Många fördelar med kvalificerad revision – så fungerar den i

Report
Fakta & information
Många fördelar med kvalificerad revision
– så fungerar den i praktiken
I Sverige ska nästan alla aktiebolag ha en godkänd eller auktoriserad revisor och
detsamma gäller många ekonomiska föreningar, religiösa trossamfund och stiftelser
samt ideella föreningar.
En väl genomförd revision är viktig både för ditt företag och
för dess intressenter. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är beslutsunderlag för kreditgivare, skatteverket,
kunder och leverantörer och det är därför viktigt att företagets ekonomiska information är trovärdig. De är även ett
viktigt underlag för de kreditupplysningar som kreditupplysningsföretagen gör. Revisorns roll är att granska den ekonomiska informationen och uttala sig om denna, för att på så
sätt ge trovärdighet åt den finansiella informationen. Kvalificerad revision består av flera steg, och varje steg är viktigt
för att säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet.
Planering
Revisionen börjar med att din revisor samlar in och analyserar nödvändig information. Därefter sker planering för att
säkerställa att väsentliga områden granskas och de områden
där risken för fel kan vara hög prioriteras.
Granskning
Revisorn granskar, analyserar och bedömer bokföring, årsredovisning och styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen baseras på ett urval i syfte att fånga upp väsentliga
och riskfyllda poster. För att verifiera företagets redovisning
granskar revisorn normalt de olika posterna mot olika
underlag. Om t.ex. lagret är en väsentlig post kan detta innebära att revisorn är med vid lagerinventeringen. Ett inslag i
revisionen är analytisk granskning där redovisade siffror
och olika nyckeltal jämförs med andra år och med andra
företag i branschen samt att samband mellan olika poster är
rimliga. Granskningen ligger till grund för revisorns
slutsats om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat.
Rapportering
Revisorns slutsatser rapporteras i revisionsberättelsen som
är en offentlig handling. Vi rapporterar även våra iakttagelser
direkt till företagsledningen och lämnar förslag till förbättringar, dessa rapporter är inte offentliga och omfattas av
revisorns tystnadsplikt.
Det här är LR Revision & Redovisning
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda
byråer med mer än 50 kontor över hela Sverige. Hos oss
möter du kompetenta och engagerade medarbetare som
arbetar med kvalificerad revision, redovisning, skatte- och
företagsrådgivning.
Mer information
Kontakta ditt lokala LR-kontor. Du hittar det via vår hemsida www.lr-revision.se eller genom att skicka e-post till [email protected]

similar documents