Izglītības kvalitātes valsts dienesta paveiktais 2013.gada 1.pusgadā

Report
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
paveiktais
2013.gada 1.pusgadā
Inita Juhņēviča
vadītāja
09.09.2013.
Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību,
veicot izglītības kvalitātes monitoringu un
sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā

•
•
•
•
•
Pilnveidot izglītības iestāžu darbības kvalitātes
vērtēšanas procesu
Uzlabot izglītības kvalitātes monitoringam
nepieciešamās informācijas pieejamību un analīzi
Samazināt tiesību pārkāpumus izglītībā
Pastiprināt atbalstu un sadarbību ar visām izglītības
jomā iesaistītajām pusēm
Mazināt administratīvo slogu un veicināt skolu
patstāvību
•
•
•
•
•
Definēti kritēriji (izglītības kvalitātes indikatori) akreditācijas piešķiršanai bez
ekspertu komisijas, prezentēti Akreditācijas komisijā un LIVA sanāksmē, diskusijas
ar sadarbības partneriem turpinās septembrī un oktobrī, līdz 1.novembrim MK
noteikumu Nr.852. grozījumu projekts.
07.08.2013. stājās spēkā grozījumi IL, kas paredz MK noteikt kārtību un kritērijus
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai - 2013.g. sākumā
sniedzām priekšlikumus IZM darba grupā, diskusijas ar sadarbības partneriem
uzsākam 4.septembrī, līdz 1.novembrim MK noteikumu Nr.852. grozījumu projekts.
ESF projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” iekļauta aktivitāte EQAVET rādītāju
iekļaušanai profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanā - 1.posmā
diskusijas ar sociālajiem partneriem līdz 28.02.2014. (notikušas 3 diskusijas NEP),
kritēriju iestrāde MK noteikumos līdz 31.12.2014.
Noorganizēti 6 akreditācijas ekspertu kursi, t.sk. nozaru ekspertu pārstāvjiem, 3
plānoti oktobrī un novembrī.
2013./14.m.g. akreditācijas procesā pastiprināti tiks vērtēta dabaszinību mācību
priekšmetu mācīšanas kvalitāte izglītības iestādēs.
•
Regulāri apzināti obligātā izglītības vecumā esošie bērni, kuri nav reģistrēti
nevienas izglītības iestādes sarakstā, un veiktas atbilstošas darbības problēmu
risināšanai – 25.01.2013. publiskots IKVD mājas lapā un IZM iesniegts ziņojums par
situāciju 2012.g.; nereģistrēto bērnu saraksts iesniegts VBTAI; 4 reizes gadā IKVD lūdz
pašvaldības aktualizēt informāciju VIIS, par rezultātiem informēta Saeima.
•
Ziņojums par kultūras un audzināšanas pasākumiem un skolēnu vecāku iesaisti
skolas pārvaldīšanā – 09.04.2013. publiskots IKVD mājas lapā, iesniegts IZM, prezentēts
Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisijā.
•
Ziņojums par sociālo un humanitāro mācību priekšmetu pedagogu kapacitāti –
07.06.2013. publiskots IKVD mājas lapā, iesniegts IZM, visām skolām, kur pedagogu
izglītības neatbilda, nosūtītas vēstules, veikta uzraudzība.
•
•
Sagatavota analītisku datu kopa par izglītības programmu licencēšanas
tendencēm 2010.-2012.gadā – 09.09.2013. publiskots IKVD mājas lapā.
Informatīvais ziņojums par iesniegumu izskatīšanas rezultātiem 2012. gadā –
12.04.2013. publiskots IKVD mājas lapā.
•
Veikts akreditācijas ekspertu ieteikumu izpildes monitorings un sagatavots
ziņojums – 09.09.2013. publiskots IKVD mājas lapā.
Veikts preventīvais darbs:
•
mājas lapā sniegti ieteikumi un skaidrojums par aktuāliem jautājumiem, t.sk. par
normatīvo aktu piemērošanu – IKVD mājas lapas sadaļas “Tiesību aizsardzība izglītībā”
apakšsadaļā “Atbalsts skolvadībā” publicēta informācija, t.sk. informatīvais materiāls izglītības
iestādes rīkojumu izdošanai, par izglītības iestādes vadītāja aizvietošanu izglītojamo vasaras
brīvlaikā, par speciālās izglītības programmu īstenošanu u.c.
•
dalība novadu izglītības iestāžu vadītāju semināros
2013.gada 1.pusgadā Kvalitātes dienests piedalījās 6 vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem
un direktoru vietniekiem organizētajos semināros, 1 augstākās izglītības iestādes organizētajā
seminārā
•
