Inlämningsuppgift UPPSATS Fem olika perspektiv

Report
Inlämningsuppgift UPPSATS Fem olika perspektiv:
Beskriv med hjälp av de olika psykologiska perspektiven:
Deprimerad ung man, mycket ledsen sedan tre månader, kör 130km i timman
på en 90-väg. Varför?
Förklara orsaken till hans vårdslösa beteende med fem olika psykologiska
perspektiv:





biologisk förklaring,
psykodynamisk förklaring,
humanistisk förklaring,
kognitivistisk förklaring,
behavioristisk förklaring.
Det finns ”inga” rätta svar. Använd teorier från kursen och din
fantasi/erfarenheter på ett sådant sätt att du kan ta stöd i de olika
perspektiven.
Inledning
I inledningen presenterar du ditt ämne och ger läsaren en bakgrund till ditt
arbete. Vad tycker du är intressant, viktigt, fascinerande?
Frågeställningar/problemformulering
I detta avsnitt formulerar du några specifika frågeställningar som du ska
försöka hitta svar på.
Metod
Beskriv hur du gått till väga i för att besvara dina frågeställningar eller uppnå
dina mål. Har du använt metoder som enkäter, intervjuer, observation? Har du
hämtat information från tidningsartiklar, webbplatser, böcker, arkiv eller någon
annan informationskälla? Motivera också varför du valt att använda dessa
metoder.
Resultat
Här presenterar du resultatet av ditt arbete. Du redogör för vad du fått fram
genom lektioner, filmer, litteraturstudier m m. Du ska bara redovisa fakta inga
egna åsikter. Tänk på att hitta en bra struktur för din text. Använd informativa
rubriker och underrubriker som gör det lätt för läsaren att följa dina
resonemang. (Du ska inte använda ordet "Resultat" som rubrik på det här
avsnittet utan en rubrik som säger något om innehållet i din text.)
Diskussion
I detta avsnitt diskuterar du det du fick fram i resultatavsnittet med
utgångspunkt från dina frågeställningar. Vilka slutsatser kan du dra? Har du
lyckats hitta svar på dina frågor? Här framför du dina egna åsikter och
synpunkter.
Källförteckning
I källförteckningen redovisar du alla källor som du använt och som du hänvisar
till i din text. Det kan vara webbplatser, böcker, tidningsartiklar, lektioner, tvprogram, intervjuer, arkivmaterial m m.
Bilagor
Som bilaga placerar du sådant material som du tycker kan vara intressant för
läsaren men som inte får plats i själva rapporten. Bilagorna numreras: bilaga1,
bilaga 2 o s v. Uppsatsens omfång ska vara minst ca 2 och max ca 4 A4 sidor
med typsnitt times new roman och storlek 12, radavstånd 1,5. Ev bilder och
diagram tillkommer utöver detta som bilagor. Förklara de olika begrepp som du
använder dig av.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande diskuterar och redogör för frågor kring trafiksäkerhet och mål i
styrdokument inom verksamhetsområdet.
Den studerande diskuterar och beskriver trafikanters beteenden utifrån
psykologiska utgångspunkter.
Kriterier för betyget Väl Godkänt
Den studerande diskuterar och analyserar trafikpsykologiska frågeställningar
och beteenden med utgångspunkt i styrdokument och möten med
körkortstagare.
Lycka till!
Patrik

similar documents