Prezentacja "Finansowanie kultury

Report
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
finansowanie kultury
8 dużych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych i norweskich
ich łączna wartość to blisko 200 mln zł
dofinansowanie wynosi 135 mln zł
Renowacja klasztoru powizytkowskiego
na Centrum Działań Artystycznych w Lublinie
Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele
kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta
w Zamościu
Renowacja Teatru Starego w Lublinie
Budowa Europejskiego Ośrodka
Praktyk Teatralnych w Gardzienicach
Rewitalizacja renesansowej synagogi w
Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego
oraz lokalnej społeczności
Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły
zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja
i ochrona dziedzictwa
Renowacja zabytkowych cerkwi
Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni
w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
2
Renowacja klasztoru powizytkowskiego
na Centrum Działań Artystycznych w Lublinie
Zakres prac objętych projektem polegał na przywróceniu historycznych walorów przestrzennych obiektu
i zapewnieniu trwałości technicznej struktury obiektu oraz wyposażeniu go w instalacje i urządzenia
wynikające z jego pełnej adaptacji dla potrzeb trzech miejskich instytucji kultury: Centrum Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych.
Stworzono lepsze warunki lokalowe dla wymienionych trzech miejskich instytucji kultury, co umożliwi
znaczące wzmocnienie ich oferty kulturalnej i rangi artystycznej. Jednocześnie rewitalizacja zabytkowych
obiektów poklasztornych przyczyni się do przywrócenia historycznych walorów przestrzennych oraz
wzmocnienia atrakcyjności zespołu urbanistycznego śródmieścia Lublina, uznanego za Pomnik Historii
Prezydenta RP.
Prace zakończyły się w lipcu 2013 r.
Całkowita wartość projektu – 38,4 mln zł
Kwota dofinansowania – 15,2 mln zł
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
3
Renowacja Teatru Starego w Lublinie
Renowacja polegała na przebudowie budynku z zachowaniem układu konstrukcyjnego, elewacji i detalu
architektonicznego. Po trzydziestu latach artystycznej nieobecności druga – obok krakowskiego Starego
Teatru - najstarsza scena teatralna w Polsce wznawia działalność jako miejsce interdyscyplinarne.
Połączy teatr z innymi dziedzinami sztuki: filmem, literaturą i muzyką.
Prace zakończyły się w marcu 2012 r.
Całkowita wartość projektu – 25 mln zł
Kwota dofinansowania – 19 mln zł
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
4
Budowa Europejskiego Ośrodka
Praktyk Teatralnych w Gardzienicach
Kompleksowa renowacja obiektu objęła wzmocnienie konstrukcji, wymianę dachu i wszystkich instalacji.
We wnętrzach przywrócono pierwotny, dwutraktowy układ przestrzenny z odtworzeniem pierwotnych
ciągów amfiladowych pomieszczeń. Przywrócona została istniejąca w wieku XVIII wielka sień na
parterze. Główne wejście zostało przesunięte, zgodnie ze świadectwami ikonograficznymi na oś skrzydła
północnego. Wykorzystano poddasze (pracownie, garderoby) oraz piwnice, które będą służyć za
pomieszczenia ekspozycyjne. Na zewnątrz obiektu wyeksponowano pozostałości dawnego zamku,
odkryte w trakcie badań archeologicznych.
Prace zakończyły się we wrześniu 2013 r.
Całkowita wartość projektu – 18 mln zł
Kwota dofinansowania – 15,9 mln zł
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
5
Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe
Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa
Przedmiotem projektu były prace remontowo-konserwatorskie cennych, zabytkowych kościołów
usytuowanych na obszarze Powiśla Lubelskiego i skupionych wokół Kazimierza Dolnego, uznanego za
Pomnik Historii Prezydenta RP. Projekt dotyczył rewitalizacji, konserwacji, renowacji i remontu
zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych w 8 miejscowościach:
1. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem
2. Kościół parafialny p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu
3. Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą
4. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym i Kościół św. Anny z otoczeniem
5. Kościół parafialny p.w. Św. Klemensa i Św. Małgorzaty w Klementowicach
6. Kościół parafialny p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława BM w Piotrawinie i Kaplica Św. Stanisława BM
7. Kościół parafialny Św. Wojciecha w Wąwolnicy i Kaplica NMP
8. Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP w Kolanówce
Prace zakończyły się w 2012 r.
