Hva er det med Medier og kommunikasjon?

Report
Hva er det
med
Medier og
kommunikasjon?
Synnøve H. Amdam, stipendiat
Avdeling for kulturfag,
Høgskulen i Volda
Epost: [email protected],
Tlf: 97070974
Kristin Halvorsen, presentasjonen av St.m.
20, 15.mars:
“Forskerne og fylkene mener at MK
må flyttes til studiespesialisering”
Mitt spørsmål:
Hvilke forskere og hva har de egentlig forsket
på?
Eneste forskningsreferanse i Stm. 20
om MK: Vibe m.fl. 2012
Vibe m.fl. MENER at MK bør være
studiespesialiserende «fordi 97 prosent av de
som oppnår kompetanse til normert tid går ut
med studiekompetanse» (s. 11)
Eneste forskningsreferanse i Stm. 20
om MK: Vibe m.fl. 2012
MEN: Meningen er ikke basert på egne
forskningsfunn i rapporten, tvert i mot:
Kompetanseoppnåelse: «Dessuten finner vi en
positiv effekt av å ha gått på de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene Naturbruk og Medier
og kommunikasjon sammenliknet med de tre
studieforberedende utdanningsprogrammene.
For påbyggselevene finner vi ingen effekt
sammenliknet med studieforberedende» (s.79)
Eneste forskningsreferanse i stm. 20
om MK: Vibe m.fl. 2012
Vibe m.fl. har ikke vurdert:
- hvorfor 97% tar studiekompetanse
- hybride løp – er ikke nevnt eller vurdert
MEN: tallene de bruker viser at hybride løp er
de som gir større gjennomføringsgrad,
utenom karakterer inn i vgs (s.77, s.79, s.80)
OG: Andre evalueringsrapporter av KL
konkluderer annerledes (Aakrog 2012):
- Hybrid som framtidsretta løsning
Hva er interessant med MK?
Hva gjør MK til det mest oversøkte
programmet i norsk skole?
• 1,34 elever per plass i 2012 = høyest
oversøking per plass
Hva gjør MK til det yrkesretta programmet som
har minst frafall?
• Høy gjennomføring: 82,5% innen 5 år
• vs yrkesfag generelt: 57% innen 5 år
(Utdanningsspeilet 2012)
Våre undersøkelser:
• Nasjonal spørreundersøkelse til alle MK-lærere
(n: 384)
• Nasjonal spørreundersøkelse til alle 3.klasser på MK
(n: 635) – UiO: Morgendagens medieprodusenter 2
• 2 casestudium på sammenlignbare skoler, men en
hovedforskjell:
• en skole med studieforberedende tradisjon
• en skole med yrkesfaglig tradisjon
=> lærerkollegium med forskjellig bakgrunn + ulike rammevilkår
• Intervju m. MK-lærere, fellesfagslærere, ledere og
elever, observasjon og dokumentstudier
Våre undersøkelser:
Har bl.a. sett spesifikt på:
- Hva gjør MK interessant for elevene?
- Hvordan tenker elevene MK inn i sitt
utdanningsløp?
- Hvordan er MK organisert?
- Hvordan er MK som læringsarena?
- Hva slags kompetanse oppleves det at MK gir?
Hva gjør MK interessant for
elevene?
•
•
•
•
Medieproduksjon og kreativt prosjektarbeid
«Andre typer» lærere og arbeidsmåter
Nærhet til og relevans for arbeidslivet
Interessant vei til studiekompetanse
Hvordan tenker 3MK-elevene MK
inn i sitt utdanningsløp?
• 95% hadde MK som førstevalg
• 30% oppgir ønske om å jobbe i mediebransjen
som viktigste grunn til valg av MK
• Hva vil de gjøre (rett) etter MK?
• 36% jobbe i media eller studere mediefag
• 37% studere noe annet
• 27 % vet ikke eller vil jobbe med noe annet
MEN: Vi vet ikke hva de faktisk gjør etter vgs
eller tre år seinere
Hvordan er MK organisert?
