Verksamhetsplan JHC 2014-2015

Report
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
1(14)
2014-05-16
Järfälla Hockey Club
Föreningen
Förslag till Verksamhetsplan
2014/2015
Järfälla den 16 maj 2014
--------------------------------------/Niklas Wallin/
Sportråd
--------------------------------------/Anna Kohlström/
Eventråd
--------------------------------------/Joakim Liljestrand/
ordförande
--------------------------------------/Jens Forsberg/
vice ordförande
---------------------------------------/Gunnar Orbert/
Kassör
--------------------------------------/Jonas Ahlstermark/
Marknadsråd
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
2(14)
2014-05-16
Innehåll
1
INLEDNING ................................................................................................................................................ 3
1.1
2
FOKUSOMRÅDEN .................................................................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
BILAGOR.................................................................................................................................................... 3
REKRYTERING ........................................................................................................................................... 3
UTVECKLING ............................................................................................................................................. 4
SAMARBETE .............................................................................................................................................. 4
ORDNING OCH REDA .................................................................................................................................. 5
MEDLEMSENGAGEMANG ........................................................................................................................... 3
ORGANISATION ....................................................................................................................................... 6
3.1 STYRELSE OCH RÅD ................................................................................................................................... 7
3.1.1
Ekonomiråd ..................................................................................................................................... 7
3.1.2
Sportråd........................................................................................................................................... 7
3.1.3
Marknadsråd ................................................................................................................................... 7
3.1.4
Eventråd .......................................................................................................................................... 7
3.2 FUNKTIONÄRER ......................................................................................................................................... 7
3.2.1
Lagledare ........................................................................................................................................ 8
3.2.2
Tränare............................................................................................................................................ 8
3.2.3
Domaransvarig i förening ............................................................................................................... 9
3.2.4
Representant för föreningen på Stockholms Ishockeyförbund ........................................................ 9
3.2.5
Kioskansvarig .................................................................................................................................. 9
3.2.6
Teamledare Rolba ......................................................................................................................... 10
3.2.7
Hemsideansvarig ........................................................................................................................... 10
3.2.8
LOK-ansvarig ................................................................................................................................ 10
4
BUDGET 2013/2014 .................................................................................................................................. 11
4.1.1
Skulder som betalas under 2013/2014 .......................................................................................... 13
4.2 AVGIFTER ................................................................................................................................................ 14
4.2.1
Medlemsavgifter ............................................................................................................................ 14
4.2.2
Träningsavgifter ............................................................................................................................ 14
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
3(14)
2014-05-16
1 Inledning
Syfte och mål med detta dokument är att beskriva verksamheten för föreningen under
säsongen 2014/2015. Innehållet i dokumentet beskriver de fokusområden som föreningen vill
fokusera på under detta verksamhetsår samt förslag på en organisation som kan föra Järfälla
Hockey Club (JHC) in i framtiden och uppnå vår gemensamma vision med vår strategi och de
övergripande målen.
Vision
Stockholms bästa plantskola
Strategi
Fostra duktiga hockeyspelare och bra människor genom kollektiv och individuell utveckling
Övergripande mål
Ekonomisk balans, sportsliga resultat och social utveckling (ESS).
1.1 Bilagor
Till denna verksamhetsplan finns följande bilagor
Budget 2014-2015 JHC 1.0 - Uppdelad per lag.pdf Budget flerårsöversikt 2014-2019 JHC 1.0.pdf
2 Fokusområden
Följande fokusområden är de som vi vill fokusera på även detta verksamhetsår, detta har
kommit fram genom ett flertal ”Workshopsmöten” där vi alla har diskuterat hur och på vilket
sätt ”Nya JHC” skall bedriva sin verksamhet framöver.
