Referenser/Att läsa mer

Report
Referenser/Att läsa mer
Andersson, K. 1998. Rik eller fattig – medveten eller
omedveten? Kvinnan i Uppland och Västmanland
under romersk järnålder. I: Suionem hinc civitates.
Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre
järnålder. Andersson, K. (red). 1998. OPIA 19.
Andersson, K & Herschend, F. 1999. Germanerna och
Rom. OPIA 13.
Andersson, K. Romerska kärl i Uppland och Västmanland. Fornvännen 2001:217–234.
Andersson, K. 2010. Glas. Från romare till vikingar.
Aspeborg, H. 1994. Den arkeologiska undersökningen i
Västra Skälby. Västmanlands fornminnesförening och
Västmanlands läns museums årsskrift 71. 1994.
s 53–61.
Aspeborg, H. 1999. Västra Skälby – en by från äldre
järnålder. Riksantikvarieämbetet UV-Uppsala, Rapport
1997:56. Stockholm 1999.
Aspeborg, H. Boplatsstruktur under äldre järnålder i
Västrmanland – exemplet Västra Skälby. I: Suionem
hinc civitates. Nya undersökningar kring norra
Mälardalens äldre järnålder. Andersson, K. (red). 1998.
OPIA 19.
Bohlin, A. 1968. Västmanlands bronsålder. Västmanlands
fornminnesförenings årsskrift XLVII 1967–68.
Boman, Å. 1982. Fornborgarna i Västmanlands län – en
kompletterande förteckning. Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museums årsskrift
60. 1982.
Caesar, G. I. Kriget i Gallien. Originalets text med svensk
tolkning jämte inledning och anmärkningar av Åke
Fridh. Stockholm 1963.
Eklund, Y. 1996. Lundboaberg och den territoriella
indelningen. I: Wikborg 1996 (red).
Eriksson, T. En kruka i sjön. Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museums årsskrift 77
2000/2001. s 68–79.
Frei, K, M., Skals, I., Gleba, M. and Lyngstrøm, H. 2009.
The Huldremose Iron Age textiles, Denmark: an
attempt to define their provenance applying the
strontium isotope system. Journal of Archaeological
Science. Vol 36. Issue 9:1965–1971.
Gräslund, B. 2004. Äldre ortnamn och forntida bebyggelse. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2004:11–38
Hallgren, A-L. 2005. För gårdens välgång. Kult och rit i
järnålderns långhus – vridkvarnsoffer i stolphål.
Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och
Kolsva. Karlenby (red) 2005:79–92.
164
Referenser
Hallgren, F., Djerw, U., af Geijerstam, M., & Steineke,
M. 1997. Skogsmossen, an Early Neolithic settlement
site, and sacrificial fen, in the northern borderland of
the Funnel-beaker Culture. Tor 29, s 49–111.
Hallgren, F. 2000. Lämningar från stridsyxekulturen på
Fågelbacken, Hubbo sn, Västmanland. Tor 30
(1998–1999), s 5–33.
Haarnagel, W. 1979. Die Grabung Feddersen ­Wierde.
Methode, Hausbau, Siedlungs- und Wirtschaftsformen
sowie Sozialstruktur.
Hatt, G. 1957. Nørre Fjand an early iron-age village site
in West Jutland. København 1957.
Heimdahl, J. 2010. Barbariska trädgårdsmästare. Nya
perspektiv på hortikulturen i Sverige fram till
1200-talets slut. Fornvännen 2010:265–280.
Holm, J., Wilson, L. & Aspeborg, H. 1994. Järnåldersbyn
vid Stenåldersgatan i Västerås. Arkeologisk undersökning av en boplats, RAÄ 851, i Lunda, Badelunda
socken, Västmanland. Riksantikvarieämbetet och
statens historiska museer. Rapport. UV 1993:7.
Hyenstrand, Å. 1973. Ett romartida gravfält i Rom­far­tuna.
Västmanlands fornminnesförenings årsskrift LI 1973.
Ilkjær, J. 2002. Illerup Ådal. Et arkeologisk tryllespejl.
Moesgård museum 2002.
Jensen, J. Danmarks oldtid, Bd 3, Ældre Jernalder 500
f. Kr. – 400 e. Kr. København 2003.
Karlsson, C. 2005. På vägen till järnbärarland. Röda
jordens betydelse för Mälarbygden. I: Tidens resenärer.
Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och
Kolsva. Karlenby (red) 2005.
Korpås, O & Wikborg, J. i manus. Skälby. Bebyggelse­
lämningar från järnåldern. Särskild arkeologisk
undersökning. Boplatslämningar, fornlämning nr
261:2, 952:2 och 952:3, samt stensträngar, forn­
lämning nr 1392 och 1395, del av fastigheterna
Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, (Västra Skälby kvarteret
Kartbladet m fl), Västerås socken (f d Lundby socken),
Västerås kommun, Västmanland. SAU Rapport.
Löfstrand, L. 1966. Västmanlands stenålder. Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XLVI 1966.
Norlander, Å & Wikborg, J. 2005. Ett förromerskt
vagnsbeslag. Nerthus på besök i Holmsmalma. I:
Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen
mellan Köping och Kolsva. Karlenby (red) 2005,
s 185–200.
