akutne i hronicne komplikacije dm

Report
Doc dr Mirjana Milšević-Tošić

Dijabeticna ketoacidoza

Hiperosmolarna koma

Laktatna acidoza

Hipoglikemija - jatrogena
◦ Terapija insulinom
◦ Terapija oralnim hipoglikemicima
MITOHONDRIJE
MK
oksaloacetat
-oksidacija
Citrat
Citrat
(2) Acetil CoA
CoA
Tiolaza
Acetoacetil CoA
AcetilCoA
CoA
HMG CoA sintetaza
HMG CoA
AcetilCoA
Acetoacetat
Aceton
HMG CoA liaza
-HBDH
NADH
-hidroksibutirat
NAD+
KETOGENEZA-FORMIRANJE KETONSKIH TELA U JETRI
Sukcinat tiokonaza = gubitak
NAD+
NADH
-Hidroksibutirate
GTP-a
Acetoacetat
Sukcinil CoA
-Hidroksibutirat
dehidrogenaza
CoA transferaza
CoA
Sukcinat
2 Acetil CoA
TCA
ciklus
Acetoacetil CoA
Tiolaza
OKSIDACIJA KETONSKIH TELA U
EKSTRAHEPATIČNIM TKIVIMA
(MIŠIĆ, SRCE, BUBREG I CNS)
Enzimski kapacitet za razgradnju ketonskih tela - do 70
mg/100 ml krvi

Hiperglikemija > 14 mmol/l
Ketonemija ( RF< 0,2 mmol/l)
Ketoacidoza: do 20 mmol/l

Pojačan nastanak acetil-CoA


◦ Ubrzana lipoliza

Nemogučnost iskoriščavanja acetil-CoA
◦ Poremečaj metabolizma masti i ugljenih hidrata
◦ Nedostatak oksaloacetata
o
 nema glikolize
 pojačana glukoneogeneza
Nemogučnost uključivanja u sintezu MK zbog nedostatka NADPH



Kod dijabetesa tipa II
Visoke koncentracije glukoze > 35 mmol/l
Bez ketoacidoze

Dovoljno endogenog insulina da spreci lipolizu ali nedovoljno
za homeostazu glukoze

Visoka koncentracija glukoze i poremecaj osmotske ravnoteze
ostecuju funkcije CNS i dovode do poremecaja svesti





Glukoza
Ketonska tela
35 mmol/l
> 15 mmol/l
Urea
Kreatinin
Osmolalnost
plazme
> 15 mmol/l
>150 μmol/l
60 mmol/l
normalna/
blago povišena
55 mmol/l
400 μmol/l
323 mOsm/kg
350-450 mOsm/kg

METABOLIČKA ACIDOZA
LAKTAT > 5 mmol/l (RF 1-1,8 mmol/l)

Disbalans izmedju produkcije i reutilizacije laktata

Uzroci:

◦
◦
◦
◦
o
Smanjena perfuzija tkiva – tkivna hipoksija
Usporena oksidacija piruvata
Smanjena aktivnost piruvat dehidrogenaze
Veca kolicina piruvata se redukuje do laktata
Otežana glukoneogeneza u jetri

Neenzimska glikozilacija proteina (enzima, lipida,
DNK)
◦ Neenzimsko vezivanje glukoze za proteine




Hemoglobin
Albumin
Apolipoproteini
Imunoglobulini
◦ Reakcija karbonilne grupe glukoze i slobodne amino grupe
proteina
 N terminalna amino grupa valina
ξ
amino grupa lizina proteinskog lanca
◦ Produkti glikozilacije
 Rani
 Krajni –odmakli




α kristalin → katarakta
Imunoglobulin G → smanjena otpornost, česte infekcije
Apolipoprotein B → smanjen afinitet LDL čestica za
receptore
Modifikacija proteina sa AGE
◦ Ireverzibilna → akumuliraju se
◦ Strukturne promene : kolagen
 Promene na bazalnim membranama krvnih sudova
 Periferni krvni sudovi
 Glomerulski kapilari




PROCES KONVERZIJE GLUKOZE U SORBITOL
.
GLUKOZA SLOBODNO ULAZI U
ČELIJE ZA KOJE TRANSPORT NE
ZAVISI OD INSULINA
ALDOLAZA-REDUKTAZA VISOK
Km ZA GLUKOZU
Sorbitol – osmotski aktivna
substanca
Katarakta kod dijabetičara

.
VISOK NIVO SORBITOLA INHIBIRA ULAZAK MIOINOZITOLA U ĆELIJE
-smanjena aktivnost Na/K ATP aze
-smanjena nervna sprovodljivost
-inhibitori aldoza reduktaze je popravljaju

Angiopatija

Retinopatija

Neuropatija

Nefropatija

Infekcije

Hiperlipoproteinemije i ateroskleroza

MAKROVASKULATORNE PROMENE
◦ Oboljenja koronarnih, cerebrovaskularnih i
perifernih krvnih sudova

MIKROVASKULATORNE PROMENE
◦ Oči – retinopatije
◦ Bubreg - nefropatije
VODEČI UZROK SLEPILA U
RAZVIJENIM ZEMLJAMA

PROGRESIVNA DISFUNKCIJA
KRVNIH SUDOVA RETINE

33% DIJABETIČARA IMA SIMPTOME

DIJABETIČARI -25 PUTA VEČE RIZIK
ZA NASTANAK RETINOPATIJE

.
.
Normalan nalaz
Nalaz kod dijabetske
retinopatije

Senzorna neuropatija
◦ Gubitak osečaja bola i pritiska

Autonomna neuropatija
◦ Dovodi do gastrointestinalni, genitourinarnih,
kardiovaskularnih i seksualnih disfunkcija
◦ Suvoča kože, nastanak fisura
◦ Impotencija
◦ Ulcus sruris
55-75% AMPUTACIJA DONJIH EKSTREMITETA
ZBOG DIJABETESA
50% PREVENTABILNO

Dijabetes –vodeći uzrok oštećenja funkcije
bubrega
40% kod tipa 1 i 20% kod tipa 2

Oštećenje glomerula - glomeruloskleroza

◦ strukturne promene bazalne membrane
◦ povećana sekrecija citokina i faktora rasta
◦ povećana sinteza proteina ekstracelularnog
matriksa

Povećana propustljivost – proteinurija
◦ Mikroalbuminurija 30-300 mg/24h

Smanjena aktivnost lipoprotein lipaze
◦ Porast triglicerida
◦ Hilomikronemija

Pojacana sinteza triglicerida I holesterola u
jetri (tip II)
◦ Pojacana sekrecija VLDL
◦ Talozenje u hepatocitu

HDL frakcija nascentnog holesterola snizena

similar documents