Forts. förnyad konkurrensutsättning

Report
Ramavtalet i fokus
Ing-Marie Trygg
Upphandlingsbolaget
Beställ på rätt sätt
Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson
Annelie Gärdmark & Göran Brunberg
Gäller den verkligen oss?
JA, det gör den!
Det är en Svensk lagstiftning (1994)
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Lagen om offentlig upphandling
Hur gör vi för att slippa den?
GLÖM DET!
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Lagen om offentlig upphandling
Principerna om:
• Icke-diskriminering
• Likabehandling
• Transparens
• Proportionalitet
• Ömsesidigt erkännande
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
De grundläggande EG-rättsliga
principerna
• Kommuner och landsting bryter ofta mot lagen om
offentlig upphandling. Nu ska överträdelserna bli
kännbara.
• Otillåtna direktupphandlingar kan ge straffavgifter på
upp till 10 miljoner kronor.
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Rubrik Dagens samhälle nr 14 2010
• Nya överprövningsregler i 16 kap LOU/LUF
• Upphandlingsskadeavgift på talan av KKV
• Fasta beloppsgränser för direktupphandling
• Regler om konkurrenspräglad dialog, elektronisk auktion
och inköpscentraler
• Nya och förändrade bestämmelser i de befintliga
rättsmedelsdirektivet
• Några regelförenklingar
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ändringar i LOU och LUF den 15 juli 2010
• Huvudsyftet är att komma tillrätta med två
problematiska företeelser:
1. Myndigheter som skyndar sig att ingå avtal i syfte att
stänga möjligheten till Överprövning
2. - Otillåtna direktupphandlingar
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Syftet med Ändringarna i LOU och LUF
• Leverantörer driver överprövningar även
fortsättningsvis
• Överprövning sker hos allmän förvaltningsdomstol
• Domstolen skall besluta om rättelse eller att göra om
upphandlingen
• Beslut att avbryta upphandling, kan överprövas
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Överprövningar
• Avtalsspärr (obligatorisk och frivillig)
• Förlängd avtalsspärr i förvaltningsdomstol per
automatik
• Överprövning av avtals giltighet
• Lagen om lagstadgad tid
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Nya överprövningsregler
• Förbud att ingå avtal under tiden som avtalsspärren
gäller
• Överprövningsmöjligheten upphör samtidigt som
avtalsspärren (skall framgå av underrättelsen)
• 10 dagar vid elektronisk underrättelse, annars 15
dagar
• Lagen om lagstadgad tid
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Avtalsspärr
• Vid tillåten direktupphandling
• Undantagna upphandlingar på grund av väsentliga
säkerhetsintressen
• Endast finns en anbudsgivare och inga
anbudssökande
• Vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal eller
förnyad konkurrensutsättning
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Undantag från Avtalsspärr
• Förhandsinsyn inför direktupphandling
• Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad
konkurrensutsättning
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Frivillig Avtalsspärr
• Otillåten direktupphandling
• Vid olika överträdelser i samband med avtalsskrivning
I kombination med:
• Framförallt att det finnas ett skaderekvisit
• Eller en annan överträdelse av regelverket
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ogiltigförklara ett avtal
• Vid felaktig användning av ett ramavtal, Ex vid
förnyad konkurrensutsättning eller avrop
I kombination med:
• Bla skaderekvisit leverantör har eller kan komma attt
lida skada
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ogiltigförklara ett avtal
• Tilldelningsbeslut upphör att gälla
• Civilrättslig ogiltighet
• Retroaktiv ogiltighet – prestationer skall återgå eller
förmögenhetsläget återställas
• Kan medföra skadeståndsrätt för den leverantör som
drabbats av ogiltigheten
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Konsekvenser av Ogiltighet
• KKV ansöker
• Lägst 10 000 kr högst tio miljoner
• Högst 10 procent av kontraktets värde, inkl optioner
• Obligatoriskt (avtalet består) – frivilligt (otillåten
direktupphandling)
• Hänsyn till överträdelsens allvar
• Tillfaller staten
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Upphandlingsskadeavgift
• Myndigheter som felaktigt inte upphandlar alls
• Uppdelning av inköp i flera mindre delar i syfte
komma under direktupphandlingsgränsen eller gräns
för tröskelvärde
• Felaktig annonsering eller ingen alls
• Avrop från ramavtal som man inte är part i
• Felaktig förlängning, utvidgning mm mm
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Exempel på otillåtna direktupphandlingar
• Köp från egen juridisk person när något av kontrolleller verksamhetskriterierna inte är uppfyllda.
