Stövaren - Svenska Stövarklubben

Report
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
297
Stövaren
Utställningsdelen 2011
REDAKTÖR
Allan Bergström
Ollbacken 20, 97595 Luleå
0920-34314, 070-688 55 16
[email protected]
Aktuellt ........................................................298
Avel och genetik ...........................................304
Debatt ..........................................................315
Utställningsstatistik 2011 .............................317
Utställningsresultat 2011 ..............................319
Styrelseprotokoll m m ..................................496
Stövarklubbens hedersledamöter m fl ...........518
Jaktprovsprogram 2011–12 ..........................522
Utställningar 2012 .......................................527
Adresser ........................................................528
Hundregister ................................................533
Blanketter.....................................................5
Svenska Stövarklubbens tidskrift
ISSN 1654-904X
BITR REDAKTÖR
Ann Mari Norman
Norderåsen 142, 83693 Häggenås
0642-21011, 070-6261806
[email protected]
ANSVARIG UTGIVARE
Freddy Kjellström
Bråne 71, 68698 Gräsmark. 0565-41040
[email protected]
ANNONSER
Karl Skoglund
Sommarvägen 119, 31143 Falkenberg. 034615250, 0731-818110. Fax 0346-717370
[email protected]
SVENSKA STÖVARKLUBBENS KANSLI
Stråkanäs 422, 95291 Kalix. 076-7873100
[email protected]
ÖPPETTIDER: Måndag kl 13.00-21.00
Alla inbetalningar till Svenska Stövarklubben
på PG 33 37 62-3
till lokalklubbarna på respektive
gironummer (se adresslista).
OBS! Adressändringar till din lokalklubb.
Sista manusdag
till jaktprovsdelen som utkommer 15 maj är
1 april 2012
INNEHÅLL
***
Stövarens utställningsdel 2011
Som synes av registret ovan finns som vanligt
en hel del annat utöver domareberättelserna
från säsongens utställningar i denna utgåva.
Vi inleder med information om det nya
dopingreglementet för hund, samt artiklar om
harpest och noskvalster. Sedan följer en del
nyheter rörande avel och genetik, bland annat
stövarklubbens defektregister, hälsoprogram
och annan avelsinformation.
De nya utställningsreglerna har haft premiär
den här säsongen och det har bland annat
resulterat i en mycket hög andel hundar
som fått betyget Excellent, ett omdöme som
bara ska gälla den bästa halvan av de tidigare
1:a-pristagarna (se Stövaren 1/2011 sid 38).
Från sid 319 och framåt kan du själv ta del av
domarnas omdömen.
God Jul och Gott Nytt År!
Allan Bergström och Ann Mari Norman
Resultatböckerna för jaktprov och utställningar finns nu på Sv Stks hemsida.
Lösenord för medlemmar: stovare4638
298
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Aktuellt
Nya dopingföreskrifter fr o m 2011-07-01
Jordbruksverket har utfärdat en ny föreskrift som rör doping. Med anledning av detta nya
myndighetsbeslut måste SKKs Allmänna bestämmelser för prov, tävling och utställning
punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden, kompletteras enligt nedan (fet kursiv
stil). Detta för att tydliggöra förhållandet mellan myndighetens föreskrift och Nationellt Dopingreglemente för hund som gäller inom SKK-organisationen.
7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende,
prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa
föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna
inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler
för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa
sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller
tävling.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att
ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som
kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.
Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente
för hund.
Kastrerad hanhund / tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg
i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och
belägna testiklar före operationen.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid
prov, tävling eller utställning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
299
Sjukdomsinformation om harpest
Annan benämning: tularemi
SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt rapporterar om klart flera fall av harpest i år jämfört med
tidigare år. Det är främst från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Uppland och Östergötland som SVA fått in smittade harar. Här följer en kort information från Smittskyddsinstitutet:
Harpest eller tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den drabbar främst olika gnagare, men smittan kan på flera olika
sätt överföras till människan.
I Sverige rapporterades tidigare sjukdomen framför allt från Norrland, men har nu spridits till
såväl Götaland som Svealand. Förekomsten varierar starkt och tidigare har det varit en koppling
till s.k. gnagar- eller lämmelår.
Orsakande mikroorganism, smi vägar och smi spridning
Tularemi orsakas av en bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren bland djur i vårt land har ansetts vara smågnagare, men en reservoar bland vattenlevande amöbor har börjat diskuteras.
Människan kan smittas på flera olika sätt, t.ex. genom:
tCFUUBWTNJUUBENZHHBFMMFSFWFOUVFMMUGÊTUJOH
tEJSFLUCFSÚSJOHNFETNJUUBUEKVS
tJOBOEOJOHBWEBNNGÚSPSFOBUNFETKVLBEKVSTVSJOFMMFSBWGÚSJOH
tJOUBHBWTNJUUBUWBUUFO
Bakterien kan också orsaka laboratoriesmitta, men sjukdomen smittar inte från människa till människa.
Inkubationstiden är kort, två till tio dygn, i genomsnitt tre dygn.
Symtom, komplika oner, behandling och diagnos k
Vid tularemi insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk, illamående. Om man smittats
via direktkontakt med sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och
de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma (jämför symtombilden vid klassisk böldpest). Personer som smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation (jämför lungpest).
Sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling tar det flera veckor innan man blir frisk. Dödligheten utan behandling är låg, högst någon procent. Diagnos ställs genom att man påvisar antikroppar mot harpestbakterien i blodprov eller påvisning av bakterie-DNA med PCR-teknik i prov från sår.
Eventuell odling av bakterierna ska ske på säkerhetslaboratorium p.g.a. risken för laboratoriesmitta.
Allmänt förebyggande åtgärder
Skydd mot myggbett, med t.ex. täckande kläder och myggmedel, vid vistelse i skog och mark
(t.ex. bärplockning), särskilt under s.k. smågnagarår, kan rekommenderas.
Om man befinner sig i ett område där harpest förekommer bör man vara försiktig i kontakten
med gnagare. När man tar hand om döda gnagare bör man använda skyddsklädsel och handskar.
Vaccin bestående av levande, försvagade bakterier, finns tillgängligt i mycket begränsad omfattning
och används till personer som är utsatta för extra stor smittrisk, t.ex. viss laboratoriepersonal.
Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbro
Tularemi är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till
smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
300
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Noskvalster (Pneumonyssoides caninum) hos hund
Bakgrund
Noskvalster är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Det vetenskapliga
namnet är Pneumonyssoides caninum. Ibland kan man också se namnet Pneumonyssus
caninum, men det är ett äldre namn som inte längre är korrekt.
Parasiten beskrevs första gången 1940 i en artikel från staten Michigan i USA. I artikeln
berättar författarna att man hittat noskvalster
i samband med obduktion av en hund som
hade avlivats på grund av njursjukdom. En veterinärstudent som var med vid obduktionen
upptäckte att det var några små ljusa kryp som
rörde sig i näsan på hunden. Totalt hittade man
42 stycken kvalster som samlades in och undersöktes i mikroskop. Enligt ägaren hade hunden
inte haft några symtom från luftvägarna som
gjort att de hade anledning att misstänka något
onormalt. Det kan dock vara värt att påpeka
att hunden var en engelsk bulldog och att det
hos en sådan ras ibland kan vara svårt att avgöra om hunden har onormalt mycket symtom
från de övre luftvägarna eller om det bara rör
sig om ”rastypiska” problem.
Sedan den första rapporten har förekomst av
noskvalster hos hund beskrivits från flera olika
delar av världen exempelvis Australien, Sydafrika, Japan, Norge, Kanada, Italien, Spanien,
Finland, Frankrike, Iran samt flera olika stater
i USA. Den första artikeln om fynd av noskvalster i Sverige publicerades 1971. Under ett
år, från maj 1970 till maj 1971, hade man
undersökt 424 hundar i samband med obduktion och hittat noskvalster hos åtta (2 %)
av hundarna. En senare undersökning, gjord
i Sverige under åren 1992 till 1996, visade att
95 (20 %) av 474 undersökta hundarna var
infekterade. Man undersökte även 145 katter och 66 rödrävar men utan att hitta några
noskvalster. I Norge gjordes en undersökning
1993 som visade att 18 (7 %) av 250 hundar
var infekterade.
Noskvalstren syns här som ljusa fläckarna i nedre delen på nosspegeln.
Vad vet vi om parasiten?
Trots att man känt till parasiten i många år vet
man ännu inte hur dess livscykel ser ut och man
vet inte heller säkert hur smittspridningen sker.
Själva parasiten är synlig för blotta ögat, den är
ljusgul i färgen och har oval form. Man har hittat honor, hanar och larver. Honorna är störst,
mellan 1 och 1,5 mm på längden och mellan
0,6 och 0,9 mm på bredden. Den vuxna parasiten har fyra benpar och larven tre.
Eftersom det då och då händer att hundägare
ser kvalstren komma ut ur nosen och promenera på nosspegeln när hunden ligger och sover
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
tror man att smittspridningen sker huvudsakligen vid direktkontakt mellan hundar. Från
studier gjorda i laboratoriemiljö vet vi att kvalstren dör inom 24 timmar i normal rumsmiljö.
Däremot kan de leva i ända upp till tre veckor
i fuktig miljö vilket gör att även en indirekt
smittväg skulle kunna vara möjlig. Erfarenheterna från experimentella studier visar dock
att även om noskvalster kan leva i upp till tre
veckor under optimala förhållanden utanför
hundnäsan så förlorar de snabbt i livskraftighet
och förmåga att infektera nya hundar.
Symtom och diagnos k
Symtom vid förekomst av noskvalster är besvär
från de övre luftvägarna såsom nysningar, fnysningar, så kallade inåtvända dragningar och
försämrat luktsinne. Det är så kallade ospecifika symtom som inte nödvändigtvis beror på
noskvalsterinfektion utan även kan orsakas av
andra sjukdomstillstånd såsom allergier, infektioner eller nybildningar i nosen. Man kan
alltså inte ställa en säker diagnos enbart med
301
ledning av hundens symtom. Det verkar vara
individuellt hur mycket symtom en noskvalsterinfekterad hund visar. Givetvis kan det
också bero på hur uppmärksam man är som
hundägare. Tyvärr finns det inget lätt sätt att
fastställa om en hund har noskvalster eller inte.
Man kan söva hunden och försöka att hitta
kvalster i nosen genom att exempelvis spola
näshålan med koksaltlösning eller genom att
inspektera näshålan. Hittar man kvalster är diagnosen klar men i frånvaro av fynd så vet man
inte om hunden faktiskt inte är infekterad eller
om man bara har misslyckats med att hitta parasiten. I forskningssyfte har man tidigare arbetat med att ta fram ett blodprovstest på Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala
för att på ett enkelt sätt kunna ställa diagnos.
Testet är dock inte tillgängligt i dagsläget.
Behandling och prognos
Om man misstänker att en hund har noskvalsterinfektion innebär det oftast i praktiken att
man provbehandlar hunden. Det vill säga, man
Obduktionsbild på näshåla hos hund där kvalstren är väl synliga.
302
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
behandlar hunden som om den är infekterad av
noskvalster och om hunden blir symtomfri efter
genomförd behandlingen så konstaterar man att
symtomen troligen orsakades av noskvalster.
Under årens lopp har behandlingar med olika
typer av antiparasitära preparat testats med varierande resultat. I Sverige har det, tills nyligen,
inte funnits något godkänt preparat registrerat
för behandling av noskvalsterinfektion hos
hund. Nu har emellertid Interceptor, som
innehåller den aktiva substansen milbemycinoxim, blivit godkänt för detta användningsområde. Interceptor finns i tablettform i flera
olika styrkor och är verksamt mot en rad olika
parasiter. Doseringen varierar beroende på vilken parasit som ska behandlas.
I Sverige genomfördes under åren 1995 och
1996 en studie som omfattade 70 hundar med
verifierad eller misstänkt noskvalsterinfektion.
Hundarna behandlades med Interceptor i en
dos av 0,5 till 1,0 mg/kg en gång per vecka
tre veckor i rad. Av de 70 hundarna blev 68
hundar helt symtomfria efter behandlingen.
Det varierade när hundarna blev av med sina
kliniska symtom. Vissa tycktes botade redan
efter första tablettgivan, andra efter andra givan medan några inte blev bra förrän hela
behandlingen hade genomförts. Erfarenhetsmässigt vet man att vissa hundar kan få förvärrade symtom efter påbörjad behandling. Det
kan vara viktigt att känna till så att man som
djurägare inte avbryter behandlingen i förtid
i tron att den är verkningslös. Man kan inte
utvärdera resultatet innan hela behandlingen
är genomförd. Om en hund är infekterad med
noskvalster är prognosen för ett fullständigt
tillfrisknande efter behandling god. I de fall
man inte tycker hunden är helt återställd efter
genomförd behandling finns det anledning att
misstänka att hundens symtom orsakas av något annat än noskvalster.
Lotta Gunnarsson
Leg. veterinär, specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar, VMD
Artikeln har ställts till Stövarens förfogande av
läkemedelsföretaget Novartis.
Stövardata
Nu finns en länk till SKKs hundata på Sv Stks hemsida, direkt under länken till Stövardata
som ni finner i fliken Avel. Där finns information om hundar som inte hunnit in i Stövardata,
som inte uppdateras fortlöpande utan endast någon gång per år av bl a kostnadsskäl. Med lite
otur kommer en hunds information i ett intevall där det inte hinner komma med nästa uppdatering och får då vänta till den följande. Vi hoppas på ert överseende med detta!
IT-ansvarig Andreas Johansson
303
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Nya införselregler för hund och ka
Efter år av diskussioner om de särskilda regler Sverige, England med flera länder haft inom
EU är det nu klart med nya regler från den 1 januari 2012. Till följd av att man upptäckt
dvärgbandmask hos räv i Sverige slopas nu avmaskningskravet helt. Rekommendationen för
avmaskning kvarstår som frivillig och önskvärt är att vi fortsätter på ett ansvarsfullt sätt.
Läs mer om rävens dvärgbandmask i Doggy-Rapport nummer 2 2011.
Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccina on, pass och intyg har inte ändrats
För införsel från länder inom EU eller listade länder utanför EU krävs att id-märkning ska
vara utförd med mikrochip och inte tatuering enligt gällande regler från juli 2011. Det är
blodprovskontrollen efter rabiesvaccinationen som slopas. Rabiesvaccinationen kan ske tidigast vid tre månaders ålder. Införsel tillåts först när 21 dagar har gått efter första vaccineringen.
För länder utanför EU som inte är listade ersätts karantänkravet med krav på id-märkning,
rabiesvaccination uppföljt med blodprov för antikroppskontroll efter 30 dagar och senast vaccinationens sista giltighetsdag samt ytterligare 90 dagars väntetid från antikroppskontrollen.
Intyg för detta skall utfärdas av officiell veterinär.
Lena Myrenius
Ur DoggyRapport 3/2011
Nya jaktprovsdomare
auktoriserade januari–september 2011
Mikael Fredriksson
Juhani Karlela
Nils-Gunnar Andersson
Per-Olof Hillergren
Håkan Johansson
Hans Jonasson
Lars-Henrik Hägglund
Lars Olsson
Micael Eriksson
Mats Pettersson
Leif Jansson
Glenn Ahlstedt
Bernt Bondesson
Mikael Johansson
Sangis
Torneå Finland
Vindeln
Jörn
Fällfors
Strömsund
Nordingrå
Sollefteå
Nykvarn
Björnlunda
Granbergsdal
Svängsta
Vejbystrand
Strömsnäsbruk
070-2525454
0400-949118
0933-32044, 070-6765014
0916-10964
0912-20067
0670-31026
070-3602619
0620-15992
0159-70152, 070-5606427
0158-30130,070-2660473
0586-12103
0730-395917
070-6456392
070-2468098
Norrbottens läns Stk
Norrbottens läns Stk
Västerbottens läns Stk
Västerbottens läns Stk
Västerbottens läns Stk
Jämtl-Härjedal. Stk
Västernorrlands Stk
Västernorrlands Stk
Södermanlands Stk
Södermanlands Stk
Örebro läns Stk
Smålands Stk
Sydsvenska Stk
Sydsvenska Stk
304
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Avel och genetik
Avelsarbete väg till bättre ledhälsa
Med nya verktyg kan förekomsten av ledproblem hos våra hundar förhoppningsvis
minskas. Agronomie doktor SOFIA MALM beskriver vad HD- och ED-index är
och förklarar hur dessa nya hjälpmedel för avelsarbetet kan minska förekomsten av
ledproblem hos våra hundar.
Utvecklingsrubbningar i höft- och armbågsleder, så kallade höft- och armbågsleds-dysplasi
(HD och ED), förekommer ofta hos många
och framförallt storvuxna hundraser. Trots att
de hälsoprogram som syftar till att minska förekomsten pågått under många år orsakar dessa
defekter fortfarande problem och lidande för
såväl hundar som hundägare. På Svenska Kennelklubben (SKK) pågår ett utvecklingsarbete
för att bättre kunna använda den information
som finns tillgänglig om röntgenresultat för
höft- och armbågsleder genom att beräkna
avelsvärden för HD och ED. Avelsvärdena presenteras sedan som så kallade HD-index och
ED-index.
olika miljöfaktorer. Arvsanlagens inverkan på
HD och ED är relativt stort, runt 30 till 50
procent, vilket gör att man genom att välja
friska djur för avel kan förvänta sig en minskad
frekvens av dessa defekter.
Varför behövs HD- och ED-index?
En viktig bidragande orsak till de bristande
framgångarna är sannolikt att röntgenbilden
ger begränsade möjligheter att beskriva skillnader i ledens kvalitet, framför allt för hundar
med normala leder. Det gör att hundens eget
röntgenresultat inte räcker för att ge en bild
av dess genetiska förutsättningar. Många hundar hamnar i samma klass, till exempel klassade att ha normala höftleder, trots att deras
genotyp (uppsättning av arvsanlag) kan skilja
sig åt ganska mycket. En annan orsak är att
såväl utvecklingen av leden som röntgenresultatet påverkas av faktorer som inte är ärftliga,
så kallade miljöfaktorer. Det kan till exempel
vara hundens kön, ålder vid röntgen eller vilket sederingspreparat (lugnande läkemedel)
som använts. Detta gör att information enbart
om hundens eget röntgenresultat är ett osäkert
mått på dess förmåga att nedärva HD eller ED
Resultatet i SKK:s databas blir officiellt om
röntgenundersökning av höft- och armbågsleder görs när hunden är som lägst 12 månader
gammal. Undersökning och gradering av höftleder utförs i enlighet med Fédération Cynologique Internationale (FCI). Höftlederna graderas på en skala från A till E, där A och B är
normala höftleder, C är lindrig dysplasi, D är
måttlig dysplasi och E motsvarar grav dysplasi.
Armbågsleder graderas på en fyrgradig skala
enligt riktlinjer från International Elbow Working Group (IEWG). Graderingen baseras på
graden av benpålagringar (artros).
Många vetenskapliga studier har visat att både
HD och ED påverkas av många gener och
I både Sverige och andra länder har man under
flera decennier försökt att genom avelsarbete
minska förekomsten av dessa ledsjukdomar. Valet av avelsdjur har baserats på resultat från röntgenundersökning av höft- och armbågsleder. I
många raser används enbart hundar med normala (friröntgade) leder i avel. Trots det har andelen
friröntgade hundar inom många raser stagnerat
eller inte följt den önskade utvecklingen.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
till sina avkommor. Trots detta baseras avelsurvalet för bättre ledstatus huvudsakligen på
individens egen HD- eller ED-status, så kallad individselektion. I de fall där man under en
längre period använt endast hundar med normala leder i avel kommer man nu inte längre
med enbart individselektion, instrumentet blir
för trubbigt och urvalet ineffektivt. För ett
fortsatt avelsframsteg krävs att man i dessa raser tar ökad hänsyn också till röntgenresultat
hos släktingar. Denna information går att systematisera genom att beräkna avelsvärden för
HD och ED (HD- respektive ED-index).
Avelsvärdet visar nedärvningsförmågan
För att kunna välja ut lämpliga föräldradjur till
nästa generation måste man försöka bedöma
vilka individer som är de avelsmässigt bästa.
Detta kräver att man kan göra skillnad på om
ett djur är bra på grund av sina arvsanlag eller
om det är miljön som varit gynnsam. HD- och
ED-index innebär att man inte bara utnyttjar
den information som finns om enskilda hundars ledstatus vid val av avelshund, utan även
tar hänsyn till släktingars röntgenresultat för att
beräkna hundens avelsvärde för HD eller ED.
På så sätt blir det möjligt att i avelsvärderingen
skilja individer med samma röntgenresultat åt.
Man får en säkrare värdering av hundens avelsvärde och sannolikheten för att den ska nedärva, eller inte nedärva, ledproblem. Vid beräk-
305
ning av avelsvärden kan man också ta hänsyn
till och korrigera för effekten av flera faktorer
som inte är ärftliga och som kan påverka röntgenresultatet. Att jämföra avelsvärden för individer av olika kön, ålder och så vidare blir
därmed lättare och mer rättvisande.
Avelsvärdet är ett mått på individens nedärvningsförmåga, det vill säga en förutsägelse om
hur hundens valpar kommer att utvecklas i en
viss egenskap. Det är alltså inte ett mått på vad
avelshunden har för resultat. Beräkningen av
avelsvärdet visar vilken effekt vi kan förvänta
oss i kommande generationer av att använda
den aktuella hunden i avel. Indexet uttrycker
dessutom hundens beräknade avelsvärde för
HD eller ED i förhållande till genomsnittet i
rasen. Ofta definieras detta genomsnitt som ett
index på 100. Eftersom olika raser har olika genomsnittlig HD- eller ED-status så motsvarar
100 i index olika ledstatus beroende på vilken
ras det gäller. Generellt kan man dock förvänta
sig att hundar med ett index över 100 ger valpar som får ett bättre index än genomsnittet i
rasen, och vice versa. Det är viktigt att komma
ihåg att ett index för HD eller ED visar hundens avelsvärde för just denna egenskap. Det
säger ingenting om hundens totala avelsvärde.
I den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för varje
ras behöver därför urvalet mot ledproblem
bedömas i relation till andra egenskaper som
också har betydelse i avelsarbetet.
I figur 1 visas fördelningen av HD-index
hos hundar av rasen
berner sennenhund
som röntgats och
graderats enligt FCIsystemet (A-E) under
perioden 2000-2002.
Av figuren framgår att
majoriteten av hundar med HD-status
A har bättre (högre)
HD-index än de med
306
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
HD-status B, som i sin tur i genomsnitt har
bättre HD-index än hundar med HD-status C
och så vidare. Överlappningen mellan kurvorna speglar effekten av att man i beräkningen av
avelsvärdet utöver individens egen HD-status
även vägt in information om släktingar och tagit hänsyn till en del icke ärftliga faktorer. Därför kan en individ med HD-status A ha sämre
avelsvärde än en hund med B, C, eller till och
med D på höfterna. I genomsnitt kommer
ändå individer med bättre HD-status även att
ha ett bättre avelsvärde än de med sämre status.
Den uppenbara fördelen med HD-index är att
man med större säkerhet kan förutsäga i vilken
utsträckning en hund kan förväntas bidra till
HD hos avkommorna.
All informa on används i beräkningen
Beräkning av avelsvärden för HD och ED görs
med en metod som kallas BLUP. BLUP är en
förkortning av ”Best Linear Unbiased Prediction”. Namnet beskriver metodens egenskaper,
det vill säga det är en statistisk analys där en
så kallat linjär modell används för få fram den
”bästa” beräkningen av avelsvärdet utan att det
uppstår några systematiska fel (unbiased).
I Sverige används sedan många år tillbaka
BLUP-metoden för beräkna avelsvärden inom
nötkreaturs-, häst och fåraveln. På hundsidan
har index för HD och ED redan införts i några
av våra grannländer, bland andra Tyskland,
Norge och Finland.
Vid avelsvärderingen används all den information som finns om släktingars röntgenresultat i
SKK:s databas för den aktuella rasen. En hunds
HD- eller ED-index är inte ett statiskt värde.
Varje gång det tillkommer ny information om
röntgenresultat hos till exempel avkommor eller syskon så påverkar det även den aktuella
hundens HD- eller ED-index. Allteftersom
nya hundar undersöks ökar mängden information som ligger till grund för avelsvärderingen.
Därför måste avelsvärdena uppdateras regel-
bundet. Denna uppdatering kommer troligen
att göras så ofta som en gång i veckan. Ju mer
information det beräknade avelsvärdet baseras
på, ju säkrare blir beräkningen och desto mindre förändringar i avelsvärdet kommer ytterligare information att orsaka. Ett stort antal avkommor med information om HD-status ökar
avelsvärdets säkerhet betydligt. Avelsvärdets säkerhet kommer att publiceras tillsammans med
avelsvärdet på SKK:s hemsida via webbtjänsten
Avelsdata.
När införs HD- och ED-index i Avelsdata?
I Sverige har index för HD och ED ännu inte
införts i den rutinmässiga avelsvärderingen. I
utvecklingsarbetet har avelsvärden beräknats
för fem raser: rottweiler, berner sennenhund,
golden retriever, labrador retriever och flatcoated retriever.
Arbetet med HD- och ED-index är ett prioriterat projekt för SKK och planen är att den
rutinmässiga användningen i de första fem
”pilotraserna” ska komma igång den 1 januari
2012. Efter utvärdering i dessa raser kan systemet sedan utökas till fler raser.
Exakt för vilka raser HD- och ED-index kommer att bli aktuella är ännu inte bestämt. Flera
olika aspekter bör beaktas när en strategi utformas för att bekämpa HD och/eller ED i en
ras. Den kanske viktigaste aspekten är hur stort
problemet är för rasen; hur vanligt förekommande är defekten och vilken betydelse har
den för hundarnas hälsa? I vissa raser kan det
rent av vara så att man redan tar större avelshänsyn till HD än vad som är optimalt, vilket
gör att andra, mer angelägna problem hamnar
i skymundan. I sådana fall kan det vara olämpligt att införa ett index som riskerar att sätta
ännu större fokus på HD-problematiken. I
andra raser utgör däremot HD ett betydande
problem i form av hältor, sämre brukbarhet
och avlivning.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
En grundförutsättning för att index för HD
och/eller ED ska införas är att det finns tillräckligt mycket information i form av röntgenresultat registrerade i rasen för att avelsvärden
ska kunna skattas med tillfredställande säkerhet. I numerärt små raser, eller raser med liten andel undersökta hundar, tillför ett index
inte mycket mer information än vad som redan finns och beräkningarna blir då osäkra. I
dagsläget går det inte att för varje enskild ras
säga om avelsvärden för HD och ED går att beräkna med tillräcklig säkerhet, men sannolikt
kommer det att krävas att rasen, inom ramen
för SKK:s genetiska hälsoprogram, har krav på
känd röntgenstatus. I de raser för vilka index
införs behövs information om och strategier
307
för hur dessa bör användas i avelsarbetet. Nuvarande regler om känd ledstatus och fria leder
behöver ersättas med krav och/eller rekommendationer relaterade till avelsvärdet.
Sofia Malm
Ur DoggyRapport 2/2011
Agronomie doktor Sofia Malm disputerade 2010
vid Sveriges lantbruksuniversitet med avhandlingen ”Breeding for improved hip and elbow
health in Swedish dogs”. Länk till pdf med den
fullständiga avhandlingen:
h t t p : / / d i s s - e p s i l o n . s l u . s e : 8 0 8 0 / a rc h i ve /
00002395/
Sofia Malm arbetar numera för Svenska Kennelklubben som genetiskt sakkunnig.
Svenska Stövarklubbens Defektregister
för samtliga stövarraser
Förslaget till nya rutinerna är utarbetade under 2010
Remissomgång hos Avelsråden
Materialet antogs i sin helhet vid avelsrådens möte 2011 03 13
Avelsrådens förslag godkändes av Svenska Stövarklubbens styrelse 2011 09 26
Sy e med Defektregistret
Syftet med Sv Stk:s defektrapportering är att inventera och dokumentera defektförekomster hos våra
stövarraser. Genom att öka kunskapen kring våra avelshundars och deras avkommors hälsa, kan vi
bedriva ett säkrare avelsarbete för att motverka spridning av ärftliga defekter. Detta tjänar alla på.
Mål med Defektregistret
Sv Stk:s mål är att våra stövare förutom den jaktliga förmågan skall ha god exteriör och vara sunda
och friska. (Målmedvetet satsa på att våra stövare skall vara fria från arvbara defekter).
Ett fungerande Defektregister ökar kunskapen om våra hundars hälsa vilket bidrar till ett säkrare
avelsarbete och därmed friskare hundar.
Metoder för a nå Sy e och Mål
t,MBSHÚSBGÚSIVOEÊHBSOBBUUEFUÊSWJLUJHUBUUJOSBQQPSUFSBEFGFLUFS
t.FUPE.PNFOUGÚSJOSBQQPSUFSJOHFOTLBMMWBSBWÊMCFTLSJWOB
t&OGVOHFSBOEFEBUBCBTTPNMJHHFSQÌOÊUFU
t%BUBQSPHSBNNFUTLBMMWBSBBOWÊOEBSWÊOMJHUPDILVOOBQSFTFOUFSBTUBUJTUJL
t*OSBQQPSUFSBUNBUFSJBMTLBMMBOWÊOEBTJBWFMTBSCFUFUJFOMJHIFUNFE4ZGUFPDI.ÌM
308
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Anvisningar
Det är varje hundägares skyldighet att medverka till att våra hundar kan utvecklas och vara friska.
Lämnade uppgifter till Defektregistret angående hundens defekt skall vara styrkt av intyg från
veterinär eller undertecknad av annan trovärdig person utanför familjen.
Hundägaren fyller i blanketten (Svenska Stövarklubbens rapporteringsblankett till Defektregistret).
Blanketten finns längst bak i resultatböckerna, kan hämtas på Svenska stövarklubbens hemsida;
www.stovare.se – Avel – Defektrapport eller rekvireras från Sv Stk:s kansli.
Blanketten skall vara undertecknad av hundägaren och åtföljas av veterinärintyg eller dokument
som undertecknats av annan trovärdig person utanför familjen.
Blanketten skickas av hundägaren till Sv Stk:s kansli, Stråkanäs 422, 952 91 KALIX
Inskickad defektblankett skall från att den inkom återrapporteras inom tre veckor, med en målsättning på två veckor.
Sv Stk registrerar att defektanmälan inkommit. Anmälan skannas av på kansliet och skickas ut
digitalt till rasens avelsråd och styrelsens avelsansvarige.
Avelsråden kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld och undertecknad samt att bilagor med
veterinärintyg eller motsvarande dokument finns med. Är inte defektrapporten korrekt ifylld eller
om något dokument saknas kontaktas hundägaren av avelsråd för rasen. Önskar hundägare hjälp
med kontakter hjälper rasens avelsråd till med dessa kontakter. Avelsråden kommer överens om
vem som gör vad och dokumenterar detta.
När defektrapporten är korrekt ifylld och innehåller styrkta handlingar återkopplar utsett avelsråd
defektrapporten digitalt till kansli med en kopia till avelsansvarig i Sv Stk.
Kansliet skickar den kompletta rapporten för inmatning i Defektregistret.
När dessa åtgärder är utförda återkopplar Kansliet till hundägaren som anmält defekten, att anmält ärende/defekt finns inlagt i Sv Stk:s Defektregister.
När ärendet är återrapporterat är det också slutfört.
Svenska Stövarklubbens hälsoprogram
Epilepsi (EP) eller epilepsiliknande anfall innebär att:
Hund som själv har EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.
Hund som lämnat avkomma med EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.
Hund vars ena eller båda föräldrar har EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.
I denna grupp hundar är 100 % misstänkta anlagsbärare.
Kullsyskon till hund med EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.
Av dessa hundar är 75 % misstänkta anlagsbärare.
Halvsyskon till hundar med EP eller EP-liknande anfall skall om möjligt undvikas i avel.
Av dessa hundar är 50 % misstänkta anlagsbärare.
För PDA eller annan hjärtsjukdom gäller:
Om mer än en (1) avkomma drabbas, skall föräldradjur ej vidare användas i avel.
Kullsyskon kan med stor försiktighet användas, om det anses tillföra rasen andra positiva effekter.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
309
Där kryptorkism förekommer skall följande gälla:
Om mer än en (1) hane i kullen är kryptorkid, skall far, mor och kullsyskon ej användas vidare i
avel. Om någon enstaka hane drabbas, i någon kull, kan övriga i kullen eller far och mor, med stor
försiktighet användas. Kryptorkid hund får ej användas till avel.
För höftledsdysplasi (HD, grad C, D eller E) gäller följande:
Om enstaka fall förekommer, kan föräldradjur med stor försiktighet användas, om det anses tillföra rasen andra positiva effekter. Uppfödare/hanhundsägare rekommenderas att inte använda
hundar i avel, som kommer ur kullar där HD förekommer i större grad än rasens medeltal. Rådgör
med avelsrådet innan parning. Hund med HD grad C kan användas i avel om motparten har HD
A eller B och om avelsrådet rekommenderar parningen.
För övriga defekter, inhämta avelsrådens rekommendationer.
Kom ihåg att valpkull alltid ska veterinärbesiktigas före leverans!
Avelsinformation
Inför planering av parning och inför valpköp erbjuds följande:
Ur Svenska Stövarklubbens dataregister Stövardata kan du hämta följande:
* Simulerad stamtavla med inavelsindex
* Kända registrerade defektnedärvare
Simulerad stamtavla innebär att stamtavla på tilltänkt kull kan skapas. Samtliga stövarraser har en
trång avelsbas, vilket har sitt ursprung i att inaveln har varit påtaglig i många generationer bakåt.
Inavelsindexet är ett enkelt sätt att kontrollera att utavel sker. 30/30 innebär att samtliga hundar
i stamtavlan, 4 led bakåt, består av olika hundar. Detta är målet där så är möjligt. I raser med få
hundar är det inte möjligt att nå 30/30. Målet här att ha så låg inavel som möjligt, med hänsyn
taget till alla andra faktorer av vikt.
Kända defektnedärvare innebär att de hundar som rapporterats ha avkomma med defekter, har
påförts en bokstav inom parantes efter hundens registreringsnummer som anger vilken defekt som
avses. Vid tveksamhet kontakta ditt avelsråd.
(E) innebär att rapport inkommit om att denna hund själv har, eller har någon eller några avkommor, med epilepsi eller epilepsiliknande anfall.
(e) innebär att denna hund har helsyskon som har epilepsi eller epilepsiliknande anfall.
(H) innebär att denna hund själv har, eller har avkomma som har, HD C, D eller E.
(h) innebär att denna hund har helsyskon som har HD C, D eller E.
(K) innebär att rapport inkommit om att denna hund själv är, eller har någon eller några avkommor som är kryptorkida.
310
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
(k) innebär att denna hund har helsyskon som är kryptorkida.
(P) innebär att rapport inkommit om att denna hund själv har, eller har någon eller några avkommor med PDA eller annan hjärtdefekt.
(p) innebär att denna hund har helsyskon som har PDA eller annan hjärtdefekt.
De rapporter som kommer från hundägare har noggrant kontrollerats, det gäller E, K och P.
Från SKK:s veterinärregister har hämtats underlag för H.
Avsikten med defektregistrering är naturligtvis att komma tillrätta med de problem som finns i de
olika raserna. Den riktar sig inte mot någon speciell hund, hanhundsägare eller uppfödare. Den
skall helt ses som en hjälp för att vi till kommande generationer skall överlämna friska och väl
fungerande stövare. De aktuella sjukdomarna har ett visst mått av arvbarhet, även om arvsgången
inte alltid är entydig och klar. Sjukdom kan också dyka upp utan arvsfaktor inblandad, varför det
kan förekomma att hund klassas som defektanlagsbärare utan att vara det.
För planering av kullar skall följande enkla regler gälla:
Ingen dubblering av defektanlag, vilket i praktiken innebär att samma defekter (bokstäver i registreringsnumret) inte ska förekomma på både far- och morsidan i tre led bakåt. Är detta inte
genomförbart ska förekomsten vara så liten som möjligt.
För vissa hundar gäller avelsförbud enligt Stövarklubbens avelsstrategi, nämligen:
Hundar som har uppnått de för rasen fastställda max antal valpar (kontrolleras i hundens avkommestatistik från SKK:s registreringsregister).
De som står på väntelista (avelsråden ger besked).
Hundar med defekter eller avkommor med defekter i enlighet med Hälsoprogrammet (se ovan).
Hund som är registrerad med både stor och liten defektbokstav är i högsta grad olämplig som
avelshund.
För övrigt se Avelsplan och Avelsstrategi för respekƟve stövarras!
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
311
Förenklad RAS (Rasspecifik avelsstrategi)
Ras: Russkaja Gontjaja
Specialklubb: Svenska Stövarklubben
Rasens historia, hemland, användningsområde
Redan för 500 år sedan hade rasen blivit etablerad som typ så att ryssarna gav den rasnamnet
gontjaja (uttalas goncjy). Rasens historia hänger
samman med de ryska borzoierna som blev renavlade av den ryska tsaren och användes till
jakt på det mesta. Det var de mongoliska krigsherrarna som tog med sig ingredienserna som
tsarens renavlade borzoier, och som därefter
också satte grunden till gontjajan.
Borzoierna som var världens största och snabbaste jaktvinthundar, jagade enbart med synen.
Därför behövde man en hundtyp till, som
kunde spåra upp viltet. Då blev det använt en
del laika, något som man känner igen i den
dansande, korta galoppen, de starka tassarna
och den tjockt åtsittande pälsen. Det drivande
inslaget och det sjungande skallet kan man
tänka sig stammar ifrån gamla blodhundsraser,
såsom den gamla St. Hubertushunden. Varg
var i utgångsläget det man mest jagade och
vargjakt var också motivet till varför hundarna
hittade vägen till Finland, där rasen var vanlig
tills den ryska revolutionen bröt ut och därmed
stängdes alla gränser.
Därför måste man se sig om efter annat avelsmaterial. Då fick man vända sig mot väst och
fick då korsa in harrier, hamilton och schillerstövare. Så blev ju grunden till för finsk stövare. Den beskrivna pomorstövare, som också
antas ligga bakom den norska dunkern, är
också gontjaja, med det osäkerhetsmomentet
att ”rysk harlekinstövare”, som det refereras till
i dunkerrasens historik, är en rasvariant som
inte har varit existerande som godkänd i Ryssland på nästan hundra år.
Russkaja gontjaja-hane BIS-vinnare i Moskva
Gontjajorna undslapp att gå samma öde till
mötes som borzoierna, som rätt och slätt blev
slaktade i tusental under den ryska revolutionen,
stämplade som tsarhundar. Adelns seder med att
sätta ut stövarna på foder till sina fattigaste undersåtar hade gjort gontjajan till fattigfolkets vanligaste jakthund på landsbygden och säkrat den för
en smärtfri och okomplicerad position som den
vanligaste jakthunden under sovjetstaten.
Rasens hemland är Ryssland
Rasen används för jaktprov på hare räv och
sjakal i hemlandet Ryssland. I Sverige finns
jaktprov för hare och räv. Men den har även
fungerat bra på lo här i Sverige, eftersom det
verkar finnas bra ståndgenskaper.
312
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Rasen interna onellt
Stor ras i hemlandet Ryssland. Även i Finland
där det genom åren har registrerats 1900 st.
Där har man dokumenterat rasen och satt
upp målsättningar som vi har mycket nytta
av, för huvuddelen av våra russkaja gontjaja
stammar från finska linjer. Så nya linjer direkt
ifrån Ryssland behövs. Det finns för tillfället
12 st direktimporterade hundar från Ryssland i
Norge och Sverige.
När kom rasen ll Sverige/registrerades i Sverige?
Nulägesbeskrivning i Sverige
2001
Antal registreringar de senaste 10 åren cirka 160 st.
Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad
Jaktprov 4 st startade, 1 st på rr-prov och många är utställda med bra resultat.
Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som kan förorsaka
problem, extrem exteriör, tveksamt jaktsä .
Övrigt, ev. mål och strategier
Målet är att bygga en stark jaktduglig hund med bra funktion och karaktär, och bevara rasens genetiska bredd med hjälp av importerade hundar från rasens
hemland Ryssland. Rekommendera hundägare att starta på utställningar och jaktprov.
Hänvisningar ll rasföreningens hemsida: http://russkajagontjaja.dinstudio.se/text1_2.html
***
Rasspecifik avelsstrategi för hundraser där avel för närvarande inte bedrivs i Sverige
Ras: Schweiziska stövare Schwyzer
Specialklubb: Svenska Stövarklubben
Rasens historia, hemland, användningsområde
Rasens hemland är Schweiz. I Sverige används rasen som drivande hund för jakt efter hare och räv.
Rasen interna onellt
Schweizerstövaren finns registrerad i följande
länder: Norge, Sverige, Finland, Nederländerna, Frankrike, Tjeckien och Schweiz.
När kom rasen ll Sverige/registrerades i
Sverige?
Rasen kom till Sverige runt 1850, men den
första registrerades ca 1920.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
313
Nulägesbeskrivning i Sverige
Antal registreringar de senaste 10 åren ca 150 hundar, varav 10 är importer. 2009 och 2010 föddes och registrerades en kull i Sverige vardera året.
Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad
Gå in på hemsidan www.schweizerringen.com Där finns alla drevprov, utställningar och norska
avelsrådets rekommendationer för flera år.
***
Ras: American foxhound
Specialklubb: Svenska Stövarklubben, grupp 6
Rasens historia, hemland, användningsområde
År 1650 seglade Robert Brooke till Crown
Colony i Amerika med sin flock/grupp av
jakthundar och dessa är ursprunget till flera
american hounds. Hundarna stannade kvar i
familjen Brooke i nästan 300 år. George Washington fick franska foxhundar, sk Grand Bleu
de Gascogne, som gåva från Marquis de Lafayette. Många av dessa hundar härstammade från
Brooke’s, och när dessa korsades med de franska foxhundarna så var dagens american foxhound född. Trots envisa rykten om att dessa
hundar i början föddes upp för att användas
i jakt av ursprungsinnevånarna i Amerika så
stämmer inte detta.
Rasen föddes upp enbart för att användas vid
rävjakt och när den röda räven importerades/
Rasen interna onellt
invandrade så korsade man foxhundarna med
irländsk foxhund för att införa snabbhet och
uthållighet i rasen. Kvalitéer som återfinns i
dagens hundar.
Se american foxhound.
När kom rasen ll Sverige? Fanns i flera flockar i början av 1900-talet. Ingår i flera av de svenska
stövarraserna. Därefter registrerades exemplar av rasen 2007.
Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar de senaste 10 åren
Två importer från England resp. Finland 2007.
Allmän beskrivning
Rasstandarden för american foxhound säger att hunden bör vara 21–25 inches (53–64 cm) i
mankhöjd och väga mellan 65–75 pounds (29–34 kg), men många av hundarna är större än vad
standarden säger. Hanhundar ca 26–29 inches (66–74 cm) och tikar 25–28 inches (64–71 cm).
Vikten ligger något lägre än vad rasstandarden säger, ca 40–65 pounds (20–29 kg).
314
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
En del uppfödare tror att detta kommer från
den mycket bättre kosten som hundarna ges
idag än när man först började avla fram rasen.
Foxhundarnas ben är långa och raka och bröstkorgen ska vara smalare. Nospartiet är smalt/ avlångt och skallpartiet mer kupolliknande, vilket
betyder att huvudet lutar lite. Öronen är långa
och sitter lågt. Ögonen är stora, bruna och sitter
brett isär. Pälsen är kort och strävhårig. Rasen
liknar beagle men är större och högre.
snabbt och hundar kan attackera eller bitas om
de känner sig trängda eller utsatta.
Temperament
American foxhound är en snäll, lugn, lojal
och väldigt kärleksfull hund med sina ägare.
Som alla hundar så behöver de varsam träning,
mycket social träning och ägare som är beredda
på att ge dem mycket motion: en uttråkad foxhound hittar på egna saker och bus för att ha
roligt och kan förstöra mycket i hemmet om
det vill sig illa. Det kan vara allt från att klösa
på dörrar till att gå bärsärk med kuddar och
andra saker som finns i hemmet. Deras storlek
ger dem också möjlighet att nå upp till bänkar och de saker som finns där, så man får vara
noga med vad man har framme om man inte
kan vara hemma och passa hunden. Om regelbundna promenader inte kan göras är det bra
om man har en säker trädgård så hunden kan
röra sig fritt och leka av sig.
Foxhundar är skällande och ylande hundar, visserligen inte ofta men de har högljudda djupa
skall som hörs långväga. Ofta uppskattas inte
detta av grannarna och särskilt då inte i städer.
Som de intelligenta hundar de är så lär de sig
snabbt att öppna dörrar eller grindar och ger
sig då ut på upptäcksfärd. När de är ute och rör
sig på egen hand så är de riktiga krigare, när en
lukt har uppdagats så följer de den ända tills de
hittar orsaken till lukten. På grund av att deras
jaktinstinkt är så stark kan man aldrig lita på en
lös foxhound. De kan snabbt följa en doft rakt
ut i gatan och riskera att bli påkörda.
Foxhundar är inga bra vakthundar då de gärna
välkomnar alla människor i tron om att de
ska få godis eller att bli klappade. Detta härstammar från åratal av avel då de hundar som
morrade eller visade tänderna för sin ägare inte
kunde avlas på eller till och med avlivades just
på grund av detta.
Hundarna är envisa och även om de kan följa
kommandon så gör de det först när det passar
dem själva. Att träna en foxhund kan vara påfrestande och tålamodskrävande. Viktigt att alltid träna en foxhund med positiv förstärkning.
Rasrelaterade problem
Rasen brukar inte medföra några genetiska sjukdomar. Det är lätt att övermata hundarna så att
de ökar i vikt. Var noga med att inte göra detta.
En mindre vanlig sjukdom är thrombocytopathy – som är en så kallad blodstörning – som
gör att hunden blöder extra mycket om den
skadas. Hundarna blir i snitt 10–13 år gamla.
American foxhund är en energisk ras och behöver mycket motion.
Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH,
veterinärdata, inavelsgrad
Inga resultat.
Jaktsätt. Se användningsområde.
Övrigt, ev. mål och strategier
Foxhundar är lätta att leva med men är inte
några lägenhetshundar direkt och bör ej lämnas ensamma under längre perioder. De kommer bra överens med barn, då även små barn,
men man måste alltid vara vaksam när hundar
och barn är tillsammans för olyckor kan hända
Källa där annat inte anges:
All världens hundar, Renée Willes
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
315
Debatt
Några funderingar i väntan på upptag
Regelfunderingar
Det måste bli svårt att få med stövarfolket på de
föreslagna gemensamma drevprovsreglerna som
varit ute på remiss hos alla lokalklubbarna (det
gäller gemensamma drevprovsregler för tax, basset, beagle, drever och stövare).
Hur många vet att Stövarklubben endast har 20
% inverkan på sina har- och rävprov med det
här förslaget? De kortbenta hundarna, tax, basset, beagle och drever, får tillsammans 80 % inverkan på våra har- och rävprov. Så kan vi ju inte
ha det! De stövarklubbsmedlemmar som bemödat sig att ta del av och diskuterat remissförslaget säger nej tack, det här är inget vi vill ha.
Nuvarande jaktprovsregler
Som jag ser det behöver våra nuvarande jaktprovsregler justeras lite grann. Jag börjar med
bokstäverna S (sänkt prisvalör) och G (graverande fel).
Bokstäverna S och G
Ta bort det för domarna och de startande så
förhatliga bokstäverna S och G så törs vi domare använda hela skalan. Sätt i stället 0 eller
streck (–). Om hunden i övrigt har bra egenskaper skall den kunna tilldelas pris. Avelsråd,
uppfödare och alla som är intresserade av avel
kan själva läsa sig till vilka egenskaper hunden
är dålig eller bra på. På det sättet får vi en bättre
redovisning av hundens egentliga egenskaper.
I dagsläget får vi utbildare allt för ofta höra vid
våra vidareutbildningar/domargenomgångar
att S och G ger domaren ”magont”. Domaren
sätter en 3:a i stället. Ta bort bokstäverna och
hunden får den poäng eller nolla som den skall
ha. Domaren mår bra och hunden får sitt pris
om den i övrigt har bra förtjänster och framförallt får vi hunden redovisad.
Särskrivningar
När det gäller jaktprov på räv och jaktprov på
hare så ska vi särskriva jaktprovsreglerna så att
det som är specifikt för rävhundarna verkligen
blir dokumenterat. Rävhundarna skall ha sina
regler för sin specialisering.
När det gäller harhundarna så har vi ett bra
regelverk som vi har det i dag med några små
justeringar, speciellt när vi tittar på det regelförslag som är ute på remiss just nu.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
316
Nordiskt samarbete mellan stö- Krav om lägst 3: dje pris på utställning i lägst juniorklass före start
varklubbarna
på jaktprov
Jag är intresserad av ett nordiskt samarbete
mellan stövarklubbarna. I samband med Europapokalen i Norge den 9 september var det
även en stövarträff mellan de nordiska länderna. Där kan ett samarbete mellan de nordiska
länderna kanske påbörjas.
Enligt Finska Stövarklubbens ordförande Jari
Fors kan ett uppföljande möte bli aktuellt vid
rasmästerskapet för finsk stövare den 25–27
november 2011. Gemensamma nordiska jaktprovsregler för stövare, det vore någonting det!
Renodlat Har-SM
När det gäller tävling så ska vi naturligtvis ha
ett SM där endast hare räknas som drevdjur.
Den regeln gäller när vi möter Finland och
Norge i landskamp. Till kommande Stövarfullmäktige år 2012 finns motioner om detta från
flera lokalklubbar. Vi skall inte inrätta ett nytt
SM. Det är det befintliga SM:et som skall ha
nya statuter. Läs motiveringarna för detta i Stövaren 2010, Utställningar, sidan 327–328.
Det här är en motion som kommer till Stövarfullmäktige våren 2012. Fördelarna och de
viktigaste motiven är:
t.ÌOHBnFSBTUÚWBSFQÌVUTUÊMMOJOH6UTUÊMMningens stora värde när det gäller de personliga
kontakterna med stövarägarna kan inte nog betonas. På utställningen samlas vi alla och får på
så sätt direktkontakten.
t7JNÌTUFWÊSOBPDIWÌSEBEFGÌTUÚWBSÊHBSFWJ
har. Ta tillvara förstagångsutställaren, påverka i
önskad riktning.
t½LBUBOUBMVUTUÊMMBSFHFSNÚKMJHIFUUJMMLSJOHaktiviteter och PR-verksamhet för stövaren och
dess jaktform.
t#KVENFETUÚWBSÊHBSFOUJMMKBLUQSPWTEPNBSnas vidareutbildning. Där får stövarägaren en
första inblick i vad ett jaktprov innebär.
t%FUHFSOZBPDIÊMESFTUÚWBSKÊHBSFNÚKMJHIFU
till en social samvaro inom den egna klubbens
regi.
t7JGÌSFOTUÚSSFLVMMVUWÊSEFSJOHBWTUÚWBSOB
på den exteriöra sidan.
t -PLBMLMVCCFO GÌS SÌE NFE TJO FOSJOHTVUställning med domare som är specialiserade på
stövare.
Har vi råd att inte prova det här konceptet?
Läs debattartikel i Stövaren nr 4/2008 sidan
1177 samt debattartikeln i Stövaren utställningsdelen 2010 sidan 328.
Sådana här funderingar kan man ha sittandes
på sin ryggsäck med en kopp kaffe i väntan på
det efterlängtade upptaget.
Lit 2011-09-01
Rolf Pellving
Septemberharar
Foto Uno Olsson
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
317
Utställningsstatistik
Svenska Stövarklubben utställningsverksamhet 2011
Trots en vinter med mycket snö och många inställda prov så ha vår utställningssäsong varit riktigt
bra. Vi ligger strax under 2010 års antal utställda hundar, vilket är bra. I år kom vi upp i 1237
starter i de olika klasserna.
Nytt för i år var också att SKK infört ett nytt bedömningssystem, där de gamla siffrorna 1–3 har
försvunnit och ersatts med bokstäver. En viss osäkerhet bland våra utställare märktes, men våra
klubbars ansvariga var väl hemma i det nya systemet och kunde förklara för de som var lite osäkra
vad saker och ting betydde.
Nedan en förteckning på antal startande hundar i varje ras. Kul att vi i år fått en ny ras som inte
varit med tidigare, nämligen foxhound.
Ras
Antal starter
DUNKERSTÖVARE
10
FOXHOUND
3
HALDENSTÖVARE
4
HYGENSTÖVARE
2
SCHILLERSTÖVARE
193
SCHWYZERSTÖVARE
7
LUZERNERSTÖVARE
90
Ras
FINSK STÖVARE
GOTLANDSSTÖVARE
HAMILTONSTÖVARE
RUSSKAJA GONTJAJA
JURASTÖVARE
BERNERSTÖVARE
SMÅLANDSSTÖVARE
Antal starter
414
20
398
6
5
2
83
Det är intressant att se att vi har verkligt fina hundar som motsvarar sin rasstandard på ett utomordentligt sätt. Överlag är det ca 50 % av hundarna som bedömts som Exellent i sin ras. Detta är
klart över vad som tilldelats hundar i andra raser på utställning.
Dunkerstövare
Av 10 startande hundar har 7 st bedömts som
Exellent. Detta är 70 % av startande hundar. 5
hundar har tilldelats Cert.
Gotlandstövare
Av 20 startande hundar har 11 st bedömts som
Exellent. Detta är 55 % av startande hundar. 1
hund har tilldelats Cert.
Finsk stövare
Av 414 startande hundar har 198 hundar bedömts som Exellent. Detta är 48 % av startande hundar. 52 hundar har tilldelats Cert.
Haldenstövare
Av 4 startande hundar har 4 bedömts som Exellent. Detta är 100 % av startande hundar. 1
hund har tilldelats Cert.
Foxhound
Av 3 startande hundar har 2 st bedömts som
Exellent. Detta är 66 % av startande hundar. 1
hund har tilldelats Cert.
Hamiltonstövare
Av 398 startande hundar har 224 hundar bedömts som Exellent. Detta är 56 % av startande hundar. 53 hundar har tilldelats Cert.
318
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Hygenstövare
Av 2 startande hundar har 1 bedömts till Exellent. Detta är 50 % av startande hundar.
Ingen hund har tilldelats Cert.
Russkaja Gontjaja
Av 6 startande hundar har 2 bedömts till Exellent. Detta är 33 % av startande hundar.
Ingen hund har tilldelats Cert.
Schillerstövare
Av 193 startande hundar har 103 bedömts
till Exellent. Detta är 53 % av startande
hundar. 36 hundar har tilldelats Cert.
Bernerstövare
Av 2 startande hundar har 1 bedömts till Exellent. Detta är 50 % av startande hundar.
Ingen hund har tilldelats Cert.
Schwyzerstövare
Av 7 startande hundar har 3 bedömts till Ex-
Men nu är det hardrev som gäller...
ellent. Detta är 42 % av startande hundar. 1
hund har tilldelats Cert.
Jurastövare
Av 5 startande hundar har 2 bedömts till Exellent. Detta är 40 % av startande hundar.
Ingen hund har tilldelats Cert.
Smålandsstövare
Av 83 startande hundar har 36 bedömts till
Exellent. Detta är 43 % av startande hundar.
15 hundar har tilldelats Cert.
Certifikatet delas alltid ut i bästa hane/tikklass om hunden har de jaktliga meriter som
krävs. Därav skillnaden i antal mellan Exellent (Ck) och Certifikat.
Göran Johansson
Utställningsansvarig
Svenska Stövarklubben
Foto Allan Bergström
Norrbottens läns Stövarklubb
319
Utställningsresultat 2011
Utställning Piteå
Datum 2011-05-14
Domare Eva Jönsson
Finsk stövare
RäƩelse
Jaktprov 2009-2010 sid 53
Vid jaktprov Haparanda 2 Ökl 09
Datum 2009-10-09 - 2009-12-31
FullmäkƟge Lars Djärv
Finsk stövare
Öppenklass
blev FIN24667/03 Kuturan Huki felakƟgt
inlagd i resultatet p g a felangivelse av regnr.
RäƩ deltagande hund är:
VILLIPURON
KUSTI
FIN29758/06
(FIUCH
FIJCH
Mulonsalon
Anttu
FIN34716/01 -- FIJCH Villipuron Aleksandra
FIN38270/01) Aare Pietarila Oulu
09-11-29 Dom: Laukkanen Olavi Temp
0°C Barmark. Kl 08:00 - 13:05 Sl.1 Mark.
slag 08:07 Upptag 08:38 90(10)15(53)15 =
120(63) 3 rep Hare sågs 2 ggr.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart
4 Skallm 5 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(2) Lyd 3 Jaktlust 6 S:a 52
Hanar Juniorklass
G Junkl
STRÅKABERGETS JACK SE27551/2010
(FI JCH Ajotaiturin Jehu FIN27647/04 -- J
Kvällåns Muru S31103/2006) Äg Alf Sundvall,
Hakkas. Uppf Åke Sandström Kritik: 61cm.
En hane på maxsidan. Vackert huvud m bra
proportioner. Markerad nackknöl. Utm öron.
Bra hals o bröst. Rör sig m uppbrutet ländparti
samt hackeirörelser fram. Vacker färg o päls.
V Junkl
LJUSVATTNETSBERGETS
ZUNE
SE36735/2010 (J RR Elton S26734/2002
-- SE J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH RR
Svenskbygårdens Kettu S33350/2004) Äg
Robert Andersson, Sangis. Uppf Benny Burlin.
Kritik: 57 cm. Huvud m bra proportioner. Bra
ögon. Pannmask. Lite tunn i sin underkäke.
Bra öron. Bra hals, rygg o kors. Tillräckligt
bröst för åldern. Ordinärt vinklad. Rör sig m
utm steg. Bra ben o tassar. Ännu ej utfärgad.
Bra päls. Välvisad.
Hanar Öppen klass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
KOMUJOEN
KUSTI
S34132/2006
(Hepolammin Alku FIN23105/00 -- FI JCH
Komujoen Ringa Fin18595/97) Äg Hans
Djärv, Luleå. Uppf Makku Matilainen. Kritik:
59,5 cm. Vackert maskulint huvud m bra
proportioner. Markerad nackknöl. Utm hals,
över- o underlinje. Välvinklad. Bra benstomme.
Utm rörelser, parallella samt vägvinnande. Bra
päls o färg. Utm temperament.
320
Norrbottens läns Stövarklubb
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR
PERUDDENS JOKERI S28720/2009 (FI
JCH Vipulan Ukko FIN28919/02 -- SE
JCH SE UCH RR FI JCH H-Dalens Riina
S43330/2003) Äg Laine Häggbom, Hortlax.
Uppf Pär O Kati Sandberg. Kritik: 58 cm.
Vackert huvud m utm proportioner o uttryck.
Markerad nackknöl. Korrekt bett. Välvinklad.
Bra färg o päls. Rör sig m ett vägvinnande steg.
