farklI ÜLKELERE GÖRE **Y* HEK*MK*MD*R

Report
FARKLI ÜLKELERE GÖRE
‘İYİ HEKİM KİMDİR ? ’
ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 TODUP
TIPaTIP GRUBU
Abdourrahim Mohammed Daher, Ayşen Arif, Barış Kocaahmet,
Bunyad Shahmurzada, Eva Aminata Jau, İlkin Necefli, Mahmoud
Halloush, Odiljon Dehkanov, Safie Molla Hasan, Sayeda Hussaini ve
Simuzar Aliyeva.
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Gül İLBAY
Grubumuzu yabancı uyruklu öğrencilerin
oluşturması bizi farklı ülkelerle ilgili bir çalışma
yapmaya yönlendirdi . Hepimiz kendi ülkemizdeki
sağlıklı bireylere bir anket uygulayarak , onlara ‘ İYİ
HEKİM KİMDİR ? ' sorusunu yöneltip farklı
ülkelerin hekim beklentilerinin nasıl değişiklikler
gösterdiğini öğrenmeye çalıştık .
FA R K L I Ü L K E L E R E G Ö R E İ Y İ
HEKİM KİMDİR ?
KONU : Farklı kültürlerde iyi hekimden beklenen
özellikler
AMAÇ : İyi hekimin özelliklerinin araştırılması ,
beklentilerin ortaya konması ve sonuçların ‘ Hasta –
Hekim ‘ ilişkisinin kuvvetlendirilmesi açısından
değerlendirilmesi
 YÖNTEM : Anket uygulaması
 KATILIMCILAR : Her bir ülkeden gönüllü olarak
katılmak isteyen sağlıklı 40 / 60 birey . Toplamda 8 farklı
ülkeden 460 birey.
 ÇALIŞMANIN ZAMANI : 10 – 20 Aralık 2012
 ÇALIŞMANIN YÜRÜTÜCÜLERİ : Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 TIPATIP Grubu
 ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
GRAPHPAD PRISM 6 programı kullanılarak veriler
bilgisayara girildi ; grafik ve tablolar oluşturuldu.
FARKLI ÜLKELERE GÖRE İYİ HEKİM KİM DİR :
ÖRNEK B İR ÇALIŞM A
Bi zl er Koca el i Üni vers i tes i Tıp Fa kül tes i Dönem 1 TODUP ''TIPaTIP'' grubuyuz. Grubumuzu ya ba ncı uyrukl u
öğrenci l eri n ol uşturma s ı bi zi fa rkl ı ül kel erl e i l gi l i bi r ça l ışma ya pma ya yönl endi rdi . Hepi mi z kendi ül kemi zdeki
s a ğl ıkl ı bi reyl ere bi r a nket uygul a ya ra k, onl a ra 'İ Yİ HEKİ M Kİ MDİ R?' s orus unu yönel ti p fa rkl ı ül kel eri n heki m
bekl enti l eri ni n na s ıl deği şi kl i kl er gös terdi ği ni öğrenmek i s tedi k.
Tıpa tıp grubu üyel eri : Abdourrahim Mohammed Daher, Ayşen Arif, Barış Kocaahmet, Bunyad Shahmurzada, Eva
Aminata Jau, İlkin Necefli, Mahmoud Halloush, Odiljon Dehkanov, Safie Molla Hasan, Sayeda Hussaini ve Simuzar
Aliyeva.