Całkowita wartość projektu – 30 mln zł
Kwota dofinansowania – 24 mln zł
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
6
Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni
w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu
Zadanie inwestycyjne polegało na utworzeniu zespołu muzealnego pod nazwą „Muzeum
Fortyfikacji i Broni" obejmującego teren w rejonie XVII-wiecznego Bastionu III oraz obiekty zabytkowe,
tj. Arsenał i Prochownię, zlokalizowane na Starym Mieście w Zamościu.
W ramach projektu wykonane zostały m.in.:
- rekonstrukcja wału fortecznego z realizacją obiektu ekspozycyjnego Muzeum,
- prace przy Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał",
- remont konserwatorski z rekonstrukcją i adaptacją niezachowanego fragmentu obiektu Prochowni,
- rekonstrukcja wału fortecznego od Bastionu III do ul. Królowej Jadwigi.
Całkowita wartość projektu – 27,5 mln zł
Kwota dofinansowania – 20 mln zł
Realizacja projektu zakończy się w 2014 r.
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
7
Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury
zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu
Inwestycją objęto pięć zespołów obiektów fortecznych: Zespół Forteczny Bastionu I, Bastion VII z
Nadszańcem i Bramą Lwowską Starą , Brama Lubelska Nowa, Brama Lubelska Stara z Kojcem, Remont
Bramy Szczebrzeskiej.
Kwota całkowita: 33,6 mln zł | Wartość dofinansowania: 22,2 mln zł
Czas realizacji (lata): 2007-2009
Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu
na potrzeby Szlaku Chasydzkiego
Projekt polegał na rewitalizacji (renowacji i adaptacji) renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby
centrum informacji turystycznej i kulturalnej, siedziby lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących
się kulturą i dziedzictwem oraz multimedialnego Muzeum Żydów Zamościa i Okolic.
Kwota całkowita: 6,8 mln zł | Wartość dofinansowania: 5,8 mln zł
Czas realizacji (lata): 2008-2011
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
8
Konserwacja cerkwi w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych
cerkwi. To zadanie, na które Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska uzyskała w poprzednich latach
ponad 7,2 mln dofinansowania.
W 2014 r. na kontynuację prac przyznano kolejne 12,8 mln zł z Programu Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Zaplanowano prace polegające m.in. na remoncie dachów i elewacji, konserwacji polichromii
wewnętrznej i zewnętrznej, konserwacji ikonostasów oraz zagospodarowaniu otoczenia cerkwi.
Dofinansowane cerkwie to: Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Lublin, Sławatycze, Kobylany, Grabarka,
Białowieża.
Projekt realizowany będzie w latach 2014 –2015.
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
9
PROGRAMY MINISTRA
W latach 2008 – 2013 projekty realizowane
na terenie województwa lubelskiego otrzymały ponad 78, 1
mln zł.
W 2014 r. całkowita kwota dofinansowania udzielonego
wnioskodawcom z województwa lubelskiego to 10 357 663,52 zł.
Ponad 6,9 mln przekazano na wsparcie projektów z Lublina.
Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptacja budynku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie – 500 tys. zł
Modernizacja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie – 450 tys. zł
Modernizacja sal Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 300 tys. zł
Remont Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie – 300 tys. zł
Wzmocnienie konstrukcji technicznej Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP (XV w.) w Kraśniku – 250 tys. zł
Festiwal Konfrontacje Teatralne – 450 tys. zł
48 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – 200 tys. zł
Lubelskie Spotkania Literackie „Miasto Poezji” – 200 tys. zł
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY – 200 tys. zł
Pełna lista dofinansowanych projektów dostępna jest na stronie www.mkidn.gov.pl.
2014-07-10
www.mkidn.gov.pl
10

similar documents