ABN Amro Basel III Presentatie

Report
Basel III toegelicht
externe presentatie
Hoe is Basel III tot stand gekomen?
Banken bleken over te weinig
liquiditeitsbuffers te beschikken:
liquiditeit was altijd beschikbaar
Banken hadden een
sterke focus op omzet
Banken hadden te weinig kapitaal
en daarbij was het kapitaal van
onvoldoende kwaliteit
Kredietcrisis
Banken leenden makkelijk
teveel geld uit, in verhouding tot het
kapitaal wat zij beschikbaar hadden
Gebrek aan gemeenschappelijke taal tussen
beleidsmakers en uitvoerders
Basel III
Banken worden
stabieler
Banken zijn beter in
staat om (onverwachte)
verliezen op te vangen
Banken kunnen
beter aan hun
liquiditeitsverplichtingen
voldoen
2
Wat houdt Basel III in?

4 ratio’s
1. Kapitaal Ratio
2. Hefboom Ratio
Hogere kwaliteit en kwantiteit
van kapitaal
Banken dienen een gezonde
verhouding van geleend en eigen
vermogen aan te houden
Basel III
3. Liquiditeit Ratio
Banken dienen voldoende liquide
middelen ter beschikking te hebben
om te voldoen aan de potentiële
betalingsverplichtingen in een
stresssituatie van 30 dagen
4. Stabiele Funding Ratio
Banken dienen voldoende langjarige
(> 1 jaar) spaargelden en (obligatie)
leningen aan te trekken voor de
financiering van de langlopende
financieringsverplichtingen (> 1 jaar)
3
1. Kapitaal Ratio: Banken moeten meer kapitaalbuffers aanhouden
De minimale eisen ten aanzien van het door banken aan te houden kapitaal op risico gewogen activa wordt
verzwaard: Er moeten meer buffers worden aangehouden en van hogere kwantiteit en betere kwaliteit (op
aandelenkapitaal en winstreserves). Kapitaal wordt hierdoor schaarser.
Basel III*
11,5-15,5%
1-2,5%
Systeem buffer – Een buffer voor systeem banken. Deze banken zijn vanwege
hun grootte, complexiteit en verbondenheid met andere banken zo belangrijk voor
het financiële systeem, dat zij als ‘too big to fail’ kunnen worden beschouwd.
(Internationale banken moeten mogelijk een extra 1% buffer aanhouden)
0-2,5%
Oud
(Basel II)
8%
2,5%
Conservatieve buffer – Extra vaste kapitaal buffer
3,5%
Achtergesteld kapitaal – Banken mogen minder kapitaal aanhouden in de vorm
van achtergestelde leningen
6%
4,5%
2%
Anti-cyclische buffer – Deze buffer beweegt zich tegen de economische
conjunctuur in (m.a.w.: deze buffer wordt opgebouwd in goede tijden)
Kern kapitaal – Banken moeten meer kernkapitaal (aandelenkapitaal en
winstreserves) aanhouden. Voor dit kernkapitaal gelden strenge eisen
* Alle percentages zijn minimum percentages en staan nog ter discussie
4
1. Kapitaal Ratio: Voorbeeld kapitaal effecten op een krediet
Minimale kapitaaleis: 15,5%
Gewenst rendement: stel 10% (gem. rendement dat beleggers/aandeelhouders verwachten)
A. Product component
Hypothecair
gedekte lening
10.000.000
Stel RWA* = 25%=
2.500.000
B. Berekening
Basel II
€ 2.500.000
Basel II capital
target 8%
Rendement op
vermogen 10%
€ 20.000
20bps
Basel III
€ 2.500.000
Basel III capital
target 15,5%
Rendement op
vermogen 10%
€ 38.750
38.7bps
• Het RWA (risico gewogen activa) wordt bepaald aan de hand van het
risicoprofiel van de klant, de waarde van de ingebrachte zekerheden, type product
en limiet
Toename
kosten kapitaal
€ 18.750
±19 bps
5
2. Hefboom Ratio legt grenzen aan onbeperkte balansgroei
Hefboom Ratio
Banken dienen een gezonde verhouding van geleend en eigen vermogen aan te
houden.
Doel: ongewenste balansverlenging voorkomen.
Kernkapitaal (aandelenkapitaal en winstreserves)
≥ 3%
Hefboom Ratio
Totale bruto uitzettingen incl. niet gebruikte kredietruimte
6
3. Liquiditeit Ratio: Nieuwe regel voor liquiditeit op korte termijn
Liquiditeit Ratio
Banken dienen voldoende liquide middelen ter beschikking te hebben om te
voldoen aan de potentiële betalingsverplichtingen in een stresssituatie van
30 dagen.
Banken moeten een adequate liquiditeitsbuffer aanhouden van hoge kwaliteit
(geld bij centrale banken en hoogwaardig staatspapier).
Deze buffer moet voldoende zijn om binnen 30 dagen aan alle potentiële netto
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen wanneer de banken/markt in een
stresssituatie zou verkeren.
Wat is een stresssituatie?
Een substantiële verslechtering van de positie van een bank/markt (bijvoorbeeld door
een afwaardering van de rating, run-off van deposito’s of verhoogde volatiliteit van de
markt).
7
3. Liquiditeit Ratio: Voorbeeld van de effecten van de liquiditeit ratio op credit geld
Zakelijke klant met > € 1.000.000 credit geld / betalingsverkeer