I.KATILIM CILAR
ÜLKE
YAŞ
CİNSİYET
EĞİTİM DURUMU
Kadın
Erkek
II. SİZCE 'İYİ HEKİM İN' ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)
A) SAYGILI
K) ADİL
B) GÜLERYÜZLÜ
L) DUYARLI
C) GÜVENİLİR
M) YARDIMSEVER
D) YETERLİ
N) OLASI ZARARI ÖNLEYEN
E) CESUR
O) KİBAR/BAKIMLI
F) MAHREMİYETE SAYGI
P) MÜTEVAZI
G) FEDAKAR
R) ONURLU
H) SABIRLI
S) HOŞGÖRÜLÜ
I) MADDİYATA ÖNEM VERMEYEN
T) LAİK
J)İYİ İLETİŞİM KURABİLEN
U) DÜRÜST
DİĞER : Görüşünüze uygun özellikleri ekleyebilirsiniz.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Anketimizi hazırlamamızda bizlere yardımcı olan ,
Sayın Prof. Dr. Nermin ERSOY ‘ a
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ :
ΔΙΓΜΑ ΔΡΑΣΤΙΡΙΟΤΗΤΟΝ
FARKLI ÜLKELERE GÖRE İYİ HEKİM KİMDİR :
ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Bizler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 TODUP ''TIPaTIP'' grubuyuz. Grubumuzu yabancı uyruklu
Bizler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 TODUP ''TIPaTIP'' grubuyuz. Grubumuzu yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturması bizi farklı ülkelerle ilgili bir öğrencilerin oluşturması bizi farklı ülkelerle ilgili bir çalışma yapmaya yönlendirdi. Hepimiz kendi ülkemizde
çalışma yapmaya yönlendirdi. Hepimiz kendi ülkemizdeki sağlıklı bireylere bir anket uygulayarak, onlara 'İYİ HEKİM KİMDİR?' sorusunu yöneltip farklı ülkelerin sağlıklı bireylere bir anket uygulayarak, onlara 'İYİ HEKİM KİMDİR?' sorusunu yöneltip farklı ülkelerin hekim
beklentilerinin nasıl değişiklikler gösterdiğini öğrenmek istedik.
hekim beklentilerinin nasıl değişiklikler gösterdiğini öğrenmek istedik.
Tıpatıp grubu üyeleri: Abdourrahim Mohammed Daher, Ayşen Arif, Barış Kocaahmet, Bunyad Shahmurzada, Eva Aminata Jau, İlkin Necefli, Mahmoud Halloush, Tıpatıp grubu üyeleri: Abdourrahim Mohammed Daher, Ayşen Arif, Barış Kocaahmet, Bunyad Shahmurzada, Ev
Aminata Jau, İlkin Necefli, Mahmoud Halloush, Odiljon Dehkanov, Safie Molla Hasan, Sayeda Hussaini ve Simuz
Odiljon Dehkanov, Safie Molla Hasan, Sayeda Hussaini ve Simuzar Aliyeva.
Aliyeva.
I.ΤΑ ΣΤΗΧΙΑ ΤΩΝ ΣΙΜΜΕΤΕΧΟΘΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΙΛΛΟ
ΤΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΟΝ
I.KATILIMCILAR
ΓYΝΕΚΑ
ΑΝΔΡΑΣ
ÖLKƏ
YAŞ
CİNSİYYƏT
TƏHSİL
Qadın
Erkek
II. SİZCE 'İYİ HEKİMİN' ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)
II. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ "ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ";
(Μπωρειτε να διαλεξεται από ένα στιχιο.)
A) ΣΕΒΑΣΤΟΣ
K) ΔΙΚΑΙΟΣ
A) SAYGILI
K) ADİL
B) ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ
L) ΕΣΘΙΜΑΤΗΚΟΣ
B) GÜLƏRÜZ
L) HƏSSAS
C) ΕΜΠΙΣΤΟΣ
Μ)ΧΡΗΣΙΜΟΣ
C) ETİBARLI
M) YARDIMSEVƏR
D) ΕΚΑΡΚΗΣ
N)
D) KAFİ
N) OLASI ZƏRƏRİ ÖNLƏYƏN
E) ΦΑΡΑΛΑΙΟΣ
O) ΠΕΡΙΠΙΕΙΜΕΝΟΣ
E) CƏSUR
O) KİBAR/BAXIMLI
F)ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΚΗ ΖΩΗ
P) ΣΕΜΝΟΣ
F) MAHREMİYETE SAYGILI
P) TƏVAZÖKAR
G)
R) ΕΝΔΙΜΟΣ
G) FƏDAKAR
R) ONURLU
H) ΙΠΟΜΟΝΟΣ
S) ΑΝΕΚΤΟΣ
H) SƏBİRLİ
S) XOŞGÖRÜŞLÜ
I) ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
T) ΚΟΣΜΙΚΟΣ
I) MADDİYATA ÖNƏMVERMƏYƏN
VERMƏYƏN
T) DÜNYƏVİ
J)ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΩΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
U) ΤΥΜΙΟΣ
İ) ÜNSİYYƏTCİL
U) DÜRÜST
ΑΛΛΑ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Σας ευχαριστουμε που σημμετεχατε στην εργασια μας.
