********* PowerPoint - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

Report
การประชุมครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
( เวียงเก่าแสนภูวทิ ยาประสาท )
ปี การศึกษา 2557
1.ประธานแจ้ งให้ ทราบ
กาหนดการปิ ดภาคเรียนที่ 2/2557
- ปิ ดภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 23 มีนาคม 2558
มาตรการภาครัฐ ปี งบประมาณ 2558
- ต้ องก่อหนีผ้ ูกพันให้ เสร็จภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2557
- มุ่งเน้ นกระตุ้นเศรษฐกิจ
การแจ้ งความประสงค์ ลาออก กบข.
- กฎหมายมีผลบังคับใช้ ถงึ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
- สมาชิกภาพ กบข. จะสิ้นสุ ดวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ติดตามทาง www.gpf.or.th.
การนาค่ านิยม 12 ประการ
สู่ การปฏิบัตทิ วั่ ทั้งโรงเรียน
แนวปฏิบัตกิ ารเรียนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
- จัดควบคู่กนั ทุกสั ปดาห์ / ภาคเรียน ป.1 – ม.6
- จัดกิจกรรมกายบริหารหลังเคารพธงชาติ
(วันละ 15 – 20 นาที)
- จัดกิจกรรมออกกาลังกายที่หลากหลาย
- บูรณาการเข้ ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่
เศรษฐกิจที่มีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส่ วนใหญ่ ทากิจกรรมผ่ าน Internet
เป็ นหลัก)
- ศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
- ขยายผลสู่ นักเรียน
- มอบหมายนักเรียนได้ ติดตามร่ วมด้ วย
2.เรื่องสื บเนื่อง
1. การพัฒนาเด็กดี
2. การยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่ านดาวเทียม
(EDLTV)
4. การรักษาความสะอาด
5. การติดตามพฤติกรรมการมาเรียนและเข้ าเรียน
- FINGER SCAN
- บันทึกประจาวิชา
การติดตั้งพัดลมภายในห้ องเรียน
การร่ างหลักเกณฑ์ การหาประโยชน์ พนื้ ที่
ในเชิงพาณิชย์ (RPG.15 PLAZA)
การตรวจสอบผลการเรียน ONLINE
การตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ONLINE
สามารถเข้ าดูได้ ที่ www.krubomb52.com/rpg15online
- วางแผนการจัดเก็บชิ้นงาน
- จัดเก็บชิ้นงานทุกระยะ / ต่ อเนื่อง
- บันทึกในสิ่ งที่ทา
- สั งเคราะห์ และรายงาน PDCA
ทาง E - Report
3.เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
การปรับปรุงห้ องส้ วมครู และ
บุคลากร ผู้มาติดต่ อราชการ
การปลูกดอกกล้วยไม้ ตามต้ นไม้ ใหญ่
การอบรมหน้ าเสาธง
การจัดกิจกรรมกายบริหาร
หลังกิจกรรมหน้ าเสาธง
การปรับภาพลักษณ์ องค์ กร
(Reimage & Rebranding)
การจัดกิจกรรมวันสาคัญ
-
วันคริสต์ มาส
วันขึน้ ปี ใหม่
วันเด็ก
วันสถาปนาโรงเรียน
วันปัจฉิมนิเทศ
การเข้ าค่ ายพักแรมลูกเสื อ
ยุวกาชาดและเนตรนารี
การทาความสะอาดทั้งโรงเรียน
(Big cleaning Day)
การแข่ งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่
- วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557
- กลุ่มวิชาการ / ครู ผู้ฝึกสอน เตรียมความ
พร้ อมและฝึ กซ้ อมอย่ างต่ อเนื่อง
การแข่ งขันกีฬาสี ประจาปี 2557
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
วิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนให้ เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน
- วางแผนการจัดการแข่ งขันกีฬาสี
การปลูกพืชผักสวนครัว
- ทากิจกรรมจิตอาสาร่ วมกัน
- สร้ างเจตคติที่ดดี ้ วยอาหารปลอดภัย
- บูรณาการคุณลักษณะด้ านอาชีพ
การคัดกรองความประพฤตินักเรียน
- เครื่องแต่ งกาย
- ทรงผม
- กิริยามารยาท ตามอัตลักษณ์ รปค.15
การจัดระเบียบรถตู้ รับ – ส่ ง นักเรียน
-
ประสานงานประธานชมรมผู้ประกอบการ
วางแผนการจอดรับ – ส่ งนักเรียน
ติดตามกากับอย่ างต่ อเนื่อง
ประเมินผลทุกระยะ
การทัศนศึกษา E-Learning Zone
- ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็ นต้ นไป
ทุกวันพฤหัสบดี
- ครู ผู้สอนควบคุม กากับ และดูแลนักเรียน
ทัศนศึกษา / ดูงาน ของคณะครู และบุคลากร
- จัดช่ วงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ
- ลงมติเส้ นทางและสถานทีก่ ารทัศนศึกษา / ดูงาน
- มอบหมายกลุ่มบริหารทัว่ ไปวางแผนดาเนินงาน
การจัดทากาหนดการสอนฉบับย่ อ
- กาหนดการสอนฉบับย่ อ ควรระบุหน่ วยการเรียนรู้
วัน เดือน ปี ทีจ่ ะสอน / เรื่องที่จะสอน / แหล่ งอ้ างอิงแผนการ
จัดการเรียนรู้ ต้นฉบับ / แหล่ งเรียนรู้ / สื่ อ /
การวัดผลประเมินผล เป็ นต้ น
- ส่ งกาหนดการสอน 60 – 100% ของเวลาสอน
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในรู ปแบบเอกสาร
ผ่ านหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้ าช่ วงชั้น
และรองฯ เกียรติณรงค์
- รายงานผลการจัดกิจกรรมหลังหน่ วยการเรียนรู้
การร่ วมงานประเพณีลอยกระทงอาเภอเชียงแสน
- วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557
- เวทีกลาง รปค.15 จัดวงดนตรีลูกทุ่ง / สตริง
และวงโยธวาทิตนาขบวน
- บริการรับ – ฝากรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
เรื่องอืน่ ๆ
1. การขอนักเรียนไปทากิจกรรมในลักษณะรณรงค์
งานต่ าง ๆ ของหน่ วยงานภายนอกโรงเรียนจะต้ องมีการ
พิจารณาผลดี / ผลเสี ย ต่ อนักเรียนและภาพลักษณ์ ของ
โรงเรียน
2. การนาโรงเรียนเข้ าร่ วมโครงการนาร่ อง / ต้ นแบบ /
โรงเรียนตัวอย่ าง / BEST PRACTICE ฯลฯ จะมีการ
พิจารณาประโยชน์ ทจี่ ะเกิดกับนักเรียนเป็ นสาคัญ
3. การประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนในรู ปแบบ
การสารวจจิตสานึกและจิตอาสาร่ วมกันของทุกฝ่ าย
4. การเทคอนกรีตพืน้ ถนนระหว่ าง / หลังอาคารเรียน
ทัว่ ทั้งโรงเรียน
5. การอบรมชงกาแฟสาหรับครู และบุคลากรทีส่ นใจ
เพือ่ การประกอบอาชีพเสริม
6. การสารวจผู้ทสี่ นใจศึกษาต่ อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
7. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

similar documents