G Jkl
RR ÅKERBÄRETS NERA S36080/2006
(SE JCH Renholmens Ero S34614/99 -- J
Åkerbärets Natasha S25947/2003) Äg Roy
Rönnbäck, Luleå. Uppf Roy Rönnbäck.
Kritik: 58 cm. Huvud m bra proportioner.
Lite halsskinn. Bra ögon. Lite flata öron. Lite
kort hals. Bra bröst. Bra benstomme. Skulle
ha bättre självförtroende. Bra rörelser. Pga
temperamentet - good.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 2 Jkk CK 3 Bhkl
ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 (SE JCH
SE UCH Sandåsbergets Eetu S37561/2000 -J Lobrännas Grynet S33922/2003) Äg Kjell
Johansson, Byske. Uppf Rodhe Dahlgren.
Kritik: 59 cm. Kraftigt maskulint huvud m bra
proportioner. Tillräckligt markerad nackknöl.
Utm bröst. Bra över o underlinje. Bra
benstomme. Rör sig m härligt vägvinnande
steg. Utm färg o päls.
E Jkl 3 Jkk CK 4 Bhkl Cert
VIKMYRANS TACKO S35473/2008 (FI
JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01
-- J RR SE JCH FI JCH Solstrimmans FinnTilly S38533/2005) Äg Magnus Förare,
Haparanda. Uppf Gunnar Lundbäck. Kritik:
59,5 cm. Vackert maskulint huvud m bra
proportioner. Markerad nackknöl. Utm hals,
över o underlinje. Välvinklad. Bra benstomme.
Utm rörelser, parallella samt vägvinnande. Bra
päls o färg. Utm temperament.
Tikar Juniorklass
V Junkl
SAGOHÄLLENS IZA SE45952/2010 (SE
J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005
-- J RR Carita S27447/2006) Äg Leif Berglund,
Hortlax. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 56 cm.
Välskuret feminint huvud m bra proportioner.
Markerad nackknöl. Bra hals. Utm bröst för
åldern. Normalt vinklad. Rör sig m ett bra
steg. Bra benstomme till sin storlek. Ännu ej
helt utfärgad. Trevligt temperament.
Tikar Öppen klass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla
S36060/2006) Äg Michael Fredriksson. Uppf
Michael Fredriksson. Kritik: 55 cm. Välskuret
feminint huvud. Välmarkerad nackknöl. Bra
öron. En aning tunn underkäke. Bra rygg.
Välformat bröst. Normalt vinklad. Rör sig m
ett bra steg. Fin färg o päls.
E Jkl 4 Jkk
STELLA S36353/2008 H(SE JCH FI JCH
INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu
S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz
S14882/2004) Äg Oskar Förare, Haparanda.
Uppf Johan Nordström. Kritik: 57,5 cm.
Välskuret huvud m bra proportioner. Väl
markerad nackknöl. Vackert uttryck. Utm
bröst. Stark överlinje. Bra benstomme. Lite
mjuka mellanhänder. Rör sig m bra steg,
parallellt. Vacker färg o päls. En tik på den
större skalan.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
ALEDALENS LUR-TAZZA S25855/2009
(SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH
Kuturan Jallu S18886/2005 -- RR SE JCH
Aledalens Silva S14885/2004) Äg Mikael
Önnervall, Luleå. Uppf Håkan Önnervall.
Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud m
bra proportioner. Välmarkerad nackknöl.
Bra uttryck. Bra hals, över o underlinje.
Norrbottens läns Stövarklubb
Välutvecklat bröst. Bra benstomme till sin
storlek. Lite sot på lår. Rör sig m fantastiska
parallella vägvinnande rörelser. Bra päls.
V Ökl
ALEDALENS LUR-WILMA S25858/2009
(SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH
Kuturan Jallu S18886/2005 -- RR SE JCH
Aledalens Silva S14885/2004) Äg Marcus
Svedjestrand, Överkalix. Uppf Maj-Britt O
Håkan Önnervall. Kritik: 56 cm. Välskuret
huvud m bra proportioner. Bra öron. Lite
öronfläckar. Bra hals. Bra bröst. Välmusklade
lår. Rör sig m parallella rörelser. Kunde vara lite
mer frimodig.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl
ÅKERBÄRETS LINA S43013/2009 (J RR
Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH
Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Gunnar
Hansson, Luleå. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik:
54,5 cm. Välskuret huvud. Bra proportioner.
Tillräckligt markerad nackknöl. Bra uttryck.
Vacker hals. Lite rak i sin skuldra. Välvinklad
bak. Lite öppen fram. Rör sig m ett mkt bra
steg. Bra päls o färg. Trevligt temperament.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
PERUDDENS ANJA S20770/2007 (SE
JCH SE UCH Solstrimmans Finn-Santtu
S24138/2002 -- SE JCH SE UCH RR FI
JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg
Ingvar Berglund, Svensbyn. Uppf Per O Kati
Sandberg. Kritik: 55 cm. Välskuret feminint
huvud. Utm uttryck. Väl markerad nackknöl.
Fin längd på öron. Bra hals. Utm bröst. Bra
rygg o kors. Rör sig m ett utm steg. Aning lösa
tassar. Bra färg o päls.
E Jkl 3 Jkk CK 4 Btkl
RENHOLMENS RUOSKA S37493/2007
(FI JCH Riitasoinnun Jare FIN34907/00
-- RR SE JCH FI JCH Renholmens Maja
S37043/2003) Äg Lennart Johansson, Byske.
Uppf Lennart Johansson. Kritik: 55,5 cm.
321
Välskuret huvud. Bra proportioner. Aning flata
öron. Bra hals, över o underlinje. Bra bröst.
Normalt vinklad. Rör sig m ett utm steg. Lite
sot på lår.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
KVARNHULTS
BOSS
SE51061/2010
(SE JCH SE UCH Jörnsmarkens Cecar
S25162/2006 -- SE JCH Kvarnhults Ebba
S25534/2004) Äg Jan Burström, Älvsbyn.
Uppf Sune Eriksson. Kritik: 60 cm. Välskuret
huvud m bra proportioner. Vackert uttryck.
Korrekt bett. Bra hals. Mkt rak i sin skuldra.
Stel överarm. Behöver utvecklas mkt i sitt
bröst. Bra rygg. Kunde ha mer benstomme till
sin storlek. Kunde ha bättre vinklar runt om.
V Junkl
KVARNHULTS BALTO SE51059/2010
(SE JCH SE UCH Jörnsmarkens Cecar
S25162/2006 -- SE JCH Kvarnhults Ebba
S25534/2004) Äg Sune O Carina Eriksson
Sikfors. Uppf Sune Eriksson. Kritik: 58 cm.
Kraftigt maskulint huvud. Får inte bli grövre.
Bra ögon, öron. Korrekt bett. Bra hals. Kunde
ha bättre tillbakalagd skuldra. Normalt vinklad
bak. Öppen fram. Behöver utvecklas mer i sitt
bröst. Bra färg o päls. Utm benstomme till sin
storlek. Goda rörelser.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
TOPSYGÅRDENS MAX S55312/2009
(RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton
S48453/2006 -- RR SE JCH SE UCH
Rånedalens Sessan S40424/2004) Äg Robert
Anders Andersson, Luleå. Uppf Haldo
Eriksson. Kritik: 58,5 cm. Vackert maskulint
huvud m bra proportioner o uttryck. Korrekt
bett. Bra hals o rygg. Lite kort kors. Bra bröst.
Kunde ha lite mer benstomme till sin storlek.
Rör sig m utm steg. Bär sin svans lite högt.
Vacker färg o päls.
322
Norrbottens läns Stövarklubb
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
STENBRONS BAIKAL S28737/2009 (J
RR Barratass Karl-Eo S26225/2000 -- SE
J(RÄV)CH NORD UCH RR Timmervikens
Pricken S17066/2003) Äg Johan Axelsson,
Skellefteå. Uppf Magnus Olsson. Kritik: 57
cm. Maskulint huvud m bra proportioner.
Bra ögon, öron. Korrekt bett. Pannmask. Bra
hals. Rak i sin skuldra. Tillräcklig bröstkorg
för åldern. Ordinärt vinklad bak, öppen fram.
Ännu lite sotiga lår. Bra päls.
V Ökl
RÄVUDDENS
FREJ
S45275/2007
(Ängshedens Dicko S51428/2003 -- RR
Börsgårds Jazza S46384/98) Äg Kurt Johansson,
Fällfors. Uppf Åke Gunnarsson. Kritik: 58 cm.
Maskulint huvud m bra proportioner. Lite
kind. Bra ögon o öron. Korrekt bett. Bra hals.
Rak i sin skuldra. Kunde ha mera djup i sitt
bröst. Goda vinklar bak. Öppen fram. Rör sig
m kort steg m vid front. Vacker päls o färg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE
JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003)
Äg Emrik Öhlund, Piteå. Uppf Lars Olofsson.
Kritik: 57 cm. Vackert maskulint huvud m bra
proportioner o uttryck. Korrekt bett. Bra hals.
Välutvecklat bröst. Bra rygg. Aning kort kors. Bra
ben o tassar. Goda rörelser. Mkt vacker färg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
MORSMYRENS TRIX S36690/2007 (RR SE
JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens
Pia S47621/2003) Äg Karl-Göran Fredriksson,
Kalix. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 56 cm. Huvud
m bra proportioner o uttryck. Mörka ögon.
Korrekt bett. Bra hals. Lite rak i sin skuldra.
Tillräckligt bröst. Ordinärt vinklad. Rör sig
m ett bra steg. Bra färg o päls. Tillräcklig
benstomme till sin storlek.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
KVARNHULTS ASTA S63058/2008 (SE
JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004
-- SE JCH Kvarnhults Ebba S25534/2004)
Äg Sune O Carina Eriksson, Sikfors. Uppf S
C Eriksson. Kritik: 54 cm. Vackert feminint
huvud m bra proportioner. Härligt utryck.
Korrekt bett. Bra hals, över- o underlinje. Bra
bröst. Normalt vinklad. Rör sig m ett utm steg.
Bra päls o utm hamiltonfärg.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
HERA S44586/2009 (J Sandtorpets Kane II
S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens
Moa S47622/2003) Äg Anders Calderäng,
Seskarö. Uppf Åke Gunnarsson. Kritik: 52,5
cm. Välmejslat huvud m bra proportioner o
uttryck. Mörka ögon. Korrekt bett. Lite luftiga
öron. Bra hals. Utm bröst för åldern. Normalt
vinklad. Rör sig m ett bra steg. Ännu ej helt
utfärgad på lår. Bra ben o tassar.
V Ökl
BESSY S33399/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Martin
Sjöström, Lövånger. Uppf Martin Sjöström.
Kritik: 52 cm. Huvud m bra proportioner.
Vackert uttryck. Bra öron. Korrekt bett. Vacker
hals. Bra bröst. Ordinärt vinklad. Skjuter upp i
ländpartiet i rörelser. Bra päls o färg.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR
MORSMYRENS MOA S47622/2003 (J
Berox Bahco S31984/2000 -- SE JCH SE
UCH Morsmyrens Fia S33909/97) Äg Sigvard
Mörk, Båtskärsnäs. Uppf Kurt Mörk. Kritik:
53 cm. Feminint huvud m utm proportioner.
Vackert uttryck. Bra hals, över o underlinje.
Utm benstomme. Goda rörelser. Bra färg o
päls.
Norrbottens läns Stövarklubb
Smålandstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
RR KRONKILENS APPI S19887/2008
(RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff
S42922/99 -- J RR Thea S34573/2005) Äg
Andrew Wiklund, Skellefteå. Uppf Andrew
Wiklund. Kritik: 48 cm. Feminint huvud som
skulle önskas mer utfyllt i nospartiet. Välplacerade
tantecken. Korrekt bett. Bra ögon o öron. Bra
hals. Godtagbart bröst. Ordinärt vinklad bak,
öppen fram. Rör sig m ett kort steg samt skjuter
upp i ländpartiet. Vacker färg o päls.
Utställning Råneå-Böle
Datum 2011-06-11
Domare Thomas Eriksson
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
RÄNÄAAMUN
ERKKO
FI33338/10
(Kuturan Jallu S18886/2005 -- Syysaamun
Siiri FIN15719/04) Äg Rainer Jokinen.
Uppf Eeva Jovinen. Kritik: 58cm. Huvud m
korrekta proportioner. Nackknöl. Mkt bra hals
o rygglinje. Bra kors. Välvinklad. Välutvecklad
bål men ännu ej helt utvecklad i bröstpartiet.
Passande benstomme. Ngt spretiga tassar. Rör
sig från sidan m parallella rörelser. Framifrån
m ngt vida bogar o bakifrån m lite ostadiga
rörelser. Vackra varma färger.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
VIIPYKETUN EPPU NORMALI FI32376/10
(Tuohisalon Eetu FIN36581/2006 -Viipyketun Anna-Aina FIN25632/2007) Äg
Reijo Karjalainen. Uppf Kaisa Seppä. Kritik:
58 cm. Huvud med korrekta proportioner.
Ngt lösa läppar. Utm hals o rygglinje. Normalt
kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt
bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup.
Tillräckligt förbröst. Vackra varma färger. Från
323
sidan parallella o vägvinnade rörelser. Ngt lösa
armbågar.
Hanar Öppen klass
E Jkl 2 Jkk
JÄNISPOLUN FRIPPE FIN23688/06 (SE
JCH SE UCH FI JCH Jack S12294/97 -FI JCH Sahtiajon Riina FIN23736/00) Äg
Aarre Pietarila o Reijo Karjalainen. Uppf Reijo
Karjalainen Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret
huvud m välmarkerad nackknöl. Utm hals o
rygglinje. Mkt bra kors. Välvinklad. Passande
benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål.
Bra bröstdjup o förbröst. Ngt svart på lårens
baksidor. Utm rörelser.
Foxhound
Hanar Unghundsklass
V Ukl
KETTUMIEHEN
JACK
JUNIOR
SE12653/2011
(Super
V
Wanderer
FINER16097/2005 -- Mettumiehen Rosa
FINER42933/2005) Äg Rune Larsson. Uppf
Juha Mäkimarti. Kritik: 62 cm. Utm huvud.
Mkt bra hals o rygglinje. Normal längd på
korset men ngt brant. Ngt öppen knävinkel.
Normal hasvinkel. Bra vinklad fram. Passande
benstomme. Mkt bra tassar. Normala rörelser.
Mkt bra färger.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
MARAHOLMENS TAYSON SE41667/2010
(SE JCH SE UCH Krutov S38590/2000 -RR SE JCH Rosådalens Jara S37371/2003)
Äg Morgan Skoog. Uppf Bert-Erik Jonsson.
Kritik: 57 cm. Mkt bra huvud. Mkt bra hals.
Står o rör sig med ngt eftergiven rygg. Bra längd
på korset men ngt brant. Normalt vinklad. Ngt
klen benstomme. Mkt bra tassar. För åldern
bra bröstdjup. Normala rörelser.
324
Norrbottens läns Stövarklubb
Hanar Unghundsklass
G Ukl
RÅNEDALENS GORDON SE22339/2010
(RR SE JCH SE UCH Grenåsens Loffe
S43576/2001--JRånedalensDrivaS53720/2002)
Äg Mats Hermansson. Uppf Leif Classon. Kritik:
58 cm. Vackert välskuret huvud. Ljusa ögon.
Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Normal
längd men ngt brant. Ngt öppen knävinkel. Bra
vinklar fram. Välutvecklad bål. Rör sig med bra
framsteg men ngt korta bakbensrörelser.
Tikar Juniorklass
G Junkl
THYRA SE26216/2010 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- RR SE JCH
SE UCH Brännlandets Ida S46346/2003) Äg
Staffan Andersson. Uppf Okänd. Kritik: 54
cm. Utm huvud. Mkt bra hals. Står o rör sig
m uppskjutet ländparti. Ngt brantkors. Ngt
öppen knävinkel. Bra vinklar fram. För åldern
bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger
men med svart långt ner på låren. Svårbedömda
rörelser.
Tikar Veteranklass
E Vetkl 1 Vetkk
KÄLSHEDENS STINA S34941/2002 (RR
INT UCH NORD JCH Hemsöbons Ugo
S48728/94 -- SE UCH SE JCH Kälshedens
Sarah S31246/97) Äg Dan-Olof Kristoffersson.
Uppf Kjell Malmström. Kritik: 53 cm. Utm
huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors.
Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra
tassar. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma
färger. Ngt genombruten brunt i manteln. Mkt
goda rörelser.
Russkaja gontjaja
Hanar Juniorklass
V Junkl
RIISTAKAIRAN MITRO SE22369/2011
(Sergei FINER24903/2002 -- Riistakairan
Sissi FINER21203/2005) Äg Rikard Edin.
Uppf Mika Kuronen. Kritik: 62 cm. Mkt bra
huvud. Utm hals o rygglinje. Mkt bra kors.
Välvinklad. Ngt tunn benstomme. Mkt bra
tassar. Välutvecklad bål. Inte helt utfärgad. Päls
o svans u a.
Luzernerstövare
Tikar Juniorklass
G Junkl
SÅNTORPETS TINDRA SE28587/2010
(J Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J Stävjes
Klinga S55646/2003) Äg Björn Nordström.
Uppf Rikard Persson. Kritik: 50 cm. Mkt bra
huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors.
Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra
tassar. För åldern välutvecklad bål. Från sidan
parallella rörelser. Bakifrån ngt kohasig.
Smålandstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
ZLATAN
SE47736/2010
(Lovaktarens
Keso S56950/2002 -- J Baksjöåsens Jinx
S36126/2003) Äg Jon Resin. Uppf Raimo
Ronninen. Kritik: 51 cm. Mkt bra huvud.
Mkt bra hals. Står o rör sig med uppskjuten
ländrygg. Normalt kors. Normala vinklar.
Tillräcklig benstomme. Bra tassar. Normala
rörelser. Stor vit fläck i bringan. Lång svans.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
RÅNEDALENS JANTE S58841/2004 (SE
UCH SE JCH Topsygårdens Pilo S22106/99
-- RR SE JCH SE UCH Rånedalens Soja
S32342/96) Äg Lars Resin. Uppf Leif
Classon. Kritik: 58 cm. Utm huvud. Utm
hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad.
Passande benstomme. Mkt bra tassar.
Välutvecklad bål. Kunde haft ngt djupare
bröstkorg o mer markerat förbröst. Från sidan
parallella o vägvinnade röresler. Framifrån
med ngt lösa armbågar. Bra färger. Visas i god
utställningskondition.
Norrbottens läns Stövarklubb
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
MARAHOLMENS REX S18076/2008 (SE
JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- RR SE JCH Rosådalens Jara S37371/2003)
Äg Bo Brynolfsson. Uppf Bert-Erik Jonsson.
Kritik: 57 cm. Bra huvud, ngt kort och
tungt nosparti. Ngt ljusa ögon. Mkt bra hals
o rygglinje. Normalt kors. Normalt vinklad
runt om. Passande benstomme. Bra tassar.
Välutvecklad bål. Bra bröstdjup. Kunde haft
mer tydligt förbröst. Ngt genombruten färg på
manteln. Mkt goda rörelser.
JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE
JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg
Emrik Öhlund. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 58
cm. Vackert välskuret huvud. Mkt bra hals o
rygglinje. Normalt kors. Ngt öppen knävinkel.
Bra vinklar fram. Ngt klen benstomme.
Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup.
Normala rörelser. Vackra rena färger.
Tikar Öppen klass
V Ökl
ROSÅDALENS BELLA S40117/2009 (J RR
Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE UCH SE
JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg
Thomas Nordström. Uppf Conny Lundström.
Kritik: 53 cm. Mkt bra huvud. Mkt bra hals
o rygglinje. Ngt brant kors. Normala vinklar
runt om. Passande benstomme. Bra tassar.
Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup o
förbröst. Normala rörelser. Svart genomslag på
låren, i övrigt vackra varma färger.
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
TIMMERVIKENS YLVA S46559/2008 (J
RR Jack S48147/2002 -- SE J(RÄV)CH SE
UCH RR Timmervikens Rina S11657/2002)
Äg Tony Christoffersson. Uppf Leif Öström.
Kritik: 53 cm. Väskuret vackert huvud. Mkt
bra hals o rygglinje. Ngt kort brant kors. Ngt
öppen knävinkel. Bra vinklar fram. Passande
325
benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål.
Tillräckligt förbröst. Ngt uppdragen buklinje.
Rör sig m bra steglängd fram, ngt korta
bakbensrörelser. Varma färger.
V Jkl
ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009
(J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR
SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens Isa
S29390/2000) Äg Conny Lundström. Uppf
Conny Lundström. Kritik: 53 cm. Utm
huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors.
Ngt öppen knävinkel. Bra vinklar fram. Bra
bröstdjup o förbröst. Passande benstomme.
Bra tassar. Rör sig med bra steglängd fram, ngt
kort bak. Bra färger.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR
RR BRATTÅSBÄCKENS PIA S45207/2005
(NO JCH Ero N22742/01 -- SE JCH NO JCH
RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Fredrik
Lundström. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 53
cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt
kors. Normala vinklar. Passande benstomme.
Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o
förbröst. Varma rena färger. Utm rörelser.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
EKMARKENS ATOS S51762/2007 (J
Strandmorens Billy S24978/2002 -- RR
SE J(RÄV)CH SE UCH Lyeskogens Anni
S49460/2004) Äg Karl-Fredrik Häggström.
Uppf Göran Månsson. Kritik: 57 cm. Utm
huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors.
Välvinklad. Mkt bra benstomme. Utm tassar.
Mkt bra bröstdjup o förbröst. Utm rörelser.
Utm färger.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIM
MORSMYRENS TRIX S36690/2007 (RR SE
JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens
326
Norrbottens läns Stövarklubb
Pia S47621/2003) Äg Karl-Göran Fredriksson.
Uppf Kurt Mörk. Kritik: 57 cm. Utm huvud.
Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Rastypiska
vinklar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup.
Passande benstomme. Mkt bra tassar. Vackra
varma färger. Mkt goda rörelser.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
VERA S44584/2009 (J Sandtorpets Kane
II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH
Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Sigvard
Mörk. Uppf Sigvrad Mörk. Kritik: 51 cm. Utm
huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors.
Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra
tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup
o förbröst. Vackra varma färger. Utm rörelser.
V Ökl
JAGA S44587/2009 (J Sandtorpets Kane II
S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens
Moa S47622/2003) Äg Sigvard Mörk. Uppf
Sigvard Mörk. Kritik: 50 cm. Utm huvud. Mkt
bra hals o rygglinje. Ngt brant kors. Normala
vinklar. Passande benstomme. Mkt bra tassar.
Bra bröstdjup. Tillräckligt förbröst. Rör sig
med vägvinnade rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl
HÅSMYRHEDENS TILDA S45240/2008
(SE UCH SE JCH Tivas S29398/97 -SE JCH SE UCH RR Morsmyrens Keyla
S47619/2003) Äg Stefan Wikström. Uppf
Stefan Wikström. Kritik: 53 cm. Utm huvud.
Utm hals o rygglinje. Utm kors. Välvinklad.
Passande benstomme. Bra tassar. Bra bröstdjup
o förbröst. Vackra färger. Utm rörelser.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 3 Btkl
MORSMYRENS MOA S47622/2003 (J Berox
Bahco S31984/2000 -- SE JCH SE UCH
Morsmyrens Fia S33909/97) Äg Sigvard Mörk.
Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 53 cm. Utm huvud.
Mkt bra hals. Står o rör sig m ngt sänkt rygg.
Utm kors. Välvinklad. Passande benstomme o
mkt bra tassar. Tillräckligt bröstdjup o förbröst.
Vackra varma färger. Utm rörelser.
Smålandstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
EDDI S34575/2005 (J Malmmyrens Spjut
S33748/98 -- J Temsgårdens Fia S47582/2000)
Äg Henrik Skoog. Uppf Thomas Alsbäck.
Kritik: 52 cm. Utm huvud. Utm hals o
rygglinje. Normalt kors. Normalt vinklad.
Passande benstomme. Utm tassar. Välutvecklad
bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma
färger. Stubbsvans. Normala rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
BANJO S16659/2007 (Dacke S59262/96 -Samsagårdens Tulla S45580/2002) Äg P-O
Holmberg. Uppf Stefan Bergdahl. Kritik:
50 cm. Mkt bra huvud. Mörka ögon. Bra
hals o rygg. Välvinklad. Bra kors. Passande
benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål.
Vackra varma färger. Vägvinnande flytande
rörelser. Lång svans.
Finsk stövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
SOLSTRIMMANS FINN-OIVA S27987/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens RajuSari S32454/2003) Äg Kenneth Långström.
Uppf Leif o Katrina Bäckström. Kritik: 58
cm. Maskulint huvud. Utm hals o rygglinje.
Normalt kors. Tillräckligt vinklad. Passande
benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra
bröstdjup. Tillräckligt förbröst. Vackra varma
färger. Mkt goda rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
BOSSMÅLAS ERO S48449/2006 (NO
JCH NO UCH SE UCH Lilleskogens
Norrbottens läns Stövarklubb
Mikki N04151/05 -- RR SE JCH SE UCH
Nolhottens Sabina S30400/97) Äg Pertti
Rintala. Uppf Kenneth Allansson. Kritik: 58
cm. Vackert huvud m korrekta proportioner.
Utm hals o rygglinje. Mkt bra kors. Välvinklad.
Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad
bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma
färger. Rör sig m parallella vägvinnade rörelser.
Grattis till Championatet!
G Jkl
VIKMYRANS TACKO S35473/2008 (FI
JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01
-- J RR SE JCH FI JCH Solstrimmans FinnTilly S38533/2005) Äg Magnus Förare. Uppf
Gunnar Lindbäck. Kritik: 58 cm. Vackert
huvud. Kunde haft tydligare nackknöl. Mkt
bra hals o rygglinje. Normalt kors. I stående
öppen knävinkel, bättre i rörelse. Bra vinklar
fram. Ngt klen benstomme. Bra tassar. Vackra
varma färger. Normala rörelser.
V Jkl
ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 (SE JCH
SE UCH Sandåsbergets Eetu S37561/2000 -J Lobrännas Grynet S33922/2003) Äg Kjell
Johansson. Uppf Rohde Dahlgren. Kritik:
59 cm. Maskulint huvud med korrekta
proportioner. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt
kors. Ngt öppen knävinkel i stående, bättre i
rörelse. Bra vinklar framifrån. Välutvecklad
bål. Tillräckligt bröstdjup. Vackra varma färger.
Mkt goda rörelser.
Tikar Öppen klass
V Ökl
RUBIN S49562/2008 (SE JCH SE UCH
Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002) Äg
Staffan. Nyberg Uppf Lotta Bergenudd. Kritik:
57 cm. Vackert huvud. Mkt bra hals. Står o rör
sig m ngt eftergivande rygg. Normalt kors. Ngt
öppna knävinklar i stående, bättre i rörelse.
Bättre vinklar fram. Tillräckligt bröstdjup.
Välutvecklad bål. Kunde haft tydligare förbröst.
Vackra varma färger. Normala rörelser.
327
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIM
EJEMYRENS MAJA S38524/2006 (FI JCH
FI UCH Mulonsalon Konsta FIN34717/01
-- RR SE JCH SE UCH FI JCH Kilbackens
Raju-Saari S61901/2002) Äg Ove Ström o
Robert Sandberg. Uppf Eilert Edholm. Kritik:
57 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Mkt
bra kors. Välvinklad. Passande benstomme.
Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup
o förbröst. Vackra varma ärger. Parallella
vägvinnande rörelser.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl Cert
SOLSTRIMMANS FINN-RITVA S27786/
2008 (SE JCH RR Rossi S46847/99 -- RR
SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003)
Äg Leif O Katrina Bäckström. Uppf Leif
O Katrina Bäckström. Kritik: 57 cm. Utm
huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Utm kors.
Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra
tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup
o förbröst. Brunt genomslag i manteln.
E Jkl 3 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
PERUDDENS ANJA S20770/2007 (SE
JCH SE UCH Solstrimmans Finn-Santtu
S24138/2002 -- SE JCH SE UCH RR FI
JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg Ingvar
Berglund. Uppf Kati o Per Sandberg. Kritik: 57
cm. Välskuret huvud. Mkt bra hals o rygglinje.
Utm kors. Välvinklad. Passande benstomme.
Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o
förbröst. Vackar varma färger. Utm rörelser.
G Jkl
STELLA S36353/2008 (SE JCH FI JCH
INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu
S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz
S14882/2004) Äg Oskar Förare. Uppf Johan
Nordström. Kritik: 57 cm. En tik som ger ett
tungt o maskulint uttryck. Utm hals o rygglinje.
Utm kors. Välvinklad. Rejäl benstomme. Mkt
bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o
förbröst. Vackra färger.
328
Norrbottens läns Stövarklubb
V Jkl
SOLSTRIMMANS FINN-RIIA S27784/2008
(SE JCH RR Rossi S46847/99 -- RR SE JCH
Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Harry
Palo. Uppf Leif o Katrina Bäckström. Kritik:
56 cm. Vackert feminint huvud. Mkt bra hals
o rygglinje. Normalt kors. Tillräckligt vinklad.
Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad
bål. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Från sidan
parallella rörelser, bakifrån ngt kohasig, i övrigt
vägvinnande rörelser. Vackra varma färger.
TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla
S36060/2006) Äg Michael Fredriksson. Uppf
Gösta Marklund. Kritik: 57 cm. Välskuret
huvud m korrekta proportioner. Tydlig
nackknöl. Bra hals o rygglinje. Kors m normal
längd men ngt brant. Ngt öppna knävinklar.
Bra vinklar farm. Välutvecklad bål. Tillräckligt
bröstdjup o förbröst. Vackra färger. Mkt goda
rörelser.
Utställning Kalix
Datum 2011-08-07
Domare Aina Lundmark
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 3 Bhkl
SÖRPÅSKOGENS BIRK SE51053/2010 (SE
JCH SE UCH Peruddens Aiku S20763/2007
-- SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Tuva
S44046/2005) Äg Jerry Isaksson. Uppf Lars
Nyström. Kritik: 59 cm. Mycket bra huvud.
Bra ögon. Tillräckligt långa öron, något lösa
läppar. Utmärkt hals, rygg, kors och vinklar.
Bra benstomme. Välbalanserade rörelser.
Välvisad.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
PÄTKÄUKON
KOSTI
FI34244/10
(Villipuron Kust FIN29758/06 -- Sahtiajon
Riina FIN23736/00) Äg Aarre Pietarila. Uppf
Ägaren. Kritik: 61 cm. Flott hane. Mycket bra
huvud med bra proportioner. Får ej bli tyngre.
Välvinklad runt om. Bra benstomme och tassar.
Välbalanserade rörelser. Mycket bra färg.
SOLSTRIMMANS FINN-JESSE SE36438/
2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02
-- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman
S36330/2004) Äg Bengt-Olof Vähäjärvi. Uppf
Leif o Catrina Bäckström. Kritik: 61 cm. Utmärkt
huvud med rätta proportioner. Utmärkta ögon
och öron. Bra hals och rygg. Ännu ngt tunn i
bröstkorgen. Ordinärt vinklad fram och bak.
Bra benstomme och tassar. Mycket bra rörelser.
Välvisad. Lovande unghund.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
SOLSTRIMMANS FINN-OIVA S27987/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens RajuSari S32454/2003) Äg Kenneth Långström.
Uppf Leif o Catrina Bäckström. Kritik: 58
cm. Flott hane med utmärkta proportioner i
huvudet. Något ljusa ögon. Utmärkt hals, rygg,
kors, vinklar och rejäl benstomme. Utmärkta
tassar. Vägvinnande balanserade rörelser.
Välvisad.
E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl
SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens
Raju-Sari S32454/2003) Äg Ebbe Nyberg,
Bjurholm. Uppf Katarina o Leif Bäckström.
Kritik: 59 cm. Utmärkt hane med utmärkta
proportioner. Ett mkt bra huvud med rätta
proportioner samt nacknöl. Utmärkt hals,
rygg, kors, vinklar, benstomme och tassar.
Väl tillbakalagda skuldror. Utmärkta rörelser.
Välvisad.
Norrbottens läns Stövarklubb
E Ökl 3 Ökk CK
SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens RajuSari S32454/2003) Äg Patrik Nyberg, Umeå.
Uppf Katarina o Leif Bäckström. Kritik: 59
cm. Mycket bra huvud med bra proportioner.
Utmärkt hals, rygg, kors och vinklar runt om.
Rejäl benstomme. Väl tillbakalagd skuldra.
Utmärkta färger och pälskvalité samt rörelser
och uppvisning. Välvisad.
E Ökl 4 Ökk Ck
METTÄJUNTIN SAKKO S63191/2006
(FI JCH SE JCH C.I.T Jokisuun
Moto FIN23046/01 -- Meripojan Usva
FIN18104/03) Äg Niklas o Sture Brännmark.
Uppf Juntti Errki. Kritik: 58 cm. Välkroppad
hane med bra huvud. Kunde ha längre öron.
Något tunn underkäke. Utmärkt hals, rygg
och bröstkorg. Bra vinklar runt om. Utmärkt
benstomme och tassar. Bra rörelser. Välvisad.
S Ökl
ÅKERBÄRETS JIM S43015/2009 (J RR
Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH
Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Hans
Isacson. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 58 cm.
Ett huvud som kunde vara mera maskulint med
grövre nosparti. Kunde vara mera rektangulär.
Bra hals och rygg. Ngt brant kors. Passande
benstomme. Ordinärt vinklad fram, öppna
vinklar bak. Rör sig med kort steg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
VIKMYRANS TACKO S35473/2008 (FI
JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01
-- J RR SE JCH FI JCH Solstrimmans FinnTilly S38533/2005) Äg Magnus Förare. Uppf
Gunnar Lindbäck. Kritik: 58 cm. Vackert
huvud med rätta proportioner. Mycket bra
hals, rygg och bröstkorg. Bra öron. Välvinklad
runt om med bra benstomme och tassar. Rör
sig obalanserat. Verkar lite slö för dagen.
329
Hanar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIM
BOSSMÅLAS ERO S48449/2006 (NO
JCH NO UCH SE UCH Lilleskogens
Mikki N04151/05 -- RR SE JCH SE UCH
Nolhottens Sabina S30400/97) Äg Pertti
Rintaka. Uppf Kent Allansson. Kritik: 58 cm.
En mycket välbevarad champion. Utmärkt
huvud med mörka ögon, utmärkta öron,
nacknöl. Välkroppad med utmärkta vinklar
och kors. Utmärkt benstomme och bra tassar.
Vackra färger och bra rörelser. Välvisad.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK
SOLSTRIMMANS FINN-JADE SE36441/
2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02
-- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman
S36330/2004) Äg Leif o Catrina Bäckström.
Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Välkroppad tik
för sin ålder. Mycket bra huvud med utmärkta
proportioner. Mörka ögon, utmärkta öron,
utmärkt hals, rygg, kors och vinklar. Rejäl
benstomme och utmärkta tassar. Vägvinnande
rörelser. Välvisad.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 3 Jkk CK 4 Btkl
SOLSTRIMMANS FINN-JAANA S52773/
2008 (SE JCH SE UCH Kilbackens Mikki
S21865/2000 -- RR SE JCH SE UCH Jaga
På Solstrimman S36330/2004) Äg Leif o
Catrina Bäckström. Uppf Ägarna. Kritik: 56
cm. Välkroppad tik, får ej bli tyngre. Utmärkt
huvud med bra proportioner. Utmärkt hals,
mycket bra rygg. Välvinklad runt om. Utmärkt
benstomme och bra tassar, rörelser. Välvisad.
E Ökl 1 Ökk CK 3 Btkl
SOLSTRIMMANS FINN-ODESSA S27989/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens
Raju-Sari S32454/2003) Äg Lars Henriksson.
Uppf Leif o Catrina Bäckström. Kritik: 55 cm.
Utmärkt huvud med mycket bra proportioner.
Något lösa läppar, utmärkt ögonfärg, öron, hals,
330
Norrbottens läns Stövarklubb
rygg och kors. Välvinklad runt om med rejäl
benstomme. Utmärkta tassar. Vägvinnande
balanserade rörelser. Välvisad.
E Ökl 2 Ökk CK
CITRIN S49564/2008 (SE JCH SE UCH
Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002)
Äg Lotta Bergenudd. Uppf Ägaren. Kritik:
55 cm. Ett utmärkt huvud med utmärkta
proportioner. Mörkbruna ögon, utmärkta
öron. Något mjuk i ryggen. Välvinklad runt
om. Utmärkt benstomme. Ngt lösa armbågar.
Utmärkta rörelser. Välvisad.
V Ökl
HAMNSKÄRETS SARI S29365/2009 (FI
JCH SE JCH Kim FIN21295/05 -- SE JCH
RR SE UCH Ira S49476/2005) Äg Leif
Lindbäck. Uppf Börje Lustig. Kritik: 55 cm.
Ett mycket bra huvud med rätta proportioner.
Bra ögonfärg och öron. Bra hals, rygg och kors.
Välvinklad fram, öppen knäled. Långt kors.
Utmärkt benstomme och tassar. Vackra färger.
Välvisad.
RUBIN S49562/2008 (SE JCH SE UCH
Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002)
Äg Staffan Nyberg. Uppf Lotta Bergenudd.
Kritik: 56 cm. Ett mycket bra huvud med
bra proportioner. Bra ögonfärg som störs av
väl synliga blinkhinnor. Bra hals, rygg och
kors. Välvinklad runt om. Utmärkta ben och
tassar. Mycket bra rörelser. Välvisad. Utmärkta
färger.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl
TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla
S36060/2006) Äg Michael Fredriksson. Uppf
Gösta Marklund. Kritik: 57 cm. Ett mycket
bra huvud och mycket bra öron. Nackknöl.
Bra hals och rygg, välvinklad runt om med
passande benstomme. Vackra färger. Mycket
bra rörelser. Välvisad.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RÄNTÄAAMUN TESSA FIN17217/07
(Kuturan Råntå FIN30855/03 -- Syysaamun
Siiri FIN15719/04) Äg Eeva Remes. Uppf
Ägaren. Kritik: 56 cm. Flott tik med utmärkta
proportioner. Utmärkt huvud med mörka
ögon, utmärkta öron, hals, rygg, kors, bröstkorg
och vinklar. Rejäl benstomme, mycket bra
tassar. Utmärkta färger. Vägvinnande rörelser.
Välvisad.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl
PERUDDENS ANJA S20770/2007 (SE
JCH SE UCH Solstrimmans Finn-Santtu
S24138/2002 -- SE JCH SE UCH RR FI
JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg Ingvar
Berglund. Uppf Per o Kati Sandberg. Kritik:
57 cm. Flott tik med utmärkt huvud, ögon,
öron och hals. Ngt mjuk i ryggen. Utmärkt
bröstkorg, rejäl benstomme och mycket bra
tassar. Välbalanserade rörelser. Välvisad.
E Jkl 4 Jkk CK
SOLSTRIMMANS FINN-RITVA S27786/
2008 (SE JCH RR Rossi S46847/99 -- RR
SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003)
Äg Leif o Catrina Bäckström. Uppf Ägarna.
Kritik: 56 cm. Ett bra huvud som kunde vara
mer utfyllt i nosparitet. Bra öron, hals, rygg
och kors. Ordinärt vinklad runt om. Utmärkt
benstomme och tassar, Genomslag i färger,
även svans.
V Jkl
STELLA S36353/2008 (SE JCH FI JCH
INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu
S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz
S14882/2004) Äg Oskar Förare. Uppf Johan
Nordström. Kritik: 58 cm. Utmärkt huvud
med bra proportioner. Mörka ögon och bra
öron. Kunde ha lite längre hals. Bra rygg, får
ej bli tyngre i kroppen. Oridnärt vinklad runt
om. Bra benstomme och tassar. Godtagbara
rörelser.
Norrbottens läns Stövarklubb
Tikar Uppfödarklass
E Upp l HP
SOLSTRIMMANS KENNEL Äg Leif o
Catrina Bäckström Tävlar med: S27987/2009,
S27985/2009, S52773/2008, S27989/2009
Kritik: En uppfödarklass. Ett utmärkt
resultat gällande uppf där samtliga fyra har
EXCELLENT. Utmärkta typer, storlekar och
rasspecifika detaljer. Ett bra uppfödarresultat!
331
Schillerstövare
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
BOLT S44589/2009 (J Sandtorpets Kane
II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH
Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Hans
Eneslätt Lidström. Uppf Sigvard Mörk. Kritik:
57 cm. Utmärkt huvud med bra proportioner.
Utmärkt hals, rygg och bröstkorg. Bra bål.
Välvinklad runt om med passande benstomme.
Utmärkta rörelser. Välvisad.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 2 Bhkl Cert
JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE
JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003)
Äg Emrik Öhlund. Uppf Lars Olovsson.
Kritik: 57 cm. Mycket bra huvud med bra
proportioner, ögon, öron, hals och rygg. Ngt
kort kors. Bra bål. Välvinklad runt om med
utmärkta ben. Mycket vackra färger. Kunde ha
längre steglängd. Välvisad.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
MORSMYRENS TRIX S36690/2007 (RR SE
JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens
Pia S47621/2003) Äg K-G Fredriksson. Uppf
Kurt Mörk. Kritik: 57 cm. Flott hane med
utmärkt huvud. Välkroppad med utmärkta
proportioner. Välvinklad runt om med utmärkt
benstomme och tassar. Utmärkta rörelser. Visas
i mycket bra kondition. Välvisad.
Hanar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIR
KÄLSHEDENS JACK S35499/2006 (SE JCH
NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -- SE
UCH SE JCH Kälshedens Sarah S31246/97)
Äg Lars Näsman. Uppf Kjell Malmström.
Kritik: 58 cm. En flott hane med utmärkt
huvud, hals, rygg och kors. Välkroppad.
Utmärkta proportioner. Välvinklad runt om,
bra tassar, mycket bra benstomme. Flotta
rörelser. Välvisad. Försvarar väl sin titel.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Btkl Cert BIM
ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009 (J
RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE UCH
SE JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000)
Äg Conny Lundström. Uppf Ägaren. Kritik: 54
cm. Ett vackert huvud med mkt bra proportioner.
Utmärkt hals, rygg, kors och bröstkorg. Välvinklad
runt om med utmärkt benstomme och tassar.
Välbalanserade rörelser. Välvisad.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
VERA S44584/2009 (J Sandtorpets Kane
II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH
Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Sigvard
Mörk. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. En
mycket flott tik. Ett utmärkt huvud med rätta
proportioner. Utmärkt hals, rygg, bröstkorg,
vinklar, benstomme och tassar. Mycket bra
färger. Vägvinnande rörelser. Välvisad.
E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl
STELLA S23663/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla
S24665/2001) Äg Jan Mörk. Uppf Stig
Larsson. Kritik: 53 cm. Välkroppad tik med
utmärkta proportioner. Utmärkt huvud, ögon
och öron. Välvinklad runt om med passande
benstomme. Balanserade rörelser. Utmärkta
färger. Välvisad.
332
Norrbottens läns Stövarklubb
E Ökl 3 Ökk CK 4 Btkl
TÖRMARKENS FLAMMA S54282/2006
(SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FIoNO
UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar
S49742/2000 -- J RR Törmarkens Abba
S42620/2002) Äg Magnus Glaad. Uppf Klas
Törmark. Kritik: 53 cm. Ett mycket bra huvud
med bra ögon och öron. Bra hals, rygg och kors.
Utmärkta vinklar runt om. Bra benstomme och
tassar. Mycket bra färger. Mycket bra rörelser.
Välvisad.
E Ökl 4 Ökk
HERA S44586/2009 (J Sandtorpets Kane II
S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens
Moa S47622/2003) Äg Anders Calderäng.
Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 53 cm. Flott tik
med utmärkt huvud och bra proportioner.
Mörka ögon. Utmärkt hals, rygg, kors,
bröstkorg och vinklar. Rejäl benstomme. Bra
tassar. Välbalanserade rörelser.
V Ökl
LAVA S44585/2009 (J Sandtorpets Kane
II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH
Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Jessica
Lindbäck. Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 50 cm.
Mycket bra huvud, ögon och öron. Bra hals
och rygg. Något kort kors. Välvinklad runt om
med bra benstomme. Bra päls och färg. Rör sig
ngt stötigt ibland. Välvisad.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
HÅSMYRHEDENS TILDA S45240/2008
(SE UCH SE JCH Tivas S29398/97 -SE JCH SE UCH RR Morsmyrens Keyla
S47619/2003) Äg Stefan Wikström. Uppf
Ägaren. Kritik: 53 cm. Flott tik med utmärkta
proportioner. Mycket bra huvud, ögon och
öron. Utmärkt hals, rygg, kors, vinklar och
benstomme. Utmärkta rörelser.
Tikar Avelsklass
1 Avelkl HP
MORSMYRENS MOA S47622/2003 (J
Berox Bahco S31984/2000 -- SE JCH SE
UCH Morsmyrens Fia S33909/97) Äg Sigvard
Mörk. Uppf Kurt Mörk. Kritik: Deltar med
katalognr 25, 27, 28 och 31. En avelsklass
med tre Excellent och 1 VG. Man kan tydligt
se avelsdjurets prägling i typer, storlek, rörelser
och temperament. Grattis till 1:a HP.
Smålandstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
ZLATAN
SE47736/2010
(Lovaktarens
Keso S56950/2002 -- J Baksjöåsens Jinx
S36126/2003) Äg Jon Resin. Uppf Raimo
Roininen. Kritik: 52 cm. Mycket bra huvud
med rätta proportioner. Fina tantecken. Bra hals
och rygg, ngt brant kors. Tillräcklig bröstkorg
för åldern. Något uppdragen buklinje. Ordinärt
vinklad runt om med bra ben och tassar med
klotecken. Rör sig ngt osäkert.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
BANJO S16659/2007 (Dacke S59262/96 H
-- Samsagårdens Tulla S45580/2002) Äg PerOla Holmberg. Uppf Stefan Bergdahl. Kritik:
50 cm. Ett utmärkt huvud med rätta tantecken.
Bra hals, rygg och kors. Välvinklad runt om.
Utmärkt benstomme och tassar. Utmärkta
rörelser. Välvisad.
Småland Rasvård
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
EMMA AS44346/2006 (J Baksjöåsens
Atlas S36124/2003 -- J Charlie Otto’s Tina
AS36193/2001) Äg Per o Lars Martinell. Uppf
Leif Westman. Kritik: 47 cm. Välkroppad
tik med utmärkta proportioner. Mycket bra
tikhuvud. Rasspecifika tantecken som helhet.
Bra vinklar runt om. Kunde ha lite grövre
benstomme. Utmärkta tassar med klotecken.
Mycket bra rörelser. Välvisad.
Västerbottens läns Stövarklubb
333
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 4
Skall.ton 3 Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 51
Sent redovisade jaktprov från
säsongen 2010-2011
Jaktprov Olika platser
Datum 2010-11-06 - 2011-01-08
FullmäkƟge Fred Johansson,
Åke Hallberg, Leif Strandberg
Icke prisvinnande hundar
SOLSTRIMMANS FINN-RANDI S27783/
2008 (SJCH RR Rossi S46847/99 -- RR SJCH
Kilbackens Raju-Sari S32454/2003)
Dag1 23 min 17 eg Hare. Sl.1 dödtappt i
skogsterräng. Sl.2 dödtappt i skogsterräng där
haren gått i ett skidspår.
Hamiltonstövare
Öppenklass
JÄMTSNOANS JALLE S20360/2008 (SJCH
RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SJCH
SUCH Jämtsnoans Klara S37360/2003)
Dag1 35 min 24 eg Hare. Sl.1 dödtappt i
skogsterräng, inga synliga slag där hunden tog
upp.
Finsk stövare
Öppenklass
2 Pris
BERGVATTNETS LIBRO S22071/2006
(SJCH Blaikens Eko S47833/98 -- SJCH
Bergvattnets Kiwa S16924/99) Danielsson
Martin Dorotea
10-11-08 Dom: Eriksson Sven-Erik Temp
-9°C Barmark. Kl 08:15 - 14:30 Sl.1 Mark.
slag 08:20 Upptag 09:15 85(39)5(16)4(32) =
94(87) 3 rep Hare sågs 1 gång.
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 2 Drevsäk 4 Drevfart 5
Skallm 6 Tapptarb 4 Väck 2 Skall.hörb 5 Skall.
ton 4(5) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 51
3 Pris
BERGVATTNETS VESA S70708/2007
(SUCH SJCH Ricko S23417/98 -- SJCH
Bergvattnets Kiwa S16924/99) Brännström
Brage o Britt-Ingrid Jörn
11-01-07 Dom: Grenholm Roger Temp -6°C
Snö 30 cm. Kl 08:00 - 13:40 Sl.1 Mark.slag
09:15 Upptag 09:30 30(50)30(10)3 = 63(60)
3 rep Hare sågs 0 ggr. Haren kröp under ett
gammalt hus.
Utställning Nordmaling
Datum 2011-05-22
Domare Sarah Häggqvist
Finsk stövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens
Raju-Sari S32454/2003) Äg Ebbe Nyberg
Bjurholm. Uppf Katrin o Leif Bäckström.
Kritik: 59 cm. Maskulint välskuret huvud
m tydlig nackknöl. Nos o hjässlinje är ej
helt parallella. Mkt bra hals, rygg o kors.
Acceptabelt förbröst o bröstdjup. Välv runt om
Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör
sig med vägvinnande o bra steg men en aning
lösa armbågar.
334
Västerbottens läns Stövarklubb
E Ökl 2 Ökk CK 3 Bhkl
SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens RajuSari S32454/2003) Äg Patrik Nyberg Umeå.
Uppf Katrin o Leif Bäckström. Kritik: 59 cm.
Maskulint välskuret huvud m bra markerad
nackknöl. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg
o kors. Tillr förbröst o bröstdjup. Välvinkl runt
om. Passande benstomme. Bra ben o tsasar. Rör
sig med vägvinnande flytande bra rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008
(FI JCH Muurivuoren Joiku FIN35053/99 -J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004)
Äg Ivar Lövqvist Vännäs. Uppf Olov Tegman.
Kritik: Välsk maskulint huvud mörka vackra
ögon. Tydligt markerad nackknöl. Välplacerade
öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Utm förbröst
o bröstdjup. Mkt bra benstomme ben o tassar.
Välvisad. Vägvinnande flytande rörelser dock
en aning vid i fronten o lösa armbågar.
G Jkl
FLATMARKENS PEO S47405/2005 (SE
JCH Pihlajasaaren Patu S38840/99 H -- SE
JCH RR Flatmarkens Tejja S10166/99) Äg
Peder Rönnberg Lögdeå. Uppf Ägaren. Kritik:
60 cm. Maskulint huvud som kunde ha en
tydligare nackknöl. Mörka vackra ögon. Bra
hals o rygg. Brant kors. Mkt bra förbröst o
bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Önskas
bättre vinklad fram. Mkt bra benstomme ben
o tassar. Rör sig med stor försiktighet. Tycker
inte att detta är kul.
Tikar Juniorklass
V Junkl
RENHOLMENS HERA SE42652/2010 (FI
JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH
FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007)
Äg Tommy Wester Sidensjö. Uppf Renholmens
Kennel. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret
huvud under utveckling. Väl markerad
nackknöl. Bra hals, rygg. Acceptabelt kors.
För sin ålder bra förbröst och bröstdjup.
Välvinklad runt om. Passande bra benstomme.
Bra ben o tassar. Rör sig m flytande bra steg i
övr parallella rörelser.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR
KILBACKENS RAJU-MOONA S43276/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH SE UCH
Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg
Bernt Åke Sjöström Umeå. Uppf Erkki Yllinen.
Kritik: 53 cm. Feminint välskuret huvud m
markerad nackknöl. Mörka vackra ögon. Mkt
bra hals, rygg o kors. Utm förbröst o bröstdjup.
Välvinklad runt om. Passande bra benstomme.
Mkt bra ben o tassar. Rör sig m vägvinnande
flytande bra rörelser.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
SKUTVIKENS
SELMA-LAGERLÖF
S34667/2007 (SE JCH FI JCH Kuturan
Pele S15556/2002 -- SE JCH RR Kilbackens
Piika-Tyttö S41223/2004) Äg Kjell Arne
Båtsman Örträsk. Uppf Thore Svensson.
Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud m
markerad nackknöl. Mkt bra hals rygg o kors.
Utm förbröst o bröstdjup. Mkt bra vinkl runt
om. För tiken passande bra benstomme. Bra
ben o tassar. Rör sig m flytande bra parallella
rörelser.
E Ökl 2 Ökk CK
SÖRBOGÅRDENS BIM S35124/2009
(RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE
UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE
JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Ulf
Eriksson Vännäs. Uppf Allan Fjärem. Kritik:
52 cm. Feminint välskuret huvud med tydlig
markerad nackknöl. Mkt bra hals, rygg o kors.
Utm förbröst o bröstdjup. Välvinkl runt om.
Bra ben o tassar. Passande benstomme. Rör sig
med flytande bra parallella rörelser m dock en
aning mjuk rygg.
Västerbottens läns Stövarklubb
V Ökl
KVISTÅSENS FENDI S26425/2008 (NO
JCH Baljåsens King S14427/2005 -- J
Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Göran
Larsson Rundvik. Uppf Hans Jurgen Jensen.
Kritik: 54 cm. Feminint huvud m ngt fattig
underkäke. Mkt bra hals o rygg. Aningen
sluttande kors. Passande bra benstomme. Bra
ben o tassar. Rör sig m flytande m ngt kort
baksteg.
Gotlandstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
LABAN S57301/2009 (Leon S50180/2002
-- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg
Hans Åslund Umeå. Uppf Magnus Eriksson.
Kritik: 53 cm. Maskulint huvud under utv m
det rastypiska trekantiga utseendet. Bra hals,
rygg ngt brant kors. Förbröst o bröstdjup
under utveckling. Acceptabla vinklar runt om.
För hunden passande benstomme. Bra ben o
tassar. Rör sig med flytande rörelser men dock
ngt bundna bakbensrörelser, i övrigt parallella
rörelser.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
TRAJ SE42055/2010 (J Lassebos Figo
S48455/2006 -- SE JCH Ringa S20046/2005)
Äg Jerry Jonsson Umeå. Uppf Jonny Nylunda.
Kritik: 54 cm. Huvud under utveckling som
störes av en aning kind. Bra hals, rygg o kors.
Förbröst och bröstdjup under utveckling. Bra
vinklad runt om. Bra ben o tassar. Rör sig
flytande. Ngt sotig i sina färger.
Hanar Öppen klass
V Ökl
SKARDSTUGANS RITZ S24166/2009 (SE
JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens
Bessy S30319/2003) Äg Sven Erik Eriksson
Bjurholm. Uppf Mats Gustavsson. Kritik: 54
335
cm. Maskulint huvud som störes av en aning
kind och ngt små öron. Bra hals, rygg o kors.
Acceptabelt förbröst o bröstdjup. Bra vinklar
runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o
tassar. Rör sig m flytande bra parallella rörelser
men dock med en aning karp rygg.
FJÄLLHEDENS TUFF S48221/2003 (Banjo
S25413/95 -- SE JCH SE UCH Häggbärets
Kita S45200/96) Äg Erik Jonsson Bjurholm.
Uppf Magnus Jonsson. Kritik: Välskuret
maskulint huvud m mörka vackra ögon. Mkt
bra hals, rygg o acceptabelt kors. Bra förbröst
o bröstdjup. Bra vinklar runt om. Passande
bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m
ngt kort baksteg i övr flytande bra rörelser.
Parallella rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
RR LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 (J
Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE
UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001)
Äg Kent Viberg Ullånger. Uppf Carl Erik
Söderberg. Kritik: 58 cm. Välskuret maskulint
huvud. Bra hals, rygg o kors. Mkt bra förbröst
o bröstdjup. Mkt bra benstomme. Mkt bra
ben o tassar. Rör sig m flytande parallella
rörelser. Skada på svans noterad bedöms ej som
sammanväxta kotor. Bedömd av två domare.
E Jkl 2 Jkk
STENSLANDS TELLO S37736/2005 (RR
SE JCH NO JCH SE UCH Thurdrevet Turbo
S27263/2001 -- RR SE JCH Spjutvikens Heidi
S59225/2000) Äg Leif Lundholm Lövånger.
Uppf Torbjörn Sedin. Kritik: 59 cm. Välskuret
maskulint huvud. Mörka vackra ögon. Något
halsskinn. Mkt bra hals o rygg. En aning plant
kors som syns vid rörelser. Mkt bra bröstdjup
o förbröst. Välvinklad runt om. Mkt bra
benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med ngt
kort baksteg i övr flytande bra rörelser. Rör sig
med uppbruten svans.
336
Västerbottens läns Stövarklubb
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
DELMYRENS DIVA S44510/2006 (NORD
UCH SE JCH INT UCH Tello S38720/95
-- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita
S27192/2002) Äg Erik Wiklund Burträsk.
Uppf Lars Göran Burman. Kritik: 52 cm.
Välskuret feminint huvud med välplacerade
öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Mkt bra
förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om.
Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör sig
vägvinnande m flytande parallella rörelser. En
härligt vit svanstipp.
G Ökl
JÖSSELANDETS MAJA S44846/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006)
Äg Nils Erik Karlsson. Uppf Per Erik Eriksson.
Kritik: 56 cm. Feminint bra huvud m mörka
vackra ögon. Bra hals, rygg aningen sluttande
kors. Acceptabelt förbröst o bröstdjup.
Välvinklad runt om. Passande bra benstomme.
Bra ben o tassar. Rör sig m korta försiktiga steg
o m en karp rygg.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 2 Btkl
RR LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SE
JCH SE UCH Krutov S38590/2000 -- RR
SE JCH SE UCH Lassebos Diva S29252/99)
Äg Aners Jakobsson Nordmaling. Uppf Björn
Berg. Kritik: 54 cm. Feminint huvud aning
tunt underkäke. Mkt bra hals, rygg o kors.
Mkt bra vinklad runt om. Mkt bra förbröst o
bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben o tassar.
Rör sig m flytande bra vägvinnande rörelser.
E Chkl 2 Chkk CK 3 Btkl
RR BRATTÅSBÄCKENS BESSY S30319/
2003 (SE UCH SE JCH FI JCH Bymyrans
Ludde S15116/97 -- SE JCH NO JCH
RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Mats
Gustavsson Örträsk. Uppf Bengt Bengt. Kritik:
54 cm. Välskuret feminint huvud m mörka
vackra ögon. Mkt bra hals, rygg o kors. Mkt
bra förbröst o bröstdjup. Mkt bra vinklad runt
om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar.
Rör sig vägvinnande m parallella bra rörelser.
Schillerstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
RR KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens
Lasse S30284/94 -- J Käbbaskogens Geni
S19182/2000) Äg Tage Hägglund Bjurholm.
Uppf Rolf Sjödin. Kritik: 57 cm. Maskulint
huvud m aning långt nosparti. Välplacerade
öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Acceptabelt
förbröst o bröstdjup. Mkt bra vinklad runt om.
Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör sig m
flytande bra parallella rörelser.
G Jkl
MORSMYRENS SALLY S36694/2007 (RR
SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens
Pia S47621/2003) Äg Dan Hägglund
Bjurholm. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 57 cm.
Huvud som kunde vinna på ngt tydligare
könsprägel. Mkt bra hals o rygg. Ngt sluttande
kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup. Ordinärt
vinklad runt om. Passande bra benstomme.
Bra ben o tassar. Rör sig med ngt kort baksteg.
I övr parallella rörelser. Hela tiken kunde ha
tydligare könsprägel.
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
RINGO SE26902/2010 (RR SE JCH SE
UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR
Finabos Åse S41308/2007) Äg Åke Lindgren
Robertsfors. Uppf Sune Hansson. Kritik:
52 cm. Maskulint huvud under utveckling.
Välplacerad nackknöl. Bra placerade öron.
Mkt bra hals, rygg o kors. Har för åldern mkt
bra förbröst o bröstdjup. Bra vinklad runt om.
Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör
sig med bra kliv o i övr parallella rörelser.
Västerbottens läns Stövarklubb
Tikar Öppen klass
V Ökl
TÄLLMYRANS RANDI S33409/2009 (J
Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH
SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg
Ann o Tore Folkesson Vännäs. Uppf Ann o Tore
Folkesson. Kritik: 50 cm. Feminint välskuret
huvud. Välplacerade rastypiska öron. Mörka
vackra ögon. Bra hals. Aningen mjuk rygg.
Bra kors. Acceptabelt bröstdjup o förbröst.
Välvinklad runt om. Passande bra benstomme.
Bra ben o tassar. Rör sig med parallella rörelser
men rör sig dock med mjuk rygg.
Smålandstövare
Hanar Juniorklass
K Junkl
FRITZ SE32369/2010 (J RR Samsagårdens
Uffe S45630/2004 -- J RR Lässi S47600/2004)
Äg Eva Mellgren Åsele. Uppf Torbjörn Larsson.
Kritik: Junior under utveckling. Huvud m ngt
lång nos i övr ett rastypiskt huvud. Bra hals o
ngt lång rygg. Bra kors. Förbröst o bröstdjup
under utveckling. Välvinklad runt om.
Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör
sig med flytande bra rörelser. Kan inte mätas
låter sig inte kontrollera tänder o svans därav
priset KEP.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
LINDESTUBBENS ENYA S26428/2008
(SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro
S16872/2002 -- J Samsagårdens Moa
S45625/2004) Äg Therese Östensson Umeå.
Uppf Raymond Dziobek. Kritik: 47 cm.
Björnsvans. Feminint välskuret huvud m
välplacerade öron. Mkt bra hals ngt lång rygg.
Mkt bra kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup.
Aningen tunn benstomme. Mkt bra ben o
tassar. Rör sig m flytande vägvinnande parallella
rörelser. Välvisad.
337
Utställning Åsele
Datum 2011-03-27
Domare Tomas Eriksson
Finsk stövare
Hanar Valpklass
1 Valpkl HP
SICKO SE45055/2010 (J RR Åivets
Nemo S31900/2006 -- J RR Baljåsens
Kajsa S14422/2005) Äg Anders Sahlin.
Kritik: Lovande valp, huvud med korrekta
proportioner. Bra ögon, öron, mycket bra
hals och rygglinje, något kort och brant kors,
tillräckligt vinklad bak, kunde haft bättre
tillbakalagda skuldror, passande benstomme,
mycket bra tassar, inte helt utfärgad, lite bruna
prickar i det vita.
G Ukl
KASSJÖDRIVAS ROLEX S45017/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns
Isa S45999/2006) Äg Åke Eriksson. Uppf
Åke Eriksson. Kritik: 59cm. Välskuret
hanhundshuvud med tydlig könsprägel, mycket
bra hals och rygglinje något kort och brant kors,
bra vinklar bak, något framskjutet skulderläge,
kunde haft mera förbröst, passande benstomme
bra tassar, välutvecklad bål, vackra färger, från
sidan parallella rörelser, framifrån med vida
rörelser, något begränsad i bakbensaktionen, rör
sig med uppbruten svans.
V Ukl
KASSJÖDRIVAS
REKO
S45020/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns
Isa S45999/2006) Äg Per Dahl. Uppf Åke
Eriksson. Kritik: 59cm. Välskuret huvud med
bra könsprägel, med markerande nackknöl,
utmärkt hals, mycket bra hals och rygglinje,
normalt kors. Välvinklad bak, ett något
framskjutet skulderläge, kunde haft mera
förbröst, passande benstomme, mycket bra
tassar, välutvecklad bål, väl utfärgad, från sidan
338
Västerbottens läns Stövarklubb
parallella och vägvinnande rörelser, framifrån
med något vida rörelser.
KASSJÖDRIVAS REMO S45018/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa
S45999/2006) Äg Göran Svensson. Uppf Åke
Eriksson. Kritik: 59cm. Mycket bra huvud med
tillräcklig könsprägel och uttryck, mycket bra
hals och rygglinje, något kort kors. Normalt
vinklad bak, har ett framskjutet skulderläge,
kunde haft mera förbröst, mycket bra
benstomme och tassar, välutvecklad bål, vackra
varma färger, från sidan parallella rörelser,
framifrån med något vida frambensrörelser.
Hanar Öppen klass
G Ökl
RÖNNHOLM'S ROCKY S23975/2009 (J
RR Ovanbergets Zack S18612/2003 -- SE JCH
RR Bäckelbergets Lilla-X S37237/2001) Äg
Bo-Staffan Westman. Kritik: 59cm. Välskuret
huvud kunde ha mera massa, mycket bra
hals och rygglinje, något kort och brant kors,
ordinärt vinklad, passande benstomme, mycket
bra tassar bak, något platta fram, välutvecklad
bål, inte helt ren i färgerna, normala rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008
(FI JCH Muurivuoren Joiku FIN35053/99 -J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004)
Äg Ivar Lövqvist. Kritik: 59cm. Utmärkt
huvud med tydlig könsprägel, utmärkt hals
och rygglinje, mycket bra kors, välvinklad,
tillräckligt förbröst, utmärkt benstomme,
mycket bra tassar, välutvecklad bål, parallella
rörelser med mycket god steglängd framifrån,
men vida frambensrörelser, vackra färger.
V Jkl
SOLSTRIMMANS
FINN-STING
S54813/ 2005 (FI JCH Mehtä-Ukon Unkka
FIN31433/98 -- J Solstrimmans Finn-Seita
S35889/99) Äg Urban Höglander. Kritik: 59cm.
Välskuret huvud med korrekta proportioner,
men kunde haft mera massa, mycket bra hals
och rygglinje, normalt kors, normalt vinklad,
något klen benstomme, mycket bra tassar,
välutvecklad bål, vackra färger, parallella
rörelser, rör sig med bra steglängd fram och
något bunden bakbensaktion.
Tikar Juniorklass
G Junkl
ALEDALENS LUR-MAJA SE32029/2010 (J
Bossmålas Eko S48447/2006 -- RR SE JCH
Aledalens Silva S14885/2004) Äg Ulf Kårén.
Kritik: 56cm. Mycket bra huvud med tydlig
könsprägel, mycket bra hals och rygglinje,
något brant kors, välvinklad bak, framskjutet
skulderläge, kunde ha mera framträdande
förbröst, passande benstomme, bra tassar,
vackra färger, rör sig med parallella rörelser
men begränsad bakbensaktion och lösa bogar.
BLIXA SE23473/2010 (SE JCH SE UCH
RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- SE
JCH SE UCH Foxdalens Lexa S27001/2005)
Äg Bernt Mattsson. Kritik: 55cm. Välskuret
huvud med tydlig könsprägel, mycket bra hals,
något kort och brant kors, något framskjutet
skulderläge, kunde haft tydligare förbröst,
passande benstomme och mycket bra tassar,
rör sig parallellt från sidan, men något bunden
i bakaktionen.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
KASSJÖDRIVAS RIZZLA S45023/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa
S45999/2006) Äg Malin Flumé. Uppf Åke
Eriksson. Kritik: 57cm. Vackert huvud med
korrekta proportioner, tydlig könsprägel,
mycket bra hals, står och rör sig med
uppskjuten rygg, något brant kors, tillräckligt
vinklad runtom, passande benstomme, mycket
bra tassar, välutvecklas bål, vackra färger men
väl mycket bruna prickar i det vita, rör sig bra
fram, men bundna bakbensrörelser.
Västerbottens läns Stövarklubb
V Ukl
KASSJÖDRIVAS RINGA S45022/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa
S45999/2006) Äg Jan Åström. Uppf Åke
Eriksson. Kritik: 56cm. Välskuret huvud med
god könsprägel, utmärkt hals och rygglinje,
något kort och brant kors, normala vinklar
tillräckligt förbröst, passande benstomme,
mycket bra tassar, välutvecklad bål, parallella
rörelser något begränsad i bakbensaktionen,
bra färger.
KASSJÖDRIVAS
RIVA
S45021/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa
S45999/2006) Äg Kurt Jonsson. Uppf Åke
Eriksson. Kritik: 56 cm. Vackert huvud med
tydlig könsprägel. Utmärkt hals och rygglinje,
något kort och brant kors, tillräckligt vinklad,
passande benstomme, mycket bra tassar,
välutvecklad bål, vackra färger, mycket bra
rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
RR FORSÅKERNS ISA S45999/2006 (SE
JCH Öpottens Jack S34626/99 -- J Kassjödrivas
Minja S19179/2000) Äg Åke Eriksson. Kritik:
55cm. Utmärkt huvud, mycket bra hals
och rygglinje, normalt kors, välvinklad bak,
tillräckligt vinklad fram, passande benstomme,
mycket bra tassar fram och bak, välutvecklad
bål, vackra färger, mycket goda rörelser, visas
för dagen i något för högt hull.
Tikar Avelsklass
1 Avelkl HP
RR FORSÅKERNS ISA S45999/2006 (SE
JCH Öpottens Jack S34626/99 -- J Kassjödrivas
Minja S19179/2000) Äg Åke Eriksson. Kritik:
En grupp med 4 mycket god, där tikens
vackra och välskurna huvud är genomgående
till avkomman, vackra varma färger och goda
bruksdelar, ett gott avelsresultat.
339
Gotlandstövare
Tikar Öppen klass
G Ökl
RAJA
S16631/2009
(Astuens
Decco
S49135/2006 -- J Vittra S50178/2002) Äg
Anders Kårén. Kritik: 48 cm. Utmärkt huvud,
mycket bra hals och rygglinje, något brant
kors. Välvinklad, passande benstomme, mycket
bra tassar, något kort bröstben och uppdragen
buklinje. Päls, färg, svans utan anmärkning.
Rör sig från sidan med parallella rörelser,
framifrån något vida rörelser.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
VERNER S31281/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Pär
Olofsson. Kritik: 56 cm. Välskuret huvud
med bra könsprägel, något ljusa ögon, mycket
bra hals och rygglinje, normalt kors, normalt
vinklad, passande benstomme, mycket bra
tassar, välutvecklad bål, överdrivet vit med hel
hals ring, mycket goda rörelser.
Tikar Öppen klass
S Ökl
KVARNHULTS ALVA S63061/2008 (SE
JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -SE JCH Kvarnhults Ebba S25534/2004) Äg
Marita Lithander. Kritik: 55 cm. Bra huvud,
med något smalt skallparti, bra hals, står och
rör sig med eftergivande rygg och uppskjutet
ländparti, kort och brant kors, något öppen
knävinkel, tiken har ett framskjutet skulderläge
och saknar förbröst, passande benstomme
mycket bra tassar. Rör sig med bundna och
trippande bakbensrörelser, ljusa inslag i
manteln och ländryggen.
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
DELMYRENS TRIXI S44512/2006 (NORD
UCH SE JCH INT UCH Tello S38720/95
-- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita
340
Västerbottens läns Stövarklubb
S27192/2002) Äg Nicklas Jonsson. Kritik: 53
cm. Mycket bra huvud, mörka ögon, mycket
bra hals, inte helt stram i rygglinjen, bra längd
på korset, tillräckligt vinklad, bra benstomme,
mycket bra tassar, välutvecklad bål, normala
rörelser, för dagen något högt hull som ger ett
något tungt intryck.
V Jkl
DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008
(SE JCH Stenslands Tello S37736/2005
-- SE JCH SE UCH Dånaskogens Steja
S32969/2002) Äg Ulf Bråndal. Kritik: 54
cm. Feminint välskuret huvud, mycket bra
könsprägel, mycket bra hals och rygglinje, bra
längd på korset, tillräckligt vinklad bak, kunde
haft bättre tillbakalagda skuldror och bättre
utvecklat förbröst, passande benstomme,
bra tassar bak, något platta tassar fram. Rör
sig med bra steglängd fram, något bunden
bakbensaktion.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR
RR LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SE
JCH SE UCH Krtov S38590/2000 -- RR SE
JCH SE UCH Lassebos Diva S29252/99)
Äg Anders Jakobson. Kritik: 53 cm. Utmärkt
huvud, utmärkt hals och rygglinje, mycket
bra kors, välvinklad fram och bak, passande
benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad
bål. Vackra varma färger, utmärkta rörelser,
visas i utmärkt kondition.
E Chkl 2 Chkk CK 2 Btkl
RR TYRA S25141/2004 (SE JCH SE UCH
NO JCH Dillflons Boss S47576/2000 -- SE
JCH SE UCH Sally S22635/2000) Äg HansOve Wenngren. Kritik: 53 cm. Mycket bra
huvud, något kraftigt markerat stop, mycket
bra hals, utmärkt rygglinje, mycket bra kors,
välvinklad, passande benstomme, mycket bra
tassar, välutvecklad bål, vackra varma färger,
utmärkta rörelser.
Rysk Stövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
ÅLBOLANDETS
BIRK
S31985/2009
(NO JCH Ackers Frodo S50632/2006 -- J
Riistakairan Jelena S62957/2003) Äg Nicklas
Wegebro. Kritik: 66 cm. Bra huvud. Inte helt
parallella plan, mycket bra hals och rygglinje,
bra längd på korset. Välvinklad, kunde haft
bättre tillbakalagda skuldror. Något klen
benstomme, mycket bra tassar, normala rörelser
bra pälskvalitet.
Schillerstövare
Tikar Unghundsklass
V Ukl
TRIXIE SE11947/2010 (J Sandtorpets Kane
II S25158/2004 -- SE JCH Kia S21219/2004)
Äg Lars Danvind. Kritik: 50 cm. Mycket bra
huvud, inte helt utfärgad nostryffel, mycket bra
hals och rygglinje, något brant kors, tillräckligt
vinklad, kunde haft bättre tillbakalagda
skuldror och bättre utvecklat förbröst, passande
benstomme, bra tassar. Rör sig med parallella
rörelser men något bunden bakbensaktion.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR
RR
HOLMSJÖÅSENS
CABINA
S41656/2003 (Pang N09046/97 -- SE
UCH SE JCH NO UCH Buholmens Ronja
S38484/94) Äg Göte Andersson. Kritik:
56 cm. Utmärkt huvud, utmärkt hals och
rygglinje, normalt kors och vinklar. Något
brant kors, passande benstomme, mycket bra
tassar, välutvecklad bål, mycket goda rörelser,
päls färg mycket bra.
Luzernerstövare
Tikar Öppen klass
G Ökl
MIMMIBACKENS TUVA S28739/2009 (J
Zorro S56369/2003 -- RR SE JCH Tällmyrans
Mimmi S33670/2003) Äg Tommy Gustafsson.
Kritik: 50 cm. Mycket bra huvud. Mycket bra
Västerbottens läns Stövarklubb
hals och rygglinje, något brant kors, tillräckligt
vinklad, passande benstomme, mycket bra
tassar. Välutvecklad bål, väldigt mörk i färgen,
mycket goda rörelser.
Utställning Gumboda
Datum 2011-06-11
Domare Gunnar Norlin
Finsk stövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 2 Jkk CK 3 Bhkl R-Cert
KURJOVIKENS
JULO
S60800/2005
(Kuusitarhan Tana FIN33886/01 -- SE
JCH SE UCH FI JCH FI UCH INT UCH
Tomorrow's Joy For Revonsaari S35362/98)
Äg Kjell Marklund, Skellefteå. Uppf Rolf
Sundbom. Kritik: 58 cm. Bra huvud och
uttryck. Bra öron, mycket bra hals, i rörelse
något mjuk rygg, utmärkt benstomme, bra
vinklar framför allt fram. Långt bra steg, något
vida armbågar, vackra färger, Bra hårlag.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR
SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens
Raju-Sari S32454/2003) Äg Ebbe Nyberg,
Bjurholm. Uppf Katarina o Leif Bäckström.
Kritik: 58 cm. Bra huvud och uttryck, lång
vacker hals, mycket bra rygg, tillräckligt
bröst, bra kors, välvinklad, långa vägvinnande
rörelser, bra färger.
E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl
SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/
2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens RajuSari S32454/2003) Äg Patrik Nyberg, Umeå.
Uppf Katarina o Leif Bäckström. Kritik: 58
cm. Välskuret vackert huvud, lång vacker
hals, mycket stark rygg, något mera utfylld
bröstkorg, bra kors, mycket bra benstomme,
utmärkta rörelser, vackra färger och hårlag.
341
V Ökl
ZEB S41546/2007 (SE JCH Ratto S46850/99
-- SE JCH Donnänget Peloemma S37536/2000)
Äg Ingemar Sandgren, Robertsfors. Uppf
Hans Eriksson. Kritik: 59 cm. Kraftfull hane,
maskulint huvud, något ljusa ögon, tillräcklig
hals. Bra rygg och bröst, bra kors, bra rörelser
när han vill, utmärkt hårlag och färg, kunde
visa sig villigare.
DARK RUSSELL'S ESKO S31060/2007 (SE
J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH RR Tello S23415/98
-- J Maranvikens Hetta S31284/2003) Äg
Rickard Olsson, Lövånger. Uppf Ann o Peter
Wikström. Kritik: 60 cm. Vackert huvud,
utmärkt hals, rygg, bröst. Bra benstomme, rör
sig mycket bra, ordinära vinklar, godtagbart
kors, bra hårlag, sotig på pannan, i övrigt bra
färger.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
KOMUJOEN
KUSTI
S34132/2006
(Hepolammin Alku FIN23105/00 -- FI JCH
Komujoen Ringa FIN18595/97) Äg Hans
Djärv. Uppf Makku Matilainen. Kritik: 59
cm. Raslik maskulin hund. Bra huvud kunde
ha bätte nackknöl. Utmärkt hals och rygg,
mycket bra bröst, utmärkt benstomme, bra
vinklar, långt men fallande kors, jämna mycket
bra rörelser, utmärkt hårlag och färger.
V Jkl
MIRANGÅRDENS RAJO S23450/2009
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- RR SE JCH Berghällens Dolly
III S61256/2002) Äg Lage Furberg, Skellefteå.
Uppf Mira o Gunther Richtman. Kritik: 58
cm. Hanhundshuvud, mera nackknöl önskas,
en aning korta öron, mycket bra hals, rygg och
bröst. Långt men brant kors, rör sig stundtals
något underställt bak. Utmärkt benstomme
ordinära vinklar, utmärkt hårlag, något sotig
på pannan.
342
Västerbottens läns Stövarklubb
Tikar Juniorklass
V Junkl
LJUSVATTNETSBERGETS BIMA SE36740/
2010 (J RR Elton S26734/2002 -- SE J(RÄV)
CH FI J(RÄV)CH RR Svenskbygårdens Kettu
S33350/2004) Äg Joakim Johansson, Skellefteå.
Uppf Benny Burlin. Kritik: 52 cm. Något lätt
tikhuvud, med bra linjer. Bra öron, hals, för
åldern bra bröstkorg, något orolig rygg i rörelser,
i övrigt bra rörelser, något kort kors, önskas
kraftigare benstomme, bra hårlag, goda färger.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
PATOPOJAN MIILU SE63947/2010 (FI
JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- FI
JCH Patopojan Viima FIN37154/04) Äg Per
Lindgren, Röbäck. Uppf Reijo Hiekkanen.
Kritik: 57 cm. Större tilltalande tikvackert
huvud och uttryck, utmärkt hals, bröst och
kors, något mjuk rygg i rörelser, utmärkt
benstomme, välvinklad, långt bra steg, vackra
färger och hårlag.
E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl
KVARNKLÄPPENS IRJA S21932/2009 (SE
JCH FI JCH SE UCH Svenskbygårdens Urho
S33354/2004 -- RR SE JCH Hallmyrans Lady
S19107/2005) Äg Mikael Nilsson, Umeå.
Uppf Mikael Nilsson. Kritik: 54 cm. Bra
tikhuvud, kunde ha något kraftigare nosparti,
utmärk hals, mycket stark rygg, välutvecklat
bröst, bra benstomme, goda vinklar, bra hårlag
och färger, lugn och stabil.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
LAPPMYRBERGETS RONJA S29708/2008
(SE JCH SE UCH Tello S22811/99 -- SE JCH
RR FI JCH Jaktvollens Sacha S56625/2001)
Äg Ingeborg Stensdotter, Ånäset. Uppf
Ingeborg Stensdotter. Kritik: 55 cm. Vackert
tikhuvud och uttryck, utmärkt hals, mycket
bra rygg och bröst, en aning kort kors, mycket
bra benstomme, välvinklad, bra rörelser, vackra
färger, bra hårlag.
G Jkl
WAHL-BOS SAWE'E S23787/2007 (SE
JCH RR Lunnsjöns Aijko S39272/2000 -- SE
JCH SE UCH Välikyläs Akita S33215/2005)
Äg Torbjörn Nyström, Skellefteå. Uppf Alf
Wahlman. Kritik: 56 cm. Tik i något högt hull.
Bra huvud och utryck, tillräcklig hals, något
mjuk rygg, bra bröst och kors, bra benstomme,
godtagbara vinklar, något tunga och ofria
rörelser, bra färger och hårlag.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
BAMSE SE26219/2010 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- RR SE JCH
SE UCH Brännlandets Ida S46346/2003)
Äg Arne Lundström, Bygdsiljum. Uppf Arne
Lundström. Kritik: 55 cm. Välutvecklad
unghund, maskulint, en aning grovt huvud,
bra hals, rygg och bröst, godtagbart kors,
utmärkt benstomme och vinklar, goda rörelser,
bra hårlag och färger för åldern, ger ett något
lågställt intryck.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
TOPSYGÅRDENS YATZY S55311/2009
(RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton
S48453/2006 -- RR SE JCH SE UCH
Rånedalens Sessan S40424/2004) Äg Fredrik
Eriksson, Nordmaling. Uppf Haldo Eriksson.
Kritik: 57 cm. Maskulint bra huvud, störs
av ljusa ögon, utmärkt hals och bröst, en
aning mjuk rygg. Bra kors, mycket bra
benstomme, bra vinklar, bra rörelser, något
veka mellanhänder, utmärkt färg och hårlag.
Hanar Öppen klass
V Ökl
FJÄLLHEDENS TUFF S48221/2003 (Banjo
S25413/95 -- SE JCH SE UCH Häggbärets
Kita S45200/96) Äg Erik Jonsson, Bjurholm.
Uppf Magnus Jonsson. Kritik: 57 cm. Bra
huvud och uttryck, mycket bra hals, rygg,
Västerbottens läns Stövarklubb
bröst, bra kors, bra benstomme, ordinära
vinklar, jämna bra rörelser, något lösa armbågar,
utmärkt hårlag, flott hund som tyvärr är väl så
mycket vit i front och huvud.
VIDAR S31286/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Ingemar
Sandgren, Robertsfors. Uppf Hans-Ove
Wenngren. Kritik: 55 cm. Bra huvud och
uttryck, något ljusa ögon, tillräcklig hals,
stark rygg, bra bröst, mycket bra benstomme,
bra rörelser när han vill, godtagbart kors, bra
hårlag och färger, kunde visa sig villigare.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
ABBE S38109/2006 (SE JCH RR
Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH
SE UCH RR Axa S57275/2002) Äg Sandra
Sjölund Emilsson, Bjurholm. Uppf Tommy
Pettersson. Kritik: 55 cm. Mycket vackert
huvud, ljusa ögon, utmärkt hals, rygg och
bröst, välvinklad, utmärkta rörelser, bra steg,
mycket bra benstomme. Vackra färger och
hårlag, lugn och stabil.
Tikar Valpklass
1 Valpkl HP
HARLYCKANS STELLA NOVA SE10482/
2011 (SE JCH Kävsjös Rambo S31907/2006
-- J Harlyckans Vicky S20055/2008) Äg Carl
Åsemar, Flarken. Uppf Hans Eriksson. Kritik:
Mycket lovande tikvalp, feminint vackert
huvud, mycket välkroppad och utvecklad för
åldern, härlig benstomme, rör sig mycket bra
när hon vill, utmärkt hårlag. Glad och pigg.
Tikar Juniorklass
E Junkl
HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 (RR SE
JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006
-- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Bo
Gösta Lidberg, Vilhelmina. Uppf Jöns Åslund.
Kritik: 54 cm. Välskuret huvud och uttryck,
något ljusa ögon, lång vacker hals. Bra rygg,
343
utmärkt bröst, bra kors, bra benstomme och
vinklar. Rör sig med bra steg men trång bak.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 3 Btkl
ROSÅDALENS DONNA S34194/2007 (RR
SE JCH NO JCH SE UCH Thurdrevet Turbo
S27263/2001 -- RR SE UCH SE JCH NO
JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg JanErik Forsell, Umeå. Uppf Conny Lundström.
Kritik: 56 cm. Väl samlad kraftfull tik, mycket
bra huvud, en aning kort hals, stark rygg,
utmärkt bröst, utmärkt brett kors, utmärkt
benstomme, välvinklad, jämna och effektiva
rörelser, utmärkt färg och hårlag.
E Ökl 2 Ökk CK 4 Btkl
BESSY S33399/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Martin
Sjöström, Lövånger. Uppf Martin Sjöström
Kritik: 53 cm. Vackert huvud och uttryck,
utmärkt hals, rygg, och bröst, godtagbart kors.
Bra benstomme ordinära vinklar, utmärkt
hårlag, kunde ha mera vitt. Väluppvisad.
E Ökl 3 Ökk
MOLLY S33398/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Sören
Bäckman, Lövånger. Uppf Martin Sjöström.
Kritik: 52 cm. Feminint vackert huvud,
utmärkt hals, stark rygg, tillräcklig bröstkorg,
bra kors, bra benstomme, utmärkta rörelser,
bra steg, vackra färger, bra hårlag.
G Ökl
BÄRIMILLA MIRA S27283/2009 (SE JCH
SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -RR SE JCH Brattåsbäckens Pia S45207/2005)
Äg Mikael Löfstedt, Skellefteå. Uppf Fredrik
Lundström. Kritik: 55 cm. Bra tikhuvud,
utmärkt hals, stark rygg, mer utvecklad bröst
och bålparti, något tunn benstomme, något
kort och brant kors, rör sig något underställt
bak, utmärkt färg och hårlag. Välvisad.
344
Västerbottens läns Stövarklubb
JÖRNSMARKENS KLINGA S40434/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Harlyckans Kia S17954/2001)
Äg Annelie Lundberg, Kåge. Uppf Roger
Grenholm. Kritik: 54 cm. Bra huvud och
uttryck, utmärkt hals och rygg, något kort
bröstkorg, uppdraget bakparti, ordinära
vinklar, kraftigare benstomme önskas, något
kort brant kors. Rör sig med tillräckligt steg
men vrider ut armbågarna en del. Vackra färger
och hårlag.
V Ökl
SKARDSTUGANS SANNY S24172/2009 (SE
JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens
Bessy S30319/2003) Äg Mats Fredriksson,
Robertsfors. Uppf Mats Gustavsson. Kritik:
54 cm. Bra huvud och uttryck, utmärkt hals,
rygg och bröst, grov bra benstomme, bra kors.
Goda rörelser, utmärkt färg och hårlag. Kunde
visa sig villigare.
CILLA S33400/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Valter
Andersson, Skellefteå. Uppf Martin Sjöström.
Kritik: 52 cm. Bra tikhuvud, bra hals, rygg och
bröst, långt men brant kors, bra benstomme,
ordinära vinklar. Rör sig bra, men trångt bak,
utmärkt hårlag och färger.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIM
RR LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SE
JCH SE UCH Krutov S38590/2000 -- RR
SE JCH SE UCH Lassebos Diva S29252/99)
Äg Anders Jakobson. Uppf Björn Berg. Kritik:
53 cm. Elegant tilltalande tik, kort hals, stark
överlinje, kunde ha mer bröstvolym i övrigt.
E Chkl 2 Chkk CK 2 Btkl
RR KIRA S42503/2004 (SE JCH JACK
S20291/95 -- J Gustavslundens Netta
S21458/2000) Äg Åke Hallberg, Skellefteå.
Uppf Lennart Henriksson. Kritik: 53 cm.
Mycket elegant championtik. Vackert huvud
och uttryck, välkroppade proportioner. Bra
benstomme, jämna bra rörelser, något mjuk i
ryggen, vackra färger och hårlag. Välvisad.
E Chkl 3 Chkk
RR
BRATTÅSBÄCKENS
BESSY
S30319/2003 (SE UCH SE JCH FI JCH
Bymyrans Ludde S15116/97 -- SE JCH
NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99)
Äg Mats Gustavsson, Örträsk. Uppf Bengt
Bengtsson. Kritik: 54 cm. Championtik med
kraftigt huvud, tillräckligt hals och bröst,
bra kors och bröst, bra benstomme, ordinära
vinklar. Rör sig för dagen med orena rörelser
vid vissa tillfällen. Bra färg och hårlag.
Schillerstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
RR KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens
Lasse S30284/94 -- J Käbbaskogens Geni
S19182/2000) Äg Tage Hägglund, Bjurholm.
Uppf Rolf Sjödin. Kritik: 56 cm. Vackert huvud
och uttryck, en aning kort hals, mycket stark
rygg, utmärkt bröst, bra benstomme, ordinära
vinklar, jämna mycket bra rörelser, godtagbart
kors, mycket vackra färger och hårlag.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
MORSMYRENS SALLY S36694/2007 (RR
SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens
Pia S47621/2003) Äg Dan Hägglund,
Bjurholm. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 55 cm.
Välskuret typiskt huvud, mycket bra hals rygg
och bröst, något rak fram, bättre bak. Bra kors,
jämna bra rörelser, bra färg och hårlag, något
högt hull för dagen.
Luzernerstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR
RINGO SE26902/2010 (RR SE JCH SE
UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR
Västerbottens läns Stövarklubb
345
Smålandstövare
Raju-Sari S32454/2003) Äg Nyberg Ebbe,
Bjurholm. Uppf Leif o Katarina Bäckström.
Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret huvud,
väl markerad nackknöl, välansatta välformade
öron, mörka ögon, vacker hals, utmärkt
överlinje, välutvecklad och välformat bröst,
välvinklad, rör sig med ett utmärkt steg, bra
färg och päls.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR KRONKILENS APPI S19887/2008
r(RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff
S42922/99 -- J RR Thea S34573/2005) Äg
Andrew Wiklund, Skellefteå. Uppf Andrew
Wiklund. Kritik: 48 cm. Fin tilltalande tik,
vackert huvud, utmärkt hals, rygg och bröst,
bra kors, ordinära vinklar, jämna mycket
bra rörelser, bra benstomme, vackra färger.
Utmärkt hårlag, långsvansad.
E Ökl 2 Ökk CK 3 Bhkl
SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/
2009 (FI JCH FIN UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SJCH Kilbackens RajuSari S32454/2003) Äg Nyberg Patrik, Umeå.
Uppf Leif o Katarina Bäckström. Kritik: 59 cm.
Maskulint välskuret huvud, med väl markerad
nackknöl, bra öron, ögon, korrekt bett, bra
överlinje, tillräckligt bröst, goda vinklar bak lite
öppen fram, rör sig med ett vägvinnande steg.
Finabos Åse S41308/2007) Äg Åke Lindgren,
Robertsfors. Uppf Sune Hansson. Kritik: 53
cm. Mycket tilltalande unghane, typiskt huvud,
mycket bra öron, bra hals, utmärkt rygg, bröst,
bra benstomme, välvinklad, jämna bra rörelser,
utmärkt hårlag. Färg ok. Väl mycket svart.
Utställning Lycksele
Datum 2011-08-14
Domare Jönsson Eva
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
SICKO SE45055/2010 (Åivets Nemo
S31900/2006 -- Baljåsens Kajsa S14422/2005)
Äg Sahlin Anders, Lycksele. Uppf Anders
Ekström. Kritik: 61 cm. En hane på den
större skalan, kraftigt maskulint huvud, bra
proportioner, kunde ha bättre markerad
nackknöl, öronfläckar, korrekt bett, lite flata
öron, bra hals, välutvecklat bröst för åldern, bra
benstomme, skjuter upp ländpartiet i rörelse,
hög svans, korta stumma bakbensrörelser,
vacker färg och päls.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR
SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/
2009 (FIN JCH FIN UCH Kerijussin Otto
FIN21423/05 -- RR SJCH Kilbackens
S Ökl
KLINTBACKENS BUCK S44566/2008
(SJCH SUCH RR Ceb S53999/2004 -SJCH Klintbackens Tua S52873/2004) Äg
Hedman Maria, Tvärålund. Uppf Klintefeldt
Kenneth. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud,
bra markerad nackknöl, mycket ljusa ögon
vilket stör uttrycket, lite högt ansatta öron,
bra hals, tillräckligt bröst, rör sig ok, men med
mjuka mellanhänder. Priset på grund av det ej
rastypiska huvudet.
ZEB S41546/2007 (SJCH Ratto S46850/99 H
-- SJCH Donnänget Peloemma S37536/2000)
Äg Sandgren Ingemar, Robertsfors. Uppf
Eriksson Hans. Kritik: 59 cm. En hane på
större sidan, huvud med bra proportioner, lite
öronfläckar, korrekt bett, bra hals och bröst, bra
ben och tassar, en hane som inte trivs i ringen
och inte har det självförtroende som behövs. På
grund av tempramentet lägre pris.
V Ökl
KIVITARHAN RIKI S69045/2008 (FI JCH
FI UCH Muurivuoren Jere FIN34090/03
-- Kuusitarhan Mette FIN33881/01) Äg
346
Västerbottens läns Stövarklubb
Jakobsson Lars-Åke, Lycksele. Uppf Esa
Päivien. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud,
välmarkerad nackknöl, lite flat i skallen, mörka
ögon, korrekt bett, vacker hals, bra öron, bra
överlinje, tillräcklig längd på bröst, rör sig med
ett utmärkt steg, vacker färg och päls.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
VILLIPURON VARMA SE22899/2010
(FI JCH FI UCH Latukkaakorven Leevi
FIN31369/05 -- FI JCH Villipuron Aleksandra
FIN38270/01) Äg Siltamäki Lasse, Timrå.
Uppf Yrjö Schroderus. Kritik: 57 cm. En hane
av utmärkt storlek, välskuret vackert huvud
med väl markerad nackknöl, bra öron, hals,
utmärkt bröst, utmärkt över och underlinje,
välvinklad, rör sig med ett härligt vägvinnande
steg, utmärkt färg och päls. Välvisad.
E Jkl 2 Jkk CK 4 Bhkl R-Cert
KURJOVIKENS JULO S60800/2005 (
Kuusitarhan Tana FIN33886/01 -- SJCH
SUCH FIJCH FIUCH INTUCH Tomorrow's
Joy For Revonsaari S35362/98) Äg Marklund
Kjell, Skellefteå. Uppf Rolf Sundbom. Kritik:
58 cm. Kraftigt maskulin hund med bra
proportioner, välmarkerad nackknöl, fina öron,
korrekt bett, bra hals, bra över och underlinje,
rejäl benstomme, rör sig med ett bra steg,
kunde vara lite gladare i ringen.
E Jkl 3 Jkk
SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008
(FINJCH Muurivuoren Joiku FIN35053/99
-- J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004)
Äg Lövqvist Ivar, Vännäs. Uppf Tegman Olov.
Kritik: 60 cm. Vackert maskulint huvud
med välmarkerad nackknöl, utmärkta öron,
bra längd, korrekt bett, bra hals, rygg, kors,
välformat bröst, utmärkt benstomme, rör sig
med ett bra steg, kunde vara lite stabilare fram,
vacker färg och päls.
E Jkl 4 Jkk
MIRANGÅRDENS RAJO S23450/2009
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- RR SE JCH Berghällens Dolly
III S61256/2002) Äg Furberg Lage, Skellefteå.
Uppf Gunter Richtman. Kritik: 59 cm. Kraftig
maskulin hund med bra proportioner, kunde
ha bättre markerad nackknöl, bra öron,
pannmask, bra hals, mycket bra överlinje, bra
bröst, välvinklad bak, öppen fram, rör sig med
ett bra steg, ännu något ostabil i fronten, rejäl
benstomme, välmusklade lår.
V Jkl
ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 (SJCH
SUCH Sandåsbergets Eetu S37561/2000 -Lobrännas Grynet S33922/2003) Äg Johansson
Kjell, Byske. Uppf Rohde Dahlgren. Kritik:
60 cm. Kraftigt maskulint huvud, kunde ha
bättre markerad nackknöl, lite bred i skallen,
bra öron, korrekt bett, bra hals, överlinje,
tillräckligt bröst, rör sig med ett bra steg, lite
bruna prickar i det vita, lite vid i fronten.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
LJUSVATTNETSBERGETS
BLENDA
SE36737/2010 (J RR Elton S26734/2002
-- SE J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH RR
Svenskbygårdens Kettu S33350/2004) Äg
Burlin Benny, Skellefteå. Uppf Burlin Benny.
Kritik: 56 cm. Hund med bra proportioner,
välmarkerad nackknöl, ännu pannmask,
bra öron, ögon, korrekt bett, bra hals, rak i
skuldran, behöver utvecklas mer i sitt bröst,
tillräcklig benstomme till sin storlek, ännu ej
utfärgade lår, en lätt och luftig tik som behöver
mer tid för utveckling.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
SKUTVIKENS
SELMA-LAGERLÖF
S34667/2007 (SJCH FIJCH Kuturan Pele
S15556/2002 -- SJCH RR Kilbackens PiikaTyttö S41223/2004) Äg Båtsman Kjell-Åke,
Örträsk. Uppf Tore Svensson. Kritik: 56 cm.
Västerbottens läns Stövarklubb
Välskuret huvud med bra proportioner, väl
markerad nackknöl, bra öron, ögon, korrekt
bett, bar hals och överlinje, välvinklad bak,
öppen fram, lite tunn i sitt bröst, vacker färg
och päls, rör sig med ett vägvinnande steg,
lite blyg, päls ej i kvalite för dagen, lite bruna
fläckar i det vita.
V Ökl
VOJMÅDALENS TINDRA S65136/2008
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- J Välikyläs Satu S25953/2003)
Äg Frohm Pär, Lycksele. Uppf Erik Edvardsson.
Kritik: 55 cm. Huvud med bra proportioner,
välmarkerad nackknöl, bra öron, korrekt bett,
bra hals, välformat bröst, normalt vinklad, rör
sig med ett bra steg och välburen svans, bra
päls, liet övertecknad vit i fronten och låren.
RUBIN S49562/2008 (SJCH SUCH Loffe
S23675/2001 -- Ria S38924/2002) Äg Nyberg
Staffan, Byske. Uppf Lotta Bergenudd. Kritik:
56 cm. Välskuret huvud med bra proportioner,
välmarkerad nackknöl, tyvärr störs uttrycket
av att hon visar för mycket av dom ljusa
blinkhinnorna, lite flata öron, bra hals, rygg,
kors, bröst, ben och tassar, goda rörelser.
AKOSTIGENS
SAMBA
S31683/2008
(SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis
S49760/2003 -- SE JCH Kilbackens RajuVilma S29723/2002) Äg Holmgren Thomas,
Lycksele. Kritik: 54 cm. Feminin hund,
tillräcklig markerad nackknöl, luftiga öron,
bra ögon, lite tunn underkäke, korrekt bett,
bra hals, välutvecklat bröst, skulle ta ut steget
bättre bak, bär sin svans högt i rörelse, ordinärt
vinklad, bra färg och päls.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
LAPPMYRBERGETS RONJA S29708/2008
(SJCH SUCH Tello S22811/99 -- SJCH RR
FINJCH Jaktvollens Sacha S56625/2001) Äg
Stensdotter Ingeborg, Ånäset. Uppf Ägaren.
Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud med
347
väl markerad nackknöl, välansatta välburna
öron av bra längd, bra ögon, korrekt bett,
utmärkt hals, bra över och underlinje, välformat
bröst, välvinklad, rör sig med bra vägvinnande
steg, vacker färg och päls. Välvisad.
G Jkl
FORSÅKERNS ISA S45999/2006 (SJCH
Öpottens Jack S34626/99 -- Minja
S19179/2000) Äg Eriksson Åke, Umeå.
Uppf Jan Åström. Kritik: 56 cm. Hund med
bra proportioner, kunde ha bättre markerad
nackknöl, pannmask, lite tunn i underkäken,
korrekt bett, bra hals, bra bröst, rak i sin
skuldra, normalt vinklad bak, lite öppen fram,
lite högt ansatt svans, rör sig lite bundet bak,
bra ben och tassar och päls.
TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008
(SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos
S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla
S36060/2006) Äg Fredriksson Michael,
Sangis. Uppf Gösta Marklund. Kritik: 58
cm. En tik på den stora skalan, huvud med
bra proportioner, välmarkerad nackknöl, bra
öron, korrekt bett, bra hals, välutvecklat bröst,
normalt vinklad, vill inte visa sig från sin bästa
sida, svårbedömda rörelser, visas i för högt hull,
bra färger och päls.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM
VALLE S31282/2009 (SUCH SJCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SUCH
SJCH Tyra S25141/2004) Äg Dahlgren
Anders, Umeå. Uppf Hans-Ove Wenngren.
Kritik: 58 cm. Maskulint vackert huvud, med
bra proportioner och uttryck, mörka ögon,
bra öron, utmärkt hals, bra bröst, över och
underlinje bra, välvinklad, rör sig med ett
utmärkt vägvinnande steg, med korrekt buren
svans, bra färg, utmärkt päls.
348
Västerbottens läns Stövarklubb
E Ökl 2 Ökk
VERNER S31281/2009 (SUCH SJCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SUCH
SJCH Tyra S25141/2004) Äg Olofsson Pär,
Granö. Uppf Wenngren Hans-Ove. Kritik:
56,5 cm. Vackert maskulint huvud med
utmärkt proportion och uttryck, bra öron,
ögon, korrekt bett, bra hals, rygg, tillräckligt
bröst, normalt vinklad, kunde ta ut steget bak
bättre i rörelsen, vacker päls och färg.
V Ökl
VIDAR S31286/2009 (SE JCH SE UCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH
SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Sandgren
Ingemar, Robertsfors. Uppf H-O Wenngren.
Kritik: 56 cm. Hund med bra proportioner och
uttryck, bra ögon, öron, korrekt bett, bra hals,
tillräckligt bröst, bra rygg och kors, ordinärt
vinklad, rör sig ok. Behöver mer ringträning
och självförtroende, bra färg och päls.
VICTOR S31283/2009 (SE JCH SE
UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -SE JCH SE UCH RR Tyra S25141/2004)
Äg Karlsson Johan, Sävar. Uppf Hans-Ove
Wenngren. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud
med bra proportioner aning ljusa ögon, bra
öron, korrekt bett, bra hals, revbenen önskas
mera välvda samt längre i den bakre delen av
bröstkorgen, lite rak i sitt knä, bra benstomme,
rör sig med kort steg, behöver ringtränas för att
komma till sin rätt.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE
JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003)
Äg Öhlund Emrik, Piteå. Uppf Lars Olofsson.
Kritik: 57 cm. Vackert maskulint huvud med
bra proportioner och uttryck, bra öron, ögon,
korrekt bett, bra hals och rygg, lite kort kors,
välformat bröst, bra ben och tassar, ordinärt
vinklad, rör sig med ett bra steg, kunde ta ut
baksteget lite mera, mycket vacker färg och
päls.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Bhkl R-Cert
ABBE S38109/2006 (SE JCH RR
Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH
SE UCH RR Axa S57275/2002) Äg Sandra
Sjölund Emilsson, Bjurholm. Uppf Tommy
Pettersson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud
med utmärkta proportioner, välformade öron,
mörka ögon, korrekt bett, vacker hals, bra
överlinje, bra längd på bröst, välvinklad bak,
aningen öppen fram, rör sig med ett utmärkt
steg, kunde bära sin svans lite lägre.
V Jkl
DELMYRENS ROY S46075/2008 (RR SE
JCH Rånedalens Arro S55869/2005 -- SE JCH
SE UCH RR Harlyckans Rita S27192/2002)
Äg Norman Markus, Norsjö. Uppf Lars-Göran
Burman. Kritik: 59,5 cm. Kraftigt maskulint
huvud med lite kind, öronfläckar, bra öron,
korrekt bett, bra hals, rak i sin skuldra,
välvinklad bak, öppen fram, skulle önska mera
förbröst, sotiga lår, rör sig med ett bra steg,
men med hög svans, bra päls.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 (RR SE
JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006
-- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg
Bo Gösta Lidberg, Vilhelmina. Uppf Jöns
Åslund. Kritik: 54 cm. Feminin hund med bra
proportioner, bra ögon, korrekt bett, bra hals,
rygg och kors, kunde ha mer vinklar runt om,
tillräckligt bröst för åldern, rör sig med ett bra
steg och väl hållen svans.
Tikar Öppen klass
G Ökl
RÅNEDALENS VANJA S47674/2008 (SE
JCH NO JCH SE UCH Träff S51292/2004
-- SE JCH SE UCH Rånedalens Gärda
S53718/2002) Äg Marklund Gunnar,
Bastuträsk. Uppf Classon Leif. Kritik: 53 cm.
Västerbottens läns Stövarklubb
Feminint huvud med bra proportioner, lite
tunt nosparti, samt tunn underkäke, korrekt
bett, bra hals, rak i sin skuldra, tillräckligt
bröst, normalt vinklad bak, öppen fram, rör
sig med ett bra steg, men lite stel i överarm, bra
färg och päls.
JÖRNSMARKENS KLINGA S40434/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Harlyckans Kia S17954/2001)
Äg Lundberg Annelie, Kåge. Uppf Roger
Grenholm. Kritik: 54 cm. Feminint huvud
med utmärkta proportioner, bra ögon, öron,
korrekt bett, bra hals, lite rak i sin skuldra, lite
kort bröstkorg med uppdragen buklinje, rör
sig lite underställt, en aning överbyggd samt
lite kort kors, bra benstomme, färg och päls
utan anmärkning.
V Ökl
BESSY S33399/2009 (SUCH SJCH
Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SUCH
SJCH RR Stella S38140/99) Äg Sjöström
Martin, Lövånger. Uppf Ägaren. Kritik: 52
cm. Feminint huvud med bra proportioner,
bra hals, lite lång i ländpartiet, bra öron,
ögon, korrekt bett, önskas mera vitt i huvudet,
normalt vinklad, lite uppdragen buklinje,
mörk i sina färger, goda rörelser.
ALMA S42858/2009 (Rånedalens Jassi
S43586/2005 -- Skogsharens Lady CHICAGO
S14742/2003) Äg Ludvigsson Monica,
Lycksele. Uppf Ozren Catak. Kritik: 54 cm.
Feminint huvud, bra ögon, korrekt bett, bra
hals, rak i sin front, ordinärt vinklad, kunde
vara mer alert i sitt steg, bra färg och päls, trivs
inte riktigt i ringen i dag.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009
(J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR
SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens
Isa S29390/2000) Äg Lundström Conny,
349
Sjulsmark. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Vacker
hund med utmärkta proportioner, härligt milt
uttryck, bra hals, rygg och kors, välutvecklat
bröst, välvinklad, rör sig med ett bra steg och
välburen svans, utmärkt päls och färg.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
DELMYRENS
TRIXI
S44512/2006
(NORDUCH SJCH INTUCH Tello
S38720/95 -- SJCH SUCH Harlyckans
Rita S27192/2002) Äg Jonsson Nicklas,
Bygdsiljum. Uppf LG Burman. Kritik: 53 cm.
Mycket feminint huvud med vackert mjukt
uttryck, bra öron, korrekt bett, utmärkt hals,
välformat bröst, stark rygg, bra ben och tassar,
rör sig med ett bra steg, vacker färg och päls.
E Jkl 3 Jkk CK
JÖRNSMARKENS TARA S26085/2008
(SJCH SUCH Rosådalens Ross S33952/2005
-- SJCH SUCH RR Harlyckans Kia
S17954/2001) Äg Grenholm Roger, Jörn.
Uppf Grenholm Roger. Kritik: 54 cm. Hund
med bra proportioner och uttryck, bra öron,
ögon, korrekt bett, bra hals, rygg och kors,
tillräckligt bröst, aningen lång i ländpartiet,
normalt vinklad, rör sig med ett bra steg och
välburen svans, aningen tåtrång fram, utmärkt
färg och päls.
V Jkl
DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008
(J Stenslands Tello S37736/2005 -- J
Dånaskogens Steja S32969/2002) Äg Bråndal
Ulf, Vindeln. Uppf Ove Bergman. Kritik: 56,5
cm. En tik på den större skalan, huvud med bra
proportioner och uttryck, mörka vackra ögon,
korrekt bett, bra hals, välformat bröst, aningen
lång i sitt ländparti, välvinklad bak, lite öppen
fram, aningen brant kors, rör sig med utmärkt
steglängd men bär svansen mycket högt, vacker
färg och päls.
350
Västerbottens läns Stövarklubb
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-2
RR KIRA S42503/2004 (SE JCH Jack
S20291/95 -- J Gustavslundens Netta
S21458/2000) Äg Hallberg Åke, Skellefteå.
Uppf Lennart Henriksson. Kritik: 53 cm.
Härligt ihopkommen championtik. Hund med
utmärkta proportioner, vackert uttryck, utmärkta
över och underlinjer, välformat bröst, rör sig med
ett vägvinnande steg med kraft i, välburen svans,
en tik som även idag bär sin titel väl.
E Chkl 2 Chkk CK 4 Btkl
LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SUCH
SJCH Krutov S38590/2000 -- RR SJCH
SUCH Lassebos Diva S29252/99) Äg
Jakobsson Anders, Nordmaling. Uppf Berg
Björn. Kritik: 53 cm. Vackert feminint huvud
med utmärkta proportioner, bra ögon, öron,
korrekt bett, vacker elegant hals, bra rygg, kors,
tillräckligt bröst, bra vinklad bak, lite öppen
fram, vackra rörelser, önskas lite mera massa,
lite lätt och luftig idag, elegant som helhet.
E Chkl 3 Chkk CK
TYRA S25141/2004 (SJCH SUCH Dillflons
Boss S47576/2000 -- SJCH SUCH Sally
S22635/2000) Äg Wenngren Hans-Ove/
Stenmark A-K, Lycksele. Kritik: 53 cm. Feminin
hund med bra proportioner och uttryck,
bra ögon, öron, korrekt bett, lite halsskinn,
utmärkt välformat bröst, välmusklade lår, rejäl
benstomme, goda rörelser, välburen svans,
vackra färger bra päls.
E Chkl 4 Chkk CK
SPJUTVIKENS LILJA S34773/2004 (RR
SUCH SJCH Thurdrevet Turbo S27263/2001
-- SJCH Spjutvikens Fanny S16352/97)
Äg Grenholm Jonas, Ersmark. Uppf Sigge
Larsson. Kritik: 52 cm. Mycket vacker feminin
hund, med utmärkta proportioner och uttryck,
bra öron, ögon, korrekt bett, stark överlinje,
välformat utmärkt bröst, normalt vinklad, rör
sig med utmärkta steg och välburen svans, bra
färg och päls.
Tikar Avelsklass
1 Avelkl HP
TYRA S25141/2004 (SJCH SUCH Dillflons
Boss S47576/2000 -- SJCH SUCH Sally
S22635/2000) Äg Wenngren Hans-Ove/
Stenmark A-K, Lycksele. Kritik: En avelsklass
bestående av en kombination fyra (4) hanar,
lika i storlek, bra huvuden, bra färger, bra
bruksdelar, tiken har präglat sin grupp på ett
bra sätt.
Tikar Uppfödarklass
E Upp l HP
WENNGREN Äg Wenngren Hans-Ove/
Stenmark A-K, Lycksele. Tävlar med: 4, 5, 6,
7. Kritik: En uppfödarklass bestående av fyra
(4)individer en kombination, gruppen präglas
av bra huvuden, bra bruksdelar, mycket vackra
färger och bra pälsar, ett gott uppfödarresultat.
Schillerstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIM
KLINTON
S21222/2004
(Bjärtvallens
Lasse S30284/94 -- Käbbaskogens Geni
S19182/2000) Äg Hägglund Tage, Bjurholm,
Uppf Rolf Sjödin, Kritik: 56 cm. Maskulint
huvud med bra proportioner, bra ögon, öron,
korrekt bett, bra hals, lite rak i sin skuldra,
kunde ha lite bättre förbröst, goda vinklar bak,
en aning öppen fram, vacker färg och päls.
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
KLOCKARBERGETS
TROLLIE
S42861/2009 (RR SE JCH Klinton
S21222/2004
-RR SE JCH Chiia
S41003/2003) Äg Långström Curth, Skellefteå.
Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret
huvud med den rätta rastypiska kilformigheten,
bra öron, korrekt bett, bra hals, lite rak i sin skuldra
men mkt välutvecklat bröst, lite rak i sitt knä, rör
sig med ett utmärkt steg, vacker färg och päls.
Västerbottens läns Stövarklubb
S Ökl
NÄSSJÖNS MIRA S34438/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -J RR Queen S47218/2006) Äg Tomas Warg,
Skellefteå. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 55
cm. Feminin hund som skulle vara bättre i
sina proportioner, långt nosparti och tunn
underkäke, bra öron, hals, rak i sin skuldra,
kort grunt bröst, uppdragen buklinje, tunn i
sin benstomme, rörelser ok, en mycket lätt och
luftig tik, bra färg och päls.
V Ökl
KLOCKARBERGETS TANJA S42862/2009
(RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- RR SE
JCH Chiia S41003/2003) Äg Eriksson Ulf,
Kåge. Uppf Curth Långström. Kritik: 54,5
cm. Feminin hund med bra proportioner, bra
kilformighet, mörka ögon, bra öron, korrekt
bett, bra hals, rak i sin skuldra, lite grunt bröst,
lite tunn i sin benstomme, kunde ta ut steget
bättre bak i rörelse, vacker färg och päls, ännu
lite lätt och luftig tik.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 3 Btkl Cert
MORSMYRENS SALLY S36694/2007 (RR
SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens
Pia S47621/2003) Äg Dan Hägglund, Bjurholm.
Uppf Kurt Mörk. Kritik: 54 cm. Hund med bra
proportioner och uttryck, bra öron, ögon, korrekt
bett, bra hals, rygg, och kors, mycket välformad
bröstkorg, välvinklad bak, aningen rak i sin
skuldra, rör sig med ett utmärkt steg, bra ben och
tassar, färg och päls. Välvisad.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-4
HOLMSJÖÅSENS CABINA S41656/2003
(Pang N09046/97 -- SUCH SJCH NUCH
Buholmens Ronja S38484/94) Äg Andersson
Göte, Kåge. Kritik: 54 cm. Hund med bra
proportioner, väl ansatta välburna öron, mörka
ögon, utm hals, stark rygg, välformat bröst, lite
rak i sin skuldra, rör sig med ett utmärkt steg,
aningen lös underlinje, utmärkt färg och päls.
351
Luzernerstövare
Hanar Valpklass
1 Valpkl HP
LÄRKVALLENS GONZO SE16898/2011
(S23391/2005 Högklintens A´Salix S23391/2005
-- S38112/2006 Lärkvallens Amina S38112/2006)
Äg Vallgren Gun-Britt, Åsele. Uppf Ägaren.
Kritik: 6 mån hanvalp, en valp på den större
skalan, huvud med bra proportioner, bra ögon,
välplacerade öron, mjuka och av tillräcklig
längd, välansatta tantecken, bra bröst för
åldern, bra benstomme, goda rörelser, en
lovande hane som ej får bli större.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3
TÄLLMYRANS RANDI S33409/2009 (J
Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH
SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg
Ann o Tore Folkesson, Vännäs. Uppf Ann o
Tore Folkesson. Kritik: 51 cm. Tik av mycket
bra storlek, vackert välskuret huvud, öron
av bra längd, utmärkt bröst, bra överlinje,
tillräcklig benstomme till sin storlek, för dagen
ej i pälskvalite, mycket mjuk underull, rör sig
med ett utmärkt steg.
V Ökl
TÄLLMYRANS ROZITA S33411/2009 (J
Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH
SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg
Folkesson Ann o Tore, Vännäs. Uppf Ägaren.
Kritik: 53 cm. Vackert välskuret huvud
med välburna välansatta öron av fin längd,
elegant hals, bra rygg, lite kort kors, tillräcklig
benstomme till sin storlek, goda rörelser men
med mycket hackney rörelser fram, vackra färg
och päls kunde ha mer längd i sin bröstkorg i
den bakre delen.
Smålandstövare
Hanar Unghundsklass
G Ukl
FRITZ SE32369/2010 (J RR Samsagårdens
Uffe S45630/2004 -- J RR Lässi S47600/2004)
352
Västerbottens läns Stövarklubb
Äg Eva Mellgren, Åsele. Uppf Torbjörn
Larsson. Kritik: 54 cm. Hund med bra
proportioner, bra tantecken, bra öron, lite
tunn i underkäken, korrekt bett, bra hals, rak i
sin skuldra, grunt bröst, lite lång i ländpartiet,
uppdragen buklinje, rör sig med ett kort steg,
ostabilt fram, hög svans, lite vitt i fronten, lite
mjuk päls. Långsvans.
Tikar Juniorklass
G Junkl
AXY SE50729/2010 (J RR Samsagårdens Small
S29406/2000 -- RR Chansa S26133/2005)
Äg Vedin Viktoria, Tvärålund. Uppf AnnCharlotte Halling. Kritik: 42 cm. Hund med
bra proportioner, lite tunt nosparti, väl ansatt
tantecken, bra öron, korrekt bett, bra hals,
behöver utvecklas mer i sitt bröst, lite tunn i
sin benstomme, rör sig med ett bra steg, lite
övertecknat brunt på bakbenen, kunde vara
frimodigare, bra päls.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
LIMEDSFORSENS MOA S40019/2008 (J
RR Sandrevets Jack S21410/2004 -- SE JCH
SE UCH Temsgårdens Lina S47584/2000)
Äg Bäcke Mats, Lövånger. Uppf Per Arne
Beris. Kritik: 54 cm. Hund med utmärkta
proportioner, välansatta tantecken, bra öron,
korrekt bett, bra hals och över och underlinje,
mycket bra bröst, rör sig med ett mycket bra
steg, utmärkt färg och päls.
