Medarbetarenkät(487 kB, pdf)

Report
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Medarbetarenkät 2011
Utbildningsförvaltningen
Johannes skola
STOCKHOLM | 2011-11-02
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Om undersökningen 2011
Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets
personalpolitiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är
genomförd som en webbenkät och datainsamlingen har skett under perioden 5/9 – 17/10 2011.
På Utbildningsförvaltningen har 8567 medarbetare besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens
på 70 procent.
Enkäten innehåller 51 påståenden som tillsammans med tre sammanfattande helhetsfrågor gör
det möjligt att bilda ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Frågorna är samlade inom följande åtta
frågeområden (antalet frågor inom parentes):
• Organisation (5)
• Ledarskap och chefer (12)
• Delaktighet (7)
• Medarbetarskap (5)
• Utveckling och kompetens (5)
• Trivsel (5)
• Arbetsklimat (8)
• Arbetsbelastning (4)
STOCKHOLM | 2011-11-02
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Om Nöjd-Medarbetar-Index (NMI)
Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) är en modell för mätning av medarbetar-tillfredsställelse och
används av flera undersökningsinstitut, exempelvis SCB. Det innebär att stadens resultat kan
sättas i relation till andra organisationer som använder motsvarande NMI. Framförallt kan NMI
användas för att se hur medarbetarnas uppfattning om arbetssituationen i stadens förvaltningar
och bolag utvecklas över tid.
Modellen är uppbyggd dels av ett mått för helhetsbetyget av nöjdheten, NMI, dels av åtta
faktorer/frågeområden som belyser uppfattningen om olika arbetsförhållanden. Inom varje
frågeområde ingår flera frågor som belyser olika aspekter inom respektive område.
För enkätens frågor redovisas medelvärdet på skalan 1-10. Ju närmare 10 desto mer instämmer
medarbetarna i frågans påstående. För de tre sammanfattande frågorna beräknas ett NöjdMedarbetar-Index (NMI). Detta kan variera mellan 0-100. Ju högre värde desto nöjdare är
medarbetarna.
På följande bilder framgår hur medarbetarna på enheterna har bedömt sin arbetssituation 2011.
Jämförelse görs med genomsnittet för förvaltningen och om möjligt med 2009 eller 2010 års
resultat.
På enheten har 46 medarbetare besvarat enkäten.
STOCKHOLM | 2011-11-02
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Nöjd medarbetarindex, NMI
Utbildningsförvaltningen 2011
Johannes skola 2009
Johannes skola 2011
100
90
80
70
60
57
50
56
40
30
20
10
60
0
NMI
STOCKHOLM | 2011-11-02
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Medelvärden för frågeområden
Johannes skola 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
STOCKHOLM | 2011-11-02
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Organisation
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1. Jag arbetar på en 2. I min arbetsgrupp 3. I min arbetsgrupp 4. Vi har gjort tydliga 5. Jag vet vad som
väl fungerande
har vi effektiva
har vi en bra
åtaganden för
förväntas av mig i mitt
arbetsplats.
arbetsrutiner.
arbetsfördelning. verksamheten på min
arbete.
arbetsplats.
STOCKHOLM | 2011-11-02
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Ledarskap och chefer
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6. Jag har
7. Jag kan lätt få 8. Min närmaste 9. Min närmaste
10. Min
förtroende för
tag i min
chef ger mig
chef följer upp närmaste chef
min närmaste
närmaste chef
stöd i
att det vi bestämt ställer tydliga
chef.
om jag behöver prioriteringar i arbetsgruppen krav på mig som
det.
mellan arbetsverkligen blir
medarbetare.
uppgifter.
gjort.
STOCKHOLM | 2011-11-02
11. Jag får
12. Jag får veta
uppskattning av av min närmaste
min närmaste chef om jag inte
chef om jag gör skulle göra ett
ett bra arbete. fullgott arbete.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Ledarskap och chefer
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13. Jag tycker att min
närmaste chef och jag har
meningsfulla
medarbetarsamtal/
utvecklingssamtal.
STOCKHOLM | 2011-11-02
14. Min närmaste chef ger
15. Min närmaste chef är
mig användbar feedback på tydlig med vilket ansvar och
de arbets-uppgifter som jag vilka befogenheter jag har.
utför.
16. Min närmaste chef är
tydlig med vad som
förväntas av mig.
