Bilaga C8D - Statkraft Södra Vindkraft AB

Report
Bilaga C8D – Sammanfattning av synpunkter från samråd
Inkomna yttranden sammanfattas och bemöts nedan i grå textrutor.
Samtliga inkomna skriftliga yttranden återfinns i sin helhet i bilaga C8C.
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län har yttrat sig i form av tjänsteanteckning 2012-02-24 samt vid
samrådsmöte 2011-12-12 lyft fram de aspekter kring vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo som
de anser ska belysas i MKB och ansökan.
I MKB ska alternativa lokaliseringar redovisas. Det ska framgå vilka andra områden som har
undersökts.
I MKB avsnitt 6.1 redovisas alternativa lokaliseringar samt motiv till vald lokalisering.
En ansökan enligt s.k. Boxmodell där Statkraft vill ha relativt fri placering av verk inom ett större
projektområde kräver fullständig inventering/utredning av hela projektområdena.
Samtliga genomförda inventeringar har omfattat hela projektområdena för Åby-Alebo och
Kärnebo.
Fotomontage bör göras från Emån, Långemåla och Sandbäckshult.
Samtliga beskrivningar, fotomontage, siktanalyser och beräkningar av ljud och skugga är
gjorda utifrån en exempellayout som visar maximalt antal vindkraftverk. Foton är tagna från
bl.a. Emån, Långemåla och Sandbäckshult. Inga verk syntes från Sandbäckshult eller
Långemåla. I bilaga C5 redovisas framtagna fotomontage.
Eventuell påverkan som antas uppkomma på närliggande Natura 2000-områden och
riksintressen bör beskrivas.
En bedömning av projektets konsekvenser för riksintressen samt Natura 2000-området vid
Emån för vindpark Åby-Alebo görs i avsnitt 4.
Vid samtliga beräkningar och presentationer i fortsatt samråd och kommande MKB ska ”worst
case” användas med avseende på verkens antal, storlek, höjd, rotordiameter, fotomontage mm.
Yrkandet i ansökan ska vara tydligt med avseende på t.ex. maximal höjd, maximalt antal verk
etc.
I samråd, MKB och tillståndsansökan har ”worst-case” presenterats vad gäller ljud- och
skuggberäkningar samt för fotomontage.
Det bör framgå av ansökan till vilka som samrådet har skickats till, vilka som har svarat och att
kopia på annonsen bifogas ansökan.
I bilaga C8 finns sändlista för samrådet och lista över inkomna samrådsyttranden.
1 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
Sällsynta arter av fladdermöss förekommer på många ställen i länet och att detta har påvisats i
många undersökningar. Länsstyrelsen ser gärna att potentiella koloniplatser för rödlistade
fladdermusarter redovisas inom projektområdet och ut till ett avstånd av 3 km från yttersta
verken.
En inventering av fladdermusförekomst har gjorts i området. En redogörelse av förväntade
konsekvenser för fladdermusförekomsten i området görs i avsnitt 4.9 i MKB. I
fladdermusinventeringen redovisas potentiella kolonilokaler för fladdermöss, se bilaga C3.
När det gäller avveckling bör Statkraft redovisa vilka åtaganden man är beredd att göra vad
gäller kablarnas upptagning, fundamentens bortforsling/övertäckning etc. Även ekonomisk
säkerhet bör redovisas (ev. inkl förslag på upplägg och belopp).
Frågan om ekonomisk säkerhet behandlas i tillståndsansökan. Avveckling av vindparken
beskrivs i avsnitt 3.15 i MKB.
Statkraft bör redovisa vilken merkostnad som en ”intelligent hinderbelysning” med radarstyrning
eller liknande medför. Helst bör frågan om Transportstyrelsens godkännande/dispens eller ej
(för ett radarsystem) vara utredd då Miljöprövningsdelegationen ska fatta beslut om tillstånd.
Statkraft Södra följer utvecklingen på marknaden av tekniska lösningar för efterfrågestyrd
hinderbelysning. Om sådana lösningar blir konventionella och ekonomiskt försvarbara ser
sökanden inga hinder att använda dem. I dagsläget har Statkraft Södra inte utrett vilken
merkostnad ett sådant system innebär. Statkraft kommer att föra en dialog i frågan med
Transportstyrelsen.
Behovet av naturgrus vid betongkonstruktioner bör belysas och i förekommande fall motiveras.