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
Utställning Östersund
Datum 2011-05-22
Domare Juhani Lappi
Dunkerstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
JF FRODE SE22331/2010 (NO JCH Balder
N03488/02 -- NO JCH AR Kaisa N00194/07)
Äg Camilla Simonsson Svenstavik. Uppf JS
Foss. Kritik: 51 cm mycket bra typ. Bra huvud.
Bra kropp och ben. Stark benstomme. Bra
tassar. Bra hårlag och rätt färg. Rör sig bra. Bra
mentalitet.
E Ökl CK 1 Btkl BIR BIG-2
NEMI S21286/2009 (NO UCH NO
V-07 Turbo N06083/05 -- NO JCH Aska
N00298/04) Äg Elizabeth Asbölmo Amundsen
Hammarstrand. Uppf J K Aas. Kritik: 49 cm.
Passande storlek. Något kraftigt huvud. Bra
öron. Bra kropp. Bra överlinje. Bra förbröst.
Kraftig benstomme. Bra tassar. Mycket bra
hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig lätt.
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
SÖRBOGÅRDENS NIKKO SE25105/2010
(RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE
UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE
JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg
Emmanuel Strantzalis Sveg. Uppf A Fjärem.
Kritik: 59 cm. Mycket bra typ. Bra huvud och
öron. Bra förbröst. Vacker överlinje. Bra ben.
Bra tassar. Tillräckligt hårlag. Rätt färg. Bra
mentalitet. Rör sig lätt.
353
G Junkl
KLINTBACKENS DORIS SE33749/2010
(SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis
S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH
Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Sara
Leijman Lit. Uppf K Klintefelt. Kritik: 54
cm. God typ. Vackert huvud. Bra öron. Något
lätt kropp. Brant kors. Bra ben. Bra hårlag.
Halsring. Brunt genomslag i manteln. Bra
mentalitet och rörelse.
S Junkl
FROSTMYRTORPETS LIZZY SE20149/
2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens
Tuffe S24733/2004 -- SE JCH SE UCH
Frostmyrtorpets Mina S41229/2004) Äg
Kjell-Olof Dahlberg Iggesund. Uppf SvenÅke Grönvik. Kritik: 53 cm. Tillfredsställande
typ. Bakåtlutande skallinje. Bra öron. Kraftig
kropp. Benen kunde vara bättre vinklade. Bra
tassar. Utmärkt bra hårlag. Pannmask. Ännu ej
utfärgad. Bra mentalitet. Rör sig bra.
FROSTMYRTORPETS TUVA SE20148/
2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens
Tuffe S24733/2004 -- SE JCH SE UCH
Frostmyrtorpets Mina S41229/2004) Äg
Katarina Lundberg Bräcke. Uppf Sven-Åke
Grönvik. Kritik: 56 cm. Tillfredsställande typ.
Bra huvud och öron. Kompakt kropp. Lätt
benstomme. Flata tassar. Bra hårlag. Pannmask.
Halsring. För ljusbrun färg. Ännu ej utfärgad.
Bra mentalitet. Rör sig bra.
V Junkl
FROSTMYRTORPETS CINDY SE20146/
2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens
Tuffe S24733/2004 -- SE JCH SE UCH
Frostmyrtorpets Mina S41229/2004) Äg SvenÅke Grönvik Bräcke. Uppf Sven-Åke Grönvik.
Kritik: 54 cm. Mycket bra typ. Vackert huvud.
Bra öron. Bra kropp. Något brant kors. Bra
ben och tassar. Bra hårlag och färg. Hunden
vill inte riktigt visa sig. Rör sig bra.
354
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Btkl Cert BIR BIG-1 BIS-2
VIISTOPOLUN
HILA
FIN45884/08
(FIN UCH FIN JCH Puistorinteen Iivari
FIN31408/01 -- FIN JCH Viistopolun Hertta
FIN37688/06) Äg Jon Randen Raufoss. Uppf
Petri Kujanpää. Kritik: 56 cm. Utmärkt bra typ.
Bra huvud. Bra uttryck. Bra kropp och ben.
Något kort hårlag. Vacker färg. Bra mentalitet.
Rör sig bra. Svensk champion idag.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
TRITTBERGETS TURBO SE39788/2010
(NO UCH NO JCH SE JCH Koloåsen's
Lökky N15988/04 -- SE JCH SE UCH RR
Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Robin
Nilsson Offerdal. Uppf Per-Yngve Östlund.
Kritik: 59 cm. God typ. Något lätt huvud.
Bra öron. Lätt kompakt kropp. Tillräcklig
benstomme. Kunde vinkla sig bättre. Bra hårlag.
Något brun färg genomslag i manteln. Bra
mentalitet. Rör sig lätt.
Hanar Unghundsklass
G Ukl
BUVAKULLENS BUGG SE15432/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Tobias
Olsson Östersund. Uppf H Walgren. Kritik: 59
cm. God typ. Något kraftigt huvud. Bra öron.
Något lätt kropp. Kort kors. Bra ben och tassar.
Bra hårlag och färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.
DILLFLONS STEJ S37837/2009 (SE JCH
SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH SE
UCH RR Rosådalens Centa S37372/2003)
Äg Örjan Wiklund Häggenås. Uppf H och G
Nyborg. Kritik: 57 cm. God typ. Bra huvud.
Stora ögon. Bra öron. Bra förbröst. Något djup
bröstkorg. Lätt benstomme. Bra tassar. Något
kort hårlag. Bra färg men den vita färgen går ut
på låret. Bra mentalitet. Rör sig med korta steg.
Hanar Öppen klass
G Ökl
BAHLTAZAR AV H-STAM S38468/2007 (J
Trollmyrbergets Storm S48752/2004 -- Ajja av
H-Stam S29015/2003) Äg Mats och Magnus
Eriksson Kälarne. Uppf S och K Wahlberg.
Kritik: 60 cm. God typ. Stor och stark hane.
Kraftigt huvud. Bra öron. Kraftig kropp.
Något mjuk rygg. Bra benstomme och tassar.
Mycket bra hårlag. Rätt färg. Rör sig bra. Bra
mentalitet.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Bhkl Cert BIR BIG-4
TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006)
Äg Jan-Erik Hellman Östersund. Uppf PerYngve Östlund. Kritik: 55 cm. Utmärkt bra
typ. Ståtligt huvud. Bra öron. Kompakt kropp.
Välvinklade ben. Mycket bra hårlag. Rätt färg.
Bra mentalitet. Rör sig bra.
Tikar Juniorklass
G Junkl
STEJA AV H-STAM SE30690/2010 (J
Nämndemansbo Roy S22438/2005 -- Ajja av
H-Stam S29015/2003) Äg Kristina Wahlberg
Frösön. Uppf Kristina Wahlberg. Kritik: 54
cm. God typ. Bra huvud och öron. Kompakt
lätt kropp. Lätt benstomme. Kunde vinkla
sig bättre. Bra tassar. Bra hårlag och färg. Bra
mentalitet. Rör sig lätt.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
DILLFLONS FANNY S37834/2009 (SE JCH
SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH SE
UCH RR Rosådalens Centa S37372/2003) Äg
Göran Nyborg Föllinge. Uppf H Göransson o
G Nyborg. Kritik: 51 cm. God typ. Bra huvud
och öron. Kraftigt förbröst och bröstkorg.
Vacker överlinje. Bra ben. Något kort hårlag.
Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig lätt.
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
LEX ANJA S49305/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Bo Johansson Frösön.
Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 54 cm.
God typ. Vackert huvud. Bra öron. Kraftigt
förbröst och bröskorg. Bra överlinje. Något lätt
benstomme. Bra tassar. Kort hårlag. Bra färg.
Bra mentalitet. Rör sig bra.
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
CIDER S52785/2008 (J RR Ulfkällas Zeb
S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi
S25933/2000) Äg Pär Hägglund och Maja
Sahlin Stugun. Uppf C Jansson. Kritik: 55
cm. God typ. Något långt och smalt huvud.
Hängande ögonkanter. Bra förbröst och rygg.
Något brant kors. Bakbenen kunde vara bättre
vinklade. Mycket bra tassar. Bra hårlag och
färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.
V Jkl
SVARTHÖGENS DORTAN S24435/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Valdi
Waher Hammerdal. Uppf S Andersson. Kritik:
54 cm. Mycket god typ. Bra huvud och öron.
Mycket bra kropp och benstomme. Bra tassar.
Mycket bra hårlag. Något ljusbrun färg. Rör
sig bra. Bra mentalitet.
Rysk Stövare
Hanar Öppen klass
E Ökl CK 1 Bhkl BIR
ÅLBOLANDETS BACCUS S31986/2009
(NO JCH Ackers Frodo S50632/2006 -- J
Riistakairan Jelena S62957/2003) Äg Staffan
Hammarberg Offerdal. Uppf J Åhlstrand.
Kritik: 65 cm. Utmärkt bra typ. Något kraftigt
huvud och läppar. Bra öron. Mycket bra kropp
och ben. Välvinklad. Något platta tassar. Bra
hårlag och rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.
355
Schillerstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla
S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson Sveg.
Uppf G o S Larsson. Kritik: 56 cm. Mycket
bra typ. Bra huvud och öron. Kompakt kropp.
Bra benstomme. Kunde vinkla sig bättre. Bra
tassar. Bra hårlag och färg. Bra mentalitet. Rör
sig rätt så bra.
Tikar Öppen klass
G Ökl
TÖRMARKENS FLORA S30504/2009
(J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska
S30286/2001) Äg Örjan Nilsson Strömsund.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. God typ.
Vackert huvud. Bra öron. Något ljusa ögon.
Lätt kropp. Tillräcklig benstomme. Mycket bra
tassar. Kort hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet.
Rör sig bra.
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas
Törmark Hammerdal. Uppf Klas Törmark.
Kritik: 54 cm. God typ. Bra huvud. Utåtställda
öron. Bra kropp. Tillräcklig benstomme. Bra
tassar. Bra hårlag och färg. Benen kunde vara
bättre vinklade. Bra mentalitet. Rör sig bra.
356
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
Utställning Hallen
Datum 2011-07-02
Domare Sara Häggqvist
Finsk stövare
Hanar Öppen klass
S Ökl
ANJOUNA'S RACER S22980/2008 (SE
JCH RR Ringkallens Guje S33259/2000 -- J
Lyckanbergets Rana S14936/2001) Äg Lasse
Zeidlitz, Stugun. Uppf Harry Söder. Kritik:
Maskulint huvud med tydlig nackknöl. Bra
hals o rygg. Acceptabelt kors. Mycket bra
förbröst o bröstdjup. För hunden passande
benstomme, ben o tassar. Rör sig med aningen
försiktiga trippande steg. Övertecknad svart,
går ej att ana en mantel. Mentalitet u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
SPIRO S27152/2006 (NORD JCH Lunnsjöns
Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja
N06412/00) Äg Mats Byman, Njurunda.
Uppf Åke Persson. Kritik: Maskulint välskuret
huvud med tydlig nackknöl. Mörka vackra
ögon. Bra hals, rygg o kors. Ordinärt vinklad
runt om. Tillräckligt förbröst o bröstdjup.
Passande benstomme, mycket bra ben och
tassar. Går och står aningen hastrångt. Rör sig
med stela bakbensrörelser. Mentalitet u a.
E Jkl CK 2 Btkl Cert
RR PELLITAS AIJA S22270/2007 (J
Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH
SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg
Rolf Pellving, Lit. Uppf Rolf Pellving. Kritik:
Välskuret feminint huvud med tillräcklig
nackknöl. Bra hals, rygg o kors. Utmärkt
förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om.
Mycket bra benstomme, ben o tassar. Går o
står aningen överbyggd bak, i övrigt flytande
bra rörelser. Välvisad. Mentalitet u a.
G Jkl
BRODERN'S KAISA N19721/05 (NO JCH
NO UCH SE JCH SE UCH Odin N10482/02
-- NO JCH Brodern's Hera N16264/99) Äg
Olaw Wik Skjelbreien, Bosberg. Uppf Dag O
Kjernsholen. Kritik: Feminint välskuret huvud
som kunde ha tydligare nackknöl. Mörka
vackra ögon. Bra hals, rygg o kors. Mycket
bra förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om.
Mycket bra benstomme, ben o tassar. Rör sig
med något hälta fram, i övrigt vid i sin front.
Mentalitet u a.
V Jkl
PELLITAS ASSI S22274/2007 (J Kroonmäen
Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg Monica
Karlsson, Lit. Uppf Rolf o Maj-Britt Pellving.
Kritik: Välskuret huvud som kunde vinna på
något tydligare könsprägel. Något sotig i sin
ansiktsfärg. Bra hals. Går o står med något mjuk
rygg. Bra kors, mycket bra förbröst o bröstdjup.
Utmärkt benstomme, ben o tassar. Rör sig med
flytande bra rörelser. Mentalitet u a.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-3
VIISTOPOLUN
HILA
FIN45884/08
(FIN UCH FIN JCH Puistorinteen Iivari
FIN31408/01 -- FIN JCH Viistopolun Hertta
FIN37688/06) Äg Jon Randen, Raufoss. Uppf
Petri Kujanpää. Kritik: Välskuret rastypiskt
vackert huvud med tydlig nackknöl. Utmärkt
hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o
bröstdjup. Bra benstomme, ben o tassar. Rör
sig med vägvinnande parallella bra rörelser,
välvinklad runt om. Mentalitet u a.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
THURDREVET RAMBO S16809/2009
(SE JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH SE
UCH NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99)
Äg Omar Jonsson, Föllinge. Uppf Åke
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
Thuresson. Kritik: Maskulint huvud med icke
helt parallella hjäss o noslinjer. Bra hals o rygg.
Ett acceptabelt kors. Mycket bra förbröst o
bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande bra
benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med
något försiktiga bakbensrörelser. Mentaliet u a
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
ABBE S59481/2007 (J Rapp S33665/2003
-- J Ulfkällas Ronja S28590/2002) Äg Rune o
Kerstin Jönsson, Föllinge. Uppf Lars Olofsson.
Kritik: Maskulint välskuret huvud. Mörka
vackra ögon. Mycket bra hals, rygg o kors.
Mycket bra förbröst o bröstdjup. Mycket bra
vinklar runt om. Mycket bra benstomme, ben
och tassar. Rör sig med vägvinnande parallella
rörelser. Mentalitet u a.
E Jkl CK 2 Bhkl R-Cert
RR ÖSTANSJÖNS JACKO S29150/2005 (J
RR Ulfkällas Rex S28588/2002 -- RR SE JCH
SE UCH Skånmarkens Lill-Järva S43565/2001
) Äg Anders Olofsson, Gällö. Uppf Pär Nord.
Kritik: Maskulint vackert välskuret huvud,
Mycket bra hals , rygg o kors. Utmärkt förbröst
o bröstdjup. Mycket bra benstomme, ben o
tassar. Rör sig med vägvinnande flytande steg.
Välvisad. Mentalitet u a.
E Jkl CK 3 Bhkl
SVARTHÖGENS DILO S24436/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Gunnar
Eriksson, Ramsele. Uppf Ulrika o Stefan
Andersson. Kritik: Välskuret maskulint huvud.
Mörka vackra ögon. Går o står med något karp
rygg. Mycket bra hals, förbröst o bröstdjup.
Mycket bra vinklad runt om. Mycket bra
benstomme ben o tassar. Rör sig med flytande
bra rörelser. Mentalitet u a.
357
V Jkl
GRENÅSENS SZUKAJ S15021/2006 (SE
JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97
-- SE JCH SE UCH Grenåsens Kickan
S30970/97) Äg Bertil Blixt, Östersund.
Uppf Torbjörn Andersson. Kritik: Välskuret
maskulint huvud. Bra hals o rygg. Något
sluttande kors. Tillräckligt förbröst o
bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Bra
benstomme, ben o tassar. Rör sig med flytande
rörelser, kunde dock ha bättre driv i baksteget.
Mentalitet u a.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
HAGETS AKITA S52244/2009 (SE JCH SE
UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR
SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Sven-Olof Abrahamsson, Järpen. Uppf
Karl Engvall. Kritik: Feminint huvud under
utveckling. Bra rygg o hals. Aningen plant
kors. Har för sin ålder mycket bra förbröst o
bröstdjup. För sin ålder bra benstomme, ben o
tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Mörka
vackra tanfärger. Något ringovan. Bra vinklad
runt om. Mentalitet u a.
K Ukl
HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 (RR SE
JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006
-- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Bo
Gösta Lidberg, Vilhelmina. Uppf Jöns Åslund.
Kritik: Feminint huvud under utveckling.
Aningen fattig underkäke. Bra hals o rygg.
Acceptabelt kors. För sin ålder mkt bra förbröst
o bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande
benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med hälta
på höger bak vilket gör att hon ogärna går i trav.
Kan därför inte prissättas. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
V Ökl
BÄRIMILLA VIRA S27284/2009 (SE JCH
SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -RR SE JCH Brattåsbäckens Pia S45207/2005)
Äg Malin Nordlund, Lit. Uppf Fredrik
358
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
Lundström. Kritik: Feminint välskuret huvud
med välplacerade öron. Störes av en aning
kind. Bra hals, rygg o kors. Tillräckligt förbröst
o bröstdjup. Tillräckligt vinklad runt om. Bra
benstomme ben och tassar. Rör sig med något
stela bakbensrörelser. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Btkl Cert BIM
SVARTHÖGENS DORTAN S24435/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE
JCH SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg
Valdi Waher, Hammerdal. Uppf S Andersson.
Kritik: Välskuret vackert feminint huvud,
mörka vackra ögon. Mycket bra hals, rygg o
kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Mycket
bra vinklad runt om. Utmärkt benstomme ben
o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser o ett
vägvinnade steg. Mentalitet u a.
Rysk Stövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
ÅLBOLANDETS BIANCA S31988/2009
(NO JCH Ackers Frodo S50632/2006 -- J
Riistakairan Jelena S62957/2003) Äg Christer
Lindh, Sveg. Uppf Jonny Åhlstrand. Kritik:
Välskuret huvud som kunde vinna på något
tydligare könsprägel. Rastypiska öron. Bra hals
rygg o kors. Aningen tunt förbröst o bröstdjup.
Mycket bra vinklad runt om. Mycket bra
benstomme, ben o tassar. Rör sig med något
bundna bakbensrörelser, i övrigt parallella bra
rörelser. Mentalitet u a.
Schillerstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-2
SARRO S43914/2008 (J Kjölsjöns Bingo
S43590/2000 -- SE JCH SE UCH RR
Budbergets F-Raja S33337/2002) Äg Erland
Jönsson, Gäddede. Uppf Ted Jönsson. Kritik:
Maskulint välskuret huvud med ett aningen
långt nosparti. Något stora öron. Mycket bra
hals, rygg o kors. Bra förbröst o bröstdjup.
Utmärkt benstomme, ben o tassar. Mycket bra
vinklad runt omkring. Rör sig med flytande
vägvinnande bra steg. Mentalitet u a.
E Jkl CK 3 Bhkl
BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla
S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson, Sveg.
Uppf G o S Larsson. Kritik: Välskuret maskulint
huvud med välplacerade öron. Mycket bra hals,
rygg o kors. Tillräckligt förbröst o bröstdjup.
Mycket bra ben, tassar o benstomme. Han
har en aning framskjuten skuldra och är något
rak i sin front. Ordinärt vinklad i övrigt. Har
vägvinnande flytande steg. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
G Ökl
TÖRMARKENS FLORA S30504/2009
(J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska
S30286/2001) Äg Örjan Nilsson, Strömsund.
Uppf Klas Törmark. Kritik: Feminint välskuret
huvud med välplacerade rastypiska öron. Bra
hals något karpande rygg. Tunt förbröst o
bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Aningen
uppdragen buklinje, passande bra benstomme
ben o tassar. Rör sig med en aningen kort steg
och även i rörelse karpande rygg, i övrigt bra
parallella rörelser. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas
Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark.
Kritik: Feminint huvud med mörka vackra
ögon. Något tunt nosparti. Bra hals. Något
mjuk rygg. Aningen brant kors. Tillräckligt
förbröst o bröstdjup. Mycket bra benstomme
ben o tassar. Rör sig med bra flytande rörelser,
men även i rörelse med mjuk rygg. I övrigt bra
parallella rörelser. Mentalitet u a.
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
Tikar Veteranklass
E Vetkl 1 Vetkk
BUDBERGETS DINA S28286/2000 (RR SE
JCH SE UCH Ormbergets Noak S34637/94
-- RR SE UCH SE JCH Budbergets Chippa
S45559/95) Äg Örjan Nilsson, Strömsund
Uppf Bertil Hedlund. Kritik: Välskuret
rastypiskt feminint huvud med mörka vackra
kloka ögon. Välplacerade öron. Har för sin
ålder mycket bra hals, rygg o kors. Mycket
bra förbröst o bröstdjup. Mycket bra vinklad
runt om. Passande bra benstomme, ben o
tassar. Hon rör sig för sin ålder med bra steg.
Välbehållen för sin ålder. Mentalitet u a.
Jurastövare
Tikar Juniorklass
V Junkl
TÅGABORG'S CAYSA SE32689/2010 (Fakir
Vom Gisibach S29716/2009 -- WW-08 RR
Asta Du Bas Du Rio S15855/2007) Äg Lars
Dahlström, Dvärsätt. Uppf Tågaborgskennel.
Kritik: Feminint huvud m rastypiska öron.
Mörka vackra ögon. Högt buren hals. Bra hals,
rygg o kors. Förbröst o bröstdjup är under
utveckling. Ordinärt vinklad runt om. Har
för tiken passande benstomme. Rör sig med
flytande rörelser, i övrigt bra parallella rörelser.
Mentalitet u a.
Schiller Rasvård
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 2 Bhkl R-Cert
SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 (J RR
Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE
UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets
Stinta S23126/98) Äg Tore Molin, Ånge. Uppf
Gun Sundell o Jan Karlsson. Kritik: Maskulint
huvud, välplacerade öron. Bra hals, rygg o kors.
Mycket bra förbröst o bröstdjup. Ordinärt
vinklad runt om. Mycket bra benstomme,
ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser.
Bryter dock aningen upp sin svans, i övrigt bra
parallella rörelser. Mentalitet u a.
359
360
Västernorrlands Stövarklubb
Kunde ha mer förbröst. Ordinärt vinklad
runtom. Veka handlovar. Lite vid i fronten i
rörelse. Ej trygg i miljön.
Utställning Örnsköldsvik
Datum 2011-02-26
Domare Olle B Häggkvist
Finsk stövare
Hanar Valpklass
1 Valpkl HP
RINGKALLENS DEXTER SE43204/2010
(SE JCH SE UCH Bergagårds Kurro
S53591/2004 -- SE JCH Jaarina S60797/2005)
Äg Cecilia o Michael Nordin Bjästa. Uppf
Sven-Erik o Anette Melin. Kritik: 60 cm.
Önskar mera prägel i huvudet. Önskar fylligare
bröst. Bra rörelser. Bästa valp.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR BIS-2
KALLÅDALENS ROCKY S43853/2009
(SE JCH RR Ringkallens Guje S33259/2000
-- RR SE JCH SE UCH Kallådalens Saari
S26067/2002) Äg Göran Svensson Domsjö.
Uppf Sigurd Persson. Kritik: 57 cm. Bra huvud
skulle ha tydligare nackknöl. Bra hals, rygg och
kors. Aning tunn bröstkorg. Lagom grova och
välvinklade ben. Bra tassar, hårlag och färg.
Mycket bra rörelser, lite fladdrig fram.
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
SOLSTRIMMANS FINN-STING S54813/
2005 (FI JCH Mehtä-Ukon Unkka
FIN31433/98 -- J Solstrimmans Finn-Seita
S35889/99) Äg Urban Höglander Boliden.
Uppf Leif o Katarina Bäckström. Kritik: 57
cm. Önskas tydligare underkäke, lite sladdriga
öron. Bra hals och rygg. Något sluttande kors.
Hanar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 2 Bhkl
BERGAGÅRDS KURRO S53591/2004
(NORD UCH FI JCH NO JCH Kyrönperän
Kusti FIN34244/98 -- J RR Bergagårds Zenta
S41882/99) Äg Cecilia o Michael Nordin
Bjästa. Uppf Sune o Gerd Carlsson. Kritik:
60 cm. Utmärkt hanhundshuvud. Bra ögon
och öron. Bra hals, rygg och kors. Önskas
lite mer förbröst. Lagom grova välvinklade
ben. Bra tassar, hårlag och färg. Lite öppen i
frambensrörelserna.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
RENHOLMENS HERA SE42652/2010 (FI
JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH
FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007)
Äg Marie Lindström o Tommy Wester
Sidensjö. Uppf Lennart Johansson. Kritik: 57
cm. Huvud med bra finskstövartecken dock
med fattig underkäke. Bra hals, rygg och kors.
Något fylligare bröst önskas, saknar förbröst.
Rak fram, ordinärt vinklad bak. Bra hårlag och
färg. Lösa armbågar i övrigt bra rörelse.
G Junkl
VILMA SE36093/2010 (FI JCH Vipulan
Ukko FIN28919/02 -- SE JCH RR FI JCH
Flatmarkens Elsa S49759/2003) Äg Daniel
Viktorsson. Uppf Leif Lindgren. Kritik: 54 cm.
Bra huvud dock något fattig underkäke. Bra
hals och rygg. Något sluttande kors. Tunn och
kort bröstkorg, önskas fylligare förbröst. Aning
rak framställ. Går och står hastrångt. Önskar
stramare baktassar. Ännu ej helt utfärgad. Vid
front.
BERGUDDEN'S BONNIE SE20452/ 2010
(SE JCH SE UCH RR Armas S54516/2003
-- RR SE JCH SE UCH Bergudden's Tara
S32958/2002) Äg Gunnar Byström Björna.
Västernorrlands Stövarklubb
Uppf Petra o Gunnar Byström. Kritik: 55 cm.
Huvud med något plan hjässa. Aning kort hals
med halsskinn. Bra rygg något sluttande kors.
Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad fram. Står
och går trångt bak. Önskar stramare tassar
bak. Bra hårlag och färg. Lite underställd och
marktrång i rörelse. Önskas något lättare.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH
FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI
UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03)
Äg Jörgen Nyberg Delsbo. Uppf Sanna
Koskinen. Kritik: 57 cm. Bra huvud med
mörka fina ögon, bra öron. Bra hals, rygg och
kors. Aning tunn bröstkorg. Aning rak fram,
ordinärt vinklad bak. Bra ben och tassar. Bra
hårlag och färg. Rör sig lite löst fram.
Hamiltonstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
RR LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 (J
Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE
UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001)
Äg Kent Viberg Ullånger. Uppf Carl-Eric
Söderberg. Kritik: 58 cm. Bra huvud, tendens
till pannmask. Bra hals och rygg. Utmärkt kors.
Bra bröst. Ordinärt vinklad. Lagom grova ben.
Bra hårlag. Bra färg. Bra rörelser, kunde vara
lite stramare i sitt bogparti.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
SPETTLIDENS TASSA S60608/2009 (J
Taban S48860/2007 -- RR SE JCH SE UCH
Spettlidens Fina S41196/2001) Äg Håkan
Boström Bredbyn. Uppf Tommy Lindmark.
Kritik: 54 cm. I form ett bra huvud, störs av
ljusa ögon. Bra hals och rygg. Aning sluttande
kors. Grund och tunn bröstkorg. Aning rak
fram. Öppen knäled. Bra ben, tassar, hårlag och
färg. Rör sig med vid front, marktrång bak.
361
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
DELMYRENS KIRA S31649/2009 (SE
JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita
S27192/2002) Äg Lars Nylander Kramfors.
Uppf Lars-Göran Burman. Kritik: 53 cm. I
form ett bra huvud, störs av något ljusa ögon.
Bra hals, rygg, kors och svans. Önskas fylligare
bröstkorg. Ordinärt vinklad fram. Öppen
knäled. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg.
Rör sig bra.
G Ökl
LILLÖGDAS USSI S50120/2006 (J
Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE
UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001)
Äg Johan Östman o Elin Lundgren Älandsbro.
Uppf Carl-Eric Söderberg. Kritik: 54 cm. I
form ett bra huvud, aning ljusa ögon och en
aning broskiga utåtstående öron. Bra hals, rygg,
långt sluttande kors. Mer förbröst önksvärt.
Ordinärt vinklad fram. Öppen knäled. Bra ben
och tassar. Bra hårlag och färg, något genomslag
på manken. Lite underställd i rörelse.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
HAGETS SPARA S52245/2009 (SE JCH SE
UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR
SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Henrik Kårén Näsåker. Uppf Karl Engvall.
Kritik: 53 cm. Bra huvud, hals, rygg och kors.
Bra svans. Något tunn bröstkorg. Ordinärt
vinklad fram. Öppen knäled. Bra ben och
tassar. Bra hårlag och färg. Rör sig bra dock lite
lös i fronten.
V Jkl
OFFSJÖVALLENS PILA S51575/2006 (SE
JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001
-- SE JCH SE UCH NO JCH Stövarängens
Gnista S17909/99) Äg Krister Wikner Bjästa.
Uppf Andreas Holmgren. Kritik: 54 cm. Bra
huvud, hals och rygg. Långt och sluttande
kors. Bra bröst, ben, tassar och hårlag. Ordinärt
362
Västernorrlands Stövarklubb
vinklad fram, något öppen knäled. Ännu ej helt
utfärgad. Något försiktig i bakbensrörelserna.
Schillerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIR BIS-3
TÖRMARKENS
KAJ
SE18944/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Eivin Nilsson Bergeforsen.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Bra huvud.
Bra ögon, rätt storlek och placerade öron. Bra
hals, rygg, kors, svans något fylligare bröst
önskvärt. Lagom grova och välvinklade ben.
Bra tassar, bra hårlag och bra rörelser.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
DESSY S43685/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH Bira S44323/2002)
Äg Peter Algotsson Bredbyn. Uppf Johan
Sjölund. Kritik: 54 cm. Huvud med långt och
fattigt nosparti pga klen underkäke. Bra hals
och rygg. Sluttande kors. Lite grund och kort
bröstkorg. Rakt framställ. Öppen knäled. Bra
tassar. Bra hårlag och färg. Rör sig med vid
front och något underställd.
Utställning Solle eå
Datum 2011-05-08
Domare Sarah Häggvist
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
E Junkl CK 3 Bhkl
RENHOLMENS HOZZ SE42647/2010 (FI
JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH
FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007)
Äg Håkan Johansson Sidensjö. Uppf Lennart
Johansson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud med
romersk nos. Tydlig bra nackknöl. Mkt bra hals,
rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Mkt
bra vinklad runt om. Mkt bra ben, tassar och
benstomme. Rör sig med vägvinnande flytande
steg såväl från sidan som framifrån och bakifrån.
G Junkl
KLINTBACKENS DICK SE33745/2010
(SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis
S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH
Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Jörgen
Hansson Stöde. Uppf Kenneth Klintefelt.
Kritik: 58 cm. Maskulint bra huvud. Tillräcklig
nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Förbröst och
bröstdjup under utveckling. Bra vinklad runt
om. Passande bra benstomme, bra ben och
tassar. Pga åldern saknar han lite massa. Rör
sig med flytande bra steg från sidan, aningen
trångt framifrån och bakifrån. Temperament
något "ringovan".
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 4 Bhkl
KALLÅDALENS ROCKY S43853/2009
(SE JCH RR Ringkallens Guje S33259/2000
-- RR SE JCH SE UCH Kallådalens Saari
S26067/2002) Äg Göran Svensson Domsjö.
Uppf Sigurd Persson. Kritik: 57 cm. Maskulint
bra huvud med aningen plan hjässa. Bra
markerad nackknöl. Mörka vackra ögon,
mycket bra hals, rygg och kors. Bra förbröst
för åldern. Mycket bra bröstdjup. Passande bra
benstomme, bra ben och tassar. Acceptabelt
vinklad runt om. Går och står med lite lösa
armbågar. Vägvinnande bra steg. Välvisad.
Hanar Öppen klass
G Ökl
BOSSE S31264/2009 (NORD JCH
Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- SE JCH RR
FI JCH Flatmarkens Elsa S49759/2003) Äg
Birger Wiklund Nyland. Uppf Leif Lindgren.
Kritik: 59 cm. Maskulint huvud som kunde
ha tydligare nackknöl. Aningen bred hjässa,
bra hals, rygg och kors. Acceptabelt förbröst
men något grunt bröstdjup. Passande bra
benstomme, bra ben och tassar. Rör sig från
sidan med något bundna bakbensrörelser.
Aningen vid front.
Västernorrlands Stövarklubb
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-3
VILLIPURON VARMA SE22899/2010
(FI JCH FI UCH Latukkaakorven Leevi
FIN31369/05
-- FI JCH Villipuron
Aleksandra FIN38270/01) Äg Lasse Siltamäki
Timrå. Uppf Yrjö Schroderus. Kritik: 57 cm.
Maskulint bra huvud, som kunde vinna på
en tydligare nackknöl. Utmärkt hals, rygg
och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup.
Mycket bra benstomme, ben och tassar. Rör sig
med vägvinnande bra steg, dock något vid i sin
front. Välvisad!
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
SPIRO S27152/2006 (NORD JCH Lunnsjöns
Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja
N06412/00) Äg Mats Byhman Njurunda.
Uppf Åke Persson. Kritik: 59 cm. Välskuret
maskulint huvud med bra markerad nackknöl.
Välplacerade öron, mörka vackra ögon.
Harmoniskt uttryck. Mycket bra hals, rygg
och kors. Något tunt förbröst och bröstdjup.
Mycket bra benstomme, bra ben och tassar.
Ordinärt vinklad runt om. Rör sig med
vägvinnande steg och håller ihop i rörelserna.
E Jkl
MALTE S20757/2007 (J Eiman Janne
S57651/2003 -- J Kroonmäen Pimu
S22814/2004)
Äg
Mattias
Sundling
Njurunda. Uppf Mattias Sundling. Kritik: 60
cm. Maskulint välskuret bra huvud med bra
markerad nackknöl. Rastypiska välplacerade
öron, mörka ögon. Bra hals, något lång och
eftergivande rygg. Mycket bra kors. Utmärkt
benstomme, ben och tassar. Rör sig med
vägvinnande steg dock med mjuk rygg. Ej helt
parallella rörelser.
Tikar Juniorklass
V Junkl
ALEDALENS LUR-MAJA SE32029/2010
(J Bossmålas Eko S48447/2006 -- RR SE
JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg Ulf
Kårén. Uppf Håkan Önnervall. Kritik: 55
363
cm. Feminint huvud med något bred hjässa.
Tydligare nackknöl är önskvärd. Mörka vackra
ögon med harmoniskt uttryck. Välplacerade
bra öron. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad
runt om. Passande bra benstomme, bra ben
och tassar. Förbröst och bröstdjup under
utveckling. Rör sig med vägvinnande bra steg
från sidan. Något vid i fronten.
Tikar Öppen klass
V Ökl
BOBERGETS MOLLY S51194/2008 (FI
JCH Naulakorven Asko FIN30567/03 -- J
Kalparon Sonja S62848/2004) Äg Torgny
Englund Ramsele. Uppf Lars Kjellman. Kritik:
55 cm. Feminint huvud som kunde vinna på
tydligare markerat stop. Välplacerade öron, bra
hals, rygg och något sluttande kors. Tillräckligt
förbröst och bröstdjup. Ordinärt vinklad runt
om. Bra ben och tassar. Rör sig från sidan med
vägvinnande bra steg. Kunde ha bättre driv i
steget. Bra parallella rörelser.
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
VÄLIKYLÄS ELSA S50833/2008 (RR SE
JCH SE UCH Ringsait Kamu S71023/2007
-- SE JCH Välikyläs Milla S37239/2001) Äg
Lasse Öhman Alnön. Uppf Lasse Siltamäki.
Kritik: 57 cm. Feminint välskuret huvud med
tillräcklig nackknöl. Mycket bra hals och rygg.
Acceptabelt kors. Mycket bra förbröst och
bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande bra
benstomme, ben och tassar. Vägvinnande bra
flytande parallella rörelser.
V Ökl
BEDA S27278/2009 (RR SE JCH Hallmyrans
Vidar S19103/2005 -- J RR Alice S44453/2004)
Äg Erik Westman Mellansel. Uppf Per-Olof
Hedlund. Kritik: 55 cm. Feminint huvud som
störs av att hon är kindig. Kunde ha tydligare
nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Mycket bra
förbröst och bröstdjup. Mycket bra benstomme,
ben och tassar. Rör sig med bra rörelser från
sidan. Kunde dock ha mera driv i steget, i övrigt
bra parallella bra rörelser. Välmusklad.
364
Västernorrlands Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
RR PELLITAS AIJA S22270/2007 (J
Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH
SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg
Rolf Pellving. Uppf Rolf Pellving. Kritik: 54
cm. Feminint välskuret huvud som ej är helt
parallellt. Mörka vackra ögon, bra markerad
nackknöl. Mycket bra hals, rygg och kors. Bra
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Står och går dock med något lösa armbågar.
Mycket bra ben och tassar. Vägvinnande
flytande steg. Välvisad!
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
K Ökl
DELMYRENS ACCO S31653/2009 (SE
JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita
S27192/2002) Äg Sören Rehnman Bredbyn.
Uppf Lars G Burman. Kritik: Maskulint huvud.
Grovt skuret huvud. Aningen kort hals, bra rygg
och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Tillräckligt
vinklad runt om. Rör sig med försiktiga steg.
Priset Kep pga att hunden ej vill hanteras.
V Ökl
OFFSJÖVALLENS ZIGGE S51574/2006
(SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo
S17951/2001 -- SE JCH SE UCH NO JCH
Stövarängens Gnista S17909/99) Äg Ragnar
Frölander. Uppf Andreas Holmgren. Kritik: 58
cm. Mycket bra rastypiskt huvud. Maskulint
välansatta öron. Mycket bra hals och rygg.
Acceptabelt kors, tillräckligt bröstdjup.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Rör sig med flytande rörelser som dock kunde
ha mer driv i sig.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
SVARTHÖGENS DILO S24436/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Gunnar
Eriksson Ramsele. Uppf Ulrika Lejonberg o
Stefan Andersson. Kritik: 57 cm. Bra rastypiskt
välskuret maskulint huvud. Mörka vackra ögon.
Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Vägvinnande bra steg. Parallella bra rörelser.
E Jkl 2 Jkk CK R-Cert
RR LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 (J
Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE
UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001)
Äg Kent Viberg Ullånger. Uppf Carl Eric
Söderberg. Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret
huvud som ej är helt plant. Aningen pannmask.
Mycket bra hals, rygg. Acceptabelt kors.
Mycket bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad
runt om. Mycket bra benstomme, ben och
tassar. Vägvinnande flytande bra steg. Parallell
i sina rörelser. Något hög svans i rörelse.
V Jkl
TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006)
Äg Jan Erik Hellman Östersund. Uppf Per
Yngve Östlund. Kritik: 55 cm. Bra rastypiskt
huvud. Mörka vackra ögon. Bra hals och rygg.
Något plant kors. Tillräckligt bröstdjup och
förbröst. Kunde ha något mer massa. Passande
bra benstomme, bra ben och tassar. Välvinklad
runt om. Rör sig med vägvinnande bra steg.
Tikar Juniorklass
V Junkl
TRITTBERGETS STELLA SE39792/2010
(NO UCH NO JCH SE JCH Koloåsen's
Lökky N15988/04 -- SE JCH SE UCH RR
Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Fredrik
Nordin Offerdal. Uppf Per Yngve Östlund.
Kritik: 54 cm. Välskuret bra tikhuvud med
mörka vackra ögon. Bra hals, rygg och kors.
För sin ålder tillräckligt förbröst och bröstdjup.
Något uppdragen buklinje. Välvinklad runt
Västernorrlands Stövarklubb
om. Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig
med vägvinnande bra steg. Parallella rörelser.
Trevlig vit svanstipp.
E Junkl 1 Junkk
ZITA SE42053/2010 (J Lassebos Figo
S48455/2006 -- SE JCH Ringa S20046/2005)
Äg Stefan Nilsson Kovland. Uppf Jonny
Nylunda. Kritik: 54 cm. Aningen snipigt
nosparti. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg
och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup.
Passande benstomme, bra ben och tassar. Rör
sig med vägvinnande bra steg.
V Junkl
SUNNANSJÖGÅRDENS TINA SE45378/
2010 (SE JCH SE UCH Harlyckans Björne
S27180/2002 -- SE JCH Viskahöjds Tindra
S38189/2004) Äg Bengt Johansson Näsåker.
Uppf Bert Mårtensson. Kritik: 54 cm. Feminint
välskuret huvud som störs av något ljusa ögon.
Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Passande bra benstomme, bra ben och tassar.
Rör sig med vägvinnande bra steg dock med
något mjuk rygg.
365
Välskuret bra huvud med välplacerade öron.
Något ljusa ögon. Bra hals, rygg och kors. Bra
förbröst och bröstdjup. Bra vinklad fram. Bra
ben och tassar med passande bra benstomme.
Rör sig med flytande bra parallella rörelser.
V Jkl
DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008
(SE JCH Stenslands Tello S37736/2005
-- SE JCH SE UCH Dånaskogens Steja
S32969/2002) Äg Ulf Bråndal Vindeln.
Uppf Ove Bergman. Kritik: 56 cm. Feminint
välskuret huvud. Mycket bra hals, rygg och kors.
Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Bra ben
och tassar. Kunde ha lite grövre benstomme.
Rör sig med vägvinnande parallella rörelser.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-1
HAGETS SPARA S52245/2009 (SE JCH SE
UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR
SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Henrik Kårén Näsåker. Uppf Kalle Ängvall.
Kritik: 54 cm. Välskuret vackert feminint
huvud med mörka vackra ögon. Bra hals, rygg
och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup.
Passande benstomme. Mycket bra ben och
tassar. Rör sig med vägvinnande steg.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
DELMYRENS KIRA S31649/2009 (SE
JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita
S27192/2002) Äg Lars Nylander Kramfors.
Uppf Lars-Göran Burman. Kritik: 53 cm.
Feminint bra rastypiskt huvud. Välskurna
öron. Mycket bra rygg, hals och kors.
Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Passande
bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig
med vägvinnande bra rörelser.
E Jkl 3 Jkk CK 4 Btkl
CIDER S52785/2008 (J RR Ulfkällas Zeb
S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi
S25933/2000) Äg Pär Hägglund o Maja Sahlin
Stugun. Uppf Christian Jansson. Kritik: 54 cm.
Feminint huvud som kunde ha mer markerat
stop. Välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg
och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Passande
benstomme och mycket bra ben och tassar.
Rör sig med vägvinnande bra steg. Kunde vara
i bättre kondition.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
VICHY-NOVEU S52786/2008 (J RR
Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens
Pepsi S25933/2000) Äg Fredrik Axelsson
Stugun. Uppf Christian Jansson. Kritik: 54 cm.
G Jkl
OFFSJÖVALLENS PILA S51575/2006
(SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo
S17951/2001 -- SE JCH SE UCH NO JCH
Stövarängens Gnista S17909/99) Äg Krister
Wikner Bjästa. Uppf Anders Holmgren.
366
Västernorrlands Stövarklubb
Kritik: 52 cm. Feminint bra huvud som störs
av en aningen kind. Mörka vackra ögon. Bra
hals, rygg. Aningen brant kors. Tillräckligt
förbröst och bröstdjup. Bra vinklad runt
om. Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig
med bundna bakbensrörelser. Aningen vid i
fronten.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
DIXON S43686/2009 (J MORSMYRENS
ROY S47626/2003 -- SE JCH BIRA
S44323/2002) Äg Sead Hadzdulic. Uppf
Kenneth Sjölund. Kritik: 54 cm. Maskulint
välskuret huvud under mognad. Bra hals, rygg,
anande sluttande kors. Förbröst och bröstdjup
under utveckling, men tillräckligt djup.
Aningen rak i vinklar, mkt bra ben och tassar.
Passande bra benstomme. Rör sig med aningen
bundna bakbensrörelser. I övrigt flytande steg.
Hanar Öppen klass
G Ökl
CASPER S38962/2008 (J RR Stenrydens Rex
S29401/2002 -- SE JCH Bira S44323/2002)
Äg Kurt Jokiaho Sollefteå. Uppf Kenneth
Sjölund. Kritik: 59 cm. Maskulin hane med
något långt nosparti. Mycket bra hals, rygg
och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup.
Välvinklad runt om. Bra ben och tassar. Kunde
vara något mer rektangulär. Rör sig aningen
hastrångt och något bundet bak.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIM
SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 (J
RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH
Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Tore Molin
Ånge. Uppf Gun Sundell o Jan Karlsson.
Kritik: 59 cm. Maskulint huvud med mörka
ögon, aningen fattig underkäke. Acceptabelt
förbröst och djup. Mycket bra hals, rygg och
kors. Välvinklad runt om. Rör sig med flytande
bra steg. Helhetsintrycket störs något av en
tunn svans. Bra ben, tassar och benstomme.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR BIS-2
TÖRMARKENS PISKA II SE18947/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Klas Törmark Hammerdal.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Feminint
huvud med väl ansatta rastypiska öron. Mörka
vackra ögon. Mycket bra hals, rygg och kors.
Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Passande
bra benstomme, bra ben och tassar. Välvinklad
runt om. Rör sig med flytande steg.
V Ukl
DRILLA S43683/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH Bira S44323/2002)
Äg Per Söderström. Uppf Kenth Sjölund. Kritik:
55 cm. Välskuret bra huvud. Mycket bra hals,
rygg och kors. Förbröst och bröstkorg under
utveckling. Passande bra benstomme och bra
tassar. Bra vinklad fram, något övervinklad bak.
Rör sig ogärna i trav med något karpande rygg.
DIVA S43680/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH Bira S44323/2002)
Äg Kenneth Sjölund Nyland. Uppf Kenneth
Sjölund. Kritik: 55 cm. Feminint välskuret
huvud med mörka vackra ögon. Bra hals och
rygg. Ett brant kors. Förbröst och bröstdjup
under utveckling. Mycket bra vinklad runt om.
Bra ben och tassar. Något tunn benstomme. Rör
sig med aningen krum rygg, i övrigt bra rörelser.
G Ukl
TÖRMARKENS TOPSY SE18950/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Elsy Huss Hammarstrand.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Feminint
huvud som störs av något ljusa ögon. Bra hals,
rygg och kors. Tunt förbröst och bröstdjup.
Passande bra benstomme. Mycket bra ben och
tassar. Rör sig med aningen mjuk rygg i övrigt
bra flytande rörelser.
Västernorrlands Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas
Törmark Hammerdal. Uppf Klas Törmark.
Kritik: 54 cm. Feminint huvud som störs av
en aning lång nos. Mycket bra hals och rygg.
Aningen plant kors. Tillräckligt förbröst och
bröstdjup. Mycket bra benstomme. Mycket
bra vinklar runt om. Bra ben och tassar. Rör
sig med flytande bra parallella rörelser.
Utställning Junsele
Datum 2011-08-07
Domare Göran Hallberger
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
RINGKALLENS DINO SE43207/2010 (SE
JCH SE UCH Bergagårds Kurro S53591/2004
-- SE JCH Jaarina S60797/2005) Äg Tomas
Kjellman, Ramvik. Uppf Sven-Erik Melin.
Kritik: 58 cm. Huvud u a, något flat skalle,
bra hals, rygg och kors. Något kort bröstkorg,
bra benstomme, ordinärt vinklad, bra päls och
färg, rör sig lite marktrångt fram, med lite fria
armbågar, är något orolig för dagen, behöver
mer ringträning.
Hanar Öppen klass
S Ökl
BERGVATTNETS LORD S22068/2006
(SE JCH Blaikens Eko S47833/98 -- SE JCH
Bergvattnets Kiwa S16924/99) Äg Urban Sjödén.
Uppf Hasse Löfgren. Kritik: 63 cm. Maskulint
huvud, något högt ansatta öron, sotiga tecken,
bra hals, slank rygg, bra benstomme, ordinärt
vinklad, fina rörelser, bra päls och tassar, tyvärr
för stor 63 cm därav priset.
367
V Ökl
HEDHÄMETS PIRKKO S26830/2006
(J Pellitas Seppo S23671/2001 -- SE JCH
Ulvfsveåsens Raija S13615/2002) Äg Arne
Karlsson, Sollefteå. Uppf Harry Engström.
Kritik: 59 cm. Huvud av bra modell, bra hals,
stark rygg, något fallande kors, tillräckligt
bröst och benstomme, ordinärt vinklad, lätta
rörelser, flata glesa tassar, bra päls.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-2
JÄNIS-JANIN ENNA S50619/2006 (SE
JCH RR Kallådalens Zeb S26070/2002 -RR SE JCH Rinja S41023/2002) Äg Birger
Sandström, Bredbyn. Uppf Jani Niemelä.
Kritik: 55 cm. Rastypiskt huvud av bra modell,
välkroppad, bra benstomme, välvinklad, fina
rörelser, utmärkt päls, bra tassar.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
RR PELLITAS AIJA S22270/2007 (J
Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH
SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg
Rolf Pellving, Lit. Uppf Rolf Pellving. Kritik:
54 cm. Könspräglat huvud, bra hals, något vek
rygg, bra benstomme, välvinklad, fina rörelser,
något genomslag i manteln, bra tassar. Mycket
välvisad!
Hamiltonstövare
Hanar Unghundsklass
D Ukl
HUNDHÄLLENS SCOTT SE27762/2010
(SE JCH SE UCH Brattåsbäckens Zeb
S45203/2005 -- RR SE JCH SE UCH Hagets
Tuva S36978/2006) Äg Roger Östlund,
Härnösand. Uppf Örjan o Mårten Strömberg.
Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, bra hals
och rygg, tillräckligt kors, kunde vara bättre
vinklad, fram och bak fina rörelser, bra färg, för
hög svans. Typ och pris på grund av mentalitet,
attackerar vid testikelkontroll.
368
Västernorrlands Stövarklubb
Hanar Öppen klass
G Ukl
BARR SE29801/2010 (SE JCH SE UCH
Jörnsmarkens Cecar S25162/2006 -- RR SE
JCH SE UCH Spjutvikens Lilja S34773/2004)
Äg Andreas Widenbladh, Kramfors. Uppf Jonas
Grenholm. Kritik: 60 cm. Ej helt rastypiskt
huvud, bra hals, stark kort karp rygg, fallande
kors, rör sig med underställt trippande rörelser,
snagg päls, bra tassar och svans.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006)
Äg Jan Erik Hellman, Östersund. Uppf Per
Yngve Östlund. Kritik: 56 cm. Rastypiskt huvud,
välkroppad, tillräcklig benstomme, välvinklad,
fina rörelser, bra päls, färg och tassar.
V Jkl
ABBE S59481/2007 (J Rapp S33665/2003 -J Ulfkällas Ronja S28590/2002) Äg Kerstin o
Rune Jönsson, Föllinge. Uppf Lars Olofsson.
Kritik: 60 cm. Maskulint huvud, något
pannmask, bra hals, stark rygg, tillräckligt
kors, kraftig bröstkorg, ordinärt vinklad, päls,
färg och tassar ok.
Tikar Juniorklass
V Junkl
SUNNANSJÖGÅRDENS TINA SE45378/
2010 (SE JCH SE UCH Harlyckans
Björne S27180/2002 -- SE JCH Viskahöjds
Tindra S38189/2004) Äg Bengt Johansson,
Näsåker. Uppf Bert Mårtensson. Kritik: 53
cm. Könspräglat huvud, något ljusa ögon,
välkroppad, tillräcklig benstomme, ordinärt
vinklad, något kort bröstkorg, rör sig något
underställt, bra tassar, päls.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
SVARTHÖGENS DILO S24436/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Gunnar
Eriksson, Ramsele. Uppf Ulrika Lejonberg o
Stefan Andersson. Kritik: 56 cm. Rastypiskt
huvud, välkroppad, bra benstomme, ordinärt
vinklad, fina rörelser, utm päls, bra färg, tassar.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
LEX ALICE S49304/2009 (SE JCH
Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH
NO JCH Fina S67546/2005) Äg Lars-Olov
Törnkvist o Lars Eriksson, Strömsund. Uppf
Lars-Olov Törnkvist. Kritik: 54 cm. Rastypiskt
huvud, bra könsprägel, bra kropp, tillräcklig
benstomme, ordinärt vinklad, fina rörelser,
kort päls, bra tassar.
E Jkl 3 Jkk
ABBE S38109/2006 (SE JCH RR
Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE
JCH SE UCH RR Axa S57275/2002) Äg
Sandra Sjölund Emilsson, Bjurholm. Uppf
Tommy Pettersson. Kritik: 56 cm. Något
lätt hanhundshuvud, bra kropp, tillräcklig
benstomme och bröstkorg, borde vara bättre
vinklad bak, fina rörelser, bra tassar och päls,
något hög svans. Välvisad!
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
HAGETS SPARA S52245/2009 (SE JCH SE
UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR
SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Henrik Kårén, Näsåker. Uppf Kalle
Ängvall. Kritik: 53 cm. Könspräglat huvud
av bra modell, bra kropp och benstomme,
ordinärt vinklad, rör sig med något tröga
frambensrörelser, bra färg och tassar.
Västernorrlands Stövarklubb
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
TÖRMARKENS
KAJ
SE18944/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Eivin Nilsson, Bergeforsen.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Rastypiskt
huvud, bra hals, stark något karp rygg,
tillräckligt kors, bröst och benstomme,
korta överarmar, rör sig med något tröga
frambensrörelser, bra päls, färg och tassar.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
SARRO S43914/2008 (J Kjölsjöns Bingo
S43590/2000 -- SE JCH SE UCH RR
Budbergets F-Raja S33337/2002) Äg Erland
Jönsson, Gäddede. Uppf Ted Jönsson. Kritik:
58 cm. Maskulint huvud, bra modell, bra
kropp och benstomme, ordinärt vinklad,
utmärkt päls, bra tassar, bra färg.
V Jkl
RR KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens
Lasse S30284/94 -- J Käbbaskogens Geni
S19182/2000) Äg Tage Hägglund, Bjurholm.
Uppf Rolf Sjödin. Kritik: 55 cm. Maskulint
huvud, kort kropp, tillräckligt kors, något kort
bröstkorg, bra benstomme, fina rörelser, rör sig
med allför hög svans, bra tassar, färg u a.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
TÖRMARKENS KLARA SE18948/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Klas Törmark, Hammerdal.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 51 cm. Huvud
med något fattig underkäke, bra könsprägel,
bra kropp och benstomme, ordinärt vinklad,
rör sig med något tröga frambensrörelser, något
glesa tassar, bra päls och färg.
369
Tikar Öppen klass
V Ökl
TÖRMARKENS FLORA S30504/2009
(J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska
S30286/2001) Äg Örjan Nilsson, Strömsund.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Könspräglat
huvud, något trögt ansatta öron, bra hals och
rygg, något fallande kors, kunde vara bättre
vinklad, fina rörelser, bra päls och tassar.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-3
TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas
Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark.
Kritik: 55 cm. Feminint huvud, något luftiga
öron, bra kropp, något vek rygglinje, bra
benstomme, ordinärt vinklad, något glesa
tassar, gammal övermogen päls.
Smålandstövare
G Jkl
HEDE S63940/2008 (SE JCH SE UCH RR
Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- RR SE
JCH SE UCH Klumpens Ila S20428/2002) Äg
Mikael Nyhlén, Fränsta. Uppf Mikael Nyhlén.
Kritik: 48 cm Rastypiskt huvud något lång
kropp, tillräcklig benstomme, ordinärt vinklad,
bra päls o tassar, mentalitet i vekaste laget.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR BIS-4
MOLLY
SE60210/2010
(Jackegubbens
Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira
S37397/2004) Äg Petra o Roland Sjöberg,
Björna. Uppf Petra o Roland Sjöberg. Kritik:
44 cm. Rastypiskt huvud, bra könsprägel,
välkroppad bra benstomme, välvinklad, fina
rörelser, päls, färg och tassar utan anmärkning.
370
Västernorrlands Stövarklubb
G Junkl
AKITA
SE60204/2010
(Jackegubbens
Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira
S37397/2004) Äg Peter Öquist, Örnsköldsvik.
Uppf Petra o Roland Sjöberg. Kritik: 45 cm.
Något smalt huvud, bra hals och rygg, fallande
kors, tillräckligt bröst och benstomme, ordinärt
vinklad, bra rörelser, bra tassar och päls.
Utställning Ånge
Datum 2011-08-13
Domare Lars Widén
Finsk stövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIM
SVARTLYCKANS BINGO SE34186/2010
(RR SE JCH Kallravallens Mikko
S28578/2002 -- SE JCH SE UCH Mokällans
Ebba S20588/2005) Äg Björn Östlin,
Hammarstrand. Uppf Reidar Engström.
Kritik: 59 cm. Mkt goda proportioner, vackert
maskulint huvud, ngt fallande kors. Bra
bröstkorg avseende djup kunde vara en tanke
längre, passande bröst, goda vinklar, trevliga
rörelser, korrekt färg o bra päls. Ment u a.
E Ukl 2 Ukk
SVARTLYCKANS ATTACK SE34188/2010
(RR SE JCH Kallravallens Mikko
S28578/2002 -- SE JCH SE UCH Mokällans
Ebba S20588/2005) Äg Tim Knapp, Ramsjö.
Uppf Reidar Engström. Kritik: 56,5 cm. Ett
huvud som kunde vara mer välvt o ögonbryns
bågar. Bra hals, en rygg som kunde vara en
tanke längre, ngt fallande kors, välvinklad.
Bröst under utveckling. Passande benstomme.
Bra päls ok färg. Mkt trev rörelser. Ment u a.
Hanar Öppen klass
G Ökl
LILLNIPENS DIESEL S43662/2009 (SE
JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006 -SE JCH SE UCH RR FI JCH Lillnipens Centa
S33021/2006) Äg Björn Markström, Fåker.
Uppf Magnus Ström. Kritik: 57 cm. Kraftigt
huvud med alltför mkt kinder. Bra överlinje,
utm kors ngt rak i sitt framställ, utm bak,
trevliga rörelser från sidan, ngt marktrång bak
o rör sig med lösa armbågar fram. Pannmask, i
övrigt ok färg o päls. Ment u a.
V Ökl
LILLNIPENS DOLLAR S43664/2009 (SE
JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006
-- SE JCH SE UCH RR FI JCH Lillnipens
Centa S33021/2006) Äg Bertil Nordmark,
Stugun. Uppf Magnus Ström. Kritik: 58 cm.
