Lärarhandledning "Handelnshistoria" (pdf)

Report
Lärarhandledning till historia på webben
http://www.handelnshistoria.se/
Allmänt om webbplatsen
Centrum för Näringslivshistoria har producerat webbplatsen inom ramen för ett
forskningsprojekt om handelns historia. Projektet har finansierats av Handelns
UtvecklingsRåd och Hakon Swensons Stiftelse. Ett antal forskare har varit knutna till
projektet både som experter och som författare till texter.
Samtligt material som finns på webbplatsen är fritt att använda i undervisningen. Vi är
tacksamma om du skickar in eventuella uppsatser eller exempel på andra resultat av
användandet (se nedan).
Våra tankar kring hemsidan
Materialet passar utmärkt som komplement i Företagsekonomi och entreprenörskap
på gymnasiet, och då främst till kurserna Företagsekonomi 1 och 2, eller för
gymnasiearbetet inom ämnet ekonomi. Materialet kan också vara användbart i
studiecirklar, folkhögskolor och till praktiker/företagare eller blivande entreprenörer.
Övergripande mål med detta material
Eleven studerar företagens roll i samhällsutvecklingen och övar sin förmåga att
reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling. Dessutom lär sig eleven att
ta ställning för demokratiska värderingar och etik i samband med ekonomiskt
beslutsfattande.
Eleven studerar olika typer av företag och deras villkor i form av lagar och andra
bestämmelser samt övriga faktorer som påverkar företagens verksamhet.
Eleven studerar hur man driver företag, samt hur olika funktioner inom företagen
samverkar för att förverkliga en affärsidé.
Eleven lär sig företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt övar
upp förmågan att använda dessa.
Eleven lär sig att identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att
reflektera över resultatet. Eleven övar upp källkritisk medvetenhet.
Eleven lär sig att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och
målinriktade aktiviteter. Dessutom övas förmågan att utvärdera arbetsprocesser och
resultat.
Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, SE-167 33 Bromma
Tel 08-634 99 00, [email protected], www.naringslivshistoria.se
Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla
elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring
orsakssamband och följder av olika beslut.
Koppling till GY-11
Materialet stämmer tydligt överens med Skolverkets mål, såväl för hela ämnet
Företagsekonomi som för gymnasiearbetet, och ligger även i linje med skolans
generella uppdrag.
Materialet ligger inom ramen för entreprenöriellt lärande och formativ bedömning och
kan även användas som ett holistiskt verktyg. Dessutom lämpar sig metoden utmärkt
för arbete i lärarlag, då flera ämnen utöver företagsekonomi kan beröras, till exempel:
Svenska (form, språk, innehåll i den skriftliga rapporten och muntlig
argumentationsförmåga) samt kreativa och analyserande uppgifter.
Gymnasiearbetet (materialet passar gymnasiearbetet mycket bra).
Lärarhandledningens struktur
Vi har valt att fokusera på olika kurser och fristående delar som kan användas var för
sig i olika ämnen. Övningarna har medvetet gjorts neutrala så att de kan användas
oavsett val av pedagogisk metod. Det finns förhoppningsvis övningar som passar just
din kurs.
Uppgifterna är också lagda i en struktur med lite enklare och inte så tidskrävande
övningar först, för att sluta med en uppgift som mer liknar ett projekt.
De olika övningarna är uppdelade i:
• Historik
• Entreprenörskap
• Affärsidé & vision
• Organisation
• Marknadsföring
• Exempel på ämnesöverskridande uppgifter
Didaktiska tips
Eleverna kan arbeta både i grupp eller enskilt. Om man väljer grupp bör den inte bli
för stor. Alla ska få chansen att påverka arbetet. (Vi tar inte upp ämnet gruppdynamik
i denna lärarhandledning, utan hänvisar då till annan litteratur.)
