Work package praktikkurs - Institutionen för kulturvård

Report
Institutionen för kulturvård
WORK PACKAGE
WORK PACKAGE INDIVIDUELL KURS/ PRAKTIK
MASTERPROGRAM I KULTURVÅRD
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet
Denna handledning riktar sig till dig som under din masterutbildning väljer att genomföra ett
praktiskt träningsmoment i en individuell kurs.
För att du ska kunna examineras på kursen krävs följande:
1) att det finns en skriftlig överenskommelse mellan Institutionen för kulturvård och
praktikplatsen om att man är beredd att ta emot dig under den aktuella kurstiden
2) att du aktivt genomför tilldelade arbetsuppgifter på praktikplatsen, deltar i verksamheten och
är närvarande under arbetstid motsvarande heltid
3) att du löpande skriver en kursdagbok (se instruktioner nedan)
4) att du skriver en praktikrapport (se instruktioner nedan)
1. Överenskommelse om praktik
Institutionens masterkoordinator svarar för att kontakten etableras med den praktikplats som är
aktuell och att en skriftlig överenskommelse görs. Du kommer själv överens med din handledare
på arbetsplatsen om tider och arbetsuppgifter.
2. Genomförande av praktik
Efter genomförd kurs/praktik tar masterkoordinatorn kontakt med din handledare på
arbetsplatsen som meddelar om och hur praktiken har genomförts.
3. Kursdagbok
Under praktiktiden förväntas du kontinuerligt föra kursdagbok. Syftet med dagboken är att den
dels ska fungera som en slags minnesanteckningar över vad du har gjort under praktiktiden och
dels att den ska ge tillfälle till analys och reflektion. Samtidigt kan du använda den som underlag
till din praktikrapport. Omfattningen bör vara 10-15 rader per dag och kursdagboken skrivs på
samma sätt som praktikrapporten.
4. Praktikrapport
Praktikrapporten skall omfatta cirka 6-8 A4-sidor och vara skriven med Times normal, 12pkt,
enkelt radavstånd samt innehålla följande delar som beskrivs mer utförligt nedan:
-
En motivering till hur det praktiska momentet platsar i din utbildning
En detaljerad beskrivning av hur träningen har genomförts och vilka resultat den har gett
-
En kort beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för kulturvård
WORK PACKAGE
4.1 En motivering till hur det praktiska momentet platsar i din utbildning
I motiveringen klargör du för det övergripande syftet för praktiken. Denna skall ha en tydlig
målsättning och du ska redogöra för följande: Hur bidrar momentet till dina studier? Utgör det
en fördjupning eller en breddning? Hur förhåller det sig till dina tidigare studier och hur pekar
det framåt mot ditt examensarbete? Vilka förväntningar har du på praktikplatsens möjligheter
att fördjupa eller bredda dina studier?
4.2. En beskrivning över hur det praktiska momentet har genomförts och vilka resultat det har
gett
Beskriv innehållet i praktikmomentet; vad du har gjort, vilka arbetsuppgifter du har fått
genomföra och hur dessa ingår i arbetsplatsens verksamhet. Beskriv också de konkreta resultaten
av dina arbetsuppgifter under praktikmomentet, både på arbetsplatsen och i relation till dina
studier.
4.3. Arbetsplatsbeskrivning
I arbetsplatsbeskrivningen gör du en kort beskrivning av företaget/institutionen där arbetet har
genomförts. Här tar du upp organisationsstrukturen (och din egen plats i den), verksamhetens
syfte och innehåll, finansiering samt tillgänglig kompetens.
Examination
För att examineras på kursen krävs alltså att du har genomfört praktiken vilket intygas av din
handledare på praktikplatsen; att du har skrivit en kursdagbok enligt anvisningar och att du har
skrivit en praktikrapport enligt anvisningar. Kursdagboken och praktikrapporten lämnas till
examinator enligt överenskommelse.

similar documents