Sport en btw - Fiscaal Portaal Gemeenten

Report
Sport en btw
Maandag 14 april 2014
Antea Groep
PwC Belastingadviseurs
mr. dr. J.J.P. Swinkels
J. Rous M.Sc.
Agenda

Btw-positie sportvereniging

Beheermodellen

Sportstichting
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 2
Btw-positie sportvereniging
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 3
Btw-positie sportvereniging
Drie activiteiten

Laten sporten van de leden
Vrijgesteld van btw: inkoop-btw is een kostenpost

Fondsenwerving
Diensten ≤ € 50.000: vrijgesteld van btw
Goederen ≤ € 68.067: vrijgesteld van btw

Exploitatie kantine
Omzet ≤ € 68.067: vrijgesteld van btw
Kantinestichting
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 4
Enkele beheermodellen
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 5
Gemeente – sportvereniging – sportstichting
Enkele beheermodellen

Subsidiemodel in geld

Subsidie in natura

Verhuurmodel

Gelegenheid geven tot sportbeoefening

Sportstichting
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 6
Subsidiemodel (geld)

De gemeente verstrekt geld aan de sportvereniging

Voordeel: eenvoudig

Nadeel: kostbaar doordat de btw bij de sportvereniging een kostenpost vormt

Subsidie mag geen vergoeding voor dienstverlening zijn, anders heffing van btw

Vóór 1 januari 2014 btw-integratielevering
Gemeente
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
Vereniging
april 2014
Slide 7
Subsidiemodel (natura)

De gemeente verstrekt accommodatie aan de sportvereniging

Voordeel: eenvoudig

Nadeel: kostbaar doordat de btw bij de gemeente een kostenpost vormt

Overdrachtsbelasting / verkoop regulerend beding

Subsidie mag geen vergoeding voor dienstverlening zijn, anders heffing van btw

In verleden geen btw-integratielevering
Gemeente
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
Vereniging
april 2014
Slide 8
Verhuurmodel

Eenvoudig maar fiscaaltechnisch kostbaar bij investeringen, renovatie en groot onderhoud

Inkoop-btw bij gemeente ter zake van onderhoud is kostprijsverhogend

Inkoop-btw bij sportvereniging ter zake van sport-/spelmateriaal, gas (kleed- en wasruimte) en
elektriciteit (verlichting gras- en kunstgrasvelden) is kostprijsverhogend

Btw op aanleg gras- en kunstgrasvelden, kleed- en wasruimten is kostprijsverhogend

Vóór 1 januari 2014 btw-integratielevering
oplevering
Aannemer
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
21%
btw
verhuur
Gemeente
geen
btw
Gebruikers
april 2014
Slide 9
Gelegenheid geven tot sportbeoefening

Aftrek inkoop-btw ter zake van aanleg, onderhoud en renovatie van het sportpark

Aftrek inkoop-btw ter zake van aanschaf sport- en spelmateriaal, gas en elektriciteit

6% btw-druk bij sportvereniging op gebruiksvergoeding die de gemeente in rekening brengt, maar
wel aftrek (veelal) 21% inkoop-btw bij gemeente

Fiscaal vriendelijk

Actieve rol gemeente waaraan kosten zijn verbonden / aanvullend dienstbetoon
gelegenheid geven
tot sportbeoefening
oplevering
Aannemer
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
21%
btw
Gemeente
6%
btw
Gebruikers
april 2014
Slide 10
Gelegenheid geven tot sportbeoefening / Aanvullend
dienstbetoon

Onderhouden, schoonmaken, toezicht of beveiligen van de accommodatie

Terbeschikkingstelling sport- en spelmateriaal en (andere) attributen die noodzakelijk zijn voor het
beoefenen van de sport

Gebruiksklaar maken accommodatie
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 11
Gelegenheid geven tot sportbeoefening / inkoop diensten bij
sportvereniging

Gemeente stelt sportpark ter beschikking

Gemeente geeft de vereniging gelegenheid tot sportbeoefening

Gemeente koopt aanvullend dienstbetoon in bij de vereniging

Sommige eenheden gingen akkoord met deze handelwijze, andere eenheden stelden dat sprake was
van een constructie / rondje

Model wordt doorgaans niet meer geaccepteerd
gelegenheid geven
tot sportbeoefening
Gemeente
6%
btw
Gebruikers
werkzaamheden
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 12
Sportstichting
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 13
Sportstichting

De gemeente verhuurt het sportpark belast met btw en krijgt de inkoop-btw op aanleg, onderhoud
en exploitatie van het sportpark terug van de Belastingdienst.