DİGƏR: Görüşünüzə uyğun özəllikləri əlavə edə bilərsiniz…..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
KATILIMCILARIMIZIN
SOSYODEMOGRAFİK
ÖZELLİKLERİ
CİNSİYET
A F G A N İS T A N
AZERBAYCAN
6 5 .0 0 %
3 5 .0 0 %
C İB U T İ
G İN E
K a d ın
5 2 .5 0 %
K a d ın
E rk e k
4 7 .5 0 %
E rk e k
5 6 .6 7 %
K a d ın
4 0 .0 0 %
K a d ın
4 3 .3 3 %
E rk e k
6 0 .0 0 %
E rk e k
T o t a l= 6 0
T o t a l= 6 0
T o t a l= 6 0
T o t a l= 4 0
Ö Z B E K İS T A N
T Ü R K İY E
ÜRDÜN
Y U N A N İS T A N
8 5 .0 0 %
K a d ın
1 5 .0 0 %
E rk e k
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
K a d ın
K a d ın
4 1 .6 7 %
K a d ın
4 8 .3 3 %
E rk e k
5 8 .3 3 %
E rk e k
E rk e k
T o t a l= 6 0
T o t a l= 6 0
5 1 .6 7 %
T o t a l= 6 0
T o t a l= 6 0
YAŞ ve EĞİTİM DURUMU
CİBUTİ
 YUNANİSTANYaş Grubu 
Sayı ( N = 60 )
Yüzde ( % )
YUNANİSTAN
Yaş Grubu
Sayı ( N = 60 )
11 – 20
21 – 30
20
Yüzde ( % )
% 33
21
% 35
31 – 40
7
% 11.5
41 – 50
7
% 11.5
51 ve üstü
5
Yüzde ( % )
11 – 20
6
% 10
21 – 30
7
% 11.6
31 – 40
13
% 21.6
41 – 50
21
% 35
51 ve üstü
13
Eğitim Durumu
%6
51 ve üstü
0
-
% 27
9
% 15
4
%6.5
0
İlkokul ( 5 yıl )
-
2
Orta okul
Sayı ( N = 60 )
4
% 10
% 3.5
10
Lise
% 16.5
44
Üniversite
% 73
41 – 50
51 ve üstü
Yüzde ( % )
Eğitim Durumu
Sayı ( N = 60 )
Yüzde ( % )
-
-
Okur – yazar değil
0
-
-
-
İlkokul ( 5 yıl )
0
-
-
-
Orta okul
0
-
Lise
13
% 32
Lise
0
-
Üniversite
23
% 57
Üniversite
60
% 100
Eğitim Durumu
Sayı ( N = 60 )
Okur – yazar değil
İlkokul ( 5 yıl )
Orta okul
 ÜRDÜN
 TÜRKİYE
 ÖZBEKİSTAN
Yaş Grubu
41 – 50
4
11
41 – 50
% 6.5
21.6
%8
% 10
4
13
31 – 40
4
Okur – yazar değil
Üniversite
% 51
5
31 – 40
10
46.6
51
%5
6
28
21 – 30
21 – 30
3
Okur – yazar değil
Lise
%5
% 22
31 – 40
Yüzde ( % )
6.6
3
21 – 30
Sayı ( N = 60 )
4
11 – 20
9
Eğitim Durumu
Orta okul
% 30
% 36.5
Yüzde ( % )
13.5
Yüzde ( % )
12
22
Sayı ( N = 60 )
8
Sayı ( N = 60 )
11 – 20
% 36.5
Eğitim Durumu
İlkokul ( 5 yıl )
Yüzde ( % )
22
Yaş Grubu
Yüzde ( % )
11 – 20
18
% 30
21 – 30
9
% 15
31 – 40
20
% 33.3
10
% 16.6
3
%5
41 – 50
 AFGANİSTAN
URDUN
Sayı ( N = 60 )
Yaş Grubu
Sayı ( N = 60 )
Yüzde ( % )
11 – 20
16
% 26
21 – 30
13
% 21
31 – 40
15
% 25
10
% 16
6
%10
41 – 50
%21.6
51 ve üstü
Sayı ( N = 60 )
Yaş Grubu
 GİNE
Sayı ( N = 40 )
11 – 20
51 ve üstü
%8
 AZERBAYCAN
Yaş Grubu
51 ve üstü