Statkraft Södra bör tidigt utreda vilka bergtäkter som finns i närområdet och om de kan nyttjas.
Statkraft ser inte ett behov av att använda naturgrus utan planerar att använda bergkross i
nödvändiga betongkonstruktioner. Möjligheterna för täkt undersöks utanför och inom
vindparkerna. I den mån det är möjligt kommer närmaste befintliga täkter att användas,
alternativt kommer ny täkt att anläggas på lämplig plats i eller utanför vindparken. Tillstånd för
eventuell ny täkt söks separat.
Mönsterås kommun
Inget skriftligt yttrande har inkommit från Mönsterås kommun.
Vid samrådsmöte 2011-12-12 framförde kommunen önskemål om att MKB ska redovisa
alternativa lokaliseringar. Det ska framgå vilka andra områden som har undersökts.
I MKB avsnitt 6.1 redovisas alternativa lokaliseringar samt motiv till vald lokalisering.
Mönsterås kommun är positivt inställda till projekten. Det är också positivt att projekten i stort
följer kommunens vindbruksplan.
2 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
Högsby kommun
Högsby kommun är generellt mycket positiva till nyttjandet av förnyelsebara energikällor som
vindkraft. Under förutsättning att analysen av kulturvärden och naturvärden såsom
kartläggningen av eventuella risker för fladdermöss och fågellivet sker på ett professionellt sätt,
har Högsby kommun i nuläget inget att invända.
Högsby kommun förutsätter att projektören personligen har bjudit in även fastighetsägare i
Högsby kommun, vars fastighet/er angränsar till den utpekade ytan i Kärnebo, till samråd. Dels
eftersom fastigheten/erna i fråga enligt den redovisade bullerberäkningen till viss del hamnar
inom 40 dB gränsen samt dels då ett kommunöverskridande samarbete kan vara gynnsam för
att hitta placeringar som ger en för vindparken optimal elproduktion.
Högsby kommun finner att arrendekontrakten bör basera sig på vilka av fastigheterna som blir
påverkade sett till en viss ljudnivå. Generellt finner Högsby kommun att samrådsunderlaget
under arbetets gång bör kompletteras med en samberäkning av buller och skuggpåverkan även
för Arise projekt. Ett resonemang kring s.k. lågfrekvent buller bör även inkluderas i
samrådsmaterialet.
Inventering av naturvärden, kulturvärden och fladdermöss har genomförts av erfarna och
kompetenta personer. Fastighetsägare inom 1,5 km har bjudits in i samrådet vilket innebär att
även fastighetsägare i Högsby kommun inkluderats. Statkraft Södra tillämpar i sina
vindkraftsprojekt en ersättningsmodell för arrende som inbegriper de fastigheter som ingår i
projektområdet. Kumulativ påverkan redovisas i MKB, avsnitt 3.16 och 3.17. Ett resonemang
kring lågfrekvent ljud redovisas i MKB, avsnitt 4.
Fastighetsägare/närboende
De fastighetsägare som har yttrat sig i ärendet har anfört att om vindparkerna uppförs finns risk
för hälsoproblem till följd av buller och skuggning, att landskapsbilden förändras,
värdeminskning för fastigheter och verksamheter och att en bygdepeng bör utgå för att bekosta
utbyggnad av fibernät i området eller till att förbättra mobiltäckningen i området.
Vindparken kommer att vara synlig för boende i närheten och de som vistas i området.
Gällande riktvärde för ljud och skugga kommer att innehållas.
En studie, Vindkraft i sikte, har tagits fram av Svensk Vindenergi med syfte att utreda
vindkraftens påverkan på fastighetspriser. Studien har samlat in uppgifter om över 40 000
försäljningar av småhus inom 5 km från 120 nya vindkraftsanläggningar som togs i drift mellan
år 2001 och 2007. Av studien framgår att genomsnittspriset för de småhus som ligger inom 5
km från nya vindkraftsetableringar har stigit mer i pris än riksgenomsnittet och i ungefär samma
takt som referensområden inom berörda kommuner.
Statkraft Södra erbjuder generellt inte någon så kallad Bygdepeng. Bolaget är dock positiv till
att samordna byggnation av vindparker med lokala projekt.
