EKSTERNA MATURA U BiH – prezentacija

Report
EKSTERNA MATURA NA KRAJU SREDNJEG
OBRAZOVANJA U BIH
MOSTAR, 11.septembar 2013.godine
Polazišta
 Ishodi učenja
 Kraj općeg srednjeg obrazovanja u zemljama EU
(različiti modeli završetka srednjoškolskog obrazovanja)
 Pregled modela mature u zemljama okruženja
(Slovenija, Hrvatska, Albanija)
 Matura u BiH-2005.
Ocjenjivanje u Evropi
Slika 1: Certificirani ispiti na kraju srednjeg obrazovanja (ISCED 3),
2010/2011
Konačna ocjena je rezultat školskog rada i ocjena tokom godine
Konačna ocjena bazira na rezultatima rada tokom godine i internih zaključnih
ispita
Konačna ocjena je kombinacija internih i eksternih (barem eksterno
utvrđenih) zaključnih ispita
Konačna ocjena je rezultat eksternih zaključnih ispita
Ocjenjivanje znanja u Evropi
Slika 2: Karakteristike ispita na kraju srednjeg obrazovanja (ISCED 3),
2010/2011
Pisani (crvena boja) i usmeni (boja kože) dio priprema:
Škola (interno)
Škola sa eksternom verifikacijom
Eksterno tijelo
Konačnu ocjenu daju:
Nastavnici učenika (vlastiti kriteriji)
Nastavnici, ali sa vanjskom kontrolom
Nastavnici na osnovu eksternih kriterija,
koje definira eksterno tijelo
Eksterni ocjenjivači
Koje aktivnosti su razmatrane?
 analiza dokumenta i maturskih ispita u okruženju i EU
 pripremljen je model maturskog ispita za opće i
srednje stučno obrazovanje u BiH
 struktura mature i terminski plan za izvođenje mature
u BiH
 sadržaj predmetnih kataloga
 administracija mature, te pripreme za štampanje i
pakiranje maturskih instrumenata
Prijedlog sheme institucija za izvođenje mature
Srednje
škole
Ocjenjivači
Maturska
komisija BiH
APOSO
Univerzitet
Pedagoški
zavodi/Zavod za
školstvo/Odjeljenje
za
obrazovanje/nadlež
na ministarstva
Maturske
predmetne
komisije
Eksterna matura na kraju srednjeg obrazovanja
u BIH
Legenda:
MK – maturska komisija
MPK – maturska predmetna komisija
RC – regionalni centar; lokacija na
većim školama po izboru ministarstva
PZ – pedagoški zavod
ŠMK – školska maturska komisija
MK
MPK 10X
za svaki predmet
MK i APOSO vrše obuku ŠMK
MK na prijedlog APOSO imenuje do 3 vanjska člana ŠMK
ŠIK
ŠMK
ŠIK
ŠIK
ŠMK
ŠMK izvodi maturu
Vanjski nadzorni
nastavnici
Nadzorni
nastavnici
ŠIK
ŠMK
PZ/Zavod za školstvo/ Odjeljenje za
obrazovanje/nadležna ministarstva odnosno
APOSO i MPK izvode obrazovanje nastavnika
za pripremu učenika zamaturu; APOSO i MPK
učestvuju u obuci ocjenjivača i organizacije
ocjenjivanja.
