فصل نهم

Report
‫اقتصاد مهندس ي‬
‫فصل نهم‬
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫‪2‬‬
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫•‬
‫روش معروفي در ارزيابي طرحهاي دولتي محسوب مي شود‪.‬‬
‫مثل ايجاد يك بزرگراه داراي هزينه ها و درآمدهاي زير اس‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫هزينه اوليه ‪ 1،000،000‬واحدپولي به عنوان هزينه ايجاد(هزينه‪/‬مخارج)‬
‫درآمد ساليانه ‪ 150،000‬واحد پولي تحت عنوان عبور(منافع)‬
‫هزينه ساليانه ‪ 50،000‬واحد پول تحت عنوان اليروبي كانالها در بزرگراه(هزينه‪/‬مخارج)‬
‫ضرر ساليانه ‪ 30،000‬واحد پولي براي كشاورزان به دليل تبديل زمين كشاورزي به بزرگراه(ضرر)‬
‫درآمد ساليانه ‪ 100،000‬واحد پولي براي كشاورزان به دليل ارتباط نزديكتر به شهر و فروش‬
‫محصوالت كشاورزي(منافع)‬
‫فرمول كلي نسبت منافع به مخارج به صورت زير است‬
‫ضررها‪-‬منافع‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫شود)‬
‫مخارج‬
‫توجه‪ :‬ضررها به هزينه ها اضافه نمي شود بلكه از منافعهزينه‬
‫كاستهها(مي‬
‫‪B/C ‬‬
‫با در نظر گرفتن ارزش زماني پول روابط زير برقرار است‪:‬‬
‫فصل نهم‬
‫‪PWB‬‬
‫‪PWC‬‬
‫‪B/C ‬‬
‫‪EUAB‬‬
‫‪EUAC‬‬
‫‪B/C ‬‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫با در نظر گرفتن ارزش زماني پول روابط زير برقرار است‪:‬‬
‫‪B PWB‬‬
‫‪‬‬
‫‪C PWC‬‬
‫‪4‬‬
‫‪B EUAB‬‬
‫‪‬‬
‫‪C EUAC‬‬
‫‪B‬‬
‫طرح با هزينه اوليه بيشتر پذيرفته مي شود ‪ 1 ‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫طرح با هزينه اوليه كمتر پذيرفته مي شود ‪ 1 ‬‬
‫‪C‬‬
‫فصل نهم‬
‫‪PWB‬‬
‫‪PWC‬‬
‫‪B/C ‬‬
‫‪EUAB‬‬
‫‪EUAC‬‬
‫‪B / C  1  Accept‬‬
‫‪B/C ‬‬
‫‪B / C  1  Re ject‬‬
‫‪B  C  0  Accept‬‬
‫‪B  C  0  Re ject‬‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫•‬
‫مثال ‪:9-1‬با توجه به ارقام ارائه شده براي ايجاد بزرگراه آيا‬
‫ايجاد اين بزرگراه اقتصادي است؟ عمر بزرگراه را ‪ 20‬سال و‬
‫حداقل نرخ جذب كننده را ‪ %10‬فرض نماييد‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬‬
‫‪EUAB‬‬
‫‪B/C ‬‬
‫‪EUAC‬‬
‫‪5‬‬
‫‪100,000 150,000 30,000‬‬
‫‪/ C 1‬‬
‫‪B/C ‬‬
‫‪ 1.3135B‬‬
‫‪ Accept‬‬
‫‪1,000,000( A / P,10%,20)  50,000‬‬
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫مثال ‪:9-2‬يك مزرعه كشاورزي نياز به يك تراكتور دارد‪ .‬دو نوع‬
‫تراكتور ‪ A‬و ‪ B‬پيشنهاد شده است‪ .‬هزينه اوليه هر تراكتور‬
‫‪ 100،000‬واحد پولي است‪ .‬تراكتور نوع ‪ A‬داراي صرفه جويي‬
‫ساليانه برابر ‪ 30،000‬واحد پولي و تراكتور نوع ‪ B‬در سال اول‬
‫‪ 40،000‬واحد پولي صرفه جويي و هر سال ‪ 5،000‬واحد پولي‬
‫كاهش دارد(سال دوم ‪ ،35،000‬سال سوم ‪ 30،000‬واحد پولي و‬
‫به همين ترتيب)‪ .‬اگر حداقل نرخ جذب كننده ‪ %7‬فرض شود‬
‫كدام نوع تراكتور را بايد خريداري نمود؟ عمر مفيد تراكتورها ‪5‬‬
‫سال فرض مي شود‪.‬‬
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
:‫پاسخ‬
•
A:
PWC  100,000
PWB  30,000( P / A,7%,5)  123,000
B:
PWC  100,000
PWB  40,000( P / A,7%,5)  5,000( P / G,7%,5)  125,800
A : B / C  1.23 PWC A  PWCB , PWBA  PWBB
}       B
B : B / C  1.26
7
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫•‬
‫مثال ‪:9-3‬اگر در مثال قبل هزينه اوليه تراكتور نوع ‪ B‬به‬
‫‪ 105،000‬واحد پولي تغيير نمايد كدام تراكتور اقتصادي تر‬
‫است؟‬
‫پاسخ‪:‬‬
‫‪A : B / C  1.23‬‬
‫‪B : B / C  1.19‬‬
‫‪B PWB 125,800 123,000‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 0.56  A‬‬
‫‪C PWC 105,000 100,000‬‬
‫‪8‬‬
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫مثال ‪:9-4‬شركتي خريد يكي از دو ماشين ‪ X‬و ‪ Y‬را بررس ي مي كند‪.‬‬
‫اطلعات دو ماشين به شرح زير است‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫ماشين ‪X‬‬
‫ماشين ‪Y‬‬
‫سرمايه اوليه‬
‫‪200,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫درآمد ساليانه‬
‫‪95,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫ارزش اسقاطي‬
‫‪50,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫عمر مفيد سال‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫اگر حداقل نرخ جذب كننده ‪ %10‬فرض شود‪ ،‬شركت كدام ماشين‬
‫را بايد خريداري نمايد؟‬
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
:‫پاسخ‬
•
X:
EUAB  95,000
EUAC  200,000( A / P,10%,6)  50,000( A / F ,10%,6)  40,000
95,000
B/C 
 2.38
40,000
Y:
EUAB  120,000
EUAC  700,000( A / P,10%,12)  150,000( A / F ,10%,12)  96,000
120,000
B/C 
 1.25
96,000
B 120,000 95,000