•
•
•
•
•
Återtåget och medlemsengagemang
Utveckling
Samarbete
Ordning och reda
Rekrytering
Föregående säsong var ekonomi av naturliga skäl i starkt fokus, i år har vi ett bättre
utgångsläge. Detta gör att vi därför vill flytta fokus till föreningens verksamhet och
sammanfattat med orden ”JHC Återtåget”, som betyder att vi tillsammans fortsätter att
bedriva bra verksamhet och utvecklar vår förmåga att fostra duktiga hockeyspelare och bra
människor.
Följande kommer varje fokusområde beskrivas och vad som är påbörjat eller finns förslag
framtaget.
2.1 Återtåget och medlemsengagemang
Inom fokusområdet Återtåget och medlemsengagemang har vi följande delmål
• Överskott från event om minst 300 tkr/ år
• Sponsorintäkter 200 tkr/ år
• Medlemmar engageras och funktionärerna rekryteras
Ett återtåg innebär att vi tillsammans engagerar oss i föreningens ledning, styrning och
gemensamma arbete. Följande aktiviteter är exempel på gemensamma aktiviteter som lyfter
föreningens förmåga och skapar en gemensam föreningskultur
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
4(14)
2014-05-16
Gemensamma föreningsaktiviteter
 Rolba & vaktmästeri (rolbateam inkl. utbildning)
 Kiosk A-lagsmatcher (inklusive utbildning)
 A-lags funktionär (inklusive utbildning)
Intäkter via event
 Sommarhockeyskola
 Kronwall CUP U9-U16
 Kronwalls & Friends, Allstarmatch fredag v32
 Reunion Game 70th
 Veteranturnering
Sponsorintäkter ger oss möjligheten att investera i material för utlåning, sänka
träningsavgifter etc.
 Lista nuvarande & potentiella nya sponsorer
 Lista över aktuella sponsoravtal uppdateras
 Inventering av medlemmars och deras anhörigas sponsornätverk
 Utskick av sponsorpaket (maj)
2.2 Utveckling
Inom fokusområdet Utveckling har vi följande delmål
• Alla tränare rätt utbildning
• 90% uppnår årliga utvecklingsmål
• 70% ”egna” spelare i A- och juniorlag
• Investering i utrustning för lån, tex målvaktsutrustning, matchställ inklusive byxor
Att utvecklas och skapa kvalitet för vår verksamhet är viktigt och det uppnår vi genom;
Tränarutbildningar
 Årlig inventering av alla tränare, samt personlig utbildningsplan (spänner över två
år)
 Årlig genomgång med Svenska ishockeyförbundet
Sommarhockeyskola för alla ungdomslagen v32
Utvecklingsmål för ungdomslagen framtagna 2014/15
 Framtagande av gemensam märkestagning/ tester
 Gemensam målvaktsträning
Sportrådet är tränarnas naturlig forum för att vidareutveckla föreningens utvecklingsmål,
strategier etc. I Sportrådet bör det ske årlig utvärdering av verksamheten.
