Ladda ner - Ramström Transmission AB

Report
Frinav och backspärrar
INNEHÅLL
Innehållsförteckning.................................................. sid 2
Allmänt om frinav....................................................... sid 3
Typ US....................................................................... sid 4
Typ USNU................................................................. sid 5
Typ UF....................................................................... sid 6
Typ GF....................................................................... sid 7
Typ GV...................................................................... sid 8
Typ GL....................................................................... sid 9
Typ GL..F”-D” (D3)................................................... sid 10
Typ GL...F4-D2........................................................ sid 11
Typ GL...F5-D2 (D3)................................................ sid 12
Typ GLP...F7-D7...................................................... sid 13
Typ GL...F5-D2 (D3)................................................ sid 14
Typ GLG.................................................................. sid 15
Typ GO.................................................................... sid 16
Typ UK, UKC och UKCC......................................... sid 17
Typ GM.................................................................... sid 18
Typ GP..................................................................... sid 19
Typ GP delar............................................................ sid 20
Montageinstruktioner............................................... sid 21
Vridmomentberäkning, Kilspår................................ sid 22
Smörjning................................................................ sid 23
Sid 2
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Allmänt om frinav
Rullkroppsfrinav består av en ytter-ring
med invändig glidyta och en inner-ring
med fjädrande klämrullar. De separat
fjädrande klämrullarna ligger i ständig
kontakt med de båda ringarna inom den
tillåtna rotationshastigheten. Detta gör att
frinavet kopplar in omedelbart utan fördröjning så snart de båda ringarna roterar
motsatt varandra.
Frinavet kan användas som överrullningskoppling, stegmatningskoppling
eller backspärr.
Frinav som fordrar centrering
Höga hastigheter
Rullkroppsfrinav som används i höghastighetsapplikationer måste positioneras
så att inner-ringen är stilla eller roterar
sakta och ytter-ringen roterar i höghastighetsområdet. På detta sätt klarar frinavet
högre rotationshastighet, slitaget minskar
och risken för överhettning minskar samtidigt som livslängden ökar.
Backspärr
Om frinavet används som backspärr
kan höghastighetsrotationer normalt
endast ske via inner-ringen. I dessa fall
måste max tillåtna rotationshastighet
enligt tabellerna följas. För att uppnå
god smörjning måste då olja med låg
viskositet användas. Helst någon form av
cirkulationssmörjning.
Stegmatning
med hög viskositet samt att en backspärr Modul-frinav med kullager
är monterad på axeln.
Modulfrinav består av två lager (160-seOm man använder frinav som intermittent rien) monterade mellan den inre och den
drivelement måste eventuell matningsyttre ringen. För information om livslängd
fördröjning på grund av elastisk materipå dessa enheter refererar vi till kullageraldeformation beaktas. Dessa är olika
tillverkarens instruktioner.
beroende på varje dimension men står i
direkt propportion till lasten. Fördröjning- Tillsammans med en rad standard- eller
arna kan reduceras ytterligare genom att specialflänsar och lock blir GL- och GLPapplicera underplattor gjorda av hårdme- typen en komplett enhet med inbyggt
tall (HM) tillgängliga i GL-serien (GL-HM). självsmörjande system.
Dessa frinav används för intermittent drift,
backspärrs- eller höghastighetsapplikatioTyp US, USNU och UF som används
ner (ofta med en flexibel koppling) utanför
som frihjul, intermittent drift, backspärr
”guards” (t.ex. monterade på remskivor
eller höghastighetsapplikationer placeras eller axelände).
generellt inbyggda i (växlar etc.) i närhet
till redan existerande eller tillkommande
Inbyggda kan de användas som frihjul ellager. De yttre och inre komponenterna
ler kan kopplas till ett existerande smörjmåste därför centreras mot varandra i ax- system komplett med flänsar och lock (i
iell led utan att vara belastade. När man detta fall utan tätningar) förutsatt att den
pressar på eller drar av måste man appli- använda olja är av rätt typ enligt rekomcera tryck på båda delarna för att undvika mendationerna för typen. Normalt leveatt skador uppkommer på kulkropparna
reras frinavet, flänsar, lock och skruvar
eller fjädrarna. För att smörja dessa
omonterade. Är rotationsriktningen känd
frinav kan en befintligt oljecirkulation vara kan delarna levereras hopmonterade. Då
tillräcklig förutsatt att den använda olja är gäller följande definitioner:
av rätt typ enligt rekommendationerna för
typen.
R = höger rotationriktning sett från täcklock typ D - inner-ringen roterar medurs.
Självcentrerande frinav
L = vänster rotationriktning sett från täckGF-typen (storlek 8 - 20) och GV-typen
lock typ D - inner-ringen roterar moturs.
har glidbussningar, GF-typen (storlek 25
- 130) har kullager. GF-typen används
Specialla applikationer
för intermittent drift, backspärrs- eller
höghastighetsapplikationer oftast inom
Vi kan leverera frinav för alla typer av
”closed guards”. För att smörja dessa
lösningar genom modifieringar och
frinav kan en befintligt oljecirkulation vara dimensioner.
tillräcklig förutsatt att den använda olja är
av rätt typ enligt rekommendationerna för
typen.
Vid stegmatningsapplikationer överförs
momentet av ytter-ringen medan innerringen överför transmissionen. Ett frinav
är i sig själv en komplett stegmatningsenhet, en bruten roterande rörelse gör detta
möjligt genom att transmissionstiden och
stilleståndstiden är lika (tomgång under
returrörelsen). Genom att använda två el- GV-typen används frihjuls eller intermitler flera frinav med alternativ gång kan en tent drift och placeras då utan för ”guards” på drivaxlar där transmissionsmonästan jämn rotation åstadkommas.
mentet fås genom momentarmen. Dessa
typer levereras tätade och engångsHög noggrannhet
smorda.
Då hög matningsnoggrannhet erfordras
är det möjligt och högst rekommendabelt att lägga till en starkare fjäder på
rullkroppsfrinav. Det är också att rekommendera att man använder en smörjolja
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 3
Typ US
D2
dH7
Dr6
s/2
s/2
L
Typ
Storlek
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Axelhål
Ytterdiam.
d H7
D r6
L
mm
mm
mm
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
Hastighet
Bredd
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
D2
mm
s
Vikt
mm
kg
19
25
26
30
34
40
45
55
62
70
74
80
90
98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
inner-ring
0,03
0,04
0,05
0,10
0,11
0,12
0,15
0,25
0,33
0,42
0,46
0,50
0,65
0,80
n
Hastighet
ytter-ring
n
max
max
4 350
3 550
3 200
2 900
2 600
2 200
2 000
1 600
1 350
1 200
1 100
900
800
700
6 600
5 200
4 850
4 300
3 700
3 300
2 900
2 500
2 000
1 900
1 650
1 450
1 300
1 100
VridFrirullningsmoment
moment
TN
Nm
Nm
3,8
6,8
13,0
14,0
28,0
40,0
56,0
90,0
150,0
185,0
218,0
230,0
313,0
513,0
0,003
0,004
0,005
0,007
0,010
0,020
0,030
0,080
0,090
0,100
0,110
0,130
0,140
0,260
TMAX = 2 x TN, Kilspår US 8-12 DIN 6885 sid 1, Kilspår US 15-60 DIN 6885 sid 2
Frinav typ US är inte självcentrerande.
Därför skall ett eller två lager placeras
intill frinavet så att dess ytter-ring kan
rotera centrerat mot dess inner-ring.
Typ US har inbyggnadsmått och toleranser som överensstämmer med standardkullagerserie 62. Frinavet kan med fördel
monteras intill lagret (se montageexempel här intill).
Exempel på montage
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta
yta genom presspassning mot lagersätet.
Axeltoleransen måste vara h6 eller j7 och
ytterdiameterns tolerans måste vara H7
eller J6.
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas enligt smörjinstruktionerna. Vid
höghastighetsapplikationer är det viktigt
att oljesmörjning används.