sadarbībā ar VBTAI dalība Konsultāciju dienās pašvaldībās
2013.gada 1.pusgadā Kvalitātes dienests piedalījās 2 VBTAI organizētajās Konsultāciju dienās
pašvaldībās.
•
dalība NVA organizētajās pārbaudēs un atbalsts pedagogu atlases procesā
2013.gada 1.pusgadā Kvalitātes dienests piedalījās 5 NVA organizētajās pārbaudēs.
•
komunikācija masu medijos par izglītības kvalitātes un tiesiskuma jautājumiem
Notiek regulāra komunikācija ar masu medijiem, sniedzot gan Kvalitātes dienesta viedokli par
aktuāliem jautājumiem, gan arī informāciju par Kvalitātes dienesta darbību, t.sk. veiktajām
pārbaudēm un pieņemtajiem lēmumiem, t.sk. par Mālpils vidusskolā un Jaunjelgavas
vidusskolā veiktās pārbaudes rezultātiem, par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrāciju u.c.
Iesniegumu izskatīšana
• Saņemti un izskatīti 277 iesniegumi no 320 iesniedzējiem;
• 277 iesniegumos minēts 571 problēmjautājums/gadījums;
• Par 144 jautājumiem iesniedzējiem sniegts skaidrojums un/vai
vispārēja informācija par normatīvo aktu atbilstošu piemērošanu;
•
Izskatot 427 jautājumus (no 571 jautājuma):
• 226 jautājumos minētā informācija par iespējamiem normatīvo
aktu pārkāpumiem apstiprinājās;
• 201 jautājumā – neapstiprinājās.
•
Veikta 61 pēcpārbaude par pārbaudes aktā uzdotā izpildi, kā rezultātā
izglītības iestāžu darbībā tika novērstas pārbaudes laikā konstatētās
normatīvo aktu neatbilstības.
•
•
•
•
•
•
•
Izstrādāti metodiskie materiāli ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences
novērtēšanai - oktobris
Noorganizēts seminārs deleģētajām izglītības iestādēm par aktualitātēm ārpus
formālās izglītības atzīšanas procesā – maijs
Sagatavota un publiskota aktuāla informācija izglītības iestādēm par
akreditācijas jautājumiem – aprīlis
Dalība Nozaru ekspertu padomju darbā – vismaz reizi mēnesī
Piešķirts Nacionālā kontaktpunkta statuss EQAVET sadarbības tīklā – MK
23.04.2013. noteikumos Nr.255 «Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums»
iekļauts uzdevums koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras
(EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju
ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
IKVD mājas lapā izveidota apakšsadaļa “Padomi izglītojamajiem un vecākiem”.
Nodrošināta atgriezeniskā saikne no skolām un vecākiem par
problēmjautājumu risināšanu - IKVD mājas lapā sadaļā “Jūsu viedoklis”
ievietotas divas aptaujas anketas par saņemtā pakalpojuma kvalitāti un veikto
pārbaudi.
•
•
•
Sagatavota izglītības iestāžu reģistrācijas, akreditācijas un izglītības programmu
licencēšanas, akreditācijas funkcijas īstenošana VIIS – decembris
Optimizēts administratīvais process izglītības programmu licencēšanā
(grozījumi normatīvajos aktos) – augusts
Publiskots metodisks materiāls pedagoga privātprakses uzsākšanai, kas paredz
mazināt administratīvo slogu, sagatavojot, iesniedzot un izskatot pedagoga
privātprakses uzsākšanas dokumentus – 2013.gada janvārī tika sagatavots
metodisks materiāls par pedagoga privātprakses uzsākšanu, sertifikāta
saņemšanu, īstenojamo izglītības programmu, komisiju un buklets “Pedagoga
privātprakses uzsākšana”, kas ir publicēti IKVD mājas lapā sadaļā Pedagoga
privātprakse un Publikācijas.
-
Kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās MK 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404
“Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” izstrādē – aprīlis -jūnijs;
1.
BUPS reģistrācijas uzsākšana un reģistra uzturēšana – ar 1. septembri. No
2015.gada BUPS reģistrācija notiks Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS)
vidē;
2.
Divas amata vietas BUPS reģistrācijai – ar 1. septembri;
3.
Kvalitātes dienesta tīmekļa vietnē izveidota sadaļa “Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrācija” – augusts;
Komunikācija par BUPS, informācijas sniegšana interesentiem – regulāri.

similar documents