null

Report
POSICA
Version 11.03.01
POSICA
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
2 / 11
1. Allmänt om POSICA 11.03 ____________________________________________
____________ 3
2. Nyheter i Kassan ____________________________________________________
____________________________________________________ 3
2.1.
2.2.
2.3.
Inloggning ________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 3
Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens _____________________________________
________________________________
4
Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel, ny dialog. ___________________________ 5
3. Nyheter i Självbetalning och Snabbkassa _________________________________
________________________________ 7
3.1.
Förbättrad Kassörmeny ________________________________________________________
________________________ 7
3.1.1.
Kassörmeny 1 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 7
3.1.2.
Kassörmeny 2 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 8
3.1.3.
Kassörmeny 3 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 8
3.2.
Kvittoutskrift vid avbrutet köp __________________________________________________
__________________ 9
3.3.
Minskat antal samt tydligare dialogrutor vid ålderskontroll____________________________ 10
4. Övrigt ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 11
POSICA
1.
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
3 / 11
Allmänt om POSICA 11.03
11.0
I denna version av POSICA har det skett en hel del förändringar i SjälvbetalningSjälvbetalnin
en/Snabbkassan för de butiker som har dessa kassor. Så det är viktigt att ni skriver ut
detta dokument och distribuerar till kassalinjen/kassörerna.
Även punkt 2.1. nedan är viktig att uppmärksamma.
2.
Nyheter i Kassan
assan
2.1.
Inloggning
Sedan utrullningen av nya POSICA förra året,
året har vi rekommenderat att det är viktigt
att ni jobbar med personliga inloggningar i kassan. Det finns många positiva argument
för detta och vi hoppas att de flesta av er har gått över till detta arbetssätt. Det är både
på grund av säkerhet och spårbarhet, och ett bra sätt att jobba med behörigheter.
Till denna version av POSICA har vi haft många önskemål gällande att det inte ska gå
att använda samma inloggning i flera kassor. Detta har vi nu spärrat och är
ä man inloggad i en annan kassa, kommer nedan dialog att visas.
För butiker med självbetalning i självscanningen, så gäller inte detta när kassören
loggar in i Kassörmenyn.
Skulle det vara så att ni inte har startat med personliga inloggningar rekommenderar vi
att detta införs, en lathund finns tillgänglig på intranätet.
intran
Butiksdrift IT informerar POSICA POSICA Handböcker
http://intranet.ica.ia
http://intranet.ica.ia-hc.net/cm/1.35087
POSICA
2.2.
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
4 / 11
Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens
Vid inköp på kredit
dit finns idag en dialog för rekvisitionsnummer,
denna är inte ett krav att fylla i. Dock är det många kommuner och
skolor som har med sig en rekvisition och önskar att detta nummer
ska finnass med på kvittot och sedermera fakturan. Då rekvisitionen
kan innehålla både bokstäver och siffror har vi anpassat dialogen
dialoge
så även bokstäver kan matas in.
Då vi inte har några bokstäver på våra POS tangentbord,
tangentbord har vi
gjort på samma sätt som med bokstäverna på exempelvis en mobiltelefon. Alltså att vi använder de numeriska tangenterna.
Rutin
Vid registrering av en kredit, är det viktigt att kunden har registrerat ett eventuellt ICA
kort innan kassören trycker Kredit. När
är denna dialog väl är framme, kommer inga rar
batter som ligger på ICA kortet att behandlas. Endast bonus kommer att registreras.
När
är kundens köp är klart,
klar tryck Kredit. Ange kundnummer och tryck Enter
Ange legitimationsnummer och kontrollera att det är rätt kreditkund,
kreditkund tryck
ryck Enter. Nu
visas nedan dialog. Om kunden har
har en rekvisition med endast ett numeriskt rekvisirekvis
tionsnummer görs ingen skillnad från tidigare. Mata in rekvisitionsnumret och tryck Enter.
Bredvid inmatningsfältet finns ett nytt
fält, som visar om det är bokstäver eller
siffror som kan matas in.
Pilarna anger att du antingen trycker pil
upp eller pil ner,, för att växla
v
mellan
bokstäver och siffror.
När du trycker på någon av pilarna för
att växla till bokstäver, kommer det att
visas en karta över vilka siffertangenter
som motsvarar varje grupp av bokstäbokst
ver.
POSICA
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
5 / 11
När du använder bokstäverna på tangenttangen
bordet
ordet är det uppbyggt så att först visas
stora bokstäver och sedan de små. GeG
nom att exempelvis trycka på tangent 2
upprepade gånger,
gånger kan man se att den
”går runt” ABCabcABCabc…o.s.v.
