Kwalificatiestructuur 14

Report
KD Pedagogisch werk
16 JUNI 2014
Partijen bij ontwikkeling dossiers
• Kenniscentrum: ontwikkelen en onderhouden de
kwalificatiedossiers met en voor sociale partners en
mbo-onderwijs
• SBB is eindverantwoordelijk en heeft regie op de
ontwikkeling kwalificatiedossiers (Toetsingskamer)
• De minister van OCW stelt de dossiers vast
Meer info: www.kwalificatiesmbo.nl
Wie doen wat binnen Calibris
Gremium
Rol/taak
Status/bevoegdheid
Bestuur Calibris
Beleid (waaronder
herziening
kwalificatiestructuur
binnen kaders SBB)
Vaststellend en
doorgeleidend
Paritaire Commissie
Verantwoordelijk voor
gehele proces van
herziening KS binnen
kaders SBB;
samenhang, structuur,
vorm en inhoud
Adviserend aan bestuur
Besluitvormend
Sub-paritaire
commissies AG, Zorg,
Welzijn en Sport
Gericht op structuur en
inhouden en
samenhang kerntaken,
werkprocessen
Adviserend aan
Paritaire Commissie
Werkgroepen per
(cluster van) dossier(s)
Input op inhouden en
uitvoerbaarheid
Adviserend aan subparitaire commissies
Toekomst wettelijke taken
• OCW: opdrachtgever
• SBB: opdrachtnemer
• SBB heeft één uitvoeringsorganisatie
(Kenniscentra worden opgeheven/samengevoegd)
• Sectorkamers (vastgesteld bestuur SBB, half mrt 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gebouwde Omgeving en Techniek
Mobiliteit, Transport en Maritiem
Zorg, Welzijn en Sport
Handel
Creatieve Industrie en ICT
Voedsel, Groen en Hospitality
Economische en Administratieve beroepen
Specialistische Ambachten en Kleine beroepen
Invoering per 14-15
De wetswijziging doelmatige leerwegen wordt per
1 augustus 2014 ingevoerd. Dit betreft onderdelen
van Focus op Vakmanschap
• Intensivering onderwijstijd
• Inkorting niveau 4
• Entree-opleidingen
N.B. Bekostigingssystematiek (1 januari 2015)
Invoering herziening
• Herziene kwalificatiedossiers uiterlijk per 1 juli
2014 vaststellen (indiening bij SBB 01-02-2014).
• Per 1 augustus 2015 vrijwillige start
implementatie van de herziene
kwalificatiedossiers.
• Verplichte invoering 1 augustus 2016.
Kwalificatiestructuur Z&W
Niveau 4
Zorg
Welzijn
Mbo-VP
Mbo-VP Ziekenhuis
Mbo-VP VVT
Mbo-VP GGZ
Mbo-VP GHZ
Sociaal Werk
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
Sociaal Cultureel Werker
Pedagogisch Werk
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Onderwijsassistent
Niveau 3
Verzorgende-IG
VVT
GHZ
GGZ
Kraamzorg
Niveau 2
Maatschappelijke Zorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Agogisch medewerker GGZ
Thuisbegeleider
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Maatschappelijke Zorg
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen
Pedagogisch Werk
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Dienstverlening
Helpende Zorg & Welzijn
Structuur kwalificatiedossiers
Verhouding onderdelen KD
Keuzedelen
15%
Profiel – beroepsgericht
Maximaal 35%
Basis – beroepsgericht
minimaal 35%
Basis – generiek
N.B. De verhouding basis-profiel kan per dossier enigszins verschillen.