RIK
RIK
RIK
RIK
RIK
RC
RC 16x
Prijedlog modela eksterne mature na kraju
srednjeg obrazovanja u BiH
Gimnazije
Srednje tehničke i umjetničke škole
OBAVEZNI PREDMETI
eksterno
1.B,H,S JEZIK
2. PRVI STRANI JEZIK ILI
MATEMATIKA
OBAVEZNI PREDMETI eksterno
1. B,H,S JEZIK
2. PRVI STRANI JEZIK
3. MATEMATIKA
Interno
3. STRUČNI/UMJETNIČKI
PREDMET
4. ZAVRŠNI RAD: IZRADA SA
ODBRANOM
Diploma o završenoj
gimnaziji
Tržište rada
Matura gimnazijskih
programa (OPĆA
MATURA)
Univerzitet
2 IZBORNA PREDMETA eksterno
FIZIKA
BIOLOGIJA
HEMIJA
GEOGRAFIJA
HISTORIJA
Diploma o završenoj srednjoj
tehničkoj/umjetničkoj školi
1 IZBORNI PREDMET eksterno
Matura stručnih/umjetničkih
programa (STRUČNA
MATURA)
-
Učenici gimnazijskih programa obrazovanja mogu se upisati na univerzitet
samo ako polože opću maturu.
-
Učenici u srednjim tehničkim i umjetničkim programima obrazovanja mogu
se upisati na univerzitet samo ako polože stručnu maturu.
-
Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava
polaganjem svih obaveznih predmeta opće mature.
-
Srednje obrazovanje učenika u stručnim i umjetničkim programima
obrazovanja, završava ispitom iz jednog stručnog/umjetničkog predmeta
izradom i odbranom završnoga rada u organizaciji i provođenju škole i
polaganjem dva obavezna ispita opće mature: bosanskog, hrvatskog i
srpskog jezika i matematike ili prvog stranog jezika
Matura za gimnazijske programe (opća matura) sastoji iz dva
dijela:
 Obavezni dio (bosanski, hrvatski i srpski jezik, matematika,
prvi strani jezik).
 Izborni dio (geografija, historija, hemija, fizika, biologija) – to
su predmeti sa najviše sati u obrazovnim planovima; učenik
odabere 2 predmeta po vlastitoj volji.
Svi ispiti su pismeni i eksterni.
Učenik dobije diplomu o obavljenoj općoj maturi ako položi
svih pet ispita.
Ako učenik položi samo obavezne ispite opće mature dobije
diplomu o završenoj gimnaziji.
 Matura za srednje tehničke i umjetničke škole (stručna
matura) je državni ispit.
 Sa stručnom maturom kandidati dokazuju dostizanje
definiranih ishoda učenja, koji su sastavni dio zajedničke
jezgre nastavnih programa općeobrazovnih predmeta
kao i dostizanje stručnih kompetencija te pripremljenost
za univerzitetske studije.
 Obavljena stručna matura je ulaznica za univerzitetsko
obrazovanje.
Nivoi težine
 Maturski ispiti polažu se na jednom nivou odnosno na osnovnom ili višem
nivou.
 Bosanski, hrvatski i srpski jezik polažu se na jednom nivou – nivo A – viši nivo.
 Matematika, strani jezici, biologija, geografija, fizika, historija i kemija polažu
se na osnovnom nivou – nivo B ili višom nivou – nivo A.
 Ispit iz stručnog/umjetničkog predmeta polaže se na osnovnom nivou – nivo
B ili višem nivou – nivo A.
 Završni rad sa odbranom polaže se na jednom nivou – nivo A – viši nivo.
 Nivoi se propisuju predmetnim ispitnim katalozima.
 Ako se kandidat na ispit prijavi u sljedećem roku na drugom nivou, smatra da
se ispit polaže po drugi put.
 Svi kandidati mogu polagati ispit na višem nivou najviše iz dva predmeta.
 Finaliziran dokument sa radnim naslovom:
SMJERNICE ZA IZRADU PRAVNIH AKATA ZA
PROVOĐENJE EKSTERNE MATURE U SREDNJIM
ŠKOLAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (opće odredbe,
maturski organi -maturska komisija, maturske
predmetne komisije, ŠIK, školska maturska komisija i
Agencija, maturski ispitni katalog i predmetni ispitni
katalog, polaganje mature, prijava, odjava, ispiti,
ocjenjivanje, poboljšanje ocjene, kršenje pravila,
zaštita prava kandidata, čuvanje ispitne tajnosti)
Hvala na pažnji!

similar documents