Exempel på uppgift delprov B - Nationella prov i svenska och

Report
kopieringsunderlag delprov b
svenska 3 och svenska som andraspråk 3
Kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2012
Uppgiftsinstruktion delprov B
Från lertavlor till läsplattor
En skribent som vill bli läst måste finna ett sätt att distribuera sin text. Genom tiderna har många olika typer av
medier använts för att föra ut ord och tankar, och kanske står vi just nu inför en ny medieteknisk revolution. Vad
anser du om de olika sätten som finns och har funnits för en text att nå sin läsare?
Detta ska du göra:
Håll ett anförande på ungefär 5 minuter där du argumenterar för en tes inom temat. Ta hjälp av retorikens
verktyg när du planerar och genomför ditt anförande, och använd dessa för att övertyga din publik, det vill
säga klasskamraterna.
◘◘ Använd en eller flera källor för att få ett informativt och intresseväckande innehåll.
◘◘ Fyll i elevformuläret. Detta ska lämnas till din lärare i god tid innan du håller anförandet.
Några råd inför delprov B:
◘◘ Välj ett ämne bland förslagen på kopieringsunderlaget Ämnesförslag eller hitta på ett eget ämne. Den åsikt du
framför kan behandla böcker, massmedier, brev, webbplatser, sms, runstenar eller något annat sätt att nå ut
med text.
◘◘ Om du vill kan du använda ett presentationstekniskt hjälpmedel.
26
kopieringsunderlag delprov b
svenska 3 och svenska som andraspråk 3
Elevformulär
Information om mitt anförande
Namn: ________________________________________ Klass: ____________________________________
Tes: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Argument: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Motargument: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Källor: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Denna information ska lämnas in till din lärare i god tid innan du ska framträda.
27
kopieringsunderlag delprov b
svenska 3 och svenska som andraspråk 3
Ämnesförslag
Detta är just förslag. Du är fri att själv formulera en egen tes.
Börja blogga!
Anonymiteten på internet
är ett samhällsproblem
Stäng biblioteken!
Det är nödvändigt att
läsa dagstidningar
Nyheter förmedlas bäst
via elektroniska medier
De nya medierna förstör
språket
Twitter – det bästa sättet
att bilda opinion
Sociala medier –
avgörande för den
moderna människan
Facebook är
språkutvecklande
Låt läsplattan ersätta
papper och penna!
Pennan – den viktigaste
uppfinningen
Skriften är ett
maktmedel
Att klottra är sunt
E-böcker är bättre än
tryckta böcker
Politiska budskap
förmedlas bäst i sång
28
Graffiti är bara ett annat
ord för skadegörelse
kopieringsunderlag delprov b
svenska 3
Bedömningsmatris delprov B
– svenska 3
F
Elevens namn:
E
C
A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom
temat och ger välgrundade
argument till stöd för den.
Argumentationen är
fokuserad­, välgrundad och
varierad.
Argumentationen är
slagkraftig­, t.ex. genom att
tesen­görs angelägen med
en bakgrund eller att mot­
argument behandlas på ett
effektivt­ sätt.
Disposition och
sammanhang
Anförandet har inledning, tes,
argument och avslutning.
Dispositionen är välgjord.
Inledningen är effektfull
och intresseväckande och
anförandet­avslutas på ett
skickligt sätt.
Anförandet är anpassat till det
givna tidsomfånget, dvs. ca
3–7 min.
Anförandet är anpassat till det
givna tidsomfånget, dvs. ca
3–7 min.
Språk och stil
Språket är anpassat till
situationen­, dvs. relativt ledigt
men ändå tillräckligt formellt
för ett anförande.
Språket är väl anpassat till
situationen­, dvs. tydligt och
klart med passande stilfigurer.
Språket är effektfullt, t.ex.
genom väl valda stilfigurer.
Framförande
Framförandet sker med viss
säkerhet. Eleven etablerar
viss åhörarkontakt med
hjälp av röst, blick och övrigt
kroppsspråk.
Eleven använder passande
kroppsspråk och röst.
Framförandet sker med
säkerhet­. Eleven har god
kontakt­med åhörarna.
