CZ - Fondy EHP | CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění

Report
Před rokem 1990
se problematikou muzeí a galerií na Ministerstvu kultury zabývalo oddělení
muzeí a galerií, které bylo součástí tehdejšího Odboru ochrany přírody,
památkové péče a muzeí a galerií.
1990-1991
 Zřízení samostatného oddělení muzeí a galerií a následně odbor muzeí a
galerií (OMG): přechod krajských muzeí a galerií do působnosti ministerstva po
zrušení krajských národních výborů v letech 1990-1991, výrazný nárůst agendy
ochrany movitého kulturního dědictví v souvislosti s prudce stoupajícím počtem
vloupání a krádeží po otevření hranic, nezbytnost vytvoření nové legislativy.
1994-1999
 vykonával OMG funkci zřizovatele ke 44 muzeím a galeriím,
 připravil a rozvíjel meziresortní projekt „Integrovaný systém ochrany
movitého kulturního dědictví“ (ISO),
 připravil zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (zákon č.
71/1994 Sb.).
 Přijetím zákona o ochraně sbírek muzejní povahy (zákon č. 122/2000 Sb.) a
prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury k němu (vyhláška č. 275/2000 Sb.) byl
vytvořen legislativní rámec pro obor muzejnictví, jehož nedílnou součástí se
stala Centrální evidenci sbírek (CES), veřejnosti přístupný informační systém seznam sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie zpracoval další
zákony: zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených
kulturních statků a zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních
statků z celního území Evropských společenství.
2001 - současnost
 Převod 29 muzeí a galerií z působnosti Ministerstva kultury do působnosti
krajů na základě reformy veřejné správy
 V rámci výkonu funkce zřizovatele státních muzeí a galerií OMG:
 založil „Muzeum romské kultury“ v Brně jako další státní příspěvkovou
organizaci Ministerstva kultury (2005) a po oboustranné dohodě převedl
„Národní zemědělské muzeum“ do působnosti Ministerstva zemědělství.
 Převzal Muzeum umění v Olomouci jako další státní příspěvkovou
organizaci (2006)
 Rozšířil činnost Památníku Lidice o Národní kulturní památku - Pietní
území Ležáky (2008) a Kulturní památku – Pietní místo Lety (2009)
Celkový počet státních příspěvkových organizací v gesci OMG v současnosti
představuje 18 muzeí, galerií a památníků.
 Podílel se na přípravě programu péče o národní kulturní poklad, v jehož rámci
se financují rekonstrukce objektů či výstavba nových objektů pro národní
muzea (Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové
museum, Památník národního písemnictví, Národní galerie v Praze…).
 Pro obor muzejnictví postupně zřízeno při příspěvkových organizacích
v působnosti Ministerstva kultury sedm specializovaných muzeologickometodických pracovišť, která poskytují informace, konzultace a služby
vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům a vydávají
metodické pokyny a texty. Osmým metodickým pracovištěm je oddělení
muzeí a galerií.

OMG svými současnými aktivitami představuje jádro Sekce kulturního dědictví MK.

Počet zaměstnanců celkem: 16 (1 osoba na dohodu)

Počet systemizovaných pracovních míst: 14

Organizační členění OMG:
Ředitel
Sekretariát
Oddělení ochrany
movitého kulturního
dědictví
Oddělení muzeí a
galerií