2.3 Samarbete
Inom fokusområdet Samarbete har vi följande delmål
• Fortsatt arbete med gemensam värdegrund 14/15
• Uppstartshelg med tränare, ledare och funktionärer v32 alt v33
• 2 - 4 samträningar per månad med yngre resp. äldre lag
• 2 - 4 träningspass med tränare från annan årskull
• 2 faddrar/ ungdomslag från juniorlag och A-lag
Tillsammans kan vi utveckla vår förening och uppnå de övergripande målen som ovanstående
delmål genom att:
Årlig sportslig plan med gemensamma aktiviteter för lagen
Tränarmöten
Lagledarmöten
Materialaremöten
 Samordnare för material utses
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
5(14)
2014-05-16
Hjälp vid uppstart (manual för nya lag)
 Process för uppstart tas fram
 Professionellt uppstartsmöte
 Välkomstinformation
A- respektive juniorlagsspelare deltar på uppstartsläger
2.4 Ordning och reda
Inom fokusområdet Ordning och reda har vi följande delmål
• Årligt positivt rörelseresultat
• Skuldfri förening april 2016
• Delmål att istidskulden är betald 2014
• Samtliga lag har en egen verksamhetsplan och en sidordnad ekonomisk redovisning
För att lyckas med ovanstående anser vi att nedanstående aktiviteter behöver genomföras
Verksamhetsplaner för alla lag klara senast sista april
 Presentation för övriga lag (maj)
Budget inklusive uppföljning
 Flerårsbudget från 2014 - 2019
 Uppföljning, prognos 4 ggr/ år (aug, nov, feb, april) kommuniceras till medlemmar
 Plan för återinvestering tas fram under 13/14
Inventera och prioritera arbetsuppgifter
Ytterligare förtydliga roller och ansvarsfördelning
Ekonomirutiner
 Attest och utanordningsregler
 In och utbetalningar
2.5 Rekrytering
Inom fokusområdet Rekrytering har vi följande delmål
• 300 aktiva medlemmar april 2016
• 300 stödmedlemmar april 2016
• Tre Kronors Hockeyskola (Skridsko & hockeyskola) med 40 deltagare från resp.
årskull
• Årligt tillskott av spelare i alla ungdomslag
För att säkra framtiden både ekonomiskt och föreningsmässigt behöver vi rekrytera nya
spelare, ledare och funktionärer, genom att;
Tre Kronors Hockeyskola (Skridsko- och hockeyskola)
 Reklamutskick
 Planera och genomför professionellt mottagande
 Utbilda tränare innan start
Kommunikation medlemmar
 Plan för kommunikation
Ungdomslag bjuder in till testperiod
Kampanjer nya medlemmar, Idrottslyft med kommunen, föreningen har ansökt om medel
 för att locka ”anhöriga” som medlemmar
 för att locka ”nygamla” medlemmar
Idrottslyft med kommunen och Stockholme ishockeyförbund
 Föreningen har ansökt att få vara med i kommunens satsning
 Bygga skottramp vid ishallen
 Tre Kronors Hockeyskola för pojkar & flickor
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
6(14)
2014-05-16
Fortsätta den lyckade satsningen på Reunion Games - 70 tal och Kronwalls Veterans
CUP.
3 Organisation
Detta är andra året med den nya organisationen inom föreningen. Vi har upplevt att det
behövs förstärkning inom de olika råden. Råden är en direkt förlängning av föreningens
ledning och en förutsättning för en levande klubb.
Råd
Styrelse
Råd
Ekonomi
Sport
Marknad
Event
Kansli
Sportchef
Ungdom
Junior
Senior
Rekrytering
U15
Team 00/01
AJ
A-lag
Tre Kronors
Hockeyskola
U13
Team 02
BJ
Veteraner
U8
Team 07
U11
Team 04
U12
Team 03
BJ2
U9
Team 06
U10
Team 05
Figur 1 Järfälla Hockey Clubs organisation
Idrottslyftet
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
7(14)
2014-05-16
3.1 Styrelse och råd
Styrelsen föreslås bestå av minst 5 ledamöter och två suppleanter, se förslag från
valberedningen.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Suppleant 1
Suppleant 2
3.1.1 Ekonomiråd
Ekonomirådets uppgift är att tillsammans med förenigens kassörer, stötta styrelsen i
ekonomiska frågor och tillsammans förvalta våra gemensamma tillgångar i form av lagkassor
och föreningens ekonomi. Allt som sker i föreningens namn måste följa svenska lagar och
förordningar, varför ekonomirådet också har till uppgift att tillsammans utarbeta rutiner för att
säkerställa att vi följer lagar och förordningar inom föreningen.
