VÄND ---> Pedagogisk planering för ämne: Biologi Arbetsområde

Report
IRSTASKOLAN
Pedagogisk planering för ämne: Biologi
Arbetsområde: År 8 Cellen, DNA och bioteknik
Tidsperiod: augusti - november
Läromedel: Spektrum Biologi, anteckningar, internet och lösa blad
Lärare: Susanne Kvarforth, Linda Wennlöf
Syftet med undervisningen
förmåga att;
•
•
•
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll
Årskurs 7 - 9
- Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära
jämförelser mellan människan och andra organismer.
- Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens
möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
- Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors
levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
- Aktuell forskning inom biologin, till exempel bioteknik.
Det här kommer vi att göra
Lektions genomgångar från boken kapitel ” Människokroppen - celler i samarbete”, ”Arvet och DNA”
Växtcell – Djurcell (Laboration)
Bioteknik (Film och ev laboration)
Följa aktuell forskning i media
Hur kan du visa ditt lärande
Ditt deltagande på lektioner
Ditt deltagande vid laboration
Hur du använder din kunskap i små gruppdiskussioner
Skriva laborationsrapport
Dina dokumentationer
Ditt resultat på läxor
Ditt resultat på prov
VÄND --->
IRSTASKOLAN
Efter avklarat arbetsområde ska du;
Inför provet i genetik ska du kunna
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Förklara och känna till följande begrepp och namn: Genetik, kromosom, cell, DNA, gener, genetiska alfabetet, arv, dominant anlag, recessivt (vikande)anlag, korsningsschema, mutation, arv och miljö, Mendel, Känna till att vårt arvsanlag (våra gener) finns i alla våra celler, i cellkärnan, i kromosomerna, på ditt DNA. Känna till varför cellerna behöver dela sig och veta att det finns två olika sätt, mitos (vanlig celldelning) och meios (reduktionsdelning/könsdelning). Förklara att DNA kan kopiera sig. Veta hur många kromosomer det finns i en människas kroppsceller och i hennes könsceller. Känna till att kromosomerna finns i par och kunna förklara varför det är så. Veta att det 23.e kromosomparet är vårt könskromosompar och består av två X (XX) om det är kvinnligt och ett X och ett Y (XY) om det är manligt. Veta hur vi får våra kön pojke/flicka. Förstå att vissa egenskaper ärver vi från våra föräldrar medan andra egenskaper kommer från vår miljö.. För C och A behöver du dessutom
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Förklara hur mutationer kan uppstå och varför mutationer i t.ex. könsceller får större konsekvenser än mutationer i hudceller. Förklara hur två friska föräldrar kan få ett barn med ärftlig sjukdom. Kunna förklara mitos (vanlig celldelning) och meios (reduktionsdelning/könsdelning). Kunna förklara hur DNA kan kopiera sig mer utförligt. Kunna förklara varför könsceller har hälften så många kromosomer som vanliga celler. Kunna förklara hur det blir tvillingar. Förklara varför avkomman ej blir en identisk kopia av sina föräldrar. Kunna förstå och rita korsningsschema. Kunna förklara varför man kan säga att det är mannen som bestämmer könet på barnet. Förklara hur det kan komma sig att vissa ärftliga sjukdomar är vanligare hos det ena könet (t.ex. blödarsjuka och färgblindhet). Förklara varför cellerna som alla innehåller samma genuppsättning ändå kan utvecklas till olika organ och ha olika uppgifter i vår kropp. Förklara vad som menas med stamceller och varför just dessa är så viktiga. Kunna använda din kunskap om arv och DNA i nya sammanhang. VÄND --->
IRSTASKOLAN
Bedömning av det skriftliga provet
Du har fått möjlighet att visa din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier
Begrepp
Förmåga att använda
naturvetenskapliga
begrepp för att förklara
genetik.
Kunskap
Förmåga att ta till sig
och använda kunskap om
arvet och DNA.
Resonemang
Förmåga att resonera och
att använda sin kunskap i
nya sammanhang.
F
E
C
A
Du använder ett
vardagligt språk i dina
svar med få
naturvetenskapliga
begrepp. Ibland blir
dina svar ej korrekta.
Du visar bristfällig
kunskap om arvet och
DNA.
Du använder
naturvetenskapliga
begrepp i dina svar
men ibland blir dina
svar ej helt korrekta.
Du använder många
naturvetenskapliga
begrepp på ett oftast
korrekt sätt i dina
svar.
Du använder många
naturvetenskapliga
begrepp på ett korrekt sätt i
dina svar.
Du visar
grundläggande
kunskap om arvet och
DNA.
Du visar goda
kunskaper om arvet
och DNA.
Du visar mycket goda
kunskap om arvet och
DNA.
Du saknar eller har ett
bristfälligt
resonemang.
Du har ett enkelt
resonemang.
Du har ett utvecklat
resonemang.
Du har ett välutvecklat
resonemang.
VÄND --->

similar documents