er basis for skolebestyrelsens tilsyn
 Tilsyn kræver forventningsformuleringer
06-09-2014
Ivar Bak
30
Definition – hvad er et princip
 En grundsætning, der beskriver en ønsket
tilstand
 Er retningsgivende for en vigtig del af
skolens virksomhed
 Er med til at afgrænse, hvordan der bør
handles og ikke handles
 Angiver tilsammen skolens grundholdninger og værdier
06-09-2014
Ivar Bak
31
Definition - fortsat
 Et princip bør
formuleres, så det
er rummeligt og
giver plads til
ledelse.
06-09-2014
Ivar Bak
32
Formulering af principper
 Ingen valgmuligheder = regler
 To valgmuligheder = dilemmaer
 Flere valgmuligheder = principper
06-09-2014
Ivar Bak
33
Principper for hvad?
ALT vigtigt
06-09-2014
Ivar Bak
34
Principper – i samarbejde
 Fælles forståelse for, hvorfor netop disse emner tages




op med henblik på at udarbejde principformulering
Skolelederen som procesansvarlig
- udarbejdelse af udkast på baggrund af
holdningsdebat (idémyldring) i skolebestyrelsen
Involvering af de ansatte
Afstemning af forventningsniveau – ønsket tilstand
- kort sigt: Hvilke tegn, hvornår?
- lang sigt: Slutmål?
Tilsyn: Hvornår og på hvilket grundlag?
06-09-2014
Ivar Bak
35
Refleksion
 Er dette en god principformulering – hvorfor/hvorfor
ikke:
Elevplanen skal
- være et dialogværktøj til opkvalificering af skole-hjemsamarbejdet.
- understøtte og systematisere dialogen mellem skole og hjem om eleven
med fokus på elevens faglige og personlige udvikling.
- være fremadrettet formuleret i et enkelt og overskueligt sprog.
- tage udgangspunkt i elevens ressourcer, så den kan medvirke til elevens
generelle positive udvikling.
06-09-2014
Ivar Bak
36
Refleksion (2)
Hvad så med denne?
 Principper for vikardækning og læring ved lærers fravær:
Formålet er:
- At der i videst muligt omfang skabes mulighed for, at der kan finde læring
sted, også når der er lærerfravær
Målsætning er:
- At eleverne kontinuerligt i skoleforløbet lærer at tage medansvar for, at der
kan finde læring sted, uden de nødvendigvis er under opsyn af en lærer eller en
vikar.
- At de yngste klasser prioriteres i forhold til vikardækning, da det her også er
vigtigt, at der finder en pasning sted.
- At der i videst muligt omfang foregår faglig undervisning, når klasserne har
vikar.
06-09-2014
Ivar Bak
37
Refleksion (3)
… og denne?
Principper for skole-hjem samarbejdet:
De vigtigste betingelser for, at samarbejdet mellem skolen og
hjemmet kan blive godt er
• Gensidig respekt (eleven, forældrene, lærerne og
pædagogerne)
• Tydelig ansvarsfordeling (med respekt for individuelle
forskelle)
• Elevplaner med få, centrale mål
• Fleksibel og behovsbestemt kontakt
• Konstruktive møder
06-09-2014
Ivar Bak
38
Oplæg til eftermiddagens arbejde
- skolebestyrelsen og folkeskolereformen
 Kort introduktion til skolereformen
 Hvordan kan skolebestyrelsen påvirke skolens
hverdag? – Hvor skal vi tage fat?
 Arbejdsformen i eftermiddag:
12.30 – 13.00: Egen bestyrelse
13.00 – 13.20: Sparring med anden bestyrelse
13.20 – 13.30: Plenum
13.30 – 14.15: Egen bestyrelse
14.15 – 14.30: Sparring med anden bestyrelse
14.30 – 14.45: Plenum med efterfølgende afslutning
06-09-2014
Ivar Bak
39
Den vigtigste udfordring for skolebestyrelsen,
når skolereformen rulles ud?
 ”At være åben over for mulighederne i reformen og
sikre, at barnet ikke smides ud med badevandet.
 At sørge for at gå i dialog: Med eleverne om, hvad der
skal ske, og hvad deres behov er. Med forældrene om
reformen og dens implementering. Med ledelsen og
personalet, så de, der skal være med til at gennemføre
den, rent faktisk også bliver en anerkendt og respekteret del af den. Og med politikere og forvaltning, så
skolerne får de bedste vilkår at implementere reformen
på.”
Citat: Susanne P. Hansen, fmd. for skolebestyrelsen ved Hareskov Skole i
Skolebestyrelsen nr. 4/14.
06-09-2014
Ivar Bak
40
Grib chancen
Det er en helt ny virkelighed, I
skal være med til skabe!
Overskrift på interview med Ivar Bak, Skolebestyrelsen nr. 4/14
06-09-2014
Ivar Bak
41
Introduktion til folkeskolereformen
 De tre mål for folkeskolen er:
- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund for de faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel viden og
praksis.
06-09-2014
Ivar Bak
42
Introduktion til reformen (2)
 En længere skoledag
 Flere timer i dansk og matematik samt tidligere
fremmedsprog
 Nye fag (Håndværk og design + Madkundskab)
 Understøttende undervisning
- Lektiehjælp og faglig fordybelse
- Motion og bevægelse
- Den åbne skole
06-09-2014
Ivar Bak
43
Fordeling af timer i reformen
Lovbestemte timer
40
35
Frivillig lektiecafe
30
Undervisningsund
er-støttende timer
25
20
15
Ekstra klassisk
undervisning
10
Hidtidigt timetal
5
0
1
06-09-2014
2
3
4
Ivar Bak
5
6
7
8
9
44
Skolens kerneopgave – elevernes læring
Perspektivskift fra
Fokus på undervisning
Fokus på læring
Undervisningsmål
Læringsmål
Undervisningsstruktur
Undervisningens effekt
Hvad skal vil lave
Hvad skal vi lære
(jf. J. Hattie og Nottingham
06-09-2014
Ivar Bak
45
Fra undervisning til læring
Optimale læringsbetingelser opnås, når:
 Eleverne kender mål og succeskriterier
 Eleverne oplever passende udfordring
 Eleverne mødes med høje forventninger, løbende