15%
Pedagogisch werk
Keuzedelen
Profiel
Pedagogisch
medewerker
kinderopvang
Profiel
Gespecialiseerd
pedagogisch
medewerker
Profiel
Onderwijsassistent
Beroepsgerichte basis
met differentiatie naar niveau/profiel
Generieke basis
niveau 3
Generieke basis
niveau 4
Beroepscontexten PW
KD-deel
Basis
Beroepscontexten PW
(integraal) kindercentrum (kdv, psz,
bso), onderwijs (po, vo, mbo, brede
school, speciaal onderwijs)
Profiel PW 3 (geïntegreerd) kindercentrum (kdv,
psz, bso)
Profiel GPM Basis + VVE + organisaties gericht op
opvoedingsondersteuning +
ontwikkelingsondersteuning
onderwijs (po, vo, mbo, brede school,
Profiel OA
speciaal onderwijs)
Opzet KD PW
KD heeft een hoog aggregatieniveau
In dit kwalificatiedossier is 'kind' ook te lezen als:
leerling, jeugdige, jongere of student
(p.8 kwalificatiedossier)
Kwalificatiedossier PW biedt ruimte voor inkleuring
Basis beroepsspecifiek
B1-K1
Begeleiden van kinderen bij hun
ontwikkeling
Opmerkingen:
• ‘kind' is ook te lezen als: leerling,
jeugdige, jongere of student
• heeft kennis van de cognitieve,
motorische, sociale, emotionele,
zintuiglijke, seksuele en creatieve
ontwikkeling van een kind (0 - 23
jaar)
B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van
het kind
B1-K1-W2Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op
activiteiten
B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met
betrokkenen
B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het
aanbieden van activiteiten
B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
B1-K2
Werken aan kwaliteit en
deskundigheid
B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van
kwaliteitszorg
Profiel 1
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Profiel 1 Pedagogisch medewerker kinderopvang
P1-K1
P1-K1-W1 Voert gesprekken met de
Opvoeden en ontwikkelen van het
ouders/vervangende opvoeders van het kind
kind/de kinderen in de kinderopvang P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor
Opmerkingen:
de begeleiding
- Gericht op kinderopvang
P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een
- heeft specialistische kennis van de dagprogramma
cognitieve, motorische, sociale,
P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
emotionele, zintuigelijke, seksuele en P1-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke
creatieve ontwikkeling van een kind
werkzaamheden
van 0 - 4 jaar
Profiel 2
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Profiel 2 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
P2-K1
P2-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende
Opvoeden en ontwikkelen opvoeders van het kind
van het kind/de kinderen
P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma
op
Opmerking: werkt met
P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
kinderen, jongeren,
P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) opvang
leerlingen of studenten aan
P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
hun ontwikkeling en draagt
P2-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
bij aan hun opvoeding.
P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten
aan
P2-K2
P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
Organiseren van de
P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een netwerk
werkzaamheden
P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende taken uit
P2-K2-W4 Voert beheertaken uit
Profiel 3
Onderwijsassistent
Profiel 3 Onderwijsassistent
P3-K1
P3-K1-W1 Bereidt de uitvoering van
Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de lesactiviteiten voor
leraar
P3-K1-W2 Voert lesactiviteiten uit
P3-K1-W3 Biedt (specifieke)
ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan
P3-K2
P3-K2-W1 Voert voorwaardelijke
Uitvoeren van taken rondom de lessen
werkzaamheden uit ten behoeve van het
lesprogramma
Opmerking: werkzaam in basisonderwijs,
P3-K2-W2 Voert administratieve taken uit
voortgezet onderwijs, middelbaar
P3-K2-W3 Houdt toezicht en begeleidt buiten
beroepsonderwijs, speciaal onderwijs,
de lessen
volwasseneneducatie, integraal kindcentrum
P3-K2-W4 Voert coördinerende taken binnen
of kindercentrum waar opvang en onderwijs
de school uit
gecombineerd worden
(combinatiefunctionaris).
Niveau beschrijving KD
Niveaubeschrijving in KD gekoppeld aan NLQF
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is een
manier om opleidingsniveaus te vergelijken. Het is
gebruikt om niveau van de opleiding weer te geven..
mbo 1
NLQF 1
mbo 2
NLQF 2
mbo 3
NLQF 3
mbo 4
NLQF 4
NLQF bij vakkennis
Kennis
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft….
