Przechlewo - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w

Report
Gmina
Spis treści:
Wiadomości ogólne
Historia Gminy Przechlewo
Zabytki
Czasy dzisiejsze
Turystyka
Wiadomości ogólne
Herb Gminy Przechlewo
Flaga Gminy Przechlewo
Gmina Przechlewo to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie
człuchowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie
słupskim.
W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Dąbrowa Człuchowska, Garbek, Lisewo,
Łubianka, Nowa Wieś Człuchowska, Pakotulsko, Pawłówko, Płaszczyca,
Przechlewko, Przechlewo, Rudniki, Sąpolno, Szczytno, Żołna.
Do końca XVIII wieku okolice Przechlewa i Człuchowa były zdominowane przez
żywioł kaszubski. Własność ziemska i liczne dworki szlacheckie należały przede
wszystkim do kaszubskich rodów szlacheckich Zawadzkich, Komiszków,
Gliszczyńskich, Prądzyńskich i Rekowskich. Historia Przechlewa liczy ok. 650 lat.
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1350. Pierwotnie jej nazwa
brzmiała Przechylewo i wywodzi się prawdopodobnie od położenia
miejscowości na skłonie. Okolica była zasiedlona już w okresie
wczesnośredniowiecznym, o czym świadczą znaleziska archeologiczne z tego
okresu oraz ślady grodziska na pobliskim Jeziorze Długim. Do początków XIV w.
dominował jednak nad regionem pobliski gród kasztelański w Szczytnie. Po
utracie znaczenia na skutek utworzenia przez Krzyżaków komturstwa w
Człuchowie, rozpoczęła się nowa faza kolonizacji, która objęła także okolice
Przechlewa. Osadnictwo to doprowadziło do powstania w Przechlewie dwóch
organizmów: dóbr rycerskich (później szlacheckich) i dóbr zakonnych (później
królewskich).
Grodzisko wczesnośredniowieczne
Zabytki
W Gminie Przechlewo jest wiele zabytków.
Dwory głównie z połowy XIX wieku zniknęły już po wojnie. Z zachowanych
rezydencji na szczególna uwagę zasługuje późnobarokowy dwór w Jemielnie
jako jedna z nielicznych na terenie województwa XVIII – wiecznych tego typu
budowli, a także na osobę fundatora Piotra Tuchołki ( Jan Piotr Tichołka – od
1662 roku właściciel Jemielna. W krótkim czasie rozszerzył znacznie posiadłość i
uczynił z Giemeł ośrodek całego klucza majątku. Od 1672 roku był
podkomorzym malborskim i starostą tucholskim, a od ok. 1674 kasztelanem
gdańskim. Piotr Tuchołka – wnuk poprzedniego. Fundator dworu w Jemielnie. Do
1764 roku podkomorzy malborski.). Rezydencjom towarzyszyły założenia
folwarczne. Pofolwarczne podwórza gospodarcze zabudowane głównie
dużymi, pochodzącymi z 2 połowy i końca XIX wieku oraz z 1 ćw. XX wieku
budynkami gospodarczymi zachowały się w 8 miejscowościach.
Dworek w Jemielnie
Zespół pałacowo - parkowy
w Wandzinie.
Zespół dworsko - parkowy w Dąbrowie
Człuchowskiej.
Budownictwo sakralne jest reprezentowane przez niewiele obiektów.
Najcenniejszy jest parafialny kościół pw. św. Anny w Przechlewie o konstrukcji
szachulcowej, pochodzący z 1720 roku, rozbudowany w końcu XIX wieku o
część murowaną.
Kościół parafialny p. w. Św. Anny w
Przechlewie (1720 r.).
Grupę XX wiecznych kościołów w naszej gminie tworzą:
Kościół filialny p. w. Matki Boskiej
Częstochowskiej (1910 r.).
Kościół parafialny p. w. Św. Wawrzyńca
w Sąpolnie.
Ołtarz główny w kościele parafialnym
p. w. Św. Anny.
Gotycki dzwon z XV w.
Wczesnobarokowa chrzcielnica
z 1650 r.
Czasy dzisiejsze
Przechlewo, położone 17 km od miasta powiatowego Człuchów, jest ośrodkiem, w
którym koncentruje się działalność bezpośrednio
i pośredni związana z rolnictwem, coraz bardziej wyspecjalizowane usługi związane z
turystyką, a także usługi związane z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia i leśnictwem. To
tutaj skupia się zarówno życie społeczno – polityczne gminy, jak i gospodarcze.
Największym bogactwem naturalnym gminy są:
przebiegająca przez zachodnią część gminy rzeka Brda, należąca do najpiękniejszych
szlaków kajakowych Polski,
33 jeziora, najliczniej umiejscowione w środkowej o południowej części gminy, ale
największe z nich znajdują się w części zachodniej,
oraz zajmujące ponad 50 % powierzchni gminy lasy.