Sid 4
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Typ USNU
Dn6
b
t
D2
s/2
dH7
s/2
t
L
Typ
Storlek
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
USNU
8
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
d H7
D r6
L
mm
mm
mm
8
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
35
35
42
47
52
62
72
80
90
100
110
130
150
170
13
13
18
19
21
24
27
31
33
36
40
46
51
58
inner-ring
ytter-ring
D2
mm
s
b
t
Vikt
mm
mm
mm
kg
max 1)
max 2)
27
27
36
36
44
52
60
70
78
85
92
110
125
140
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
5
5
6
8
10
12
12
14
14
18
20
20
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
0,7
0,9
1,2
1,7
2,8
4,0
5,8
3 300
3 300
2 500
2 300
2 200
1 700
1 400
1 200
1 100
1 000
900
700
600
500
5 000
5 000
3 600
3 400
3 100
2 200
2 200
1 900
1 700
1 600
1 300
1 100
1 000
800
1,3
1,3
1,3
2,0
2,5
2,0
3,0
3,5
3,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
n
Hastighet
n
Vrid- Frirullningsmoment moment
TN
Nm
12
12
30
50
78
125
255
383
545
788
1 013
1 835
2 312
3 300
Nm
0,016
0,016
0,020
0,020
0,020
0,050
0,140
0,160
0,400
0,450
0,500
1,100
1,500
1,800
TMAX = 2 x TN, Kilspår USNU 8-12 DIN 6885 sid 1, Kilspår USNU 15-80 DIN 6885 sid 3
1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring
Frinav typ USNU är inte självcentrerande.
Därför skall ett eller två lager placeras
intill frinavet så att dess ytter-ring kan
rotera centrerat mot dess inner-ring.
Typ USNU har inbyggnadsmått och
toleranser som överensstämmer med
standardkullagerserie 63. Frinavet kan
med fördel monteras intill lagret (se montageexempel här intill).
Exempel på montage
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta
yta genom presspassning mot lagersätet.
Ytter-ringen är också försedd med radiella spår för positivt ingrepp.
Axeltoleransen måste vara h6 eller j7
och ytterdiameterns tolerans måste vara
H7 eller F7. Om de radiella spåren ej
används skall toleransen vara K6.
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas enligt smörjinstruktionerna. Vid
höghastighetsapplikationer är det viktigt
att oljesmörjning används.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 5
Typ UF
dH7
t
Dh6
s/2
D1
b
D2
s/2
t
L
Typ
d H7
D r6
L
Storlek
mm
mm
mm
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
8
9
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
130
150
37
37
37
47
62
80
90
100
110
120
130
140
150
170
190
215
260
300
320
20
20
20
30
36
40
48
53
63
63
80
80
95
110
125
140
150
180
180
8
9
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
130
150
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
D1
mm
D2
mm
20
20
20
26
37
40
45
50
55
60
70
75
80
95
110
120
140
160
205
30
30
30
37
52
68
75
80
90
95
110
115
125
140
160
180
210
240
260
inner-ring
n
Hastighet
ytter-ring
s
b
t
Vikt
mm
mm
mm
kg
max 1)
max 2)
n
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
6
6
6
7
8
9
12
13
15
16
17
18
18
20
20
24
28
32
32
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
7,0
8,5
9,0
9,0
9,0
9,0
11,5
14,5
17,5
17,0
0,1
0,1
0,1
0,3
0,6
1,1
1,6
2,3
3,1
3,7
5,4
6,1
8,5
13,0
18,0
25,3
42,1
65,0
95,0
5 000
5 000
5 000
4 500
3 000
2 200
1 800
1 600
1 300
1 100
850
800
700
550
620
500
400
300
250
6 000
6 000
6 000
5 500
3 600
2 600
2 100
2 000
1 700
1 500
1 300
1 200
1 100
900
800
700
600
500
400
Vrid- Frirullningsmoment moment
TN
Nm
20
20
20
78
188
250
500
680
1 115
1 500
2 375
2 500
4 250
5 875
10 000
17 350
19 750
35 000
44 400
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1
1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring
Frinav typ UF är inte självcentrerande.
Därför skall ett eller två lager placeras
intill frinavet så att dess ytter-ring kan
rotera centrerat mot dess inner-ring.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta yta genom radiella spår för positivt
ingrepp.
Exempel på montage
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6
och ytterdiameterns tolerans måste vara
H7 eller G7. Om de radiella spåren ej
används skall toleransen vara K6.
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas enligt smörjinstruktionerna. Vid
höghastighetsapplikationer är det viktigt
att oljesmörjning används.
Sid 6
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Nm
0,09
0,09
0,11
0,15
0,18
0,36
0,40
0,60
0,84
0,94
1,28
1,50
1,60
3,60
3,60
6,80
8,80
12,50
13,50
Typ GF
dH7
Dn6
t
dH7
D2
D1
b
t
Dn6
s/2
s/2
L
D1
b
D2
GF 8-20
t
t
L
GF 25-130
Typ
Storlek
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
8
9
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
130
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
d H7
D r6
L
mm
mm
mm
8
9
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
130
37
37
37
47
62
80
90
100
110
120
130
140
150
170
190
215
260
300
20
20
20
30
36
40
48
53
63
63
80
80
95
110
125
140
150
180
D1
mm
D2
mm
20
20
20
26
37
40
45
50
55
60
70
75
80
95
110
120
140
160
30
30
30
37
52
68
75
80
90
95
110
115
125
140
160
180
210
240
s
b
t
Vikt
mm
mm
mm
kg
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
7,0
8,5
9,0
9,0
9,0
9,0
11,5
14,5
17,5
0,1
0,1
0,1
0,3
0,6
1,2
1,8
2,4
3,3
4,0
5,7
6,5
8,9
13,5
19,0
27,2
44,5
68,0
1
1
1
1
1
-
6
6
6
7
8
9
12
13
15
16
17
18
18
20
20
24
28
32
inner-ring
n
max 1)
1 000
1 000
1 000
900
700
2 100
1 700
1 500
1 200
1 000
800
750
650
550
500
450
350
250
Hastighet
ytter-ring
n
max 2)
1 000
1 000
1 000
900
700
3 600
3 200
3 000
2 600
2 400
2 100
2 000
1 900
1 800
1 600
1 400
1 300
1 000
Vrid- Frirullningsmoment moment
TN
Nm
Nm
20
20
20
78
188
250
500
680
1 115
1 500
2 375
2 500
4 250
5 875
10 000
17 350
19 750
35 000
0,09
0,09
0,11
0,15
0,18
0,36
0,40
0,60
0,84
0,94
1,28
1,50
1,60
3,60
3,60
6,80
8,80
12,50
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1
1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring
Frinav typ GF är självcentrerande. Storlek 8 till 20 är glidlagrade stål mot stål
och storlek 25 till 130 är lagrade med två
kullager serie 160.
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6
och ytterdiameterns tolerans måste vara
H7 eller G7. Om de radiella spåren ej
används skall toleransen vara K6.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta yta genom radiella spår för positivt
ingrepp.
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas enligt smörjinstruktionerna. Vid
höghastighetsapplikationer är det viktigt
att oljesmörjning används.
Exempel på montage
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 7
Typ GV
D
l4
dH7
L
Typ
Storlek
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90*
100*
110*
120*
l3
L1
l2
B11
b2
B1
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
d H7
D r6
L
mm
mm
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
83
83
118
118
118
155
155
155
155
155
190
260
260
260
300
35
35
54
54
54
54
54
54
54
54
64
90
90
90
110
B1
mm
40
40
40
40
40
80
80
80
80
80
80
120
120
120
140
L1
mm
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
20
25
25
25
30
b2
mm
l2
mm
l3
mm
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
20
-
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
-
5
5
8
8
8
10
10
10
10
10
20
-
l4
mm
90
90
110
110
110
140
140
140
140
140
155
220
220
220
220
Vikt
kg
1,3
1,3
3,5
3,4
3,3
5,8
5,7
5,6
5,5
5,3
8,7
24,5
23,5
22,5
42,0
inner-ring
n
max
VridFrirullningsmoment
moment
TN
Nm
450
450
320
320
320
300
300
300
300
300
200
150
150
150
130
275
275
1 250
1 250
1 250
2 180
2 180
2 180
2 180
2 180
2 930
7 250
7 250
7 250
11 100
Nm
0,2
0,2
1,2
1,2
1,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,5
3,5
3,5
3,5
6,0
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, *) Kilspår för kil vid 120°
Frinav typ GV är glidlagrat.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet.
Axeltoleransen måste vara h6.
När frinavet används som backspärr sätts
momentarmen fast i maskinstativet med
en passande bult.
Exempel på montage
Om frinavet används som stegmatare
måste momentarmen fästas längs i en
bult eller liknande. För att undvika att
överbelasta glidlagerna måste momentarmen ha ett visst spel för att tillåta axiella
rörerlser.
