projekty systemowe PARP

Report
2011
Warszawa, 1-2 grudnia 2011 r.
Spotkanie przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych
Poprawa dostępu MSP
do zewnętrznego
finansowania zwrotnego
– projekty systemowe PARP
Mariola Misztak-Kowalska
Dyrektor
Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Finansowanie zwrotne działalności MSP
- efekty badań
Potrzeba
- 2/3 MSP nie prowadzi
aktywnej polityki
planowania swojej
działalności, w tym
inwestycyjnej;
przedsiębiorstwa działają
z miesiąca na miesiąc
- obawa przed
finansowaniem dłużnym –
nie wystarczająca wiedza
ekonomiczna??
Potrzebny dostęp do usług
okołobiznesowych:
szkoleniowych, doradczych,
finansowych
Cel
Odpowiedź
Wypromowanie wśród MSP
zalet planowania i
prognozowania wyników swojej
działalności,
Pomoc MSP w planowaniu i
monitorowaniu wdrażanych w
życie założeń oraz wskazanie
korzyści płynących z
korzystania - w finansowaniu
przedsięwzięć - z kapitałów
obcych
Ułatwienie uzyskania przez MSP
finansowania zwrotnego
Pilotaż usługi doradczej w
zakresie pozyskania
finansowania zwrotnego
Nowy projekt systemowy
Planowanie działań w MSP
a finansowanie zwrotne
Finansowanie z projektów
systemowych PARP w ramach
poddziałania 2.2.1 POKL
Finansowanie zwrotne MSP – nasze projekty
Realizowane
obecnie
Pilotaż usługi w zakresie finansowania zwrotnego
mikro- i małych przedsiębiorców
Odbiorca: mikro- i mały
przedsiębiorca szukający
finansowania
Planowane
do realizacji
Usługodawca:
doradca w
zarządzaniu
finansami
Nowy projekt systemowy „Planowanie
działań w MSP a finansowanie zwrotne”
Współpracująca
instytucja
finansująca
MSP zainteresowane
finansowaniem
zwrotnym
Schemat usługi pilotażowej
Usługa w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców
Komponent 1
DORADCZY
Komponent 2
SZKOLENIOWY
Etap I
Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych
klienta z dopasowaniem i przedstawieniem
oferty dostępnych źródeł finansowania oraz
wsparcie doradcze przy ubieganiu się o
wybrany
przez
przedsiębiorcę
sposób
finansowania
Etap II
Asysta przy załatwianiu formalności z instytucją
finansującą
Etap III
Doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu i
asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania
finansowego przez maksymalnie 6 miesięcy
Szkolenia z podstawowych
pojęć ekonomicznych,
planowania
przedsięwzięcia, ubiegania
się o jego dofinansowanie
oraz monitoring realizacji
przedsięwzięcia.
Czas trwania usługi pilotażowej
KOMPONENT I – do 40 godzin, w tym:
ETAP I – do 26 godzin;
ETAP II – do 2 godzin;
ETAP III – do 12 godzin, przy założeniu maksymalnie 2
godzin doradztwa w miesiącu.
KOMPONENT II - 2 dni, tj. 16 godzin zajęć, w tym co
najmniej 12 godz. zajęć praktycznych.
Planowana dostępność usług dla
przedsiębiorców luty 2012 r. – styczeń 2013r.
Założenia finansowe usługi pilotażowej
 Koszt pojedynczej usługi doradczej (Komponent I – 3 etapy) nie
może przekroczyć kwoty 8 000 zł brutto,
Zakładamy, że 1 godzina doradztwa kosztuje 200 zł
 Koszt udziału 1 uczestnika w pojedynczej usłudze szkoleniowej
(Komponent II) nie może przekroczyć kwoty 1 200 zł brutto;
Zakładamy udział max 2 uczestników z jednego
przedsiębiorstwa
 Wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt (koszty usług
doradczych testowanych przez jednego usługodawcę) nie
może przekroczyć 500.000,00 zł;
 Usługa bezpłatna dla mikro i małych przedsiębiorców (pomoc
de minimis; finansowanie z POKL)
Pozostałe założenia usługi pilotażowej
 Usługa świadczona przez Podmioty Wsparcia (PW) wybrane w
konkursie (doradców – pośredników finansowych; wymagania zgodne
ze standardem usług doradczych KSU)
 Minimalna liczba usług do zrealizowania przez 1 PW:
 30 usług doradczych; minimum 70 % kompletnych (wszystkie 3
etapy)
 2 szkolenia, dla minimum 10 osób każde.
 Planowana liczba klientów – przedsiębiorców – ok. 600
 Maksymalny założony udział klientów obsługiwanych w ramach usługi
i kierowanych do jednej instytucji finansującej - 40%
Harmonogram prac nad usługą
pilotażową
 Zakończone konsultacje dokumentacji konkursowej; trwa weryfikacja
dokumentacji;
 Planowane ogłoszenie konkursu: połowa grudnia 2011 r.
 Składanie wniosków: do ok. 10 stycznia 2012 r.
 Ocena wniosków i planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa
lutego 2012 r.
 Podpisanie umów: luty 2012 r.
 Testowanie usług u przedsiębiorców: luty 2012 r. – styczeń 2013 r.
Nowy projekt
systemowy PARP:
Planowanie działań w MSP
a finansowanie zwrotne
Okres realizacji: lipiec 2012 – grudzień 2014
Budżet: 21 000 000 PLN
w tym 80% na dofinansowanie usług dla MSP
Zakres
Etapy wdrożenia i
produkty
Łączenie instrumentu finansowego z usługą
doradczo- szkoleniową
Badanie czynników determinujących postawy
MSP wobec zewnętrznych źródeł finansowania
Opracowanie instrumentu wsparcia MSP usługa doradczo-szkoleniowa, połączona z
dostosowaną do potrzeb przedsiębiorców
ofertą Funduszu Pożyczkowego lub Banku.
Przewidywane rezultaty realizacji projektu
systemowego
 1000 przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi
 Poprawa wiedzy usługodawców, instytucji finansowych i administracji
publicznej nt. postaw przedsiębiorców wobec korzystania z finansowania
zwrotnego
 Wzrost świadomości przedsiębiorców co do zasadności planowania
działalności oraz poprawa poziomu ich wiedzy w zakresie zarządzania
finansami przedsiębiorstwa i monitorowaniu realizacji planów rozwoju
 Wzrost zaangażowania instytucji finansowych w dopasowanie oferty do
poziomu akceptowalności przedsiębiorców
 Zaufanie w relacji MSP  instytucja finansującą
Jak to
zrobić ?
Projekt systemowy –
planowany harmonogram prac
 Przygotowanie projektu (konsultacje zainteresowania z instytucjami finansowymi)
X 2011 – IV 2012;
 Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego
III kw. 2012;
 Przygotowanie i realizacja badania
III – IV kw. 2012;
 Ustalenie zasad pracy z zainteresowanymi Bankami lub Funduszami Pożyczkowymi
III – IV kw. 2012;
 Opracowanie zakresu oraz zasad dostępności usługi doradczo-szkoleniowej dla
przedsiębiorców
IV kw. 2012; I kw. 2013;
 Dostęp MSP do usługi doradczo-szkoleniowej oraz „dostosowanej” pożyczki czy
kredytu
II kw. 2013
Konieczność zaangażowania instytucji finansowych
na każdym etapie realizacji projektu
Dziękuję za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu
www.parp.gov.pl
www.ksu.parp.gov.pl
[email protected]
1
2

similar documents