De sportstichting exploiteert het sportpark door tegen vergoeding gelegenheid te geven tot
sportbeoefening / bewegingsonderwijs aan de sportvereniging en onderwijsinstellingen. De
sportstichting heeft recht op aftrek van inkoop-btw.

Op de gebruiksvergoeding die de sportstichting in rekening brengt drukt 6% btw. De btw is voor de
sportvereniging en de onderwijsinstellingen een kostenpost.
gelegenheid geven
tot sportbeoefening
(btw-belaste) verhuur
sportcomplex
Gemeente
21%
btw
Gemeente
Sportstichting
6%
btw
Gebruiker
geen
btw
exploitatiesubsidie
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
Inkoop sportdiensten
april 2014
Slide 14
Cijfervoorbeeld — Aanleg kunstgrasveld
Huidige situatie

€ 400.000 + € 80.000 aan btw

Investeringskosten € 480.000
Sportstichting

€ 400.000 + € 0 aan btw

Investeringskosten € 400.000

Besparing onderhoud
Besparing door inzet sportstichting = € 80.000
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 15
Cijfervoorbeeld — Exploitatie sportaccommodaties
Huidige situatie

Inkoop sport- en spelmateriaal
€ 10.000
+ € 2.000 aan btw

Inkoop elektriciteit/verlichting
€ 30.000
+ € 6.000 aan btw

Inkoop gas voor kleed- en wasaccommodatie
€ 20.000
+ € 4.000 aan btw
Totaal
€ 12.000 aan btw
Sportstichting

Gebruiksvergoeding:
€ 60.000 × 6%
= € 3.600 aan btw
Structurele besparing vereniging = € 8.400
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 16
Cijfervoorbeeld — Onderhoud sportpark
Vermindering kosten van btw bij onderhoud gras/kunstgrasvelden en ander
cultuurtechnisch onderhoud

Gemiddelde onderhoudskosten € 20.000 + € 4.000 btw

Sportstichting: btw verrekenbaar
Structurele besparing door inzet sportstichting= € 4.000
Btw-last vereniging: € 1.200 – per saldo besparing vereniging: € 2.800
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 17
Uitgangspunten sportstichting

Belaste verhuur met btw gemeente/stichting

Aftrek inkoop-btw bij gemeente

Gelegenheid geven tot sportbeoefening door sportstichting

Aftrek inkoop-btw bij sportstichting

Btw-druk gebruiksvergoeding 6% over lage vergoeding

Sportstichting verkrijgt startkapitaal door vooruitbetaling gebruikersvergoeding / subsidie /
geen lening
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 18
Voordelen

Geen inkoop-btw bij gemeente

Lage btw-druk bij vereniging door lage gebruikersvergoeding

Lage btw-druk bij vereniging op sport- en spelmateriaal

Lage btw-druk onderhoud/renovatie
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 19
Aandachtspunten

Sportstichting moet gelegenheid geven een sport te beoefenen

Onderhoud

Schoonmaken

Beheer

Sport- en spelmateriaal

Kleed-/doucheruimte

Aanpassen contracten (sponsor)

Vrijwilligers
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 20
Fiscale valkuilen

Symbolische huur/gebruiksvergoeding

Btw-fiscale eenheid

90% criterium bij stichting

Aanpassing sportvrijstelling

Kinderopvang / BSO
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 21
Fiscaal profijtelijk
Door sportstichting bestaat recht op aftrek van btw op:

Investeringskosten

Sport- en spelmateriaal

Kosten elektriciteit/gas

Nu ook mogelijk bij (alleen) sportvelden door het vervallen van de eis van sanitaire voorzieningen

Gemeente kan activiteit op afstand zetten/kostenbesparing

Betere exploitatiemogelijkheden
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 22
Kantine in exploitatiestichting/sportstichting

Geen btw-fondsenwervingsvrijstelling

Lagere gebruiksvergoeding zodat btw-druk op gebruiksvergoeding daalt

Behouden kantineregeling/splitsen opbrengsten
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 23
Stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening

Aftrek inkoop-btw ter zake van aanleg, onderhoud en renovatie sportpark

Aftrek inkoop-btw ter zake van aanschaf sport- en spelmateriaal, gas en elektriciteit

6% btw-druk bij sportvereniging op gebruikersvergoeding die de sportstichting in rekening brengt,
maar wel aftrek (veelal) 21% btw bij sportstichting en gemeente

Fiscaal vriendelijk

Wordt niet meer door de Belastingdienst geaccepteerd in één op één relatie
(btw-belaste)
verhuur sportpark
Gemeente
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
21%
btw
gelegenheid geven
tot sportbeoefening
Sportstichting
6%
btw
Vereniging
april 2014
Slide 24
Standpunt Belastingdienst / symbolische vergoeding (1/3)

Als ondernemers zoals gemeenten slechts symbolische vergoedingen berekenen voor de
terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, vormt die terbeschikkingstelling geen belastbare
handeling voor de btw-heffing en bestaat daarvoor ook geen recht op aftrek. De beoordeling of
sprake is van een symbolische vergoeding, vergt een beoordeling van alle feiten en
omstandigheden.