Ekonomirådets ordförande: V. A Kant
Bemannas av samtliga kassörer i föreningen
Cecilia Orlebäck (Team 00), Malena Roth (Team 02)
Ylva Nilsson (Team 03), Ia Bianchi (Team 04)
Tomas Ålander (Team 05), Johanna Tuomarila (Team 06)
3.1.2 Sportråd
Sportrådet är det råd som fokuserar på den idrottsliga verksamheten, föreningens
huvuduppgift med de gemensamma fastställda mål och medel. Det är därför naturligt att
sportrådet till största del är bemannat av våra tränare.
Sportrådets ordförande: V.A. Kant
 Bemannas av tränare i föreningen
3.1.3 Marknadsråd
Marknadsrådet ansvara för att arbeta med marknadsföring för att få in sponsorer till
föreningens verksamhet. Har du förslag på sponsorer eller kan tänka dig att hjälpa till hör av
dig till Jonas. Marknadsrådet har tätt samarbete med Eventrådet då eventen kan användas som
plattform för sponsoraktiviteter.
Markandsrådets ordförande: Jonas Alstermark
• Fredric Kastevik (-02), Erik Dahlström och Peter Wallin
3.1.4 Eventråd
Eventrådet är föreningens nav när det gäller att tillsammans skapa ekonomiska
förutsättningarna för att bedriva en god verksamhet tas till vara och vidareutvecklas.
Kunskaper som behövs är engagemang, driv och stort hjärta för sina medmänniskor och en
vilja att skapa föreningsevent så som Kronwalls & Friends etc.
Eventrådets ordförande: Anna Kohlström (04)
• Stefan Keisu (-05), Jeanette Ingnäs (-05)
3.2 Funktionärer
I denna sektions listas de funktionärer som har ett mer övergripande ansvar att organisera
vissa delfunktioner inom föreningen.
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
8(14)
2014-05-16
3.2.1 Lagledare
Denna lista visar förslag på lagledare för verksamhetsåret 2014/2015, om namn saknas är
platsen vakant och behöver fyllas.
Lag
Lagledare
Kassör
A-lag
Jan Hildeby
Ass Johan Forslund
Peter Lager
Peter Lager
Nicklas Blank
Ass. Harri Häkämies
Johan Holmström
Lena Öström
Ass. Robert Simling
Ia Bianchi
Ass. Anna Kohlström
Lotta Wall
Ass. Jeanette Ingnäs
Stina Wallius Ojde
Ass. Johanna Tuomarila
Niklas Forsman
Jan Hildeby
AJ
BJ
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8
Peter Lager
Cecilia Orlebäck
Malena Roth
Ylva Nilsson
Ia Bianchi
Tomas Ålander
Johanna Tuomarila
3.2.2 Tränare
Här har vi samlat de tränare och materialare som finns att tillgå för verksamhetsåret
2014/2015, om namn saknas är platsen vakant och behöver fyllas.
Lag
Tränare
Materialare
A-lag
Jan Andersson
Micke Tyreskog
Stene Lindholm
Patrik Wernedal
AJ
BJ
U15/U14
Hans Persson
Hans Persson
Mats Nordin
Ass. Börje Andersson
MV. Richard Hellmark
MV. Pär Orlebäck
Fredric Kastevik
Ass. Johan Kejnemar
Ass. Stefan Sjögren
U13
U12
U11
U10
U9
Lars Nilsson
Ass.Edvin Frylén
Ass. Jonas Reistam
Niklas Wallin
Ass. Mats Jonsson
Ass. Paul Sjöblom
Ass. Pier Schill
Morris Ardell
Ass. Christian Noren
Ass. Tommy Jagusch
Tero Toumarila
Ass. Henrik Severin
Jens Forsberg
Lennart Ericsson
Anders Weeke
Dan Åhlfors
Fredrik Ljungkvist
Peter Lundberg
Andreas Brehme
Peter Melander
Fredrik Nordström
Lennart Karlsson
Anders Ingnäs
Per Isacsson
Linus Olsson
Anders Ingnäs
Magnus Thunell
Ass. Patrik Debou
Ass. Christer Lidback
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
Lag
9(14)
2014-05-16
Tränare
Materialare
Ass. Mikael Fredlund
Ass. Jonas Klingsell
U8
Målvaktstränare Teo Toumarila
Ungdom
Senior/Junior
Jens Forsberg
3.2.3 Domaransvarig i förening
Domansvarig i föreningen (DAIF) har som viktigaste uppgift att hjälpa ungdomslagen att
rekrytera domare till matcherna. Sekundär uppgift är att fånga upp och hjälpa medlemmar att
vidareutbilda sig till domare som kan fungera som föreningens domare vid matcher inom
Ungdomslagen.