Frinavet levereras fettsmort.
Sid 8
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Typ GL
D2
D1
D3
Dh6
dH7
g
z
L2
L1
L
Typ
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
L
mm
mm
D2
mm
D3
mm
z
27
32
39
40
48
51
59
59
72
72
89
108
108
125
131
152
168
194
20
28
34
35
43
45
53
53
64
66
78
95
100
115
120
140
152
180
42
47
55
68
75
80
90
95
110
115
125
140
160
180
210
240
240
310
20
25
30
40
45
50
55
60
70
75
80
90
105
120
140
160
160
200
51
56
64
78
87
96
108
112
132
138
150
168
185
206
240
278
278
360
3
3
4
4
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
Ø5,5
M5
M5
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M16
M16
M16
M20
0,5
0,8
1,0
1,5
2,2
3,0
4,6
4,7
7,2
8,6
10,5
13,5
18,2
28,5
42,5
56,0
65,0
138,0
4 000
3 700
2 700
2 200
1 800
1 500
1 200
1 000
850
750
650
550
500
450
350
300
250
200
5 600
5 300
4 600
3 600
3 300
3 000
2 600
2 400
2 200
2 000
1 900
1 700
1 600
1 500
1 250
1 100
1 000
800
55
125
181
288
500
735
1 040
1 125
2 125
2 625
3 500
5 750
8 500
14 500
20 000
25 000
31 250
70 000
0,11
0,15
0,18
0,36
0,40
0,60
0,84
0,94
1,28
1,50
1,60
3,60
3,60
6,80
8,80
12,00
12,50
13,50
Speciella monteringshål passande för elektriska motorer
GL 25/22
22
90
60
40
35
68
40
78
GL 25/24
24
90
60
40
35
68
40
78
GL 25/28
28
90
60
40
35
68
40
78
GL 30/28
28
100
68
48
43
75
45
87
GL 30/32
32
100
68
48
43
75
45
87
GL 35/38
38
110
74
51
45
80
50
96
GL 45/48
48
130
86
59
53
95
60 112
4
4
4
6
6
6
8
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
3,0
4,7
2 200
2 200
2 200
1 800
1 800
1 500
1 000
3 600
3 600
3 600
3 300
3 300
3 000
2 400
288
288
288
500
500
7 350
1 125
0,36
0,36
0,36
0,40
0,40
0,60
0,94
62
68
75
90
100
110
125
130
150
160
170
190
210
230
270
310
310
400
42
52
57
60
68
74
86
86
94
104
114
134
144
158
182
202
212
246
Vikt
kg
n
max 1)
n
Vrid- Frirullningsmoment moment
TN
D1
mm
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
150
g*
ytter-ring
L2
mm
GL 12
GL 15
GL 20
GL 25
GL 30
GL 35
GL 40
GL 45
GL 50
GL 55
GL 60
GL 70
GL 80
GL 90
GL 100
GL 120
GL 130
GL 150
D h6
mm
Hastighet
L1
mm
Storlek
d H7
inner-ring
max 2)
Nm
Nm
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, *) GL12 har 3 x Ø5,5 genom hålen,
1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring
Frinav typ GL har lager enligt 160-serien
för att centrera inner- och ytter-ring.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta
yta genom skruvförband.
Axeltoleransen måste vara h6 och ytterdiameterns tolerans måste vara H7.
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas eller infettas enligt smörjinstruktionerna.
Frinavet levereras med två tätningar
som skall placeras mellan ytter-ringen
och flänsarna. Utan dessa tätningar kan
frinavet skadas.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 9
Typ GL...F2-D2 (D3)
L3
s
F2
GL
D2
1
1
s
L2
s
F2
GL
D3
F
F
O
Dh6
L
L2
dH7
Dh6
s
D4
D5
1
z
Typ
Storlek
GL 12
GL 15
GL 20
GL 25
GL 30
GL 35
GL 40
GL 45
GL 50
GL 55
GL 60
GL 70
GL 80
GL 90
GL 100
GL 120
GL 130
GL 150
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
F2-D2 (D3)
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
d H7
D h6
L
mm
mm
mm
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
150
62
68
75
90
100
110
125
130
150
160
170
190
210
230
270
310
310
400
42
52
57
60
68
74
86
86
94
104
114
134
144
158
182
202
212
246
L2
mm
L3
mm
20
28
34
35
43
45
53
53
64
66
78
95
100
115
120
140
152
180
64
78
82
85
95
102
115
115
123
138
147
168
178
192
217
250
286
D4
mm
D5
mm
o
mm
s
10,0
11,0
10,5
11,5
11,5
13,5
15,5
15,5
14,0
18,0
17,0
18,5
21,0
20,5
30,0
30,0
29,0
32,0
85
92
98
108
128
140
160
165
185
204
214
234
254
278
335
375
375
485
72
78
85
104
114
124
142
146
166
182
192
212
232
254
305
345
345
445
5,5
5,5
5,5
6,6
6,6
6,6
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
18,0
18,0
18,0
22,0
z
Vikt
kg
3
3
4
4
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
0,9
1,3
1,7
2,6
3,5
4,5
6,9
7,1
10,1
13,1
15,6
20,4
26,7
39,0
66,0
91,0
91,0
200,0
inner-ring
n
max 1)
4 000
3 700
2 700
2 200
1 800
1 500
1 200
1 000
850
750
650
550
500
450
350
300
250
200
Hastighet
ytter-ring
n
max 2)
5 600
5 300
4 600
3 600
3 300
3 000
2 600
2 400
2 200
2 000
1 900
1 700
1 600
1 500
1 250
1 100
1 000
800
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, 1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring,
Vid beställning av ihopmonterat frinav måste rotationsriktning anges i förhållande till ”pil F”, R = medurs, L = moturs
Frinav typ GL... F2-D2 (D3) är frinav typ
GL monterade tillsammans med fästfläns Innan igångkörning måste frinavet smörF2 och tätningslock D2 eller D3.
jas eller infettas enligt smörjinstruktionerna. Om tätningslock typ D3 används
Normalt monteras frinavet av kund i rätt
skall en tätning monteras på inner-ringen
rotationsriktning med medföljande tätmot axeln för att undvika smörjläckage
ningar och skruvar (utan dessa tätningar vid kilspåret.
kan frinavet skadas).
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6 och
ytterdiameterns tolerans måste vara H7.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta
yta genom skruvförband.
Exempel på montage
Sid 10
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Vridmoment
TN
Nm
55
125
181
288
500
735
1 040
1 125
2 125
2 625
3 500
5 750
8 500
14 500
20 000
25 000
31 250
70 000
Typ GL...F4-D2
L4
s
1
dH7
Dh6
D5
L2
s
D6h7
D4
L5
GL
F
D2
O
F4
z
Typ
Storlek
GL 12 F4-D2
GL 15 F4-D2
GL 20 F4-D2
GL 25 F4-D2
GL 30 F4-D2
GL 35 F4-D2
GL 40 F4-D2
GL 45 F4-D2
GL 50 F4-D2
GL 55 F4-D2
GL 60 F4-D2
GL 70 F4-D2
GL 80 F4-D2
GL 90 F4-D2
GL 100 F4-D2
GL 120 F4-D2
GL 130 F4-D2
GL 150 F4-D2
L
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
d H7
D h6
L
mm
mm
mm
L2
mm
L4
mm
L5
mm
mm
s1
mm
D4
mm
D5
mm
D5h7
mm
mm
42
52
57
60
68
74
86
86
94
104
114
134
144
158
182
202
212
246
20
28
34
35
43
45
53
53
64
66
78
95
100
115
120
140
152
180
44
54
59
62
70
76
88
88
96
106
116
136
146
160
184
214
214
248
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
11,0
10,5
11,5
11,5
13,5
15,5
15,5
14,0
18,0
17,0
18,5
21,0
20,5
30,0
30,0
29,0
32,0
10,0
11,0
10,5
10,5
11,5
13,0
15,0
15,0
13,0
17,0
16,0
17,5
20,0
19,0
28,0
27,0
27,0
30,0
85
92
98
118
128
140
160
165
185
204
214
234
254
278
335
375
375
485
72
78
85
104
114
124
142
146
166
182
192
212
232
254
305
345
345
445
42
47
55
68
75
80
90
95
110
115
125
140
160
180
210
240
240
310
5,5
5,5
5,5
6,6
6,6
6,6
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
18,0
18,0
18,0
22,0
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
150
62
68
75
90
100
110
125
130
150
160
170
190
210
230
270
310
310
400
s
o
z
Vikt
kg
3
0,9
3
1,3
4
1,7
4
2,6
6
3,5
6
4,5
6
6,9
8
7,1
8 10,1
8 13,1
10 15,6
10 20,4
10 26,7
10 39,0
10 66,0
12 91,0
12 91,0
12 200,0
inner-ring
n
max 1)
4 000
3 700
2 700
2 200
1 800
1 500
1 200
1 000
850
750
650
550
500
450
350
300
250
200
Hastighet
ytter-ring
n
max 2)
5 600
5 300
4 600
3 600
3 300
3 000
2 600
2 400
2 200
2 000
1 900
1 700
1 600
1 500
1 250
1 100
1 000
800
Vridmoment
TN
Nm
55
125
181
288
500
735
1 040
1 125
2 125
2 625
3 500
5 750
8 500
14 500
20 000
25 000
31 250
70 000
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, 1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring,
Vid beställning av ihopmonterat frinav måste rotationsriktning anges i förhållande till ”pil F”, R = medurs, L = moturs
Frinav typ GL... F4-D2 är frinav typ GL
monterade tillsammans med fästfläns F2
och tätningslock D2.