NLQF Diepgang
Niveau
1
Basale kennis
Inhoud
2
Basiskennis
Feiten, ideeën, processen, materialen, middelen en
begrippen
3
Kennis
+ Kernbegrippen, eenvoudige theorieën, methoden
en processen
4
Brede en
specialistische
kennis
+ Abstracte begrippen, theorieën
Eenvoudige feiten en ideeën
Keuzedelen
Keuzedeel X Keuzedeel X Keuzedeel X
(240 sbu)
(240 sbu)
(720 sbu)
Keuzedeel X Keuzedeel X
(240 sbu)
(480 sbu)
Keuzedeel X
(240 sbu)
Overzicht VASTGESTELDE keuzedelen
Pedagogisch medewerker
kinderopvang 3
VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie)
Duits in de beroepscontext A2
Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker
niveau 4
Jeugdzorg
Diversiteit
Duits in de beroepscontext A2
Instroom PABO Aardrijkskunde
Instroom PABO Geschiedenis
Instroom PABO Natuur en techniek
Ondernemerschap (bovensectoraal)
Onderwijsassistent
Jeugdzorg
Diversiteit
Duits in de beroepscontext A2
Instroom PABO Aardrijkskunde
Instroom PABO Geschiedenis
Instroom PABO Natuur en techniek
Ondernemerschap (bovensectoraal)
Overzicht TE ONTWIKKELEN keuzedelen
Pedagogisch medewerker
kinderopvang 3
Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker niveau 4
Onderwijsassistent
BSO 1 (4-7 jaar)
BSO 2 (8-12 jaar)
Werken met baby’s
Muzisch en creatieve activiteiten voor jonge kind
Muzisch en creatieve activiteiten voor oudere kind
BSO 1 (4-7 jaar)
BSO 2 (8-12 jaar)
Muzisch en creatieve activiteiten voor jonge kind
Muzisch en creatieve activiteiten voor oudere kind
Combifunctionaris brede school (integraal
kindercentra)
Wijkgericht werken
Doorstroom HBO Gezondheidszorg
Doorstroom HBO Mens en Maatschappij
Combifunctionaris brede school (integraal
kindercentra)
Verdieping VO en MBO
Sport en bewegen
Doorstroom HBO Gezondheidszorg
Doorstroom HBO Mens en Maatschappij
Keuzedeel VVE
720 sbu
Taalnorm 3F voor luisteren, gesprekken voeren,
spreken, lezen (bij afronding keuzedeel)
Keuzedeel Voor- en Vroegschoolse Educatie
D1-K1
D1-K1-W1
Bieden van
Oriënteert zich op de situatie en achtergrond
voorschoolse educatie van voor- en vroegschoolse educatie
D1-K1-W2
Grijpt en creëert kansen voor ontwikkeling
D1-K1-W3
Volgt de ontwikkeling en legt deze vast
D1-K1-W4
Werkt aan ouderbetrokkenheid
Aanvraag keuzedeel
Initiatief: onderwijsinstellingen met bedrijfsleven of
(sub-)paritaire commissie
Paritaire commissie geeft op basis van
aanvraagformulier al dan niet toestemming voor
ontwikkeling
Ingangstoets Toetsingskamer SBB:
• Toegevoegde waarde van het keuzedeel
(verbreding, verdieping of doorstroom)
• Overlap met KD en keuzedelen.
• Draagvlak bij onderwijs en bedrijfsleven
Informatie
Zie website Calibris: www.calibris.nl voor o.a.
ontwikkelingen, concept-kwalificatiedossiers
Kwalificatiedossiers en keuzedelen worden
gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl
Vragen? Frontdesk Calibris: 030 – 7507 000 of
[email protected] of [email protected]

similar documents