MKB - Samhällsutvecklingen Solna stad

Report
Bilaga 2 1/4
MKB - Samhällsutvecklingen Solna stad
Tabell Solna växer år 2008 - 2015 (tabellen redovisar inte samtliga pågående projekt utan är
ett axplock av en sammanställning gjord av Solna stads egna planeringsunderlag).
I tabellen saknas följande byggprojekt: Aula Karolinska Institutet, Kv Bagartorp, Bergshamra
centrum, Distansen, Kv Fältet, Grönlingen, Kv Hilton, Kv Idrottsplatsen, Kapplöpningen, nytt
idrottsområde Järvastaden, Kv Marielund, Kontorshus och restauranger i Solna strand, Rudan
Hagalund, Kv Rödlöken, Kv Signalen, Signalen 1 m fl, Kv Staben, Kv Turkosen, Kv Uarda
och Kv Solna kyrkby.
Projekt
Järvastaden
Solna city
Antal lägenheter
4 000
2 000
Antal nya arbetsplatser
12 000
1 100 nya p-platser
Filmstaden
Huvudsta, Alphyddevägen
Solna Station, Arenastaden
Huvudsta, Tomteboda
Huvudsta, kv Serganten
Asplunden
Ulriksdalsfältet
550
111
2 000
650
96
118
1 500
5 000 (125 000 kvm)
Norra Frösunda
Karolinska sjukhuset och
Norra Stationsområdet
Gränsgatan
Ingenting
250
6 000
36 000
1 000
800
Frösunda
Summa
113
19 188
10 000
(48 000 kvm kontorsyta)
planeras)
63 000
Slutsats av tabell Solna växer, visar på att nyinflyttade i Solna stad blir ca. 50 000 personer
och att nya arbetstillfällen blir 63 000 och nya arbetstillfällen innebär att nya företag bildas i
Solna stad samt att varutransporter m.m. till dessa företag belastar Solnas trafikleder. Vi
räknar med en ökad belastning på Frösundaleden med ca. 11 000 bilar per dygn.
Som framgår av vår redovisning i tabellen så saknas en redovisning av hela 21 byggprojekt
vilket tyder på att trafiksituationen är mycket värre än vad vi har redovisat i detta ärende.
Finanskrisen kan ha försenat ett antal projekt några år i tiden från de ursprungliga planerna
men inte uteslutit några projekt.
Bilaga 2 2/4
Tabell samhällsutveckling m.m. i Solna stad under åren 2008 - 2015 som nyttjar Solna
stads Trafikleder/transportsystem.
Objekt
Antal/dag
Tabell Solna Växer
110 000 personer
Mall of Scandinavia och
Swedbank Arena
50 000 - 55 000 personer
21 byggprojekt som ej finns
redovisade
20 000 personer
Summa
180 000 - 185 000 peroner
Kommentarer
Tillsvidare uppskattad siffra
Som framgår av tabellen så kommer år 2015 ytterligare 180 000 - 185 000 personer att
belasta Solna stads trafikleder. Dessutom så kommer trafiken enligt Vägverket utmed
Essingeleden att öka från 160 000 bilar till 180 000 bilar per dag. Som en konsekvens av detta
så kommer antalet olyckstillbud och bilköerna på Essingeleden att öka kraftigt. Ju fler bilar
desto fler olyckor. Som vi tidigare har beskrivit så innebär en störning i form av olyckstillbud
och köer på Essingeleden kaos på samtliga trafikleder i Solna stad eftersom Solnas stads
trafikleder är bilisternas smitväg vid sådana tillfällen. Varför finns inte dessa fakta redovisade
i Solna Stads MKB?
Kartbild över Solna stad. Om man markerar på en kartbild över Solna Stad var i Solna
byggprojekten i tabellen “Solna växer” byggs så framgår det att 85% av projekten byggs
alldeles i närheten av Frösundaleden eller dess förlängning eller kring Essingeleden och dess
förlängning. Solna stad, SL och Banverket har inte redovisat i sin MKB hur trafikflöden från
dessa byggobjekt belastar Frösundaleden och Essingeleden. Varför saknas dessa uppgifter i
MKB. Enligt utredningen “Vision Stockholm 2030, så kommer Frösundaleden och
Essingeleden att vara de viktigaste trafiklederna i Stockholms län för att avlasta andra viktiga
trafikleder i framtiden som ser till att trafiken flyter utan inbyggda hinder.