 0.45  X
C 96,000 40,000
10
‫فصل نهم‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
‫•‬
‫مثال ‪:9-5‬پنج پروژه ناسازگار در مثال (‪ )8-10‬به همراه پروژه ‪ F‬در‬
‫اختيار است‪ .‬ارزش فعلي درآمدهاي ساليانه(منافع) و سپس‬
‫نسبت منافع به مخارج هر پروژه قبل محاسبه شده است‪.‬‬
‫اقتصادي ترين طرح را تعيين نماييد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫فصل نهم‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪PWC‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪PWB‬‬
‫‪7,330‬‬
‫‪4,700‬‬
‫‪8,730‬‬
‫‪1,340‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪9,500‬‬
‫‪B/C‬‬
‫‪1.83‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪1.46‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.95‬‬
‫روش نسبت منافع به مخارج‬
:‫پاسخ‬
E
C
A
B
D
9,000
6,000
4,000
2,000
1,000
PWC
9,000
8,730
7,330
4,700
1,340
PWB
1.0
1.46
1.83
2.35
1.34
B/C
•
B / C F  1  F Re ject
B
 3.36  B
C
B
A  B : PWC  2,000, PWB  2,630 
 1.32  A
C
B
C  A : PWC  2,000, PWB  1,400 
 0.7  A
C
B
E  A : PWC  5,000, PWB  1,670 
 0.33  A
C
B  D : PWC  1,000, PWB  1,000 
12
‫فصل نهم‬

similar documents