Manual för nulägesanalys

Report
Manual för nulägesanalys
Som ett led i arbetet med att bli en Millenniekommun ska en nulägesanalys
sammanställas. Använd gärna det format för nulägesanalys som tagits fram av
projektet.
Syftet med analysen är:
1. Att se över vad kommunen redan gör som kan ha bäring på millenniemålen
2. Hur kommunens kommunikation ser ut i dagsläget
3. Vilken fokus man vill ha i kommunens arbete som Millenniekommun
Nulägesanalysen består av fyra delar:
1. Kartläggning
2. Aktörsanalys
3. Kommunikationsanalys
4. Slutsatser/prioriteringar
Nulägesanalys
Syftet med nulägesanalysen är att se kopplingen mellan kommunens arbete och FN:s millenniemål.
Frågor att diskutera och besvara vid kartläggningen: verksamhetsområde, insatser, intressenter,
bäring på millenniemål
•
•
•
Inom vilka verksamhetsområden pågår insatser som har bäring på millenniemålen?
Vilka intressenter berörs av insatserna (t.ex. förvaltning, allmänheten, företag, föreningar)?
Vilket/vilka millenniemål påverkas av insatserna?
Aktörsanalys
I aktörsanalysen kartläggs de kommunala och icke-kommunala aktörer som kan utgöra strategiska
partners för kommunikationsarbetet. Som exempel kan nämnas föreningar och företag,
organisationer som redan arbetar med utvecklingsfrågor och millenniemålen samt sådana aktörer
som kommunen skulle kunna stimulera till att delta i arbetet. Frågor att besvara och diskutera:
•
•
Vilka aktörer finns i kommunen som arbetar med frågeställningar relevanta för
millenniemålen?
På vilket sätt skulle kommunen kunna samarbeta med dessa aktörer som Millenniekommun?
Kommunikationsanalys
Kommunikationsanalysen syftar till att undersöka vilka kanaler för kommunikation som finns idag,
dels internt inom organisationen, dels externt. Interna kanaler innefattar ofta intranät, nyhetsbrev,
och möten. Externa kanaler är framförallt hemsidan, men även publikationer och tidskrifter,
temadagar, kultur-och sportevenemang, eller plats i media. Frågor att besvara och diskutera:
•
•
Vilka kommunikationskanaler finns internt?
Vilka kommunikationskanaler finns externt?
Slutsatser/Prioriteringar
Mot slutet av nulägesanalysen behövs en reflektion över framtida prioriteringar:
•
•
•
•
Vilka insatser/verksamheter ska kommunen prioritera att lyfta fram i kommunikationen?
Vilka kanaler ska användas intern och externt?
Vilka befintliga events passar att använda inom ramarna för Millenniekommunsarbetet?
Finns det några verktyg i millenniemålsprojektets verktygslåda som är intressanta och
relevanta att använda?
Som ett stöd i det fortsatta arbetet och planera aktiviteter kan kommunen göra en
kommunikationsplan.
Mer information finns på millenniekommun.se

similar documents