Yüzde ( % )
Eğitim Durumu
Sayı ( N = 60 )
Yüzde ( % )
Eğitim Durumu
Sayı ( N = 60 )
Yüzde
1
%1
Okur – yazar değil
2
%3
Okur – yazar değil
0
-
Okur – yazar değil
İlkokul ( 5 yıl )
0
-
İlkokul ( 5 yıl )
8
% 13
İlkokul ( 5 yıl )
6
%10
%3
Orta okul
0
-
Orta okul
2
Orta okul
4
%6
Lise
43
% 71.6
Lise
15
% 25
Lise
15
%25
Üniversite
17
% 28.4
Üniversite
33
% 55
Üniversite
33
%55
Yaş Grubu
Sayı ( N = 60 )
Yüzde ( % )
11 – 20
18
% 30
21 – 30
9
% 15
31 – 40
20
% 33.3
41 – 50
10
% 16.6
51 ve üstü
3
%5
BULGULARIMIZ
A D İL
CESUR
150
150
A fg a n is ta n
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
C ib u ti
100
G in e
Ö z b e k is ta n
%
%
C ib u ti
100
G in e
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
50
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
0
n
is
n
a
n
u
zb
Y
Ö
ze
A
ta
n
ü
rd
ü
Ü
rk
ta
e
T
k
C
is
G
ib
iy
n
e
in
u
a
c
y
a
rb
n
a
fg
A
Y
ti
n
n
ta
is
n
a
n
u
zb
Ö
e
n
is
rd
ü
ta
n
e
iy
Ü
T
e
rb
k
ü
is
rk
ta
in
C
a
n
e
ti
G
ib
c
y
is
n
ze
a
fg
A
A
u
a
ta
n
n
0
Ü lk e le r
Ü lk e le r
DÜRÜST
DUYARLI
150
150
A fg a n is ta n
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
C ib u ti
100
G in e
%
%
Ö z b e k is ta n
C ib u ti
100
G in e
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
50
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
0
n
is
n
a
n
u
Y
Ü lk e le r
ta
n
ü
rd
Ü
T
k
zb
e
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
ib
C
Ö
ze
A
u
a
c
y
a
rb
n
a
fg
A
ti
n
n
ta
is
is
n
a
n
u
e
n
ü
rd
Ü
Y
Ü lk e le r
ta
n
e
iy
rk
T
k
zb
e
ü
is
G
ta
in
n
e
ti
u
ib
C
Ö
ze
A
A
fg
a
rb
n
a
y
is
c
a
ta
n
n
0
FEDAKAR
G ÜLERYÜZLÜ
150
A fg a n is ta n
150
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
C ib u ti
100
G in e
%
%
Ö z b e k is ta n
C ib u ti
100
G in e
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
50
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
0
n
ü
is
rd
n
a
u
z
Y
Ö
z
A
ta
n
e
iy
Ü
b
n
e
T
k
ü
is
rk
ta
in
G
e
fg
A
n
e
ti
u
ib
a
rb
n
a
n
a
u
Y
C
y
is
c
a
ta
n
n
n
is
rd
ü
ta
n
e
iy
Ü
n
e
T
k
ü
is
rk
ta
in
G
b
z
Ö
z
A
A
n
e
ti
ib
e
fg
a
rb
n
a
C
y
is
c
u
a
ta
n
n
0
Ü lk e le r
Ü lk e le r
G Ü V E N İL İR
HO ŞG Ö RÜLÜ
100
A fg a n is ta n
150
A z e rb a y c a n
80
A fg a n is ta n
C ib u ti
A z e rb a y c a n
%
G in e
G in e
%
C ib u ti
100
60
Ö z b e k is ta n
