Fundraising - příležitosti a výzvy knihoven

Report
Fundraising
možnosti a výzvy knihoven
Program
1)
2)
2)
3)
4)
5)
6)
Potenciál knihovny: jaká je vize knihoven v ČR? A jaká je vaše
vize? Definice vlastních představ. (30 min, diskuze)
Dotace (90 min, prezentace, otázky): Dotační programy MK ČR a
Dotační programy ESF: orientace v programech, možnosti jejich
využití.
Potenciál místní komunity (90 min, prezentace, diskuze)
Jak získat prostředky z motivování místní komunity a její
aktivizace. Příklady praxe – náklady, zisky, zkušenosti, důvody.
Dárcovství (90 min, prezentace, práce s internetem, diskuze)
Možnosti získávání finančních příspěvků – koho oslovit? Jak
oslovit? Jaké nástroje využít? Jaké možnosti se nově otevírají přes
sociální sítě?
Modelové sestavení fundraisingového plánu (180 min,
workshop): příprava modelových plánů ve skupinách. Prezentace
zpracovaných plánů
1. Potenciál knihovny







Jaká je vize rozvoje knihoven?
Jaká je vize vaší knihovny?
Na co nejvíce potřebujete finance?
Kdo z vás již žádal o nějaký typ dotace? Úspěch?
Pokusili jste se kontaktovat komunitu?
Pokusili jste se udělat benefiční akci?
Jaké aktivity pořádáte?
Fundraising




Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání
finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost
organizací nebo jednotlivců.
Organizacemi bývají zpravidla nevládní neziskové organizace,
rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce,
nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje,
církve, v některých státech i politické strany a v neposlední řadě i
podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu.
Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři),
firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální)
samosprávy, orgány EU.
V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat
určité výrobky nebo služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž
členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace.
Fondy – MK ČR na rok 2012
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm







VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků
VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven
VISK 5 - RETROKON - Národní program retrospektivní
konverze katalogů v ČR
VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných
dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA
VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního
zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého
papíru KRAMERIUS
VISK 8 - A. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou
multilicencí; B. Zpřístupnění informačních zdrojů
prostřednictvím Jednotné informační brány a oborových
informačních bran
VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru
národních autorit
Fondy – MK ČR
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
Knihovna 21. století
1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace
cizinců : realizace výstav, besed, soutěží, nákup knihovního fondu
pro národnostní menšiny
2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro
občany se zdravotním postižením: nákup knihovních fondů pro
nevidomé a slabozraké, nákup technických zařízení (s výjimkou
běžného hardware) umožňujících (..)
3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost : projekty zaměřené
na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře,
besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora
komunitní, činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené
sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím
4. Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy
prostředí: restaurování historických a vzácných knihovních
fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.
Fondy – ESF
http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
1. (5.1.) Mezinárodní spolupráce: Globálním cílem této
oblasti podpory je přispět k zintenzivnění mezinárodní
spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a
zaměstnanosti. Specifické cíle jsou zvýšit efektivnost
strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti
a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských
zdrojů a zaměstnanosti.
2. (3.3.) Integrace sociálně vyloučených skupin na
trhu práce: žadatel vězeňská služba – možnost partnerů
3. (2.1.) Posílení aktivních politik zaměstnanosti :
žadatel NNO
Komunita

Kdo je komunita? / Co je komunita?
Komunita je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast
(omezenou prostorově, jejich společnými zájmy apod). Komunitu
charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející
například ze společných potřeb nebo zájmů. Komunity se obvykle
vytvářejí na jednom konkrétním místě, toto neplatí na internetových
médiích (lidská komunita může být třeba obyvatelstvo obce, může se
ale jednat i o spolek, rodovou osadu, občanské sdružení, církev, školu,
společenský klub či firmu).
Typickým komunitním internetovým serverem je portál Facebook
Komunity kolem nás











Lidé ve městě/čtvrti
Neziskové organizace a jejich podporovatelé
Rodiče
markety
knih
významná
poradny,
Senioři
trhy
výročí
konzultace,
Nezaměstnaní
job point
Matky samoživitelky
Turnaje,
Festivaly –
kvízy,
filmové,
Rodiče dvojčat
bingo
knižní,
Etnické skupiny
hudební
akce,
soutěže,
Knihovníci
besedy,
tábory
filmové noci,
Cestovatelé
semináře,
noc
konference
cestovatelů
Milovníci dektivek
výstavy
Příklad praxe

Náklady? – záleží na vašem plánu
Zisky? – dlouhodobé (budování přátel knihovny),
krátkodobé (vstupné)
Zkušenosti? – ptám se vás 
Proč? – lidé nečtou

http://www.nypl.org/



Dárcovství




Lidé, přátelé knihovny – příběhy a místo
Nadace, nadační fondy – změny ve společnosti
Firmy – posílení jména značky a PR
Jednorázové příspěvky – DMS při katastrofách
Jednorázový dar bez delšího rozmýšlení nebo jednorázový
projekt.
potřebujete smlouvu, ošetřeno zákonem, pro darující je dobré je mít transparentní účet
Sponzoring




Firmy – posílení jména značky a PR
Patrioti – hrdost a spojení s místem
Partneři – výhody členství v klubu
V.I.P. klienti – prestiž, výhody členství v klubu
Dlouhodobá podpora s očekáváním lepšího postavení a zisku.
Pro všechny nadace potřebujete dobrý nápad, firemní nadace potřebují příběhy.
Každá výzvy se dá upravit, pokud vedení nadace přesvědčíte.
pro kreativní knihovny

http://www.nakopni.me/
http://www.facebook.com/ipo48prague
http://startupyard.cz/

http://www.knihovnapruhonice.cz/?p=2323


Adoptujte knihu
Jak?





zeptejte se dětí
spolupracujte se školami na PR
zeptejte se svých zaměstnanců a přizvěte je k tvorbě
strategie
oslovte creativce a nechte si navrhnout reklamní a
propagační předměty – prodávejte
uspořádejte akci a uvolněte si místo na nové knihy
Děkuji

Petra Kubálková



[email protected]
http://cz.linkedin.com/in/petrakubalkova
@petravonkuba
Film pro vás 
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=Adzywe9xeIU

similar documents