Zajišťuje tyto hlavní okruhy :
 zajišťuje agendu zákona č. 122/2000 Sb., včetně vedení centrální evidence sbírek (CES) a
kontrolu jeho dodržování správci sbírek muzejní povahy,
 agendu navracení nezákonně vyvezených kulturních statků podle zákona č. 101/2001 Sb.,
 zajišťuje agendu vývozů sbírkových předmětů do zahraničí podle zákona č. 122/2000 Sb., a
agendu vývozu některých kulturních statků mimo celní území EU podle zákona č. 214/2002 Sb.
 zajišťuje agendu prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb.
 průběžně aktualizuje program ISO, z nějž jsou poskytovány dotace na ochranu movitého
kulturního dědictví, vybavení depozitářů, preparátorských, konzervátorských a
restaurátorských dílen, na náročné konzervování a restaurování sbírkových předmětů, na
digitalizaci kulturního obsahu sbírkových předmětů a na nákup významných předmětů do
veřejných sbírek,
 finančně podporuje činnost občanských sdružení, působících v oblasti péče o movité kulturní
dědictví a muzejnictví,
 zajišťuje finanční podporu významným kulturním aktivitám státních muzeí a galerií (výstavy,
programy, publikace) a podporu garantům standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií,
 vykonává řadu činností vyplývajících z funkce ministerstva jako zřizovatele 18-ti muzeí a galerií,
státních příspěvkových organizací, a zabývá se právní stránkou převodů nemovitého majetku
České republiky, s nímž jsou tyto organizace příslušné hospodařit,
 zajišťuje metodickou činnost v oblasti své působnosti (např. metodicky vede kolem 400 muzeí a
galerií, jejichž sbírky jsou zapsány v CES apod.)
 podílí se na pedagogické činnosti v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví a ochrany,
tvorby a správy sbírek muzejní povahy.
Centrální evidence sbírek - CES je
unikátním
veřejnosti
přístupným
informačním
systémem
(http://ces.mkcr.cz/)
 kromě seznamu sbírek a jejich oborových
částí („podsbírek“) jsou zde uvedeny také
další informace o CES, stručná historie
sběratelství a sbírkotvorné činnosti a
muzejnictví v českých zemích.
 V neveřejné verzi CES je uveden výčet
evidenčních čísel sbírkových předmětů
(věci movitých i nemovitých nebo jejich
souborů), které tvoří sbírku nebo její
oborové části. Tím jsou vymezeny nejen
sbírky, ale také jednotlivé sbírkové
předměty uchovávané a
spravované
v režimu zákona č. 122/2000 Sb.
 Každá sbírka je uchovávána a chráněna ve
své celistvosti jako jedna nedělitelná
věc hromadná, je součástí národního
pokladu České republiky.

OMG spravuje v rámci svých agend tyto specializované dotační programy, které
jsou určeny účelově na podporu kulturního dědictví, péči o něj a jeho veřejné
prezentaci:
 Program Kulturní aktivity:
 Podprogram A „Projekty garantů standardizovaných veřejných služeb podle
§ 10a) zák. č. 122/2000 Sb.“
 Podprogram B „Podpora projektů metodických center“
 Podprogram C „Významné a mimořádné kulturní aktivity příspěvkových
organizací v gesci OMG“
 Podprogram D „Občanská sdružení“
 Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví:
 ISO/A - zabezpečení objektů
 ISO/B - evidence a dokumentace
 ISO/C - výkupy předmětů kult. hodnoty
 ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
 ISO/E – předkupní právo ke kulturním památkám
 Za rok 2012 bylo vydáno na program
Kulturní aktivity celkem 16.907.000,- Kč
Z toho na jednotlivé
podprogramy
2%
21%

Za rok 2013 bylo vydáno na program
kulturní aktivity celkem 22.105.000,- Kč
Z toho na jednotlivé
podprogramy
2%
a - 330.000,- Kč
17%
60%
b - 2.950.000,Kč
c - 10.060.000,Kč
d - 3.567.000,Kč
14%
13%
a - 394.000,- Kč
b - 2.850.000,Kč
c - 15.664.000,Kč
71%
d - 3.197.000,Kč

Výběrové dotační řízení je vypsáno pro garanty standardizovaných veřejných služeb,
jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé
poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií).

Příspěvek z podprogramu pak pokrývá finančně maximálně 70% projektu, podíl žadatele
min. 30%

Podprogram A) má dva tematické okruhy :
a)
Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů
včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené
pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky nebo prostřednictvím
své internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz.
b)
Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou
(možno zařadit i výroční publikace institucí).
Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 394 000,-Kč.