– et flertall av MK-linjer har løst opp i
tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter:
- Prosjektbasert på tvers av mediefagene, men
ikke med fellesfagene
- Team- og kompetansebasert undervisning
- Kompetansemål og prosjektmål styrende
- Organiseringen er ofte på tvers av resten av
skolens organisering
Hvordan er MK som læringsarena?
Kjennetegn:
Læringsmiljø som arbeidsfellesskap
• Arbeidslivsretta læringsmåter
• Gjennomføring av reelle prosjekter og
produksjoner
• Fleksibel organisering
- Entreprenørskap og bedriftssamarbeid
- Samarbeidslæring og deltakende pedagogikk
Hvordan er MK som læringsarena?
Hva kjennetegner den typiske MK-lærer og
elev?
Lærerrolla beskrevet som teamleder,
medarbeider og veileder – fleksible og «unge»
av elevene
Elevrolla beskrevet som selvstendig og kritisk,
sosialt og faglig ansvarlig, målretta og kreativ,
men også som ustrukturerte av lærere i andre
fag
Opplevd samfunnsnyttig
kompetanse etter MK?
Sosial kompetanse og selvstendighet
Arbeidslivsforståelse
Kreativ problemløsning
Kritisk samfunnsrefleksjon
Produksjonskompetanse
Digital/mediekompetanse
Hvordan henger dette sammen
med Stortingsmelding 20?
Før Kunnskapsløftet:
Utviklingen mot et mer kunnskapsdrevet samfunn
berører skolen på flere måter. For det første vil det bli stilt
økte krav til skolene som lærende
organisasjoner. […]
Kompetansen må utvikles, deles og tilpasses
organisasjonens behov. Det betyr igjen at det er behov
for å løse opp i tradisjonelle strukturer og
arbeidsmåter på skolene.
(Kultur for læring. Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003-2004 s. 23).
Hva er et kunnskapsdrevet samfunn?
•
•
•
•
•
•
Fleksibelt og dynamisk arbeidsmarked
Lærende organisasjoner (Kvalitetsarbeid)
Selvstyrte arbeidsgrupper
Målstyring
Kreativitet
Relasjonelt og kontekstuelt – den vanskelige
samhandlingen
• Myndiggjøring: Individuelt og kollektivt ansvar
•Henta fra evalueringene av Kunnskapsløftet presentert 31.10.2012:
http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/presentasjoner-sluttkonferanse-evakl/
Kunnskapsdrevet = skapende
Skapende samfunn er samfunn som verdsetter
nysgjerrighet, kunnskapstørst og
skapertrang.
[…]
Skapende mennesker er mennesker som deler
innsikter og erfaringer og bruker sin kreativitet til
å få frem nye og bedre løsninger.
(Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og handelsdepartementet, 2008-2009)
Hvordan skaper man skapende
mennesker?
•
•
•
•
•
Nysgjerrige
Kunnskapstørste
Delende
Kreative
Med skapertrang?
Måler vi dette i norsk skole?
Og utdanner vi dem?
Hva sier forskerne i evalueringene av
Kunnskapsløftet?
Har blitt mer mål- og vurderingsfokuserte etter
LK06, men kan ha medført mindre tverrfaglig
arbeid og mer fokus på enkeltfag og
fagspesifikke arbeidsmåter.
(Rasmussen 31.10.2012).
MEN:
• Små endringer i utdanningsvalg,
gjennomstrømming og frafall i vgs.
Hva sier forskerne i evalueringene av
Kunnskapsløftet?
• PTF vurdert positivt for sammenheng teoripraksis
• Behov for å tenke hybride løp mellom studieog yrkeskompetanse (Aakrog 31.10.2012)
MEN:
• Lite om motivasjon, kreativitet og skaperevne
Hva sier andre utdanningsforskere?
Technology can and does, with the teacher
as activator, influence outcomes for the
better when it reinforces, extends and
deepens students’ learning opportunities.
Hattie J (2011) Visible Learning for Teachers: Maximising Impact on
Learning, London: Routledge)
Hva sier andre utdanningsforskere?
Among the most promising experiments in
education today are […] hybrid schooling,
which combines great teaching, great technology
and much more independent learning. […]
Through project-based learning and
community internships, students take on realworld challenges and come up with innovative
solutions.
