„Janosikowe” w liczbach - Urząd Marszałkowski Województwa

Report
1
17 września 2013 r.
Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku
6.221.904.982 zł
* Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r.
2
17 września 2013 r.
Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa
Województwa
wpłacające w
2013 roku:
Pomorskie
28 362 302; 4%
Zachodniopomorskie
55 603 530; 8%
1. Mazowieckie:
661.345.344 zł
2. Dolnośląskie:
73.964.393 zł
Łącznie:
735.309.737 zł
subwencji
regionalnej
do podziału
pomiędzy 16
województw
Warmińsko-Mazurskie
63 789 216; 9%
Podlaskie
45 914 865; 6%
Kujawsko – Pomorskie
50 591 609; 7%
Lubuskie
45 176 952; 6%
Mazowieckie
33 116 088; 5%
Wielkopolskie
29 968 953; 4%
Łódzkie
5 540 134; 1%
Dolnośląskie
78 155 878; 11%
Śląskie
Opolskie
51
844 253;
29 705 567;
7%
4%
Lubelskie
63 584 660; 9%
Świętokrzyskie
47 317 429; 6%
Małopolskie
7 098 619; 1%
Podkarpackie
99 539 682; 14%
„JANOSIKOWE” NA 2013 ROK:
37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych
ze środków własnych
661,345,344,
37%
1 142 634 426,
63%
JANOSIKOWE
WYDATKI BIEŻĄCE bez
JANOSIKOWEGO
Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących
finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.
4
17 września 2013 r.
„JANOSIKOWE” NA 2013 ROK:
48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH
„JANOSIKOWE”
Dochody podatkowe Dochody podatkowe
– zadania własne – „janosikowe”48%
52%
661.345.344 zł
48%-owy „podatek”
Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł
w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.
5
17 września 2013 r.
Dochody do dyspozycji
na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego”
ROK
PIT
CIT
Razem dochody
podatkowe
Subwencja
regionalna
Dochody
Wpłata do budżetu
państwa
Dochody do
dyspozycji na
wydatki
województwa
2004
123 435 549
1 175 390 729
1 298 826 278
6 554
1 481 891 804
380 475 347
918 357 485
2005
135 902 700
1 175 913 206
1 311 815 906
2 379 474
1 592 089 641
310 461 295
1 003 734 085
2005
156 665 648
1 442 611 146
1 599 276 794
105 628 076
2 121 254 404
637 695 923
1 067 208 947
2007
194 103 053
1 805 035 477
1 999 138 530
78 546 682
2 482 641 305
642 325 002
1 435 360 210
2008
210 079 104
1 653 743 576
1 863 822 680
96 263 487
2 565 398 408
708 550 584
1 251 535 583
2009
205 217 615
1 426 069 588
1 631 287 203
156 256 916
2 950 942 666
875 528 554
912 015 565
2010
202 637 418
1 286 169 897
1 488 807 315
152 360 600
2 452 929 245
939 251 830
701 916 085 **
2011
211 095 534
1 369 751 968
1 580 847 502
19 407 623
2 457 668 649
627 892 471
972 362 654
2012
218 064 530
1 348 389 687
1 566 454 217
32 116 013
2 489 338 847
658 827 080
939 743 150
2013*
225 674 695
1 146 825 202
1 372 499 897
33 116 088
2 293 565 525
661 345 344
744 270 641
**
* dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie
** W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania
własne na poziomie ok. 744 mln zł są niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań niezbędne jest dysponowanie przez województwo środkami własnymi
w wysokości ok. 1 mld zł w każdym roku budżetowym.
W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 roku.
Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu
limitowi 60% wskaźnik zadłużenia.
6
17 września 2013 r.
Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym
Miesiąc
styczeń
Wykonanie w 2012
roku
Wykonanie
w 2012 roku
- zgodnie ze stanem
prawnym obowiązującym
do końca 2011 roku
struktura
%
Planowane
w 2013 roku
Wykonanie
w 2013 roku
Różnica między
wykonaniem 2013
a planem 2013
19 131 008
112 312 116
7,80%
120 000 000
118 652 888
-1 347 112
luty
129 030 632
129 030 632
8,96%
130 000 000
71 830 263
-58 169 737
marzec
111 906 609
111 906 609
7,77%
115 000 000
113 362 730
-1 637 270
kwiecień, w tym:
438 592 195
438 592 195
30,45%
440 000 000
181 725 921
-258 274 079
359 682 379
359 682 379
-
360 000 000
95 575 041
-264 424 959
maj
77 641 696
77 641 696
5,39%
80 000 000
92 202 711
12 202 711
czerwiec
16 222 877
16 222 877
1,13%
20 000 000
11 941 823
-8 058 177
lipiec
69 536 997
69 536 997
4,83%
72 000 000
61 159 942
-10 840 058
sierpień
71 568 229
71 568 229
4,97%
75 000 000
76 381 010
1 381 010
wrzesień
85 341 471
85 341 471
5,93%
90 000 000
październik
106 616 281
106 616 281
7,40%
115 000 000
listopad
114 079 615
114 079 615
7,92%
115 000 000
grudzień
107 330 035
107 330 035
7,45%
115 813 600
1 346 997 645
1 440 178 753
727 257 288
-324 742 712
rozliczenia z lat ubiegłych wpływające w I
połowie kwietnia
Razem
1 487 813 600
Przyczyną problemu ze zbilansowaniem budżetu województwa w 2013 roku jest bardzo niskie
wykonanie wpływów z CIT w kwietniu z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego – zaledwie 26,57%
wpływów z tego tytułu zrealizowanych w poprzednim roku!!!
7
17 września 2013 r.
Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku
PW
w kolejnych miesiącach według
wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok
500,000,000
450,000,000
400,000,000
350,000,000
- wykonanie 2012
- wykonanie 2013
- przewidywane
wykonanie 2013
Spadek wpływów z tytułu
rozliczeń z lat ubiegłych
o 73% w porównaniu do
2012 roku
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
styczeń
Wykonanie w 2012 roku
luty
marzec
kwiecień,
w tym:
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
19,131,008 129,030,632 111,906,609 438,592,195 77,641,696 16,222,877 69,536,997 71,568,229 85,341,471 106,616,281 114,079,615 107,330,035
Wykonanie (I-VII)
lub Przewidywane Wykonanie (IX-XII) 118,652,888 71,830,263 113,362,730 181,725,921 92,202,711 11,941,823 61,159,942 76,381,010 86,621,593 108,215,525 115,790,809 108,939,986
w 2013 roku
wykonanie 2012
wykonanie w 2013
przewidywane wykonanie w 2013
8
Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika
PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi:
1.146.825.202 zł,
tj. mniej o 341 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.
17 września 2013 r.
Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego
zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń
i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.:
- ograniczenie wydatków bieżących,
- ograniczenie wydatków inwestycyjnych ,
- dodatkowe dochody i przychody.
Razem: 132 mln zł.
Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (352 mln zł – 132 mln zł).
9
17 września 2013 r.
Założenia do projektu budżetu
Województwa Mazowieckiego
na 2014 rok
10
17 września 2013 r.