Den drivna delen (remskiva, kugghjul
etc.) är centrerat på ansatsen D6h7 på
flänsen F4.
Normalt monteras frinavet av kund i rätt
rotationsriktning med medföljande tätningar och skruvar (utan dessa tätningar
kan frinavet skadas).
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas eller infettas enligt smörjinstruktionerna.
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6 och
ytterdiameterns tolerans måste vara D6
eller H6.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförbandet och från ytter-ringens toleranssatta
yta genom skruvförband.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 11
Typ GL...F5-D2 (D3)
L3
L
s
1
1
F
1
F
D2
F5
GL
D3
g1
D8
L6
GL
s
L7
F5
s
dH7
s
dH7
1
L
L8
s2
Typ
Axelhål
Storlek
GL 12
GL 15
GL 20
GL 25
GL 30
GL 35
GL 40
GL 45
GL 50
GL 55
GL 60
GL 70
GL 80
GL 90
GL 100
GL 120
GL 130
GL 150
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
F5-D2
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
(D3)
Hastighet
Bredd
d H7
L
s
mm
mm
s2
mm
L3
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
D8
mm
g1
Vikt
mm
10,0
11,0
10,5
11,5
11,5
13,5
15,5
15,5
14,0
18,0
17,0
18,5
21,0
20,5
30,0
30,0
29,0
32,0
13
13
15
18
18
22
22
26
26
30
30
35
35
45
45
60
60
60
64
78
82
85
95
102
115
115
123
138
147
168
178
192
217
250
286
44
47
54
62
68
76
85
90
102
108
112
135
145
155
180
205
205
255
59
62
72
84
92
102
112
120
135
142
145
175
185
205
230
268
268
325
10
10
11
14
14
18
18
22
22
25
25
30
30
40
40
55
55
55
10
10
12
16
16
20
20
25
25
32
32
38
38
50
50
68
68
68
M14
M14
M16
M20x2
M20x2
M24x2
M24x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
M42x2
M55x2
M55x2
M72x2
M72x2
M72x2
1,1
1,5
2,1
3,1
4,1
5,2
7,9
8,1
12,1
15,3
18,0
23,0
31,5
43,3
71,0
99,0
99,0
199,0
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
150
42
52
57
60
68
74
86
86
94
104
114
134
144
158
182
202
212
246
kg
inner-ring
n
max 1)
4 000
3 700
2 700
2 200
1 800
1 500
1 200
1 000
850
750
650
550
500
450
350
300
250
200
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, 1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring,
Vid beställning av ihopmonterat frinav måste rotationsriktning anges i förhållande till ”pil F”, R = medurs, L = moturs
Frinav typ GL... F5-D2 (D3) är frinav typ kontrolleras (skall vara 1% av pinnens
GL monterade tillsammans med fästfläns diameter).
F5 och tätningslock D2 eller D3.
Innan igångkörning måste frinavet
Normalt monteras frinavet av kund i rätt
smörjas eller infettas enligt smörjinstrukrotationsriktning med medföljande tättionerna.
ningar och skruvar (utan dessa tätningar
kan frinavet skadas).
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6.
Ytter-ringens rotation stoppas av momentarmens stopp-pinne. Denna kräver att
motsvarande hål borras i maskindelen.
Exempel på montage
För att undvika att frinavet och lagren
skadas måste både det axiella och
radiella spelet mellan stopp-pinne och hål
Sid 12
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Vridmoment
TN
Nm
55
125
181
288
500
735
1 040
1 125
2 125
2 625
3 500
5 750
8 500
14 500
20 000
25 000
31 250
70 000
Typ GLP...F7-D7
b
s
L
L2
s
F7
GLP
D7
1
Typ
Storlek
GLP 12
GLP 15
GLP 20
GLP 25
GLP 30
GLP 35
GLP 40
GLP 45
GLP 50
GLP 55
GLP 60
GLP 70
GLP 80
GLP 90
GLP 100
GLP 120
GLP 130
GLP 150
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F7-D7
F
Hastighet
Axelhål
Ytterdiam.
d H7
D h6
L
mm
mm
mm
L2
mm
42
52
57
60
68
74
86
86
94
104
114
134
144
158
182
202
212
246
20
28
34
35
43
45
53
53
64
66
78
95
100
115
120
140
152
180
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
150
dH7
Dh6
Dg
t
1
Bredd
62
68
75
90
100
110
125
130
150
160
170
190
210
230
270
310
310
400
s
mm
10,0
11,0
10,5
11,5
11,5
13,5
15,5
15,5
14,0
18,0
17,0
18,5
21,0
20,5
30,0
30,0
29,0
32,0
Dg
mm
bp10
mm
70
76
84
99
109
119
135
140
160
170
182
202
222
242
282
322
322
412
4
5
6
8
8
10
12
14
14
16
18
20
22
25
28
32
32
36
t
Vikt
mm
kg
2,0
3,0
3,5
4,0
4,0
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
7,0
7,5
9,0
9,0
10,0
11,0
11,0
12,0
1,0
1,4
1,9
2,8
3,7
4,7
7,1
7,4
10,4
13,4
15,9
20,8
27,1
40,0
67,0
82,0
94,0
187,0
inner-ring
n
max 1)
4 000
3 700
2 700
2 200
1 800
1 500
1 200
1 000
850
750
650
550
500
450
350
300
250
200
Hastighet
ytter-ring
n
max 2)
5 600
5 300
4 600
3 600
3 300
3 000
2 600
2 400
2 200
2 000
1 900
1 700
1 600
1 500
1 250
1 100
1 000
800
Vridmoment
TN
Nm
55
125
181
288
500
735
1 040
1 125
2 125
2 625
3 500
5 750
8 500
14 500
20 000
25 000
31 250
70 000
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, 1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring,
Vid beställning av ihopmonterat frinav måste rotationsriktning anges i förhållande till ”pil F”, R = medurs, L = moturs
Frinav typ GLP... F7-D7 är frinav typ GLP
monterade tillsammans med fläns F7 och
tätningslock D7.
Normalt monteras frinavet av kund i rätt
rotationsriktning med medföljande tätningar och skruvar (utan dessa tätningar
kan frinavet skadas).
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6 och
ytter-ringens tolerans H7.
Vridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring och från ytter-ringens
toleranssatta yta genom kilspårsförband.
Exempel på montage
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas eller infettas enligt smörjinstruktionerna.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 13
Typ GL...F5-D2 (D3)
L
L4
dH7
Dh6
D2
L6
D3
D1
L5
L7
GL 12 - 55
L
L2 L3
L1
L4
D1
D2
D3
dH7
Dh6
D4
L5
L7
GL 60 - 80
Typ
Axelhål Ytterdiam.