Onsten-Molander, A (red). 2008. Med bidrag av Ylva
Bäckström, Tony Rngström, Susanna Eklund, Helena
Hulth & Ann Lindkvist. Skälby. Bilden av byn växer
fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar
från äldre järnålder. SAU Rapport 14. Uppsala 2008.
Schnell, I. 1934.Fornborgarna i Västmanlands län.
Västmanlands läns fornminnesförenings årsskrift XXI.
1934.
Stenberger 1933. Öland under äldre järnåldern – en
bebyggelsehistorisk undersökning. Arkeologiska
monografier utgivna av Kungl. Vitterhets-, historieoch antikvitetsakademien ; 19.
Stenberger, M. 1956. Västeråstraktens förhistoria. I:
Västerås genom tiderna. Del 1. Monografi utgiven av
Västerås stad.
Ståhl, H. 1956. Västeråstraktens ortnamn. I: Västerås
genom tiderna. Del 1. Monografi utgiven av Västerås
stad.
Sundkvist, A. 1998. Rumsindelning i järnåldershus – mer
än att finna mellanväggar? I: Suionem hinc civitates.
Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre
järnålder. Andersson, K. (red). 1998. OPIA 19.
Tacitus, C. Germania. Originalets text med svensk
tolkning jämte inledning och kommentar av Alf
Önnerfors. Stockholm 1960.
Wedberg, V. 1984. Röda jorden. Rapport från ett
arkeo­­logiskt forsningsprojekt. Västmanlands forn­
Referenser
minnes­förenings och Västmanlands läns museums
årsbok 62. 1984.
Welinder, S. 1973. Boplatsen Dalkarlstorp. Västmanlands
fornminnesförenings årsskrift LI 1973.
Welinder, S. 1974. Kulturlandskapet i Mälarområdet.
University of Lund, Department of Quaternary
Geology, 5–6.
Welinder, Stig, Boplatsen i Dalkarlstorp och Västmanlands tidiga fångststenålder. Västmanlands forn­minnes­
förenings årsskrift LVI 1978. 95–103
Welinder, S., Pedersen, E. A., Widgren, M. 1998.
Jordbrukets första femtusen år. 4000 f Kr–1000 e Kr.
Det svenska jordbrukets historia. Del 1.
Wikborg, J. 1996. Bastubacken – ett gravfält från äldre
romersk järnålder. Västmanlands fornminnesförening
och Västmanlands läns museums årsskrift 73, 1996,
s 7–33.
Wikborg, J (red) 1996. Bastubacken. Ett gravfält från
äldre romersk järnålder. RAÄ 73, Tortuna socken,
Västmanland. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult
AB nr 15.
Wikborg, J. 1996. Skelettgravarna på Bastubacken
skelettgravskicket i Mälardalen under romersk
järnålder. Tor 28, s 105–151.
Wikborg, J. 1997. Sporrar från äldre järnålder i Västmanland, Södermanland och Uppland. Tor 29, s 199–239.
Wikborg, J. 1998. Den äldre järnålderns vapengravar i
Mälarområdet – internationellt på det lokala planet. I:
Suionem hinc civitates. Nya undersökningar kring
norra Mälardalens äldre järnålder. Andersson, K. (red).
1998. OPIA 19.
Wikborg, J. 2001. Ett nygammalt fynd från Skoftesta
skans - ett bidrag till dateringen av fornborgar i
Västmanlands län. Västmanlands fornminnesförening
och Västmanlands läns museums årsskrift 77
(2000/2001), s 80–89.
Wikborg, J. 2001. Bautastenar och bärsärkar. Undersökningar av gravar från äldre järnålder på gränsen mellan
Gålby och Holmsmalma utanför Köping. Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns
museums årsbok 77 (2000/2001), s 40–67.
Wikborg, J. 2005. Bärsärkar och magiskt järn. Om
föremålen i de förromerska gravarna vid Holmsmalma.
I: Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen
mellan Köping och Kolsva. Karlenby (red) 2005,
s 141–152.
Wikborg, J. 2005. En krigares grav – förromersk begravning i Holmsmalma. I: Tidens resenärer. Arkeologiska
händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva.
Karlenby (red) 2005, s 169–184.
Wikborg, J. 2005. Öst är öst och väst ät väst, men vid
Holmsmalma mötas de två. Yttre och inre gravskick på
ett förromerskt gravfält utanför Köping och Västmanlands kulturella omvärldskontakter under äldre
järnålder. I: Tidens resenärer. Arkeologiska händelser
längs vägen mellan Köping och Kolsva. Karlenby (red)
2005, s 127–140.
Wilson, L. 1992. Den arkeologiska undersökningen vid
Stenåldersgatan. Västmanlands fornminnesförening
och Västmanlands läns museums årsbok 69. 1992.
s 135–144.
Webbadresser
Fornminnesregistret: www.fmis.raa.se. Här kan du hitta
information om landets alla registrerade forn­
lämningar. De undersökta boplatslämningarna vid
Skälby är registrerade som: Västerås 261:2, 865:1,
865:2, samt 952:2.
SAU: www.sau.se. Här kan du blandat annat ladda hem
SAU:s undersökningsrapporter.
165
Skälby
– en järnåldersby i Västmanland
redaktör: jonas wikborg
med bidrag av susanna eklund och ola korpås
illustrationer: göte göransson
sau sk ri f t e r 2 1

similar documents