profesionālās ievirzes izglītības programmas

Report
MK noteikumu projekts
“Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un
dejas izglītības programmas”
stājas spēkā 01.01.2012.
Jaunu MK noteikumu izdošanas pamats
04.03.2010. Grozījumi Izglītības likuma 14.panta 26.punktā attiecībā uz
MK kompetenci
Pašreizējā redakcija
26) nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes
Redakcija no 01.01.2012.
26) nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
izglītības programmas
Grozījumu pamatojums – nodrošināt vienlīdzīgas tiesības pretendēt uz valsts
budžeta finansējumu visām iestādēm, kas īsteno akreditētas izglītības
programmas un izsniedz valsts atzītu izglītības dokumentu, neatkarīgi no
iestādes dibinātāja
MK noteikumu projekta izstrāde
Pamatojoties uz V.Dombrovska valdības rīcības plānu un likumā noteikto
deleģējumu izveidota starpministriju darba grupa, kurā ietilpst
pārstāvji no IZM, KM, KNMC, LPS, RD, sporta izgl. iestāžu pārstāvji.
Darba grupas uzdevums: izstrādāt un līdz 15.06.2011. iesniegt
izskatīšanai izstrādāto MK noteikumu projektu.
Darba grupa izstrādāja divus atsevišķus MK noteikumu projektus:
1. MK noteikumi, kas attiecas uz sporta profesionālās ievirzes izglītības
programmu finansēšanu;
2. MK noteikumi, kas attiecas uz mūzikas, mākslas un dejas
profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanu.
2011.g. jūlijā-augustā KM un KNMC veic noteikumu projekta sabiedrisko
apspriešanu
MK noteikumu mērķi
1) Paredzēt tādu valsts finansēšanas kārtību profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām,
lai Latvijas kultūrizglītības sistēma savā darbībā sasniegtu
savus mērķus – nodrošinātu kultūrizglītības pieejamību,
plašu talantu atlasi un to attīstību
2) Piedāvāt dažāda līmeņa profesionālās kultūrizglītības
programmas atbilstoši audzēkņu atšķirīgajām vajadzībām un
interesēm
3) Radīt labvēlīgus apstākļus kultūrizglītības programmu
īstenošanai visos Latvijas reģionos, piedāvājot atbilstošu
finanšu nodrošinājuma un kompensācijas mehānismu
MK noteikumu būtība
1) Apmaksājamās likmes uz vienu audzēkni noteiktas atbilstoši
īstenojamajām programmām
2) Finansējums tiek piešķirts pedagogu samaksai
3) Tiek finansētas programmas, nevis iestādes – var pieteikties dažādi
dibinātāji pie nosacījumiem, ka dibinātājs ir akreditēta izglītības
iestāde un tajā ir ne mazāk kā 30 audzēkņu
4) Dibinātājs var uzņemties īstenot plašāku programmu (ar lielāku
stundu skaitu), izmantojot daļu no valsts finansējuma
5) Līdz 2014.gadam tiek noteikts pārejas periods:
- pakāpeniska pāreja uz pamatprogrammu finansēšanu
- izlīdzinās zaudējumus tām skolām, kurām noteikumi rada
ievērojamu samazinājumu
- dotācijas saņēmējs var izlietot līdz 15% no dotācijas izglītības
iestāžu vadītāju atalgojuma apmaksai
Pašvaldību ieguvumi no jaunajiem
noteikumiem
• Pašvaldības vadītājam plašākas iespējas iesaistīt skolu
novada kultūras dzīves veidošanā
• Pašvaldībām rodas iespēja sakārtot savu saimniecību, mazās
saimnieciski nerentablās izglītības iestāžu administrācijas
apvienojot. Pie saprātīgas līdzīgu profilu iestāžu administrāciju
apvienošanas ieguvēji būs bērni un viņu vecāki, iegūstot
daudzveidīgākas personības attīstības perspektīvas
• Iestādes var apkalpot lielāku audzēkņu skaitu.
Pašreizējais normatīvais regulējums par finansēšanu
 Izglītības likums
59.pants. Izglītības sistēmas finansēšanas avoti
 Valsts izglītības iestādes finansē no valsts budžeta saskaņā ar gadskārtējo valsts
budžeta likumu.
 Pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Valsts piedalās
pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā paredzētajos gadījumos.
 Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts piedalās privāto izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
finansēšanā.

Izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
1) ziedojumu un dāvinājumu veidā;
2) sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā vai satversmē noteiktajos gadījumos;
3) no citiem ieņēmumiem.
Pašreizējais normatīvais regulējums par finansēšanu:
 Izglītības likuma 60.pants. Izglītības iestāžu finansēšanas kārtība
 Izglītības iestāžu dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu,
ievērojot;
•
•
•
izglītības programmu īstenošanas izmaksas,
izglītības iestāžu uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus,
izglītojamo uzturēšanas izdevumus izglītības iestādē.
 Pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs tiek
nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.
 Pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto
izglītības programmu pedagogu darba samaksas finansēšanā.
Pieteikumu iesniegšana un izvērtēšana
No 2012.gada septembra visiem audzēkņiem būs
jābūt reģistrētiem VIIS – tas atvieglos objektīvu
audzēkņu skaita noteikšanu.
KM nosaka maksimāli no valsts budžeta
finansējamo audzēkņu un pedagogu likmju
skaitu, pēc tam šīs likmes sadala, ņemot vērā
pieteikumus.
Valsts budžeta finansējuma aprēķināšana
Vienas izglītības programmas finansējuma apjoms
attiecīgajā iestādē:
F=I x P x A x N x (1+S)
•
•
•
•
•
•
F – izglītības programmas (mūzika, māksla vai deja) finansēšanas apjoms gadā attiecīgajā
izglītības iestādē;
I – no valsts budžeta finansēto audzēkņu skaits izglītības programmā attiecīgajā iestādē;
P – attiecīgajā programmā uz vienu audzēkni apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī;
A – vienas pedagoģiskās likmes atalgojums, ņemot vērā attiecīgajā gadā pieejamos valsts
budžeta līdzekļus, bet ne mazāks kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba samaksa
pedagogiem ar darba stāžu virs 10 gadiem;
N - mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;
S – normatīvajos aktos noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
(procentos), kāda noteikta darba devējam vispārējā gadījumā.
Kopējais dotācijas apjoms izglītības iestādei ir visu
iestādes īstenoto izglītības programmu finansēšanai
paredzēto līdzekļu summa
Vienas izglītības programmas finansējuma apjoms
attiecīgajā iestādē (piemērs)
Skolas audzēkņu skaits:
Mūzika (20V) – 100 audzēkņi
Māksla (20V) – 50 audzēkņi
Deja – 20 audzēkņi
F(mūzika) = 0,113x100x255x12x1,2409=42908 Ls/gadā
F(māksla) = 0,06x50x255x12x1,2409=11391 Ls/gadā
F(deja) = 0,05x20x255x12x1,2409=3797 Ls/gadā
FKOPĀ= 42908+11391+3797=58096 Ls/gadā
Vienas izglītības programmas finansējuma
apjoms attiecīgajā iestādē (piemērs)
Ja izglītības iestādēm dotācijas apmēra samazinājums,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir lielāks par 15%, un tās
atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1) izglītības iestāde ir vienīgā profesionālās kultūrizglītības
iestāde savā novadā;
2) izglītības iestādēm novadā kopā dotācijas apmēra
samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir lielāks
par 15%,
tad darbojas kompensācijas mehānisms – papildus
finansējuma piešķīrums.
Paldies par uzmanību!

similar documents