Storlek
GL 12
GL 15
GL 20
GL 25
GL 30
GL 35
GL 40
GL 45
GL 50
GL 55
GL 60
GL 70
GL 80
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
28-38
28-38
38-45
42-55
48-60
55-70
65-75
65-75
75-90
75-90
75-90
90-100
90-100
Hastighet
Bredd
d H7
D h6
mm
mm
D1
mm
D2
mm
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
62
68
75
90
100
110
125
130
150
160
170
190
210
65
65
80
95
105
120
135
135
160
160
160
200
200
48
48
66
75
85
98
115
115
135
135
135
160
160
D3
mm
D4
mm
L
mm
L1
mm
28
101,0
28
118,0
38
138,5
42
150,5
48
166,5
55
190,5
65
217,5
65
217,5
75
247,0
75
253,0
75 214 286,0 152
90 234 328,0 174
90 254 336,0 172
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
- 31,0 35
- 40,0 35
- 45,5 45
- 47,5 50
- 55,5 56
- 59,5 65
- 69,5 75
- 69,5 75
- 79,0 85
- 85,0 85
22 16,0 96,0 85
22 17,5 114,5 100
22 20,0 122,0 100
35
43
48
53
55
66
73
73
83
83
-
42
52
57
60
68
74
86
86
94
104
114
134
144
inner-ring
n
Hastighet
ytter-ring
n
max 1)
max 2)
4 000
3 700
2 700
2 200
1 800
1 500
1 200
1 000
850
750
650
550
500
5 600
5 300
4 600
3 600
3 300
3 000
2 600
2 400
2 200
2 000
1 900
1 700
1 600
TMAX = 2 x TN, Kilspår DIN 6885 sid 1, 1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring,
Vid beställning av ihopmonterat frinav måste rotationsriktning anges i förhållande till ”pil F”, R = medurs, L = moturs
Frinav typ GL ... TR är frinav typ GL mon- vibrationer samt tar upp vinkelfel och
terade tillsammans tätningslock D2 och
axiella rörelser utan att belasta lager och
Positex elastisk koppling.
frinav.
Normalt monteras frinavet av kund i rätt
rotationsriktning med medföljande tätningar och skruvar (utan dessa tätningar
kan frinavet skadas).
Innan igångkörning måste frinavet
smörjas eller infettas enligt smörjinstruktionerna.
Axeltoleransen måste vara h6 eller j6.
Den elastiska kopplingen absorberar
Sid 14
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Vridmoment
TN
Nm
55
125
181
288
500
735
1 040
1 125
2 125
2 625
3 500
5 750
8 500
Typ GLG
Labyrinttätning
M
dh7 D2 D1 D3 Dh6
g
L2
L1
L
z
Typ
Storlek
GLG
GLG
GLG
GLG
GLG
GLG
GL2G
GLG
GL2G
GLG
GL2G
25
30
40
50
55
60
60
70
70
80
80
Hastighet
Axelhål Ytterdiam. Bredd
d H7
D h6
L
mm
mm
mm
90
100
125
150
160
170
170
170
170
170
170
60
68
86
94
104
114
114
114
114
114
114
25
30
40
50
55
60
60
70
70
80
80
L1
mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
40
48
59
72
72
89
89
89
89
89
89
35
43
53
64
66
78
78
78
78
78
78
68
75
90
110
115
125
125
125
125
125
125
40
45
55
70
75
80
80
100
100
100
100
78
87
108
132
138
150
150
150
150
150
150
inner-ring
ytter-ring
z
g
M
Vikt
mm
mm
mm
kg
max
max
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
1,5
2,2
4,6
7,2
8,6
10,5
10,6
11,5
11,6
10,9
11,0
8 200
7 600
6 500
5 100
4 500
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
5 600
5 400
4 500
3 600
3 200
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
4
6
6
8
8
10
10
10
10
10
10
n
Hastighet
n
Vridmoment
TN
Nm
210
570
1 500
2 400
2 400
1 900
3 230
1 900
3 230
1 900
3 230
TMAX = 2 x TN, Kilspår GLG 25 - GL2G 70 DIN 6885 sid 1, Kilspår GLG 80 - GL2G 80 DIN 6885 sid 3
Frinav typ GLG är speciellt lämpat för
lång användningstid i kombination med
höga hastigheter.
Fettsmörjning och labyrinttätningar ger
värmereduktion tack vare oljerörelse och
friktion mellan tätningsringarna.
Lagerhuset tillåter kontaktytorna att sepaVridmomentet överförs från axeln till
frinavets inner-ring genom kilspårsförban- rera under normal drift för mindre slitage.
det och från ytter-ringens toleranssatta
Frinavet levereras med två tätningar
yta genom skruvförband.
som skall placeras mellan ytter-ringen
Axeltoleransen måste vara h6 och ytter- och flänsarna. Utan dessa tätningar kan
frinavet skadas.
diameterns tolerans måste vara H7.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 15
Typ GO
z
p
D3
D2
dH7
Dh7
g
M
L1
L
Typ
Storlek
Axelhål
mm
GO 300 13 - 20
GO 400 18
14 x 9
GO 700 60/65
18 x 11
Nm
D3
z
g
p
M
Vikt
mm
mm
mm
mm
mm
kg
max 1)
max 2)
3/16 x 3/16
76,2
88,9
63,5
70,1
60,3
68,2
30
30
66,7
73,0
4
4
M6
M8
13
16
M4
M4
1,5
2,7
3 000
2 800
3 600
3 600
900
850
320
560
1/4 x 1/4
108,0
89,2
85,7
45
92,1
4
M8
19
M4
4,7
2 600
3 000
800
1 590
3/8 x 3/8
136,5
95,5
92,0
60 120,6
6
M8
19
M4
8,0
2 200
2 400
750
3 040
1/2 x 1/2
1/2 x 1/2
5/8 x 5/8
5/8 x 7/16
181,0
8* M10
19
M4 19,8
1 600
2 000
500
5 800
127,0 123,8 100 158,8
TMAX = 2 x TN, *) 6 hål vid 60° plus 2 extra hål vid 180°,
1) Oljesmort vattentätt frinav, 2) Fettsmort frinav med labyrinttätning
Frinav typ GO har delar i kontakt och är
självcentrerande med kullager.
De har oljesmörjning med vattentäta
tätningar. Frinavet levereras insmort,
genom att lägga till suffixet GR (GO-GR).
Det kan också levereras insmort med
labyrinttätningar, genom att lägga till suffixet GRL (GO-GRL).
Axeltoleransen skall vara h6.
Sid 16
max
D2
3/16 x 3/16
45
n
Vridmoment
TN
mm
3/4
3/4
1
1 1/8
1 1/4
1 1/2
1 3/8
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/4
2 1/2
2 3/4
GO 600
ytter-ring
L1
standard
8x7
inner-ring
mm
kilspår
bxh
30
inner-ring
mm
tum
GO 500
Hastighet Hastighet Hastighet
mm
d H7
kilspår
bxh
6x6
Ytter- Bredd
diam.
D h7
L
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
n
n
Typ UK, UKC och UKCC
UKC … ZZ
UKCC ... ZZ
L
storlek
d
mm
D
Ytter- Bredd
diam.
