fErarenheter av strategiskt jämställdhetsarbete jämställdhetsarbete

Report
Erfarenheter
f
av strategiskt
jämställdhetsarbete
U å kkommun
Umeå
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg
20120921
Föreläsning 30 minuter
Några utgångspunkter i arbetet
Organiseringen av jämställdhetsarbete i Umeå kommun
Några exempel på konkret arbete
NATIONELLA JÄMSTÄLLDHETSMÅL
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
g
•En jämn fördelning av makt och inflytande
•Ekonomisk jämställdhet
•En jämn fördelning av det obetalda hem‐ och omsorgsarbetet
•Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
•Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
S
Strategin för arbete är jämställdhetsintegrering
i fö b
ä jä
älldh i
i
•
Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhetsarbete som är antagen internationellt, nationellt och i Umeå kommun. •
Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra verksamhetens alla delar beslut och processer
verksamhetens alla delar, beslut och processer. •
Betyder att jämställdhetsarbetet skall vara integrerat i ordinarie verksamhet och inte något sidoordnat.
Behov av särskilda satsningar för att synliggöra och intensifiera arbete
Behov av särskilda satsningar för att synliggöra och intensifiera arbete SStrategi för if
jä
jämställdhetsarbete i älldh
b
i
U åk
Umeå kommun
Umeå kommun skrev under deklarationen 2008 –
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal nivå 2008
CEMR DEKLARATION: GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
CEMR‐DEKLARATION:
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
1.
Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2
2.
För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra Fö
jä älldh k
å fl f ldi di k i i i
h d
missgynnanden bekämpas
3.
Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en fö
förutsättning för ett demokratiskt samhälle
ä i fö
d
k ik
häll
4.
Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
5.
Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändig för att främja jämställdhet
6
6.
Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för Att
h dli
l
h
h till ä kli fi
i i ä öd ä di t fö
att jämställdhetsarbetet ska nå framgång
Jämställdhetsarbetets organisering
Jämställdhetsarbetets organisering
Jämställdhetsutskottet
Jämställdhetsutskottet Sen 1994 har Umeå kommun ett jämställdhetsutskott direkt underställt kommunfullmäktige • Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv • Ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som ska Ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som ska
behandlas av kommunfullmäktige • Utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen • Öka medvetenheten om vikten av ett Ö
jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden Sedan 1989 har det funnits en tjänsteman på
kommunen med ansvar för jämställdhetsfrågorna
Umeå arbetar också internationellt med Union of baltic
cities där Umeå är sekretariat för Gender
commission
Strategi för jämställdhetsarbete
Antogs av fullmäktige 2011
Ett verktyg för verksamheterna i deras aktiva arbete
med jämställdhetsfrågor
Två avgörande principer
- Att avsaffa stereotypa könsroller är avgörande fö
jämställdhet och att intregerea ett
jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter är
nödvändigt för att främja jämställdhet
Umeå kommuns jämställdhetsarbete
En utgångspunkt i Umeå kommuns jämställdhetsarbete är förståelsen att det
finns en social och kulturell konstruktion av kön. En annan central del i
jämställdhetsarbetet är att utgå ifrån ett maktperspektiv. Kvinnor och män har
olika livsvillkor på grund av deras kön Det kvinnor gör värderas inte lika som det
olika livsvillkor på grund av deras kön. Det kvinnor gör värderas inte lika som det
män gör och kvinnor har inte samma makt och inflytande som män.
Jämställdhetsarbetet handlar om öka kunskapen kring socialt kön och att
ifrågasätta och utmana stereotypa könsroller såväl som sina egna fördomar i syfte att bryta de normer och strukturer som begränsar kvinnors och mäns
möjligheter. Det handlar även om att ifrågasätta och bryta den manliga
normens tolkningsföreträde genom att synliggöra och uttala skeva
maktrelationer mellan könen och kräva dess förändring
maktrelationer mellan könen och kräva dess förändring.
Knowledge
Knowledge area
Gender analysis
y
Specific competence
General knowledge
Traning essential
essential, especiall
especially
on decision bodies, ie
political level and Head of
dept.
dept
Tools
Committee on gender eqquality
Equality strategy officer
Financing
Action Plan for gender equality
Gender mainstreaming
Steering possibilities, revision etc
Declaration on gender equality (CEMR)
www.umea.se/goda exempel
Attitudes and values
Campaigns
Boys and young men
Changing norms
Longterm change –
no ”quickfix”
Courage
Ask the difficult question
Be very clear
Understand and relate to
resistance
Football
Tunnels
Positive spirit
Celebrate success
20- year jubilee
20
Encourage actors for change
Ny stadsdelspassage i Umeå
Arbetat med särskilda nationella medel för
jämställdhetsintegrering
Hade en plan för hur denna tunnel eller
stadsdelspassage ska se ut men efter arbetet med
jjämställdhetsintegrering
g
g så har man förändrat den,,
bland annat genom att göra den bredare, arbeta mer
med ljussättning, öka på antalet uppgånga, rundade
hörn och en större insyn och utsyn ur tunneln
Det är ett konkret exempel på arbete med jämställdhet
Ledningens roll
1. Leda och styra arbetet
2. Prioritera frågan – ge tillräckligt med tid och resurser
3. Förankra arbetet hos personalen 4 Synliggöra ojämställdhet i den egna verksamheten
4.
Synliggöra ojämställdhet i den egna verksamheten
5. Formulera tydliga mål att arbeta efter
6 Följa upp och mäta utvecklingen
6.
Följa upp och mäta utvecklingen

similar documents