 Johan Holmström
3.2.4 Ungdomsansvarig
Ungdomsansvarig är den person som har kontakt med förbundet angående seriespelet. Utan
Ungdomsansvarig får föreningen ej bedriva seriespel med ungdomslagen.
 Börje Andersson
3.2.5 A-lag och Junioransvariga
Funktionens syfte är att hantera frågor så som
Onlinerapportering matcher, samordning
Samordning med ungdomslag, bemanning av speakerbås m.m.
och rekrytering tränare A-lag samt juniorer
Sammankallande: Johan Forslund
Ledamot: Kent Lundgren, Peter Lager och Jonas Klingsell
3.2.6 Istidsläggar
Istidsläggare är den/de personer som lägger istiderna för träning och matcher i Järfälla och
Kallhälls ishall. För de arbetet får föreningen ekonomisk kompensation som uppgår till
37 000 kr.
 Jonas Reistam, huvudansvarig
 Anette Kamlid
3.2.7 Representant för föreningen på Stockholms Ishockeyförbund
Då föreningen är medlem i Stockholms ishockeyförbund behöver vi representera JHC vi deras
möten där vi skall delta och eller rösta till exempel på deras årstämma
 Positionen är för närvarande vakant
3.2.8 Materialansvarig
Inköp och skötsel av allt material, tygmärken, mm
Samordning förrådsutrymme till lagen förvalta och sköta om befintligt material, sSamordna
materialare i klubben och huvudkontakt med Bauer.
Förslag; Jens Forsberg (-00).
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
10(14)
2014-05-16
3.2.9 Kioskansvarig
Kioskansvarig är den person som koordinerar och hjälper oss för att våran kioskaktivitet skall
fungera smidigt och vara en god intäktskälla för föreningen.
 Linda Thorén och vid stora event Patrik Bengtsson
3.2.10
Teamledare Rolba
Teamledare Rolba är den person som koordinerar gruppen av rolbaförare så vi kan lyckas
med vår uppgift att ha nyspolad is inför varje träning/match. För detta arbete ger kommunen
os ekonomisk ersättning med 150 000 kr
 Robert Simling
3.2.11
Hemsideansvarig
Den person som hjälper till med att underhålla och uppdatera informationen på hemsidan för
föreningen. Varje lag har naturligtvis en egen ansvarig för sin lagsida.
 Petri Huila, Micke Ljunghorn, Niklas Forsman
3.2.12
LOK-ansvarig
Är den person som administrerar och ansöker 2 ggr per år om LOK-bidrag till föreningen. Det
statliga aktivitetsbidraget uppgår till ca 200 000 kr/år och det kommunala uppgår till ca
60 000 kr/år.
 Jeanette Ingnäs
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
11(14)
2014-05-16
4 Budget 2014/2015
Som fördelningsnyckel för föreningens gemensamma kostander och intäkter har antal spelare
per lag använts.
Stockholms Ishockeyförbund har aviserat avgifter för Stockholm Hockey Cup (aka Mit i
CUP), där kraftiga höjningar har skett. För lagU16 - U13, 44%, U12 - U11, 8% och U10 - U9
74%. Avanmäler vi ett lag i seriespelet för 1 september kostar det förenigen 2 000 kr per lag,
efter att lottningen är klar 10 000 kr.