Dochody własne Województwa Mazowieckiego i subwencje z budżetu państwa –
porównanie przewidywanego wykonania 2013 i założenia do projektu na 2014 rok
Źródła dochodów
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
II. Subwencje z budżetu państwa
III. Pozostałe dochody
1. Pozostałe dochody celowe
2. Pozostałe, w tym:
Dochody z mienia
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe
Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego
ochronie
Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzozach
Refundacja - droga nr 724
Pozostałe dochody (w tym m.in.: zwroty niewykorzystanych dotacji, udzielonych poręczeń,
wpływy z usług)
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i
urządzeń wodnych
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji
Dochody z tytułu umorzenia udziałów w spółkach prawa handlowego
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego
pod drogę wojewódzką z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej
Razem dochody bieżące pokryte środkami własnymi
2013
PW
2013.09.16
1 372 499 896
140 136 064
273 438 369
22 708 597
250 729 772
19 828 697
2014
założenia
2014 - 2013
%
wzrost/
spadek
2,50% *
-1,79%
-42,26%
-0,02%
-46,08%
43,45%
1 406 812 393
137 625 480
157 891 898
22 703 010
135 188 888
28 444 977
34 312 497
- 2 510 584
- 115 546 471
- 5 587
- 115 540 884
8 616 280
198 426
44 922 140
0
0
-198 426
-44 922 140
-100,00%
-100,00%
93 758
24 000 000
93 758
59 110 000
0
35 110 000
0,00%
146,29%
300
300
0
0,00%
102 091 425
4 591 208
0
0
-102 091 425
-4 591 208
-100,00%
-100,00%
43 463 454
6 049 137
-37 414 317
-86,08%
1 104 364
436 000
10 000 000
706 228
6 782 405
0
-398 136
6 346 405
-10 000 000
-36,05%
1455,60%
-100,00%
0
34 002 083
34 002 083
x
1 786 074 329
1 702 329 771
- 83 744 558
-4,69%
* Wzrost dochodów podatkowych zakładany zgodnie z przewidywanym przez MF wzrostem wskaźnika PKB na 2014 rok o 2,5%.
11
17 września 2013 r.
Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa
Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania
w 2013 roku z założeniami na 2014 rok
Wydatki pokryte środkami własnymi, w tym:
WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
SUMA
2013 –
plan na
17.09.2013 r.
2013 - PW z
uwzględnieniem
ograniczeń o
10% drugiego
półrocza
2014 - prognoza
Prognoza 2014
– PW 2013
1 814 111 914
1 756 808 757
1 702 329 771
-54 478 986
306 246 327
288 718 168
213 157 856
-75 560 312
2 120 358 241
2 045 526 925
1 915 487 627
-130 039 298
Niska realizacja dochodów podatkowych w 2013 roku narzuca dalsze
ograniczenia w finansowaniu zadań województwa. Według wstępnych prognoz,
wydatki ze środków własnych w 2014 roku będą niższe od PW 2013 roku o ok.
130 mln zł, mimo to do zbilansowania budżetu – podobnie jak w 2013 r. –
zabraknie ok. 220 mln zł!!!
12
17 września 2013 r.
Wpłata do budżetu państwa na 2014 rok
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część
regionalną subwencji ogólnej dla województw, obliczona dla
Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi
646.527.895 zł.
Kwota ta jest mniejsza o 14.817.449 zł od wpłaty jaką
województwo ponosi w 2013 roku.
13
17 września 2013 r.
