4_2_Valsts autoceļu zemju pārvalde

Report
VALSTS AUTOCEĻU ZEMJU
PĀRVALDE
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Īpašumu uzskaites daļas vadītāja
Līga Saleniece
04.02.2015.
Valsts autoceļu zemju pārvaldes galvenie
uzdevumi un pamatprincipi.
• Uzskatāmi atspoguļot visu uzņēmuma valdījumā esošo īpašumu stāvokli.
• Nodrošināt Ministru kabineta rīkojumu izpildi, iegūstot valsts īpašumā no
pašvaldībām autoceļu posmus un tiem piesaistītās zemes vai nododot citu
ministriju valdījumā vai pašvaldībām valsts autoceļu posmus un tiem
piesaistītās zemes.
• Nodrošināt racionālu un efektīvu zemes izmantošanu, ievērojot zemes
aizsardzības un zemes degradācijas risku novēršanas nosacījumus.
• Zemi izmantot, neradot kaitējumu savam un citu īpašumam, ievērojot
samērīgumu starp sabiedrības un īpašnieku vajadzībām.
Ārējo normatīvo aktu regulējums un tā ietekme
uz zemes pārvaldes procesu.
• 15.12.1994. likums „Likums par grāmatvedību”.
• 01.12.2005. Likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
• 10.04.2012. MK noteikumi Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un
aktualizācijas noteikumi”.
• 27.12.2011. MK noteikumi Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi”.
• 22.12.1937. likums „Zemesgrāmatu likums”.
• 20.03.1995. likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.
• 30.10.1997. likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”.
• 30.01.1997. likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās”.
• 30.10.2014. Zemes pārvaldības likums
• 29.01.2009. likums „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums”.
– Nodrošināt aktuālu un publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātām teritorijām un
objektiem, izveidojot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu.
– Valsts informācijas sistēma iekļauj un uztur datus par:
• apgrūtinātām teritorijām un to robežām;
• objektiem un to robežām.
• 04.10.2011. MK noteikumi „Apgrūtināto teritoriju informācija sistēmas izveides,
uzturēšanas un informācijas aprites kārtība”.
– Nosaka apgrūtināto teritoriju IS izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtību:
• IS datu saturu;
• iesniedzamo datu iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas
kārtību;
• iesniedzamo datu apjomu, formātu, precizitāti, specifikāciju un klasifikāciju;
• kārtību kādā IS darbības nodrošināšanai iesniedzami un izmantojami kartogrāfiskiem materiāli.
• 30.12.2009. likums „Ģeotelpiskās informācijas likums”.
– Nosaka institucionālo sistēmu ģeotelpiskās informācijas jomā, ietverot ģeotelpiskās
informācijas (t.sk. ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdatu) sagatavošanas,
izmantošanas, apmaiņas un uzturēšanas nosacījumus, lai izveidotu ģeotelpiskās
informācijas infrastruktūru Latvijas Republikā.
– Pašvaldības savā teritorijā izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzi atbilstoši MK noteiktajai specifikācijai un nodrošina sadarbspēju
ar centrālo datu bāzi.
• 24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
– Nosaka:
•
•
•
•
•
•
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikāciju;
informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodiku;
topogrāfiskā plāna sagatavošanas un saskaņošanas vispārīgās prasības;
plānā attēlojamos elementus;
ģeodēzisko darbu veicēju atbildību informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā;
centrālās datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību.
– Izpilduzmērījums – topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas
iegūta tās būvniecības laikā, ievērojot šo MK noteikumu prasībās.
• 24.07.2012. MK noteikumi Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”.
– Nosaka:
• vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas, uzturēšanas, kā arī informācijas sniegšanas
kārtību;
• vietējā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentāciju izstrādā, ja ceļa rekonstrukcija, citi
būvdarbi vai saimnieciskā darbība var skart vai iznīcināt vietējā tīkla ģeodēziskos punktus.
SM deleģētie valsts autoceļu zemju pārvaldes
darbu veidi
• Nekustamo īpašumu formēšana un reģistrācija Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS).
• Īpašumu tiesiskā reģistrācija zemesgrāmatā.
• Ceļa zemes nodalījuma joslas uzraudzība un robežu
sakārtošana.
• Nekustamā īpašuma pārvaldības procesa centralizācijas
SM nodrošināšana.
Zemes sadalījums pēc valsts autoceļu nozīmes
Īpašumi (gb.)
Zemes vienības (gb.)
Platība (ha)
44616
25081
13372
8364
6163
537 1019
4974
1140
2371
Valsts galvenie ceļi (A) Valsts reģionālie ceļi (P)
2399
Valsts vietējie ceļi (V)
4076
Kopā
Zemju pārvaldes procesa 2014.gada rezultātu
izvērtējums
• Nekustamo īpašumu formēšana un reģistrācija NĪVK
IS
– Kadastra objektu reģistrācija un kadastra datu aktualizācija.
– Nekustamo īpašumu un to veidojošo objektu izveidošana
un formēšana.
– Dokumentu sagatavošana inženierbūvju deklarēšanai un
tās ierosināšana
Nekustamo īpašumu un to veidojošo objektu
izveidošana un formēšana.
Zemes vienību skaits
Īpašumu skaits
936
912
348
338
212
160
2011.g.
2012.g.
167
2013.g.
161
2014.g
Zemju pārvaldes procesa 2014.gada rezultātu
izvērtējums
• Īpašumu tiesiskā reģistrācija zemesgrāmatā
– Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vadība un
kontrole;
– Inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas ierosināšana,
vadība un kontrole.
– Dokumentu sagatavošana un iesniegšana īpašumu
nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vadība
un kontrole
Uzmērītās platības, ha
700
600
500
400
300
200
100
0
Uzmērītās platības, ha
2011.g.