Niezaprzeczalne walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz czyste środowisko, którego i
tak bardzo dobry stan polepsza się z roku na rok, decydują o rolniczo – turystycznym
charakterze gminy.
Centrum Przechlewa
Komisariat Policji w Przechlewie
Urząd Pocztowy Przechlewo
Ochotnicza Straż Pożarna w
Przechlewie
Na terenie Gminy Przechlewo trwają prace nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej
Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica, zgodnie z projektem
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007 – 2013 Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1
Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. Przedmiot zamówienia po
stronie Gminy Przechlewo obejmuje: prace na stanicach wodnych nad rzeką
Brdą w Żołnie, Nowej Brdzie, Folbryku, Garbatym Moście, Dolince i Płaszczycy,
zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Końskim, budowę
parku nad Jeziorem Przechlewskim oraz budowę ścieżek pieszo – rowerowych
nad Jeziorem Szczytno wraz z utworzeniem miejsca postojowego na Kleśniku.
Rzeka Brda
Jezioro Krasne
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka rozpoczęła pracę 1 września 1988
roku.
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
Gimnazjum istnieje od 1 IX 1999 r. Jest częścią Zespołu Szkół w Przechlewie.
Mieści się w budynku zbudowanym w 1988 r. Zajmujemy "prawe
skrzydło" budynku i razem ze szkołą podstawową korzystamy ze wspólnej sali
gimnastycznej, boiska "Orlik" oraz wspólnego budynku socjalnego (stołówka,
szkolny sklepik, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz biblioteka z czytelnią).
Gimnazjum Publiczne w Przechlewie
Przedszkole umiejscowione jest na uboczu wsi, z dala od centrum, teren jest
ogrodzony i bezpieczny. Budynek przedszkola powstał w 1981 roku, jest duży
dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Są w nim duże jasne sale, duży hol,
który spełnia rolę sali gimnastycznej lub sali zebrań. Przedszkole posiada duży,
ładny plac zabaw i ogródek kwiatowy. Od 1 września 1999 roku przedszkole
funkcjonuje jako 5 – cio oddziałowe.
Przedszkole w Przechlewie
Poldanor jest rozpoznawalnym w Europie przedsiębiorstwem rolnym. Pierwsza ferma
została przejęta przez Poldanor w 1994 roku. W 2011 roku Poldanor
prowadzi produkcję roślinną na areale ok 15.000 ha oraz produkcję trzody chlewnej
opartą na stadzie podstawowym ponad 18.100 macior. Produkcja trzody chlewnej
odbywa się w ponad 30 fermach. Poldanor jest członkiem AXZON Group, globalnego
koncernu zorientowanego na zrównoważony rozwój agrobiznesu oraz na potrzeby
spożywania przez konsumentów wysokiej jakości żywności .
Firma stale inwestuje w nowe technologie. W okresie 2005-2011 Poldanor, jako jedyny
inwestor w Polsce, zbudował
osiem nowoczesnych biogazowni rolniczych
wykorzystujących nawóz zwierzęcy oraz inne rodzaje biomasy. Kiedy wszystkie z
zaplanowanych do budowy biogazowni
zaczną funkcjonować, redukcja emisji
dwutlenku węgla wyniesie ok. 500.000 ton rocznie.
Siedziba Poldanor SA w Przechlewie
Prime Food to nowoczesna firma z gwarancją przyszłości, doskonale
zorganizowana i zatrudniająca wykształconą i dynamiczną załogę. Oferuje
lokalnej społeczności stabilne miejsca pracy, gwarantujące osobisty rozwój i
możliwość bezpiecznego planowania przyszłości. Jako członek grupy
kapitałowej Axzon A/S, Prime Food ma ambicję działać na rzecz integracji
międzynarodowej na płaszczyźnie handlowej i kulturalnej.
Prime Food w Przechlewie
W gminie prężnie rozwija się działalność sportowa. Główną bazą dla
sportowców jest przede wszystkim znajdująca się przy Zespole Szkół w
Przechlewie sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik
2012” oraz położone w odległości ok. 500 metrów od szkoły 2 stadiony Ośrodka
Sportu i Rekreacji. W Przechlewie i Sąpolnie bardzo aktywnie działają
uczniowskie kluby sportowe (UKS im. Ireny Szewińskiej w Sąpolnie oraz UKS im.
Janusz Kusocińskiego w Przechlewie). Młodzi sportowcy: lekkoatleci, piłkarze
odnoszą sporo sukcesów nie tylko w skali województwa, ale również kraju. Przy
lokalnym klubie sportowym LKS „Prime Food Brda” działają aktywnie sekcje piłki
siatkowej kobiet i mężczyzn, które odnoszą również liczne sukcesy.