Problembaserat arbete
Du kan utgå från våra uppgifter och låta eleverna (helst i grupp) lösa dessa
självständigt, med hjälp av externt material. Som lärare får du då rollen som coach och
då blir formativ bedömning också en naturlig del av bedömningen av eleven.
Grupperna kan besöka det undersökta företaget och ta reda på hur just det arbetar
med de frågeställningar som eleverna väljer att ta upp.
Eleverna brukar uppskatta att göra uppgifter på fältet. De kan till exempel erbjuda sig
att göra egna marknadsundersökningar.
Tid
Tiden kan anpassas till den aktuella kursen, det finns goda möjligheter till flexibilitet.
Du som lärare kan välja allt från att bara välja en övning och genomföra den, eller
använda hela materialet och göra ett större projekt som kan löpa under en hel termin.
Här finns möjlighet att integrera hela lärarlaget.
Projekt
Väljer du som lärare att starta ett större arbete kring näringsliv är uppgifterna på
hemsidan lämpliga som en koll på att eleverna kan sin "verktygslåda". Det nya
gymnasiearbetet kan utgå från vår hemsida och de enskilda uppgifterna blir då ett sätt
att bocka av bit för bit. Med avstamp i de enskilda uppgifterna är det lätt att också
ordna ett seminarium.
Samarbete med näringsliv
Självklart går det också att kontakta något av de företag som finns på hemsidan och
eventuellt starta ett samarbete. Varför inte ett skarpt case då eleverna löser en verklig
uppgift åt ett företag?
ÖVNINGAR
Vi skriver inte specifikt var eleven kan hitta den information som besvarar frågorna,
utan ser även sökning på egen hand som en inlärningsprocess.
Historik
På hemsidan finns sidor knutna till olika företag, med ingångar till en mängd olika
frågeställningar. Försök besvara några eller alla av dessa. (Tänk på att också skriva
frågan först.)
Välj ett av företagen på hemsidan. Lek lite forskare och försök ta reda på så mycket du
kan om detta företags historia. Sök information på andra hemsidor, bibliotek, gör
intervjuer, etc. Gör en presentation kring detta företags historia i PowerPoint eller
något annat digitalt media som kan presenteras med ”kanon” eller liknande.
1. Redogör för den så kallade myntrevolutionen och titta gärna på riksbankens
hemsida för att komplettera ditt arbete:
http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/
2. Visa på förändringar i penningvärde! Vad motsvarade till exempel 100 kronor
1960?
3. Visa på förändringar i penningvärde för ett urval av produkter, baserat på vad
som finns på hemsidan.
Varför är det så stora skillnader mellan olika varor tror du?
Det finns flera olika sidor som behandlar ekonomisk historia. Redogör för någon av
dessa händelser eller epoker. Använd gärna material även utanför hemsidan. Du kan
till exempel ta upp Hansans betydelse och försöka göra en nyanserad bild av denna.
Till exempel vilka för- och nackdelar fanns det med Hansan under 1300–1600-talet?
Använd en eller flera av underrubriksartiklarna på hemsidan och gör ett fördjupat
arbete om denna/dessa. Presentera för klassen och förbered frågor till dina kamrater.
Välj en av entreprenörerna som presenteras på de olika flikarna och fördjupa dig i
denna persons historia. På webbplatsen finns material, men du kan behöva
komplettera.
Visa någon av Edward Bloms videor för klassen och gör en egen introduktion till
denna, där du kort beskriver innehållet och gör några kommentarer. Gör även några
frågor till klassen.
Entreprenörskap
1.
2.
3.
4.
5.
Vad är en entreprenör?
Vilka förmågor tycker du är viktiga egenskaper för en entreprenör?
En entreprenör tar ofta risker. Vad tror du belöningen är för detta?
Vilka entreprenörer kan du hitta på denna hemsida?
Under fliken "Ekonomi" kan du hitta massor av material om entreprenörskap
och företagande. Redogör för (och fördjupa dig i) någon av de rubriker du
hittar där.