410.22
2012.g.
619.67
2013.g.
425.12
2014.g.
519.43
Īpašumu tiesiskā reģistrācija zemesgrāmatā
160
147
134
140
120
100
83
82
80
63
60
40
49
41
32
20
0
2011.g.
2012.g.
Zemes vienības, gb.
2013.g.
Zemes īpašumi, gb.
2014.g.
Zemju pārvaldes procesa 2014.gada rezultātu
izvērtējums
• Ceļa zemes nodalījuma joslas uzraudzība un robežu
sakārtošana
– Zemes robežu noteikšanas procesa dabā organizēšana,
vadība un kontrole.
– LVC pārvaldījumā esošo valsts autoceļu zemes nodalījuma
joslu uzraudzība.
– SM piekrītošā un zemesgrāmatā reģistrētā īpašuma
sakārtošana pēc būvniecības darbu pabeigšanas.
– Apzināti 48 citām personām piederoši īpašumi , uz kuriem
izbūvēti valsts autoceļi
LVC pārvaldījumā esošo valsts autoceļu zemes
nodalījuma joslu uzraudzība.
1760
1743
1740
1725
1720
1700
1680
1680
1660
1639
1640
1620
1600
1580
2011.g.
2012.g.
2013.g.
Apsekoto zemes vienību skaits, gb.
2014.g.
Zemju pārvaldes procesa 2014.gada rezultātu
izvērtējums
• Nekustamā īpašuma pārvaldības procesa
centralizācijas SM nodrošināšana
– Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas izveidošana
un uzturēšana.
– Nekustamā īpašuma arhīva izveidošana un
uzturēšana.
Zemju pārvaldes procesa 2014.gada rezultātu
izvērtējums
• Pārvaldāmo zemju sadalījums (stāvoklis uz 31.12.2014.)
Autoceļu
iedalījums pēc
nozīmes
Īpašumu skaits,
gab.
Īpašumu
veidojošo
zemes vienību
skaits,
gbb.
Platība,
ha
Vērtība,
Ls
Galvenie ceļi
537
1019
6 162.7682
3 716 536
Reģionālie ceļi
1140
2371
13 372.2245
7 064 963
Vietējie ceļi
2399
4974
25 081.8884
13 524 709
Kopā
4076
8364
44 616.8811
24 306 208
Galvenie uzdevumi un sasniedzamie mērķi
zemju pārvaldē 2015.gadā.
• Nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmu ar patiesiem un aktuāliem datiem par
valsts autoceļiem un tiem piekrītošajām zemēm:
– kadastra telpisko datu aktualizācija autoceļu rekonstrukcijas
būvprojektu izstrādes laikā;
– veikt nekustamā īpašuma formēšanas darbības (racionālu
zemes gabalu izveidošana, NĪLM noteikšana, nosaukumu un
adrešu piešķiršana, tiesiskā valdītāja un lietotāja reģistrācija);
– nodrošināt zemju zem valsts autoceļiem piekritību valstij
Satiksmes ministrijas personā;
– uzsākt ar LDZ robežojošo zemju sakārtošanu Latgales reģionā.
• Nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidošanu
un uzturēšanu ar aktuālu informāciju par valsts autoceļiem un to
aizsargjoslām.
– Nodrošināt sabiedrību ar aktuālu valsts autoceļu maršrutu tīkla karti.
• Nodrošināt ceļu zemes izmantošanu, neradot kaitējumu savam un
citu īpašumam, ievērojot samērīgumu starp sabiedrības un
īpašnieku vajadzībām:
– piedalīties ar valsts autoceļu zemes nodalījuma joslu robežojošo zemes
vienību robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas darbībās,
saskaņojot vai izsakot iebildumus par noteikto valsts īpašuma robežu un
robežzīmju veidu;
– valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošo/īpašumā esošo zemju
robežu izvērtēšana būvprojektu izstrādes laikā un pirms būvatļaujas
izsniegšanas;
– līgumu par ceļa zemes nodalījuma joslas nodošanu bezatlīdzībā vai nomā,
vai sadarbības līgumu slēgšanu izvērtēšana.
Latvijas valsts autoceļu ass līniju aktualizācija un
maršruta tīkla kartes izstrāde
• Aktuālas informācijas uzturēšana sistēmas HORIZON
nekustamā īpašuma pārvaldības modulī.
• Veikt valsts autoceļu veidojošo nekustamo īpašumu
reģistrāciju zemesgrāmatā.
• Uzsākt citu personu īpašumā esošās zemes zem valsts
autoceļiem atsavināšanas procesu.
• Apzināt pēc būvdarbu pabeigšanas rekultivētās teritorijas,
kuras nav nepieciešamas valsts autoceļu aizsardzībai un
uzturēšanai.
• Ceļu zemes pārvaldības koncepcijas izstrāde.
Nekustamā īpašuma atsavināšana un
iegūšana.
• Normatīvais regulējums:
– Likums „Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likums”
• Mērķis – noteikt caurskatāmu, efektīvu un taisnīgu kārtību, kādā
nekustamais īpašums atsavināms sabiedrības vajadzībām.
– MK noteikumi Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo īpašumu”
• Nosaka kārtību, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu.
– LVC izstrādāta kvalitātes vadības procedūra „Nekustamā īpašuma
atsavināšana un iegūšana”
• Mērķis – nodrošināt caurskatāmu un efektīvu kārtību nekustamā
īpašuma atsavināšanas un iegūšanas procesam valsts autoceļu
rekonstrukcijas un jaunu autoceļu būvniecības darbu veikšanai.
PALDIES PAR UZMANĪBU!

similar documents