Ja
≤ 30 dagen
Ja
Huisbankier
relatie
Nee
Nee
Bedrijven,
centrale banken
en overheid
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€ 250.000
Ja
Cash out*
factor
75%**
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€ 750.000
Ja
Cash out*
factor
100%
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€ 1.000.000
Cash out
factor
0%
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€0
Nee
Financiële
instellingen
+ overig
> 30 dagen
Cash out*
factor
25%**
Ja
* Cash out = verwachte uitstroom in een stresssituatie
** Cash out factorpercentages staan nog ter discussie
8
3. Liquiditeit Ratio: Voorbeeld van de effecten van de liquiditeit ratio op kredieten
Zakelijke klant met > € 1.000.000 limiet waarvan € 500.000 ongebruikt is
Krediet: contractueel
niet herroepbaar/
herroepbaar onder
voorwaarden
Ja
Klant is
geen financiële
instelling
Ja
Zakelijk, bedrijven,
centrale banken
en overheid
Ja
Credit
faciliteit
Ja
Cash out*
factor
10%**
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€ 50.000
Cash out*
factor
100%**
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€ 500.000
Cash out*
factor
100%
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€ 500.000
Cash out
factor
0%
Benodigde
liquiditeitsbuffer
€0
Nee
Nee
Liquidity
faciliteit
Nee
Nee
Ja
Klant is
een financiële
instelling
Krediet: onmiddellijk
herroepbaar zonder
kennisgeving/voorwaarden
Ja
* Cash out = verwachte uitstroom in een stresssituatie
** Cash out factorpercentages staan nog ter discussie
9
4. Stabiele Funding Ratio: Nieuwe regel voor liquiditeit op lange termijn
Stabiele Funding Ratio
Dit is een ratio voor lange termijn liquiditeit.
Alle uitstaande kredieten (langer dan 1 jaar) moeten een bank kunnen funden met
kernkapitaal, spaargelden en (obligatie)leningen met minimaal dezelfde looptijd.
Uitstaande kredieten ( >1 jaar)
≥ 100%
Stabiele Funding Ratio
Kernkapitaal, spaargelden en/of obligatie leningen ( >1 jaar)
10
Wat is de impact voor u als klant?
BASEL III
Kapitaal Ratio
Impact voor de klant
Kredietverlening wordt duurder door
hogere kapitaalskosten voor de bank
Hoe kunt u de impact verlagen?
Jaarcijfers tijdig beschikbaar hebben
Meer of betere zekerheden kunnen kosten verlagen
Alternatieve vormen van financiering, zoals Lease en factoring
zijn vaak een betere keuze
Verbeter uw balans-, rentabiliteit- en kasstroom verhoudingen.
Dit verbetert uw risicoprofiel
Hefboom Ratio
Ongebruikte kredietruimte van klanten
kost de bank kapitaal. Deze kosten
zullen uiteindelijk bij de klant in
rekening worden gebracht
Betere afstemming van kredietruimte aan de werkelijke
financieringsbehoefte zal kostenbesparend werken
Liquiditeit
Ratio
Banken moeten hoge en dure
liquiditeitsbuffers aanhouden voor tijden
van stress
Kies voor één bank als huisbankier, dit werkt kostenverlagend
Haal meer rendement uit overtollige liquiditeiten
Zet overtollig credit geld vast voor een langere tijd (> 1 maand)
Ongebruikte kredietruimte van klanten
kost de bank kapitaal. Deze kosten
zullen uiteindelijk bij de klant in
rekening worden gebracht
Stabiele
Funding Ratio
Banken moeten de looptijd van
uitzettingen en ontvangsten beter op
elkaar afstemmen
Betere afstemming van kredietruimte aan de werkelijke
financieringsbehoefte zal kostenbesparend werken:
Beter beheer van werkkapitaal (cashmanagement)
Stel een liquiditeitsprognose op (korte /lange termijn)
Het wordt aantrekkelijk om credit geld langer vast te zetten
(langer dan 1 jaar)
11
Basel III Waar zijn andere banken mee bezig?
Generieke strategische Veranderen van
initiatieven
klant mix
Focus op thuismarkten en winstgevende
klantsegmenten
Reduceren niet-kern / niet meer
winstgevende business
Reduceren van risicovolle portefeuilles
Verander product
mix
Verschuiving product focus richting lange
termijn deposits, fee producten en cash
management
Strategische initiatieven gedreven door banken relatieve marktpositie
12
Basel III Samengevat
Kapitaal wordt schaarser
Prijzen zullen stijgen
Prijsverschillen ontstaan door producten / risicoprofiel /
klantrelatie
Veranderende relatie met de bank
Keuze voor één bank als huisbankier wordt belangrijker
Focus op alternatieve financieringsvormen
Meer maatwerk in kredietverlening
Banken worden stabieler
Het gehele financiële systeem wordt stabieler
Bedrijven moeten zelf ook kritischer naar hun
financiële bedrijfsvoering kijken
13
VRAGEN?

similar documents