6. Under fliken "Profiler" kan du hitta flera olika entreprenörer. Gör ett
fördjupat arbete på någon av dessa. Ta till exempel reda på vilka egenskaper
som gjorde denna person till en entreprenör.
7. Det finns rent generellt färre kvinnliga entreprenörer. Varför, tror du? Vad
finns det för nackdelar med detta? Vad kan man göra? URs tv-serie
Entreprenörerna, om sex kvinnor som startade företag och som blev
framgångsrika i sin tid, kan vara av intresse. Den kan i dag ses på
http://urplay.se/166237
Affärsidé och vision
1.
2.
3.
4.
Vad är det för skillnad på affärsidé och vision?
Vilka olika företag kan du hitta på hemsidan?
Vilka affärsidéer finns representerade?
Gör en presentation kring vision och affärsidé i PowerPoint eller något annat
digitalt medie, som kan presenteras med ”kanon” eller liknande.
(Som lärare kan du givetvis höja svårighetsgraden här, genom att låta eleverna
lägga till fördjupningar och egna kommentarer och analyser. Om du vill kan
du först gå igenom lite om till exempel Maslow* och koppla det till olika
affärsidéer.)
5. Försök göra en djupare analys med hjälp av till exempel de 5 P:na* av något
av företagens affärsidé och presentera detta.
Organisation
1. Redogör så noggrant du kan för begreppet organisation.
2. På hemsidan finns flera olika organisationer, vilka kan du hitta?
3. Redogör så noggrant du kan för begreppet intressent.
4. Välj ett av företagen du hittat och beskriv vilka dess intressenter är med
motivering.
5. Välj ett av företagen du hittat och redogör för dess organisation idag.
6. Tänk dig att du är konsult med uppdrag att förbättra något i organisationen
ovan. Utför detta uppdrag och gör en lämplig presentation.
7. Välj något av dessa organisationsteman kring ett företag du valt på hemsidan:
•
•
•
•
•
•
•
•
Företagets organisation
Företagets affärsidé
Företagets vision
Företagets anställda
Företagets ledning
Företagets framtid
Företagets historia
Företagets intressenter
Gör en presentation kring detta i PowerPoint eller något annat digitalt medie
som kan presenteras med ”kanon” eller liknande. (Som lärare kan du givetvis
höja svårighetsgraden här, genom att låta eleverna lägga till fördjupningar och
egna kommentarer och analyser. Om du vill kan du först gå igenom lite om till
exempel Maslow* och koppla det till företagets affärsidé, produkt, etc.).
Marknadsföring
1. Titta under plattan "Välkommen in i filmarkivet" på startsidan. Hur har
marknadsföringen förändrats fram tills nu?
2. Vilka är de främsta faktorerna till denna förändring tror du?
3. Gör ett fördjupat arbete på någon av de fyra sidor som presenteras under
fliken "Marknadsföring".
4. Gör en marknadsplan åt något av företagen du hittar på hemsidan. Utför
detta uppdrag och gör en lämplig presentation.
(Denna görs antagligen i grupp och under en längre tid och är att betrakta
mer som ett projekt än en enskild uppgift. Den kan givetvis göras mer eller
mindre svår. Gör en presentation. Varför inte besöka en lokal ICA-butik och
erbjuda er att göra en marknadsplan åt butiken, för att sedan presentera
marknadsplanen i affärens lokaler eller bjuda in delar av personalen till
skolan.)
5. Gör en nulägesanalys (enligt till exempel SWOT-metoden*) åt något av
företagen på hemsidan och presentera som ovan.
6. Välj ett av företagen på hemsidan och försök lista konkurrenter. Använd
dessa för att till exempel göra ett positioneringsdiagram*. Vad bör det stå på
axlarna?
7. Välj något av de företag som du hittar på hemsidan och lista dess
konkurrenter. Gör en SWOT* för var och en av dessa. Analysera.
