Predstavitev - Nesnovna dediščina

Report
Kranjska Gora, 7. 11. 2014
Letni strokovni seminar koordinatorjev UNESCO ASP mreže Slovenije
Od Unescove Konvencije o varovanju nesnovne
kulturne dediščine do Registra žive kulturne
dediščine
Anja Jerin
[email protected]
Slovenski etnografski muzej
Koordinator varstva žive kulturne
dediščine
© A. Jerin, 2014
Nesnovna kulturna
dediščina
 Unescova Konvencija o varovanju
nesnovne kulturne dediščine (2003)
 32. konferenca Unesca v Parizu
 Termin: NESNOVNA
© A. Jerin, 2014
Po Unescovi Konvenciji nesnovna
kulturna dediščina
»pomeni prakse, predstavitve,
izraze, znanja, veščine in z njimi
povezana orodja, predmete, izdelke in
kulturne prostore, ki jih skupnosti,
skupine in včasih tudi posamezniki
prepoznavajo kot del svoje kulturne
dediščine. Skupnosti in skupine
nesnovno
kulturno
dediščino,
preneseno iz roda v rod, nenehno
poustvarjajo kot odziv na svoje
okolje, naravo in zgodovino, in
zagotavlja občutek za identiteto in
neprekinjenost
s
prejšnjimi
generacijami, s čimer spodbuja
spoštovanje do kulturne raznolikosti
in človeške ustvarjalnosti«.
Priprave na ratifikacijo Konvencije v Sloveniji
 2004: → Okrogla miza o nesnovni kulturni dediščini v luči Unescove Konvencije
v SEM (ICOM, ISN, GNI, SEM)
→ tematska številka Etnologa
 2005: → Dnevi evropske kulturne dediščine
→ Publikacija Nesnovna kulturna dediščina (Ljubljana: ZVKDS)
→ Okrogla miza Izziv poustvarjanja nesnovne dediščine v luči njenega varovanja
(KD Folk Slovenija) v SEM
 2006-2008: → Ciljni raziskovalni projekt:
Register nesnovne kulturne dediščine
kot sestavni del enotnega registra
kulturne dediščine
 2008: ratifikacija Konvencije
© A. Jerin, 2013
Živa kulturna dediščina
 Zakon o varstvu kulturne dediščine
(2008), Pravilnik o registru kulturne
dediščine, Pravilnik o seznamih zvrsti
dediščine in varstvenih usmeritvah
 Termin: ŽIVA
 Koordinator varstva žive kulturne
dediščine
 Register žive kulturne dediščine
 Živa mojstrovina
© A. Jerin, 2013
Koordinator varstva žive
kulturne dediščine
 2009 – 2010: Inštitut za slovensko
narodopisje ZRC SAZU
 2011 – : Slovenski etnografski muzej
© A. Jerin, 2014
 Naloge Koordinatorja:
→ identificiranje, dokumentiranje,
preučevanje,
vrednotenje
in
interpretacija nesnovne kulturne
dediščine,
→ svetovanje nosilcem nesnovne
kulturne dediščine glede njenega
celostnega ohranjanja,
→ pripravljanje predlogov za vpis v
Register žive kulturne dediščine in za
razglasitve živih mojstrovin ter
→ sodelovanje pri pripravi nominacij
za vpis na Unescova seznama in v
Register.
© A. Jerin, 2011
Register žive kulturne
dediščine
 Seznam enot nesnovne kulturne
dediščine → območje Republike
Slovenije
 6 zvrsti: ustno izročilo in ljudsko slovstvo,
uprizoritve in predstavitve, šege in
navade, znanja o naravi in okolju,
gospodarska znanja in veščine, drugo
 Register vodi MK RS
(http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in
_registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_r
egistriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/)
 Pobudo → vsak
 Predlog → Koordinator
© A. Jerin, 2014
 Vpis enot nesnovne kulturne dediščine v
Register žive kulturne dediščine:
→ Glede na geografsko razširjenost
pojava:
• na eni lokaciji
• na širšem območju (regiji)
• na celotnem območju RS
→ Glede na število nosilcev:
• en nosilec
• več nosilcev
© A. Jerin, 2013
 Prva enota: Škofjeloški pasijon (2008)
 Aktualno stanje (6. 11. 2014):
37 enot, 78 nosilcev
 Enote nesnovne kulturne
dediščine → NOSILCI!
 Zaščitni znak Registra →
 Potrdilo o evidentiranju v Register
© A. Jerin, 2013
 ZVKD 1 → izrazit dosežek ustvarjalnosti
ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti,
je pomemben del življenja na območju
Republike Slovenije ali njenih regij,
ali predstavlja pomemben vir za razumevanje
zgodovinskih procesov, pojavov ter
njihove povezanosti s sedanjo kulturo
→ ŽIVA MOJSTROVINA
 5 živih mojstrovin državnega pomena:
→ Škofjeloški pasijon
→ Cerkljanska laufarija
→ Drežniški in Ravenski pust
→ Izdelovanje ljubenskih potic
→ Tradicionalno izdelovanje kranjskih
klobas
© A. Jerin, 2014
Varovanje nesnovne kulturne dediščine na mednarodni
ravni
 → Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
→ Seznam nesnovne kulturne dediščine, ki jo je nujno nemudoma zavarovati
→ Register dobrih praks varovanja nesnovne kulturne dediščine
 Republika Slovenija (2013): 2 nominaciji
↓
Škofjeloški pasijon (2014)
Tradicionalno izdelovanje kranjske klobase (2015)
© A. Jerin, 2012
Prijava na Unesco
Register žive kulturne dediščine
↓
živa mojstrovina državnega pomena
↓
nominacija za Unescov Reprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
 Prijavni obrazec:
→ 31. marec
→ v angl./franc. jeziku
→ 10 fotografij
→ video prikaz (10 min, v angl./
franc. jeziku)
© A. Jerin, 2014
Promocija nesnovne kulturne
dediščine Slovenije
 Spletna stran Koordinatorja:
http://www.nesnovnadediscina.si
 Publikacije: Priročnik o nesnovni kulturni dediščini
(2012), Promocija nesnovne kulturne dediščine:
Ob 10. obletnici Unescove Konvencije (2014)
 Dogodki: → razstave
→ predstavitve nosilcev
→ delavnice
→ mednarodna strokovna srečanja
Kontakti in informacije
 http://www.nesnovnadediscina.si
 http://www.etno-muzej.si
 Koordinator varstva žive kulturne dediščine
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana
 Kontaktne osebe:
mag. Adela Pukl
[email protected]
dr. Nena Židov
[email protected]
Anja Jerin
[email protected]
© A. Jerin, 2013

similar documents