Mennesket og mulighetene

Report
Kan god berøring fremme læring?
«Närhetens hormon» og dets betydning i barnehage- og skoledagen
for mennesker med multifunksjonshemming.
«Närhetens hormon» aktiveres ved
fysisk berøring,
varme,
emosjonell og mental tilstedeværelse
og
gode intensjoner.
Oxytocinet aktiveres i nære relasjoner.
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
Er det mulig gjennom god berøring
å skape økt våkenhet, aktiv tilstedeværelse og
interesse?
(Det vil si en læresituasjon som innbefatter at det skjer «noe» eleven kan
oppfatte og forholde seg til, en opplevelse eller aktivitet eleven kan delta i
med sitt eget repertoar (pust, lyd, enhver bevegelse),en aktivitet eleven blir
opptatt av, ønsker skal vare eller skje en gang til?)
Dette kan ses i motsetning til opplevd ubehag og
ukonsentrert tilstedeværelse?
(Det vil si aktiviteter der eleven i liten grad har mulighet for å oppfatte og
forholde seg til det som skjer, eleven kan blir passiv/ stresset/ urolig og /
eller søvnig og «trekke seg inn i seg selv?)
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
Närhetsmodell av K.Uvnäs Moberg.
Professor i fysiologi, forskning på oxytocin’s effekter.
 Nærhet via berøring, varme og lett trykk gir opphav



til stimulering av nerver i huden med påfølgende
frisetting av hormonet og signalsubstansen oxytocin i
hjernen.
Nærhet oppleves gjennom den nære andres fysiske
og følelsesmessige støtte (doula effekten).
Nærheten og oxytocinet fører til økt sosial
interaksjon og velvære, og har en beroligende og
avslappet effekt.
Nærheten stimulerer kroppens eget selvhelbredende
system, kan dempe stress,(stresshormonet kortisol,
puls og blodtrykk synker) og minske smerte (økt
aktivitet i endorfinsystemet).
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
Oxytocinet;





Forbedrer funksjonene i immunforsvaret, øker
næringsopptaket, øker sårhelingsprosessene
.
Skaper ro i kroppen og et ønske om å være nær andre.
Gir mulighet for å være mer tilstede, gir en følelse av økt
trygghet og økt evne til lettere å lese andres signaler.
Uro, stress og depresjoner minsker.
Øker velværet og evnen til sosialt samspill, konsentrasjon og
innlæring.
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
 «Oxytocinet fungerer som ett kitt som hjälper til att
skapa och hålla i hop mänskliga relationer livet
igenom och därmed också mänskligt väksande och
hälsa». (K.Uvnäs Moberg, 2009, s.8)
 «Närhetsmodellen er övergripande, eller ständigt
bakomliggande, biologisk och neurofysiologisk
struktur- och förklaringsmodell för det mänskliga
sosiala samspelet och de intima relationerna».
(K.Uvnäs Moberg, 2009, s. 8)
 «Men om vederbörande skrämmer oss misslyckas
de, för då kopplas våra forsvarssystem igång. Vi
lysnar inte och vi tar inte emot» (K.Uvnäs Moberg, 2009, s.
118)
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
«För at en relation skal uppstå måste man på nogot sätt
närme sig den andra individen och då
får man inte vara rädd för den andra»
(K. Uvnäs Moberg Närhetens hormon, oxytocinets roll i relationer, 2009, s.153)
eller for nærheten!
«God berøring når noen sover fører til lavere kortisol.
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
Nærhetens hormon aktiveres
i en gjensidig nær relasjon, hvor
eleven blir sett, hørt, tatt på alvor og
respondert på.
En slik relasjon vil kunne fungere
som en plattform og støtte til
utvikling og læring!
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012
KraftMobilisering.
Stresshormon
Kortisol.
Modell hentet fra Uvnäs
Moberg,K, Lugn och
beröring,(2000) s.45.
Fred og
Ro.
Oxytocin,
hormon og
signalsubstans
Litteratur
 Uvnäs Moberg, K (2009), Närhetens hormon,

oxytocinets roll i relationer, Natur & Kultur,
Stockholm.
Uvnäs Moberg, K (2000), Lugn och beröring,
oxytocinets läkande verkan i kroppen, Natur &
Kultur.
Mette Løvås M-pedagogikkseminar
19.april 2012

similar documents