Kommunikationsmyndigheten PTS
PTS meddelar via e-post 2012-05-09 att för Åby-Alebo är TeliaSonera, Södra Cell AB,
Räddningstjänsten i Mönsterås, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Net4mobility,
Svenska UMTS AB, 3GIS, E.ON Elnät AB och Telenor tillståndshavare inom två kilometer från
vindparken.
3 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
För Kärnebo är TeliaSonera, Telenor, 3GIS, E.ON Elnät AB, Trafikverket och Kalmar vatten AB
tillståndshavare inom två kilometer från vindparken.
Hi3G Access AB och Net4mobility har rikstäckande frekvenstillstånd.
Statkraft Södra har samrått med de angivna samt operatörer med rikstäckande tillstånd. Av
dessa har 3GIS meddelat restriktioner för placering av vindkraftverk inom vindpark Kärnebo
och Telenor och Teracom meddelat restriktioner för placering av vindkraftverk inom vindpark
Åby-Alebo. Se nedan respektive samrådsyttrande.
Luftfartsverket
Luftfartsverket (LFV) meddelar via e-post 2012-05-29 att MSA-ytan för Oskarshamn och Kalmar
flygplatser inte berörs av vindpark Kärnebo och den västra delen av vindpark Åby-Alebo (delen
Åby). I flyghinderanalys för den östra delen av Åby-Alebo (delen Alebo) meddelas att MSA-ytan
för Oskarshamns flygplats påverkas. Om den planerade vindparken Åby-Alebo genomförs
måste sydöstra MSA-ytan höjas från dagens 1600 fot till 1900 fot.
Statkraft Södra kommer att ha en dialog med Oskarshamns flygplats angående en höjning av
MSA-ytan.
Kalmar Airport
Flygplatsen meddelar 2012-01-23 att de inte kan yttra sig i detta skede eftersom de inte har
utredningsmaterial från LFV angående vindparkerna.
Naturvårdsverket
Via e-post 2012-02-02 meddelar Naturvårdsverket att man inte har möjlighet att fördjupa sig i
ärendet utan hänvisar till Länsstyrelsen som tillvaratar statens intressen i dessa ärenden.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen meddelar att anläggandet av vägar, vindkraftverk och ledningsdragningar etc.
bör anpassas så att natur- och kulturvärden inte skadas. Den norra delen av Åby-Alebo berör
värdetrakt för ädellöv. Eftersom områden som ligger inom värdetrakt bedöms ha större
möjligheter att bevara biologisk mångfald på sikt, utgör värdetrakterna en av
prioriteringsgrunderna vid formellt skydd av skog. Eventuella vindkraftsetableringar riskerar
därför att komma i konflikt med naturvårdens intressen.
Genom Projekt Havsörn har Skogsstyrelsen fått kännedom om att det strax utanför vindpark
Åby-Alebos norra gräns finns ett havsörnsbo. För att ta hänsyn till detta bör inte den norra
spetsen av vindparken Åby-Alebo tas med.
Vindkraftverken kommer inte att placeras i nyckelbiotoper eller skyddade områden inom
värdetrakten, se avsnitt 4 i MKB. I den utförda fågelinventeringen (se bilaga C3) har ett fåtal
havsörnar noterats i området för Åby-Alebo. Det konstateras vidare att närmaste havsörnsbo
ligger åtskilliga kilometer norr om vindpark Åby-Alebo. Den norra spetsen av vindpark ÅbyAlebo är undantagen för etablering av vindkraftverk. Det undantagna området överensstämmer
i stort med Skogsstyrelsens rekommendation.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra mot vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo.
4 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
Bergsstaten
Bergmästaren konstaterar att det idag inte finns några mineralrättigheter i det aktuella området
och har därför inget att erinra.
Statens Skytteombud, SSO Kalmar och Blekinge län
Statens Skytteombud meddelar att vindparkerna inte påverkar skytteverksamheten.
Energimyndigheten
Energimyndigheten ser positivt på att vindpark Åby-Alebo och Kärnebo till viss del planeras
inom utpekat riksintresseområde för vindbruk. Energimyndigheten anser att de grundläggande
förutsättningarna för vindbruk är goda och att samrådsunderlaget är informativt och välskrivet.
Myndigheten anser att det är värdefullt att dialog skapas så tidigt som möjligt med de som kan
tänkas bli berörda av projektet. Energimyndigheten ser positivt på projekt som senare i drift
kommer att ge ett värdefullt tillskott av förnyelsebar energi.
