Læreplaner i matematikk

Report
Læreplaner i matematikk
Et utvalg fra 10. klasse,
Vg1-PY og Vg1-TY
Tall og algebra: Likninger
10.klasse
• Løse likninger og ulikheter
av 1. grad
• Likningssystemer med to
ukjente
Vg1 PY Vg1TY
• Forenkle flerleddet uttrykk
• Løse likninger av 1. grad.
Enkle potenslikninger
• Løse likninger og ulikheter
• Likningssystemer
• Grunngi løsningen og
vurdere gyldighetsområde
og avgrensinger
Eksamen 10. klasse 2012 Del 1
Vg1 PY- Del 1
Tall og algebra: Formler
10.klasse
• Faktorisere, forenkle
algebrauttrykk
• Knyte uttrykkene til
praktiske situasjoner,
• Regne med formler,
parenteser, brøkuttrykk og
kvadratsetninger
Vg1 PY Vg1TY
• Tolke og bruke formler som
gjeld dagligliv og yrkesliv
• Faktorisere kvadratiske
uttrykk, kvadratsetningene
og lage fullstendige
kvadrater
• Regne med bokstavuttrykk,
formler, parenteser,
rasjonale og kvadratiske
uttrykk
Eksamen 10. klasse 2013 Del 1
Vg1PY - Del 2 (TIP)
Vg1 TY - Del 1 (Elektro)
Vg1 TY - Del 2 (Elektro)
Del 2 TY forts.
Tall og algebra/Økonomi: Prosent
10.klasse
• Sammenlikne og regne
mellom brøker, prosent og
promille
• Lån, sparing, budsjett,
regnskap
Vg1 PY Vg1TY
• Regne med prosent,
prosentpoeng og vekstfaktor
Prisindeks, kroneverdi, reallønn
og nominell lønn og beregne
inntekt, skatt og avgifter
• Vurdere forbruk og bruk av
kredittkort, sette opp budsjett og
regneskap ved hjelp av regneark
• Undersøkje og vurdere ulike
former for lån og sparing
• Løse problemer frå ulike fag
og samfunnsområder
Eksamen 10. klasse 2013 Del 2
Fortsettelse….
Eksamen 10. klasse 2013 Del 2
fortsettelse….
Vg1 PY – Del 1
Vg1 PY - Del 2
Geometri: Figurer
10. klasse
Vg1 PY Vg1TY
• Egenskaper ved 2D og 3D
figurer – utforske egenskapene
med og uten digitale verktøy
• Konstruere med passer og
linjal og dynamiske
konstruksjonsprogrammer
• Bruke formlikhet og Pytagoras
ved beregninger
• utforske, eksperimentere med
og formulere logiske
resonnement ved hjelp av
geometriske idear
• bruken av formlikskap, målestokk
og Pytagoras’ setning til
berekningar
• løyse problem som gjeld lengd,
vinkel, areal og volum
• tolke, lage og bruke skisser og
arbeidsteikningar
• praktiske problem med
lengdesinus, cosinus og tangens
til beregninger av trekantar
• bruke geometri til å analysere og
løse problem med lengder, vinklar
og areal
• lage og bruke skisser og
teikningar med og utan bruk av
digitale verktøy
Eksamen 10. klasse 2011 Del 1
Del 1 PY og TY
Eksamen 10. klasse 2013 Del 2
Vg1 PY - Del 2
Vg1 TY – Del 2 (Elektro)
Funksjoner
10.klasse
• lage funksjoner, beskrive og
tolke, omsette mellom ulike
representasjoner av
funksjoner, som grafer,
tabeller, formler og tekster
• proporsjonale, omvendt
proporsjonale, lineære og
kvadratiske funksjoner
Vg1 PY(tall og algebra) Vg1TY
•
•
•
•
•
•
behandle proporsjonale og omvendt
proporsjonale storleikar i praktiske
samanhengar
tolke, bearbeide, vurdere og
diskutere det matematiske innhaldet
i skriftlege, munnlege og grafiske
framstillingar
lage, tolke, analysere funksjoner
finne lineære sammenhenger
funksjonsomgrepet og omsette mellom
ulike representasjoner av funksjoner
beregne nullpunkt, ekstremalpunkt,
skjæringspunkt og gjennomsnittlig
vekstfart
Eksamen 10. klasse 2013 Del 2
Fortsettelse…
Eksamen 10. klasse 2013 Del 2
…fortsettelse
Vg1 PY- Del 2
Vg1 PY - Del 2
Vg1 TY – Del 2
Vg1 TY - del 2
Forts.

similar documents