Solna stad, SL och Banverket påstår i sina MKB att Tvärbanan minskar både biltrafik
och buller och därmed skapar bättre närmiljö för Solnaborna. Hur Solna stad kan få en
ökad belastning på Solnas trafikleder och transportsystem med 200 % att bli minskad
biltrafik för projektet Tvärbanan Norr är för oss boende helt obegripligt.
Bilaga 2 3/4
Sammanfattning Solna stad växer
Trafiken ökar
Som framgår av bilaga 2, så kommer Solna stads trafikleder och transportsystem att öka med
200 %. För att få en bild av hur resandet kommer att se ut år 2015 inom Solna stad så har vi i
vårt antagande tittat på resandet i Stockholm som påminner mycket om hur det ser ut i Solna.
Stockholmarna gör i genomsnitt tre resor per dygn. 70 procent av den resta sträckan inom
staden sker med bil. Befolkningen ökar, inkomsterna ökar och med en del av den nya
bebyggelsen är svår att försörja med kollektivtrafik. Det behövs åtgärder för att minska
störningarna från trafiken. Planeringen av till exempel vägar och spår ska ske med hänsyn till
miljön (Källa: Stockholm stad).
Trafikanalys Solna stad växer (med Stockholmsmodellen som beräkningsunderlag)
Vid en genomgång av Solna stads planeringsunderlag så framgår det att befolkningen i Solna
stad ökar från 65 000 invånare år 2008 till 125 000 invånare år 2015.
Om vi använder Stockholm stads siffror för resande och översätter dessa fakta till resandet
inom Solna stad så motsvarar det 262 500 resor per dygn med bil år 2015. Till detta kommer
sedan en ökad belastning av genomfartstrafiken, arbetsresor för boende på annan ort, besökare
till Solna stads nya köpcentrum, besökare till Swedbank arena och övriga besökare.
Om vi dessutom använder Stockholmsmodellen för arbetsresor för boende på annan ort och
tillfälliga besökare så gör dessa i genomsnitt två resor per dygn. 70 procent av den resta
sträckan sker med egen bil. Antalet tillkommande arbetsresande och tillfälliga besökare
uppgår till 135 000 personer per dygn i Solna stad år 2015. Detta innebär att antalet resor/bilar
per dygn med bil år 2015 uppgår till 189 000 resor/bilar.
Tabell över antal bilar som belastar Solna stads trafikleder år 2015
Aktivitet
1. Solna stads invånare
2. Arbetsresor/besökare
3. Genomfartstrafiken
Summa
Antal bilar 2009
136 500
46 200
500 000
682 700
Ökning från 2009 till 2015
126 000
189 000
40 000
355 000
Bilaga 2 4/4
Tabell över antalet bilar som belastar Solna stads trafikleder med en utblick mot 2020 2030
Aktivitet
1. Solna 2015
2. Essingeleden avg.beläggs
3. Förbifart Stockholm
3. Trafiklösning Stockholm
Summa
Antal bilar
1 037 700
20 000
- 100 000
518 850
1 476 550
Ökning /minskning
355 000
20 000
- 100 000
518 850
793 850
Hur alla dessa resor belastar Solnas trafikleder framgår inte av Solna stad, SL:s och
Banverkets redovisning.
Denna redovisning bekräftar för Brf Dikten2:s medlemmar att våra antagande, se bilaga 1, om
trafikbelastningen utmed Frösundaleden kommer att uppgå till minst 108 000 bilar per dygn
är något för lågt räknat men att detta får vara ett riktvärde för den framtida planeringen kring
Frösundaleden som trafikled.
Solna stad är dessutom den tredje minsta kommunen till yta räknat vilket innebär att
ovannämnda trafikökning slår hårt mot boende- och trafikmiljön i Solna stad.
Under år 2009 ökade antalet personbilar i trafik i hela Sverige. Här är kommunerna med högst
respektive lägst antal personbilar i trafik per 1 000 invånare vid årsskiftet:
Högst:
1. Solna 694
2.Älvdalen 642
Lägst:
1. Botkyrka 322
2. Sundbyberg 290
Källa: SIKA

similar documents