BILANS budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 i prognoza na 2014 rok
GRUPA ZADAŃ /
nazwa zadania budżetowego
DOCHODY ogółem, w tym:
DOCHODY WŁASNE, w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
DOCHODY z DOTACJI oraz POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI ogółem, w tym:
WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
WYDATKI finansowane dotacjami i dochodami celowymi, w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
2014 prognoza
2 672 609 235
1 702 329 771
1 702 329 771
0
970 279 464
260 863 901
709 415 563
2 940 573 332
2 120 358 241
1 814 111 914
306 246 327
820 215 091
322 305 499
497 909 592
2 797 788 014
2 045 526 925
1 756 808 757
288 718 168
752 261 089
300 518 580
451 742 509
2 885 767 091
1 915 487 627
1 702 329 771
213 157 856
970 279 464
260 863 901
709 415 563
kredyt długoterminowy
pożyczka z budżetu państwa
kredyt w rachunku bieżącym
spłaty pożyczek udzielonych spzoz-om
wolne środki
349 404 238
0
0
300 000 000
20 282 985
29 121 253
576 646 489
0
219 818 616
300 000 000
13 782 985
43 044 888
327 280 975
0
0
300 000 000
27 280 975
0
spłaty kredytów
spłata kredytu w rachunku bieżącym
udzielone pożyczki
323 693 893
17 193 893
300 000 000
6 500 000
317 193 893
17 193 893
300 000 000
334 123 119
34 123 119
300 000 000
0
235 239 775
264 361 028
-25 710 345
-25 710 345
25 710 345
-15 656 568
27 388 320
-259 452 596
-259 452 596
259 452 596
0
0
-213 157 856
-213 157 856
-6 842 144
0
0
-220 000 000
PRZYCHODY, w tym:
ROZCHODY, w tym:
nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny
nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny + wolne środki
nadwyżka (+) / deficyt (-) finansowy
DOCHODY-WYDATKI
PRZYCHODY-ROZCHODY
BILANS BUDŻETU
14
2013 - PW z
2013 - plan z
uwzględnieniem
uwzględnieniem
zgłoszonych wniosków (nowelizacji wrześniowej
10% II półrocza 2013)
2 914 862 987
2 538 335 418
2 093 346 317
1 786 074 329
2 048 847 860
1 741 152 189
44 498 457
44 922 140
821 516 670
752 261 089
322 809 328
300 518 580
498 707 342
451 742 509
17 września 2013 r.
Do zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego
w 2013 roku, nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów
utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł.
Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok jest niemożliwe.
Do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 220 mln zł, nawet pomimo
przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez
MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 roku).
Udzielania kolejnych pożyczek z budżetu państwa – co roku 220 mln zł, nie jest
rozwiązaniem problemu, tylko jego spotęgowaniem. Doprowadzi to do
gigantycznego zadłużenia. Biorąc pod uwagę, że w kolejnych latach do
zbilansowania budżetu również brakuje ok. 200 mln zł, już w 2015 roku
zadłużenie Mazowsza przekroczy 100% rocznych dochodów!
15
17 września 2013 r.
Zadłużenie Województwa Mazowieckiego
GRUPA ZADAŃ /
nazwa zadania budżetowego
2013 - PW z
uwzględnieniem
zgłoszonych
wniosków (-10% II
półrocza 2013)
2013 - plan z
uwzględnieniem
nowelizacji
wrześniowej
2014 prognoza
Wskaźnik spłaty zobowiązań - art. 243 ust. 1 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych
4,13%
4,39%
5,59%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
8,14%
8,14%
9,51%
relacja spełniona
relacja spełniona
relacja spełniona
1 500 943 221
-
-
kwota długu - planowana na koniec 2013 roku z pożyczką z b.p. 219,8 mln zł
-
1 720 761 837
-
kwota długu - planowana na koniec 2014 roku z pożyczką z b.p. 219,8 mln zł na 2013 rok
oraz 220 mln zł na 2014 rok
-
-
1 868 056 052
51,49%
67,79%
69,90%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
kwota długu - planowana na koniec 2013 roku bez pożyczki z budżetu państwa
kwota długu do dochodów (limit 60% dochodów z art. 170 uofp z 30.06.2005 r.)
Zgodnie z Dokumentem „Wytyczne dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek
samorządu terytorialnego, aktualizacja – maj 2013 r.”, kurs PLN/EUR dla jednostek samorządu terytorialnego, w których udział zobowiązań
walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, należy przyjąć z uwzględnieniem 15%-owej deprecjacji – dla roku 2013: 4,77 zł/euro, dla
roku 2014: 4,60 zł/euro;
16
17 września 2013 r.
Rata wpłaty z tytułu „janosikowego” za wrzesień 2013 r.
Miesięczna rata „janosikowego” w 2013 roku, którą Województwo Mazowieckie jest zobowiązane
przekazywać do budżetu państwa do 15 dnia każdego miesiąca wynosi 55.112.112 zł.
