Document

Report
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СЪВРЕМЕННИТЕ МОБИЛНИ ШИРОКОЛЕНТОВИ
МРЕЖИ – СИМУЛАЦИЯ И МОДЕЛИРАНЕ
АСТЕЛ 2013
инж. Екатерина Оцетова-Дудин
Илия Милковски
ВУ „КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ“
СОФИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННИТЕ
МОБИЛНИ ШИРОКОЛЕНТОВИ МРЕЖИ;
 КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ В ШИРОКОЛЕНТОВИ
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ ;
 ШИРОКОЛЕНТОВ ХЕНДОВЪР;
 МОДЕЛ НА ХЕНДОВЪР РЕАЛИЗИРАН СЪС СХЕМА С
ПРИОРИТЕТИ;
 СИМУЛАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СЪВРЕМЕННИ МОБИЛНИ МРЕЖИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 Предоставянe на безжичен достъп до огромно
разнообразие от мултимедийни приложения;
 Изключително високи критерии към
качествено на обслужване (QoS);
 Динамика на постъпващия трафик вследствие
мобилността на потребителите.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
ПАРАМЕТРИ НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБСЛУЖВАНЕ
Регламентирани от Международния съюз по
телекомуникации ITU-T в препоръка Е 800:
 Грешно блокиране на последователни битове;
 Загуба на единични битове;
 Закъснение на предаване на клетки, дейтаграми;
 Закъснение при предаване на кадър;
 Отхвърляне на кадър и др.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
ХЕНДОВЪР
Разглежда се модел на прехвърляне на сигнала от
един канал към друг при придвижване на
мобилната станция, известно като „хендовър”.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
ХЕНДОВЪР
Основна цел на хендовъра е
разпределяне на текущото
повикване при отдалечаване
на мобилната от базовата
станция при спадане нивото
на сигнала под h–наречен
хистерезисен
праг
на
приемника на мобилната
станция.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СХЕМИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ХЕНДОВЪР
БЕЗ ПРИОРИТЕТИ
При отсъствието на свободни канали в базовата
станция, повиквания се блокират – загуби.
С ПРИОРИТЕТИ
Каналите се разделят на канали:
 за нови повиквания на входа на базовата станция;
 за повиквания в хендовър зоната.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СХЕМА С ТРИ НИВА НА ПРИОРИТЕТ
C(I +1)
1
2
QR(I )-C(I+1)
b0
NC
NC+1
NN
NN+1
LR(I )
qR
bR
L(I )-LR(I )-CC(I)
L(I )
L(I )-CC(I)
CC(I )
1
2
2 1
MR
c
NC
NC+1
F(I+1)
NN
NN+1
N
c
CN(I+1)
1
2
QN(I )-CN(I+1)
2 1
MN
N
QR(I )
bN
qN
QN(I )
NC
NC+1
F(I+1)
NN
NN+1
N
c
 Oпашка за гласови повиквания – qR (real time traffic);
 Опашка за трансфер на данни – qN (non-real time traffic).
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
МОДЕЛИРАНЕ НА ХЕНДОВЪР С ТРИ
ПРИОРИТЕТНА СХЕМА
Дисциплината на обслужване в опашките на
хендовъра – FCFS (First-Come, First-Served).
За предложената схема са в сила следните
приоритети:
 с най-висок приоритет се ползват гласовите
повиквания в опашката на хендовъра qR;
 с по-нисък приоритет са заявките в опашката qN.
 най-нисък приоритет притежават новите заявки
на входа на базовата станция.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ХЕНДОВЪР
Чрез предложената схема се постига:
 Намаляване на вероятността за поява на
загуби при обслужване на абонатите.
 Намаляване на вероятността за блокиране
на заявките на входа на базовата станция.
При заетост на каналите в базовата станция,
входящите заявки се разпределят според
вида си към съответните опашки на
хендовъра като изчакват своето обслужване.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СИМУЛАЦИОНЕН АЛГОРИТЪМ
 Стъпка 1: Инициализиране на системните параметри
- MN, MR, СC, СN, NN, NC, N, I, p, b0, bN, bR, c и масивите - Λ(I),
ΛR(I), Φ(I), CC(I), QR(I), QN(I), N(р).