E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät upplyser om att tre befintliga regionnätsledningar (luftledning) berör vindparkerna.
En viktig förutsättning för att E.ON Elnät ska kunna efterleva lagstiftarens krav på leveranssäkerhet är att snabbt kunna lokalisera var eventuella skador skett för att sedan åtgärda
avbrottet, vilket ofta sker med helikopter. Helikopter används också för att kontinuerligt besiktiga
kraftledningar med en spänning på 10 kV och uppåt. För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid
besiktningar enligt ovan anser Transportstyrelsen ur flygsäkerhetssynpunkt att vindkraftverk
placeras minst 100 meter från kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter
från kraftledning vid en totalhöjd över 50 meter och vindkraftverk med stag. Avståndet beräknas
med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.
Vid uppförande av vindkraftverk anläggs också tillfartsvägar. Om en väg anläggs under en
kraftledning gäller särskilda regler, varför det är viktigt att kontakta nätägaren i god tid. Arbete
med skrymmande föremål i närheten av kraftledning kan medföra att arbetet måste utföras
enligt någon av Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) utgiven metod. Om sådant arbete kommer att
bli aktuellt ska kontakt tas med E.ON Elnät i god tid innan arbetet påbörjas för utväxling av ESAföreskrifter.
Inga vindkraftverk kommer att uppföras närmare än 200 meter (räknat från rotorns periferi) från
befintlig kraftledning. Om nya vägar kommer att byggas under kraftledningarna kommer E.ON
att kontaktas.
5 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
Telenor/Net 4 Mobility
Telenor har ett länkstråk som berör vindparken Åby-Alebo. I yttrandet från 2012-05-14 har
angetts att vindkraftverk bör placeras minst 350 meter från länkstråket. Avståndet gäller från
vindkraftverkens torn.
I samband med att Statkraft Södra genomförde en tidig remissförfrågan bland kända
rättighetshavare i det aktuella området lämnade Telenor uppgift om rekommenderat avstånd
mellan länkstråk och vindkraftverk (e-post 2011-10-17). Angivet avstånd var 100 meter
exklusive rotordiameter. Detta avstånd är jämförbart med vad andra innehavare av
motsvarande länkstråk angivit. Statkraft Södra anser därför att detta är ett rimligt avstånd.
Tele2
Tele2 har inget att erinra mot vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo.
Net1
Net1 har inget att erinra mot vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo.
TeliaSonera
TeliaSonera har inget att erinra mot vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten meddelar att vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo inte berör Rakelnätets
befintliga länkstråk.
3GIS
3GIS har angett att de har länkstråk som berör vindpark Kärnebo och ett skyddsavstånd på 125
meter från länkstråkets centrumlinje till rotorbladets spets.
Skyddsavståndet för länkstråket har beaktats vad gäller områden där verk inte placeras, se
avsnitt 3.3 i MKB.
Sveriges Ornitologiska förening och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
SOF anser att man bör lämna en skyddszon till Natura 2000-området på en kilometer vid Emån
för att inte påverka fågelvärdena i området. I den kommande MKBn bör belysas påverkan på
tjäder, nattskärra och järpe.
Inga vindkraftverk kommer att uppföras närmare än 250 meter från gränsen mot Natura 2000området. I de utförda fågelinventeringarna har inga fynd av järpe konstaterats och för tjäder har
ingen spelplats konstaterats. Nattskärra har hörts på två ställen i Åby-Alebo (delen Åby). I
avsnitt 4 MKB redovisas påverkan på fågellivet. Se även bilaga C3.
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
SGU menar att samrådshandlingen saknar information om de geologiska förutsättningarna i
området. Kunskaper om dessa är en förutsättning för att kunna planera grundläggning och
vägbyggnad på ett bra sätt. I samrådshandlingen bör det även finnas en redovisning av hur och
6 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
var betongballast och vägbyggnadsmaterial ska produceras då även detta har betydande
inverkan på naturmiljön. SGU förutsätter att denna information återfinns i en kommande
miljökonsekvensbeskrivning. Vidare meddelar SGU att det i Åby-Alebo finns en
krossbergsinventering. Vindkraftutbyggnaden i området kan här hindra en framtida utvinning av
material, varför konsekvenserna bör utredas ytterligare.
