Studiehandledning ht14 - Institutionen för neurovetenskap och

Report
1
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sjukgymnastprogrammet
Studiehandledning
FYSIOTERAPI
Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng)
Grundnivå
Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård
FYS 015:4 9 högskolepoäng
Kursansvarig
Anna Bjarnegård
1
2
Delkurs 4: Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård, 9 högskolepoäng
Innehåll




Tillämpning av fysioterapeutiska bedömnings- och behandlingsmetoder inklusive
hälsobefrämjande och rehabiliterande insatser för patienter som riskerar att få eller har
olika sjukdomar eller funktionshinder
Dokumentation och utvärdering av olika fysioterapeutiska insatser
Organisation av fysioterapi inom olika verksamheter
Samverkan med patienter och deras närstående samt med andra yrkesgrupper och
samhällsinsatser
Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- beskriva, förklara och relatera till de teorier som ligger till grund för aktuell
fysioterapeutisk praxis
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- utföra undersökning och göra bedömningar av vanligt förekommande typer av
funktionshinder hos patienter/klienter
- sätta upp mål, planera och genomföra och utvärdera fysioterapeutiska behandlingar
och andra insatser såsom samtal, rådgivning och undervisning samt förebyggande
och rehabiliterande insatser
- förskriva, instruera och följa upp hjälpmedel inom områdena förflyttning och
ergonomi
- dokumentera bedömningar och insatser i patientjournalen samt kunna rapportera
dessa vid t ex ronder och konferenser
- anpassa och ändra behandlingen med hänsyn till förändringar i patientens tillstånd
- organisera sitt arbete och anpassa detta till andras arbete i vårdsituationen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- visa förmåga att planera och genomföra behandling och utvärdering utifrån etiska
överväganden där hänsyn tas till patientens livssituation och kulturella bakgrund
- analysera den fysioterapeutiska processen och reflektera över sitt eget kliniska
tänkande och handlande som grund för fortsatt lärande genom erfarenhet
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förståelse för egna och andras uppfattningar och handlingar som grund för
samordnade insatser
Examination
För betyget godkänd i kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård, 9
högskolepoäng krävs:
2
3
-
Godkänt resultat vid skriftliga studieuppgifter, muntliga presentationer och
praktiska redovisningar.
Obligatorisk närvaro vid seminariet och vid de moment som anges i schema och i
studiehandledning
I händelse av frånvaro vid obligatoriska moment skall igentagning ske enligt
anvisning av kursansvarig lärare.
Antalet examinationstillfällen är begränsat till högst fem. Studenten äger rätt till byte
av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är
praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
Bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen görs av handledaren i verksamheten
enligt en särskild bedömningsmall. Närvaro de 35 handledda timmarna per vecka är
obligatorisk för erhållande av godkänt betyg. Vid betyget underkänd skall studenten göra om
den verksamhetsförlagda utbildningen i sin helhet. Antalet praktiktillfällen för klinisk
utbildning är begränsad till högst två.
När den verksamhetsförlagda utbildningen inom primärvård är slutförd ska den ifyllda
blanketten ”Bedömningsformulär Verksamhetsförlagd utbildning” sändas till:
Anna Bjarnegård
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Arbetsterapi/Fysioterapi
Box 455
405 30 Göteborg
Undervisningens uppläggning
Undervisning och handledning sker av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut inom aktuell
verksamhet.
Studenten skall under sin VFU-placering ha tillgång till handledare 35 timmar per vecka och
dessa timmar ska fördelas på 5 dagar per vecka. De studieuppgifter som studenten har under
sin VFU-period ska skötas utöver dessa 35 timmar.
Formen för studentens igentagning av frånvaro under den verksamhetsförlagda utbildningen
bestäms av handledaren ev. i samråd med studentens kontaktlärare alt. kursansvarig lärare vid
institutionen. Verksamhetsförlagd utbildning är placerad i olika verksamheter inom Västra
Götalandsregionen vilket kan medföra kostnader för studenten.
För samtliga delkurser gäller att; Jämställdhets- och sociokulturella aspekter skall beaktas i
innehåll, litteratur och utvärdering. Internationella förhållanden skall beaktas i innehåll och
litteratur.
Utvärdering
Kursen utvärderas skriftligt genom att den enkät som ligger på GUL fylls i vid kursens slut.
Muntlig kursutvärdering är schemalagd vid kursens slut fredagen den 12 december.