Maskulint huvud, tendens till köttiga kinder,
tilltalande överlinje, en bröstkorg som kunde
vara bredare i sin nedre del, ngt öppna vinklar
fram, ok bak norm rörelser runt om. Pannmask
i övr bra färg o päls norm rr. Ment u a.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
VÄLIKYLÄS TINA SE48980/2010 (RR SE
JCH SE UCH Ringsait Kamu S71023/2007
-- J Välikyläs Hila S38458/2007) Äg Emanuel
o Caroline Stenmark, Sundsvall. Uppf Lasse
Siltamäki. Kritik: 55,5 cm. Nospartiet kan
va lite kraftfullare, vacker överlinje, korr kors
ord vinkl fram, utm bak, en bröstkorg under
utveckling, trevligt steg runt om, för dagen ngt
luftig, korr färg, bra päls. Ment u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl
JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH
FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI
UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03)
Äg Jörgen Nyberg, Delsbo. Uppf Sanna
Koskinen. Kritik: 56 cm. Mkt tillt tik, korrekta
proportioner, feminint uttryck. Bra öron o
öronansättning, Utm överlinje som avsl m ett
bra kors. Bra vinkl runt om utm bröstkorg.
Goda vinklar trevliga rörelser, passande
benstomme. Bra färg o päls. Ment u a.
Västernorrlands Stövarklubb
371
E Jkl 2 Jkk
NYBOFLONS
ZITA
S21727/2005
(Långdansen's Joko-E S40173/96 -- SE JCH
Välikyläs Halu S29990/99) Äg Kent Statin,
Sundsvall. Uppf Roland Marklund. Kritik: 56
cm. Feminint tikhuv o nosparti, kunde vara
mer utv, ngt runda ögon. Bra hals o rygg som
avsl med korr kors, bra bröstkorg, ord vinklar.
Korr steg runt om. Bra färg o päls. Ment u a.
E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl
LEX AFFE S49301/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Jan Fredrik Larsson,
Stöde. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik: 57
cm. Bra proportioner, god könsprägel i allt
stark överlinje. Bra kors, trevliga rörelser från
sidan ngt marktrång fram. Bra päls o färg.
Ment u a.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-1
VIISTOPOLUN
HILA
FIN45884/08
(FIN JCH FIN UCH Tuistorinteen Iivar
FIN31408/01 -- FIN JCH FIN UCH
Viistopolun Härtta FIN37688/05) Äg Jon
Randen, Vikhammer. Uppf Petre Kojantää.
Kritik: 56 cm. Tilltalande tik med goda
proportioner. Vackert huvud som störs av ljusa
ögon, vacker överl tillr bröstkorg fantastiskt
bra steg från sidan. Vackra färger bra päls. Mkt
vackra färger. Ment u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
ABBE S59481/2007 (J RAPP S33665/2003
-- J ULFKÄLLAS RONJA S28590/2002) Äg
Kerstin o Rune Jönsson, Föllinge. Uppf Lars
Olofsson. Kritik: 59,5 cm. Mkt maskulin hane
könsp huvud där skallen kunde vara mer välvd,
korr överl som avsl m bra kors, utm bröstk korr
vinklad, trevliga rörelser från sidan, ngt lösa
armb fram. Bra färg o päls. Ment u a.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
TOPSYGÅRDENS TWIX S55306/2009
(RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton
S48453/2006 -- RR SE JCH SE UCH
Rånedalens Sessan S40424/2004) Äg Valter
Forsberg, Bergeforsen. Uppf Haldo Eriksson.
Kritik: 57 cm. Huvud som kunde ha mer stop
Bra hals stark rygg, korrekt kors goda vinkl, tillr
djupt bröst ngt luftig, ok färg o päls. Ment u a.
E Ökl 1 Ökk CK 3 Bhkl
JÄGARDALENS KLANG S37829/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE UCH
SE JCH Sally N14921/00) Äg Kjell Sundholm,
Erikslund. Uppf Leif Toivonen. Kritik: 57 cm.
Maskulint huvud med rätt uttryck, stark överlinje,
ngt halsskinn goda vinklar. Bra bröst, passande
benstomme, trevliga rörelser, bra päls o färg. Ment
u a.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl
ABBE S27021/2007 (RR SE JCH SE UCH
Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- J Anja
S20424/2002) Äg Stig o Magdalena Hansson,
Viksjöfors. Uppf Stig o Magdalena Hansson.
Kritik: 58 cm. Maskulin hane, vacker
uttrycksfull hals, stark överl som avslutas med
bra kors, välvinklad, tillr bröstkorg, passande
benstomme. Bra rörelser från sidan, ngt trång
bak, vackra färger. Bra päls. Ment u a.
E Jkl 3 Jkk
SPETTLIDENS TELLO S64427/2008 (J
Rosådalens Alter S37369/2003 -- RR SE JCH
SE UCH Spettlidens Fina S41196/2001)
Äg Lars Ivar Sandin, Matfors. Uppf Tommy
Lindmark. Kritik: 58 cm. Huvud som önskar
mer stop, korrekt kors ord vinkl, tillräcklig
bröstkorg. Bra päls o färg, trevliga rörelser runt
om. Ment u a.
372
Västernorrlands Stövarklubb
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
JÄMTSNOANS
ANJA
SE28083/2010
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara
S37360/2003) Äg Hans Åsberg, Alby. Uppf
Lars Olofsson. Kritik: 54 cm. Feminint
huvud, korr uttryck. Bra överlinje som avslutas
med korr kors, ngt öppna vinkl fram. Djup
bröstkorg som kunde vara längre, ok rörelser
runt om. Bra färg o päls. Ment u a.
V Ukl
JÄMTSNOANS KELLY SE28082/2010
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara
S37360/2003) Äg Kjell Norberg, Ånge. Uppf
Lars Olofsson. Kritik: 55 cm. Ädelt huvud med
mkt könsprägel. Bra hals, en rygglinje som är
ngt högre bak, korr kors, korr vinkl, ngt kort
bröstkorg, rör sig överbyggt, utm färg o päls,
passande benstomme. Ment u a.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-2
JÖRNSMARKENS STRÖVA S40436/2009
(SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH
SE UCH RR Harlyckans Kia S17954/2001)
Äg Anders Norberg, Kovland. Uppf Roger
Grenholm. Kritik: 53 cm. Vackert uttrycksfullt
huvud, snygg överlinje, bra kors välvinklad,
bra bröstkorg, välgående i alla plan, utm päls
o färg. Ment u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
CIDER S52785/2008 (J RR Ulfkällas Zeb
S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi
S25933/2000) Äg Pär Hägglund o Maja
Sahlin, Stugun. Uppf Christian Jansson. Kritik:
55 cm. Huvud kunde vara mer välvd, mer
stop önskas, ngt ljusa ögon. Bra överlinje som
avslutas med utm kors, välvinklad, tillräcklig
bröstkorg, rörelser ok från sidan, ngt trånga
fram o bakbensrörelse. Ment u a.
MOLLY S36448/2007 (SE JCH Rozzo
S26958/2001 -- SE JCH Jämtsnoans Zita
S29315/98) Äg Lars Hagemo, Ljungaverk.
Uppf Bernt Brande. Kritik: 53 cm. Könspräglat
huvud, skalle önskas mer välvd, ngt mungipa.
Bra hals, ngt eftergivande rygg i rörelse o stilla,
bra korr benstomme, tillr bröstkorg, goda
vinklar, ordinära rörelser runt om. Ment u a.
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
LEX ALICE S49304/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Lars-Olov Törnkvist
o Lars Eriksson, Strömsund. Uppf Lars-Olov
Törnkvist. Kritik: 56 cm. Korrekt proportioner,
vackert huvud, ngt mycket mungipa visas, korr
överlinje som avslutas med korr kors, tillräcklig
bröstkorg, goda vinklar, goda rörelser runt om,
bra färg o päls. Ment u a.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl
TYLO SE11946/2010 (J Sandtorpets Kane II
S25158/2004 -- SE JCH Kia S21219/2004)
Äg Magnus Larsson, Fränsta. Uppf Ullrik
Lindgren. Kritik: 57 cm. Goda proportioner,
maskulint kilformat huvud. Bra öron o
öronansättning, rygg av korrekt längd, acc
kors, ngt öppna vinklar fram o bak. Bröstkorg
under utveckling, passande benstomme,
trevliga rörelser. Bra färg o päls. Ment u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
G Jkl
SANDTORPETS KANE II S25158/2004 (J
Lindalunds Isak S25858/2001 -- RR SE UCH
SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta
S23126/98) Äg Jan Bäckström, Stöde. Uppf
Jan Karlsson. Kritik: 57 cm. En lätt hane med
ett maskulint huvud, en rygg av korr längd
som avslutas med ett brant kors, tillr bröstkorg
rak vinklad fram o bak, rör sig med underst
bakbensrörelser, passande benstomme, vacker
färg o bra päls. Ment u a.
Västernorrlands Stövarklubb
Tikar Öppen klass
E Ökl
TÖRMARKENS FLORA S30504/2009
(J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska
S30286/2001) Äg Örjan Nilsson, Strömsund.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Korr
proportioner, könspräglat huvud där ögon
kund vara en nyans mörkare. Bra överlinje som
avslutas med ett ngt brant kors, ord vinklad,
tillr djup bröstkorg som kunde vara bättre,
trevliga rörelser. Bra färg o päl.s Gör för dagen
lite luftigt intr. Ment u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-3
TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas
Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark.
Kritik: 55 cm. Mkt feminint huvud, bra öron,
saknar en p1 i överkäken. Bra hals, en ngt lång
rygg, ok bröstkorg, ngt öppna vinkl fram, korr
vink bak, rör sig med ett trevligt steg från sidan,
kunde vara bättre utfärg på sina lår. Ment u a.
373
Smålandstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
OZZY SE32371/2010 (RR Tjärvedens
Munter S41705/2006 -- J Baksjöåsens Saima
S37398/2004) Äg Lennart Forslin, Sundsvall.
Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 49 cm. Nosparti
kunde vara kraftfullare, rygg som är tillräckligt
kort, relativt bra kors, bröstkorg inte färdig.
Goda vinklar. Bra färg o päls, en lovande
unghund. Tillgänglighet u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-4
HEDE S63940/2008 (SE JCH SE UCH RR
Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- RR SE
JCH SE UCH Klumpens Ila S20428/2002)
Äg Mikael Nyhlén, Fränsta. Uppf Mikael
Nyhlén. Kritik: 49 cm. Goda proportioner,
mkt tilltalande huvud, grov hals, en rygg som
kunde vara tanke stramare, ok kors, goda
vinklar, tillräcklig bröstkorg, utm färg o päls.
Ment u a.
374
Gävleborgs läns Stövarklubb
Sent redovisat jaktprov från
säsongen 2010-2011
Hamiltonstövare
RäƩelse:
Fel totalpoäng dag 2
hade registrerats
Jaktprov Gävleborgs Län Disp. Elit
Datum 2010-12-05 - 2011-01-03
Finsk stövare
Elitklass
1 Pris
KASKGÅRDENS ABBE S50379/2006 (RR
SJCH Kallravallens Mikko S28578/2002 -J Nickelvallens Tindra S36185/2002) Bengt
Lindström Njutånger
11-01-02 Dom Nyberg Jörgen Temp -10°C
Snö 30 cm. Kl 08:45-15:50 Sl.2 Mark.slag
12:35 Upptag 12:55 120 = 120(0) 1 rep Hare
sågs 0 ggr.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 5 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 5 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 56
11-01-03 Dom Ström Magnus Temp -15°C
Snö 30 cm. Kl 09:00-14:10 Sl.1 Mark.slag
09:25 Upptag 10:54 51(55)69 = 120(55) 2 rep
Hare sågs 0 ggr.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
3 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 52
1 ökl + 1 ökl = 1 ekl
Elitklass
2 Pris
VÄSTBOVALLENS KEY S43968/2007
(RR SJCH SUCH Mörråshagens Ajjo
S28573/2003 -- RR SJCH SUCH Järvsöbos
Tanja S31581/99) Staffan Ladänges Edsbyn
10-12-05 Dom Olsson Bernt-Olov Temp
-10°C Snö 20 cm. Kl 08:50-15:05 Sl.1 Mark.
slag 09:20 Upptag 09:41 45(7) = 45(7) 1 rep
Hare sågs 1 gång. Sl.1 Haren kröp under en
stuga därav dödtappten. Sl.2 inga slag.
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 54
10-12-06 Dom Keränen Lauri Temp -6°C Snö
15 cm. Kl 08:25-14:12 Sl.1 Mark.slag 09:47
Upptag 10:08 28(8)3(24)23(9)13(38)53 =
120(79) 5 rep Hare sågs 2 ggr.
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 5 Drevsäk 5 Drevfart 6
Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 5 Skall.hörb 4 Skall.
ton 4(2) Lyd 3 Jaktlust 6 S:a 56
3 ökl + 1 ökl = 2 ekl
Gävleborgs läns Stövarklubb
Utställning Högbo
Datum 2011-04-30
Domare Ann Carlström
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
ABBE SE39275/2010 (Kilbackens RajuRolle S53112/2006 -- Kilbackens Raju-Tiina
S39881/2006) Äg Gillis Östling Skutskär.
Uppf Samuel Forsling. Kritik: 59 cm. Very
good. Tilltalande helhet. Bra längd och kropp.
Maskulint huvud med bra längd. Fin nackknöl.
Väl ansatta öron. Mkt bra rygg. Tillräcklig
bröstkorg. Uppdragen buklinje. Öppna vinklar
fram och bak. Rör sig ngt ostabilt fram, väl från
sidan. Bra päls och färg. Ngt sotigt lår. Bett och
tänder ua. Mentalitet ua.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR
KROONMÄEN VILI S44575/2009 (FI JCH
FI UCH Mannikarin Lojo FIN57143/07
-- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally
S38524/2005) Äg Kurt Elfsberg Ockelbo.
Uppf Lars Backström. Kritik: 58 cm. Excellent.
Tilltalande helhet och proportioner. Maskulint
välskuret huvud. Fint uttryck. Välplacerade
öron. Bra nosparti. Utm hals och överlinje. Bra
bröstkorg. Välvinklad. Rör sig utm från sidan.
Ngt ostadig i armbågen. Utm päls och färg.
Bett och tänder ua. Mentalitet ua.
E Ukl 2 Ukk
LILLNIPENS D'ANTE S43663/2009 (SE
JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006
-- SE JCH SE UCH RR FI JCH Lillnipens
Centa S33021/2006) Äg Håkan Skytt
Älvkarleby. Uppf Magnus Ström. Kritik: 60 cm.
Excellent. Trevlig helhet. Fina proportioner.
Maskulint huvud. Med bra längd och uttryck.
Välplacerade öron. Ngt fattig underkäke. Utm
hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad.
Utm benstomme och tassar. Rör sig utm från
sidan. Mkt bra päls och färg. Ngt sotig på låret.
Bett och tänder ua. Mentalitet ua.
375
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans
Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens
Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson Boda
Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 59
cm. Excellent. Trevlig helhet. Maskulint huvud
m bra längd och uttryck. Välansatta öron.
Markerad nackknöl. Utm hals och rygg. Bra
bröstkorg. Välvinklad. Utm benstomme och
tassar. Rör sig mkt väl från sidan, bra fram. Bra
päls och färg. Aningen fräknig på frambenen.
Bett och tänder ua. Mentalitet ua.
V Ökl
RINGKALLENS JAALISCO S55449/2008
(SE JCH Ringkallens Gruff S33258/2000 -RR SE JCH SE UCH Ensi S36835/2000) Äg
Stefan Wirén Gävle. Uppf Sven-Erik Melin.
Kritik: 59 cm. Very good. Trevlig helhet. Fina
proportioner. Maskulint huvud m bra längd,
fint uttryck, bra nosparti och väl ansatta öron.
Mkt bra hals. Ngt eftergiven rygg. Välkroppad.
Ngt öppna vinklar fram och bak. Rör sig trångt
bak och ostabilt fram, väl från sidan. Bra
pälskvalitet. Fina färger. Bett och tänder ua.
Mentalitet ua.
Hanar Bruks/Jaktklass
G Jkl
ROY S28731/2009 (SE JCH Alapörkän
Tyson S17916/2005 -- RR SE JCH FI JCH
Bottenfjärdens Kreetta S35441/2005) Äg
Kent Åkerlund Gävle. Uppf Lauri Karinkanta.
Kritik: 58 cm. Good. Hanne med fina
proportioner men där helheten störs av
mentaliteten. Maskulint välskuret huvud. Bra
nosparti. Väl ansatta öron. Mkt bra hals och
överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Mkt bra
ben och tassar. Rör sig trångt fram och bak.
Kunde ha ngt längre steg från sidan. Bra päls
och färg. Är ej helt bekväm i situationen därav
priset. Bett och tänder ua.
376
Gävleborgs läns Stövarklubb
Tikar Öppen klass
V Ökl
ROSMYRENS MIRA S31976/2009 (RR SE
JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002
-- RR SE JCH Rosmyrens Tessy S38176/2004)
Äg Johan Ängblom Valbo. Uppf Lennart
Andersson. Kritik: 55 cm. Very good. Goda
proportioner. Feminint huvud. Kunde ha ngt
bättre markerat stop. Väl ansatta öron. Ngt
fattig underkäke. Mkt bra hals och rygg. Brant
kors. Grund och smal bröstkorg. Tillräckliga
vinklar. Rör sig underställt från sidan, trångt
bak, ostabilt fram. Bra pälskvalitet. Kunde vara
renare i sina färger på lår och bog. Bett och
tänder ua. Mentalitet ua.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH
FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI
UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03)
Äg Jörgen Nyberg Delsbo. Uppf Sanna
Koskinen. Kritik: 57 cm. Excellent. Tilltalande
helhet och proportioner. Feminint huvud m
bra längd och uttryck. Markerad nackknöl.
Fint nosparti. Mkt fin hals och överlinje.
Välkroppad. Välvinklad. Rör sig utm från
sidan, ngt brett fram. Bra pälskvalitet. En
aning mkt vitt. Bett och tänder ua. Ngt högt
hull. Mentalitet ua.
Gotlandstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
ZINGO S57838/2003 (Anskar S49406/91 -J Vickie S46845/97) Äg Mikael Sundin Orsa.
Uppf William Natzén. Kritik: 52 cm. Excellent.
Tilltalande helhet. Maskulint huvud, välskuret.
Fint uttryck. Bra nosparti. Väl ansatta öron.
Mkt bra hals och rygg. Bra bröstkorg. Lagom
vinklad. Rör sig stundvis mkt väl från sidan.
Ngt hög svans. Bra pälskvalitet. Bett och tänder
ua. Mkt bra päls och färg. Mentalitet ua.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
RONEMARKENS STINA S16640/2009 (SE
JCH Cello S40202/99 -- Sussi S48362/2001)
Äg Per Göthe Orsa. Uppf Lennart Pettersson.
Kritik: 50 cm. Excellent. Välbyggd tik m
fina proportioner. Feminint huvud m bra
proportioner. Härligt uttryck. Utmärkt
hals och överlinje. Välkroppad. Rör sig ngt
ostabilt fram. Bra från sidan. Utm pälskvalitet.
Helheten störs ngt av den höga svansen. Bett
och tänder ua. Mentalitet ua.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
JÄMTSNOANS CLEO SE28080/2010
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR
Klara S37360/2003) Äg Thomas Sturesson
Österfärnebo. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 58
cm. Good. Trevlig helhet. Maskulint huvud.
Markerad nackknöl. Mörka ögon. Väl ansatta
öron. Något brant ansatt hals. Bra rygglinje.
Något flat bröstkorg. Öppna vinklar fram och
bak. Rör sig ostabilt fram. Kunde ha längre steg
från sidan. Hög svans. Kunde vara bättre färgad
mantel. Tänder och bett ua. Mentalitet ua.
Hanar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIR
TOPSYGÅRDENS PILO S22106/99 (Tito
S31119/91 -- SE JCH RR SE UCH Svartuddens
Pia S46568/95) Äg Lars-Inge Persson Bykyrkby.
Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 59 cm. Excellent.
Tilltalande helhet och proportioner. Vackert
välskuret huvud med fint uttryck och längd.
Tillräcklig nackknöl. Väl ansatta öron. Utmärkt
hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör
sig utmärkt från sidan. Mkt bra päls och färg.
Försvarar väl sitt championat. Bett och tänder
ua. Mentalitet ua.
Gävleborgs läns Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/2005
(J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR
Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke
Bäckman Jordbro. Uppf Susanne Eriksson.
Kritik: 55 cm. Excellent. Fina proportioner.
Feminint huvud. Kunde vara ngt mera längd.
Tillräcklig nackknöl. Väl ansatta öron. Mörka
fina ögon. Bra hals och rygg. Välkroppad. Ngt
öppen vinkel bak. Framskjutet skulderparti.
Rör sig väl från sidan. Ngt ostabilt fram. Bra
päls och färg. Kunde vara ngt renare på sina lår.
Tänder och bett ua. Mentalitet ua.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
SCHILLERÅSENS ELVIS S23662/2009
(J RR Käbbaskogens Jeff S23136/2003 -J Budbergets Gia S41008/2003) Äg Kjell
Gunnarsson Storvik. Uppf Karl Schiller. Kritik:
53 cm. Very good. Bra proportioner. En aning
kraftigt huvud som kunde vara ngt torrare i
läppen. Fint uttryck. Mkt bra hals och rygg.
Ngt fallande kors. Bra bröstkorg. Framskjuten
skuldra. Lagom vinklad fram. Kunde vara
bättre vinklad i sitt knä. Mkt bra ben och
tassar. Rör sig trångt bak och ngt underställt
från sidan och ostabilt fram. Utmärkt päls och
färger. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.
G Ökl
MÖRTTJÄRNS JILLSAN S26984/2009
(J Lindalunds Isak S25858/2001 -- J RR
Nattfjärilen Cassa S34951/2002) Äg Sten-Olof
Lindberg Järbo. Uppf Henrik Mårts. Kritik:
54 cm. Good. Ngt luftigt helhetsintryck.
Feminint huvud med bra längd. Väl ansatta
och formade öron. Mkt bra hals och rygg.
Kort kors. Ngt grund bröstkorg. Framskjuten
skuldra. Öppna vinklar. Rör sig trångt bak.
Rör sig med ett kort ngt stelt steg från sidan.
Bra päls. Varm färg. Ngt sotig på låret. Bett och
tänder ua. Mentalitet ua.
377
Luzernerstövare
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR
SVEA S49664/2009 (J RR Errolf S59703/2004
-- J RR Sanna S30331/2003) Äg Johan Brodin
Ockelbo. Uppf Gunnar Andersson. Kritik:
53 cm. Excellent. Tilltalande helhet och
proportioner. Ädelt välskuret huvud. Väl ansatta
mjuka öron. Fint uttryck. Rätt mungipa. Utm
hals och överlinje. Bra bröstkorg. Välvinklad.
Rör sig mkt väl från sidan. Utm päls och färg.
Tänder och bett ua. Mentalitet ua.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
SIDSKOGSBERGETS LUZIE S51854/2006
(SE JCH SE UCH RR Tello S53632/2003
-- J Backahöjdens Sessan S38948/2002)
Äg Fredrik Jonsson Järvsö. Uppf Fredrik o
Sven-Åke Jonsson. Kritik: 50 cm. Excellent.
Tilltalande helhet och proportioner. Superädel!
Vackert välskuret huvud. Korrekta öron. Fin
mungipa. Utm hals och överlinje. Välkroppad.
Välvinklad. Rör sig mkt väl från sidan. Ngt
trångt fram och bak. Mkt bra päls och färg.
Tänder och bett ua. Mentalitet ua.
Smålandstövare
Hanar Valpklass
1 Valpkl
SCOTT
SE60203/2010
(Jackegubbens
Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira
S37397/2004) Äg Tomas Andersson Ockelbo.
Uppf Peter o Roland Sjöberg. Kritik: Trevlig
helhet men ngt lätt i typen. Maskulint huvud.
Mörka ögon. Välansatta öron. Mkt bra hals
och rygg. Bra bröstkorg för åldern. Passande
benstomme. Korrekta tecken på tassar. Rör sig
väl från sidan med väl hög svans. Lång svans.
Bra päls och tecken.
378
Gävleborgs läns Stövarklubb
Hanar Juniorklass
V Junkl
SPRUFS SE32372/2010 (RR Tjärvedens
Munter S41705/2006 -- J Baksjöåsens Saima
S37398/2004) Äg Pär-Åke Brodd Valbo. Uppf
Henrik Hurtig. Kritik: 49 cm. Very good.
Trevlig helhet. Tillräckligt maskulint huvud.
Välplacerade öron. Mkt fina ögon. Ngt tunt
nosparti. Mkt bra hals och rygg. Bra bröstkorg.
Framskjutet skulderparti. Ngt öppen vinkel
bak. Tillräcklig benstomme med bra tassar.
Rör sig väl men kunde ha bättre steg från sidan.
Mkt bra päls, färg och tecken. Bett och tänder
ua. Mentalitet ua.
Tikar Valpklass
1 Valpkl HP
TASSA
SE60205/2010
(Jackegubbens
Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira
S37397/2004) Äg Hanna Andersson Ockelbo.
Uppf Peter o Roland Sjöberg. Kritik: Trevliga
proportioner. Feminint huvud med bra
proportioner. Välplacerade öron. Mkt bra
hals och rygg. Tillräcklig bröstkorg. Passande
benstomme. Rör sig mkt väl från sidan. Mkt
bra päls. Fina färger och tecken. Tänder och
bett ua. BIR-valp! Mentalitet ua.
Tikar Unghundsklass
S Ukl
SLÅTTERÅSENS LEJA S39089/2009 (Fridolf
S39384/2003 -- Slåtteråsens Pia S37818/2004)
Äg Lasse Johansson Söderhamn. Uppf Rolf
Eckerhall. Kritik: 50,5 cm. Sufficient. Ngt
högställt helhetsintryck. Feminint huvud m
bra proportioner och uttryck. Välplacerade
öron. Mkt bra hals och överlinje. Ngt flat i
bröstkorgen. Välvinklad. Bra benstomme.
Rör sig väl från sidan. Ngt mjuk päls m fina
tecken. Stor tik som tappar i typ pga avsaknad
av korrekt robusthet och storlek. Tänder och
bett ua.
Utställning Al a
Datum 2011-06-05
Domare Lars Widén
Dunkerstövare
Tikar Unghundsklass
G Ukl
LILLBOSKOGENS NEILA S45615/2009
(Lillboskogens Levis-Kingen S29653/97
-- Lillboskogens Brända-Li S60420/2003)
Äg Krister Klaesson Åsarna. Uppf Lars-Olof
Hansson. Kritik: 50 cm. Good. Huvud som
kunde vara kraftfullare. Bra överlinje. Ordinärt
vinklad. Korrekt bröstkorg. Rör sig m bra steg
från sidan, dock eftergivande rygg. Utm färg
och päls. Vill ogärna visa sig och palperas.
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
KROONMÄEN HEMPPA SE53006/2010 (FI
JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010
-- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally
S38524/2005) Äg Daniel Lingman Trönödal.
Uppf Lars Backström. Kritik: 60 cm. Very
good. Bra proportioner. Maskulint huvuvd.
Bra hals och överlinje. För åldern tillräcklig
bröstkorg. Väl vinklad bak, ngt öppen vinkel
fram. Rör sig bra från sidan. Ngt lösa armbågar.
Bra färg och päls. Behöver ringträning.
Hanar Öppen klass
V Ökl
VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans
Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens
Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson Boda
Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 58 cm.
Very good. Huvud m rätt proportioner. Dock
ngt ljusa ögon. Underkäken kunde var ngt mer
utvecklad. Stark överlinje som avslutas m starkt
kors. Tillräcklig bröstkorg. Öppna vinklar runt
om. Rör sig bra runt om. Vackra färger. Bra
päls. Rör sig m glad svans.
Gävleborgs läns Stövarklubb
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl
KROONMÄEN ALMA SE53002/2010 (FI
JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010
-- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally
S38524/2005) Äg Per-Erik Stridh Rengsjö.
Uppf Lars Backström. Kritik: 55 cm. Excellent.
Feminint huvud där underkäken kunde vara
mer utvecklad. Bra linje. Utmärkt kors. Bra
bröstkorg som är tillräckligt djup men under
utveckling. Välvinklad. Rör sig m utmärkt steg
från sidan. Ngt lös i framstället.
G Junkl
KILBACKENS RAJU-EMMA SE49165/2010
(FI JCH FI UCH Matkon Miku FIN33635/06
-- SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Tähti
S32456/2003) Äg Karl-Gösta Wengelin Järbo.
Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 57 cm. Good.
Huvud m mer utfyllt nosparti. Ögonfärg
önskas mörkare. Bra hals. Rygg m tillräcklig
längd. Brant kors. Tillräckligt djup bröstkorg
som kunde vara längre. Öppna vinklar. Rör sig
m underställda bakbensrörelser och uppbruten
svans. Bra färg och päls.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
RANA S23964/2009 (SE JCH SE UCH
RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- J SE
JCH SE UCH RR Kilbackens Raju-Frida
S41224/2004) Äg Jens Olsson Edsbyn. Uppf
Sören Högberg. Kritik: 54 cm. Excellent.
Tilltalande proportioner. Mkt bra tikhuvud
som tyvärr störs av ljus ögonfärg. Korrekt
överlinje. Välvinklad. Tillräcklig djup och
lång bröstkorg som kunde vara bredare i nedre
delen. Bra färg och päls. Bra vinklad.
E Ökl 2 Ökk
LOLITA S32562/2009 (RR SE JCH Lunnsjöns
Loke S29492/2005 -- SE JCH SE UCH
Freja S25855/2001) Äg Leif Krantz Bjuråker.
Uppf Åke Norling. Kritik: 53 cm. Excellent.
Feminint huvud. Korrekta proportioner. Bra
överlinje. Bra bröstkorg. Korrekt vinklad.
379
Passande benstomme. Bra tassar. Rör sig
trevligt från sidan. Dock ngt hög i ländpartiet.
Korrekt färg och päls.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
SKÅNMARKENS INA S46721/2007 (RR
SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon
S50867/2003 -- J RR Kilbackens Raju-Iila
S41226/2004) Äg Mats Olofsson Leksand.
Uppf Lars Norström. Kritik: 56 cm. Excellent.
Feminint huvud där nospartiet kunde var mer
utfyllt. Ögonen kunde ha mörkare nyans. Bra
överlinje. Korrekt bröstkorg. Ordinärt vinklad.
Rör sig rastypiskt.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
SCOTT SE26892/2010 (SE JCH SE UCH
RR Jim S25139/2004 -- SE JCH Åhlstigens
Zazza S16650/2006) Äg Leif Häll Voxnabruk.
Uppf Jan Löke. Kritik: 56 cm. Excellent.
14 mån juniorhanne. Längre och kraftigare
nosparti önskas. Bra överlinje. Bröstkorg under
utveckling. Ngt framskjutet skulderläge. Ngt
öppna vinklar fram, ok bak. Trevliga rörelser.
Varma färger. Bra päls.
V Junkl
HÖGMYRENS TELLO SE25374/2010
(RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton
S48453/2006 -- J Högmyrens Steja
S17212/2004) Äg Mats Halvarsson Sveg.
Uppf Jöns Åslund. Kritik: 56 cm. Very good.
Utm huvud. Korrekt rygglinje som avslutas m
brant kors. Ordinärt vinklad. Bröstkorg under
utveckling. Kunde vara längre. Öppna vinklar
runt om. Rör sig från sidan m underställda
bakben. Bra färg och päls.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
ÅHLSTIGENS QVINTUS S66571/2007
(RR SE JCH SE UCH Torgnys Under
380
Gävleborgs läns Stövarklubb
S42734/2001 -- RR SE JCH SE UCH
Gastkullens Daiwa S18402/2003) Äg Claes
Åsberg Ljusdal. Uppf Göran Fastén. Kritik:
60 cm. Excellent. Kraftfullt maskulint huvud
m ngt köttiga kinder och hängande ögonlock.
Utm proportioner. Stark överlinje som avslutas
m bra kors. Utm bröstkorg. Ngt öppna vinklar
fram, bra bak. Varma färger o bra päls.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
ABBE S27021/2007 (RR SE JCH SE UCH
Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- J Anja
S20424/2002) Äg Stig o Magdalena Hansson
Viksjöfors. Uppf Stig o Magdalena Hansson.
Kritik: 58 cm. Excellent. En 58 cm stor hane
m maskulint huvud. Köttiga kinder. Utm
proportioner. Utm bröstkorg. Välvinklad.
Passande benstomme. Utm färg o päls. Utm
steg från sidan. Trånga bakbensrörelser.
Tikar Öppen klass
S Ökl
ÖSTANSJÖNS DISA S26611/2009 (SE JCH
SE UCH Jörnsmarkens Cecar S25162/2006 -RR SE JCH SE UCH Skånmarkens Lill-Järva
S43565/2001) Äg Leif Olsson Trönödal. Uppf
Karl-Erik Sivertsson. Kritik: 53 cm. Sufficient.
Tvåårig tik som ger ett kvadratiskt intryck.
Feminint huvud som störs av pannmask. Tunn
hals. Bra rygglinje i stående som avslutas m
ngt brant kors. Outvecklad bröstkorg som
kunde vara längre. Öppna vinklar runt om.
Framskjutet skulderläge. Rör sig från sidan
m välvlänt parti. Saknar all form av substans.
Korrekt päls. För tik passande benstomme.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
JÄRVSÖBOS
CARRO
S58103/2007
(RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo
S28573/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda
S31859/2002) Äg Germund Freimuth Gävle.
Uppf Germund Freimuth. Kritik: 52,5 cm.
Excellent. Feminint huvud som är flat. Rundade
ögon. Bra hals o överlinje som avslutas m brant
kors. Väl anlagd skuldra. Tillräcklig bröstkorg.
Ordinärt vinklad. Rör sig ok runt om.
Schillerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
SIDSKOGSBERGETS ARTUR SE35021/
2010 (J Rävuddens Skott S60435/2004 -- J
Sidskogsbergets Cenita S45066/2004) Äg
Sven-Åke Jonsson Järvsö. Uppf Sven-Åke o
Fredrik Jonsson. Kritik: 58 cm. Excellent.
Maskulint huvud där underkäken kunde vara
mer utvecklad. Korrekt överlinje. Ordinärt
vinklad. Bröstkorg under utveckling. Korrekt
färg och päls. Rastypiska rörelser.
E Junkl 2 Junkk
SIDSKOGSBERGETS ACKE SE35022/2010
(J Rävuddens Skott S60435/2004 -- J
Sidskogsbergets Cenita S45066/2004) Äg
Erik Jonsson Järvsö. Uppf Sven-Åke o Fredrik
Jonsson. Kritik: 59 cm. Excellent. Maskulint
huvud. Rätt proportioner. Bra överlinje.
Bröstkorg under utveckling. Kunde vara bättre
vinklad runt om. För rasen normala rörelser.
Utmärkt färg och päls. Ger för dagen ett luftigt
intryck.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl
KLOTROLLES ZLATAN S49062/2009 (RR
SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -J RR Klotrolles Raja S57596/2002) Äg Patrik
Krantz Näsviken. Uppf Roland Andersson.
Kritik: 57 cm. Excellent. En unghund med
tilltalande huvud. Korrekt uttryck. Stark
överlinje. För rasen väl vinklad. Bröstkorg
som kunde vara mer utvecklad. Passande
benstomme. Rastypiska rörelser. Utmärkt färg
och päls.
E Ukl 2 Ukk CK 3 Bhkl
LYESKOGENS MESSI S52677/2009 (Raggen
S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly
S49461/2004) Äg Per Johansson Edsbyn. Uppf
Gävleborgs läns Stövarklubb
Christer Hederstedt. Kritik: 57 cm. Excellent.
Trevlig ung hane m rätt proportioner. Utmärkt
huvud. Stark överlinje. Ngt rak i framstället.
Kunde vara bättre vinklad runt om. Bra tassar.
Passande benstomme. Korrekt färg och päls.
Rastypiska rörelser.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR
SUNNERÖNS BRASSE S41307/2007 (RR
SE JCH SE UCH Gyltbos Kruze S32645/2002
-- J RR Sunneröns Prillan S30284/2001) Äg Jan
Haglund Färila. Uppf Olle Dahlgren. Kritik: 57
cm. Excellent. Tilltalande hanne 4 år m utmärkt
huvud och rätt uttryck. Bra hals. Ryggen en
aning kort. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad m
framskjutet skulderläge. Passande benstomme.
Trevliga rörelser. Vacker färg. Bra päls.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 4 Bhkl Cert
BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla
S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson Sveg.
Uppf Stig Larsson. Kritik: 57 cm. Excellent.
Kraftigt maskulint hanhundshuvud. Kort hals
pga framskjutet skulderläge. Utmärkt överlinje.
Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad. Trevliga
rörelser. Bra färg och päls. Rejäl benstomme.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
SIDSKOGSBERGETS AKWA SE35024/
2010 (J Rävuddens Skott S60435/2004 -- J
Sidskogsbergets Cenita S45066/2004) Äg
Christian Olsson Järvsö. Uppf Sven-Åke o
Fredrik Jonsson. Kritik: 54 cm. Excellent. Ett
feminint huvud där underkäken kunde vara
mer utvecklad. Stark överlinje som avslutas
med starkt kors. Bröstkorg under utveckling.
Ngt rak i framstället. Ok vinklad bak. För
dagen passande benstomme. Trevliga rörelser.
Utmärkt färg och päls.
381
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
STEIRA S43912/2008 (J Kjölsjöns Bingo
S43590/2000 -- SE JCH SE UCH RR
Budbergets F-Raja S33337/2002) Äg Sten o
Hans Nordh Bollnäs. Uppf Ted Jönsson. Kritik:
54 cm. Excellent. Feminint huvud som störs av
aningen runda ögon. Bra överlinje. Bröstkorgen
kunde vara bredare i nedre delen. Korrekt
vinklad. Trevliga rörelser. Passande benstomme.
Ngt uppdragen buklinje. Bra färg och päls. Bra
proportioner. Välbalanserad. Mkt välvisad.
Luzernerstövare
Tikar Unghundsklass
V Ukl
SVEA S49664/2009 (J RR Errolf S59703/2004
-- J RR Sanna S30331/2003) Äg Johan Brodin
Ockelbo. Uppf Gunnar Andersson. Kritik: 55
cm. Very good. Feminint huvud m korrekt
uttryck. Bra öron. För åldern tillräcklig
bröstkorg. Korrekt överlinje. Ordinärt vinklad.
Saknar resning i rörelse. Väl mörk i sina färger.
Smålandstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl
JON-ERS GÅRDEN ARVID S50373/2007
(Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea
S60594/2005) Äg Ulla Björklin Järvsö. Uppf
Per Önnerstam. Kritik: 51 cm. Excellent.
En hanne m utmärkta proportioner. Korrekt
huvud där ögonen kunde vara en nyans
mörkare. Bra bröstkorg. Välvinklad. Passande
benstomme. Utmärkt tantecknad. Bra rörelser.
Är dock ngt för stolt för sin svans. Utmärkt
färg med klara tantecken. Bra päls.
G Ökl
JON-ERS GÅRDEN BALO S32309/2009
(Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea
S60594/2005) Äg Per Önnerstam Edsbyn.
Uppf Per Önnerstam. Kritik: 52 cm. Good.
Bra huvud med rätt uttryck. Korrekt hals och
halsansättning. Rygg m korrekt längd som
382
Gävleborgs läns Stövarklubb
avslutas m mkt brant kors. Utm underlinje.
Väl ansatt skuldra. Ordinärt vinklad. Rör sig m
höjt ländparti och trippande rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
JON-ERS GÅRDEN ASTA S50372/2007
(Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea
S60594/2005) Äg Olof Lundin Edsbyn. Uppf
Per Önnerstam. Kritik: 44 cm. Very good. En
mindre tik. Huvud m rätt könsprägel. Bra
hals. Står o rör sig m ngt eftergivande rygg.
Brant kors. En bröstkorg som kunde vara mer
utvecklad i nedre delen. Rör sig ok från sidan.
Trång bak. Utm färg o päls.
Utställning Hassela
Datum 2011-08-20
Domare Sarah Häggkvist
Finsk stövare
Hanar Unghundsklass
G Ukl
BOTTENFJÄRDENS GASS SE31475/2010
(FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02 -SE JCH RR SE UCH Riina S20756/2007)
Äg Susanna Bertils, Gnarp. Uppf Mikael
Karjalainen. Kritik: 60 cm. Good. Maskulint
huvud, som kunde ha tydligare nackknöl.
Välplacerade öron. Bra hals. Aningen karp rygg.
Acceptabelt kors. Förbröst och bröstdjup under
utveckling. Bra vinklad runt om. Passande bra
benstomme. Bra ben och tassar. Går och står
m lösa armbågar. Rör sig m aningen korta
bakbensrörelser.
S Ukl
RIITASOINNUN JERI SE14796/2011
(Peipposen Pirtu Finjen FIN31660/03 -Riitasoinnun Ritu Finjen FIN24537/03) Äg
Jörgen Nyberg, Delsbo. Uppf Kaj Kangasmäki.
Kritik: 59 cm. Sufficient. Hanhund m huvud
under utveckling. Tydligare nackknöl önskas.
Mörka vackra ögon. Bra hals och rygg.
Acceptabelt kors. Förbröst och bröstdjup under
utveckling. Passande benstomme. Bra ben och
tassar. Välvinklad runt om. Ngt försiktig i sina
rörelser. Rör sig m eftergivande rygg. Kunde
vinna på en bättre könsprägel.
V Ukl
SOLSTRIMMANS FINN-JOCKE SE36440/
2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02
-- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman
S36330/2004) Äg Anders Strömstedt, Hassela.
Uppf Leif o Katarina Backström. Kritik: 60
cm. Very good. Maskulint välskuret huvud m
mörka vackra ögon. Typisk nackknöl. Bra hals,
rygg och kors. Förbröst och bröstdjup under
utveckling. Bra benstomme. Bra ben och tassar.
Välvinklad runt om. Rör sig med vägvinnande,
flytande, bra rörelser.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans
Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens Gry
S38330/2003) Äg Hans Andersson, Boda
Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 58
cm. Excellent. Välskuret maskulint huvud.
Tillräcklig nackknöl. Mkt bra hals, rygg och
kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt
bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m
vägvinnande, flytande, bra rörelser.
G Ökl
SÖRBOGÅRDENS JERI S20324/2006
(NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000
-- J Jenna S36333/2004) Äg Susanna Bertils,
Gnarp. Uppf Allan Fjärem. Kritik: 58 cm.
Good. Maskulint huvud som kunde ha bättre
nackknöl. Aningen bred hjässa. Mörka vackra
ögon. Mkt bra hals, rygg och kors. Tillräckligt
förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme.
Bra ben och tassar. Ordinärt vinklad runt om.
Rör sig en aning stelt men m parallella rörelser.
V Ökl
BERGSVEDJANS MIKKO S36080/2008
(SE JCH SE UCH RR Jarro S21824/2002
Gävleborgs läns Stövarklubb
-- SE JCH SE UCH RR Bergsvedjans Aija
S39967/99) Äg Jörgen Hafstad, Fränsta.
Uppf Jörgen Hafstad. Kritik: 58 cm. Very
good. Maskulint huvud m aningen mkt läpp.
Bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och
bröstdjup. Bra benstomme. Bra ben och tassar.
Välvinklad runt om. Rör sig m vägvinnande,
flytande, parallella rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
SPIRO S27152/2006 (NORD JCH Lunnsjöns
Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja
N06412/00) Äg Mats o Helena Byman,
Njurunda. Uppf Åke Persson. Kritik: 60 cm.
Excellent. Maskulin m mörka vackra ögon.
Rastypisk nackknöl. Välplacerade öron. Mkt
bra hals, rygg och kors. Bra förbröst och
bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och
tassar. Välvinklad runt om. Rör sig m flytande,
vägvinnande, parallella steg.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
UGGLESKOGENS RIKI S40682/2007
(SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Riki
S32457/2003 -- RR SE UCH SE JCH Alka
S36838/2000) Äg Sven Magnusson, Matfors.
Uppf Sven Magnusson. Kritik: 57 cm.
Excellent. Välskuret maskulint huvud m tydlig
nackknöl. Ej helt släta öron. Mkt bra hals,
rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Vägvinnande, flytande rörelser, dock lite bred
fram.
G Jkl
RR BONDVIKENS BEPPE S34300/2006 (J
Åivets Raju S26646/2003 -- Tranlandets Jenna
S33929/2004) Äg Mats Jonsson, Östhammar.
Uppf Robert Sandberg. Kritik: 57 cm. Good.
Maskulint huvud m tillräcklig nackknöl.
Aningen stora öron. Bra kors. Mkt bra förbröst
och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra
ben och tassar. Rör sig med en aning mjuk rygg
och bundna bakbensrörelser. I övrigt parallella
rörelser.
383
Tikar Juniorklass
V Junkl
GRUVRISETS FILLAN SE67026/2010 (INT
UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06
RR KBH V-07 Bruselia's Karo N09351/04
-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi
S27625/2005) Äg Lars Linne, Hassela. Uppf
Rolf Johansson. Kritik: 57 cm. Very good.
Välskuret feminint huvud, som kunde ha
bättre markerat stop. Mkt bra hals o rygg. Bra
kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling.
Välvinklad runt om. Passande bra benstomme,
ben och tassar. Rör sig m vägvinnande,
flytande, parallella bra rörelser. Aningen mjuk
i ryggen i rörelse.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
KRONS ALMA SE29176/2010 (NORD JCH
Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- SE JCH SE
UCH RR Kroonmäen Amanda S25589/2006)
Äg Mats o Helena Byman, Njurunda. Uppf Tore
Kron. Kritik: 55 cm. Excellent. Feminint huvud
m tydlig nackknöl. Aningen knapp underkäke.
Bra hals, rygg och kors. Förbröst och bröstdjup
under utveckling. Välvinklad runt om. Passande
bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m
flytande, vägvinnande rörelser.
G Ukl
BERGUDDEN'S BEA SE20455/2010 (SE
JCH SE UCH RR Armas S54516/2003
-- RR SE JCH SE UCH Bergudden's Tara
S32958/2002) Äg Ola Lindkvist, Bjuråker.
Uppf Gunnar Byström. Kritik: 54 cm. Good.
Feminint välskuret huvud m väl markerad
nackknöl. Bra hals. Mjuk rygg. Bra kors. Mkt
bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Rör sig m ngt mjuk rygg. Ngt kohasigt bak.
V Ukl
MISKA SE36094/2010 (FI JCH Vipulan
Ukko FIN28919/02 -- SE JCH RR FI JCH
Flatmarkens Elsa S49759/2003) Äg Stig-Allan
Jakobsen, Hassela. Uppf Leif Lindgren. Kritik:
384
Gävleborgs läns Stövarklubb
54 cm. Very good. Feminint huvud som
kunde vinna på ngt tydligare nackknöl. Ngt
stora öron. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg
och kors. Välvinklad runt om. Aningen tunn
benstomme. Bra ben och tassar. Har flytande
ngt försiktiga rörelser. I övrigt parallella.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH
FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI
UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03)
Äg Jörgen Nyberg, Delsbo. Uppf Sanna
Koskinen. Kritik: 57 cm. Excellent. Vackert
välskuret feminint huvud. Välplacerade öron.
Vackra ögon. Tillräcklig nackknöl. Mkt bra
hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup.
Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m
vägvinnande, parallella, flytande rörelser.
V Jkl
LUNNSJÖNS ILA S23683/2006 (SE JCH
SE UCH RR Kroonmäen Jesse S43535/2003
-- SE JCH NO JCH RR Lunnsjöns Ayla
S39266/2000) Äg Patrik Hansson. Uppf
Patrik Hansson. Kritik: 55 cm. Very good.
Välskuret feminint huvud m rastypiska öron.
Tillräcklig nackknöl. Bra hals, rygg och kors.
Mkt bra förbröst och bröstdjup. Passande bra
benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m
flytande, vägvinnande, parallella rörelser.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Per Sjölin,
Norrala. Uppf Sven-Olov Nilsson. Kritik: 59
cm. Very good. Maskulint huvud som störs av
öppna ögonlock. Väl mkt läpp, önskas torrare.
Välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg och
kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Ordinärt
vinklad fram och bak. Mkt bra benstomme. Bra
ben och tassar. Rör sig m flytande, parallella
rörelser, dock ngt kort steg.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
JÄMTSNOANS
ELLA
SE28081/2010
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara
S37360/2003) Äg Tommy Sundell, Delsbo.
Uppf Lars Olofsson. Kritik: 55 cm. Very good.
Feminint välskuret huvud under utveckling.
Välplacerade öron. Bra hals, rygg och kors.
Förbröst och bröstdjup under utveckling. Bra
benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m
vägvinnande parallella steg.
Tikar Öppen klass
V Ökl
STENSLANDS LEA S37738/2005 (RR SE
JCH NO JCH SE UCH Thurdrevet Turbo
S27263/2001 -- RR SE JCH Spjutvikens Heidi
S59225/2000) Äg Anders Åström, Njurunda.
Uppf Torbjörn Sedin. Kritik: 54 cm. Very
good. Feminint huvud m aningen bred hjässa.
Bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och
bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar.
Rör sig m flytande parallella rörelser, dock ngt
korta rörelser bak. Välvisad.
JÄRVSÖBOS TUVA S26602/2009 (RR SE
JCH King S28566/2003 -- SE JCH SE UCH
RR Magda S31859/2002) Äg Jan Petterson,
Hudiksvall. Uppf Germund Freimuth. Kritik:
55 cm. Very good. Välskuret vackert feminint
huvud. Mörka vackra ögon. Välplacerade öron.
Mkt bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Utm
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Rör sig m vägvinnande parallella steg. För
dagen ngt tung.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
JÄRVSÖBOS
CARRO
S58103/2007
(RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo
S28573/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda
Gävleborgs läns Stövarklubb
S31859/2002) Äg Germund Freimuth, Gävle.
Uppf Germund Freimuth. Kritik: 53 cm.
Excellent. Feminint välskuret huvud, men
aningen tunn underkäke. Mkt bra hals, rygg
och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Mkt
bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m
vägvinnande, flytande, parallella rörelser.
Schillerstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy
S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla
S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson, Sveg.
Uppf Stig Larsson. Kritik: 57 cm. Excellent.
Maskulint välskuret huvud m välplacerade
öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Passande
bra benstomme. Mkt bra ben och tassar.
Ordinärt vinklad fram. Bra vinklad bak. Rör
sig m vägvinnande, parallella, flytande steg.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
BUDBERGETS HEVY S31097/2008 (SE
JCH Käbbaskogens Idor S32977/2002 -- RR
SE JCH Budbergets Enja S31214/2001) Äg
Alf Engman, Kovland. Uppf Bertil Hedlund.
Kritik: 54 cm. Excellent. Feminint huvud m
aning långt nosparti. Välplacerade öron. Mörka
vackra ögon. Mkt bra hals, rygg och kors. Utm
förbröst och bröstdjup. Ordinärt vinklad runt
om. Utm benstomme, ben och tassar. Rör sig
m vägvinnande, parallella steg.
Luzernerstövare
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR
TESSLA SE26906/2010 (RR SE JCH SE
UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR
Finabos Åse S41308/2007) Äg Bo Aspenfelt,
Bollnäs. Uppf Sune Hansson. Kritik: 52 cm.
Excellent. Feminint välskuret huvud. Tydligt
markerad nackknöl. Långa skruvade öron.
Mkt bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Utm
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
385
Rör sig m flytande, parallella, vägvinnande
rörelser.
V Ukl
KLACKEBOS KLINGA SE24416/2010 (RR
SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003
-- J RR Klackebos Slända S31332/2004) Äg
Mats Larsson, Bergsjö. Uppf Hans Körberg.
Kritik: 54 cm. Very good. Huvud som kunde
vara ngt mer feminint och ha ngt mer nackknöl.
Långa rastypiska öron. Mörka vackra ögon. Bra
hals, rygg och kors. För sin ålder bra utvecklat
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Passande bra benstommar. Bra ben och tassar.
Rör sig m parallella rörelser, dock ngt kort i
steget. Önskar mer vägvinnande steg.
Smålandstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
JON-ERS GÅRDEN ARVID S50373/2007
(Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea
S60594/2005) Äg Ulla Björklin, Järvsö. Uppf
Per Önnerstam. Kritik: 52 cm. Very good.
Välskuret maskulint huvud. Bra ansatta öron.
Bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Ordinärt
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om.
Ngt tunn benstomme. Bra ben och tassar. Rör
sig m vägvinnande parallella rörelser, men m
uppbruten svans. Kunde vara mer rektangulär.
Lång svans. Bra päls och färg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
HEDE S63940/2008 (SE JCH SE UCH RR
Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- RR SE
JCH SE UCH Klumpens Ila S20428/2002)
Äg Mikael Nyhlén, Fränsta. Uppf Mikael
Nyhlén. Kritik: 50 cm. Excellent. Maskulint
huvud m välansatta öron. Mkt bra hals,
rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup.
Passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Välvinklad runt om. Härligt hårlag. Rör sig
m vägvinnande parallella rörelser. Aningen
rektangulär. Stubbsvans.
386
Gävleborgs läns Stövarklubb
Tikar Öppen klass
G Ökl
ESTER S26093/2008 (Tallhöjden's Linus
S45126/2001 -- Klumpens Jakta S22101/2003)
Äg Tomas Jansson, Njurunda. Uppf Tomas
Jansson. Kritik: 46 cm. Good. Feminint
välskuret huvud m mörka ögon. Välplacerade
öron. Bra hals. Aningen mjuk rygg. Bra kors.
Acceptabelt förbröst och bröstdjup. Uppdragen
buklinje. Passande bra benstomme. Bra ben
och tassar. Rör sig m aningen trippande steg.
Parallella bra rörelser. Önskar henne ngt
fylligare. Lång svans.
JON-ERS GÅRDEN ANNJA S50371/2007
(Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea
S60594/2005) Äg Per Önnerstam, Edsbyn.
Uppf Per Önnerstam. Kritik: 46 cm. Good.
Feminint huvud m snipigt nosparti. Bra hals
och rygg. En aning sluttande kors. Bra förbröst
och bröstdjup. Passande benstomme. Bra ben
och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig m en
aning bundna bakbensrörelser. Stubbsvans.
Aning hastrång bak.
Dalarnas Stövarklubb
387
över o underlinje. Bra vinklar på bra ben. Bra
päls o färg. Utmärkta rörelser.
Utställning Borlänge
Datum 2011-06-12
Domare Göran Fastén
Finsk stövare
Hanar Valpklass
1 Valpkl HP
GRUVRISETS FIX SE67032/2010 (INT
UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06
RR KBH V-07 Bruselia's Karo N09351/04
-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi
S27625/2005) Äg Sven-Eric Larsson Sjärnsund.
Uppf Rolf Johansson. Kritik: 55 cm. En valp
med bra proportioner. Ett välskuret huvud.
Utmärkt hals o överlinje. Bra bröst. Ej färdig
i vinklarna, bra ben. Bra färg o päls. Utmärkta
rörelser. Bra uppvisad. BIM valp.
Hanar Juniorklass
V Junkl
ERIK SE50706/2010 (J Kim S15706/2009 -- J
Biabys Eka S44788/2006) Äg Andreas Kolseth
Borlänge. Uppf Pär Klaesson. Kritik: 57 cm.
Välskuret vackert huvud med synlig nackknöl.
Utmärkt hals o överlinje, aning brant kors. Bra
bröst. Bra benstomme, kunde ha bättre vinklar.
Bra färg o päls. Bra rörelser.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM
VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans
Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens
Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson Boda
Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 60
cm. Maskulint bra huvud, kunde ha något
bättre markerad nackknöl. Torr bra hals, bra
G Ökl
MOKÄLLANS NORTON S43603/2007
(SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas
S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans
Tiindra S12929/99) Äg Peter Beck Grycksbo.
Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 59 cm. Ett
huvud med bred skalle, bulliga kinder o kort
nosparti. Torr bra hals o bra överlinje. Mycket
bra bröst. Bra vinklar på bra benstomme. Bra
päls o färg. Mycket bra rörelser.
Tikar Valpklass
1 Valpkl HP
GRUVRISETS FANNI SE67024/2010 (INT
UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06
RR KBH V-07 Bruselia's Karo N09351/04
-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi
S27625/2005) Äg Rolf Johansson Säter. Uppf
Rolf Johansson. Kritik: 54 cm. Välskuret
vackert huvud som störes av öppna ögonlock,
synlig nackknöl. Utmärkt hals o överlinje.
Mycket bra bröst. Ordinärt vinklad på mycket
bra benstomme. Bra päls o färg. Flytande
rörelser. Bra visad. BIR valp.
2 Valpkl HP
GRUVRISETS FANNY SE67029/2010 (INT
UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06
RR KBH V-07 Bruselia's Karo N09351/04
-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi
S27625/2005) Äg Bengt Johansson Säter. Uppf
Rolf Johansson. Kritik: 54 cm. Ett välskuret
rastypiskt huvud med utmärkta öron. Utmärkt
hals o överlinje. Mycket bra bröst. Ordinärt
vinklad på bra ben. Något fria armbågar.
Mycket bra rörelser.
Tikar Juniorklass
V Junkl
KVISTÅSENS PIRKKO SE32026/2010 (RR
SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J
Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Mikael
Odell Smedjebacken. Uppf Hans-Jurgen
388
Dalarnas Stövarklubb
Jensen. Kritik: 55 cm. Välskuret vackert
tikhuvud med synlig nackknöl. Torr bra hals,
stark rygg o bra kors. Bra bröst. Ordinärt
vinklad på bra ben. Lite sotiga färger. Rör sig
rätt bra.
S Junkl
KUSGÅRDENS
SINA
SE31097/2010
(J Wahl-Bos Seit S23791/2007 -- J Sita
S53540/2007) Äg Per Änges Leksand. Uppf
Kjell Hansson. Kritik: 58 cm. Könspräglat
huvud med fattig underkäke, sotiga färger i
huvudet. Hel halsring, torr bra hals, bra rygg.
Bra bröst. Öppna vinklar runt om. Sotiga
färger. Rör sig med mycket karp rygg.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
KNAUTGÅRDENS NELLIE SE21528/2010
(SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005
-- SE JCH Långbos Mejja S25585/2006)
Äg Tom Mattsson Älvdalen. Uppf Lars-Erik
Staffan. Kritik: 58 cm. Ett välskuret vackert
tikhuvud. Torr hals med halsring, stark rygg,
brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt
vinklad, något fria armbågar, bra ben. Vackra
färger. Bra rörelser. Behöver ringtränas. Ej helt
frimodig, därav priset!
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-2
PEKKAS TYRA S33212/2008 (FI JCH
Ajolumen Raju FIN41011/05 -- RR SE JCH
SE UCH Pirttirinteen Siiri S24877/2000) Äg
Pär Gustafsson Borlänge. Uppf Pär Gustafsson.
Kritik: 56 cm. Ett välskuret vackert huvud
med mörka ögon o bra öron. Utmärkt hals o
överlinje. Utmärkt bröstkorg. Bra vinklar o
benstomme. Vackra färger. Bra uppvisad.
E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl
KLUBBO KVARNS BETTAN S31260/2009
(SE JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006
-- J Storbubergets Sessan S21862/2003) Äg
Bengt-Arne Wexell Hudiksvall. Uppf Bengt
Lindström. Kritik: 53 cm. Välskuret vackert
huvud med bra öron. Utmärkt hals o överlinje.