40
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
20
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
0
n
ü
is
rd
n
Ü
a
n
u
Y
Ü lk e le r
ta
n
e
T
k
zb
e
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
u
ib
C
Ö
rb
A
ze
a
fg
A
ti
n
c
a
y
is
n
is
n
a
n
a
ta
n
ü
rd
Y
u
z
Ö
Ü lk e le r
ta
n
e
iy
Ü
rk
T
k
b
e
ü
is
G
ta
in
n
e
ti
u
ib
C
e
z
A
A
fg
a
rb
n
a
y
is
c
a
ta
n
n
n
0
İ Y İ İ L E T İŞ İM K U R A B İ L E N
K İB A R / B A K IM L I
100
A fg a n is ta n
150
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
80
A z e rb a y c a n
C ib u ti
C ib u ti
%
G in e
G in e
%
100
60
Ö z b e k is ta n
40
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
20
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
n
is
n
Y
Ö
u
zb
n
a
T
e
ta
n
ü
rd
Ü
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
k
a
C
y
ib
c
u
a
ti
n
n
ta
is
ze
A
A
n
fg
is
a
rb
n
n
ü
n
a
T
e
u
zb
Y
Ö
A
ta
n
e
rd
Ü
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
k
a
C
y
ib
c
u
a
ti
n
n
ta
is
rb
n
a
ze
fg
A
e
0
0
Ü lk e le r
Ü lk e le r
L A İK
M A D D İY A T A Ö N E M V E R M E Y E N
150
150
A fg a n is ta n
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
C ib u ti
100
C ib u ti
100
G in e
Ö z b e k is ta n
%
%
G in e
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
n
is
n
Ü
a
n
u
Y
Ü lk e le r
ta
n
rd
ü
iy
T
k
Ö
zb
e
ü
is
rk
ta
in
n
e
ti
G
ib
u
a
c
rb
ze
A
C
a
y
is
n
a
fg
A
a
n
u
Y
n
n
ta
n
n
Ü
is
rd
ü
ta
n
e
T
k
Ö
zb
e
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
ib
u
a
c
y
a
rb
ze
A
ti
n
n
ta
is
n
a
fg
C
Ü lk e le r
e
0
0
A
T ü r k iy e
50
M ÜTEVAZI
M A H R E M İY E T E S A Y G I
100
150
A fg a n is ta n
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
80
C ib u ti
C ib u ti
100
60
Ö z b e k is ta n
Ö z b e k is ta n
40
T ü r k iy e
50
G in e
%
%
G in e
Ü rd ü n
T ü r k iy e
Ü rd ü n
20
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
0
n
ü
is
rd
n
Ü
n
a
T
e
u
Y
Ö
Ü lk e le r
ta
n
e
iy
rk
ü
is
G
ta
in
n
e
ti
u
A
A
ze
fg
zb
a
rb
k
a
C
y
ib
c
a
ta
is
n
n
a
u
Y
Ö
n
n
n
is
rd
ü
ta
n
e
iy
Ü
zb
n
e
T
k
ü
is
rk
ta
in
n
e
ti
G
ib
A
A
ze
fg
a
rb
n
a
C
y
is
c
u
a
ta
n
n
0
Ü lk e le r
O LASI ZARARI Ö NLEYEN
O NUR LU
150
80
A fg a n is ta n
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
Ö z b e k is ta n