Dh5
L
b
mm mm mm
t
mm
b1
mm
t1
mm
d
bxt
Axelhål
d
D
D
d
Typ
bxt
L
L
b1
t1
UK … ZZ
Vikt
Varvtal
Last kapacitet
kg
n
max
din. N
stat N
Lager
typ
Vrid- Frirullningsmoment moment
TN
Nm
Nm
UK 8
UK 12
UK 15
UK 17
UK 20
UK 25
UK 30
UK 35
UK 40
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ°
ZZ°
ZZ°
ZZ
ZZ
8 -0,01
12 -0,01
15 -0,01
17 -0,01
20 -0,01
25 -0,01
30 -0,01
35 -0,01
40 -0,01
22
32
35
40
47
52
62
72
80
9
10
11
12
14
15
16
17
22
-
-
-
-
0,02
0,04
0,06
0,07
0,11
0,14
0,21
0,30
0,50
15 000
10 000
8 400
7 350
6 000
5 200
4 200
3 600
3 000
3 300
6 100
7 400
7 900
9 400
10 700
11 700
12 600
15 540
860
2 770
3 400
3 800
4 450
5 450
6 450
7 250
12 250
6201ZZ
6202ZZ
6203ZZ
6204ZZ
6205ZZ
6206ZZ
6207ZZ
-
2,5
9,3
16,9
30,6
50,0
85,0
138,0
175,0
325,0
0,005
0,007
0,009
0,011
0,013
0,020
0,044
0,058
0,070
UKC 12
UKC 15
UKC 17
UKC 20
UKC 25
UKC 30
UKC 35
UKC 40
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ°
ZZ°
ZZ°
ZZ
ZZ
12 H7
15 H7
17 H7
20 H7
25 H7
30 H7
35 H7
40 H7
32
35
40
47
52
62
72
80
10
11
12
14
15
16
17
22
4
5
5
6
8
8
10
12
1,3
1,2
1,2
1,6
2,0
2,0
2,4
3,3
-
-
0,04
0,06
0,07
0,11
0,14
0,21
0,30
0,50
10 000
8 400
7 350
6 000
5 200
4 200
3 600
3 000
6 100
7 400
7 900
9 400
10 700
11 700
12 600
15 540
2 770
3 400
3 800
4 450
5 450
6 450
7 250
12 250
6201ZZ
6202ZZ
6203ZZ
6204ZZ
6205ZZ
6206ZZ
6207ZZ
-
9,3
16,9
30,6
50,0
85,0
138,0
175,0
325,0
0,007
0,009
0,011
0,013
0,020
0,044
0,058
0,070
7 400
7 900
9 400
10 700
11 700
12 600
15 540
3 400
3 800
4 450
5 450
6 450
7 250
12 250
6202ZZ
6203ZZ
6204ZZ
6205ZZ
6206ZZ
6207ZZ
-
16,9
30,6
50,0
85,0
138,0
175,0
325,0
0,009
0,011
0,013
0,020
0,044
0,058
0,070
35
11
5
1,2
2
0,6
0,06
8 400
UKCC 15 ZZ
15 H7
UKCC 17 ZZ
17 H7
40
12
5
1,2
2
1,0
0,07
7 350
UKCC 20 ZZ
20 H7
47
14
6
1,6
3
1,5
0,11
6 000
UKCC 25 ZZ
25 H7
52
15
8
2,0
6
2,0
0,14
5 200
UKCC 30 ZZ
30 H7
62
16
8
2,0
6
2,0
0,21
4 200
UKCC 35 ZZ
35 H7
72
17
10
2,4
8
2,5
0,30
3 600
UKCC 40 ZZ*
40 H7
80
22
12
3,3
10
3,0
0,50
3 000
TMAX = 2 x TN, Kilspår UKC 15-35 DIN 6885 sid 3, Kilspår UKC 40 DIN 6885 sid 1
*) Tillverkas på beställning, °) Tillgänglig i 2RS
Typ UKC är försett med kilspår på innerringen och skall monteras på axlar med
tolerans N6. Ytter-ringen monteras med
presspassning N6.
Frinav typ UK inbegriper ett standardlager serie 62.
Frinavet är självcentrerande samt fettsmort med dammtätningar.
Vridmomentet överförs från axeln genom
presspassning med tolerans N6 och
ytter-ringen genom presspassning med
tolerans N6.
www.ramstromtransmission.se
Typ UKCC är försett med kilspår på både
inner- och ytter-ring med toleranser N6
för axeln och H6 för ytter-ringen.
UK-serien har ett inbyggt spel (C5) som
övergår till normalt spel efter montering.
Inner- och ytter-ringen kan limmas mot
axel eller lagerhus. Spelet blir då C5.
•
[email protected]
Sid 17
Typ GM
12±0.5
d
Typ
storlek
GM 412
GM 816
GM 1422
• GM 1523
GM 1725
GM 1927
• GM 2028
GM 2432
• GM 2533
GM 2937
• GM 3038
GM 3442
• GM 3543
• GM 4048
• GM 4553
• GM 5058
GM 5159
GM 5563
GM 6068
GM 6270
GM 6573
GM 7078
GM 8088
•) Lagerlagda
Innerdiameter
d
mm
Ytterdiameter
D
mm
4
8
14
15
17
19
20
24
25
29
30
34
35
40
45
50
51
55
60
62
65
70
80
D
11
Vridmoment
TN
Nm
12
16
22
23
25
27
28
32
33
37
38
42
43
48
53
58
59
63
68
70
73
78
88
3
12
44
48
58
66
75
97
107
137
144
178
187
235
281
345
357
407
474
502
545
622
788
Frinav typ GM består av hållare och
klämkroppar som skall rotera mot en
metriskt dimensionerad axel.
3. säkra den koncentriska rotationen på
ringarna
4. lämplig smörjning för applikationen
Liten dimension tillsammans med högt
överförande vridmoment ger intressanta tekniska och kostnadsbesparande
lösningar.
För mer information kontakta oss.
Genom att montera flera i bredd kan man
öka vridmomentet.
Då hållaren monteras i lagerhuset eller
på axeln krävs följande:
1. 60/62 HRC ythårdhet
2. 1 mm minimidjup efter slipning
Sid 18
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Varvtal
n
max
10 000
7 500
5 300
5 200
4 700
4 400
4 200
3 700
3 600
3 200
3 100
2 800
2 700
2 500
2 200
2 000
2 000
1 900
1 750
1 700
1 600
1 500
1 300
Typ GP
Typ
storlek
Vridmo- Hastighet Hastighet
inner-ring
ytter-ring
ment
TN
n
n
max 1)
max 2)
Nm
d
mm
D ±0,013
+0,008
-0,005
d
d1
D1
C
D
mm
Klämkroppsutrymme
mm
C min D1 max
mm
mm
D1 min
mm
10,0
15
50
GP 2222G
63
8 600
4 300 22,225
38,885
8,33 ±0,1
13,5
18
58
GP 2776
119
6 900
3 400 27,762
44,422
8,33 ±0,1
13,5
20
62
GP 3034
124
6 300
3 100 30,340
47,000
8,33 ±0,1
13,5
21
63
GP 3175
(3C)
159
6 000
3 000 31,750
48,410
8,33 ±0,1
16,0
25
71
GP 3809A
275
5 000
2 500 38,092
54,752
8,33 ±0,1
13,5
27
75
GP 4127
(3C)
224
4 600
2 300 41,275
57,935
8,33 ±0,1
16,0
29
79
GP 4445A
363
4 300
2 100 44,450
61,110
8,33 ±0,1
13,5
33
86
GP 4972
(4C)
306
3 800
1 900 49,721
66,381
8,33 ±0,1
16,0
36
92
GP 5476A
525
3 500
1 700 54,765
71,425
8,33 ±0,1
16,0
36
92
GP 5476A (4C)
525
3 500
1 700 54,765
71,425
8,33 ±0,1
21,0
36
92
GP 5476B (4C)
769
3 500
1 700 54,765
71,425
8,33 ±0,1
25,4
36
92
GP 5476C (4C)
990
3 500
1 700 54,765
71,425
8,33 ±0,1
16,0
38
98
GP 5776A
604
3 300
1 600 57,760
74,420
8,33 ±0,1
21,0
42
104
GP 6334B
806
3 000
1 500 63,340
80,000
8,33 ±0,1
13,5
48
115
GP 7221
(5C)
675
2 600
1 300 72,217
88,877
8,33 ±0,1
21,0
48
115
GP 7221B
1 279
2 600
1 300 72,217
88,877
8,33 ±0,1
21,0
48
115
GP 7221B (5C)
1 279
2 600
1 300 72,217
88,877
8,33 ±0,1
25,4
53
124
GP 7969C (5C)
2 038
2 400
1 200 79,698
96,358
8,33 ±0,1
25,4
55
132
GP 8334C
2 055
2 300
1 100 83,340
100,000
8,33 ±0,1
16,0
58
134
GP 8729A
1 250
2 200
1 100 87,290
103,960
8,33 ±0,1
16,0
68
155
GP 10323A (3C)*
1 612
1 800
900 103,231** 119,891
8,33 ±0,1
25,4
80
184
GP 12334C*
4 800
1 500
750 123,340** 140,000
8,33 ±0,1
25,4
80
186
GP 12388C (11C)
4 875
1 500
750 123,881 142,880
9,50 ±0,1
TMAX = 2 x TN, 1) Inner-ring är snabbare än ytter-ring, 2) Ytter-ring är snabbare än inner-ring
*) Inre hållarens centreringsfläns på motsatta sidan, **) Utökning av toleransen till ± 0,013 tillåten
Låsringar
Klämkroppar
Vikt
antal
antal
kg
3
3
4
4
4
4
5
5
5
3
11
12
14
14
16
18
18
20
22
24
24
24
24
26
26
30
30
30
34
34
34
40
50
44
0,030
0,055
0,060
0,060
0,085
0,090
0,095
0,100
0,110
0,130
0,180
0,200
0,110
0,175
0,140
0,185
0,210
0,280
0,270
0,165
0,205
0,400
0,400
Frinav typ GP består av hållare och
klämkroppar som skall rotera mot en axel
dimensionerad tum.