8. Koppla ihop begreppet segmentering med företagets marknad.
9. Vilka är företagets starkaste konkurrensfördelar tycker du? Motivera!
(Här kan man självklart diskutera de 5 P:na innan)
10. Kan du komma på vilka olika behov företagen försöker täcka i sin
marknadsföring och med sina olika produkter?
11. Välj två eller flera olika produkter som du hittar på hemsidan. Placera dessa i
någon lämplig modell för att visa hur de ligger till på marknaden jämfört med
konkurrenterna. Gör till exempel ett positioneringsdiagram. Vad ska det i så
fall stå på axlarna? Vilka olika segment/kunder riktar sig varorna till? Vilka
behov täcker de?
(Här kan man också koppla till Maslow*.)
12. Använd Bostonmatrisen* och placera in minst fyra varor du hittar på
hemsidan.
13. Välj ett företag på hemsidan och gör en kampanj för detta med hjälp av allt
du lärt dig. Presentera på lämpligt sätt. (Denna uppgift bör göras i grupp.)
14. Hitta en annons på hemsidan. Försök bena ut AIDAS-metoden* (eller AIDA,
AIDASS) i den. Presentera den för klassen, håller alla med?
15. Välj en vara från företaget och gör en egen annons. Använd AIDAS*.
16. Använd dig av produktlivscykeln* och försök hitta produkter som du kan
placera in i modellen. Presentera och förklara.
17. Titta under rubriken "Reklam och varumärken". Varför är varumärket så
viktigt för ett företag? Försök besvara de frågor som du hittar i texten.
18. Vad säger lagen om skydd av varumärke?
19. Titta under plattan "Årets julklapp" på startsidan. Varför tror du att en viss
vara blir så populär?
20. Hur skulle du som företagare gå till väga för att få en av dina varor på listan?
Länkar till modeller och dylikt i texten:
• Maslow: http://sv.wikipedia.org/wiki/Behovshierarki
• SWOT: http://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT-analys
• Bostonmatrisen:
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bcgmatrix.html
• AIDAS: http://www.starta-eget.se/ordlista.php?ord=aidas
• PLC: http://sv.wikipedia.org/wiki/Produktlivscykeln (ritas upp som
klockkurva)
• 5Pn: http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ringsmix (femte P:et
längre ner)
Ämnesintegrerande övning svenska
Tidsmaskinen
Ta en modern reklamfilm och försök göra om den till en "60-talsreklamfilm". Var
noga med tilltalet, som skiljer sig betydligt från dagens. Presentera för dina kamrater.
(Görs bäst i grupp.) Spela upp som teater eller filma.
Brevet
Titta på Edward Blom-filmen från öppnandet av Hennes. Skriv ett tidstypiskt brev till
din vän på landet om den stora händelsen, där du ju var med. Titta på flera av de
gamla reklamfilmerna för att få språket så rätt som möjligt.
Annonser
Försök att göra några tidstypiska annonser för vanliga varor. Använd den
argumentation för varan som är vanlig på den här tiden, det vill säga mycket saklig och
enkel.
Dagboken
Du är kvinnlig entreprenör på 1950- eller 60-talet. Skriv om några dagar i ditt liv.
Frågor
Om du har några frågor kring denna lärarhandledning eller kring våra historiska
webbplatser är du välkommen att kontakta [email protected]
Skicka gärna exempel på resultat till Margarita.
Denna lärarhandledning har tagits fram av Henrik Milles på uppdrag av Centrum för
Näringslivshistoria.
Stockholm maj 2012
Centrum för Näringslivshistoria är en obunden organisation som bevarar och presenterar företagens
historia. Vi har närmare 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och inspirera skola och forskning.
Bli medlem för 300 kronor. Du får Företagsminnen, vårt nyhetsbrev och inbjudningar till spännande
träffar.

similar documents