Pro obor muzejnictví bylo v České republice postupně zřízeno při příspěvkových
organizacích v působnosti Ministerstva kultury osm specializovaných muzeologickometodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům
sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují
konzultace. Jejich činnosti vyplývají bezprostředně z právních předpisů nebo jsou
rozhodující pro naplňování smyslu ochrany a využívání movitého kulturního dědictví,
zejména sbírek muzejní povahy. Činnosti center jsou uvedeny ve zřizovacích listinách
státních příspěvkových organizacích NM, MG, TMB, NG, MZM, při kterých byly zřízeny.
Nově bylo v loňském roce zřízeno Metodické centrum pro muzea v přírodě při Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Metodická centra realizují aktivity a činnosti dle Koncepce rozvoje muzejnictví na léta
2010-14 (usnesení vlády České republiky ze dne 1.12.2010 č. 862), dle schválených koncepcí
vlastních, MC a jsou veřejnou službou.

Celkový objem schválených finančních příspěvků na projekty na činnost
metodických center při Národním muzeu, Národní galerii v Praze, Moravském zemském
muzeu, Technickém muzeu v Brně, Moravské galerii v Brně a Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově p. Radhoštěm v roce 2013 činil 2 850 tis. Kč.

Z tohoto podprogramu jsou alokovány finanční prostředky 18-ti příspěvkovým organizacím v gesci
OMG na podporu jejich zvláště významných projektů, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na
provoz nebo dalším subjektům.

Podprogram umožňuje zřizovateli, aby:

podpořil vybrané prezentační projekty PO na základě posouzení jejich přínosu pro využívání
výchovného a vzdělávacího potenciálu sbírek muzejní povahy
 podpořil prezentační projekty, které mají význam pro reprezentaci České republiky nebo projekty, které
představí významné zápůjčky ze zahraničních sbírek
 vytvořil podmínky pro zajištění operativního dofinancování významných prezentačních projektů
v případech, kdy z nějakého důvodu není možné projekt financovat z jiných zdrojů (např. odstoupení
sponzora v průběhu realizace projektu)

Zejména se jedná o projekty s participací MK, výroční aktivity, projekty podporující národní identitu
nebo mají mezinárodní charakter (bienale, trienale). Řada z nich je víceletých, navazujících na
předchozí přípravné práce.

Projektům je zpravidla udělována záštita ministra nebo ministerstva.
 Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 15 664 000,-Kč.
 Je určen na podporu projektů občanských sdružení jako právnických
osob vzniklých registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizací
s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, podporujících kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií. Výběrové dotační řízení tohoto podprogramu
je vypisováno v těchto okruzích:
1.
Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií;
2.
Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví,
organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod.,
zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím
související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj,
s celostátním nebo mezinárodním významem.
 Celkový objem finančních prostředků v roce 2013:
3 197 000,- Kč.
Integrovaný systém ochrany byl od svého vzniku ve 2. polovině 90tých let 20. století definován jako komplexní opatření, zahrnující
legislativní, finanční i ostatní systémové nástroje, které chrání a
zhodnocují naše národní movité kulturní dědictví. V tomto ohledu
se stále jedná o jeden z nejpropracovanějších systémů ochrany
kulturního dědictví, a to i v celosvětovém srovnání.
Podprogramy:
 ISO/A - zabezpečení objektů
 ISO/B - evidence a dokumentace
 ISO/C - výkupy předmětů kult. hodnoty
 ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
 ISO/E – předkupní právo ke kulturním památkám
2011
2012
2013
ISO A
18.513.000,- Kč
20.980.000,- Kč
15.363.000,- Kč
ISO B
2.271.000,- Kč
1.565.000,- Kč
1.600.000,- Kč
ISO C
8.566.000,- Kč
9.920.000,- Kč
8.975.000,- Kč
ISO D
7.859.000,- Kč
11.937.000,- Kč
3.567.000,- Kč
Celkem
37.560.000,- Kč
45.000.000,- Kč
34.538.000,- Kč

Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší
prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kult.
dědictví.

Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních
objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č.
122/2000 Sb., kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu.
Jsou určeny na vybavování objektů:

Finanční prostředky investiční povahy mohou být poskytnuty na zabezpečení
kulturních statků a předmětů:
 ve vlastnictví České republiky do plné výše nákladů,
 ve vlastnictví církví do 90% nákladů
 ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů do výše 50% nákladů.

Finanční prostředky neinvestiční povahy na doplňky, opravy, revize a údržbu
zabezpečovacích systémů se poskytují do 50% celkových nákladů.

Z rozpočtu programu ISO bylo uvolněno na zabezpečení objektů, v nichž je uchováváno
movité kulturní dědictví elektrickými zabezpečovacími systémy (EZS) a elektrickými
požárními systémy (EPS, dalšími komunikačními systémy a mechanickými zábranami
celkem 15 328 000 Kč v celkovém počtu 65 dotací.

Částka 9 443 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 26 objektů,
v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví České
republiky. Z toho šlo v 7 případech o zabezpečení nové, v 19 případech o rozšíření,
rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích zařízení a ve 2 případech o instalaci
zařízení pro připojení na PCO PČR.

Částka 1 300 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 11 objektů, v nichž
jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví krajů, obcí a dalších
subjektů. Z toho šlo v 5 případech o zabezpečení nové, v 6 případech o rozšíření,
rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích systémů.

Částka 4 565 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 33 objektů, v nichž
jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví církevních subjektů.
Z toho šlo ve 24 případech o zabezpečení nové, ve 4 případech o rozšíření, rekonstrukci
nebo modernizaci zabezpečovacích systémů.
 V roce 2013 bylo na evidenci a dokumentaci předmětů movitého kulturního
dědictví (v digitální podobě) poskytnuto celkem 725 000 Kč v celkovém počtu
14 dotací.
 Finanční prostředky investiční povahy na vybavování pracovišť evidence a
dokumentace Národního památkového ústavu a sbírek ve vlastnictví České
republiky mohou být poskytnuty do plné výše nákladů, v případě pracovišť
evidence a dokumentace sbírek ve vlastnictví krajů a obcí do 50% nákladů a
církevním dokumentačním pracovištím až do výše 70%. Finanční prostředky
neinvestiční povahy na vybavování pracovišť evidence a dokumentace
Národního památkového ústavu mohou být poskytnuty až do plné výše
nákladů, v případě sbírkotvorných institucí do 50% bez ohledu na vlastnictví
sbírky a v případě církevních dokumentačních pracovišť až do výše 70%
celkových nákladů.
 V roce 2013 bylo na výkupy kulturních památek a předmětů
kulturní hodnoty mimořádného významu poskytnuto 9
969 tis. Kč provozních prostředků v celkovém počtu 11
dotací.
 Finanční prostředky určené na zakoupení předmětu do
sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů
historických mobiliářů ve vlastnictví České republiky a k
zakoupení předmětů povahy archiválií do specializovaného
archivu organizace v působnosti Ministerstva kultury
mohou být poskytnuty do 90% ceny předmětu
 Finanční prostředky státního rozpočtu určené k zakoupení
předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění
souborů historických mobiliářů ve vlastnictví kraje nebo
obce mohou být poskytnuty do 50% ceny předmětu
K.Škréta- podobizna
Humprechta Jana
Černína z Chudenic
M. Bernard Braun
Ukřižovaný Kristus
Paul Signac
Parník na
Seině
Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy programu se poskytují :

na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť
muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky
zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřící přístroje,
odvlhčovače, zavlhčovače apod.),

na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou
dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály,
měřící přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.)

na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek
zapsaných v CES.

V roce 2013 bylo z kapitoly preventivní ochrany před nepříznivými vlivy prostředí čerpáno
celkem 9 999 000 Kč investičních a neinvestičních prostředků v celkovém počtu 70 dotací.

Organizace zřizované MK ČR a dalšími ministerstvy
7 205 000 Kč

Organizace zřizované krajem
2 284 000 Kč

Organizace zřizované obcemi a ostatní
510 000 Kč

similar documents