Liten dimension tillsammans med högt
överförande vridmoment ger intressanta tekniska och kostnadsbesparande
lösningar.
Genom att montera flera i bredd kan man
öka vridmomentet.
Då hållaren monteras i lagerhuset eller
på axeln krävs följande:
Exempel på montage
1. 60/62 HRC ythårdhet
2. 1 mm minimidjup efter slipning
3. säkra den koncentriska rotationen på
ringarna
4. lämplig smörjning för applikationen
För mer information kontakta oss.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 19
Typ GP delar
C
G
H
J
D2
d
D
D
d
D2
d
S3
S1
S2
D1
D1
D1
t
z
D
B
D3
A
b
R
L1
L
L
L2
L
d
d
L1
Bredd
L2 L3
H7
mm
GP 230A
GP 230B
GP 230C
GP 230
GP 230
GP 230
GP 230
GP 230
GP 230
GP 230
GP 230
GP 230
GP 167A
GP 167B
GP 167C
GP 167
GP 167
GP 167
GP 167
GP 167
GP 167
GP 167
GP 167
GP 167
GP 168A
GP 168B
GP 168C
GP 168
GP 168
GP 168
GP 168
GP 168
GP 168
GP 168
GP 168
GP 168
GP 235A
GP 235B
GP 235C
GP 235
GP 235
GP 235
GP 235
GP 235
GP 235
GP 235
GP 235
G-10
G-15
G-20
H-10
H-15
H-20
J-10
J-15
J-20
G-25
G-30
G-35
H-25
H-30
H-35
J-25
J-30
J-35
G-40
G-45
G-50
H-40
H-45
H-50
J-40
J-45
J-50
G-55
G-60
G-75
H-55
H-60
H-75
J-55
J-60
10
15
20
10
15
20
10
15
20
25
30
35
25
30
35
25
30
35
40
45
50
40
45
50
40
45
50
55
60
75
55
60
75
55
60
Kilspår DIN 6885 sid 1
D2
R
j6
mm
16
16
16
16
16
16
21
21
21
16
16
16
mm
33
33
33
35
35
35
42
42
42
43
43
43
mm
50
50
50
54
54
54
63
63
63
70
70
mm
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
100
100
100
100
100
mm
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
27
27
27
27
27
D
L
S1
b
n6
p10 1)
mm
mm
mm
16
16
16
72
+0,008
-0,005
38,092
38,092
38,092
38,092
38,092
38,092
38,092
38,092
38,092
54,765
54,765
54,765
54,765
54,765
54,765
54,765
54,765
54,765
72,217
72,217
72,217
72,217
72,217
72,217
72,217
72,217
72,217
103,231
103,231
103,231
103,231
103,231
103,231
103,231
103,231
S2
s6
g6
±0,1
±0,013
mm
mm
mm
mm
mm
mm
6
3,5
72
S3
95
R
L3
t
D3
78
z
8 x Ø7
D1
Motsvarande
GP typ
54,752
54,752
54,752
GP3809A
16
16
16
90
10
5,0
90
110
95
8 x Ø9
71,425
71,425
71,425
GP5476A
GP5476A (4C)
21
21
21
110
14
5,5
110
140
120
8 x Ø11
88,877
88,877
88,877
GP7221 (5C)
GP7221B
GP7221 (5C)
16
16
16
150
20
7,5
150
www.ramstromtransmission.se
190
170
8 x Ø11
119,891
119,891
119,891
GP10323A (3C)
Delarna för frinav typ GP tillverkas i met- Ytter-ringarna A och B skall monteras
riska mått och standardiseringen och la- med kilspårsförband. Tillse att de inte
gerhållningen gör dem enkla att använda. deformerats efter montaget.
Inner-ringarna H och J är förberedda för
centreringslager som alltid behövs för
frinav typ GP.
Sid 20
R
•
Vi rekommenderar noggrann smörjning
samt tätning.
För mer information kontakta oss.
[email protected]
Montage- och skötselinstruktioner
Typ GL
Typ GLG
Typ GL och GLG
liknande enligt följande:
a Om täcklock typ D2 eller D7 används
1 Fastställ den önskade dragriktningen
skall det ena av de två radiella hålen
eller rotationsriktning.
placeras rakt vertikalt det andra hamnar då 120° längre ner så att frinavet
2 Använd alltid medlevererade tätningar
kan fyllas upp till sin luftvolym. Häll
(2) och skruvar passande för flänsen
i olja genom det övre hålet tills oljan
(1).
rinner ut genom det nedre. Plugga
En tjocklek på 0,5 mm måste finnas
hålen med korrekta skruvar komplett
för att erhålla rätt spel.
med O-ringar (3).
3 I fall då den ena eller båda flänsarna
tillverkas av kund:
a Använd skruvar med rätt längd
b Se till att frihjulet löper lätt i rotationsriktningen efter montage
b Om täcklock typ D3 används skall
O-ringar användas för att skapa en
oljetät tätning mellan brickan på
axelhuvudet och navet på frinavet så
att ingen olja rinner ut vid kilspåret. i
övrigt lika stycke a ovan.
4 Oljesmörjning - använd de av oss
rekommenderade smörjmedlena eller 5 Fettsmörjning - fyll frinavet med fett
Typ US, USNU, UF, GF
Montage
genom oljehålen tills dess att fettet
läcker ut genom det labyrinttätade
huset och flänsen.
Använd aldrig smörjmedel innehållande
HP (High-Pressure), additiv, molybden,
disulfid, grafit etc. då dessa minskar
friktionen mellan ytorna och därigenom
minskar det överförbara vridmomentet.
Underhåll
I frinav med mest frigång rekommenderas följande oljebyte:
• första oljebyte efter 100 timmars drift
• därefter byte var 2000 driftstimme
Efter varje oljebyte skall tätningarna
kontrolleras
Smörjning
Före montage
Vid montage och demontage av frinavet
måste frinavet avlastas så att inga skador
För att säkra rätt drift måste frinavets
uppstår. Detta gäller särskilt typ GF så att
komponenter uppriktas och centreras.
inte något kullager skadas. Därför rekomFör typ UF, USNU och US gäller att både menderas ett spel på 0,1 - 0,2 mm mellan
inner-ring och ytter-ring måste centreras. kullagrets ytter-ring och flänsen.
Innan montage måste frigångsrotationen
fastställas genom att rotera frinavet.
På frinav för intermittent drift måste kiAxel- och lagerhustoleranserna måste
larna monteras korrekt för minsta möjliga
också kontrolleras beroende på driftstyp. spel.
God smörjning ger säker drift vid högbelastning och lång livslängd. olje- eller fettsmörjning varierar beroende på
driftförhållandena.
För frinav för intermittent drift, för uppstart
eller som backspärr skall olja avsedd för
driftstemperaturen väljas.
För frinav med intermittent drift uppnås
högre noggrannhet med starkare fjädrar.
För axeln rekommenderas h6 eller j6. För Efter montage
Beroende på driftstemperatur kan V
typerna UF, GF och USNU är den rekomfjädrar (förstärkta) eller VV fjädrar (extra
menderade toleansen H7 eller G7 och för Efter montaget måste den fria rotationen i starka) användas för att säkra korrekt
typ US är den H7 eller J7.
rätt rotationsriktning kontrolleras.
fjäderfunktion även vid fettsmörjning.