Utmärkt bröst. Ordinärt vinklad på bra ben.
Bra päls o färger. Bra rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
RITVA S27451/2006 (FI J(RÄV)CH Pomo
FIN27247/99 -- J Maranvikens Sanna
S31280/2003) Äg Thomas Nääs Siljansnäs.
Uppf Tommy Östlund. Kritik: 56 cm. Utmärkt
vackert huvud, utmärkt skuret, bra öron. Torr
vacker hals, bra över o underlinje. Bra vinklar
på bra ben. Bra päls o färg, något genomslag på
sadeln. Utmärkta rörelser.
E Jkl 2 Jkk CK 4 Btkl
SKÅNMARKENS INA S46721/2007 (RR
SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon
S50867/2003 -- J RR Kilbackens Raju-Iila
S41226/2004) Äg Mats Olofsson Leksand.
Uppf Lars Norström. Kritik: 57 cm. Välskuret
bra tikhuvud med lite sotiga färger. Lång torr
hals, utmärkt överlinje. Välutvecklat bröst.
Ordinärt vinklad på bra ben. Varma vackra
färger. Bra rörelser.
E Jkl 3 Jkk CK
BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008
(FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE
JCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004) Äg
Sven Persson Sunne. Uppf Mikael Karjalainen.
Kritik: 54 cm. Könspräglat huvud med något
snipigt nosparti, bra nackknöl. Bra hals o
rygg, mycket bra kors. Välutvecklad bröstkorg.
Ordinärt vinklad på bra ben. Bra rörelser.
V Jkl
MOKÄLLANS PILA II S20557/2003
(S41351/93 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra
S12929/99) Äg Sven-Erik Bertell Grycksbo.
Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 56 cm.
Välskuret vackert huvud. Torr vacker hals o
stark överlinje. Bra vinklar på bra ben. Något
outvecklad bröstkorg. Bra färger. Bra rörelser.
Dalarnas Stövarklubb
Gotlandstövare
Hanar Öppen klass
G Ökl
LUDDE S16626/2009 (Astuens Decco
S49135/2006 -- J Vittra S50178/2002) Äg
Hans Jensen Ransäter. Uppf Per-Hugo Fors.
Kritik: 50 cm. Maskulint huvud med väl
markerat stop. Torr bra hals, stark rygg, brant
o kort kors. Mycket bra bröstkorg. Öppna
vinklar. Rör sig med starkt uppbruten svans o
korta bundna rörelser.
389
Rör sig med något fria armbågar, annars bra
rörelser.
Hamiltonstövare
E Ökl 4 Ökk
RS-TUFF S47195/2005 (NO JCH NO UCH
SE UCH DK UCH Trym N11437/00 -- NO
UCH NO JCH SE JCH Bliksfjorden's Kaisa
N16746/98) Äg Anders Bihlar Färnäs. Uppf
Rune Sliper. Kritik: 56 cm. Maskulint huvud,
mycket vackert. Kraftig aning kort hals, något
mjuk rygg, mycket bra kors. Välutvecklad
bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra ben. Bra
päls o färg. Mycket bra rörelser. Tångbett.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM
NILSDREVETS ZINGO S43678/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet
Centa
S35309/2004)
Äg
Stefan Nilsson Hajom. Uppf Sven-Olof
Nilsson. Kritik: 58 cm. Maskulint vackert
hamiltonhuvud, vackra öron. Utmärkt hals o
överlinje. Utmärkt bröstkorg. Ordinärt vinklad
på bra benstomme. Bra päls, varma vackra
färger. Utmärkta rörelser.
S Ökl
HARKULLHÖJDENS KALL S43290/2009
(RR SE JCH King S28566/2003 -- J RR
Harkullhöjdens Ida S41559/2004) Äg Robert
Sandström Hällefors. Uppf Raoul Nilsson.
Kritik: 59 cm. Ett huvud med snipigt nosparti,
önskar mer markerat stop. Torr hals, bra rygg,
kort brant kors. Outvecklad bröstkorg. Öppna
vinklar runt om på klen benstomme. Rör sig
med uppbruten svans o stela bakbensrörelser.
E Ökl 2 Ökk CK
NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Per Sjölin
Norrala. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 59 cm.
Maskulint kraftigt huvud, något läpp, öppna
ögonlock. Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra
bröst. Bra vinklar på bra benstomme. Bra päls o
färg. Utmärkta rörelser.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3
NILSDREVETS CARTOUCHE S43671/
2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens
Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Michaela
Persson Lesjöfors. Uppf Sven-Olof Nilsson.
Kritik: 55 cm. Rastypiskt vackert huvud.
Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröst.
Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls
o färg. Utmärkta rörelser.
E Ökl 3 Ökk CK
NILSDREVETS GREVEN S43676/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Hans
Björne Alnö. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik:
59 cm. Maskulint vackert huvud, något kind.
Utmärkt hals överlinje. Utmärkt bröstkorg.
Ordinärt vinklad bak, rak fram. Bra päls o färg.
E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl
GÖINGEBYGDENS TRIXA S51516/2007
(RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro
S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg
Anders Bäck Dala Husby. Uppf Magnus
Jönsson. Kritik: 55 cm. Ett vackert tikhuvud.
Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröstkorg.
Ordinärt vinklad på bra ben. Bra päls o färg.
Bra rörelser.
390
Dalarnas Stövarklubb
V Ökl
SILVA S35376/2009 (RR SE JCH SE UCH
Mullsjöns Luff S12632/2004 -- J RR Åhlstigens
Emmi S16651/2006) Äg Bo Suschinski
Krylbo. Uppf Karl Sundblom. Kritik: 56
cm. Könspräglat huvud. Torr hals, utmärkt
överlinje. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad på
bra benstomme. Mycket bra rörelser. Bra päls,
något genombruten på korset.
G Ökl
ALFA S41949/2009 (J RR Jack S48147/2002
-- J Jägardalens Goa S24011/2006) Äg Toni
Åman Idkerberget. Uppf Fredrik Perols. Kritik:
56 cm. Välskuret vackert huvud, bra öron. Torr
bra hals, något mjuk rygg. Bra bröst. Önskas
bättre vinklad runt om. Bra benstomme. Sotiga
färger. Bra rörelser.
NILSDREVETS DRILLA S43674/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Sven-Olof
Ivarsson By Kyrkby. Uppf Sven-Olof Nilsson.
Kritik: 55 cm. Ett könspräglat huvud med
något fattig underkäke. Torr bra hals, bra rygg.
Djup men något kort bröst. Öppna vinklar på
klen benstomme. Rör sig bra. Bra päls o färg.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl
RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/
2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans
Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg
Karl-Göran Lindgren Häggeby. Uppf Magnus
Jönsson. Kritik: 55 cm. Könspräglat huvud med
något kind och mörka ögon. Hel halsring. Torr
hals, utmärkt överlinje. Mycket bra bröstkorg.
Bra vinklar bak, öppna fram, bra benstomme.
Bra päls, varma vackra färger, något genomslag
på korset. Bra rörelser.
E Jkl 2 Jkk CK Cert
HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss
S30323/2003 -- RR NORD JCH NORD
UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats
Björn Torsby. Uppf Mats Björn. Kritik: 53 cm.
Välskuret vackert huvud, aning fallande stop.
Hals med halsskinn, utmärkt överlinje. Bra
bröst. Ordinärt vinklad på bra benstomme.
Bra päls o färg, något genomslag på korset.
Utmärkta rörelser.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 4 Btkl
RR THURDREVET CENTA S35309/2004
(SE JCH SE UCH RR Lalabons Julle
S41819/97 -- SE JCH SE UCH NO UCH
Thurdrevet Biz S23050/99) Äg Sven-Olof
Nilsson Oviken. Uppf Åke Thuresson. Kritik:
55 cm. Ett välskuret vackert tikhuvud med
mörka ögon. Bra hals utmärkt överlinje. Bra
bröstkorg. Bra benstomme o bra vinklar. Bra
päls o färg. En tik som försvarar sina tidigare
meriter.
Tikar Avelsklass
4 Btkl E Avelkl HP
RR THURDREVET CENTA S35309/2004
(SE JCH SE UCH RR Lalabons Julle
S41819/97 -- SE JCH SE UCH NO UCH
Thurdrevet Biz S23050/99) Äg Sven-Olof
Nilsson Oviken. Uppf Åke Thuresson. Kritik:
Tävlar med : 12, 13, 14 och 18. 4 st Excellent
med Ck. Fantastiskt fina huvuden. BIR o BIM.
En utmärkt vackert hopkommen grupp.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
GRÄSBERGETS FREJ S51801/2009 (J
Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- J
RR Gräsbergets Pia S37630/2002) Äg Katt
Sören Andersson Grycksbo. Uppf Hans Åberg.
Kritik: 57 cm. Ett välskuret huvud som kunde
vara mer maskulint, något ljusa ögon. Aning
kort hals, stark rygg, brant kors. En kraftig
bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra benstomme.
Bra päls o färg. Ordinära rörelser.
Dalarnas Stövarklubb
Hanar Öppen klass
G Ökl
TJABO S43690/2009 (J Gräsbergets Kim
S36014/2005 -- J RR Höjdfallets Zaida
S29418/2004) Äg Jimmy Albäck Ludvika.
Uppf Rune Pettersson. Kritik: 54 cm. Maskulint
välskuret huvud med mörka ögon. Torr bra
hals, stark rygg, något karp, brant kors. Djup
men något kort bröstkorg. Ordinärt vinklad på
bra benstomme. Bra päls o färg. Rör sig med
underställda bakbensrörelser.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
KLOTROLLES ZILLA S49066/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J
RR Klotrolles Raja S57596/2002) Äg Jonny
Lundin Fors. Uppf Roland Andersson. Kritik: 55
cm. Smal skalle, snipigt nosparti. Torr bra hals,
bra rygg, bra kors. Djup men ngt kort bröstkorg.
Ordinärt vinklad bak, öppen fram. Bra päls o
färg. Bra rörelser. En tik i ädlaste laget.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007
(J
Broängsbäckens Rocky S32058/2003 -Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Christer
Boije Väse. Uppf Ingemar Larsson. Kritik: 53
cm. Könspräglat ädelt huvud. Torr o vacker
hals, utmärkt överlinje. Bra vinklar bak, öppen
fram. Välutvecklad bröstkorg. Något sotig på
låren, bra päls. Utmärkta rörelser.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Gustav
Andersson Möklinta. Uppf Klas Törmark.
Kritik: 55 cm. Könspräglat ädelt huvud med
något ljusa ögon. Bra hals o rygg, ett brant
kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad på bra ben.
Bra päls o färg. Utmärkta rörelser.
391
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
SÅNTORPETS TARRAS SE28592/2010
(J Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J Stävjes
Klinga S55646/2003) Äg Anders Wiklund
Grängesberg. Uppf Rickard Persson. Kritik:
58 cm. Ett välskuret maskulint huvud med
utmärkta öron. Utmärkt hals, stark rygg, något
brant kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad, bra
ben. Bra päls o färg. Mycket bra rörelser.
Smålandstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
SAMSON S29041/2008 (RR SE JCH
Tranans Bolle S45095/2003 -- J Baksjöåsens
Saima S37398/2004) Äg Rune Abrahamsson
Ludvika. Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 49 cm.
Ett bra maskulint huvud med mörka ögon.
Utmärkt hals o överlinje. Utmärkt bröstkorg.
Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls
o färg. Utmärkta rörelser. Långsvansad.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl
KRONKILENS JACK S19884/2008 (RR SE
JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99
-- J RR Thea S34573/2005) Äg Per Wiklund
Orsa. Uppf Andrew Wiklund. Kritik: 51 cm.
Ett välskuret huvud som kunde vara lite mer
maskulint. Mörka ögon. Bra hals, stark rygg o
bra kors. Utmärkt bröstkorg. Ordinärt vinklad
med bra benstomme. Bra päls o färg. Utmärkta
rörelser. Långsvansad.
Schiller Rasvård
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-4
SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 (J RR
Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE
UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets
Stinta S23126/98) Äg Tore Molin Ånge. Uppf Gun
Sundell. Kritik: 58 cm. Ett kort ädelt maskulint
huvud. En utmärkt hals o överlinje. Utmärkt
bröstkorg. Bra vinklar på bra benstomme. Något
orena färger. Mycket bra rörelser.
392
Dalarnas Stövarklubb
Utställning Malung
Datum 2011-08-07
Domare Olle B Häggkvist
Dunkerstövare
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-4
GJERMAA´S IDUNN NO46544/09 (N UCH,
N J(D)CH A B Olaf NO11333/06 -- N JCH
Gaia NO24476/05) Äg Sigmund Ask Johansen,
Holter, Norge. Uppf Sigmund Ask Johansen.
Kritik: 49 cm. Rastypiskt huvud. Rätt ansatta
öron, något halsskinn. Inte riktigt stram i ryggen,
bra kors. Bra bröst, ben, tassar, hårlag o färg. Rör
sig med något fria armbågar.
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
SAGOHÄLLENS BONSO SE45956/2010 (SE
J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005
-- J RR Carita S27447/2006) Äg Mikael Sjöberg,
Sundborn. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 61 cm.
Huvud med något svagt markerad nackknöl,
bra ögon o öron. Bra hals o rygg, något kort o
sluttande i korset. Outvecklad i sitt bröst. Bra
hårlag o färg. Något stramare tassar bak önskas.
Rör sig bra.
Hanar Öppen klass
G Ökl
ASPLIDENS ZIMBA S43089/2006 (SE J(RÄV)
CH FI J(RÄV)CH RR Tello S23415/98 -- SE
JCH Maranvikens Millan S23663/2001) Äg
Mattias Pakkanen, Malungsfors. Uppf Mikael
Nilsson. Kritik: 58 cm. Huvud som saknar
nackknöl o ögonbågar, broskiga korta öron.
Bra hals o rygg, något sluttande kors. Aningen
grund i sin bröstkorg. Lagom grova ben. Bra
hårlag o färg. Bra tassar. Lite hämmande o trång i
bakbensrörelserna.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
KNAUTGÅRDENS TARJA SE21530/2010
(SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005
-- SE JCH Långbos Mejja S25585/2006) Äg
Anders Isaksson, Malungsfors. Uppf Lars-Erik
Staffan. Kritik: 58 cm. Bra finnstövartikhuvud.
Bra hals o rygg, något sluttande kors. Något tunn
i sin bröstkorg, saknar förbröst. Lagomt grova
välvinklade ben. Bra hårlag, färg o tassar.
G Ukl
KNAUTGÅRDENS NELLIE SE21528/2010
(SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -SE JCH Långbos Mejja S25585/2006) Äg Tom
Mattsson, Älvdalen. Uppf Lars-Erik Staffan.
Kritik: 57 cm. Huvud med något plan hjässa. Bra
hals o rygg, något kort o sluttande kors. Något
tunn i sin bröstkorg. Något rak i framstället,
öppen i knäled. Bra ben o tassar. Bra hårlag o färg.
Rör sig med hämmande korta bundna rörelser.
För dagen något blyg.
MUSKA SE31115/2010 (J RR Kilbackens
Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Stövas Ami
S47722/2005) Äg Håkan Engberg, St Skedvi.
Uppf Lars-Erik Allansson. Kritik: 56 cm. Bra
huvud, störes av lite sotiga färger. Bra hals, lite kort
i ryggen, sluttande kors. Välvinklade lagom grova
ben. Bra bröst. Rör sig med underställda trånga
bakbensrörelser.
Tikar Öppen klass
G Ökl
STÖVAS BIRA S24659/2007 (J Lillnipens Azzo
S29883/2003 -- J Kiia S51284/2000) Äg Håkan
Engberg, St Skedvi. Uppf Håkan Engberg. Kritik:
57 cm. Tunt o snipigt nosparti, orsakad av fattig
underkäke. Något broskiga utåtstående öron.
Bra hals o rygg, sluttande kors. Lite tunn o kort
i bröstkorgen. Något rak i framstället, öppen i
knäled, bra ben o tassar. Bra hårlag, sotig i färgerna.
Rör sig med underställda bakbensrörelser.
Dalarnas Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-3
RITVA S27451/2006 (FI J(RÄV)CH Pomo
FIN27247/99 -- J Maranvikens Sanna
S31280/2003) Äg Thomas Nääs, Siljansnäs. Uppf
Tommy Östlund. Kritik: 56 cm. Huvud med
något kraftigare markerad nackknöl önskas, annars
bra ögon o öron. Bra hals, något eftergivande i
sin rygg, ett acceptabelt kors. Godtagbart bröst.
Ordinärt vinklad på lagom grova ben. Bra hårlag
o färg. Rör sig bra.
E Jkl 2 Jkk
RR STÖVAS AMI S47722/2005 (SE JCH SE
UCH Wahl-Bos Marco S15508/96 -- J Kiia
S51284/2000) Äg Håkan Engberg, St Skedvi.
Uppf Håkan Engberg. Kritik: 54 cm. Huvud med
svagt markerade finnstövartecken, något broskiga
öron. Bra hals o rygg, acceptabelt kors. Något
tunn i sin bröstkorg. Ordinärt vinklad på lagom
grova ben, bra tassar. Bra hårlag o färg. Rör sig lite
vid i fronten.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
G Ökl
HÄNSJÖNS GINZO S25146/2009 (SE JCH SE
UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR
NORD JCH Skånmarkens Tilda S35547/2002)
Äg Niklas Allberg, Säter. Uppf Mats Björn. Kritik:
58 cm. Bra hamiltonhanhuvud, störes dock av ngt
ljusa ögon. Bra hals o rygg, kort kors. Bra bröst,
bra ben, tassar, hårlag o färg. Ordinärt vinklad
fram, något öppen i knäled. Rör sig med något
hämmande bakbensrörelser o uppbruten svans.
SPETTLIDENS HELGE S64425/2008 (J
Rosådalens Alter S37369/2003 -- RR SE JCH SE
UCH Spettlidens Fina S41196/2001) Äg Henrik
Jansson, Öje. Uppf Tommy Lindmark. Kritik: 57
cm. Bra huvud, hals o rygg, lite sluttande kors.
Kort i bröstkorg, uppdragen buklinje. Ordinärt
vinklad på normala bra ben, bra tassar, hårlag o
färg. Rör sig med uppbruten svans.
393
Tikar Unghundsklass
V Ukl
ÅHLSTIGENS ILA II SE10740/2010 (RR SE
JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002
-- RR SE JCH Åhlstigens Ila S44570/2000) Äg
Mats Stenfelt, Mockfjärd. Uppf Göran Fastén.
Kritik: 53 cm. Bra huvud som störes av något
kind. Bra hals o rygg, acceptabelt kors. Bra bröst.
Stabila lagom grova välvinklade ben. Bra hårlag o
färg. Bra tassar. Rör sig bra.
G Ukl
HUNDHÄLLENS STELLA SE27757/2010
(SE JCH SE UCH Brattåsbäckens Zeb
S45203/2005 -- RR SE JCH SE UCH Hagets
Tuva S36978/2006) Äg Per Pers, Mockfjärd.
Uppf Mårten o Örjan Strömberg. Kritik: 53 cm.
Huvud med något fattig underkäke. Bra hals o
rygg, lite brant kort kors. Bra bröst. Bra färger. Bra
tassar. Lite grövre benstomme önskas. Lite snaggig
i pälsen. Rör sig lite trippande.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
NILSDREVETS CARTOUCHE S43671/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet
Centa S35309/2004) Äg Michaela Persson,
Lesjöfors. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 54 cm.
Bra tikhuvud. Bra hals, skulle vara lite stramare i
ryggen, bra kors o bröst. Ordinärt vinklade lagom
grova ben o bra tassar. Bra hårlag o färg. Rör sig
bra. Välvisad.
V Ökl
SKARDSTUGANS DAGNY S24169/2009
(SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000
-- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens Bessy
S30319/2003) Äg Martin Spånberg, Särna. Uppf
Mats Gustavsson. Kritik: 53 cm. Bra huvud som
störes av något ljusa ögon. Bra hals o rygg, något
sluttande kors. Lite fylligare i bröst både längd
o bredd önskas. Ordinärt vinklad fram, något
öppen i knäled. Bra ben o tassar.
394
Dalarnas Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 3 Btkl
RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007
(Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH
SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Äg Owe
Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt Lindell.
Kritik: 56 cm. Huvud med aning fattig underkäke.
Bra hals, rygg o kors. Bra bröst. Lagom grova ben,
ordinärt vinklad fram, något öppen i knäled. Bra
hårlag, något genomslag på manteln. Bra rörelser.
E Jkl 2 Jkk CK 4 Btkl Cert
NÄMNDEMANSBO IZA S25335/2008 (SE
JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -RR NORD JCH SE UCH Raja S22643/2000)
Äg Per-Olov Grundström o Anders Tunander,
Säter. Uppf Per-Olov o Marie Grundström. Kritik:
56 cm. Bra huvud. Bra hals o rygg, acceptabelt
kors. Bra bröst. Ordinärt vinklade o lagom grova
ben. Lite stramare tassar önskas. Något snaggigt
hårlag. Bra färger. Rör sig bra.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-1
RR NÄMNDEMANSBO RONJA S22445/2005
(NO UCH NO JCH Caro N13792/98 -- RR
NORD JCH SE UCH Raja S22643/2000)
Äg Per-Olov o Marie Grundström, Säter. Uppf
Per-Olov o Marie Grundström. Kritik: 54 cm.
Mycket uttrycksfullt hamiltontikhuvud, mörka
fina ögon. Bra hals, rygg o kors. Bra hårlag o
färg. Bra vinklad på bra lagom grova ben. Rör sig
mycket bra. Välvisad.
Smålandstövare
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-2
TEMSGÅRDENS LINA S47584/2000 (SE
JCH SE UCH BoyS38388/98 -- RR SE JCH
Hajstorps Raia S32629/94) Äg Per-Arne o Lotta
Beris, Lima. Uppf Sune Falk. Kritik: 46 cm.
Ett rastypiskt smålandsstövartikhuvud med bra
proportioner o färger. Bra hals o rygg, stubbsvans.
Något tunn i bröstkorgen, lagom grova o
välvinklade ben. Rör sig bra, bra driv i steget.
Schiller Rasvård
Hanar Juniorklass
G Junkl
MANNE AS52772/2010 (RR SE J(RÄV)CH
SE UCH Finn S24173/2000 -- J Lövabyns
Frida S40044/2007) Äg Mattias Pakkanen,
Malungsfors. Uppf Jonas Åberg. Kritik: 57 cm. Ett
huvud med långt o något snipigt nosparti, hjäss o
noslinje ej parallella. Luftig. Bra hals o rygg, något
sluttande kors. Outvecklad i sitt bröst. Något rak
i framställ, något öppen i knäled. Något stramare
tassar önskas. Rör sig bra. Vit bringfläck i bröstet.
Värmlands Stövarklubb
395
pannmask, utm öron, bra hals, stark överlinje,
ngt kort kors, bra bröst, önskas bättre vinklad,
ngt klen benstomme, bra päls och färger, hel
halsring, mkt bra rörelser.
Utställning Arvika
Datum 2011-05-07
Domare Göran Fastén
Dunkerstövare
Hanar Öppen klass
D Ökl
REX S64191/2009 (NO UCH Hero
N20367/05 -- Groheia's Lussi N23318/03)
Äg Arne Olsen, Koppom. Uppf Per Ivar
Gundersen, Norge. Kritik: 57 cm. Dropplad
färg. Maskulint kraftfullt huvud, Utm hals,
stark rygg. Bra bröst och buklinje. Ordinärt
vinklad bak, öppen fram med lösa armbågar.
Bra päls och färg. Vingliga rörelser. Pga höjden
priset.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
KLINGE
2
NO04660/07
(Rusken
NO00673/73 -- Tyra NOX-14323/00) Äg
Per Harald Sivesind, Böverbru. Kritik: 51 cm.
Trefärgad. Ett välskuret vackert huvud, hals
med ngt hakpåse. Utm överlinje och underlinje,
ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls och
färg. Mkt bra rörelser. Svensk champion idag
- Grattis!
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
SVARTÅBERGETS STEJ SE23467/2010
(Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens
Asta S19197/2006) Äg Stefan Andersson,
Hagfors. Uppf Bele Ohlsson, Filipstad.
Kritik: 59 cm. Välskuret huvud, störs av
pigmentförändringar i nostryffel, tendens till
MIKKO SE30127/2010 (Bruselias Keimo
S57799/2004 -- Känneparkens Adina
S46338/2006) Äg Thomas Haraldsson,
Östmark. Uppf Tony Larsson. Kritik: 60 cm.
Rastypiskt bra huvud, mörka ögon, bra öron,
pannmask, torr bra hals, bra överlinje, kort
kors, grund i bröstet, önskas bättre vinklad,
bra benstomme, bra päls, sotiga färger, bra
rörelser.
Hanar Öppen klass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl Cert BIM
STENÅSENS IBSEN N28184/08 (JahtiKallen Uuno FIN29029/2001 -- Kilbackens
Raju-Sonja S41227/2004) Äg Lars Erik W
Berge, Böverbru. Uppf Oscar W Nilssen.
Kritik: 60 cm. Maskulint välskuret huvud,
önskas ngt längre öron, helvit halsring, torr
hals, utm över och underlinje, välvinklad, bra
benstomme, bra päls och färg, utm rörelser.
Svensk champion idag - Grattis!
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
BOSSMÅLAS ENO S48448/2006 (NO JCH
NO UCH Lilleskogens Mikki N04151/05
-- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina
S30400/97) Äg Anders Sloberg, Åmotsfors.
Uppf Kent Allansson, Påryd. Kritik: 60 cm.
Välskuret vackert huvud, utm öron, utm
hals, utm över och underlinje, välvinklad, bra
benstomme, bra päls och färger, utm rörelser.
Otrygg i ringen.
E Jkl Jkk 2
HÄRVSTA AROS S58016/2008 (RR SE JCH
NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -RR SE JCH Tina S38177/2004) Äg Stefan
Jonsson, Gunnarskog. Uppf Kenneth Carlberg.
Kritik: 60 cm. Vackert finnstövarhuvud,
mkt bra öron, hals med ngt halsskinn, stark
396
Värmlands Stövarklubb
överlinje, mkt bra kors, utm bröst, välvinklade
grova fina ben, varma fina färger, utm rörelser.
Tikar Juniorklass
V JunKl
SVARTÅBERGETS SIRPA 2 SE23469/2010
(Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens
Asta S19197/2006 ) Äg Bele Ohlsson,
Filipstad. Uppf Densamma. Kritik: 55 cm.
Välskuret vackert huvud, ngt ljusa ögon, bra
öron, torr bra hals, stark överlinje, bra bröst,
önskas bättre vinklad, ngt klen benstomme,
bra päls och färg, bra rörelser.
MITZY SE30129/2010 (Bruselias Keimo
S57799/2004 -- Känneparkens Adina
S46338/2006) Äg Olof Thunberg, Torsby.
Uppf Tony Larsson. Kritik: 54 cm. Välskuret
vackert huvud, mörka ögon, bra öron, torr
och fin hals, utm överlinje, välvinkad bak ngt
öppen fram, ej helt utfärgad, bra benstomme,
utm rörelser.
MAJA SE30130/2010 (Bruselias Keimo
S57799/2004 -- Känneparkens Adina
S46338/2006) Äg Håkan Dannberg,
Gunnarskog. Uppf Tony Larsson. Kritik: 54
cm. Könspräglat välskuret bra huvud, lång torr
hals, stark överlinje, bra underlinje, ordinärt
vinklad, bra benstomme, bra päls och färger,
mkt bra rörelser.
Tikar Unghundsklass
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
JAHTI-KALLEN ANI FI48504/09 (Passipolun
Vilu FIN31500/98 -- Minni FIN45782/2007)
Äg Oscar W Nilssen, Löten, Norge. Uppf Kaarlo
Parpala. Kritik: 56 cm. Välskuret bra huvud,
bra öron, utm hals, utm överlinje, utm bröst,
ordinärt vinklad, bra benstomme, varma vackra
färger, bra päls, utm rörelser.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK Btkl 2
BELGER DU NORD IRJA S31278/2009
(FIJCH Latukkaakorven Leevi FIN31369/05
-- RR NORD JCH SE UCH SE V-08
Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003) Äg Ivan
Karlsson, Årjäng. Uppf Olsson Eva Johannessen
Trond. Kritik: 57 cm. Välskuret vackert huvud,
torr vacker hals, utm överlinje, utm kors, mkt
bra bröstkorg, bra vinklad, bra benstomme,
bra päls och färg. Utm rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 3 Jkk CK Btkl 4
BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008
(FIJCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE
JCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004)
Äg Sven Persson, Sunne. Uppf Mikael
Karjalainen. Kritik: 54 cm. Huvud med ngt
snipigt nosparti, torr bra hals, utm överlinje,
mkt bra kors, utm bröstkorg, önskas bättre
vinklad runt om, orena färger, bra päls, rör sig
med ngt fria armbågar.
E Jkl Jkk 1 CK Btkl 1 cert BIR
KVISTÅSENS ASTA S19197/2006 (RR
SE JCH Flygarebergets Hulli S30267/2001
-- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Bele
Ohlsson, Filipstad. Uppf Hans Jensen,
Ransäter. Kritik: 55 cm. Könspräglat bra
huvud, ngt fattig underkäke, halsskinn, bra
överlinje med mkt bra kors, utm bröstkorg,
ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls och
färger, ngt utslag på korset, utm rörelser.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
LUDDE SE37950/2010 (Koloåsens Lökky
N15988/2004 -- Leverhögens Samba
S25574/2003) Äg Urban Rosén, Karlstad.
Uppf Stig Nilsson, Arvika. Kritik: 60 cm.
Maskulint välskuret huvud, ngt ljusa ögon,
torr och bra hals. Stark rygg, ngt brant kors,
ngt grunt bröst, uppdragen buklinje. Ordinärt
vinklad bak, ngt öppen fram, önskas grövre
benstomme. Bra päls. Ganska stor vita tecken.
Bra rörelser.
Värmlands Stövarklubb
V Junkl
ULFYRENS
JÄGER
SE44401/2010
(Brattåsbäckens Zeb S45203/2005 -- Rosådalens
Ronja S29391/2000) Äg Marcus Karlsson,
Säffle. Uppf Göran Aronsson. Kritik: 58 cm.
Välskuret huvud, vackra öron, torr hals, bra
rygg, ngt brant kors. God bröstkorg, uppdragen
buklinje, ordinärt vinklad, kunde haft grövre
benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser.
Hanar Unghundsklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
LUDDE NO49965/09 (Rosådalens Ross
S33952/2005 -- Raita NO11335/2004) Äg
Torbjörn och Marius Bekkeli, Ingeberg. Uppf
Densamma. Kritik: 54 cm. Maskulint kraftigt
huvud med ngt mungipa, utm hals och
överlinje, mkt bra bröstkorg, bra vinklar och
benstomme, bra päls och färger, utm rörelser.
E Ukl Ukk 1 CK Bhkl 4
BUVAKULLENS STEPP SE15434/2010
(Rånedalens Decco S58843/2004 -- Milla
S31862/2002) Äg Fredrik Carlsten, Hagfors.
Uppf Hans Wallgren, Monika Burman
Wallgren. Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint
huvud, torr och vacker hals. Utm överlinje,
bra bröst, ordinärt vinklad, bra benstomme.
Bra päls och färg, glad svans. Utm rörelser.
Mentalitet ua.
E Ukl Ukk 2 CK
JACK S47719/2009 (RR SE JCH Glaskogens
Pilo S58401/2005 -- RR SE JCH Pila
S36355/2001) Äg Sven Hedfors, Årjäng. Uppf
Krister Adolfsson. Kritik: 60 cm. Maskulint bra
huvud, kunde vara något kraftigare i nosparti.
Bra hals. Utm över och underlinje. Önskas
bättre vinklad. Bra benstomme. Bra päls och
färg. Utm rörelser. Mentalitet ua.
Hanar Öppen klass
E Ökl Ökk 1 CK Bhkl 2
FJELLBAKKEN'S
BELL
S55066/2008
(NO UCH Pilo N17615/04 -- NO JCH SE
JCH Tanja S40978/99) Äg Peter Hagström,
397
Charlottenberg. Uppf Morten Skjölås. Kritik:
57 cm. Maskulint huvud, önskas något grövre
nosparti. Utm över och underlinje. Bra vinklar
och bra benstomme. Bra päls och färg. Utm
rörelser. Mentalitet ua.
E Ökl Ökk 2 CK Bhkl 3
KLEO S34314/2006 (J RR Pang S29364/2001
-- J Daisy S40472/2002) Äg David Svenarud,
Uddeholm. Uppf Bertil Nilsson. Kritik: 58
cm. Maskulint huvud, torr och vacker hals.
Utm över och underlinje. Bra vinklad, bra
benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser.
Mentalitet ua.
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
NYBACKAS NICKE S45400/2006 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens
Boss S30323/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Rönnängens Annie S41186/2001) Äg Gösta
Green, Molkom. Uppf Patrik Gustavsson,
Filipstad. Kritik: 60 cm. Maskulint välskuret
huvud, torr och bra hals. Stark överlinje, bra
bröst, men uppdragen buklinje. Ordinärt
vinklad bak, öppen knäled. Bra päls, ljusa
tanfärger. Mkt bra rörelser.
Tikar Unghundsklass
E Ukl Ukk 1 CK Btkl 4
HAREFJORDENS KIA S52250/2009 (RR SE
JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004
-- J RR Harefjordens Flicka S50825/2004) Äg
Erling Johansson, Säffle. Uppf Britt Marie och
Lennart Wettergren, Säffle. Kritik: 52 cm.
Könspräglat välskuret huvud, torr vacker hals.
Utm överlinje, bra bröst, uppdragen buklinje,
ordinärt vinkad, bra benstomme. Utm rörelser,
varma färger. Mentalitet ua.
E Ukl Ukk 2 CK
HAREFJORDENS KLARA S52248/2009
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- J RR Harefjordens Flicka
S50825/2004) Äg Britt Marie och Lennart
Wettergren, Säffle. Uppf Densamma. Kritik:
398
Värmlands Stövarklubb
52 cm. Könspräglat huvud, bra öron, torr hals,
utmärkt överlinje, bra bröst, ngt uppdragen
buklinje, ordinärt vinklad, bra päls och färger.
Utmärkta rörelser. Mentalitet ua.
V Ukl
HÄNSJÖNS
JÄGERMEISTER
JINNI
SE13116/2010 (Pavorotti NO9718/2005 -Skånmarkens Tilda S35547/2002) Äg StenÅke Berg, Kil. Uppf Mats Björn. Kritik: 54
cm. Välskuret bra huvud, mörka ögon, torr bra
hals, stark överlinje, ngt brant kors, bra bröst,
öppna vinklar på klen benstomme, bra päls
och färg. Utm rörelser.
Tikar Öppen klass
V Ökl
THURDREVET RISTA S16812/2009 (SE
JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH SE UCH
NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99) Äg
Erik Eriksson, Uddeholm. Uppf Åke Thuresson.
Kritik: 51 cm. Könspräglat bra huvud, torr vacker
hals, utm överlinje, bra bröst, ordinärt vinklad,
sotiga färger, annars bra päls. Utm rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl Jkk 1 CK Btkl 1 Cert BIR
GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE
UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J
RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling
Buch, Hönö. Uppf Densamma. Kritik: 51 cm.
Könspräglat vackert huvud, mörka ögon, bra
öron, halsskinn, bra rygg med utm kors, utm
överlinje, välvinklad, bra benstomme, bra päls
och färg. Utm rörelser. Mentalitet ua.
E Jkl Jkk 2 CK Btkl 2 R-Cert
HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss
S30323/2003 -- RR NORD JCH SE UCH
Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats Björn,
Torsby. Uppf Hänsjönskennel/ Mats Björn.
Kritik: 51 cm. Välskuret vackert huvud, bra
öron, hals med ngt halskinn, bra bröst, ordinärt
vinklad, bra ben, bra päls ngt genomslag på
korset, stark överlinje. Utm rörelser.
E Jkl Jkk 3 CK Btkl 3
NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007
(RR SE JCH INT UCH NO JCH NORD
UCH Spärns Storm S59214/2001 -- RR
SE JCH SE UCH NO JCH Bellåsens Tora
S34418/2004) Äg Jan Erik Eriksson, Molkom.
Uppf Densamma. Kritik: 55 cm. Välskuret
vackert tikhuvud, bra öron, torr hals, utm
rygg, ngt brant kors, djup och bra bröstkorg,
uppdragen buklinje, ordinärt vinklad bak, ngt
öppen fram, bra päls och färger, Utm rörelser.
Mentalitet ua.
Hygenstövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
TIRA NO53463/09 (Tassen 18514/2003 -Toya 02092/2006) Äg Arnfinn Kvisler, Tretten.
Uppf Densamma. Kritik: 49 cm. Röd och vit.
Bra tikhuvud med ngt snipigt nosparti, önskas
bättre markerat stop, lång vacker hals, utm
över och under linje. Ngt öppen fram ordinärt
vinklad bak, rör sig med ngt fria armbågar, ngt
smygande rörelser, önskas mer frimodighet.
Schillerstövare
G Ökl
DRIVA S55644/2008 (J RR Butskogens
Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE
UCH Orustmarkens Rita S32799/2003)
Äg Nichlas Elgh, Åmotsfors. Uppf Roger
Olsson, Uddevalla. Kritik: 52 cm. Könspräglat
bra huvud, bra öron. Torr och bra hals. Bra
överlinje ngt brant kors. En aning grund i
bröst. Goda vinklar bak, öppen fram. Sotiga
färger. Svårbedömda rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl Jkk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR
BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007 (J
Broängsbäckens Rocky S32058/2003 -Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Christer
Boije, Väse. Uppf Ingmar Larsson, Börsgårds
kennel. Kritik: 55 cm. Ett ädelt vackert
huvud. En utm hals och överlinje. Utm bröst.
Värmlands Stövarklubb
Bra vinklar, bra päls, ngt sotig på låren. Utm
rörelser.
Luzernerstövare
Hanar Unghundsklass
G Ukl
SUCKAÅSENS SACK SE19888/2010 (Cesar
S15557/2002 -- Silva S60609/2003) Äg Bo
Bäckman, Sunnemo. Uppf Weine Pettersson.
Kritik: 57 cm.Bra huvud, torr nos, långa bra
öron, bra hals. Stark rygg, kort ngt brant kors.
Djupt och bra bröst. Ordinärt vinklad, bra
benstomme. Rör sig med hög svansföring.
Ojämna rörelser.
SUCKAÅSENS SPELA SE19887/2010 (J
CESAR S15557/2002 -- J SILVA S60609/2003)
Äg Veine Pettersson, Årjäng. Uppf Densamma.
Kritik: 50 cm. Könspräglat bra huvud. Mkt
bra öron, torr hals. Bra överlinje. Brant kors,
godtagbar bröstkorg. Ordinärt vinklad bak,
öppen fram. Önskas ngt grövre benstomme.
Bra päls och färg. Orena rörelser.
SUCKAÅSENS TINA SE19885/2010 (J Cesar
S15557/2002 -- J Silva S60609/2003) Äg Bo
Andersson, Årjäng, Uppf Veine Pettersson,
Årjäng. Kritik: 51 cm. Ett rastypiskt bra huvud,
bra öron, mörka ögon. Bra hals och rygg. Brant
kors. Djup bröstkorg. Mkt uppdragen buklinje,
öppna vinklar runt om. Fria armbågar. Bra päls
och färg. Bra rörelser.
Smålandstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl Ökk 1 CK Bhkl 1 BIR
FABBE S39385/2003 (Krut S38385/98 -Lovaktarens Zita S46877/99) Äg Kjell Krok,
Tumba. Uppf Yvonn Hollsen. Kritik: 54 cm.
Välskuret maskulint huvud. Utm hals och
överlinje. Stubbsvans. Utm bröst, ordinärt
vinkad på bra benstomme. Mkt bra päls och
färger. Utm rörelser.
399
G Ökl
KINNEHÖJDENS CHIPPEN S35488/2008
(NO JCH NO UCH SE UCH Limedsforsens
Falco S39182/98 -- J RR Samsagårdens
Tassa S45577/2002) Äg Henric Salmonsson,
Lyrestad. Uppf Per Matteusson, Götene.
Kritik: 50 cm. Hundhuvud som saknar
könsprägel. Bra öron och hals. Bra rygg, brant
och kort kors. Björnsvans. Utm bröstkorg.
Ordinärt klen benstomme. Bra päls och färg.
Ngt smygande rörelser.
V Ökl
CHALLE S26131/2005 (RR Anjaskogens
Tasse S43588/95 -- J RR Kvarnnäsets Bonita
S22650/2000) Äg Stefan Eriksson, Arvika.
Uppf Lennart Stenborg. Kritik: 51 cm.
Ett rastypiskt vackert huvud. Mörka ögon.
Bra öron. Mkt bra hals. Utm överlinje.
Utm bröstkorg. Ordinärt vinklad. Mkt bra
benstomme. Bra päls och bra färger. Mkt bra
rörelser. Glad svans.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl Jkk 1 CK Bhkl 2 Cert
JÄGARLYCKANS PYSEN S47955/2002
(Krut S38385/98 -Jägarlyckans Lina
S51583/94) Äg Peter Melin, Arvika. Uppf
Stig Fransson. Kritik: 52 cm. Välskuret vackert
huvud. Mörka ögon, bra öron. Kraftig hals,
ngt rikligt behårad. Utm över och underlinje.
Bra vinklad bak, ngt öppen fram. Björnsvans.
Bra päls, vit fläck på bringan. Utm rörelser.
Champion idag.
G Jkl
LINDESTUBBENS EROS S26434/2008
(SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro
S16872/2002 -- J Samsagårdens Moa
S45625/2004) Äg Erik Andersson, Falun.
Uppf Raymond Dziobek. Kritik: 52 cm.
Långsvansad. Maskulint bra huvud. Ngt ljusa
ögon, bra öron. Bra hals och rygg. Brant kors,
bra bröst. Öppna vinklar på klen benstomme.
Bra päls och färg. Bra rörelser, glad svans.
400
Värmlands Stövarklubb
Tikar Öppen klass
E Ökl Ökk 1 CK Btkl 2
TRYGGFORSENS DISA S39386/2009 (J
RR Sandrevets Jack S21410/2004 -- J RR
Stella S19455/2002) Äg Erik o Yngve Åsberg,
Segmon. Uppf Urban Trygg. Kritik: 47 cm.
Välskuret vackert huvud. Bra öron och ögon.
Utm hals, bra rygg. Utm bröstkorg, välvinklad
fram, öppen knäled vilket gör att hon blir
överbyggd. Bra päls och färg. Utm rörelser.
Stubbsvans.
G Ökl
TJÄRVEDENS
ORKA
S36745/2008
(Key S16516/2002 -- J Tjärvedens Kämpa
S44326/2002) Äg Tobias Barse, Väse. Uppf
Tommy Johansson, Tjärvedens kennel. Kritik:
49 cm. Könspräglat huvud dock ngt snipigt. Ngt
tunn hals, stark överlinje. Bra bröst. Ordinärt
vinklad på klen benstomme. Lång svans. Snagg
päls. Bra rörelser. Tik i ädlaste laget.
V Ökl
SANDREVETS
DUSTY
S44885/2008
(J RR Mickelskogens Bamse S24914/98
-- RR SE JCH SE UCH Lindbysens Raia
S45237/2000) Äg Bengt Olsson, Uddevalla.
Uppf Erik Holmqvist, Klintehamn. Kritik:
50 cm. Könspräglat vackert huvud. Bra öron.
Utm överlinje. Stubbsvans. Utm bröstkorg, bra
benstomme, bra vinklad fram, öppen knäled.
Ngt överbyggd bak. Mkt bra päls. Bra rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl Jkk 1 CK Btkl 1 Cert BIM
RR LÄSSI S47600/2004 (Krut S38385/98
-- J Soja S43927/99) Äg Torbjörn Larsson,
Arvika. Uppf Yvonn Johansson. Kritik: 47 cm.
Halvsvans. Könspräglat huvud med fallande
hjässlinje, ngt snipigt nosparti. Utm hals, över
och underlinje. Bra vinkad. Bra päls och färg.
Utm rörelser.
Schiller Rasvård
E Jkl Jkk 2 CK Btkl 2 R- cert
SANDTORPETS STEJA AS46541/2006
(J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002
-- RR SE UCH SE JCH FIUCH NO UCH
Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell/
Jan Karlsson, Kristinehamn. Uppf Densamma.
Kritik: 54 cm. Ett välskuret och könspräglat
huvud. En aning kort hals. Utm överlinje. Bra
underlinje med välutvecklat förbröst. Ordinärt
vinklad, bra päls, genombrutna färger. Utm
rörelser.
Utställning Nordmark Filipstad
Datum 2011-08-06
Domare Sarah Häggkvist
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIR
MAX NO36630/10 (NJCH RR Odin
NO23040/02 -- NUCH NJCH Vg-Mali
NO07730/04) Äg Ole Anton Sending,
Skollenborg. Uppf Rine Bakke. Kritik: 60 cm.
Ett välskuret maskulint huvud med välplacerade
öron, tydlig nackknöl. Mkt bra rygg, hals och
kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra
vinklad runt om. Mkt bra benstomme, bra ben
och tassar. Maskulin, välbyggd och uthållig.
Rör sig med flytande bra rörelser. BIR - Grattis.
Mentalitet u a.
G Junkl
SILAS SE45054/2010 (Åivets Nemo
S31900/2006 -- Baljåsens Kajsa S14422/2005)
Äg Joakim Nilsson, Årjäng. Uppf Anders
Ekström. Kritik: 59 cm. Ett maskulint huvud
som kunde ha ngt tydligare nackknöl, bra
hals och rygg. Acceptabelt kors, förbröst och
bröstdjup under utveckling. Ngt raka vinklar,
bra benstomme, bra ben och tassar. Vill ha
honom lite längre. Rör sig med en aning stela
bakbensrörelser och kort steg. Mentalitet u a.
Värmlands Stövarklubb
V Junkl
KROONMÄN
TOY
SE53004/2010
(Villipuron Kusti SE19880/2010
-Kroonmän Sally S38524/2005) Äg Björn
Andersen, Filipstad. Uppf Lars Backström.
Kritik: 60 cm. 12 månaders kille. Maskulint
välskuret huvud m tydlig markerad nackknöl.
Mörka vackra ögon. Kunde ha större öron.
Bra hals, rygg. Acceptabelt kors, har för åldern
välutvecklat förbröst och bröstdjup. Välvinklad
runt om, passande benstomme, bra ben och
tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg, dock
lite vid i fronten, lösa armbågar, ej utvecklade
färger ännu. Mentalitet u a.
Hanar Unghundsklass
S Ukl
SVARTÅBERGETS STEJ SE23467/2010
(Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens
Asta S19197/2006) Äg Stefan Andersson,
Hagfors. Uppf Bele Ohlsson. Kritik: 59 cm.
Maskulint huvud med tydlig nackknöl, bra
hals och rygg. Ngt plant kors. Har förbröst
och bröstdjup under utveckling. Passande bra
benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med
ngt korta steg, vill ha mera drive i steget, i
övrigt parallella rörelser. Har ej helt svart nos.
Mentalitet u a.
Hanar Öppen klass
G Ökl
NORDGÅRDSBÄCKENS REX S24160/
2007 (RR SE JCH SE UCH INT UCH
Nixon S50867/2003 -- RR SE JCH Rosebird
Alona Etelävuoren S51743/2001) Äg Roland
Gustavsson, Höje. Uppf Lars Jansson. Kritik:
57 cm. Maskulint huvud med tydlig nackknöl.
Bra hals, rygg. Acceptabelt kors, Ordinärt
förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme,
ben och tassar. Rör sig m ngt bundna
bakbensrörelser och en aning vid front. Kunde
vinna på att ha mera underull. Mentalitet u a.
S Ökl
BÖKEBACKENS PEKKO S45030/2009 (RR
SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- RR
401
SE JCH SE UCH FIJCH Nordgårdsbäckens
Yatzi S33048/2004) Äg Kjell Hagström, Höje.
Uppf Ulf Sivberg. Kritik: 56 cm. Maskulint
grovskuret huvud, kunde vara ädlare och med
en tydligare nackknöl. Mörka vackra ögon,
bra hals, rygg och kors. Tungt förbröst, bra
bröstdjup. Välvinklad runt om, bra benstomme,
bra ben och tassar. Rör sig med ngt tunga
bakbensrörelser. Är för dagen tung och kunde
vinna på ett ädlare uttryck, parallella rörelser.
Mentalitet u a.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl
ROSA SE52763/2010 (Niilo S53764/2007 -Elma S54521/2003) Äg Andreas Hjalmarsson,
Nora. Uppf Daniel Alfredsson. Kritik: 56 cm.
Ett välskuret feminint huvud m ngt stora öron.
Tillräcklig nackknöl. Mkt bra hals, rygg och kors.
Har för sin ålder mkt bra förbröst och bröstdjup.
Välvinklad runt om. Tillr bra benstomme, bra
ben och tassar. Mkt vägvinnande, flytande, bra
rörelser, parallella rörelser, ngt genomslag på
manteln. Mentalitet u a.
S Junkl
KROONMÄEN MOOUSA SE53001/2010
(FI JCH SE JCH Villipuron Kusti
SE19880/2010 -- SE JCH SE UCH
Kroonmäen Sally S38524/2005) Äg Lars
Setterman. Uppf Lars Backström. Kritik:
54 cm. Feminint välskuret huvud, tydlig
nackknöl, välplacerade öron, bra hals. Något
karp rygg, bra kors, förbröst och bröstdjup
under uteckling, passande bra benstomme.
Välvinklad runt om. Rör sig med ngt karpande
rygg och ngt försiktiga bakbensrörelser. Är
övertecknad svart. Mentalitet u a.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
SVARTÅBERGETS SIRPA 2 SE23469/2010
(Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens
Asta S19197/2006) Äg Bele Ohlsson,
Filipstad. Uppf Densamma. Kritik: 56 cm. Ett
feminint välskuret huvud m tydlig markerad
402
Värmlands Stövarklubb
nackknöl, Mkt bra hals, rygg, kors. Förbröst
och bröstdjup under utveckling, passande bra
benstomme, bra ben och tassar, rör sig med
flytande bra rörelser. Försiktig - därav priset.
Mentalitet försiktig.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
JUMA NO40068/09 (RR NORDJCH
NSUCH NV-07 Elvåsens Emil N03271/02
-- N FINJCH Tivakan Hippo FIN22177/03)
Äg Lars Brubråten. Uppf Jon Randen. Kritik: 58
cm. Välskuret feminint vackert huvud med tydlig
markerad nackknöl. Mörka vackra ögon. Mkt bra
hals, rygg. Acceptabelt kors. Mkt bra förbröst och
bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör
sig med flytande bra rörelser. Tenderar att karpa
ryggen i rörelse. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
RITVA S27451/2006 (FIJ(RÄV)CH Pomo
FIN27247/99 -- J Maranvikens Sanna
S31280/2003) Äg Thomas Nääs, Siljansnäs.
Uppf Tommy Östlund. Kritik: 55 cm. Ett
välskuret feminint vackert huvud som kunde
vinna m en ngt tydligare nackknöl. Mkt bra
hals, rygg och kors, förbröst och bröstdjup,
Utm benstomme, ben och tassar. Rör sig med
vägvinnande bra, flytande, parallella rörelser.
Mentalitet u a.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
KVISTÅSENS ASTA S19197/2006 (RR
SE JCH Flygarebergets Hulli S30267/2001
-- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Bele
Ohlsson, Filipstad. Uppf Hans Jensen. Kritik:
54 cm. Välskuret feminint huvud, kunde vinna
på ngt tydligare nackknöl, bra hals, rygg och
kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra
vinkl runt om. Mkt bra benstomme, ben och
tassar. Rör sig m flytande vägvinnande bra steg.
Mentalitet ngt försiktig i ringen.
Hamiltonstövare
Tikar Avelsklass
1 Avelkl HP
RR TVÄRTEGENS ADA S44972/2005
(RR NORD JCH Traj S27967/2002 -- RR
SE JCH SE UCH Harkullhöjdens Gessy
S32837/99) Äg Jon Maalsnes, Väse. Uppf
Ronny Lind, Tvärtegens kennel. Kritik:
Tävlar med SE34193/2010, SE34191/2010,
SE34197/2010, SE34194/2010. Lika i färg och
rörelser, 3 hanar och 1 tik. Friska, rastypiska
individer. Bästa avelsklass - Grattis!
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
BOY SE34194/2010 (Jim S25139/2004 -Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Per-Erik
Höök, Lesjöfors. Uppf Jon Maalsnes. Kritik:
57 cm. Maskulint välskuret huvud, som
kunde vinna på ngt tydligare stop, välplacerade
öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Tillräckligt
vinklad runtom. Vill ha ngt mera stötdämp på
han fram. Har för åldern bra bröstdjup och
bröstkorg. Mkt bra ben och tassar. Rör sig m
vägvinnande, parallella, flytande bra rörelser.
Mentalitet u a.
G Ukl
BASSE SE34193/2010 (Jim S25139/2004
-- Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Åke
Carlsson, Fjugesta. Uppf Jon Maalsnes.
Kritik: 60 cm. Maskulint grovskuret huvud,
tungt. Mkt bra hals, rygg, kors. För sin ålder
mkt bra bröstkorg och bröstdjup, passade bra
benstomme, får inte bli tyngre. Mkt bra ben
och tassar. Rör sig m flytande, parallella bra
rörelser. Ngt lockig i sin päls. Mentalitet u a.
LUDDE SE37950/2010 (Koloåsens Lökky
N15988/2004 -- Leverhögens Samba
S25574/2003) Äg Urban Rosén, Karlstad. Uppf
Stig Nilsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud,
välskuret. Välplacerade öron. Bra hals, rygg och
kors. Förbröst och bröstdjup tunt. Ord vinklad
runt om, passande bra benstomme. Mkt bra
ben och tassar. Bör vara mera rektangulär. Rör
sig m ngt korta steg, parallella. Mentalitet u a.
Värmlands Stövarklubb
V Ukl
BAMSE SE34191/2010 (Jim S25139/2004
-- Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Arne
Hansson, Kopparberg. Uppf Jon Maalsnes.
Kritik: 58 cm. Maskulint huvud, välskuret.
Välplacerade öron, öppna "under- ögonlock".
Mkt bra hals, rygg och kors. För åldern utm
förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme,
ben och tassar. Rör sig m parallella flytande,
vägvinnande steg. Mentalitet u a.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM
SKOGSTASSENS XSORA S16525/2007 (RR
SE JCH SE UCH Luldalens King S44486/98
-- RR SE JCH SE UCH DK UCH INT UCH
KBH V-05 Låshöjdens Dolly S35523/2000)
Äg Erik Lindholm och Christina Nilsson,
Karlstad. Uppf Ägarna. Kritik: 56 cm.
Välskuret maskulint huvud. Mkt vackra mörka
ögon. Mkt bra hals, rygg. Acceptabelt kors.
Utm förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt
om. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör
sig m vägvinnande, parallellla, bra rörelser.
Välvisad. Mentalitet u a.
V Ökl
HÖGMYRENS
TRAJ
SE25377/2010
(Lassebos Dalton S48453/2006
-Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Håkan
Wall, Väse. Uppf Jöns Åslund. Kritik: 57
cm. Maskulint huvud som störes av en aning
kind. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra
förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme,
ben och tassar. Ordinärt vinkad runt om. Rör
sig m vägvinnande, flytande bra steg, parallella
rörelser. Mentalitet u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 3 Bhkl R-Cert
NYBACKAS NICKE S45400/2006 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens
Boss S30323/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Rönnängens Annie S41186/2001) Äg Gösta
Green, Molkom. Uppf Patrik Gustavsson.
Kritik: 58 cm. Välskuret maskulint huvud
403
m välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg. Bra
kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra
benstomme, ben och tassar. Välvinklad runt om.
Rör sig m flytande bra rörelser. Mentalitet u a.
Hanar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 2 Bhkl Cert
SKOGSEREDS TERO S30039/2007 (Spärns
Rapp S59215/2001 -- J Byggemarkens Tessi
S22819/2004) Äg Per Erik Hanstad, Elverum.
Kritik: 58 cm. Ett välskuret maskulint huvud,
som kunde ha mörkare ögon. Mkt bra hals,
rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup.
Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m
parallella, vägvinnande bra steg. ChampionatGrattis. Mentalitet u a.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
BESSY SE34197/2010 (Jim S25139/2004 -Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Bengt Melin,
Kristinehamn. Uppf Jon Maalsnes. Kritik: 54
cm. Feminint välskuret huvud. Mkt bra hals,
rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup,
för sin ålder välvinklad runt om, passande bra
benstomme. Mkt bra ben och tassar. Rör sig m
vägvinnande bra steg. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
SKOGSTASSENS
XJONGTANG
S15189/2009 (J RR Harkullhöjdens Hugo
S40031/2003 -- RR SE JCH SE UCH DK
UCH INT UCH KBH V-05 Låshöjdens Dolly
S35523/2000) Äg Erik Lindholm o Christina
Nilsson, Karlstad. Uppf Ägarna. Kritik: 53 cm.
Vackert välskuret feminint huvud. Mkt bra
hals, rygg och kors, förbröst och bröstdjup.
Passande bra benstomme. Mkt bra ben och
tassar. Rör sig m flytande vägvinnande bra
rörelser. Välvisad. Mentalitet u a.
V Ökl
HARKULLHÖJDENS KLINGA S43287/
2009 (RR SE JCH King S28566/2003 -- J
RR Harkullhöjdens Ida S41559/2004) Äg
404
Värmlands Stövarklubb
Martin Enhol, Filipstad. Uppf Raoul Nilsson.
Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud,
har en aning fattig underkäke. Mkt bra hals,
rygg, acceptabelt kors. Tillräckligt förbröst och
bröstdjup, ordinärt vinklad runt om, vill ha lite
mera, passande benstomme, ben och tassar.
Kunde ha mera massa. Rör sig m ngt försiktiga
bakbensrörelser, i övrigt parallella bra rörelser.
Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss
S30323/2003 -- RR NORD JCH SE UCH
Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats Björn,
Torsby. Uppf Hänsjönskennel/ Mats Björn.
Kritik: 55 cm. Vackert välskuret feminint
huvud. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra
förbröst och bröstdjup, benstomme, ben och
tassar. Rör sig m vägvinnande, flytande bra
rörelser. BIR Grattis. Mentalitet u a.
E Jkl 2 Jkk CK 4 Btkl R-Cert
RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007
(Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE
JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000)
Äg Ove Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt
Lindell. Kritik: 56 cm. Vackert feminint
välskuret huvud m mörka vackra ögon. Mkt
bra hals, rygg, kors förbröst och bröstdjup.
Välvinklad runt om. Mkt bra benstomme,
ben och tassar. Rör sig m parallella, flytande,
vägvinnande steg. Mentalitet u a.