In algemene zin zijn hiervoor geen grensbedragen aan te geven nu de prijsstelling afhankelijk is van
de lokale situatie. De prijzen voor de terbeschikkingstelling van met name buitensportaccommodaties zijn historisch gegroeid en vaak ingegeven door de mate waarin een gemeente de
sport binnen haar gemeente wenst te subsidiëren. De prijzen zijn daarmee veelal onafhankelijk van
de kostprijs van de sportaccommodatie en vormen doorgaans geen kostendekkende vergoeding. De
gangbare prijzen voor niet commercieel door gemeenten geëxploiteerde sportaccommodaties
variëren op dit moment enorm per gemeente en per verschillende soort sportaccommodatie, zoals
grasvoetbalvelden, kunstgrasvoetbalvelden, gymzalen en sportzalen.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 25
Standpunt Belastingdienst / symbolische vergoeding (2/3)

Voor de bepaling of sprake is van een symbolische vergoeding is van belang welke vergoeding voor
soortgelijke in het maatschappelijke verkeer verrichte prestaties wordt bedongen (HR 11 februari
2005). Dit is met name het geval als zou blijken dat deze vergoeding abnormaal laag is en niet
beantwoordt aan enige economische realiteit. In het geval de prijs voor de ter beschikking gestelde
accommodatie zo sterk neerwaarts afwijkt van hetgeen gemiddeld in die gemeente en/of in een
andere soortgelijke gemeenten gebruikelijk is voor de terbeschikkingstelling van
sportaccommodaties, is mogelijk sprake van een symbolische vergoeding.

Als sprake is van een symbolische vergoeding ontbreekt het economisch karakter aan de
terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 26
Standpunt Belastingdienst / symbolische vergoeding (3/3)

Voorbeeld: de laagste prijs voor de terbeschikkingstelling van een sportveld in gemeente X is €
4.902 per jaar. In die gemeente wordt besloten om een soortgelijk sportveld met een vergelijkbare
kostprijs aan een vereniging ter beschikking te stellen (verhuren) voor een jaarlijks bedrag van €
100. De € 100 wordt aangemerkt als een symbolische prijs voor de terbeschikkingstelling. Als een
dergelijke prijs wordt gehanteerd is er geen sprake van een belastbare economische activiteit en
bestaat er geen recht op aftrek.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 27
Standpunt Belastingdienst / misbruik van recht (1/3)

De beoordeling of van een misbruik van recht-situatie sprake is dient plaats te vinden aan de hand
van het voorwerp, de doelstelling en de gevolgen (niet de aard) van de betrokken transacties in hun
onderlinge samenhang bezien. Van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld sprake als btw-aftrek
wordt gegenereerd door een oneigenlijk samenstel van rechtshandelingen zoals bijvoorbeeld het
contractueel heen en weer laten gaan (bijvoorbeeld via verhuur en terughuur) van opstallen terwijl
de rechtstoestand die daardoor wordt gecreëerd niet wezenlijk afwijkt van de rechtstoestand die
zonder het plaatsvinden van de rechtshandelingen zou zijn ontstaan.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 28
Standpunt Belastingdienst / misbruik van recht (2/3)

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verhuurstructuren via speciaal daarvoor opgerichte stichtingen
met betrekking tot buitensportaccommodaties, waarbij sprake is van situaties die erop zijn gericht
om btw-aftrek te genereren, terwijl de feitelijke beschikkingsmacht over het clubgebouw bij de
sportvereniging blijft liggen en de sportvereniging de financiering van de investering verzorgt.
Omstandigheden die een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld:

de bestuurders van de stichting worden door de vereniging benoemd;

de stichting is gevestigd op het adres van de vereniging;

de stichting is financieel afhankelijk van de vereniging;

de administratie van de stichting wordt gevoerd door de vereniging;

de taken van de stichting worden uitgevoerd door de vereniging;

de sportaccommodatie wordt gerenoveerd.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 29
Standpunt Belastingdienst / misbruik van recht (3/3)