Ö z b e k is ta n
Ü rd ü n
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
n
is
n
Ü
a
n
u
Y
a
n
Ü lk e le r
ta
n
rd
ü
iy
rk
T
k
Ö
zb
e
ü
is
G
ta
in
n
e
ti
a
c
y
a
ze
A
fg
a
rb
n
is
n
A
n
ü
u
Y
Ü lk e le r
ta
n
e
rd
Ü
T
k
Ö
zb
e
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
C
ib
u
a
c
y
a
rb
ze
ti
n
n
ta
is
n
a
A
fg
A
n
n
ta
is
0
e
0
Y u n a n is ta n
u
20
T ü r k iy e
50
T ü r k iy e
ib
%
40
G in e
%
G in e
C ib u ti
100
C ib u ti
C
60
S A B IR L I
S A Y G IL I
150
150
A fg a n is ta n
A fg a n is ta n
A z e rb a y c a n
A z e rb a y c a n
C ib u ti
100
C ib u ti
100
Ö z b e k is ta n
G in e
%
%
G in e
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
50
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
n
ta
n
n
Ü
a
u
Y
Y
Ö
A
is
rd
ü
iy
zb
n
e
T
k
ü
is
rk
ta
in
G
ib
C
a
rb
ze
fg
A
n
e
ti
u
a
c
y
is
n
a
is
n
u
zb
Ö
n
n
ta
n
ü
n
a
T
e
ta
n
e
rd
Ü
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
rb
k
a
C
y
ib
c
u
a
ti
n
n
ta
is
n
ze
a
A
fg
A
e
0
0
Ü lk e le r
Ü lk e le r
YETER Lİ
Y A R D IM S E V E R
150
A fg a n is ta n
100
150
A z e rb a y c a n
A fg a n is ta n
C ib u ti
A z e rb a y c a n
Ö z b e k is ta n
C ib u ti
100
G in e
%
%
G in e
Ö z b e k is ta n
T ü r k iy e
50
Ü rd ü n
50
Ü rd ü n
Y u n a n is ta n
Y u n a n is ta n
0
n
is
n
a
n
u
Y
Ü lk e le r
ta
n
ü
rd
Ü
T
k
zb
e
ü
is
rk
ta
iy
n
e
in
G
ib
C
Ö
ze
u
a
c
y
a
rb
n
a
A
fg
A
ti
n
n
ta
is
is
n
a
n
u
e
n
ü
rd
Ü
Y
Ü lk e le r
ta
n
e
iy
T
k
zb
e
ü
is
rk
ta
in
n
e
ti
G
u
ib
C
Ö
ze
A
A
fg
a
rb
n
a
y
is
c
a
ta
n
n
0
Anketimizin altındaki ‘ Görüşünüze uygun özellikleri
ekleyebilirsiniz.’ bölümünden bazı alıntılar :
‘ Kalbinin sesine kulak veren , dinine uygun davranan. ‘
‘’Tıp insani bir meslek …’
‘Çok dikkatli olan ve mesleğini seven .‘
Ürdün
‘Doktordan tek beklentim akıllı olması , canımızı ona teslim ediyoruz
sonuçta.‘
‘’Samimi olsun , hastayla iletişim halinde bulunsun. ‘
Yunanistan
‘ Halkını seven , araştıran , kendini geliştiren , her şeye karşı hazırlıklı
olan. ‘
‘ İradeli , kabiliyetli , dünyadaki gelişmelerden haberdar , insancıl ,
çalışmayı seven , iyi dil bilen. ‘
‘Ailesini seven , çocuklarını seven. ‘
‘ Namuslu , dürüst. ‘
Özbekistan
‘ İyi bir hekimin 3 temel özelliği olmalı :
İLGİ , BİLGİ ve BECERİ . ‘ diyor .
Türkiye ’ den bir hekim.