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Exempel på otillåtna direktupphandlingar
• Direktupphandling
• LOU = 287 000 kr
• LUF = 577 000 kr
• Förenklad Upphandling
• < knappt 2 miljoner
• < knappt 48 miljoner
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Beloppsgränser för
Säkerställa att inköp och upphandling
sker i enlighet med gällande lagstiftning
och stadens riktlinjer
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Göteborgs Stads
Inköps- och Upphandlingspolicy
• Beslutad 2004 av kommunfullmäktige
• Omfattar all upphandling och alla inköp
av varor, tjänster och entreprenader
inom Göteborgs Stad.
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Göteborgs Stads
Inköps- och Upphandlingspolicy
• Att fastställa inköps- och upphandlingsriktlinjer för
den egna verksamheten
• Att personal som handlägger inköps- och
upphandlingsärenden har relevant kunskap om
gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.
• Att förvaltningen/bolaget medverkar i och verkar för
samordnad upphandling.
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Nämnder och styrelser ansvarar för:
• Att fastställa inköps- och upphandlingsriktlinjer för
den egna verksamheten
• Att personal som handlägger inköps- och
upphandlingsärenden har relevant kunskap om
gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.
OBS! Den nya lagstiftningen ökar kravet på alla men
framförallt på beställaren
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Nämnder och styrelser ansvarar för:
• Ny lagstiftning ställer högre krav på beställaren
• Beställare i staden skall ha kunskap/kompetens för
att på ett professionellt sätt företräda staden i
inköps- och upphandlingsfrågor.
• Använd ramavtalen, WINST
• Beställarinstruktion hjälper dig att beställa från rätt
leverantör.
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Varför är ni här idag?
• Använd Ramavtal
• Följ Beställarinstruktionen till punkt och pricka,
minsta tveksamhet, fråga någon som kan
• Vi håller på att se över och förtydliga alla
beställarinstruktioner i WINST.
BESTÄLL PÅ RÖTT SÄTT
Ramavtal
• En förutsättning för att uppnå effekterna med
samordnad upphandling är att förvaltningar och
bolag använder ramavtalen
• Avtalstrohet skapar ett ökat intresse från
leverantörer att delta i upphandlingar.
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Avtalstrohet en självklarhet, eller hur?
Beställarinstruktion instruerar dig om hur du skall
beställa:
•
Rangordning
•
Förnyad konkurrensutsättning
•
Annan anvisning
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Beställarinstruktion vad är det?
• Rangordning
• Beställ alltid från den leverantör som är
rangordnad som nummer 1
• Fungerar inte det beställ från nummer 2 osv.
• Dokumentera (tjänsteanteckning)
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ramavtal - rangordning
• Förnyad konkurrensutsättning
•
Fråga alla leverantörer, WINST
•
Ange ert behov, måste bygga på
ramavtalsvillkor/beställarinstruktion
•
Ange datum för när ”anbud” skall vara er
tillhanda
•
Öppningsprotokoll
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ramavtal – förnyad konkurrensutsättning
• Forts. förnyad konkurrensutsättning
•
Utvärdera
•
Tilldelningsbeslut (frivilligt men rekommenderas)
•
Avtalsspärr (10 dgr. Räknas from dagen efter)
•
Kan överprövas
•
Tilldela/avropa
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ramavtal – förnyad konkurrensutsättning
• Forts. förnyad konkurrensutsättning
•
Utvärdera
•
Tilldelningsbeslut, frivilligt, men rekommenderas
•
Avtalsspärr (10 dgr. Räknas from dagen efter)
•
Kan överprövas / kan ogiltighetsförklaras
•
Tilldela/avropa
•
Ogiltighetsförklaras, om inte avtalsspärr !
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Ramavtal – förnyad konkurrensutsättning
•
Rangordning
•
Förnyad konkurrensutsättning
•
Eller annan anvisning
Läs alltid beställarinstruktionen innan du beställer
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Beställarinstruktion - sammanfattning
• Använd WINST
• Läs beställarinstruktionen
• Beställ
• Kontrollera att du får det du beställt
• Sist men inte minst:
Kontrollera fakturan!
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Bra att tänka på när du beställer
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Inköpsprocessen
Tack för att ni lyssnade och glöm inte:
BESTÄLL PÅ RÄTT SÄTT
Avslutningsvis…

similar documents