 Стъпка 2: Генериране на стойност за входящите
повиквания Λ(I) (по метода на случайните числа).
 Стъпка 3: Задаване на броя канали в буфера N, NC и
NN. Запълване на каналите от (1 до NC) от новите
входящи повиквания.
 Стъпка 4: Проверка: ако: Λ(I)>NC, то – трафикът Λ(I) CC(I) се изпраща към опашките на хендовъра (според
вида на повикванията), в противeн случай се подават
за обслужване - стъпка 7.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СИМУЛАЦИОНЕН АЛГОРИТЪМ
 Стъпка 5: Генерира се текуща стойност ΛR(I) за
гласови повиквания, Ако: ΛR(I)≤Λ(I)-CC(I), то гласовите
повиквания се подават към опашката qR където
изчакват обслужване, в противен случай - стъпка 4.
 Стъпка 6: Останалата част от входящият поток: Λ(I)ΛR(I)-CC(I) се праща към опашката qN.
 Стъпка 7: Генерира се обслужване Φ(I+1).
Обслужването се извършва по описаната приоритетна
схема: облужват се заявките, очакващи обслужване в
опашката за гласови повиквания qR с текуща стойност
QR(I), където QR(I)≤C(I+1).
 Стъпка 8: Ако ΛR(I+1)+QR(I)-C(I+1)>MR, то bR=bR+1,
отчита се броя на блокирани гласови повиквания bR в
опашката на хендовъра qR, то - стъпка 7.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СИМУЛАЦИОНЕН АЛГОРИТЪМ
 Стъпка 8: Ако ΛR(I+1)+QR(I)-C(I+1)>MR, то bR=bR+1,
отчита се броя на блокирани гласови повиквания bR в
опашката на хендовъра qR в противен случай - 7.
 Стъпка 9: Ако CN(I+1)<CN, то се заемат свободните
канали съгласно втория приоритет от очакващи
обслужване повиквания от дани в опашката, qN с
текущата стойност QN(I).
Ако Λ(I+1)-ΛR(I+1)-CC(I+1)+QN(I)CN(I)>MN, то: bN=bN+1, отчита се броя блокирани
повиквания bN в противен случай - стъпка 8.
 Стъпка
10:
 Стъпка 11: Генериране на Λ(I+1).
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СИМУЛАЦИОНЕН АЛГОРИТЪМ
 Стъпка 12: Ако CC(I+1)<CC то свободните канали се
заемат от повиквания с най-нисък приоритет при
Λ(I+1).
 Стъпка 13: Ако Λ(I+1)>CC(I)+QR(I)-C(I+1)+QN(I)-CN(I+1),
то b0=b0+1, отчита се броя на блокирани входящи
повиквания в базовата станция - b0, в противен случай
- стъпка 7.
 Стъпка 14: Когато (I+1)≤n се връщаме към стъпка 2 и
завъртаме цикъла, в противен случай край на
симулацията.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
ПРОГРАМЕН КОД - РНР
http://ins-dev.info/hend/
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
СИМУЛАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ
http://ins-dev.info/hend/char
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СЛЕДВАЩ ЕТАП НА РАЗРАБОТКАТА:
 Анализ на предложения модел и доказване
на ефективността на избраната схема при
изследване
на
редки
събития
в
широколентови клетъчни мрежи.
 Предоставяне на възможност за избор на
различни разпределения на:
 интензивността на постъпващия трафик,
 времето за обслужване на заявките.
17.04.2013 АСТЕЛ 2013
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „КОЛЕЖ ПО
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ“ СОФИЯ
За контакти:
Екатерина Оцетова–Дудин
Еmail: [email protected]
Илия Милковски
Еmail: [email protected]
ВУ“ Колеж по телекомуникации и пощи“
1700, София бул. “Aкад. Стефан Mладенов” №1
http://www.hctp.acad.bg
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

similar documents