Ev. presentationstekniskt
hjälpmedel stöder och
tydliggör­ anförandet.
Ev. presentationstekniskt
hjälpmedel hanteras så att
informationen når fram.
Helhets­
bedömning
Delprovsbetyg
F
Eleven använder med
viss säkerhet retoriska
verkningsmede­l såsom
ethos­, logos och pathos.
Eleven använder med
säkerhet­ retoriska
verknings­medel såsom
ethos, logos och pathos.
Anförandet är anpassat till
kommunikationssituationens
syfte att övertyga åhörarna i
en fråga inom temat.
Anförandet är
väl anpassat­till
kommunikations­
situationens syfte att
övertyga åhörarna i en
fråga inom temat.
E
Anförandet är anpassat till det
givna tidsomfånget, dvs. ca
3–7 min.
D
C
Mindre typsnitt anger att kravet är en upprepning från närmast lägre nivå.
32
Ev. presentationstekniskt
hjälpmedel är väl integrerat i
anförandet.
Eleven använder med
säkerhet­och på ett
effektfullt­sätt retoriska
verkningsmedel­ såsom
ethos­, logos och pathos.
Anförandet är retoriskt
skickligt vad gäller innehåll­,
disposition, språk och
framförande­.
B
A
kopieringsunderlag delprov b
Sv
a3
svenska som andraspråk 3
Bedömningsmatris delprov B
– svenska som andraspråk 3
F
Innehåll
Disposition och
sammanhang
Språk och stil
Elevens namn:
E
C
Eleven formulerar en tes inom
temat och tesen stöds av
exempel­och argument.
Innehållet är anpassat till
åhörarna­.
Anförandet har inledning, tes,
argument och avslutning.
Dispositionen är välgjord.
A
Argumentationen är
slagkraftig­, t.ex. genom
att tesen görs angelägen
med en bakgrund eller att
motargument­behandlas på
ett effektivt­sätt.
Argumenten är välgrundade.
Anförandet är anpassat till det
givna tidsomfånget dvs. ca
3–7 min.
Anförandet är anpassat till det
givna tidsomfånget dvs. ca
3–7 min.
Ordförrådet, uttalet och den
grammatiska behärskningen
begränsar kommunikationen
endast i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den
grammatiska behärskningen­
begränsar kommunikationen
endast i undantags­fall.
Inledningen och avslutningen
bidrar till att göra anförandet
övertygande.
Anförandet är anpassat till det
givna tidsomfånget dvs. ca
3–7 min.
Ordförrådet, uttalet och den
grammatiska behärskningen
begränsar inte den muntliga
kommunikationen.
Anförandet innehåller
passande­stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörar­
kontakt med hjälp av röst,
blick och övrigt kroppsspråk.
Eleven använder olika
strategier­, som t.ex. kropps­
språk, betoning eller pauser,
som ökar publikkontakten.
Ev. presentationstekniskt
hjälpmedel används på ett
relevant sätt.
Helhets­
bedömning
Delprovsbetyg
F
Betoning och intonation
används­för att framhäva
nyanser­.
Ev. presentationstekniskt
hjälpmedel­används på ett
relevant sätt.
Ev. presentationstekniskt
hjälpmedel­används på ett
relevant sätt.
Eleven använder på ett
enkelt och relevant sätt
retoriska­grepp såsom
ethos­, logos och pathos.
Eleven använder på ett
relevant­sätt retoriska
grepp såsom ethos, logos
och pathos.
Eleven använder på ett
relevant­sätt stilfigurer samt
retoriska grepp såsom
ethos­, logos och pathos.
Anförandet är till
viss del anpassat­till
kommunikations­situationens
syfte att övertyga åhörarna­i
en fråga inom temat­.
Anförandet är anpassat
till kommunikations­
situationens syfte att
övertyga­åhörarna i en
fråga inom temat.
Anförandet är retoriskt
skickligt vad gäller innehåll­,
disposition, språk och
framförande­.
E
D
C
Mindre typsnitt anger att kravet är en upprepning från närmast lägre nivå.
33
B
A

similar documents