opfølgning og konstruktiv feedback (kobling til forforståelse)
Eleverne er bevidste om eget niveau – inddragelse
Eleverne er bevidste om egne læringsstrategier
Eleverne oplever et trygt læringsmiljø med relationelt tillid præget af dialog
 Plads til fejl => fremmer et udviklende mind set
Balance mellem overflade, dyb og begrebslig forståelse
Undervisningsmetode vælges med afsæt i virkningen på eleverne
-Hvor er jeg på vej hen? - Hvordan klarer jeg mig? - Hvor skal jeg hen herfra?
06-09-2014
Ivar Bak
46
Skolebestyrelsen og reformen
- mulige overskrifter
 En varieret, fleksibel skoledag (bl.a. lektionslængder
og pauser)
 Læringsperspektivet og skolens konkrete resultater
 Organiseringen af den understøttende undervisning
- faglig fordybelse, lektiehjælp, motion og bevægelse
- den åbne skole
 Inklusion
06-09-2014
Ivar Bak
47
Skolebestyrelsen og reformen
- mulige overskrifter (2)
 Skole-hjem
samarbejdet, herunder
om skolens og
forældrenes ansvar i
samarbejdet
 Fleksible læringsrum
 Digitale læremidler
 Andet?
06-09-2014
Ivar Bak
48
Refleksion
 Hvilke tre emner med afsæt i folkeskolereformen vil
du prioritere forud for drøftelsen i skolebestyrelsen?
06-09-2014
Ivar Bak
49
Første opgave
Kl. 12.30: I egen bestyrelse:
1. Drøft, hvilke emner I vil prioritere at udarbejde
principper for inden for det første halvår
2. Vælg dét ud, som I vil begynde med
3. Begynd evt. på idémyldring, dvs. stikord til, hvilken
ønsket tilstand I kunne forestille jer
Kl. 13.00: Sparring:
- Sæt jer sammen med en anden bestyrelse og orienter
hinanden om, hvad I er nået frem til – med begrundelser.
- Drøft kort, hvilke overvejelser der vil være vigtige at dele
med alle
- Vælg en til at fremlægge.
Kl. 13.20: Plenum:
- Korte fremlæggelser fra bestyrelser og sparringsgrupper
06-09-2014
Ivar Bak
50
Anden opgave
Kl. 13.30: I egen bestyrelse:
1. Gav sparringen og plenum anledning til nye overvejelser?
2. Fortsæt med idémyldringen, dvs. stikord til, hvilken
ønsket tilstand I kunne forestille jer
3. Prøv at formulere delelementer til den ønskede tilstand, I
gerne vil opnå.
Kl. 14.15: Sparring:
- Sæt jer sammen med en anden bestyrelse og orienter
hinanden om, hvad I er nået frem til – med begrundelser.
- Drøft kort, hvilke overvejelser/formuleringer der vil
være vigtige at dele med alle
- Vælg en til at fremlægge.
Kl. 14.30: Plenum:
- Korte fremlæggelser fra bestyrelser og sparringsgrupper
06-09-2014
Ivar Bak
51
Refleksion
Individuelt (2 min.):
 Noter de tre vigtigste ting, som du har hørt
eller tænkt i løbet af aftenen
 Overvej, om de giver anledning til
initiativer i dit bestyrelsesarbejde på kort
eller længere sigt
I bestyrelsen
• Kort runde, hvor I orienterer gensidigt om
jeres overvejelser (1 minut hver)
06-09-2014
Ivar Bak
52
Tak for i dag
06-09-2014
Ivar Bak
53

similar documents