E Jkl 3 Jkk CK
THURDREVET DOLLY S14864/2006
(SE JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH SE
UCH NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99)
Äg Stefan Bjelv, Deje. Kritik: 52 cm. Vackert
välskuret feminint huvud med kloka, mörka
ögon. Mkt bra hals, rygg, acceptabelt kors, vill
ha en längre och sluttande, utm bröstkorg och
bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar.
Rör sig m flytande bra rörelser. Mentalitet u a.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 3 Btkl
RR TVÄRTEGENS ADA S44972/2005 (RR
NORD JCH Traj S27967/2002 -- RR SE JCH
SE UCH Harkullhöjdens Gessy S32837/99)
Äg Jon Maalsnes, Väse. Uppf Ronny Lind,
Tvärtegens kennel. Kritik: 53 cm. Vackert
välskuret feminint huvud, lugn och harmonisk
tik. Mkt bra rygg, hals och kors. Utm förbröst
och bröstdjup. Utm benstomme, ben och
tassar. Rör sig m flytande, vägvinnande bra
steg. Mentalitet u a.
Hygenstövare
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
TOSSTJÖNNA'S KLINGA S63429/2009
(Peik N02087/06 -- NO UCH Arja
N24515/05) Äg Freddy Kjellström, Gräsmark,
Uppf Olaf Ressem, Kritik: 56 cm. Välskuret
feminint huvud, med välplacerade öron.
Mkt bra hals, rygg. Ett acceptabelt kors. Ngt
tunt förbröst och bröstdjup. Karakteristiskt
uppdragen buklinje. Välvinklad runt om,
passande bra benstomme. Bra ben och tassar.
Rör sig med flytande, vägvinnande rörelser,
dock en aning hastrångt bak och aning mjuk
rygg. Mentalitet u a.
Schillerstövare
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR
ANJA SE43781/2010 (Svenne S44105/99
-- Axi S32529/2006) Äg Johnny Persson,
Lindesberg. Uppf Johan Henriksson. Kritik:
52 cm. Feminint välskuret huvud, med
välplacerade kantiga öron. Mörka vackra
harmoniska ögon. Bra hals, rygg. Acceptabelt
kors, skulle ha det lite längre. Välutvecklat
förbröst och bröstdjup. Välvinklad, passande
bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig
med vägvinnande bra steg, parallella rörelser.
Välvisad BIR - Grattis. Mentalitet u a.
Värmlands Stövarklubb
Tikar Öppen klass
G Ökl
MYRHAGENS SPELA S32820/2008 (J RR
Clinton S37038/99 -- J RR Rävhundens Anja
S36876/2000) Äg Sven Eriksson. Kritik: 53
cm. Feminint huvud med en icke parallell hjässa
och noslinje. Mörka vackra ögon. Välplacerade
öron, mkt bra hals, rygg och kors. Aning tunt
förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om,
aning tunn benstomme. Bra ben och tassar.
Rör sig aning orent fram. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007 (J
Broängsbäckens Rocky S32058/2003 -Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Christer
Boije, Väse. Uppf Ingmar Larsson, Börsgårds
kennel. Kritik: 56 cm. Feminint huvud,
m ngt långt nosparti. Mörka vackra ögon.
Lugn och harmonisk. Bra hals. Acceptabel
rygg, acceptabelt kors. Mkt bra förbröst och
bröstdjup. Välvinklad runt om, passande bra
benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med
vägvinnande flytande rörelser. Trång bak. Ngt
sluttande kors. Mentalitet u a.
405
Smålandstövare
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
TRYGGFORSENS DISA S39386/2009 (J
RR Sandrevets Jack S21410/2004 -- J RR
Stella S19455/2002) Äg Erik o Yngve Åsberg,
Segmon. Uppf Urban Trygg. Kritik: 46 cm.
Välskuret feminint vackert huvud, riktigt bra
välplacerade öron. Bra hals, rygg och kors.
Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra
stötdämpare runt om, mkt bra vinklar, kunde
ha ngt grövre benstomme, bra ben och tassar.
Rör sig med vägvinnande, flytande steg. Kunde
vara ngt mera rektangulär. Stubbsvans. BIR
Grattis. Mentalitet u a.
G Ökl
MIMMI S57111/2007 (NO JCH NO UCH
SE UCH Limedsforsens Falco S39182/98
-- J Myra S27521/2000) Äg Johan Hammar,
Filipstad. Uppf Ägaren. Kritik: 50 cm. Ett
huvud som kunde vinna på en tydligare
könsprägling. Ngt långt nosparti, välplacerade
öron. Bra hals. Ngt lång rygg. Ett bra kors. Mkt
bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt
om, passande bra benstomme, bra ben och
tassar. Rör sig med vägvinnande steg. Är dock
ngt för rektangulär och har en i mitt tycke en
ngt för stor vit fläck i bringan, skulle ha vunnit
på att ha en tydligare könsprägel. Lång svans.
Mentalitet u a.
406
Örebro läns Stövarklubb
SJCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004) Äg
Sven Persson Sunne. Uppf Mikael Karjalainen.
Kritik: 55 cm. Vackert feminint tikhuvud, störs
ngt av ljusa ögon, bra hals, rygg o kors, utm
bröstkorg, välvinklad runt om, bra benstomme
o tassar, vägvinnande fina rörelser, aningen sotig
i sina färger, välvisad. Mentalitet ua.
Utställning Ånnaboda
Datum 2011-05-29
Domare Göran Johansson
Finsk stövare
Hanar Bruks/Jaktklass
Very good
KALLÅDALENS HUGO S43854/2009
(SJCH RR Ringkallens Guje S33259/2000 -SJUCH RR Kallådalens Saari S26067/2002)
Äg Henrik Berg Karlskoga. Uppf Sigurd
Persson. Kritik: 55 cm Hanhuvud, som kunde
vara ngt fylligare, framför allt underkäken, bra
mörka ögon, välansatta öron, bra hals, rygg o
kors, bra bröstkorg, öppen i sina vinklar fram,
bra bak, bra benstomme o tassar, vägvinnande
fina rörelser, aningen tåtrångt bak, ngt sotiga
baklår i övrigt bra päls. Mentalitet ua.
Tikar Unghundsklass
ÅKERBÄRETS
CLARA
S43010/2009
(Åkerbärets Nera S36080/2006 -- Åkerbärets
Vira S18659/2005) Äg Per Larsson Ervalla.
Uppf Roy Rönnbäck/Marita Öquist. Kritik:
54 cm. Mkt vackert feminint huvud, mörka
vänliga ögon, bra hals, rygg o kors, ngt kort
bröstkorg men djup, ngt uppdragen buklinje,
välvinklad runt om, bra rörelser, ngt blyg hund
vill ej visa upp sig fullt ut bra päls o färg.
Tikar Bruks/Jaktklass
Excellent 1Jkk Ck 1Btkl CERT BIR
BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008
(FIJCH Ajolumen Raju FIN41011/05
--
Sufficient
RR HELDESTORPS CAJSA S51507/2007
(SJCH SUCH Ebbarps Edvin S44810/2003
-- RR SJCH Heldestorps Bella S48935/2000)
Äg Per Ekström Hjo. Uppf Ägaren. Kritik: 49
cm. Mkt vackert välsksuret huvud, mörka
bra ögon, mkt eftergiven i sin rygg, utm kors,
välutv bröstkorg, ordinärt vinkl runt om, bra
benstomme, står och rör sig med utåtvridna
armbågar, bra päls o färg.
Very good
ISMANS BINA S43526/2008 (RR SUCH
SJCH Nabbsundets Rali S24700/99 -- RR
SJCH Kroonmäen Laiko S22813/2004) Äg
Jan-Erik Karlsson Hallsberg. Uppf Christer
Henningson o Anna Henningsson. Kritik: 55
cm. Vackert välskuret tikhuvud, kunde vara
aningen fylligare i underkäken, bra hals rygg
o kors, bra bröstkorg, aningen öppen i sina
vinklar fram o bak, bra benstomme o tassar,
vägvinnande fina rörelser, bra päls o färg.
Mentalitet ua.
Schillerstövare
G Jkl
BOSS S27462/2006 (RR SE UCH SE JCH
Kjölsjöns Rambo S23427/98 -- J RR Höjdfallets
Cia S30632/2001) Äg Nicklas Gunnarsson
Örebro. Uppf Morgan Johansson. Kritik: 56
cm. Maskulint välskuret hanhuvud, bra mörka
ögon, väl ansatta öron med bra längd, bra hals,
rygg o kors, ej tillräckligt utvecklad bröstkorg,
kunde vara djupare o längre, öppna fina vinklar
fram o bak, bra benstomme, bra tassar, rör sig
bra, bra päls o färg. Mentalitet ua.
Örebro läns Stövarklubb
Foxhound
Hanar Öppen klass
Excellent 1Ökk Ck 1Bhkl BIR
HALABALAN BLACK STORM S23033/
2009 (Kettumiehen Bullet FINER42928/05
-- Frendships Ms E-Mail FINER10443/09)
Äg Ingemar Gustavsson o Daniel Ingehult
Askersund. Uppf Jarkko Ampiala. Kritik: 63
cm. Kraftigt maskulint huvud, mörka bra
ögon, välansatta öron, bra hals, rygg, kors,
bra bröstkorg, aningen öppen i sina vinklar,
kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig
bra, vägvinnande bra steg, bra päls o färg.
Mentalitet ua.
Hamiltonstövare
Hanar Unghundsklass
Very good
LEX AKKE S49300/2009 (SJCH Finntjärnans
Sebb S41649/2003 -- SJCH NJCH RR Fina
S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson Västerås.
Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 57 cm. Vackert
välskuret hanhuvud, bra proportioner, mörka
ögon, bra öron, utm överlinje, bra bröstkorg,
aningen uppbruten buklinje, aningen öppen
i vinklar fram, bra bak, utm benstomme, bra
tassar, rör sig vägvinnande, bra päls o färg.
Mentalitet ua.
Hanar Öppen klass
Excellent 1Ökk
JÄRVSJÖBOS BOY S26598/2009 (King
S28566/2003 -- Magda S31859/2002) Äg
Jörgen Sandqvist Karlskoga. Uppf Germund o
Britt-Inger Freimuth. Kritik: 60 cm. Kraftigt
maskulint hanhuvud, bra proportioner, mörka
bra öron, bra hals rygg o kors, bra bröstkorg,
aningen öppen i sina vinklar fram, bra bak, bra
benstomme o tassar, rör sig aningen underställt
bak, behöver ringtränas, bra päls o färg.
Mentalitet ua.
407
Very good
HARKULLHÖJDENS KATJA S43286/2009
(King S28566/2003 -- Harkullhöjdens
Ida S41559/2004) Äg Hannu Rahkonen
Finnerödja. Uppf Raoul Nilsson. Kritik: 55 cm.
Vackert feminint huvud, kunde ha fylligare
underkäke, bra hals, rygg o kors, aningen kort
bröstkorg men tillr djup, aningen öppen i sina
vinklar fram o bak, bra benstomme o tassar,
vägvinnande rörelser, välvisad, bra päls o färg.
Mentalitet ua.
HARKULLHÖJDENS KAJSA S43288/2009
(King S28566/03 -- Harkullhöjdens Ida
S41559/04) Äg Leif Löfgren Granbergsdal.
Uppf Raoul Nilsson. Kritik: 55 cm. Vackert
välskuret tikhuvud, bra proportioner, mörka
ögon, bra hals, rygg o kors, aningen kort
bröstkorg, tillr djup, välvinklad runt om, bra
benstomme o tassar, oroliga rörelser, behöver
ringtränas, bra päls o färg. Mentalitet ua.
Tikar Bruks/Jaktklass
Excellent 2Jkk Ck 2Btkl CERT
HÄNSJÖNS
HANNIE
S47489/2009
(NJCH NUCH SUCH Brattåsbäckens Boss
S30323/2003 -- NORDJCH NORDUCH RR
Hänsjöns Bizzie S48225/2006) Äg Mats Björn
Torsby. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Feminint
vackert, välskuret tikhuvud, bra proportioner,
mörka vänliga ögon, välansatta öron, bra
hals, rygg o kors, välutvecklad bröstkorg med
förbröst, välvinkld runt om, bra benstomme
o tassar, vägvinnande fina rörelser, bra päls o
färg. Mentalitet ua.
Excellent 3Jkk Ck 3Btkl
NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007
(RR SJCH INTUCH NJCH NORDUCH
Spärns Storm S59214/2001 -- RR SJCH
SUCH NJCH Bellåsens Tora S34418/2004)
Äg Jan-Erik Eriksson Molkom. Uppf Ägaren.
Kritik: 55 cm. Mkt vackert feminint tikhuvud,
bra proportionr, mörka bra ögon, bra öron,
bra hals rygg o kors, välutvecklad bröstkorg,
ordinärt vinklad runt om, utm benstomme,
408
Örebro läns Stövarklubb
bra tassar, vägvinnande fina rörelser, bra päls o
färg. Mentalitet ua.
Excellent 1Jkk Ck 1Btkl BIR
DOSTARPS KLIA S49568/2008 (RR SJCH
SUCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR
SJCH SUCH Dostarps Ebba S46549/99) Äg
Göran Fasten Insjön. Uppf Bertil Karlsson.
Kritik: 54 cm. Vack välskuret tikhuvud. Bra
proportioner. Mörka vänliga ögon. Bra hals,
rygg o kors. Välutvecklad bröstkorg. Bra
vinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Bra
tassar, vägvinnande fina rörelser. Bra päls,
aningen mera vitt vore önskvärt. Väluppvisad.
Mentalitet ua.
Excellent 4Jkk Ck 4Btkl R-CERT
RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero
S37363/2003 -- RR SJCH SUCH Hjälmsereds
Wilma S51239/2002) Äg P-O Magnusson
Österbymo. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret
tikhuvud, mörka bra ögon, hals, rygg o kors,
välvinklad runt om, bra ben o tassar, rör sig med
vägvinnande fina steg, väluppvisad, aningen
överslag av det bruna i manteln, befinner sig i
pälsbyte. Mentalitet ua.
Luzernerstövare
Tikar Juniorklass
Very good
KLACKEBOS PELA SE48438/2010 (Rex
N05965/05 -- Klackebos Mexi S54174) Äg
Anette Sundin Örebro. Uppf Hans Körberg.
Kritik: 54 cm. Vackert tikhuvud, bra längd
kunde vara fylligare i sin underkäke, mörka bra
ögon, välansatta öron med bra längd, bra hals
o rygg, aning brant kors, tillräckl utvecklad
bröstkorg, ordinärt vinklad runt om, bra
benstomme o tassar, utm rörelser, bra päls o
färg. Mentalitet ua.
Smålandstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
Excellent 1Jkk Ck 1Bhkl Cert BIR
SAMSON S29041/2008 (J RR Tranans
Bolle S45095/2003 -- J Baksjöåsens Saima
S37398/2004) Äg Rune Abrahamsson Ludvika.
Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 48 cm. Vackert
välskuret hanhuvud, kunde vara ngt fylligare
i sin underkäke, mörka ögon, välansatta öron,
bra hals, rygg, kors, välutvecklad bröstkorg,
välvinklad runt om, utm benstomme, bra
tassar, rör sig med vägvinnande steg, välvisad,
bra päls o färg, lång svans. Mentalitet ua.
Schiller Rasvård
Excellent 1Jkk Ck 1Btkl BIR
SANDTORPETS STEJA AS46541/2006 (J
RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR
SUCH SJCH FIUCH NUCH Sandtorpets
Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell o Jan
Karlsson Kristinehamn. Uppf Ägaren. Kritik: 54
cm. Feminint vackert välskuret tikhuvud, mörka
vänliga ögon, bra hals, aning halsskinn, bra rygg
o kors, välutvecklad bröstkorg med förbröst,
välvinklad runt om, bra benstomme, bra tassar,
vägvinnande fina rörelse, visas i aningen högt
hull, bra päls o färg. Mentalitet ua.
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
409
öron. Korr hals. Bra rygg. Ngt öppna vinklar.
Tillr bröstkorg. Passande benstomme. Utm päls.
Rör sig med ngt bundna rörelser. Mentalitet ua.
Utställning Heby
Datum 2011-03-19
Domare Lars Widén
Finsk stövare
MOKÄLLANS PORTOS S43601/2007
(SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas
S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans
Tiindra S12929/99) Äg Magnus Belin. Uppf
Per-Anders Karlsson. Kritik: 57 cm. Huvud
där mer könsprägel önskas. Korr hals. I
stående en mkt eftergivande rygg. Brant kors.
Utm bröstkorg. Öppna vinklar. Passande
benstomme. Bra tassar, päls och färg. Rör sig
ok. Mentalitet u a.
Hanar Unghundsklass
D Ukl
EDSVALLENS RAGNAR S47185/2009 (SE
JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- J RR
Ovanbergets Ronja S18619/2003) Äg Lars-Ola
Karlén. Uppf Rune Ahlström. Kritik: 63 cm.
Maskulint huvud. Utm hals. Stark rygg. Ngt
brant kors. Knappt vinklad. Tillr bröstkorg.
Utm benstomme. Slutna tassar. Bra päls. Vackra
färger. Rör sig med ngt tillknäppna rörelser och
hög svans. Pris pga storlek. Mentalitet u a.
S Ökl
BOSSMÅLAS
GOSSI
S63336/2007
(RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse
S59041/2002 -- RR SE JCH Nolhottens
Bonita S43850/2001) Äg Paavo Luomanen.
Uppf Kennet Andersson. Kritik: 59 cm. Ngt
brett huvud med ngt tunn u-käke. Bra ö-linje.
Ngt brant kors. Bröstbenet kunde vara längre.
Framskjuten skuldra. Ord vinklad. Korr
rörelser. Ok benstomme. Utm tassar. Bra päls.
Pannmask, övrig bra färg. Trivs inte med utst
situationen.
V Ukl
HÄRVSTA BINGO S41003/2009 (J WahlBos Seit S23791/2007 -- RR SE JCH
Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg BengtGösta Eriksson. Uppf Kenneth Carlberg.
Kritik: 58 cm. Huvud med lite kind. U-käken
kunde vara mer utmärkande. Mkt bra ö-linje.
Bra kors. För åldern bra bröstkorg. Välvinklad.
Utm benstomme. Lite fräknig. Bra päls. Lite
pannmask. Bra rörelser. Mentalitet u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 (SE JCH
SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002
-- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99)
Äg Christer Göransson. Uppf Per-Anders
Karlsson. Kritik: 59 cm. Huvud som önskas
mer utfyllt. Bra hals och ö-linje. Bra kors och
bröstkorg. Ord vinklad. Rör sig bra. Passande
benstomme. Bra päls och färg. Mentalitet u a.
Hanar Öppen klass
G Ökl
ROSMYRENS KING S31980/2009 (RR SE
JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002
-- RR SE JCH Rosmyrens Tessy S38176/2004)
Äg Bengt Larsson. Uppf Lennart Andersson.
Kritik: 61 cm. Maskulint huvud. Utm ans
S Jkl
RR BONDVIKENS BEPPE S34300/2006
(J Åivets Raju S26646/2003 -- Tranlandets
Jenna S33929/2004) Äg Mats Jansson. Uppf
Robert Sandberg. Kritik: 56 cm. Huvud där
mer könsprägel önskas. Nospartiet önskas
grövre. Korr hals. Tillr lång rygg. Brant kors.
410
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
Bra bröstkorg. Ord vinklad. Ej helt ren i sina
färger. Ej tillfreds med situationen.
V Jkl
KILBACKENS RAJU-JYSKY S36507/2006
(FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta
FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH
Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg KarlGunnar Widegren. Uppf Erkki Ylinen. Kritik:
61 cm. Maskulint huvud. Snygg ö-linje. Ngt
brant kors. Utm bröstkorg. Välvinklad. Bra färg
och päls. Hunden är stor men proportionerlig.
Bra rörelser. Mentalitet u a.
Tikar Valpklass
1 Valpkl HP
BROMYRANS BIANCA SE54658/2010 (FI
JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010
-- RR SE JCH Bromyrans Sappy S41640/2003)
Äg Anders Eriksson. Uppf Densamma. Kritik:
7 mån gammal tikvalp. Feminint huvud. Mer
ögonbrynsb önskas. Korr ö-linje. Bra rygg och
kors. Välvinklad. För åldern bra bröstkorg. Rör
sig trevligt. Bra päls. Mentalitet u a.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 3 Btkl
MUSKA SE31115/2010 (J RR Kilbackens
Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Stövas Ami
S47722/2005) Äg Håkan Engberg. Uppf
Lars-Erik Allansson. Kritik: 54 cm. Mkt bra
proportioner. Könspräglat huvud. Utm öron.
Snygg ö-linje. Brant kors. Bröstkorg under utv.
Välvinklad. Utm rörelser. Bra päls och färg.
Mentalitet u a.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 2 Btkl
HÄRVSTA BUSA S41009/2009 (J Wahl-Bos
Seit S23791/2007 -- RR SE JCH Rosmyrens
Tina S38177/2004) Äg Bo Öster. Uppf
Kenneth Carlberg. Kritik: 55 cm. Bra huvud.
Mer markerade ögonbrynsb önskas. Bra ö-linje.
Tillr bröstkorg. Utm benstomme. Bra tassar,
päls och färg. Rör sig bra. Mentalitet u a.
E Ukl 2 Ukk
FLATMARKENS ZINNA S29361/2009 (J
RR Djupsundsuddens Keno S18408/2005 -SE JCH RR Flatmarkens Lejja S46739/2003)
Äg Jan Hellman. Uppf Peder Rönnberg.
Kritik: 56 cm. Mkt könspräglat huvud. Mkt
bra ö-linje och u-linje. Välans skuldra. Fallande
kors. Tillr bröstkorg. Passande benstomme. Bra
tassar. Bra rörelser. Mentalitet u a.
V Ukl
HÄRVSTA BODIL S41005/2009 (J Wahl-Bos
Seit S23791/2007 -- RR SE JCH Rosmyrens
Tina S38177/2004) Äg Fred Lindgren
Mattsson. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 57
cm. Vackert uttrycksfullt huvud. Bra hals och
ö-linje. Rak i framst. Ord vinklad bak. Rör sig
bra. Bra päls och färg. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
V Ökl
HÄRVSTA AINA S58019/2008 (RR SE JCH
NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004)
Äg Bo Ivarsson. Uppf Kenneth Carlberg.
Kritik: 57 cm. Lite luftig. Tikbetonat huvud.
Lite halsskinn. Snygg ö-linje. Korr vinklad.
Bröstkorg under utv. Benstommen kunde
vara ngt kraftigare. Bra päls, färg och steg.
Mentalitet u a.
HÄRVSTA ASSI S58021/2008 (RR SE JCH
NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004)
Äg Anders Eriksson. Uppf Keneth Carlberg.
Kritik: 55 cm. Utm proportioner. Vackert
huvud. Bra ö-linje. Bröstkorg under utv. Korr
vinklad. Bra päls. Ännu ej helt utfärgad. Bra
steg. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-2
HÄRVSTA FANNY S52911/2006 (J
Rosmyrens Timo S38179/2004 -- J RR
Honkapuron Tuuli S37389/2004) Äg Lars
Berglund. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 55
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
cm. Utm könspräglat huvud. Snygg ö-linje.
Bra kors. Tillr vinklad. Lite vid i sin front. Utm
färg och päls. Mkt bra rörelser. Mentalitet u a.
V Jkl
RR HÄRVSTA AJJA S58018/2008 (RR SE
JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002
-- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004)
Äg Kenneth Carlberg. Uppf Densamma.
Kritik: 57 cm. Luftig tik. Könspräglat huvud.
Hög halsans. Svankar lite i stående. Ngt brant
kors. Öppna vinklar. Bra färg och päls. Trevliga
rörelser. Mentalitet u a.
Tikar Uppfödarklass
E Upp l HP
ROSMYRENS TINA Äg Kenneth Carlberg
Tävlar med: Härvsta Busa, Härvsta Bodil,
Härvsta Fanny, Härvsta Assi Kritik: En grupp
bestående av 2 st excellent och 2 st very good i 3
kombinationer. Könspräglade hundar med bra
huvuden. Välvinklade och välgående hundar.
Hamiltonstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson.
Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 58 cm med
mkt bra proportioner. Bra huvud. Tillr hals.
Stark rygg. Bra kors. Ngt framskjuten skuldra.
Utm bröstkorg som kunde vara ngt längre. Ord
vinklad bak, ngt öppen fram. Trevliga rörelser.
Bra päls och färg. Mentalitet u a.
E Ukl CK 1 Bhkl BIM
NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Per Sjölin.
Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 58 cm med
utm proportioner. Maskulint huvud. Bra öron.
Välutfyllt nosparti. Ngt öppna ögon. Stark
ö-linje. Bra kors och bröstkorg. Välvinklad.
411
Bra benstomme. Utm tassar. Trevliga rörelser.
Utm päls och färg. Mentalitet u a.
Tikar Juniorklass
V Junkl
BUVAKULLENS VALSA SE15439/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Daniel Falk. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 55
cm. Feminint huvud med korr utryck. U-käke
önskas mer utfylld. Bra hals. Stark rygg. Ngt
brant kors. Bröstkorg under utv. Korr skuldra.
Ord vinklad. Benstomme under utv. Tassarna
önskas mer slutna. Rör sig ok. Bra päls. Vacker
färg. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
G Ökl
RR HAGETS PILLA S37073/2008 (SE JCH
Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE JCH SE
UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Kjell
Eriksson. Uppf Kalle Engvall. Kritik: 52 cm.
Huvud där runda ögon stör uttrycket. Bra hals.
Korr ö-linje. Ngt öppna vinklar. Bröstkorgen
kunde vara kraftigare i sin nedre del. Passande
benstomme. Bra päls. Kunde ta ut steget bättre.
Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/
2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans
Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg KarlGöran Lindgren. Uppf Magnus Jönsson. Kritik:
55 cm. Könspräglat huvud där nospartiet
kunde vara mer utfyllt och kraftigare. Utm
ö-linje. Bra kors. Tillr bröstkorg. Välvinklad.
Bra benstomme och tassar. Bra hårlag. Vacker
färg. Välgående. Mentalitet u a.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
DOSTARPS KLIA S49568/2008 (RR SE JCH
SE UCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR
SE JCH SE UCH Dostarps Ebba S46549/99)
412
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
Äg Göran Fastén. Uppf Bertil Karlsson. Kritik:
54 cm. Mkt vackert huvud med bra utryck.
Tillr ö-linje. Utm bröstkorg. Välvinklad. Bra
benstomme. Väl slutna tassar. Utm päls. Kunde
ha mer vitt. Mentalitet u a.
V Jkl
RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/2005
(J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR
Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke
Bäckman. Uppf Susanne Eriksson. Kritik: 54
cm. Huvud med könsprägel. Lite runda ögon.
Lite mer stop önskas. Bra ö-linje och kors. Rak i
sitt framställ. Passande benstomme. Ej utfärgad
på bog och lår. Rör sig bra. Mentalitet u a.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-1
RR HAGETS TUVA S36978/2006 (SE
V-04 RR NORD UCH NORD JCH INT
UCH Harlyckans Fix S20270/98 -- RR SE
JCH Barksjöns Arja S32664/2000) Äg Örjan
o Mårten Strömberg. Uppf Kalle Engvall.
Kritik: 53 cm med utm proportioner. Vackert
feminint huvud där nospartiet kunde vara en
tanke längre. Utm ö-linje. Bra kors. Välvinklad.
Utm bröstkorg. Mkt bra benstomme. Bra päls.
Vacker färg. Utm rörelser. Mentalitet u a.
Schillerstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
RR KLOTROLLES VIXIE S38535/2006 (RR
SE UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95
-- J RR Klotrolles Raja S57596/2002) Äg Hans
Sterner. Uppf Roland Andersson. Kritik: 52 cm
med ganska bra proportioner. Feminint huvud
där u-käken kunde vara lite längre. Korr öron.
Bra hals. Korr rygg. Ngt brant kors. Tillr djup
bröstkorg. Bra u-linje. För rasen ord vinklad.
Ngt trippande rörelser. Ngt tunn benstomme.
Bra päls och färg. Mentalitet u a.
V Jkl
TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Gustav
Andersson. Uppf Klas Törmark. Kritik: 53 cm
med bra proportioner. Huvud där mer stop
önskas. Ngt stora och långt bak ansatta öron.
Stark hals och rygg. Bra kors. Tillr bröstkorg.
Ngt framskjuten skuldra. Benstommen önskas
kraftigare. Utm päls. Färg ok. Mentalitet u a.
Utställning Sätra Brunn
Datum 2011-07-02
Domare Eva Jönsson
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
RENHOLMENS HISKI SE42646/2010 (FI
JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH
FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007)
Äg Mats o Lillemor Jonsson. Uppf Lennart
Johansson. Kritik: 59 cm. Kraftigt maskulint
huvud. Bra proportioner. Öronfläckar. Tillr
mark nackknöl. Bra öron. Korr bett. Bra hals.
Välutv bröst för sin ålder. Välvinklad. Rör sig m
utm steg. Bra ben och tassar. Mentalitet u a.
Hanar Öppen klass
S Ökl
BELGER DU NORD IGOR S31273/2009
(FI JCH FI UCH Latukkaakorven Leevi
FIN31369/05 -- RR NORD JCH SE UCH
SE V-08 Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003)
Äg Ulla Dahlin. Uppf Eva Ohlsson o Trond
Johannessen. Kritik: 61 cm. En hane på den
större sidan. Huvud med bra proportioner.
Uttrycket störs av pannmask. Bra hals.
Tunt bröst. Rak i sitt knä och i sin skuldra.
Övertecknad svart. Rör sig med kort steg.
Mentalitet u a.
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 (SE JCH
SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002
-- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99)
Äg Christer Göransson. Uppf Per-Anders
Karlsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud. Bra
proportioner. Väl mark nackknöl. Lite längre
öron önskas. Korr bett. Bra hals. Utm bröst. Bra
rygg och kors. Normalt vinklad. Rör sig med
utm steg. Bra päls och färg. Mentalitet u a.
Tikar Juniorklass
V Junkl
ROSMYRENS ELLA SE38504/2010 (SE
JCH NO JCH Bruselia's Keimo S57799/2004
-- RR SE JCH Rosmyrens Tessy S38176/2004)
Äg Lars Cederborg. Uppf Lennart Andersson.
Kritik: 56 cm. Feminint huvud. Bra
proportionre. Ännu lite öronfläckar. Mark
nackknöl. Mkt bra öron och längd. Bra hals.
Behöver utv mer i sitt bröst. Välvinkl bak. För
dagen lite överbyggd vilket gör lite underställda
rörelser. Lite sotig på lår. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
V Ökl
HÄRVSTA BODIL S41005/2009 (J WahlBos Seit S23791/2007 -- RR SE JCH
Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Fred
Lindgren Mattsson. Uppf Kenneth Carlberg.
Kritik: 57 cm. Feminint välskuret huvud. Bra
proportioner och uttryck. Välmark nackknöl.
Vackra ögon. Välplac välburna öron. Bra hals,
rygg och kors. Tillr bröst. Ord vinklad. Lite
öppna vinklar fram. Rör sig med bra steg.
Behöver mer självförtroende. Mentalitet u a.
Hamiltonstövare
G Ökl
HÄNSJÖNS HALDO S47494/2009 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss
S30323/2003 -- RR NORD JCH NORD
UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Elve
Gunnarsson. Uppf Mats Björn. Kritik: 61
413
cm. Maskulint huvud. Bra ögon. Välformade
öron, öronfläckar. Bra hals. Lite tunn grund
bröstkorg. Bra rygg. Kunde vara bättre vinklad
runt om. Rör sig med bra steg men med lösa
armbågar. Bra päls och färg. Mentalitet u a.
V Ökl
LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO
JCH Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof
Eriksson. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 58
cm. Maskulint huvud. Bra proportioner och
uttryck. Välans välburna öron. Bra hals. Tillr
bröst. Ord vinklad bak, lite öppen fram. Rör
sig med utm steg. Lite pipig i ringen. Bra päls.
Mkt vackra färger. Mentalitet u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR BONSO S49158/2007 (J Måndagsfallets
Tarras S44319/2002
-RR SE JCH
Harlyckans Cittra S17952/2001) Äg Hans
Brodin. Uppf Johan Pettersson. Kritik: 58
cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra ögon.
Lite slappa mungipor samt lite kind. Bra hals.
Välutv rejäl bröstkorg. Stark rygg. Välvinklad
bak, lite öppen fram. Lite mjuka mellanhänder
i övrigt bra rörelser. Mentalitet u a.
Hanar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIM
TOPSYGÅRDENS PILO S22106/99 (SE
JCH Tito S31119/91 -- SE JCH RR SE UCH
Svartuddens Pia S46568/95) Äg Lars-Inge
Persson. Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 58 cm.
12,5 år gammal champ hane som verkligen
bär sin ålder med heder. Hund med utm
proportioner som börjat gråna. Utm kroppad.
Rör sig med kraftfullt steg. Bra päls och färg.
Mkt vacker helhet. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/
2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J
RR Mandylike's Samantha S43653/97)
414
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
Äg Åke Bäckman. Uppf Susanne Eriksson.
Kritik: 54 cm. Feminint vackert huvud. Utm
proportioner. Vackert uttryck. Välform och
välans öron. Korr bett. Välformad bröstkorg.
Bra rygg och kors. Normalt vinklad. Bra ben
och tassar. Bra päls och färg. Champ i dag.
Mentalitet u a.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
RR NYÅKERS GINA S48037/2004 (SE JCH
Spärns Träff S31251/97 -- J RR Holtmyrens
Flamma S34001/98) Äg Nils Hernvall. Uppf
Mats Hjelmstedt. Kritik: 53 cm. Feminint
vackert huvud. Bra proportioner och uttryck.
Utm hals. Välans öron. Aning ljusa ögon. Korr
bett. Stark Rygg. Bra kors. Normalt vinklad.
Passande benstomme. Rör sig med utm steg.
Mentalitet u a.
E Jkl 3 Jkk
RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/
2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans
Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg
Karl-Göran Lindgren. Uppf Magnus Jönsson.
Kritik: 54 cm. Vackert feminint huvud. Bra
proportioner. Vackert milt uttryck. Välans
och välburna öron. Bra hals, rygg och kors.
Välvinklad bak, lite öppen fram. Rör sig med
ett utm steg. Bra ben och tassar. Vacker päls
och färg. Mentalitet u a.
V Jkl
HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO
UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss
S30323/2003 -- RR NORD JCH NORD
UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats
Björn. Uppf Densamma. Kritik: 52,5 cm.
Huvud med bra proportioner. Bra ögon. Lite
långa öron. Bra hals. Tillr bröst. Ord vinklad.
Rör sig med rätt bra steg. Välburen svans. Bra
ben och tassar. Mentalitet u a.
Tikar Championklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR
RR
NÄMNDEMANSBO
RONJA
S22445/2005 (NO UCH NO JCH Caro
N13792/98 -- RR NORD JCH SE UCH
Raja S22643/2000) Äg Per-Olov o Marie
Grundström. Uppf Densamma. Kritik: 54 cm.
Härligt ihopkommen tik. Utm proportioner
både i huvud och kropp. Härligt uttryck.
Vacker hals. Utm bröst. Bra ben och tassar.
Rör sig med ett lätt vägvinnande steg med
kraft i. Vacker päls och färg. Välpresenterad!
Mentalitet u a.
Schillerstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
RR IDOR S46927/2006 (RR SE JCH SE
UCH Gyltbos Kruze S32645/2002 -- J RR
Käbbaskogens Jill S23131/2003) Äg Hans
Johansson. Uppf Andreas Kurrti. Kritik: 53
cm. Maskulint huvud. Bra proportioner och
storlek. Bra ögon och öron. Kunde ha mer
kilform i huvudet. Bra bröst. Utm benstomme.
Bra rygg och kors. Rör sig med ett bra steg.
Välburen svans. Trevlig helhet. Champ i dag.
Mentalitet u a.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR INDRA S46925/2006 (RR SE JCH SE
UCH Gyltbos Kruze S32645/2002 -- J RR
Käbbaskogens Jill S23131/2003) Äg Hans
o Kristina Johansson. Uppf Andreas Kurrti.
Kritik: 53 cm. Feminint huvud med bra ögon
och öron. Korr bett. Vacker hals. Bra rygg. Tillr
bröst. Normalt vinklad bak, lite öppen fram.
Tillr benstomme för sin storlek. Rör sig med
utm steg och välburen svans. Mentalitet u a.
V Jkl
TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Gustav
Andersson. Uppf Klas Törmark. Kritik: 53 cm.
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
Huvud med bra proportioner. Välform ögon.
Lite tjocka luftiga öron. Bra hals. Ej helt stram
i sin rygglinje. Goda vinklar bak, lite öppen
fram. Tillr benstomme för sin storlek. Vacker
päls och färg. Mentalitet u a.
Luzernerstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR BRISKEBYENS LOKA S60173/2005
(NO JCH Festus N23974/97 -- NO UCH
Tinka N11890/97) Äg Lars-Erik Tollbom.
Uppf John Smedbakken. Kritik: 50 cm. Väl
ihopkommen tik av bra storlek. Välskuret
huvud. Bra proportioner och uttryck. Bra mark
nackknöl. Bra öron. Välformat bröst. Vacker
färg och päls. Fina tantecken. Bra ben och tassar.
Vacker helhet. Välvisad! Mentalitet u a.
V Jkl
AXEMMY'S ZAGA S43534/2008 (J RR
Errolf S59703/2004 -- RR SE JCH SE UCH
NO UCH Axemmy's Vilma S38937/2002)
Äg Magnus Holmberg. Uppf Lars-Ove Fritz.
Kritik: 52 cm. Huvud med bra proportioner.
Kunde vara mer utfylld i nosparti och ha starkare
u-käke. Vackra mjuka öron med bra längd. Bra
hals. Tillr bröst. Kunde ha lite mer benstomme.
Kunde ta ut steget bättre bak samt lite hög svans.
Bra päls och färg. Mentalitet u a.
Smålandstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
SAMSON S29041/2008 (RR SE JCH Tranans
Bolle S45095/2003 -- J Baksjöåsens Saima
S37398/2004) Äg Rune Abrehamsson. Uppf
Henrik Hurtig. Kritik: 59 cm. Hane av bra
storlek. Maskulint huvud. Bra proportioner.
Välplac tantecken. Bra bröst, ben och tassar.
Rör sig med utm parallella rörelser. Utm päls
och färg. Champ i dag. Mentalitet u a.
415
Utställning Norrtälje
Datum 2011-08-06
Domare Göran Fastén
Finsk stövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-2
RR BONDVIKENS BEPPE S34300/2006
(J Åivets Raju S26646/2003 -- Tranlandets
Jenna S33929/2004) Äg Mats Jansson. Uppf
Robert Sandberg. Kritik: 57 cm. Rastypiskt
välsk huvud. Vackra ögon. Torr ädel hals. Utm
ö-linje. Välutv bröstkorg med bra förbröst.
Välvinklad på bra benstomme. Varma bruna
färger. Bra päls. Utm rörelser. Mentalitet u a.
V Jkl
MOKÄLLANS
VALLE
S43597/2007
(SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas
S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra
S12929/99) Äg Christer Göransson. Uppf PerAnders Karlsson. Kritik: 60 cm. Välskuret bra
finnhuvud med utpr nackknöl. Torr bra hals.
Bra ö-linje. Ngt brant kors. Bra bröstkorg.
Öppna vinklar. Bra benstomme. Bra färg och
hårlag. Mkt bra rörelser. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
G Ökl
KVISTÅSENS STOIJA S27964/2009 (RR
SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Olle
Muren. Uppf Hans Jensen. Kritik: 51 cm.
Könspr huvud med ngt fallande hjässa. Torr
hals. Bra rygg. Brant kors. Välutv bröstkorg.
Öppna vinklar. Ngt sotiga färger. Mkt bra
rörelser. Ej helt frimodig.
Hamiltonstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
TRÄSTABOS SNODDAS SE34006/2010
(Trästabos Opus S31779/2001 -- Torgnys Xtra
S28244/2004) Äg Ingvar Jacobsson. Uppf
Jacques Dominguez. Kritik: 57 cm. Maskulint
416
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
huvud där mer mark stop önskas. Ngt fattig
u-käke. Torr bra hals. Stark ö-linje. Ngt
brant kors. Kunde vara bättre vinklad. Klen
benstomme. Ej helt utv bröst. Bra färger. Rör
sig bra. Bra uppvisad! Menatlitet u a.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson.
Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 57 cm.
Välskuret vackert huvud. Bra öron. Torr lång
hals. Bra ö-linje. Utm bröst. Ord vinklad. Bra
benstomme. Ngt genomslag på nacke av brun
tanfärg. Bra päls. Ljusa tanfärger. Utm rörelser.
Bra uppvisad!
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR BIS-1
ABBE S27021/2007 (RR SE JCH SE UCH
Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- J Anja
S20424/2002) Äg Stig o Magdalena Hansson.
Uppf Densamma. Kritik: 58 cm. Välskuret
vackert huvud. Mörka fin ögon. Utm öron.
Torr vacker hals. Utm ö-linje och bröst. Bra
vinklar och benstomme. Varma vackra färger.
Utm rörelser. Väl uppvisad! Mentalitet u a.
E Jkl 2 Jkk
RR BONSO S49158/2007 (J Måndagsfallets
Tarras S44319/2002
-RR SE JCH
Harlyckans Cittra S17952/2001) Äg Hans
Brodin. Uppf Johan Pettersson. Kritik: 57
cm. Välskuret vackert huvud. Torr lång hals.
Utm ö-linje och u-linje. Ord vinklad. Bra
benstomme. Ngt sotiga färger. Bra päls. Utm
rörelser. Bra uppvisad! Mentalitet u a.
G Jkl
TRÄSTABOS HAMILTON S51451/2008
(Trästabos Oskar S31778/2001 -- Torgnys
Xtra S28244/2004) Äg Åke Jansson. Uppf
Jacgues Dominguez. Kritik: 59 cm. Huvud
med bulliga kinder. Kort nosparti. Torr bra
hals. Rör sig med uppbruten rygg. Ngt kort
bröstkorg. Önskas bättre vinklad. Ngt klen
bentomme. Bra päls och färg. Mkt stela
bakbensrörelser. Mentalitet u a.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 2 Btkl
TRÄSTABOS
SAMBA
SE34009/2010
(Trästabos Opus S31779/2001 -- Torgnys Xtra
S28244/2004) Äg Jacques Dominguez. Uppf
Densamma. Kritik: 53 cm. Välskuret vackert
huvud. Ljusa ögon. Torr bra hals. Stark ö-linje.
Bra bröst, vinklar och ben. Utm rörelser. Bra
päls och färg. Väl uppvisad! Mentalitet u a.
V Ukl
BUVAKULLENS VALSA SE15439/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Daniel Falk. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 55
cm. Välskuret vackert tikhuvud. Vackra ögon.
Torr hals. Mkt bra ö-linje. Bra bröstkorg. Ord
vinklad. Mkt vackra färger. Svårbed rörelser.
Livligt glatt temp. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 4 Btkl
SKARDSTUGANS LADY S43965/2007 (RR
SE JCH INT UCH NO JCH NORD UCH
Spärns Storm S59214/2001 -- SE JCH RR SE
UCH Brattåsbäckens Bessy S30319/2003) Äg
Lars Säfström. Uppf Mats Gustafsson. Kritik:
53 cm. Könspräglat huvud, aning kort nosparti.
Ngt halsskinn. Utm ö-linje. Utm bröstkorg. Mkt
bra kors. Ord vinklad. Bra päls och färg, ngt
genomslag på rygg. Utm rörelser. Mentalitet u a.
V Ökl
RR HAGETS PILLA S37073/2008 (SE JCH
Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE JCH SE
UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Kjell
Eriksson. Uppf Kalle Engvall. Kritik: 51 cm.
Välskuret bra huvud. Bra ögon. Torr bra hals.
Stark ö-linje. Utm bröstkorg. Öppna vinklar.
Bra benstomme, päls och färg. Mkt bra rörelser.
Mentalitet u a.
Uppland-Västmanlands Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIM
RR NYÅKERS GINA S48037/2004 (SE JCH
Spärns Träff S31251/97 -- J RR Holtmyrens
Flamma S34001/98) Äg Nils Hernvall. Uppf
Mats Hjelmstedt. Kritik: 53 cm. Välskuret
könspräglat huvud. Torr hals. Stark rygg. Utm
kors. Välutv bröstkorg. Ord vinklad bak, ngt
öppen fram. Bra päls och färg. Utm rörelser.
Mentalitet u a.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl Cert
JÄRVSÖBOS
CARRO
S58103/2007
(RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo
S28573/2003 -- SE JCH SE UCH RR
Magda S31859/2002) Äg Germund Freimuth.
Uppf Densamma. Kritik: 53 cm. Välskuret
könspräglat huvud. Utm hals och ö-linje. Utm
bröstkorg med rätt djup och längd. Bra vinklar
och benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser.
Mentalitet u a.
417
Smålandstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
FÄLLTORPETS
SEGER
S47498/2007
(Samsagårdens Emil S36663/99 -- J RR
Fälltorpets Ila S41250/2004) Äg Sivert Elgbro.
Uppf Mats Johansson. Kritik: 49 cm. Välskuret
maskulint huvud. Bra öron och hals. Utm
ö-linje och u-linje. Kunde vara bättre vinklad
och ha grövre benstomme. Långsv. Bra päls
och färg. Mentalitet u a.
418
Södermanlands Stövarklubb
Utställning Flen
Datum 2011-05-21
Domare Kenneth Edh
Finsk stövare
RäƩelse:
Nedan angiven hund hade inte fåƩ slutpriset
registrerat i klubbdatan, utan låg under "icke
prisvinnande hundar".
Jaktprov Södermanlandsprovet
(KM)2011
Datum 2011-02-26 - 2011-02-27
FullmäkƟge Lars O Törnqvist
Hamiltonstövare
Elitklass
OLLEVIKENS ZILLA S41758/2005 (J
Stövarängens Bill S17906/99 -- RR SJCH
Melkers Stella S40423/2001) Bo o Naima
Malmberg Katrineholm
11-02-26 Dom Hans Berg Temp -1°C Snö
40 cm. Kl 08:00-14:50 Sl.1 Mark.slag 08:15
Upptag 08:25 31(14)31 = 62(14) 2 rep Hare
sågs 3 ggr. Sl.2 Upptag 11:20 20 = 20(0) 1 rep
Hare sågs 0 ggr. Sl.3 Mark.slag 14:18 Upptag
14:18 18 = 18(0) 1 rep Hare sågs 0 ggr. Sl.1
dötappt på väg. Sl.2 tapp på väg. Sl.3 tapp på
väg, kopplades.
Sök 4 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4 Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 54
11-02-27 Dom Bruno Hedspång Temp -1°C
Snö 20 cm. Kl 08:05-14:30 Sl.2 Mark.slag
10:50 Upptag 11:00 42(53) = 42(53) 1 rep
Hare sågs 2 ggr. Sl.3 Mark.slag 13:31 Upptag
13:34 6(34)6(10) = 12(44) 2 rep Hare sågs 1
gång. Sl.2 bröts efter 53 min. Tappt. Sl.3 gick
haren i gryt direkt. Sl.4 gick haren i gryt.
Sök 5 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 5
Skall.ton 5(4) Lyd 6 Jaktlust 6 S:a 60
3 ökl + 3 ökl = 3 ekl
Hanar Unghundsklass
G Ukl
KROONMÄEN TOPI S44573/2009 (FI
JCH FI UCH Mannikarin Lojo FIN57143/07
-- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally
S38524/2005) Äg Lars-Olov Larsson, Flen.
Uppf Lars Backström. Kritik: 60,5 cm. Bra
storlek och proportioner. Maskulint huvud
med bra längd och parallella linjer. Kunde ha
lite mindre markerade okbågar och mer utfyllt
nosparti. Långa öron som kunde vara mer
draperade. Tillr nackknöl. Fin ögonfärg. Bra
hals och rygg. Brant kors. Goda vinklar och
bra stomme, kropp och förbröst till åldern.
Djupa färger, men är fortfarande sotig på lår
och hjässa. Rör sig med ngt lösa armbågar och
kunde ha mer frånskjut. Hög svans.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
KEIJO S36356/2008 (SE JCH FI JCH
INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu
S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz
S14882/2004) Äg Mats Pettersson, Björnlunda.
Uppf Johan Nordström. Kritik: 60 cm.
Maskulin med bra proportioner. Rejäl hane.
Huvud med fin längd. Slanka kinder. Stora väl
skruvade öron. Vackra ögon. Bra nackknöl. Fin
hals och rygg. Ngt fallande kors. Fina vinklar.
Kraftig stomme och tassar. Volym med bra
förbröst. Bra päls med fina färgavgränsningar.
Rör sig bra fram. Kunde ha lite mer frånspark
och för svansen lite högt.
Tikar Juniorklass
V Junkl
RYDA TALLENS NORA SE31106/2010
(RR SE JCH SE UCH Kämpagårdens S
Rajko S49215/99 -- RR SE JCH Tranlandets
Molly S33930/2004) Äg Gunnar Johansson,
Södermanlands Stövarklubb
Nykvarn. Uppf Torbjörn Forsberg. Kritik:
57 cm. Feminin helhet. Får inte bli kortare.
Feminint huvud med parallella linjer.
Mellanbruna ögon. Bra öronstorlek. Fin hals
och rygg. Ngt fallande kors. Goda vinklar.
Kraftig stomme. Bra tassar. Bra kropp och
förbröst för åldern. Kraftig päls med fina
färger, men har fortfarande färggenomslag på
kinder och lår. Rör sig bra fram, men skulle ha
mer frånspark. Ngt marktrång fram och bak.
Har ngt hög svans.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 3 Btkl
ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 (J
RR Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE
JCH Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg
Per Larsson, Ervalla. Uppf Roy Rönnbäck.
Kritik: 52,5 cm. Liten men proportionerlig.
Mkt feminin. Feminint huvud med fin längd
och bra profil. Slanka kinder. Kunde ha mer
nackknöl. Korrekta öron. Fin hals, rygg och
kors. Välburen svans. Fina vinklar. Bra tassar
och passande stomme. Bra volym och mkt bra
förbröst. Tät päls med vackra djupa färger och
bra avgränsningar. Rör sig med fina steg och
välburen svans.
Tikar Öppen klass
G Ökl
ÖNNEMOLYCKANS TINDRA S38796/
2009 (J RR Svartåvikens Jacko S30329/2005
-- RR SE JCH SE UCH Stavsjöskogens Blenda
S24214/2003) Äg Knuts Gunnar Hansson,
Järna. Uppf Ove Erlandsson. Kritik: 58 cm.
Stor tik, ngt lång och högställd. Huvud med
bra längd. Parallella linjer. Mörka aningen små
ögon. Vridna öron. Fin hals och rygg. Ngt
brant kors. Välvinklad. Passande stomme. Fasta
tassar. Bra förbröst och volym. Ngt uppdragen
buklinje och längd. Päls med bra svärta och
djupröd färg, men sotig över hjässa och lår. Rör
sig bra och för svansen ok.
419
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
STOJA S27159/2006 (NORD JCH Lunnsjöns
Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja
N06412/00) Äg Jan Andersson, HusbyRekane. Uppf Åke Persson. Kritik: 57 cm.
Feminin tik med bra proportioner. Huvud
med bra längd. Parallella linjer. Pigmenterade
kanter och bra ögonfärg. Slanka kinder. Ngt
slarviga öron. Fin hals, rygg och kors. Kropp
med bra volym, stomme och fasta tassar. Bra
vinklar och förbröst. Kraftig päls och fina färger
och avgränsningar. Lite mörk på huvudet. Rör
sig med fint steg och för svansen bra.
E Ökl 2 Ökk
TULA S35809/2008 (SE JCH SE UCH RR
Flatmarkens Elvis S49760/2003 -- J SE JCH SE
UCH RR Kilbackens Raju-Frida S41224/2004)
Äg Bertil Sundström, Husby-Rekare. Kritik: 55
cm. Medelstor med bra proportioner. Feminint
huvud med parallella linjer, som kunde vara
lite mer utfyllt i nospartiet. Fina mörka ögon
med bra pigment. Fina öron. Bra hals och rygg.
Aningen brant kors. Goda vinklar. Passande
stromme. Fasta tassar. Bra volym och förbröst.
Kraftig päls med bra färger med ganska mycket
vitt, bl a vit halsring. Rör sig med bra steg och
välburen svans.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIR
RR BELGER DU NORD WERA S40402/
2007 (RR SE JCH SE UCH Kroonmäen Rossi
S22817/2004 -- RR NORD JCH SE UCH SE
V-08 Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003) Äg
Anders Hermansson, Eskilstuna. Uppf Trond
Johanesen. Kritik: 57,5 cm. Medelstor med bra
proportioner. Huvud med bra längd och profil.
Kunde ha lite mer nackknöl. Vackra ögon och
skruvade öron. Fin hals och rygg. Ngt fallande
kors. Fina vinklar och tassar. Kraftig stomme.
Kropp med bra volym och förbröst. Tät päls i
fällning. Ngt färggenomslag på sadeln. Rör sig
med bra steg och välburen svans.
420
Södermanlands Stövarklubb
E Jkl 2 Jkk
RR NÄSBERGETS FINA S39032/2003 (RR
NORD JCH Nilsvallens Peak S47536/99
-- RR SE JCH Raisa N13561/97) Äg Sören
Andersson, Sparreholm. Uppf Ägaren. Kritik:
54 cm. Feminin helhet. Bra proportioner.
Feminint huvud i profil, men skulle ha mer
utfyllt nosparti och läpplinje. Skruvar med
öron. Vackra ögon. Ngt grov hals, med lite
halsskinn. Bra rygg, ngt fallande kors. Fina
vinklar. Tillr stomme. Ngt svaga mellanhänder.
Bra päls och färgavgränsningar. Rör sig bra
fram och bak. Bra svansföring. Kunde vara lite
elegantare. Bär ngt mycket vikt.
E Jkl 3 Jkk
BRÖTAS SIRPA S25914/2007 (SE JCH SE
UCH Kilbackens Mikki S21865/2000 -- SE
JCH Bjärm Höjden Nellie S20010/2000)
Äg Sven Ek, Mellösa. Uppf Dan Spångberg.
Kritik: 56 cm. Medelstor, feminint huvud med
parallella linjer. Välformade ngt ljusa ögon.
Kunde ha större öron, som kunde vridas lite
mer. Bra hals och rygg. Ngt fallande kors.
Goda vinklar. Passande stomme. Fasta tassar.
Kropp med bra volym och förbröst. Bra färger
och avgränsningar. Ngt sotiga lår. Rör sig bra
fram och för svansen väl. Kunde ha lite mer
frånspark. Får inte bära mer hull.
Hamiltonstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIM
LEX ANTE S49302/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Bruno Hedsprång,
Eskilstuna. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik:
56 cm. Utm proportioner. Fin storlek. Vackert
huvud och uttryck. Välansatta lagom stora
öron. Önskar ngt mörkare ögon. Fin hals och
rygg. Ngt kort kors. Fina vinklar. Bra stomme
och tassar. Kropp med bra volym och förbröst.
Vältecknad med bra avgränsningar. Kunde ha
lite mer påskjut och får ej bära svansen högre.
V Ukl
LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olov Eriksson,
Västerås. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik:
56 cm. Bra storlek. Ngt lång. Maskulin
helhet. Maskulint huvud med ngt ljusa ögon.
Välansatta ngt stora öron. Fin hals och rygglinje.
Bra volym och benstomme. Fina vinklar. Bra
förbröst. Ngt brant kors. Päls med bra längd.
Ngt färggenomslag på halsen, annars korrekt
tecken. Rör sig ngt tåtrångt fram, annars bra.
Tikar Juniorklass
V Junkl
OLLEVIKENS IDA SE32361/2010 (RR SE
JCH NO JCH Glaskogens Pilo S58401/2005
-- RR SE JCH Melkers Stella S40423/2001)
Äg Franz Höbereich, Oxelösund. Uppf Ägaren.
Kritik: 53 cm. Feminin med bra proportioner.
Feminint huvud med bra profil. Kunde ha ngt
mörkare ögon. Bra pigmentring. Ngt stora
öron. Fin hals och rygg. Brant kors. Goda
vinklar, passande stomme. Bra päls. Bör få
lite mer markeringar på låren och renhet över
hjässan. Rör sig bra fram men skulle ha mer
frånspark och för svansen högt.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 4 Jkk CK 4 Btkl
RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/
2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR
Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke
Bäckman, Jordbro. Uppf Susanne Eriksson.
Kritik: 55 cm. Utm proportioner. Rejäl tik.
Mkt vackert huvud och uttryck. Fin ögonfärg.
Korrekta öron. Välpigmenterad. Fin hals och
rygg. Bra kors och svans. Vällagda skuldror. Ngt
raka överarmar. Mkt bra stomme och tassar.
Välkroppad. Bra förbröst. Tät päls med vacker
svärta. Ngt sotig på låren. Övrigt vältecknad.
Rör sig med bra steg och för svansen väl. Får
inte bära mer vikt.
Södermanlands Stövarklubb
421
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/
2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans
Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg KarlGöran Lindgren, Häggeby. Uppf Magnus
Jönsson. Kritik: 55,5 cm. Fina proportioner.
Vackert huvud med fint uttryck. Välburna
öron. Kunde ha ngt mörkare ögon. Fin hals
och rygg. Bra kors och svans. Fina vinklar.
Kraftig stomme och fasta tassar. Kropp med fin
volym och bra förbröst. Väl avgränsade tecken
och bra svärta. Lite färggenomslag i korset. Rör
sig med fint steg och för svansen väl.
E Jkl CK
RR BRATTÅSBÄCKENS FAZZY S24165/
2007 (SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro
S38139/97 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet
Bissy S23053/99) Äg Wägne Andersson,
Gnesta. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 53 cm.
Fina proportioner. Bra könsprägel. Vackert
huvud. Välburna öron. Bra pigment. Kunde
ha ngt mörkare ögon. Fin hals, rygg och kors.
Välvinklad med bra stomme och tassar. Bra
volym och förbröst. Päls med bra längd och väl
avgränsade markeringar, bra svärta. Rör sig bra
fram men kunde ha mer steglängd. Ngt hög
svansföring.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007
(RR SE JCH INT UCH NO JCH NORD
UCH Spärns Storm S59214/2001 -- RR
SE JCH SE UCH NO JCH Bellåsens Tora
S34418/2004) Äg Jan-Erik Eriksson, Molkom.
Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Feminin med
bra proportioner. Feminint huvud med väl
ansatta öron. Bra pigment, men ögonfärgen
kunde vara ngt djupare. Fin hals och rygg. Ngt
fallande kors. Fina vinklar. Bra stomme och
tassar. Välutv förbröst. Bra volym. Päls med
bra färgavgränsningar. Rör sig bra fram. För
svansen väl. Kunde ha lite mer frånspark.
RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J
NeroS37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg PO
Magnusson, Östebymo. Uppf B Eriksson.
Kritik: 56 cm. Bra proportioner. Rejäl tik.
Feminint huvud. Vackra ögon som kunde vara
ngt mörkare. Välburna öron. Fin hals och rygg.