Så exempelvis
xempelvis för att få fram A, så tryck
en gång på tangent 2. För att få fram B,
tryck två gånger på tangent 2.
För att välja en ny bokstav som ligger på
samma tangent, vänta 2 sek emellan
tryckningarna, så flyttar sig ”markören”
framåt och man kan trycka fram en ny
bokstav.
För att växla tillbaka till siffror tryck på någon av piltangenterna,, upp eller ner.
När inmatningen av rekvisitionsnummer är klart tryck Enter. Nu kommer detta att
både vara med på kvittot till kund och skickas in till StoreOffice.
2.3.
Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,
kvittotrassel, ny dialog.
När det sker kvittotrassel (kvittot tar slut) i samband med försäljning av EPP artiklar
(telefonkort,
lefonkort, Harry Boy, Lotto),
Lotto) backas dessa med automatik mot de centrala systesyst
men och koden återgår
återgå till försäljning. Detta är dock ingen nyhet, men har orsakat en
del problem som vi nu försöker att minimera.
Om exempelvis ett telefonkort har sålts och kvittopappret tar slut precis efter det att
koden skrivits ut, men kvittot ännu inte klippts av, ska denna inte ges ut till kund. Kassan känner av att det skett ett kvittofel
kvittofel mitt under utskriften och EPP artikeln backa tillbaka mot ICA:ss centrala system per automatik.
POSICA
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
6 / 11
Den utskrivna koden kommer dock gå att ladda, men eftersom telefonkortet(koden)
telefonkortet
har backats och skickats tillbaka till ICA centralt för att återgå till försäljning, kan samma telefonkort(kod)
kort(kod) säljas i en annan butik. Har kunden i den första butiken nu redan
laddat sin telefon,, så kommer ju en annan butik att sälja ett redan utnyttjat telefontelefo
kort(kod). Därför har en dialog lagts till som informeras kassör om att en backning
skett.
Som nämnt tidigare, är den automatiska backningen inte någon nyhet utan fanns
även i gamla POSICA. Dock på grund av ett flertal fall, där våra konsumenter påverpåve
kats under förra året såg vi ett behov att lägga till
t en dialog.
Rutin
1. Ta
a eventuellt tillbaka kvittot med koden från kund om denna har fått det och
kassera den.
2. Tryck
ryck Retur och scanna EAN koden för telefonkortet
3. Tryck kontant
4. Gör en ny försäljning på samma EAN kod, så att en nykod hämtas upp centcen
ralt.
5. Tryck kontant
6. Ge den nya koden till kund
Förslaget att trycka kontant på både retur och ny försäljning, är ju för att dessa tar ut
varandra. Har kunden betalat med kort, är det kanske onödigt att först returnera 100kr
och sedan dra 100kr igen på kortet. OBS! Betalningsrutinen är något som varje bub
tik/kassaledare får sätta rutiner för, detta är endast ett förslag för att visa hur rutinen
kan se ut.
POSICA
3.
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
7 / 11
Nyheter i Självbetalning och Snabbkassa
S
3.1.
Förbättrad Kassörmeny
Kassörmenyn har förändrats och utökats med några fler val, då vi bl.a. saknade möjligheter att starta om m.m.
3.1.1. Kassörmeny 1
I denna meny har valet avstämningsintervall flyttas bort. Detta på grund av att man som kassör
ofta har en kund bredvid sig,
sig när man går in på
menyn. Just valet avstämningsintervall har ifråifr
gasatts av våra kunder, när de har sett att detta
finns som ett val i meny, då vi informerar om att
avstämningen utförs slumpmässig.
Därför innehåller första menyn sådant som är aktuell när man jobbar
bar med en kund,
kund och även
öppna samt stäng kassan.
Återlämna kuponger
Har fått ett förbättrat utseende, så att det ska
vara tydligare vilket kvitto som ska plockas upp.
(bild när det finns)
Kvittokopia
Skriver ut senaste kvittot
Supportfunktioner…
Många kan känna igen namnet på knappen, då
den funnits på en annan del av kassörmenyn
ka
tidigare. Dock har nu funktionaliteten för knappen
utgått och namnet på knappen har återanvänts.
återanvänts
Nu går knappen vidare till nästa meny, som gäller support av programmet. Omstart,
Omsta initiering
o.s.v.
Stäng kassan
Stänger kassan
Åter/Öppna kassan
Knappen har inte någon ny funktion dock endast
ny text.. Då synpunkter framkommit om att det vav
rit otydligt över hur man öppnar kassan ifrån
stängt läge.