17. Min närmaste chef kan
beskriva enhetens mål och
resultatkrav så att jag förstår
hur jag kan bidra till att nå
dem.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Delaktighet
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18. Jag vet var jag 19. Jag är nöjd
kan söka den
med hur jag kan
information jag
påverka
behöver för mitt
planeringen av
arbete.
mina arbetsuppgifter.
STOCKHOLM | 2011-11-02
20. Jag är nöjd
21. Jag är nöjd
med mina
med möjligheterna
möjligheter att
att påverka
påverka hur jag förläggningen av
ska utföra mitt
min arbetstid.
arbete.
22. Min närmaste 23. De interna 24. Min närmaste
chef är bra på att möten som min chef uppmuntrar
skapa delaktighet närmaste chef till dialog på våra
på våra möten. leder är effektiva.
möten.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Medarbetarskap
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25. Jag medverkar aktivt 26. Mina arbetskamrater 27. Jag tar egna initiativ 28. Jag är intresserad av 29. Mina arbetskamrater
för att utveckla och göra medverkar aktivt för att
för att lära mig mer och att ta ett större ansvar i är intresserade av att ta
min arbetsplats bättre.
göra vår arbetsplats
förbättra min kompetens.
mitt arbete.
större ansvar i arbetet.
bättre.
STOCKHOLM | 2011-11-02
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Utveckling och kompetens
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30. Jag får använda 31. Jag kan få den
min kompetens på ett kompetensutveckling
bra sätt i mitt arbete. jag behöver för mitt
arbete.
STOCKHOLM | 2011-11-02
32. Jag har rätt
utbildning för det
arbete jag har nu.
33. Om jag skulle vilja
gå vidare och
utvecklas inom mitt
yrkesområde kan jag
räkna med stöd från
min arbetsgivare.
34. Min närmaste
chef får mig att
utvecklas i mitt
arbete.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Trivsel
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
35. Mitt arbete är
viktigt och
meningsfullt.
STOCKHOLM | 2011-11-02
36. Jag går till arbetet 37. Jag trivs med
38. Jag kan
39. Jag kan
med lätta steg.
mina arbetsuppgifter. rekommendera andra
rekommendera
att arbeta inom mitt Stockholms stad som
verksamhetsområde.
arbetsgivare.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Arbetsklimat
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
40. Jag känner
41. Vi kan
mig respekterad diskutera öppet
på min
och fritt på min
arbetsplats.
arbetsplats.
STOCKHOLM | 2011-11-02
42. På min
43. Vi lär av
44. På min
arbetsplats varandra på min arbetsplats
råder en god
arbetsplats.
värderas
stämning.
arbetsinsatser
lika oavsett om
man är man
eller kvinna.
45. Jag är inte
46. Min
utsatt för
närmaste chef
diskriminering
bidrar till
eller kränkande öppenhet på vår
särbehandling
arbetsplats.
på arbetet.
47. Min
närmaste chef
bemöter mig
som
medarbetare
med respekt.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Arbetsbelastning
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
48. Jag har lätt att koppla av
från arbetet när jag är ledig.
STOCKHOLM | 2011-11-02
49. Jag har möjlighet till
återhämtning i arbetet
genom att ta pauser eller
anpassa mitt arbete.
50. Jag har tillräckligt med
tid för att hinna med mina
arbetsuppgifter.
51. Jag kan på ett bra sätt
förena mitt arbete med mitt
privatliv.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
Helhetsomdöme
Johannes skola 2011
Johannes skola 2009
Utbildningsförvaltningen 2011
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
52. Om du gör en
helhetsbedömning, hur nöjd är
du med din nuvarande
arbetsituation?
STOCKHOLM | 2011-11-02
53. Hur väl uppfyller din
förvaltning/ditt bolag dina
förväntningar i din nuvarande
arbetssituation?
54. Ange på skalan här intill hur
nära eller långt ifrån du tycker
att din egen arbetssituation är
jämfört med den ideala.
STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB
USK AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom områdena statistik, prognoser,
undersökningar och utredningar. Som expert på Stockholm erbjuder USK bland annat fakta och
kvalificerat beslutsstöd i frågor som rör Stockholmsregionen. USK ingår från den 1 oktober 2011 i
Sweco Eurofutures AB.
Sweco Eurofutures AB
Box 415, 112 24 Stockholm
Besöksadress: Kaplansbacken 10
STOCKHOLM | 2011-11-02
Telefon: 08-613 08 00
E-post: [email protected]
www.uskab.se

similar documents