I avsnitt 2.3 i MKB finns en översiktlig redovisning av de geologiska förhållandena inom
vindpark Åby-Alebo och Kärnebo.
Möjligheterna för täkt undersöks i anslutning till vindparken. I den mån det är möjligt kommer
närmaste befintliga täkter att användas, alternativt kommer ny täkt att anläggas på lämplig
plats utanför eller inom vindparken. Tillstånd för eventuell ny täkt söks separat.
Portabla betongstationer kan komma att behövas inom vindparken under byggfas. Behovet av
massor samt eventuella täkter beskrivs närmare i avsnitt 3.8 och 3.13 i MKB.
Emåförbundet
Den föreslagna vindparken Åby-Alebo gränsar till Emån nedströms Fliseryd. Emån är utpekat
riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Sportfisket inom detta område förvaltas bland
andra av Fliseryds sportfiskeklubb och upplåts för allmänheten genom försäljning av fiskekort.
Sträckan är också populär kanotled och allmänt uppskattad hos det rörliga friluftslivet.
Kantzonerna och närmiljön längs den aktuella sträckan har höga natur- och kulturmiljövärden.
Av denna anledning är det av stor betydelse att friluftsliv, kulturmiljö och sportfiske inte blir
lidande vid en eventuell etablering av vindkraftverk i närheten. Exempel på besvärande
omständigheter är minskad tillgänglighet till Emån, exploatering av närmiljön genom (kantzoner,
öppna marker och skogsmark) samt ökad trafik längs befintlig grusväg intill ån. Av
remissunderlaget framgår inte tydligt om denna väg och dess omgivningar kommer att påverkas
av den föreslagna vindparken men det är en stor fördel om den förblir orörd.
All slags markanvändning kan påverka kvaliteten på yt- och grundvatten. Vid etablering av en
vindpark krävs sannolikt ett utökat vägnät och initialt tung trafik och efter detta regelbundet ökad
trafik pga. underhåll. Detta medför också grävning av nya vägdiken och i sammanhanget
förutsätter vi att nödvändiga åtgärder vidtas för att diken inte dräneras direkt till öppna
vattendrag utan att först översilas eller ledas till lämplig våtmark etc. Vid nya eller modifierade
vägöverfarter av befintliga vattendrag förutsätts att vägtrummor etc. placeras så att inga
vandringshinder för fisk och bottenfauna skapas. Utöver detta bedömer vi att risken för
påverkan på vattenkvaliteten är mycket liten.
Tillgängligheten till Emåns och dess omgivningar kommer inte att begränsas av etableringen
av vindpark Åby-Alebo. Inget vindkraftverk kommer att placeras närmare än ca 300 meter från
Emån. Vägen längs med Emån planeras inte att användas för det interna vägnätet som tillhör
vindparken Åby-Alebo, se avsnitt 3 i MKBn. Stor vikt kommer att läggas på att inte ändra
rådande hydrologiska förhållanden vid anläggandet av vindkraftverk och vägar.
Arise Windpower
Arise Windpower AB bedriver sedan 2009 ett vindkraftprojekt på fastigheten Fågelsjö 1:9.
Fastigheten gränsar i nordost direkt mot det av Statkraft Södra Vindkraft AB planerade området.
Arise Windpower AB har 2012-01-16 lämnat in en tillståndsansökan för fem (5) vindkraftverk på
fastigheten och ansökan behandlas nu av Länsstyrelsen i Kalmar län.
7 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.
Arise Windpower AB vill därför göra Statkraft Södra Vindkraft AB uppmärksam på dels att
hänsyn bör tas till den befintliga ansökan när omgivningspåverkan beräknas och dels att vi
gärna ser att en samplanering sker mellan det projektområde som Statkraft Södra Vindkraft AB
utvecklar och de markområden som Arise Windpower AB för närvarande utvecklar i området.
I MKB för vindparkerna Åby-Alebo och Kärnebo behandlas kumulativ omgivningspåverkan, se
avsnitt 3.16 och 3.17. Statkraft Södra Vindkraft AB kommer att kontakta Arise för en möjlig
samplanering.
8 (8)
Sa mr å d sr ed ogö rel se
vi ndpark Åby- Al ebo och Kär nebo
Bilaga C8D
Text i grå ruta är bemötande från sökanden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga C8C.

similar documents