Gmina ma bogatą, ponad 60 – letnią tradycję w piłce nożnej. Ludowy
Klub Sportowy „Prime Food” Brda Przechlewo powstał 1945 roku. Jej
kierownikiem był Z. Blank, a gospodarzem sekcji Wacław Mazur. Sekcja piłki
nożnej składa się z czterech drużyn piłkarskich: Seniorska, Junior „A”, „B” i „D”.
Miłośnicy piłki nożnej mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności w Klubie.
LKS Prime Food Brda Przechlewo Junior D
Turystyka
Gmina Przechlewo. Cuda natury,
przyjaźni ludzie, wypoczynek i zabawa
w pięknym miejscu...Gdzie wody
błękitne i lasy zielone...
Położona na obrzeżach Borów Tucholskich gmina ma cztery atrakcyjne
rezerwaty przyrody. Wśród nich „Przytoń – Wąwóz Brdy” z ostoją bobrów,
lobeliowe jezioro Krasne z unikalną roślinnością, „Bagnisko Niedźwiady” (rezerwat
leśno – torfowiskowy), „Osiedle Kormoranów” (rezerwat ornitologiczno – leśny).
Według kryteriów podziału przyrodniczo – leśnego prawie cały obszar gminy
należy do dzielnicy Borów Tucholskich. Cała Gmina leży w górnym odcinku
dorzecza rzeki Brdy (50 km).
Na obszarze gminy znajdują się również 2 obszary chronionego krajobrazu
(Fragment Borów Tucholskich i Okolice Jezior Krępsko i Szczytno) oraz siedem
pomników przyrody. Na turystów czeka piękna, czysta Brda, jakby specjalnie
stworzona do spływów, 33 jeziora i otulające gminę ze wszystkich stron, bogate
w zwierzynę i runo leśne lasy. Ta oferta to prawdziwy raj dla wędkarzy i
myśliwych. W sezonie letnim z myślą o wypoczywających organizuje się wiele
imprez kulturalnych sportowych i rekreacyjnych.
Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, obfitości jezior, lasów oraz stosunkowo
bogatej sieci dróg lokalnych Gmina Przechlewo ma wspaniałe warunki do
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Niemałą atrakcją dla
wycieczek krajoznawczych w gminie są rezerwaty oraz pomniki przyrody. Jeziora
stanowią ostoje ptaków wodnych i błotnych o randze regionalnej.
Brda, jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce przecina malowniczo teren gminy
Przechlewo. Na 239 kilometrach Brda ma 43 dopływy i mija 19 jezior.
Jezioro Smołowe , z którego wypływa Brda, leży w środkowej części Pojezierza
Bytowskiego, kilka kilometrów na wschód od Miastka.. Brda kończy swój bieg w
Bydgoszczy, gdzie w dzielnicy Brdyujście wpada do Wisły. Uprawianie
kajakarstwa możliwe jest na 233 kilometrach szlaku wodnego.
Trasa kajakowa na Brdzie
W zdrowym ciele zdrowy duch...
Warunki wypoczynku należą tu do jednych z najlepszych w województwie
pomorskim. Piękna, czysta Brda, jakby specjalnie stworzona do spływów to jeden
z najpiękniejszych szlaków kajakowych południowych Kaszub. Niezwykle
urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna
przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają nad Brdę licznych amatorów
spływów kajakowych i wędkarzy.
Międzynarodowy Spływ Kajakowy
Ośrodek znajduje się 1,5 km od Przechlewa, na trasie Przechlewo - Człuchów.
Położony wśród lasów nad jeziorem Końskim na szlaku kajakowym rzeki Brdy. Na
terenie znajduje się urządzone strzeżone kąpielisko z pomostami i wypożyczalnia
sprzętu pływającego.
Dostępne są obiekty murowane (bliźniaki); segment piętrowy kuchnię z
lodówką, pełen węzeł sanitarny i TV.
Domki drewniane
dwupokojowe posiadające kuchnię z lodówką, w pobliżu - węzeł sanitarny
dwupokojowy z łazienką i aneksem kuchennym
trzypokojowe posiadające kuchnię z lodówką i łazienkę
Pole namiotowe na 400 osób z możliwością przyłączenia do energii
elektrycznej. W pobliżu znajduje się pełen węzeł sanitarny.
Spływy kajakowe:
Polecamy spływ Brdą, która dostępna jest dla kajakarzy na długości 233 km. Na
1-3 dniowe wycieczki proponujemy malownicze odcinki górnej Brdy od
miejscowości Stara Brda do Przechlewa lub dalej do Charzykowy.
OSiR Przechlewo
Wykonał: Paweł Modrzejewski

similar documents