3
4
Studieuppgifter inom kurs FYS 015:4
Uppgift 1 – Undersökning och bedömning
Studieuppgiften innebär att du ska undersöka minst en av dina patienter enligt den
funktionsbedömning som gjordes under kursen ”psykisk ohälsa och långvarig smärta”. Du ska
använda såväl den utökade frågeställningen som rörelsedelen. Det är en rekommendation att
du genomför undersökningen under första delen av din VFU så att du har möjlighet att följa
patienten under ett par veckor. De flesta patienter med måttlig överbelastnings-/långvarig
smärtproblematik är lämpliga.
Om din handledare inte kan eller är vad vid det här undersökningssättet är det ett bra tillfälle
att träna på att beskriva för någon annan. Det man lär ut minns man.
Du ska sedan skriva en rapport som innehåller en kort presentation av patienten och vad du
fick fram samt dina reflexioner. Skriv också hur du gick vidare i behandling efter testningen.
Ändrade du något?
Du behöver inte skicka med något fråge- eller rörelseformulär utan viktigare är din
sammanfattning och dina egna reflektioner.
Rapporten på max 2 A4-sidor exklusive försättsblad lämnas in på GUL under
inlämningsuppgifter 15 december.
För betyget godkänd krävs att studieuppgiften är genomförd i enlighet med anvisningarna
Kursansvarig avgör om studieuppgiften är godkänd eller om kompletteringar måste göras.
Litteratur till uppgiften:
Stencilmaterial utdelat i kursen FYS 015:2 Psykisk ohälsa och långvarig smärta
Uppgift 2 – Utprovning av hjälpmedel
Under den verksamhetsförlagda utbildningen skall du lära dig rutinerna angående
förskrivning av hjälpmedel.
Du skall självständigt ha skrivit ut minst ett hjälpmedel samt ha skaffat kunskap om vilka
hjälpmedel fysioterapeuten får skriva ut. Du skall också veta vilka de vanligaste hjälpmedlen
är som förskrivs av fysioterapeut i primärvården samt hur man kontaktar
hjälpmedelscentralen.
För betyget godkänd krävs att studieuppgiften är genomförd och det är din handledare som
bedömer att du genomfört uppgiften i enlighet med de rutiner som finns på respektive ställe.
Uppgift 3 Professionellt förhållningssätt
Examineras genom skriftlig uppgift samt seminarium 12 december kl. 8.30 – 12.00
Som fysioterapeut arbetar du nära andra människor. Du följer ofta din patient under en längre
tid och en relation utvecklas. Det betyder att du använder dig själv som ett instrument i den
terapeutiska processen vilket är en möjlighet men också en risk för tilltrasslade relationer.
Studieuppgiften bygger på dina tidigare kunskaper om mellanmänsklig kommunikation,
professionellt och empatiskt förhållningssätt och förändringskunskap. I uppgiften tränar du
din förmåga att uppfatta, beskriva och reflektera över etiska och relationella aspekter i den
sjukgymnastiska behandlingssituationen och processen. Utgångspunkten är dina erfarenheter
4
5
från VFU, tidigare kurs samt angiven litteratur. I uppgiften ska du reflektera över och sätta
ord på dina erfarenheter från en patientrelation.
Studieuppgiften består av en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga innebär att du, i en
fallbeskrivning, ska formulera dina erfarenheter från relationen mellan dig och en av de
patienter du behandlat under din verksamhetsförlagda utbildning. Den muntliga delen
examineras i seminarieform och innebär att du har ca 30 min samtalstid avsatt för att
presentera ditt patientfall och ta upp de frågor du förberett.
Skriftlig uppgift:
 Gör en mycket kortfattad beskrivning av din patient, fysioterapeutisk bedömning och
behandlingsinnehåll så att vi andra får en bild av patienten och vad ni gjort praktiskt.
 Beskriv och reflektera över din relation till patienten, en beskrivning av dina tankar
och känslomässiga reaktioner i mötet med patienten. Var några speciella känslor
involverade? Hur upplevde du dem i kroppen?
 Vad vet du om patientens upplevelse av ert möte och behandlingen?
 Beskriv er målsättning, hade ni samma mål eller olika och hur kom ni fram till dem.
 Hur uppfattade du patientens motivation? Vad hade patienten för uppfattning om sin
skada/sjukdom och om hur den skulle förändras?