Förändringar gentemot föregående år
1. Materialkostnader för lagen för investering i matchställ, målvaktsutrustning etc
2. Återföring av 1,5 ggr träningsavgiften till lagkassan för laggemensamma kostnader så
som domaravgifter vid träningsmatser, förbrukningsmaterial, CUP-anmälan,
målvaktsutrustning, etc.
3. Utbildningsbudgeten är betydligt större
4. Resekostander för A-laget
5. En större materailbudget för A-laget
6. Arvoderad tränare för Ungdomslaget U15/U14
Budgetförslag
Aktiva spelare
Aktiva lag
Lagkostnader
Istider
Domare seriematcher
Tränare (ink arb. Avg.)
Spelarlöner
Resor
Anmälan serie
Spelarkort
Försäkring
Övergångar
Ny- Avtalsregistrering
Oförutsedda avgfter
Material
Lagkassa
Utbildning
Lagkostnader
Totalt
Senior
276
12
267 002 kr
180 180 kr
358 200 kr
- kr
35 000 kr
87 300 kr
8 950 kr
29 513 kr
14 875 kr
- kr
65 000 kr
344 250 kr
76 400 kr
106 700 kr
-1 573 370 kr
Junior
37
2
45 500 kr
56 700 kr
112 000 kr
- kr
35 000 kr
12 600 kr
1 850 kr
9 333 kr
2 750 kr
- kr
25 000 kr
202 000 kr
4 400 kr
3 000 kr
-510 133 kr
44
2
70 728 kr
79 380 kr
224 000 kr
- kr
- kr
23 100 kr
2 200 kr
9 180 kr
5 500 kr
- kr
20 000 kr
63 000 kr
29 250 kr
6 000 kr
-532 338 kr
Ungdom
Tre Kronors
Hockeyskola
155
7
148 154 kr
44 100 kr
22 200 kr
- kr
- kr
51 600 kr
4 900 kr
11 000 kr
6 625 kr
- kr
19 000 kr
79 250 kr
42 750 kr
91 700 kr
-521 279 kr
40
1
2 620 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
1 000 kr
- kr
6 000 kr
-9 620 kr
Lagintäkter
Träningsavgift
Medlemsavgift
Aktivitets bidrag (Kommun)
Aktivitets bidrag (Staten)
Lagintäkter
Delresultat 1
Totalt
Senior
Junior
Ungdom Tre Kronors Hockeyskola
1 178 700 kr
55 200 kr
73 062 kr
229 141 kr
1 536 103 kr
15 750 kr
7 400 kr
- kr
- kr
23 150 kr
429 000 kr
8 800 kr
24 462 kr
74 364 kr
536 626 kr
699 950 kr
31 000 kr
47 520 kr
154 777 kr
933 247 kr
34 000 kr
8 000 kr
1 080 kr
- kr
43 080 kr
-37 267 kr
-486 983 kr
4 288 kr
411 968 kr
33 460 kr
Figur 2 Lagintäkter och kostander , ett underskott med 24 366 kr
Lagintäkter av samma typ som tidigare år där bidrag från stat och kommun uppgår till ca
300 000 kr. Detta gör att närvarorapportering i IdrottOnline är av yttersta vikt.
Träningsavgifter i Senior är Veteranernas träningsavgift.
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
12(14)
2014-05-16
En post på 200 000 kr för oförutsedda kostander
Förändringar gentemot föregående år
1. Istidshyra fram till och med vecka 16
2. Matchställ för Ungdomslagen och för AJ
3. Uppstartshelg v32 för ledare, tränare och funktionärer
4. Reklamskatt & Löneskatt på pensionskostnader
5. Inköp av kanslitjänst
Intäkter
1. Intersport kickback (från alla inköpa av registrerade medlemmar på Intersport)
2. Bingoalliansen, föreningen är delägare i detta
3. Gräsroten (Svenskaspel)
Klubbkostnader
Lokalhyra
IT kostnader
Telefoni
Företagsförsäkring
Kanslist
Domarutbilding, DAIF
Utbilding
Porto
Kontorsmaterial
Kronwalls Stipendium
Målvaktstränare
Junioransvarig
Istidshyra uppstartsvecka v32
Istidshyra V13-V16
Markn. F Tre Kronors Hockey
Matchställ & Material
Uppstarthelg, ledare
Medlemsavgift Sth Ish fb.