Een sportvereniging is zelf eigenaar van sportvelden en bijbehorende accommodatie (bijv.
kleedruimten/clubgebouw) en wil deze renoveren. Een sportvereniging heeft volgens de wet geen recht op
aftrek van voorbelasting voor de renovatiekosten. De activiteiten van de sportvereniging aan de leden zijn
namelijk vrijgesteld van btw. Om toch recht op aftrek te creëren worden de sportvelden en de
accommodatie door de vereniging geleverd of verhuurd aan een door de vereniging opgerichte stichting die
de renovatie voor haar rekening neemt. De stichting trekt de btw op de renovatiekosten af en stelt de
sportvelden en de bijbehorende voorzieningen weer als geheel als sportaccommodatie tegen een
vergoeding met berekening van btw ter beschikking aan de vereniging. De vergoeding is zodanig dat er in
dit samenstel meer aftrek wordt gecreëerd dan volgens de wetgeving mogelijk zou zijn zonder deze
constructie, waarbij de contractvoorwaarden niet beantwoorden aan normale marktvoorwaarden. In dat
geval is sprake van een belastingvoordeel verkregen in strijd met het doel van de bepalingen van de BTWrichtlijn en de nationale wettelijke regeling tot omzetting van deze richtlijn. Deze situatie zal worden
bestreden met het leerstuk misbruik van recht. In dit voorbeeld is een stichting een tussenschakel, maar
deze situatie kan zich ook voordoen als bijvoorbeeld een gemeente deze rol vervult.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 30
Procedure rechtbank Gelderland
Rechtbank Gelderland 19 november 2013, AWB 13/4182
Op 19 november 2013 heeft Rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gedaan over sport en btw.
De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een stichting wordt opgericht die zich gaat
bezighouden met de aanleg en exploitatie van een kunstgrasveld. De Belastingdienst heeft als beleid
om in die situatie veelvuldig te stellen dat de stichting de status van aftrekgerechtigd btw-ondernemer
ontbeert en tevens dat sprake is van misbruik van recht. De Rechtbank oordeelt anders. De stichting
bezit volgens de Rechtbank de status van aftrekgerechtigd btw-ondernemer en in de gegeven
omstandigheden is van misbruik van recht geen sprake. Een opsteker voor een groot aantal
zogenoemde sportstichtingen die op dit moment ter zake een geschil hebben met de Belastingdienst.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 31
Stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan meerdere
verenigingen op het sportpark

Aftrek inkoop-btw ter zake van aanleg, onderhoud en renovatie sportpark

Aftrek inkoop-btw ter zake van aanschaf sport- en spelmateriaal, gas en elektriciteit

6% btw-druk bij sportverenigingen op gebruikersvergoeding die de sportstichting in rekening
brengt, maar wel aftrek (veelal) 21% btw bij sportstichting en gemeente

Fiscaal vriendelijk
(btw-belaste)
verhuur sportpark
Gemeente
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
21%
btw
gelegenheid geven
tot sportbeoefening
Sportstichting
6%
btw
Verenigingen
april 2014
Slide 32
Besparingen / sportstichting / meerdere gebruikers

Besparing door gemeenschappelijke inkoop sport-/spelmateriaal

Besparing door gemeenschappelijke inkoop elektriciteit en gas

Besparingen op verzekeringen en dergelijke

Besparing op inzet vrijwilligers en bestuur verenigingen

Besparingen op inzet bij verenigingen en gemeente door gemeenschappelijk overleg

Besparing op aanschaf onderhoudsmaterieel

Besparing op onderhoudskosten door inzet vrijwilligers
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 33
Algemene aandachtspunten / sportstichting / meerdere
gebruikers
Vrijwilligers

Vrijwilligers ter zake van accommodatie worden vrijwilliger van de sportstichting en ingezet op een
sportpark naar keuze
Administratie

Administratie wordt zo ingericht dat iedere sportvereniging het echte gebruik betaald en daar
inzicht in heeft
Bestedingsruimte

Nauwe samenhang tussen kosten en gebruikersovereenkomst

Lage kosten is lage gebruiksvergoeding
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 34
Standpunt Belastingdienst?

Wisselend beeld.
PwC Belastingadviseurs
Sport en btw
april 2014
Slide 35
Vragen?
Joep Swinkels
PwC | Senior Tax Manager
Tel: 088 792 47 08 | Mobiel: 06 20 57 08 21
E-mail: [email protected]
Jeffrey Rous
PwC | Senior Tax Consultant
Tel: 088 792 19 63 | Mobiel: 06 23 43 25 38
E-mail: [email protected]

similar documents