Barber, Donnelly and Rozvi (2012) Oceans of Innovation: The Atlantic, the
Pacific, global leadership and the future of education
(p. 56)
EU og UNESCO – kreativ og kritisk
mediekompetanse som kjernekompetanse
for framtidas borgere
Stortingsmelding 20:
Hva er egentlig problemet med MK når dette
er hovedbekymringa for vgs (s. 104):
• Frafall
• Bare 15 prosent av det totale elevkullet
avslutter med fag- eller svennebrev eller
yrkeskompetanse
• Relevans for samfunnets og arbeidslivets
framtidige behov for kompetanse
•
Stortingsmelding 20:
MK flyttes fordi 97% vil ha studiekompetanse.
Hvor mange vil ha studiekompetanse i andre
yrkesfag? Satt på spissen: er det yrkesfagselever som ikke ønsker studiekompetanse? Hva
var målet med hybriden? Forskning?
• St.m. 20 sier generelt at:
• Det kan se ut til at mange elever planlegger et
løp med to år på yrkesfag og ett år med
påbygging til generell studiekompetanse.
Stortingsmelding 20:
MK flyttes fordi bare rundt 100 elever går ut i
lære etter to år.
Er det flere plasser enn elever som vil ha dem?
Hvor mange kunne tenke seg å få både fagbrev
og studiekompetanse? Forskning?
• St.m. 20: 2012-13: 191 elever som søkte
læreplass, samlet sett formidlet 101
lærekontrakter innenfor utdanningsprogrammets lærefag.
Stortingsmelding 20:
Fordi elevene får et svakere utgangspunkt for
høyere utdanning. (s. 114)
Hva slags høyere utdanning er de ikke godt nok
forberedt på? Forskning på at de stiller
dårligere?
Er studiespesialisering godt grunnlag for all
høyere utdanning?
Stm. 20:
Vil få 365t religion og etikk, eldre historie,
geografi og fremmedspråk i stedet for 421t PTF
Hva er egentlig problemet med MK?
1. Frafall
• Høy søknad (1,34 elever per plass i 2012 =
høyest oversøknad per plass)
• Høy gjennomføring: 82,5% innen 5 år - på nivå
med studiespes. retningene) vs yrkesfag
generelt: 57% innen 5 år (Utdanningsspeilet 2012)
- Vibe m. fl.: Kompetanseoppnåelse økt 3% for
MK etter Kunnskapsløftet (s. 94)
Hva er egentlig problemet med MK?
2. Bare 15 prosent av det totale elevkullet
avslutter med fag- eller svennebrev eller
yrkeskompetanse
- Lav andel lærlinger (3%), men også få læreplasser
- Bare tre fagområder vs 11 på Naturbruk, 60 på
Teknikk og industriell produksjon
- Nesten dobbelt så mange som ønsker læreplasser
som får det (191/101)
Spørsmål: Hva er yrkeskompetanse på
mediefeltet? Kan det være mer/noe annet enn
lærlingeordning?
Hva er egentlig problemet med MK?
3. Relevans:
Et godt grunnlag for livslang læring: godt
grunnlag for yrkesutøvelse, læring og utvikling i
arbeidslivet og i høyere utdanning ved både å
bygge på grunnskolen og å orientere seg mot
arbeidslivet og høyere utdanning.
- For Norges som kunnskapssamfunn: Ja.
- For høyere utdanning – ikke forska på
- Konkret for arbeidsliv – ikke forska på
Hva er egentlig problemet med MK?
4. Prinsippet om fleksibilitet i St.m. 20. Hvor
ble det av dette i vurderinga av MK:
• Alternative veier gjennom videregående
opplæring må anerkjennes
• Fleksibilitet i videregående opplæring skal gi
mulighet for fordypning og tilpasning etter
elevers ulike valg og ulikheten mellom
fagområder.
Hvorfor er ikke fagområdet og programmet
spesifikt evaluert før en vil flytte MK?
Takk for oppmerksomheten!
Synnøve H. Amdam, stipendiat
Avdeling for kulturfag,
Høgskulen i Volda
Epost: [email protected],
Tlf: 97070974

similar documents