Reklamskatt 8%
Löneskatt pensionskost 24,26%
Oförutsett
Junior
Ungdom Tre Kronors Hockeyskola
12 180 kr
7 000 kr
12 000 kr
10 000 kr
56 250 kr
5 000 kr
10 000 kr
2 500 kr
10 000 kr
5 000 kr
27 155 kr
172 440 kr
30 000 kr
120 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
- kr
12 000 kr
9 704 kr
150 000 kr
1 910 kr
938 kr
1 609 kr
1 713 kr
6 157 kr
- kr
1 095 kr
335 kr
1 341 kr
547 kr
4 284 kr
29 538 kr
3 284 kr
13 134 kr
2 189 kr
- kr
2 189 kr
- kr
4 000 kr
1 062 kr
25 694 kr
2 271 kr
1 116 kr
1 913 kr
2 037 kr
12 313 kr
- kr
2 189 kr
399 kr
1 594 kr
1 095 kr
5 622 kr
35 127 kr
6 567 kr
26 269 kr
4 378 kr
15 000 kr
4 378 kr
- kr
8 000 kr
2 124 kr
30 556 kr
8 000 kr
3 931 kr
6 739 kr
6 250 kr
37 780 kr
5 000 kr
6 716 kr
1 404 kr
5 616 kr
3 358 kr
17 249 kr
107 775 kr
20 149 kr
80 597 kr
13 433 kr
35 000 kr
13 433 kr
- kr
- kr
6 518 kr
93 750 kr
- kr
1 014 kr
1 739 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
362 kr
1 449 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
Klubbkostnader
-741 229 kr
-101 019 kr
-162 947 kr
-472 698 kr
-4 565 kr
-778 495 kr
-588 002 kr
-158 659 kr
-60 730 kr
28 895 kr
Delresultat 2
Klubbintäkter
Sponsorer
Intersport kickback
Rolba
Istidsläggning
Kiosk
Driftsbidrag
Lönebidrag Nystartsjobb
Bingoalliansen
Gräsroten (Svenskaspel)
Kronwallsstipendium
Stödmedlem
Reunion games 70s
Veterans
Sommar Hockeyskola
Kronwall & Friends, All Stars
Kronwalls CUP U09-U16
Totalt
Senior
Totalt
Senior
Klubbintäkter
190 000 kr
12 688 kr
150 000 kr
37 000 kr
149 344 kr
3 045 kr
100 544 kr
48 000 kr
8 011 kr
5 000 kr
- kr
28 600 kr
12 000 kr
24 000 kr
54 000 kr
45 000 kr
867 232 kr
160 000 kr
12 688 kr
- kr
- kr
- kr
477 kr
17 223 kr
8 222 kr
1 372 kr
856 kr
- kr
4 899 kr
2 056 kr
4 111 kr
9 250 kr
- kr
221 155 kr
Delresultat 3
88 737 kr
-366 847 kr
Junior
Ungdom Tre Kronors Hockeyskola
30 000 kr
- kr
37 500 kr
9 250 kr
37 336 kr
568 kr
20 481 kr
9 778 kr
1 632 kr
1 019 kr
- kr
5 826 kr
2 444 kr
4 889 kr
11 000 kr
- kr
171 722 kr
- kr
- kr
112 500 kr
27 750 kr
112 008 kr
2 000 kr
62 840 kr
30 000 kr
5 007 kr
3 125 kr
- kr
17 875 kr
7 500 kr
15 000 kr
33 750 kr
45 000 kr
474 355 kr
-
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
13 064 kr
413 625 kr
28 895 kr
Figur 3 Föreningsgensamma intäkter och kostnader, ett överskott med 98 637 kr
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
13(14)
2014-05-16
Ränta istidshyra är den upplupna räntan från vår istidsskuld till Järfälla kommun.