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 21
Vridmomentberäkning - Kilspår
Beräkning av vridmoment
Nom. vridmoment på transmissionssidan
Nom. vridmoment på lastsidan
Accelerationsmoment på lastsidan
Generellt masströghetsmoment
P
n
F
I
JKL
Jx
nx
nk
Δn
t a
m
r
D a
D i
B
ς
= motoreffekt i kW
= varvtal av frinavet i r/min
= tangentiell kraft från frinavets lastsida i N
= momentarm, där den tangentiella kraften är i m
= JX (nx/nk)2 tröghetsmomentet på lastsidan reduserat på kopplingssidan
= masströghetsmoment på axlen X i kgm2
= varvtal på axeln X i r/min
= varvtal på kopplingsaxeln i r/min
= skillnaden mellan lägsta och högsta varvtal i r/min
= accelerationstid i sekunder
= massa i kg
= radie i m
= ringens ytterdiameter i m
= ringens innerdiameter i m
= ringbredd i m
= densitet i kg/m3
Tröghetsmoment ”annualr body mass”
b
r2
b
b
t2
r2
r2
r2
r1
h
t1
r1
d
d
d
Axelhål
Axel
Kil
Kilspår
DIN 6885 sid 1
d
x
b
h
t1
DIN 6885 sid 3
t2
r1
r2
JS10
> 6
> 8
> 10
> 12
> 17
> 22
> 30
> 38
> 44
> 50
> 58
> 65
> 75
> 85
> 95
> 110
> 130
Sid 22
-
8
10
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
130
150
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
b
x
h
t1
t2
r1
r2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
0,2
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
JS10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14
14
16
18
20
1,2
1,8
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0
5,5
6,0
7,0
7,5
9,0
9,0
10,0
11,0
12,0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
1,1
1,4
1,8
2,3
2,8
3,3
3,3
3,3
3,8
4,3
4,4
4,9
5,4
5,4
6,4
7,4
8,4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
www.ramstromtransmission.se
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
4
5
6
6
6
7
7
8
9
9
10
11
12
•
1,9
2,5
3,1
3,7
3,9
4,0
4,7
4,8
5,4
6,0
6,2
6,9
7,6
8,3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
[email protected]
1,2
1,6
2,0
2,4
2,2
2,1
2,4
2,3
2,7
3,1
2,9
3,2
3,5
3,8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Smörjning
Frinav är kopplingar som arbetar genom kontakt. För att försäkra en optimal
tillförlitlighet på såväl olja som frinav skall
olja av CL-typ enligt DIN 51517 sid 2 och
CLP-typ enligt DIN 51517 sid 3 användas.
Nedan lista visar smörjmedel som alla
passar väl för frinav.
Garantin för frinaven kan endast gälla om
dessa smörjmedel använts.
Använd aldrig smörjmedel innehållande
HP (High-Pressure), additiv, molybden,
disulfid, grafit etc. då dessa minskar
friktionen mellan ytorna och därigenom
minskar det överförbara vridmomentet.
Typ av smörjmedel:
-20°C / +20°C
Oljesmord
> +20°C / +50°C
> +50°C / +80°C
Olja CL10/CLP10 DIN 51517
viskositet vid 40°C, 10 ±1 mm2/s (cSt)
Olja CL22/CLP22 DIN 51517
viskositet vid 40°C, 22 ±2,2 mm2/s (cSt)
Olja CL46/CLP46 DIN 51517
viskositet vid 40°C, 46 ±4,6 mm2/s (cSt)
Calypsol Bison Öl SR 10
Calypsol Bison Öl MSR 10
CASTROL HYPSIN VG 10
CASTROL HYPSIN AWS 10
AGIP SIC 22
AGIP OSO 22
ARAL VITAM GF 22
ARAL VITAM DE 22
BP ENERGOL HL 22
BP ENERGOL HLP-D 22
BP ENERGOL HLP 22
Calypsol Bison Öl SR 22
Calypsol Bison Öl MSR 22
CASTROL HYPSIN VG 22
CASTROL HYPSIN AWS 22
AGIP SIC 46
AGIP OSO 46
ARAL VITAM GF 46
ARAL VITAM DE 46
BP ENERGOL HL 46
BP ENERGOL HLP-D 46
BP ENERGOL HLP 46
Calypsol Bison Öl SR 46
Calypsol Bison Öl MSR 46
CASTROL HYPSIN VG 46
CASTROL HYPSIN AWS 46
CHEVRON
Chevron EP Hydraulic OIL 10
Chevron EP Hydraulic OIL 22
Chevron EP Hydraulic OIL 46
ESSO
NUTO H 10
FINA CIRKAN 10
FINA HYDRAN 10
CRUCOLAN 10
LAMORA 10
Mobil Velocite Oil No 6
Mobil D.T.E. 21
NUTO H 22
FINA CIRKAN 22
FINA HYDRAN 22
RENOLIN DTS 5
RENOLIN MR 5
RENOLIN B 5
CRUCOLAN 22
LAMORA 22
Mobil Velocite Oil No 10
Mobil D.T.E. 22
OPTIMOL
ULSTRA 2035 VG 10
ULTRA 5025 VG 22
REINER
REINER B 3
Tellus oel C10
Tellus Oel 10
REINER B 5
Tellus oel C22
Tellus Oel 22
NUTO H 46
FINA CIRKAN 46
FINA HYDRAN 46
RENOLIN DTS 15
RENOLIN MR 15
RENOLIN B 15
CRUCOLAN 46
LAMORA 46
Mobil Velocite Oil Medium
Mobil D.T.E. 25
ULTRA 5045 VG 46
HYDO 5045 E VG 46
REINER B 15
Tellus oel C46
Tellus Oel 46
TEXACO
Rando Oil 10
Rando Oil HD A-10
Rando Oil HD A-22
Rando Oil 46
Rando Oil HD A-46
TOTAL
TOTAL Azolla 10
VALVOLINE
VALVOLIN R-60
TOTAL Azolla 22
VALVOLINE R-100
VALVOLINE ETC 20
TOTAL Azolla 46
VALVOLINE WA-4
VALVOLINE ETC-20
AGIP
ARAL
BP
CALYPSOL
CASTROL
FINA
FUCHS
KLÜBER
MOBIL
SHELL
AGIP SIC 10
AGIP OSO 10
ARAL VITAM GF 10
ARAL VITAM DE 10
BP ENERGOL HLP-D 10
BP ENERGOL HLP 10
RENOLIN MR 3
RENOLIN B 3
Fettsmord
Fett K 2 N
DIN 51825
AGIP GR MU 2
ARALUB FK 2
BP ENERGREASE LS 2
BP OLEX PR 9142
Calypsol H 442
Calypsol Aluplex 2 EP
CASTROL BNS
CASTROL LZV
Chevron Dura-Lith Grease 2
Chevron Polyurea EP Grease 2
BEACON 2
FINA MARSON AX 2
RENOLIN FWA 160
RENOPLEX EP 2
ISOFLEX LDS 18
SPECIAL A
Mobilux 2
LONTIME PD 2
OLIT 2
URETHYN LT 60
Alvania Fett R 2
Retinax A
Multifak 20
Texando FO 20
Multifak 2
TOTAL Multis
VALVOLINE LB-2
Kontakta oss för arbetstemperaturer över 80°C.
Om tätningar används, kontrollera att de inte penetrerar insidan av frinavet
www.ramstromtransmission.se
•
[email protected]
Sid 23
Ramström Transmission AB är ett teknikhandelsbolag verksamt
inom området transmissions­komponenter och har en stark
position på den svenska marknaden inom sina kund- och produktsegment. Bolaget representerar världsledande leverantörer
inom sina produktområden.
Ramström Transmission ingår sedan 2011-10-01 i Addtechs
affärsenhet Motion Technology där bolagets produkter utgör ett
bra komplement till befintlig försäljning av mekaniska transmissionskomponenter på de nordiska marknaderna.
Vi stärker ständigt våra positioner genom lansering av nya
produkter, vidareutveckling av våra tjänsteutbud och service till
kunder och användare.
Vår strävan är att alltid kunna erbjuda kunderna det bästa inom
modern teknik och att marknadsföra detta med den specialkompetens som modern teknik kräver.
Huvudkontor
Fr Ramström Transmission AB
Smidesvägen 4 - 8
171 41 SOLNA
Försäljningskontor
Fr Ramström Transmission AB
Järnvägsgatan 2
871 45 HÄRNÖSAND
Försäljningskontor
Fr Ramström Transmission AB
Vinkelgatan 5
211 24 MALMÖ
Tel
Fax
E-post Tel
Fax
E-post Tel
Fax
E-post 08-40 40 100
08-40 40 199
[email protected]
0611-55 45 00
08-40 40 199
[email protected]
Godsadress lager:
Jägaregatan 4
871 42 HÄRNÖSAND
Ökad kundservice
För beställning använd:
Fax
08-40 40 173
E-post [email protected]
Internet
www.ramstromtransmission.se
040-38 37 90
08-40 40 199
[email protected]
Godsadress lager:
Vinkelgatan 5
211 24 MALMÖ
Org Nr 556789-7169
VAT No SE556789716901
Bank Handelsbanken
Swiftcode HANDSESS
Bankgiro 476-8420
Plusgiro 53 80 53-0
Account No 6301-660919532
IBAN
SE17 6000 0000 0006 6091 9532
EORI
SE5567897169
Ett bolag inom
© Ramström Transmission AB / Marknad / 2011-12-01
PDF kataloger • CAD filer

similar documents