‘ Gelişmeleri takip eden , alan bilgisi en üst seviyede olan . ‘
‘ Bence iyi hekim aynı zamanda empati kurabilmelidir . Karşı tarafın
üzüntüsünü , sorununu anlayabilen ; buna ortak olan biri olmalıdır .
Hastaya ; sırası gelmiş , parasını ödeyip kalkıp gidecek biriymiş gibi değil ;
gerçekten sorununun anlaşılıp , ilgiyle karşılanıp kendini yalnız
hissetmeyecek şekilde davranılması gerekir . ‘
Türkiye
 TARTIŞMA
 Hasta - Hekim ilişkisinin başarılı bir biçimde sürdürülmesi çok
önemlidir. Bu nedenle bu konu , halen tıp eğitiminde ve son
araştırmalarda da yer almaktadır.
 Sturman NJ, Parker M, van Driel ML. The informal curriculum - General practitioner perceptions
of ethics in clinical practice . 2012 Dec;41(12):981-4.
 Kokko R. Future nurses' cultural competencies: what are their learning experiences during
exchange and studies abroad? A systematic literature review . JNurs Manag. 2011 Jul;19(5):673-82.
doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01221.x. Epub 2011 Mar 29.
 Funnell C. Ethics, the health assessment interview, and the older patient. Contemp Nurse. 2000 SepDec;9(3-4):303-7.
Şu bir gerçektir ki beklentilerin ve beklentilerdeki
kültürel değişikliklerin bilinmesi ; hasta – hekim
ilişkisinin kuvvetlenmesini sağlayan önemli
noktalardandır.
Beklentilerin bilinmesi güçlükleri ortadan kaldıracak ve
faydalı bir strateji belirlenmesini sağlayacaktır.
Bahsettiğimiz bu beklentiler yaş gruplarında ,
cinsiyetlerde olduğu gibi farklı kültürlerde de değişebilir.
 Anket sonuçları Ürdün, Özbekistan ve Türkiye’de verilen cevapların
birbirine benzer olduğunu göstermektedir . Üç ülkenin başlıca ortak özellikleri :
- Orta düzeyde gelişmiş sanayilerinin olması
- Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi açısından çok farklı olmamalarıdır .
 Buna bağlı olarak bu ülkelerde hekimden beklentilerin daha yüksek ve
fazla sayıda olması dikkat çekmektedir . Bu beklentiler karşılandığında ,
mükemmele yakın hekim beklentisi de karşılanmış olacaktır .
 Cibuti ve Gine , birbirine benzer ekonomik ve sosyal yapısı olan iki Afrika
ülkesidir.
 Temel hekimlik erdemlerinden özellikle duyarlılık, dürüstlük ve iyi iletişime ağırlık
vermeleri , modernitenin getirdiği bazı mekanik yaklaşımların henüz buralara
erişmediğini göstermektedir kanısındayız.
 Hekimin kibar / bakımlı, fedakar, laik olmasındansa ; hoşgörülü, saygılı , sabırlı
olmasına önem vermeleri , bu toplumların ortalama bir hekimlik hizmeti beklentisini
ifade etmektedir.
 Bu toplumların beklentileri tüm toplumlar için temel beklentiler olup , iyi hekimlik
için sayılan diğer kriterler belki de iyi hekimliğin olmazsa olmaz kriterleri değildir.
(Mükemmel Hekim ≠ İyi Hekim)
SONUÇ
 Günümüzde , dünyanın giderek küçülmesiyle birlikte hekimlerin
farklı kültürlerden hastalarla karşılaşma ihtimali artmaktadır.
 Çalışmamız , farklı kültürlerin iyi hekimlik kavramına
bakışlarındaki değişiklikleri ortaya koyması açısından bir kaynak
olmuştur .
TIP a TIP GRUBU
8
TEŞEKKÜR
Çalışmamıza katılanlara , danışmanımız
Sayın Yrd. Doç. Dr. Gül İLBAY ‘ a ve siz dinleyenlere
teşekkür ederiz .
 TIPaTIP GRUBU 

similar documents