Z uwagi na stan środków na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16 września
2013 r., który wynosił 127.318,48 zł, Województwo Mazowieckie dokonało w tym dniu wpłaty
w tejże wysokości, tj. o 54.984.793,52 zł mniej niż jest do tego zobowiązane.
17
17 września 2013 r.
Proponowane rozwiązania na 2013 rok
Wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłaty,
o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w stosunku do Województwa
Mazowieckiego za 2013 rok, tj. w zakresie 3 rat, do dokonania których jest zobowiązane do dnia:
15 października 2013 r.,
15 listopada 2013 r.,
15 grudnia 2013 r.
z mocy art. 31 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Suma
należnych wpłat za ten okres wynosi 165.336.336 zł. Podstawę prawną do wydania przez Ministra
Finansów wskazanego wyżej rozporządzenia stanowi art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 września 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526,
z późn. zm.).
18
17 września 2013 r.
Proponowane rozwiązania dla roku 2014
Zastosowanie wobec Województwa Mazowieckiego jednorazowej ulgi w zobowiązaniu z tytułu
obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na
2014 rok poprzez wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014, poniższego zapisu:
„1. W 2014 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których
mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z
2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110%
wskaźnika Ww.
2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie
większy niż 170% wskaźnika Ww;
2) 26% wskaźnika Ww, powiększoną o 51,8% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww - dla
województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww.
3. Zasady, o których mowa w ust.1 i 2 stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2014
oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2014.”
Wprowadzenie powyższej zmiany przepisów spowodowałoby zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa
o ok. 295 mln zł.
aktualny algorytm i wpłata na 2014 rok LICZ.MIESZK * [(0,48*WSKAŹ.Ww)+0,95*(WSKAŹ.W – 1,7*WSKAŹ.Ww)]
19
646 527 895
proponowany algorytm na 2014 rok
LICZ.MIESZK * [(0,26*WSKAŹ.Ww)+0,518*(WSKAŹ.W – 1,7*WSKAŹ.Ww)]
351 247 771
różnica
-
295 280 124
17 września 2013 r.
Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku
Zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) poprzez modyfikację algorytmu określonego w art. 31 ust. 2 pkt
2):
„1. Województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110 % wskaźnika Ww, dokonują wpłat do budżetu państwa, z
przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.
2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1) 80 % nadwyżki wskaźnika W ponad 110 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy
niż 170 % wskaźnika Ww;
2) 26 % wskaźnika Ww, powiększoną o 51,8 % nadwyżki wskaźnika W ponad 170 % wskaźnika Ww - dla województw,
w których wskaźnik W jest większy niż 170 % wskaźnika Ww.
3. Wysokość wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw
ustalonej przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określonej według zasad w art. 31, nie może
przekraczać 25% dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w roku
budżetowym.”
20
17 września 2013 r.
Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku
Ustalenie 25%-owego progu bezpieczeństwa, powyżej którego wpłata do budżetu państwa nie mogłaby
przekroczyć uzyskanych w danym roku dochodów podatkowych, spowodowałoby zmniejszenie wpłaty
w kolejnych latach o następujące wielkości:
dochody podatkowe
wpłata - wg obowiązującego algorytmu
wpłata / dochody podatkowe (%)
wpłata - do progu 25% dochodów podatkowych
różnica
2015
1 460 271 264
488 918 181
33,48%
365 067 816
2016
1 515 761 572
496 736 029
32,77%
378 940 393
2017
1 573 360 512
522 927 371
33,24%
393 340 128
2018
1 633 148 212
567 768 405
34,77%
408 287 053
2019
1 695 207 844
608 331 104
35,89%
423 801 961
123 850 365
117 795 636
129 587 243
159 481 352
184 529 143
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
wpłata - wg obowiązującego algorytmu
300,000,000
wpłata - do progu 25% dochodów
podatkowych
200,000,000
100,000,000
0
2015
21
2016
2017
2018
2019
17 września 2013 r.
Dziękuję za uwagę.
Departament Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22
17 września 2013 r.

similar documents