POSICA
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
8 / 11
3.1.2. Kassörmeny 2
Initiera kringutrustning
trustning…
Denna knapp leder vidare till de olika valen för
kringutrustning, precis som i kassan (paletten)
Starta om kassan
Startar om applikationen endast, detta tar ca 1-2
minuter.
Starta om datorn
Startar om hela kassadatorn och tar lite längre tid
beroende på hårdvara,
hårdvara ca 5 min.
Valet att stänga av datorn har inte tagits med,
då ni oftast inte kommer åt maskinerna. Vilket gör
att om ni av misstag väljer det valet, så måste
skåpen skruvas upp för att kunna starta upp kassan manuellt,
Dock är det viktigt att om ni har planerade strömströ
avbrott i butiken, att ringa till IT support för att få
hjälp att stänga av datorn. Applikationen är känskän
ligare idag, när det gäller hårda avstängningar
och dessa kan medföra många följdproblem i
kassan. Detta gäller
gälle egentligen för alla kassor
och kassaserver, stäng inte av på knappen.
knapp
Avstämningsintervall
ingsintervall
Detta val är endast till för butiker som inte har
Självscanning, utan endast Snabbkassa. Då stälstä
ler man in hur hög grad avstämning man ska ha
förutom den slumpmässiga.
slumpmäss
Åter
Återgår till föregående meny
3.1.3. Kassörmeny 3
Initiering av kringutrustning fungerar
fung
precis som i kassan. Det som har lagt till är
Scanner och EPP.
I självbetalningen/snabbkassan
självbetalningen/sn
finns inte aktivitetslisten som i kassan, där man enkelt
kan se om det finns kontakt med EPP eller inte (Röd, gul,
gul grön boll). Genom att trycka
på EPP kan kontrollera att kassan har kontakt med ICAs centrala system, för bl.a.
upphämtning
ning av Personliga erbjudanden m.m.
Scannern har lagts
lagt till för att täcka behovet av att kunna scanna en av de två koderna
som finns på personliga KI-kuponger.
KI kuponger. Skulle scannern av någon anledning sluta lysa,
kan man initiera om den.
POSICA
3.2.
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
9 / 11
Kvittoutskrift vid avbrutet köp
På grund av ökade bedrägerier vid våra Självbetalningar/Snabbkassor,
S
or, har behovet
uppkommit att begränsa kundens möjligheter till att ta ut ett kvitto på avbrutet köp. En
del oärliga personer har satt i system att ta ut ett kvitto, för att det ska se ut som att de
har avslutat och betalt sitt köp. För att minska detta harr ett krav på kassör inloggning
sats in.
Det som sker är följande:
Kund väljer Avbryt köp och sedan i nästa dialog Kvittoutskrift.
Dialog visas om att köpet måste hanteras av personal, tryck Fortsätt
ortsätt för att logga in.
Efter inloggning kommer direkt en ruta visas för kvittoutskrift, tryck Kvittoutskrift.
Kvittoutskrift
POSICA
3.3.
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
15-aug-11
15-aug-11
10 / 11
Minskat antal samt tydligare dialogrutor vid ålderskontroll
Tidigare vid ålderskontroll, har man endast sett den första varan som har den högsta
åldersgränsen
ersgränsen i dialogrutan. En förändring har gjorts för att få lite mer överskådlig konko
troll, om det finns flera artiklar med åldersgräns. I Exempled nedan ser man att kunden
köpt två trisslotter och två paket cigaretter. Även raderna för att välja Känd kund (för
de som har det valet) eller Ålderskontroll är lite högre (tjockare rad) för att enklare
kunna göra sitt val.
Om nu kunden inte skulle uppfylla kraven så kommer det visas ett antal dialoger om
att kund inte uppfyller ålderskravet och att varan ska återtas. Tidigare visades minst en
dialogruta per artikel, även om det var identiska artiklar. Nu har även artiklarna här
sammanställs per åldersgrupp.
Säg att kund handlat fyra produkter, två som har 18-års
års gräns och två som har 15-års
15
gräns. Uppfyller kunden
kunden då inte kravet kommer, tre dialoger att visas.
1.
POSICA
Version:1.0
Author: Butikssystem
Date edited:
Date printed:
Page
2..
3..
4.
Övrigt
Kom ihåg att ni kan mejla önskemål och funderingar till [email protected] eller kontakta er rer
presentant i butiksdatarådet. Se intranätet under Butiksforum/Råd & Utskott/Butiksdataråd.
15-aug-11
15-aug-11
11 / 11

similar documents