Finansiella kostnader
Bank
Kostnadsränta
Ränta istidshyra
Kontanthantering
Totalt
Senior
Junior
Ungdom Tre Kronors Hockeyskola
1 200 kr
- kr
1 225 kr
3 000 kr
206 kr
- kr
210 kr
514 kr
244 kr
- kr
249 kr
611 kr
750 kr
- kr
765 kr
1 875 kr
-5 425 kr
-929 kr
-1 105 kr
-3 390 kr
0 kr
Delresultat 4
83 312 kr
-367 776 kr
11 959 kr
410 235 kr
28 895 kr
Finansiella intäkter
Ränta
Totalt
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Balanserat överskott
Senior
3 000 kr
- kr
3 000 kr
86 312 kr
Junior
514 kr
- kr
514 kr
611 kr
- kr
611 kr
-367 262 kr
12 570 kr
-
Ungdom Tre Kronors Hockeyskola
1 361 kr
- kr
1 875 kr
412 110 kr
-
Följande avbetalningar på våra korta och långa skulder ligger under verksamhetsåret, notera
att hela istidsskulden betalas inklusive upplupna räntor (se ovan).
Avbetalning skulder
Istidshyra
Leverantörsskulder
Övriga
Skatter
Lån Erik Dahlström
-379 663 kr
Totalt
Avbetalning skulder
163 290 kr
61 928 kr
14 000 kr
18 298 kr
60 000 kr
317 516 kr
Skulder 2015-04-30
-62 147 kr
För flerårsöversikten se bilagor till denna plan.
kr
kr
0 kr
28 895 kr
4.1.1 Skulder som betalas under 2014/2015
Skulder 2014-05-01
kr
kr
kr
kr
VERKSAMHETSPLAN
Föreningen
14(14)
2014-05-16
4.2 Avgifter
För att finansera klubbens kostnader används olika typer av avgifter som ska betalas i början
av säsongen. Dessa är;
 Medlemsavgift
 Träningsavgift
4.2.1 Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna föreslås vara, föregående säsong inom parentes.
 Enskild medlem 200 kr/år (250 kr)
 Familjemedlem - kr/år (500 kr)
Togs bort vid stämman 2013, för att lättare kunna administrera medlemsregister och
på så sätt få en bättre ordning och reda.
4.2.2 Träningsavgifter
Träningsavgiften är föreningens huvudintäkt och är den största intäkt vi har och finansierar
vår ishockeyverksamhet. Årets avgifter är sänkta då föreningens ekonomi nu tillåter det och
för att möjliggöra för fler att kunna delta.
Skridsko och hockeyskola
Lag
Avgift
Träningar/vecka
Tre Kronors Hockeyskola
850 kr
1–2
Lag (åldersgrupp)
Avgift
Träningar/vecka
U8 (2007)
U9 (2006)
U10 (2005)
U11 (2004)
U12 (2003)
U13 – U14 (2002/2001)
U15 – U16 (2000/1999)
1 850 kr
3 500 kr
3 500 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 550 kr
5 950 kr
1–2
2–3
2–3
3–4
3–4
3–5
4–5
Lag
Avgift
Träningar/vecka
J18 Div 1 (1998-1997)
J20 Div 1 (1996-1995)
A-lag Div 3
Damlag
Veteraner
9 750 kr
9 750 kr
3 950 kr
1 000 kr
6
6
6
Inget aktivt lag
1–2
Ungdomslagen
Juniorlag, Dam och Senior

similar documents