 Vilka roller tog ni gentemot varandra under behandlingsperioden och har de förändrats
under behandlingens gång?
 Upplevde du något som problematiskt i er relation? Hur löste ni det i så fall eller
förblev det olöst?
 Använde du dina kunskaper i MI i mötet med patienten? Beskriv.
 På vilket sätt försökte du stärka patientens självkänsla?
 Vilka faktorer tror du bidrog till att er relation blev som den blev?
 Hur skulle du förhålla dig till situationen om den uppstod idag?
 Anknyt dina tankar och reflektioner till litteraturen, minst tre olika referenser.
Förbered även två tre frågor utifrån dina erfarenheter under behandlingsperioden som du
önskar lyfta i gruppen under seminariet.
För betyget godkänd på den skriftliga delen krävs dessutom att;
 rapporten skrivs med Times New Roman 12 pt, enkelt radavstånd och omfattar 1500 –
2500 ord exklusive försättsblad.
 det framgår att du använt dig av litteraturen med referenser skrivna enligt Vancouver.
 rapporten har ett försättsblad, filen namnges med ditt ”förnamn efternamn
professionellt förhållningssätt”.
 rapporten lämnas in på GUL under inlämningsuppgifter senast tisdag 9 december.
För betyget godkänd på den muntliga delen krävs att:
 du presenterar ditt patientfall och leder reflektioner kring de frågor du förberett.
 du deltar aktivt i de samtal som förs vid det seminarium du tillhör.
Vid underkänd skriftlig uppgift eller om uppgiften inte inkommit i tid får du göra om
uppgiften nästkommande termin alternativt komplettera din inlämning. Vilket det blir av
dessa alternativ bestäms av kursansvarig lärare i samråd med examinatorn.
Vid underkänd muntlig redovisning och/eller bristande aktiv medverkan i seminariet och/eller
frånvaro från seminariet, får du göra om uppgiften nästkommande termin.
5
6
Litteratur till uppgiften - förslag:
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på
hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Thornqvist E. Kommunikation i kliniken: möte mellan patienter och professionella. Lund:
Studentlitteratur; 2001. Del 1-3
Rosberg S. Kropp, varande och mening. Ak avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet;
2000. Kap 6: Sjukgymnasternas förhållningssätt till behandlingsprocessen.
KONTAKTPERSONER HT-14:
Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom primärvård har varje student sin
kontaktperson (se namnlistan nedan). Om det skulle uppstå något problem på praktikplatsen är
det till studentens kontaktperson som studenten eller handledaren ska vända sig.
Under VFU-perioden, oftast efter mittbedömningen, kommer studentens kontaktperson på besök
till mottagningen alt ringer. Samtalet/klinikbesöket syftar till att stödja studenten i hans/hennes
inlärningsprocess och handledaren i handledarrollen. Syftet är därutöver att främja kontakten
mellan institutionen och kliniken för att studenterna ska få en så bra utbildning som möjligt.
Studenter HT14
Kontaktperson:
Alexandra Larsson
JN
Anders Johansson
MK
Anna Fjällström
PB
Anna Larsson
MB
Anna Mårtensson
MB
Carolina Sjöberg
PB
Elin Hemdal
PB
Emma Gustafsson
JN
Erika Gustafsson
JN
Frida Gottfridsson
JN
Jasmine Giavalisco
MB
Jenny Ånger
JN
Johanna Fossenstrand
MB
Josefine Danielsson
JN
6
7
Josefine Rosenqvist
MB
Kajsa Johansson
JN
Linnea Landgren
JN
Lisa Torell
MB
Maja Hogander
MK
Malin Holmberg
JN
Matilda Johansson
PB
Olof Lundmark
MB
Oscar Björnberg
MK
Per Wiklund
MB
Peter Olofsson
MB
Simon Karlsson
MK
Sofia Byrne
MB
Sophie Lundberg
JN
Ulrika Nyhlén
MB
Åse Lundin
MB
MC = Marc Karlsson
Tfn:
e-post: [email protected]
JN = Jenny Nilsson
Tfn: 0727 - 326450
e-post: [email protected]
PB = Per Bergqvist
Tfn: 0502 - 180 83
e-post: [email protected]
MB = Madeleine Bellfjord Tfn: 0700 – 822751
epost: [email protected]
Kursansvarig:
AB = Anna Bjarnegård
Tfn: 0768 - 366186
7
e-post: [email protected]

similar documents