Bra kors svans. Välvinklad skuldra. Ngt raka
överarmar. Bra bakkropp med bra volym och
förbröst. Päls i fällning, vilket ger ngt korta
täckhår och genomslag i sadel och svans. Rör
sig med fint steg och utmärkt svansföring.
E Jkl 3 Jkk CK 3 Btkl
LEX ALICE S49304/2009 (SE JCH Finntjärns
Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH
Fina S67546/2005) Äg Lars O Törnkvist.
Färentuna. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 53
cm. Feminin med bra proportioner. Vackert
feminint huvud. Väl ansatta korrekta öron.
Kunde ha ngt mörkare ögon. Vacker hals och
rygg. Bra kors och svans. Fina vinklar. Bra
stomme och tassar. Fint förbröst. Bra volym.
I dag i fällning vilket ger lite färggenomslag
över sadel, nacke och svans och täckhår kunde
varit längre. Rör sig med mkt fint steg och för
svansen utmärkt.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
G Ökl
MÖRTTJÄRNS TORKEL S26982/2009
(J Lindalunds Isak S25858/2001 -- J RR
Nattfjärilen Cassa S34951/2002) Äg Nils-Erik
Nilsson, Vingåker. Uppf Henrik Mårds. Kritik:
55,5 cm. Ngt oädel helhet. Maskulint huvud
med bra form men som skulle vara torrare.
Önskar mörkare ögon, bra pigment. Fina
öron. Ngt grov hals. Bra rygg och kors. Välutv
bröstkorg och benstomme. Goda vinklar. Rör
sig ngt trångt fram och kunde ha mer påskjut.
Bär svansen ngt högt. Kraftig päls. Acceptabel
teckning.
422
Södermanlands Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
LÖVABYNS FRIDA S40044/2007 (J RR
Orustmarkens Titan S34486/2001 -- RR
Hattamarkens Tina S44839/2000) Äg Jocke
Åberg. Strängnäs. Uppf Paul Bertram. Kritik:
55,5 cm. Rejäl tik med bra proportioner.
Feminint huvud med bra form. Välansatta
men stora öron. Välformade ögon som kunde
vara mörkare. Fin hals och rygg. Fina vinklar.
Bra stomme och tassar. Kropp med bra volym.
Rör sig bra fram, men kunde ha lite mer
frånspark. Vältecknad, men ngt sotig på låren.
Bra pälslängd.
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIR
ATRIX SE46589/2010 (J Lärkvallens Aiko
S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem
S58456/2006) Äg Micael Eriksson, Nykvarn.
Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Maskulin helhet
med fina proportioner. Långt välskuret huvud.
Välformade mörka ögon med fasta kanter.
Korrekt linjer i huvud. Bra nackknöl. Skruvade
öron. Fin hals och rygglinje. Bra kors och svans.
Fina vinklar. Bra ben och tassar. Välf bröstkorg.
Päls med korrekt teckning och längd. Rör sig
med korrekt steg och svansföring.
V Ökl
SÅNTORPETS ASSI S29038/2008 (Pluto
N13577/04 -- J RR Elin S59704/2004)
Äg Jan-Owe Pettersson, Askersund. Uppf
Rickard Persson. Kritik: 52,5 cm. Feminin
med bra proportioner. Huvud med bra
längd. Bra nackknöl. Skruvade tunna öron.
Välf mellanbruna ögon. Bra hals. Ngt välvd
överlinje och fallande kors. Fina vinklar.
Passande stomme. Bra bröstdjup. Korrekta
tecken. Kunde ha ngt längre täckhår. Rör sig
med ngt lös armbåge och kunde ha ngt mer
frånspark. Till och från ngt hög svans.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl Cert
RR DALASTIGENS MINNIEM S58456/
2006 (RR SE JCH Strandbergets Arrak
S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98)
Äg Micael Eriksson, Nykvarn. Uppf Stig
Månsson. Kritik: 50 cm. Feminin med fina
proportioner. Vackert feminint huvud med fin
nackknöl. Tunna skruvade öron. Mellanbruna
ögon med fasta kanter. Fin hals och rygg. Bra
kors och svans. Fina vinklar och passande
stomme. Välutvecklad kropp. Får inte bära mer
vikt. Vältecknad med bra päls. Rör sig med
vägvinnande steg och korrekt svansföring.
Smålandstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
RR VIZZLA S64235/2007 (J RR Klackebos
Sacke S31329/2004 -- MillaS38943/2002)
Äg Mats o Ann-Kristin Olsson, Vretstorp.
Uppf Mats Wirasp. Kritik: 47 cm. Elegant tik
med fina proportioner. Feminint huvud med
korrekt profil. Bra nackknöl. Tunna skruvade
öron. Välf ögon med fasta kanter. Fin nacke.
Stram rygg. Bra kors och svans. Välf bröstkorg.
Fina vinklar, passande stomme. Fasta tassar.
Korrekt teckning. Kunde ha lite längre täckhår.
Rör sig med elegant steg.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
JÄGARLYCKANS TJET S50499/2009 (J RR
Samsagårdens Umbro S45629/2004 -- J RR
Jägarlyckans Sippi S47957/2002) Äg Patrik
Blomberg, Eskilstuna. Uppf Stig Fransson.
Kritik: 50 cm. Fin storlek. Bra proportioner.
Ger ett ungdomligt intryck ännu. Maskulint
huvud. Bra ögon och öron. Fin hals och
rygglinje. Ngt fallande kors. Goda vinklar,
men kunde ha lite mer benstomme. Bra volym,
korrekt pälslängd, men kunde ha lite mer
underhull. Fina färger, men bör ha lite mer
vitt. Rör sig bra fram men kunde ha lite mer
frånspark. Stubbsvans.
Östergötlands Stövarklubb
423
Utställning Yxnerum
Datum 2011-03-26
Domare Göran Johansson
Finsk stövare
ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB
inbjuder till
inomhusutställning i
Yxnerums Hotel o Conference
Lördagen den 31 mars 2012
Domare Dennis Liljeberg
Lokalen för utställningen är den stora
motionshallen, bra golv och varmt
och skönt.
Servering av kaffe och korv.
Anmälan o info senast 25 mars 2012 till
Jan-Erik Petersson,
Skönberga Nyberga
614 93 Söderköping
0121-23145, 070-564 81 46
mailto:[email protected]
Anm. avg. 300:- OBS! Valp, veteran och
championklass 100:- insättes på
Pg 467786-0 eller Bg 5697-0353
OBS!!! Anmälan är mellan 09.00-10.00
och bedömningen börjar klockan 10.00
OBS! Reservation för domarändring
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 2 Bhkl
SAGOHÄLLENS RALI SE45958/2010 (SE
J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005
-- J RR Carita S27447/2006) Äg Jörgen
Rolf. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 57 cm.
Maskulint kraftigt huvud, där nospartiet
kunde vara en aning längre. Mörka bra ögon.
Väl ansatta öron bra längd. Bra hals, rygg,
kors. Utmärkt bröstkorg o förbröst. Välvinklad
runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar.
Fortfarande aningen sotig i sina bruna färger.
Utmärkta rörelser. Mentalitet ua.
G Junkl
SPEELAS ACKE SE50714/2010 (SE JCH
SE UCH RR Armas S54516/2003 -- J RR
Biabys Speela S40678/2007) Äg Kjell Asklöf.
Uppf Henes Cehajic. Kritik: 56 cm. Huvud
där tydligare könsprägel vore önskvärt. Mörka
bra ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors.
Bra bröstkorg för sin ålder. Bra vinklar fram,
något öppen bak. Bra benstomme. Bra tassar.
Rör sig bra. Väluppvisad. Ännu övertecknad
svart bogar och lår. Bra päls. Mentalitet ua.
V Junkl
SOLSTRIMMANS FINN-JIMI SE36439/
2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02
-- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman
S36330/2004) Äg Benny Nivum. Uppf Leif o
Katarina Bäckström. Kritik: 58 cm. Maskulint
huvud aningen fattig underkäke. Mörka bra
ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, kors, rygg. Bra
bröstkorg för sin ålder. Ordinärt vinklad runt
om. Bra benstomme. Bra tassar. Något orolig i
sina rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua
.
424
Östergötlands Stövarklubb
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-4
HALLU S48501/2008 (RR SE JCH
Flygarebergets Hulli S30267/2001 -- J RR
Näsbergets Dreva S39033/2003) Äg Sune
Wahlström. Uppf Benny Vedin. Kritik: 60
cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra noslängd.
Mörka bra ögon. Väl ansatta öron. Utmärkt
hals, rygg, kors. En utmärkt bröstkorg med
förbröst, bra djup o längd. Välvinklad runt
om. Bra benstomme. Bra tassar. Vägvinnande
fina rörelser. Bra päls o färg. Väluppvisad.
Mentalitet ua.
V Ökl
KORSSJÖTORPETS SAM S44575/2008
(SE JCH SE UCH Tello S22811/99 -- J
Korssjötorpets Selda S31312/2004) Äg Sören
Karlsson. Uppf Christer Nilsson. Kritik:
60 cm. Maskulint huvud. Stör sig något på
pannmask. Mörka vänliga ögon. Bra hals, rygg.
Ordinärt kors. Bra bröstkorg. Bra vinklar fram,
något öppen bak. Bra benstomme, bra tassar.
Rör sig bra. Ännu ej helt ren i sina färger. Bra
päls. Mentalitet ua.
KVARNKLÄPPENS POKO S21937/2009
(SE JCH FI JCH SE UCH Svenskbygårdens
Urho S33354/2004 -- RR SE JCH Hallmyrans
Lady S19107/2005) Äg Anders Linnå. Uppf
Mikael Nilsson. Kritik: 60 cm. Maskulint
huvud. Aningen pannmask kvar. Något
fylligare underkäke önskvärt. Bra hals, rygg,
kors. Rör sig med något uppbruten svans. Bra
bröstkorg, bra djup o längd. Ordinärt vinklad
runt om. Bra benstomme. Bra tasssar. Ännu ej
helt ren i sina färger på bogar o lår. Bra rörelser.
Väluppvisad. Mentalitet ua.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/
2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta
FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH
Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg
Peter Staaff. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 60 cm.
Maskulint huvud där nackknölen skulle önskas
vara tydligare. Aningen fylligare i sin underkäke
vore önskvärt. Mörka bra ögon. Väl ansatta
öron. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg.
Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra
tassar. Rör sig bra. Väluppvisad. Bra päls o färg.
Mentalitet ua.
Tikar Juniorklass
V Junkl
ALEDALENS LUR-PILKA SE32028/2010
(J Bossmålas Eko S48447/2006 -- RR SE
JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg
Torbjörn Hilleberg o Roger Bjurhed. Uppf
Håkan Önnervall. Kritik: 55 cm. Vackert
feminint huvud. En aning snipigt nosparti.
Mörka vänliga ögon. Bra öron. Bra hals, rygg.
Aningen brant i sitt kors. Bra bröstkorg för sin
ålder. Aningen öppna vinklar fram som bak.
Bra benstomme, bra tassar. Rör sig bra. Bra
päls o färg. Mentalitet ua.
E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl
SPEELAS ASTI SE50718/2010 (SE JCH SE
UCH RR Armas S54516/2003 -- J RR Biabys
Speela S40678/2007) Äg Kjell Edström. Uppf
Henes Cehajic. Kritik: 55 cm. Mycket vackert
feminint huvud med bra proportioner. Mörka
vänliga ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg,
kors. Bra vinklar runt om. Utmärkt bröstkorg
för sin ålder. Bra benstomme. Bra tassar.
Utmärkta rörelser. Fortfarande aningen sotig i
sina färger. Bra päls. Mentalitet ua.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
FLYGAREBERGETS TUSSI S52392/2007
(RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002
-- J RR Skogängens Henni S38171/2004)
Äg Kenneth Hallberg. Uppf Jörgen Rolf.
Kritik: 53 cm. Mycket vackert tikhuvud, bra
proportioner. Väl ansatta öron. Mörka vänliga
ögon. Utmärkt hals, rygg, kors. Utmärkt
bröstkorg. Välvinklad runt om. Mycket bra
benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Bra
päls o färg. Mentalitet ua.
Östergötlands Stövarklubb
E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl
FLYGAREBERGETS PLING S52390/2007
(RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002
-- J RR Skogängens Henni S38171/2004)
Äg Sven Pettersson Norrköping. Uppf Jörgen
Rolf. Kritik: 54 cm. Mycket vackert feminint
huvud. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg,
kors. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om.
Bra benstomme, bra tassar. Ännu något sotig i
sina färger, i övrigt bra päls. Mentalitet ua.
E Ökl 3 Ökk CK 4 Btkl
ACKA S48498/2008 (RR SE JCH
Flygarebergets Hulli S30267/2001 -- J RR
Näsbergets Dreva S39033/2003) Äg Nils-Olov
Hallberg Finspång Uppf Benny Velin. Kritik:
55 cm. Vackert feminint huvud. Mörka fina
ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors.
Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra
benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Bra
päls o färg. Mentalitet ua.
Hamiltonstövare
G Ökl
SKOGSTASSENS ESSE S15186/2009 (J RR
Harkullhöjdens Hugo S40031/2003 -- RR SE
JCH SE UCH DK UCH INT UCH KBH V-05
Låshöjdens Dolly S35523/2000) Äg Rickard
Karlsson. Uppf Kennel Skogstassen. Kritik: 58
cm. Ordinärt hanhuvud. Aningen ljusa ögon.
Väl ansatta öron. Bra hals, bra rygg. Aningen
kort i sin länd och kort. Ordinär bröstkorg
tillräcklig djup o längd. Ordinärt vinklad runt
om. Passande benstomme. Bra tassar. Rör sig
något oroligt. Behöver ringtränas. Bra päls o
färg. Mentalitet ua.
SKOGSTASSENS CHIP S15184/2009 (J
RR Harkullhöjdens Hugo S40031/2003 -RR SE JCH SE UCH DK UCH INT UCH
KBH V-05 Låshöjdens Dolly S35523/2000)
Äg Lars Magnusson. Uppf Erik Linholm o
Christina Nilsson. Kritik: 56 cm. Aningen
feminint huvud. Bra ögon. Väl ansatta öron.
Bra hals, rygg. Kort kors. Utmärkt bröstkorg
425
tillräcklig djup o längd. Välvinklad runt om.
Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig aningen
underställt bak. Bra päls och färg. Mentalitet
ua.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005
(NO JCH Ero N22742/01 H -- SE JCH
NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99)
Äg Bengt-Olof Eskilsson. Uppf Bengt
Bengtsson. Kritik: 58 cm. Utmärkt könspräglat
hanhuvud. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron.
Utmärkt hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg
med förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt
benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Rör
sig med något uppburen svans. Bra päls o färg.
Mentalitet ua.
Tikar Juniorklass
S Junkl
HULDA SE37947/2010 (NO UCH NO JCH
SE JCH Koloåsen's Lökky N15988/04 -- RR
SE JCH Leverhögens Samba S25574/2003) Äg
Ove Villén. Kritik: 56 cm. Vackert tikhuvud.
Vänliga bra ögon. Bra hals. Bra rygg. Brant
kors. Kort bröstkorg. Uppdragen buklinje.
Öppen i sina vinklar fram som bak. Rör sig med
underställda bakbensrörelser. Bra benstomme o
tassar. Övertecknad vit på framben och baklår.
Mentalitet ua.
V Junkl
HARPISKARNAS LINA SE40543/2010
(J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Johan
Johansson. Uppf Peter Andersson. Kritik:
54 cm. Ett vackert feminint huvud. Störs av
något infekterade ögon. Väl ansatta öron. Bra
hals, rygg, kors. Bra bröstkorg för sin ålder.
Välvinklad runt om. Rör sig med lediga fina
rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.
426
Östergötlands Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR HAGETS ZIPPAN S37077/2008 (SE
JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE
JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Mikael Käll. Uppf Karl Engvall. Kritik:
53 cm. Vackert tikhuvud. Vänliga bruna fina
ögon. Bra hals. Mjuk och eftergiven i rin rygg.
Utmärkt kors. Utmärkt bröstkorg. Aningen
uppdragen buklinje. Välvinklad fram ordinärt
bak. Mycket bra benstomme, bra tassar. Rör sig
med vägvinnande steg men håller inte riktigt i
ryggen. Bra päls o färg. Mentalitet ua.
Schillerstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR
SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002
H rr -- J RR Queen S47218/2006) Äg Patrik
Isaksson. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 60 cm.
Kraftigt maskulint hanhuvud, bra könsprägel.
Mörka bra ögon. Väl ansatta öron tillräckligt
lång. Bra hals, rygg. Aningen kort kors. Bra
bröstkorg. Bra vinklar runt om. Kraftig fin
benstomme. Bra tassar. Rör sig med flytande
rörelser. Väl uppvisad. Bra päls och färg.
Mentalitet ua.
Luzernerstövare
Hanar Valpklass
1 Valpkl HP
AXEMMY'S
WIRRE
SE58175/2010
(RexN05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Lars-Ove o Ann-Gerd Fritz.
Uppf Ägaren. Kritik: 56 cm. Bra maskulint
huvud. Väl ansatta skruvade öron. Bra hals, rygg,
kors. Välutvecklad i sin bröstkorg. Välvinklad
runt om. Bra benstomme. Utmärkta rörelser.
Väluppvisad. Bra päls o färg. Mentalitet ua.
2 Valpkl
AXEMMY'S
WILLE
SE58176/2010
(Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Veine Öberg. Uppf LarsOve o Ann-Gerd Fritz. Kritik: 56 cm. Bra
huvud, bra tanfärger. Bra skruvade öron.
Bra hals, rygg. Aningen brant i sitt kors. Väl
utvecklad i sin bröstkorg för sin ålder. Ordinärt
vinklad runt om. Bra benstomme bra tassar.
Mentalitet ua.
3 Valpkl
AXEMMY'S
WAPPE
SE58179/2010
(Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Lars-Ove o Ann-Gerd
Fritz. Uppf Ägaren. Kritik: 52 cm. Maskulin
hane. Aningen röda ögon. Mycket halsskinn.
Kort hals. Bra rygg, kors. Väldigt utvecklad i
sin bröstkorg. Mycket kraftig benstomme. Bra
tassar. Rör sig med tunga rörelser. Mer tanfärg
i huvudet vore önskvärt. Mentalitet ua.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
LÄRKVALLENS ARRO S38115/2006 (SE
JCH SE UCH Isac S48065/2001 -- SE JCH
SE UCH Nova S51905/2003) Äg Ann Ross
o Uno Larsson. Uppf Gunn-Britt Wallgren.
Kritik: 57 cm. Kraftigt vackert huvud. Mörka
bra ögon. Tydligare tanfärger vore önskvärt.
Väl ansatta öron tillräcklig längd. Aning
halsskinn. Utmärkt rygg, kors. Välutvecklad
i sin bröstkorg, tillräckligt djup o längd.
Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra
tassar. Utmärkta vägvinnande rörelser. Bra päls
o färg. Mentalitet ua.
Tikar Valpklass
1 Valpkl HP
AXEMMY'S WIA SE58174/2010 (Rex
N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Kerstin Fritz. Uppf LarsOve o Ann-Gerd Fritz. Kritik: 54 cm.
Myckert vackert tikhuvud. Bra placerade öron
med tillräcklig längd. Bra hals, rygg, kors.
Välvinklad bröstkorg. Välvinklad runt om.
Bra benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser.
Väluppvisad. Bra päls o färg. Mentalitet ua.
Östergötlands Stövarklubb
Tikar Juniorklass
V Junkl
TANJA SE46273/2010 (RR SE J(RÄV)CH
Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla
S64235/2007) Äg Bengt Hansson. Uppf
Mats Olsson. Kritik: 50 cm. Mycket vackert
tikhuvud där tanfärgen borde vara tydligare
markerad. Mörka fina ögon. Väl ansatta öron
med tillräcklig längd. Bra hals, rygg, kors.
Ännu ej helt färdig i sin bröstkorg. Bra vinklar
runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig
något försiktigt, behöver ringtränas. Bra päls o
färg. Mentalitet ua.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
STÄVJES BAMTI SE15783/2010 (RR SE
J(RÄV)CH Dalastigens Minor S52119/2003
-- Stävjes Nova S39176/2005) Äg Pierre
Gusfavsson o Liselott Johansson. Uppf Bo
Gustavsson. Kritik: 50 cm. Vackert tikhuvud
där tyvärr tanfärgen saknas. Mörka fina ögon.
Väl ansatta öron tillräcklig längd. Bra hals,
rygg, kors. Bra bröstkorg. Välvinklad runt om.
Utmärkt benstomme. Bra tassar. Utmärkta
rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3
BABS S23979/2009 (WW-08 NORD V-07
SE V-06 SE V-04 NORD V-03 NORD JV-03
Östanvindens Mick-Jagger S24579/2003 -- J
RR Betty S46576/2003) Äg Johan Yderfors.
Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Mycket vackert
tikhuvud. Bra färger tydliga tantecken. Mörka
vänliga ögon. Väl ansatta öron, bra längd. Bra
hals, rygg, kors. Bra bröstkorg. Välvinklad
runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar.
Vägvinnande fina rörelser. Bra päls o färg.
Mentalitet ua.
E Ökl 2 Ökk CK
SÅNTORPETS KICKAN S23985/2009 (J
Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J RR Elin
S59704/2004) Äg Gunnar Larsson. Uppf
Rickard Persson. Kritik: 54 cm. Mycket
427
vackert tikhuvud. Bra tanfärger. Mörka vänliga
ögon. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg.
Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra
tassar. Vägvinnande fina rörelser. Bra päls o
färg. Mentalitet ua.
Schiller Rasvård
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-4
SANDTORPETS STEJA AS46541/2006
(J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002
-- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH
Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun
Sundell. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Vackert
tikhuvud mörka vänliga ögon. Väl ansatta
öron tillräcklig längd. Bra hals, rygg. Bra kors.
Utm bröstkorg. Välvinklad runt om. Mycket
bra benstomme. Bra tassar. Rör sig med
vägvinnande fria rörelser. Aning genomslag
av brunt på manteln i övrigt bra päls o färg.
Mentalitet ua.
Utställning Omberg
Datum 2011-06-12
Domare Curt-Christer Gustafsson
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
BOSSMÅLAS JULLE SE42654/2010 (RR SE
JCH SE UCH Broskogens Poika S16496/2005
-- J RR Bossmålas Bianca S59040/2002) Äg
Torbjörn Thor, Finspång. Uppf Kent-Kenneth
Allansson. Kritik: 60 cm. Välskuret huvud m
bra proportioner, bra hals ännu outvecklat
bröst, bra rygg tunna ben m goda vinklar,
sotiga lår, bra steg, bra päls o färger, ännu ej
utfärgad.
SAGOHÄLLENS RALI SE45958/2010 (SE
J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005
-- J RR Carita S27447/2006) Äg Jörgen Rolf,
Valdemarsvik. Uppf Agne Pettersson. Kritik:
57 cm. Maskulint men ej helt rastypiskt huvud
428
Östergötlands Stövarklubb
m bred skalle, bra hals, utmärkt bröst, bra
rygg, kraftiga ben, tillräckliga vinklar, rörelser
ua. Bra päls och färg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
LÅNGBOS TALO S11498/2009 (RR SE JCH
SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sweenby Mira
S28007/2001) Äg Jan Ottosson, Forserum.
Uppf Ägaren. Kritik: 61 cm. Maskulint välskuret
huvud, bra hals, utmärkt bröst, stark rygg grova
ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser, bra
päls o färger. Bra päls och färg. Mentalitet u a.
Tikar Juniorklass
V Junkl
SPEELAS ASTI SE50718/2010 (SE JCH SE
UCH RR Armas S54516/2003 -- J RR Biabys
Speela S40678/2007) Äg Kjell Edström,
Vikbolandet. Uppf Henes Cehajic. Kritik:
56 cm. Bra välskuret tikhuvud, bra hals, bra
bröst o rygg, ordinära ben o vinklar, ej helt fast
i fronten, ngt ystra rörelser bra päls ännu ej
utfärgad. Bra päls och färg. Mentalitet ua.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 (J
RR Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH
Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Per Larsson,
Ervalla. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 52 cm.
Välskuret tikhuvud ordinär hals, ngt kort
bröstkorg, uppdragen buklinilje, bra rygg ordinära
ben m tillräckliga vinklar, ngt marktrånga rörelser,
bra päls varma färger men ngt obefintlig tile. Bra
päls och färg. Mentalitet ua.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Btkl Cert BIM
BIABYS SPEELA S40678/2007 (SE JCH
SE UCH RR Jarro S21824/2002 -- Biabys
Tuula S16486/2005) Äg Henes Cehajic, Vreta
Kloster. Uppf Bo Belestam. Kritik: 53 cm.
proportionerligt tikhuvud, bra hals, utmärkt
bröst o rygg, bra ben m goda vinklar, bra steg,
bra päls o färger. Mentalitet u a.
V Jkl
RR BÄCKELBERGETS MILLI S36419/2005
(SE JCH SE UCH Kilbackens Mikki
S21865/2000 -- SE JCH RR Sprinterbackens
Liiza S21080/98) Äg Olle Gustavsson,
Tranås. Uppf Håkan Svartvik. Kritik: 58 cm.
Tikhuvud m ngt fattigt nosparti bra hals bröst
o rygg, tunna ben m tillräckliga vinklar, ngt
tunn i fronten, rörelsen ua, bra päls o färger.
Mentalitet u a.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
G Ökl
DILLFLONS SEBB S37838/2009 (SE JCH
SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH SE
UCH RR Rosådalens Centa S37372/2003)
Äg Peter Gustavsson, Aneby. Uppf Harry
Göransson. Kritik: 56 cm. Maskulint men
ngt grovt o oädelt huvud, bra hals ngt kort
bröstkorg, ngt uppdragen buklinje, grova ben
m ngt låg galopptröskel, bra päls o färg. Bra
päls och färg. Mentalitet u a.
STELLANS SCOTT S29710/2009 (J RR
Mandylike's Milroy S46318/2005 -- RR SE
JCH Torgnys Unna S42740/2001) Äg Nicklas
Reinholdsson, Motala. Uppf Stellan Persson.
Kritik: 56 cm. Tikbetonat huvud, bra hals,
ordinärt bröst, bra rygg, tunna ben m knappa
vinklar, ringovana, tunn front, ej utfärgad,
svårbedömda rörelser. Mentalitet u a.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Bhkl BIM
JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006) Äg
Bengt Lindell, Växsjö. Uppf Per-Erik Eriksson.
Kritik: 57 cm. Maskulint huvud, stolt hals,
utmärkt bröst, bra rygg grova ben m goda
vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls, varma
färger. Mentalitet u a.
Östergötlands Stövarklubb
429
E Jkl CK 2 Bhkl Cert
RR HYLTANS POMPE S34318/2006 (J
RR Bill S43921/99 -- J RR Hyltans Maggi
S10165/2000) Äg Ossian Nilsson, Linköping.
Uppf Börje Hård. Kritik: 56 cm. Välskuret
maskulint huvud, bra hals ordinärt bröst,
stark rygg, grova ben m goda vinklar, bra steg,
bra päls o färger, ett obetydligt mantelbrott.
Mentalitet u a.
V Ökl
SKÄRDALENS FIXA S36239/2009 (RR
SE JCH King S28566/2003 -- RR SE JCH
SE UCH Skärdalens Cissi S55733/2001) Äg
Bengt Thörn, Husqvarna. Uppf Ägaren. Kritik:
54 cm. Tikhuvud m ngt fattigt nosparti, bra
hals, ordinärt bröst, uppdragen buklinje,
ordinär rygg, bra ben med knappa vinklar
fram, rörelser u a, bra päls. Mentalitet u a.
Tikar Juniorklass
V Junkl
HARPISKARNAS LISA SE40546/2010
(J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Marcus Pihl,
Tranås. Uppf Peter Andersson. Kritik: 53 cm.
Bra tikhuvud m ngt fattig underkäke, bra hals,
ännu ngt outvecklat bröst, bra rygg, tunna ben
m ngt knappa vinklar, goda rörelser, bra päls o
färger. Mentalitet u a.
JÄRVSÖBOS KLARA S26604/2009 (RR SE
JCH King S28566/2003 -- SE JCH SE UCH
RR Magda S31859/2002) Äg Åke Hellström,
Lekeryd. Uppf Freimuth Germund. Kritik: 54
cm. Vackert välskuret tikhuvud, vacker hals,
ordinärt bröst, uppdragen buklinje, bra rygg
ordinära ben som kunde vara bättre vinklade
ffa fram, rörelser ua, bra päls, varma färger.
Mentalitet u a.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
KÄVSJÖS MATHILDA SE25366/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Bruno
Fagerström, Aneby. Uppf Bengt Eriksson.
Kritik: 53 cm. Tikhuvud m ngt bred skalle
o ljusa ögon, bra hals, ngt outvecklat bröst,
uppdragen buklinje, ordinära ben m ngt
knappa vinklar, rörelser ua, ännu ej helt
utfärgad. Mentalitet u a.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
STELLANS KLARA S29708/2009 (J RR
Mandylike's Milroy S46318/2005 -- RR SE
JCH Torgnys Unna S42740/2001) Äg Stellan
Persson, Boxholm. Uppf Ägaren. Kritik: 55
cm. Välskuret tikhuvud, utmärkt bröst, bra
underlinje, bra rygg, grova ben m goda vinklar,
bra rörelser, bra päls o färger. Mentalitet u a.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl CK 1 Btkl BIR BIS-2
RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero
S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg PerOlof Magnusson, Österbymo. Uppf Bengt
Eriksson. Kritik: 55 cm. Välskuret tikhuvud,
vacker hals, utmärkt bröst, bra rygg, bra ben
m goda vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls.
Mentalitet u a.
E Jkl CK 2 Btkl Cert
RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007
(Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE
JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000)
Äg Ove Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt
Lindell. Kritik: 54 cm. Tikhuvud som kunde
vara ngt bättre utfyllt i underkäken, bra hals,
utmärkt bröst, stark rygg, bra ben m goda
vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls, ngt
bruten mantel.
430
Östergötlands Stövarklubb
Schillerstövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
OLOFSLUNDS ELITA S35066/2008 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Gyltbos Trixa S25784/2004) Äg Lennart
Linge, Vikingstad. Uppf Jan Hellman. Kritik:
54 cm. Välskuret tikhuvud, bra hals, bra bröst
som kunde vara bättre utvecklat i sin bakre del,
bra ben men för knappa vinklar fram, rörelse
ua bra päls o färger. Mentalitet u a.
Tikar Veteranklass
V Vetkl CK 1 Btkl BIR BIS-4
RR KILSBÄCKENS BELLA S41201/2001
(RR SE UCH SE JCH Kjölsjöns Rambo
S23427/98 -- J RR Hyttebos Axa S28552/94)
Äg Jan-Erik Petersson, Söderköping. Uppf
Ägaren. Kritik: 54 cm. Välskuret tikhuvud,
bra hals utmärkt bröst, bra rygg bra ben m
tillräckliga vinklar, goda rörelser bra päls o
färger. Mentalitet u a.
Luzernerstövare
Tikar Öppen klass
E Ökl 2 Ökk CK 2 Btkl
BETTY S33883/2009 (J Stävjes Nicko
S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Bertil
Andersson, Tranås. Uppf Ägaren. Kritik: 51
cm. Bra välskuret tikhuvud, bra öron o ögon,
bra hals ordinärt bröst bra rygg bra ben m
goda vinklar, flytande rörelser bra päls o färger.
Mentalitet u a.
Tikar Veteranklass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
RR TÄLLMYRANS MALIN S33669/2003
(SE JCH SE UCH Melvin S25655/98
-- SE JCH SE UCH Tällmyrans Jessica
S24679/2000) Äg Bertil Andersson, Tranås.
Uppf Tore Folkesson. Kritik: 51 cm. Vackert
tikhuvud som kunde vara ngt kraftigare i
nospartiet, bra hals utmärkt bröst stark rygg
bra ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser
bra päls o färger. Mentalitet u a.
Schwyzerstövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
SASSA S35822/2008 (NO UCH NO V-06
Trollskogens King N03856/05 -- NO UCH
Vidsjås Ronja N01391/01) Äg Christian Palm,
Tranås. Uppf Jan Morten Tveter Kritik: 49 cm.
Välskuret tikhvud m ngt klen underkäke, bra
öron och ögon utm bröst, bra rygg, ordinära
ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser. Bra
päls och färg. Mentalitet u a.
Smålandstövare
E Ökl
KULA III SE34352/2010 (RR Anjaskogens
Ess S36729/98 -- Samsagårdens Tindra
S45582/2002) Äg Per-Anders Gustavsson,
Tranås. Uppf Eva Söderström. Kritik: 51 cm.
Bra välskuret tikhuvud, bra hals utmärkt bröst,
bra m ngt knappa vinklar, bra tassar m klostreck
ej helt flytande rörelser pga ringovana, bra päls
o färger o rörelser, björnsvans. Mentalitet u a.
Gotlands Stövarklubb
431
Pettersson Hemse. Kritik: Excellent 50 cm.
Goda proportioner, korrekt huvud o uttryck.
Utmärkt hals o rygg, något brant kors, bra
svans. Bröstkorg i utveckling, bra vinkling o
benstomme. Goda rörelser, bra päls o färg.
Utställning Visby Traume
Datum 2011-05-07
Domare Mats Jonsson
Finsk stövare
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
KROKSNODENS ELSA S46550/2008
(RR SJCH SUCH Dammbäckens Jack
S40815/2000 -- RR SJCH SUCH Rispa
S10986/2005) Äg Sören o Lena Buskas Visby
Uppf Sören och Lena Buskas Visby Kritik:
Excellent 54 cm. Utmärkta proportioner,
korrekt huvud tillräckliga öron, utm hals o
rygg. Bra kors o svans, välformad bröstkorg,
bra vinkling o benstomme. Bra päls o färg,
utm rörelser.
G Ukl
RONEMARKENS JULLE SE19158/2010
(JACK S32209/2002 -- SUSSI S48362/2001)
Äg Lennart Pettersson Hemse. Uppf Lennart
Pettersson Hemse. Kritik: Good 51 cm. Bra
skalle behöver fyllas ut i sitt nosparti, bra hals
o rygg. Brant kors, bröstkorg som behöver
mer djup o volym. Tillräcklig vinkling o
benstomme. Rör sig bra fram, kort bak samt
alltför hög svans. Bra päls o färg, behöver mer
tid för utveckling.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
LUDDE S16626/2009 (Astuens Decco
S49135/2006 -- J Vittra S50178/2002) Äg
Hans Jensen Ransäter. Uppf Per-Hugo Fors
Övertorneo. Kritik: Excellent 51 cm. Goda
proportioner, korrekt huvud o uttryck, mycket
bra hals o rygg, ngt brant kors, tillräcklig
bröstkorg, bra vinkel o benstomme, bra päls
o färg. Rör sig bra fram något kort bak samt
något hög svans.
Gotlandstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR
ASTUENS HÄLGE S55128/2009 (Theo
S16632/2009 -- J RR Allie S45063/2004)
Äg Kenneth Lilja Oskarshamn. Uppf Ulla
Ekelöf Visby. Kritik: Excellent 51 cm. Utm
proportioner, korrekt huvud med bra uttryck,
utm hals o rygg. Bra kors o svans. Välformad
bröstkorg, bra vinkel o benstomme. Bra päls,
svarta stickelhår på ryggen. Utm rörelser,
vacker helhet.
E Ukl 2 Ukk
RONEMARKENS JOCKE SE19159/2010
(JACK S32209/2002 -- SUSSI S48362/2001)
Äg Lennart Pettersson Hemse. Uppf Lennart
Hanar Veteranklass
E Vetkl
VICKE
S46849/97
(S23074/91
-S45642/92) Äg Anders Lekander Visby. Uppf
Rune Söderberg. Kritik: Excellent 47 cm.
Väl bibehållen 14-åring på den längre skalan,
korrekt huvud o uttryck, kunde haft torrare
hals. Fast rygg bra kors, välformad bröstkorg,
bra vinklar, tillräcklig benstomme. Bra päls o
färg, goda rörelser. Bästa veteran.
Tikar Unghundsklass
S Ukl
RONEMARKENS JESSIE SE19157/2010
(JACK S32209/2002 -- SUSSI S48362/2001)
Äg Lennart Pettersson Hemse. Uppf Lennart
432
Gotlands Stövarklubb
Pettersson Hemse. Kritik: Sufficient 48 cm.
Mkt goda proportioner, vackert huvud med bra
uttryck, saknar 2 st incensiver i underkäken,
utm hals o rygg, bra kors o svans. Tillräcklig
bröstkorg, bra vinklad o benstomme, rör sig
med bra steg, dock något högt buren svans.
Bra päls o färg.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
RONEMARKENS SABINA S16622/2009
(J Jalas S48361/2001 -- Spara S46353/2002)
Äg Jörgen Pettersson Hemse. Uppf Lennart
Pettersson Hemse. Kritik: Excellent 49 cm.
Vackert huvud med korrekt uttryck, utm hals
o rygg, bra kors o svans. Tillräcklig bröstkorg
o vinklad. Bra benstomme, goda rörelser, bra
päls o färg.
Hamiltonstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
PAVALDENS AZZI S52520/2008 (J RR
Tomasemyrens Rick S35893/2002 -- RR SJCH
Bodastigens Bella S25176/2005) Äg Kerstin
Hansson o Mats Karlsson Lärbro. Uppf Kerstin
Hansson o Mats Karlsson Lärbro. Kritik:
Excellent 51 cm. Mycket goda proportioner,
vackert huvud o uttryck. Utm hals o rygg. Bra
kors o svans, välformad bröstkorg bra vinklar o
benstomme. Utm rörelser, bra päls.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
RR HETSERYDS SPELA S45393/2006
(SE J(RÄV)CH SE UCH Brindsjöstugans
Mas S31691/98 -- RR Hetseryds Tikka
S36475/2002) Äg Torbjörn Eskelund
Gotlands Tofta. Uppf Jan Gustasson. Kritik:
Excellent 52 cm. Goda proportioner, korrekt
huvud med bra uttryck utm hals o rygg. Bra
kors o svans, välformad bröstkorg. Bra vinkling
o benstomme. Utm rörelser bra päls o färg,
välvisad.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
LYESKOGENS
BIFFEN
S52674/2009
(Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens
Molly S49461/2004) Äg Håkan Östman
Dalhem. Uppf Christer Hederstedt Stånga.
Kritik: Very good. 59 cm. Rejält unghuvud som
ger ett kraftigt intryck, bra huvud, hals som
kunde varit torrare, bra rygg o kors, bröstkorg
i utveckling, kunde varit bättre vinklad runt
om, tillräcklig benstomme, goda rörelser bra
pälskvalitet ännu ej utfärgad.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
HEJNUMDALENS GIN S46419/2009
(J RR Lyeskogens Snobben S49459/2004
-- Börsgårds Aska S45928/2004) Äg PerOlof Olofsson Tingstäde. Uppf Per-Olof
Olofsson Tingstäde. Kritik: Excellent 58 cm.
Goda proportioner, bra huvud o uttryck, hals
som kunde varit torrare, utm rygg, bra kors.
Tillräcklig bröstkorg, tillräcklig vinklad o
benstomme. Bra pälskvalitet ännu ej utfärgad,
rör sig med bra steg, väl hög svans.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
LYESKOGENS
SANNA
S52673/2009
(Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens
Molly S49461/2004) Äg Kenneth Adman o
Per-Olof Jansson Romakloster. Uppf Christer
Hedersted Stånga. Kritik: Excellent 54 cm.
Goda proportioner med mycket bra huvud
och uttryck, utm hals o rygg, något brant kors,
bra svans. Tillräcklig bröstkorg, bra vinklad o
benstomme. Bra päls o färg, rör sig bra fram
något kort bak.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
RR RONJA S16672/2008 (J RR Lyeskogens
Snobben S49459/2004 -- J Kelly S44098/99)
Äg Martin Ahlin Klintehamn. Uppf Yngve
Jakobsson. Kritik: Excellent 54 cm. Mycket
Gotlands Stövarklubb
goda proportioner, korrekt huvud o uttryck,
utm hals o rygg. Välformad bröstkorg, bra
vinkling o benstomme, goda rörelser. Bra päls
o färg.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
EKMARKENS
BISSY
S50847/2008
(Strandmorens Billy S24978/2002 -- RR
SJ(RÄV)CH SUCH Lyeskogens Anni
S49460/2004) Äg Bo Bogren Gotlands Tofta.
Uppf Göran Månsson. Kritik: Excellent 53
cm. Mycket goda proportioner, korrekt huvud
med bra uttryck, utm hals o rygg, bra kors o
svans. Välformad bröstkorg, bra vinkling o
benstomme, bra päls o färger, ännu ej utfärgad
på lår, utm rörelser.
Smålandstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
SANDREVETS DACKE SE47976/2010
(Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella
S20079/2006) Äg Erik Holmqvist Klintehamn.
Uppf Erik Holmqvist Klintehamn. Kritik:
Excellent 50 cm. Utmärkta proportioner,
vackert huvud med bra uttryck, utm hals
o rygg, bra kors. Långsvansad. Välformad
bröstkorg, bra vinklar o benstomme, bra päls o
färg. Utmärkta rörelser. Har ett lätt underbett.
E Junkl 2 Junkk
LINDBYSENS MASSE SE50722/2010
(J Peppe S45692/2006 -- Sandrevets Asta
S20080/2006) Äg Göran Larsson Stånga.
Uppf Mats Lindby Ljugarn. Kritik: Excellent
49 cm. Bra proportioner, korrekt huvud med
bra uttryck, mkt bra hals o rygg. Bra kors,
långsvansad. Tillräcklig bröstkorg, bra vinkel o
benstomme. Bra päls utm färg, goda rörelser.
433
V Junkl
SANDREVETS BARRO SE47977/2010
(Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella
S20079/2006) Äg Erik Holmqvist Klintehamn.
Uppf Erik Holmqvist Klintehamn. Kritik:
Very good 50 cm. Bra proportioner, korrekt
huvud o uttryck, mkt bra hals, rygg o kors.
Långsvans. Tillräcklig bröstkorg, bra vinklar o
benstomme, bra päls o färg, goda rörelser.
434
Västergötlands Stövarklubb
Kritik: 53 cm. Välskuret huvud. Prima bett.
Välduperade öron väl inåtvridna. Vacker hals,
ganska bra överlinje. Välkroppad för åldern.
Välvinklad rör sig med något fria armbågar.
Utställning Tranemo
Datum 2011-08-14
Domare Bo Wallin
Smålandstövare
Tikar Juniorklass
G Junkl
SPEJA SE32366/2010 (J RR Samsagårdens
Uffe S45630/2004 -- J RR LässiS47600/2004)
Äg Caj Brorsson, Mjöbäck. Kritik: 47 cm.
Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals.
Eftergivande rygglinje. Relativt välkroppad
för sin ålder. Kunde önska mera benstomme.
Relativt välvinklad och välgående. Utmärkta
tecken. Björnsvans.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
SAMSAGÅRDENS CINDI S44594/2009 (J
Zack S30470/2000 -- RR SE JCH FI JCH
Samsagårdens Unni S45627/2004) Äg Gert
Ljungblad, Svenljunga. Kritik: 45 cm. Utmärkt
helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals,
överlinje och kropp. Välvinklad och välgående
med utmärkt steg. Utmärkta tassar. Vackra
tecken. Bra klotecken. Björnsvans.
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM
ZANG SE46276/2010 (RR SE J(RÄV)CH
Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla
S64235/2007) Äg Kjell Skogsberg, Mariestad.
Hanar Öppen klass
V Ökl
FINABOS EMIL S67667/2008 (J Stävjes
Nicko S39174/2005 -- RR SE JCH
Raskenstams Bazza S27371/2003) Äg Alf
Johansson, Torup. Kritik: 54 cm. Mycket bra
helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals
överlinje och svans. Välkroppad från sidan.
Tyvärr båtkölsformad bröstkorg. Välvinklad.
Välgående.
Utmärkta
tassar.
Behöver
ringträning.
G Ökl
LÄRKVALLENS DACKE S27421/2008 (SE
JCH SE UCH Melvin S25655/98 -- SE JCH
SE UCH Nova S51905/2003) Äg Roland
Nilsson, Långaryd. Kritik: 56 cm. Vackert
välskuret huvud. Könsprägel kunde haft längre
öron. Utmärkt hals, överlinje och svans. Djup
bröstkorg. Vacker underlinje men kraftig i
bålen. Något frontvid. Välvinklad.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
BESSIE S23983/2009 (WW-08 NORD V-07
SE V-06 SE V-04 NORD V-03 NORD JV03 Östanvindens Mick-Jagger S24579/2003
-- J RR Betty S46576/2003) Äg Magnus
Andersson, Hökerum. Uppf Johan Yderfors.
Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet. Vackert
välskuret huvud. Utmärkt hals, överlinje
och svans. Välkroppad. Utmärkt förbröst.
Välvinklad. Välgående. Utmärkta tassar.
Gotlandstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
LABBE S57299/2009 (Leon S50180/2002 -J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg
Magnus Eriksson, Veddige. Uppf Äg. Kritik:
53 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret
Västergötlands Stövarklubb
huvud. Kunde vara bättre könsprägel. Utmärkt
svans och hals. Ganska bra vinklad. Välgående
med utmärkt steg. Mycket bra tassar. Mycket
bra färger. Välvisad. Trevlig.
V Ukl
LUNKEN S57302/2009 (Leon S50180/2002
-- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006)
Äg Lars Magnusson, Reftele. Uppf Magnus
Eriksson. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet.
Vackert välskuret huvud. Vackra ögon.
Relativt välvinklad. Mycket bra tassar. Behöver
ringträning.
LUKAS S57306/2009 (Leon S50180/2002
-- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006)
Äg Paul Hedenberg, Torup. Uppf Magnus
Eriksson. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet.
Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Något
kort kors och hög svans. Vacker underlinje.
Välgående med utmärkt steg. Utmärkt hårlag.
Utmärkta tassar. Välvisad och trevlig.
G Ukl
LUFSEN S57305/2009 (Leon S50180/2002
-- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006)
Äg Fredrik Lord, Limmared. Uppf Magnus
Eriksson. Kritik: 53,5 cm. God helhet. Ganska
bra huvud. Vackra ögon. Utmärkt hals och
överlinje. Välkroppad med bra underlinje.
Högt buren svans. Välvisad. Trevlig.
Tikar Uppfödarklass
E Upp l HP
Äg Magnus Eriksson Tävlar Med: LABBE,
LUFSEN, LUKAS, LUNKEN Kritik: Grupp
4 hanar. Samtliga bra tecknade. Välskurna
huvud som kunde vara mer maskulina. Vackra
överlinjer. 3 med kort kors och höga svansar.
Samtliga med utmärkta tassar och välvinklade.
Utmärkt hårlag.
435
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 3 Bhkl
RÄVUDDENS KIM S61479/2009 (J RR
King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE
UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg
Johan Andersson, Alingsås. Kritik: 58,5 cm.
Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud.
Väl könspräglat. Utmärkt hals och överlinje.
Välkroppad med vacker underlinje. Utmärkta
vinklar. Rejäla väl starka tassar. Rör sig med
långt steg.
V Ukl
RÄVUDDENS ILO S61478/2009 (J RR King
S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Kennet
Vagnström, Habo. Kritik: 56,5 cm. Mycket
bra helhet. Välskuret huvud som kunde vara
mer könspräglat. Utmärkt hals och överlinje.
Relativt välkroppad. Goda vinklar. Utmärkta
tassar. Rör sig med långt steg.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
TJALLE S52792/2008 (Jönsåsens GismoÅc S41538/2002 -- Bella S47564/2002) Äg
Charles Arnesson, Öxabäck. Kritik: 56,5 cm.
Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud.
Utmärkt hals och svans. Välkroppad med bra
underlinje. Utmärkta tassar. Rör sig med långt
steg. Välvisad. Trevlig.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
BÄCKASKALLETS BAILEYS S33969/2005
(SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FIoNO
UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar
S49742/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Stenrydens Rita S29399/2002) Äg Mickael
Jansson, Skara. Kritik: 59 cm. Utmärkt helhet.
Vackert välskuret huvud. Bra könsprägel.
Välkroppad med bra överlinje. Välvinklad med
mycket bra tassar. Rör sig med bra steglängd.
Bra representant för rasen.
436
Västergötlands Stövarklubb
E Jkl 2 Jkk CK 4 Bhkl R-Cert
LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen
S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders
Nilsson, Strömsnäsbruk. Kritik: 57 cm.
Utmärkt helhet. Välskuret huvud. Utmärkt
hals och bröstkorg. Väl utfylld i bålen och
bröst. Välvinklad och välgående med utmärkta
tassar. Välvisad.
V Jkl
TÖRMARKENS FIX S51532/2007 (RR
SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Thomas
Svensson, Lidköping. Uppf Klas Törmark.
Kritik: 57 cm. Mycket bra helhet. Vackert
välskuret huvud. Kunde vara mer könsprägel.
Utmärkt hals. Något eftergiven i ryggen.
Relativt välkroppad. Något rund bröstkorg.
Ordinärt vinklad. Ger aningen kort steg. Går
från trav i galopp.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-1
BUHOLMENS ZITA S40444/2009 (SE JCH
SE UCH RR Gyltbos Sigge S32646/2002
-- J RR Holmsjöåsens Cabina S41656/2003)
Äg Johannes Hållander, Dalstorp. Uppf Göte
Andersson. Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet.
Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals.
Välkroppad vacker underlinje. Välvinklad med
utmärkta tassar. Något högt hull. Långt bra
steg.
E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl
TÖRMARKENS SALLY SE18951/2010
(Cato
S24672/2001
-Törmarkens
Bittan S36748/2004) Äg Jonny Hallberg,
Ulricehamn. Kritik: 54 cm. Vackert välskuret
huvud. Typiskt uttryck. Vacker överlinje. Djup
bröstkorg i kortaste laget.Välvinklad med långt
steg. Utmärkt hårlag. Utmärkta vinklar och bra
tassar. Välvisad.
Tikar Juniorklass
V Junkl
TUTARYDS FIXA SE49167/2010 (J RR
Poko S28600/2003 -- Rävuddens Lessy II
S33533/2006) Äg Kjell Lundqvist, Habo.
Kritik: 52 cm. Vackert välskuret huvud.
Utmärkt hals överlinje och svans. Svårvisad
stuntals välgående. Vackra färger. Behöver
ringträning.
V Ökl
RR STUBBERUDS CISSI S58024/2008
(RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001
-- J RR Käbbaskogens Jane S23129/2003) Äg
Sten-Åke Carlsson, Dalstorp. Kritik: 53,5 cm.
Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud.
Välkroppad. Tung eftergivande rygg. Relativt
välvinklad. Utmärkta tassar. Kort kors. Hög
svans.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
RÄVUDDENS DRILLA S61474/2009 (J RR
King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE
UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Åke
Gunnarsson, Gislaved. Uppf Äg. Kritik: 53 cm.
Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals överlinje
och svans. Välkroppad med vacker underlinje.
Kunde ha lite kraftigare benstomme. Rör sig
bitvis med bra trav.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
OVESONS TEJJA S60196/2008 (J RR
Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- RR SE
J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004)
Äg Stefan Hult, Alingsås. Kritik: 54 cm.
Utmärkt helhet. Utmärkt överlinje bål och
underlinje. Rör sig med utmärkta steg. Hyfsat
förbröst. Utmärkt representant för rasen.
Utmärkta tassar.
Västergötlands Stövarklubb
V Jkl
RR RÄVUDDENS TANJA S33532/2006 (J
RR Svenne S44105/99 -- RR SE J(RÄV)CH
SE UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg
Åke o Kent Gunnarsson, Gislaved, Uppf Äg,
Kritik: 53 cm, Ordinärt huvud. Smalt nosparti.
Utmärkt hals överlinje. Relativt välvinklad.
Utmärkta tassar. Behöver ringträning vid
mätning och tandvisning. Vackra färger.
Tikar Avelsklass
1 Avelkl HP
RR RÄVUDDENS SPELA S46568/2003
(S21705/92 -- RR Börsgårds Jazza S46384/98)
Äg Åke o Kent Gunnarsson, Gislaved. Kritik:
Tävlar med Rävuddens ILO, KIM, DRILLA,
TANJA. Homogen grupp. Vältypade med
vackra huvud. De flesta med vacker överlinje
och med bra bruksdelar. En grupp som väl
förtjänar sitt HP.
Tikar Uppfödarklass
E Upp l HP
RÄVUDDENS KENNEL Äg Åke o
Kent Gunnarsson, Gislaved. Tävlar med:
RÄVUDDENS ILO, KIM, TANJA, DRILLA.
Kritik: I stort homogen grupp. Vältypad
vackra huvud. De flesta med vackra överlinjer
med utmärkta bruksdelar. En grupp som väl
förtjänar sitt HP.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
JOREÄLVENS KULA SE48431/2010 (J Cesar
S37748/2005 -- J RR Tessy S37354/2003) Äg
Göran H J Barth, Fjällbacka. Kritik: 56 cm.
Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud.
Väl könspräglad. Mörka ögon. Utmärkt hals
och överlinje, svans. Vacker underlinje. Något
öppna vinklar fram och bak. Utmärkta tassar.
Utmärkt steg.
437
Hanar Unghundsklass
V Ukl
MARSJÖBÄCKENS GREY S55708/2009
(RR Ringo-Eo S50629/2006 -- RR SE JCH
Marsjöbäckens Frida S65805/2003) Äg Johan
Melander, Mullsjö. Uppf Roland Claesson. Kritik:
58 cm. Mycket god helhet. Vackert välskuret
huvud. Utmärkt hals. Bra överlinje. Ordinärt bål.
Ngt smal bröstkorg. Välvinklad fram öppen bak.
Ngt kort kors. Hög svans. Utmärkta tassar. Rör sig
med hög svans men något kort kors.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-2
NILSDREVETS ZINGO S43678/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Stellan
Nilsson, Hajom. Uppf Sven-Olof Nilsson.
Kritik: 59 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt
vackert välskuret huvud. Utmärkt könsprägel.
Utmärkt hals och överlinje. Utmärkt steg med
utmärkta vinklar. Välbyggd hane aningen
mycket hals skinn. Välgående.
V Ökl
NAVÅSENS TELLO S40133/2009 (J RR
Zorro S41082/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Navåsens Silva S42554/99) Äg Daniel Ulvebro,
Ljung. Kritik: 56 cm. Välskuret huvud önskar
mer könsprägel. Utmärkt hals överlinje. Bra
bröstkorg men lite kölformad. Utmärkta tassar.
Välgående. Vackra färger.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 (RR
SE J(RÄV)CH SE UCH INT UCH NO
UCH Hetseryds Chicko S43277/96 -- J RR
Mårdhöjdens Cira S46353/97) Äg Krister
Gustavsson, Tävelsås. Kritik: 58 cm. Vackert
välskuret huvud. Mörka ögon. Utmärkt hals
överlinje och svans. Välkroppad med bra
bröstdjup. Kort bröstben. Utmärkta tassar.
Mycket vackra färger med utmärkta övergångar.
Rejält steg. Lite högt hull.
438
Västergötlands Stövarklubb
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
JOREÄLVENS BILLAN SE48430/2010
(J CESAR S37748/2005 -- J RR TESSY
S37354/2003) Äg Jerker Nyvaller, Herrljunga.
Kritik: 54 cm. Utmärkt helhet. Vackert
välskuret huvud. Aningen ljusa ögon. Ganska
bra överlinje. Välvinklad och välgående med
tungt steg. Ganska bra färger. Utmärkt hals
och hårlag.
V Junkl
STÖVARJÄGARENS BIBBI SE57472/2010
(NO JCH NO UCH Tapper N18089/05 -RR SE JCH SE UCH NO JCH Zoogatas Vilde
S59130/2007) Äg Lejf Svensson, Tranemo.
Kritik: 52 cm. Mycket bra helhet. Mörka
ögon. Utmärkt hals och överlinje. Något tunn i
bålen. Rör sig något smalspårigt fram och bak.
Utmärkt välvisad.
ULFYRENS MIRA SE44405/2010 (SE JCH
SE UCH Brattåsbäckens Zeb S45203/2005
-- RR SE JCH SE UCH Rosådalens Ronja
S29391/2000) Äg Göran Aronsson, Tranemo.
Uppf Äg. Kritik: 52 cm. Utmärkt helhet.
Ganska bra huvud. Utmärkt hals, överlinje och
svans. Från sidan välkroppad. Något tunn och
valpigt uttryck. Lite smal i steget. Välvisad.
Inge Petersson, Mullsjö. Kritik: 53 cm.
Välskuret huvud från sidan aningen brett i
basen. Utmärkt hals och överlinje. Välvinklad.
Grov benstomme. Utmärkta tassar. Något högt
hull. Vackra färger. X ha P1 höger ök.
Finsk stövare
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-4
JÄNTAGÅRDENS OTTO S43054/2008
(RR SE JCH NO JCH Rapp S46849/99 -J RR Nabbsundets Cissi S21873/2003) Äg
Adam Lindgren, Limmared. Kritik: 60 cm.
Utmärkt helhet, huvud, hals, överlinje och
svans. Välkroppad med utmärkt underlinje.
Mycket bra vinklar fram och bak. Väl slutna
armbågar. Utmärkta tassar. Aningen oren i det
vita. Rör sig med långt vackert steg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
PULASTEEN IIRO S54901/2006 (FI J(RÄV)
CH Elokarin Jakki FIN30881/01 -- Pulasteen
Täplä FIN26182/00) Äg Hans-Åke Petersson,
Limmared. Uppf Säisä Pertti. Kritik: 60 cm.
Vackert välskuret huvud. Utmärkta öron, hals
och överlinje. Väl ansatt svans. Välkroppad.
Vacker underlinje med utmärkt bröstkorg.
Långt rejält steg. Vackra färger. Välgående.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
TRAJSKOGENS SPELA SE19882/2010 (J
RR Jälmådalens Bellman S39725/2001 -- RR
SE JCH Rånedalens Bella S59237/2005) Äg
Ronny Benjaminsson, Ambjörnarp. Kritik:
54 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret
huvud. Typiskt uttryck. Vacker hals. Kort
kors. Skjuter upp länden. Tar under sig bak.
Aningen långa tassar.
Tikar Juniorklass
V Junkl
GRUVRISETS FREJA SE67028/2010 (INT
UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06
RR KBH V-07 Bruselia's Karo N09351/04
-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi
S27625/2005) Äg Glenn Ottosson, Torup.
Uppf Rolf Johansson. Kritik: 55 cm. Mycket
bra helhet. Vackert välskuret huvud. Mörka
ögon. Utmärkt hals, överlinje och svans. Rör
sig smalt fram och bak. Ganska bra vinklar.
Vackra färger. Skickar upp länden.
Tikar Öppen klass
V Ökl
ALVA S50496/2009 (RR SE JCH SE UCH
Rånedalens Decco S58843/2004 -- J RR
Mandylike's Honey S44601/2003) Äg Sven-
VAJA SE42038/2010 (RR SE JCH Myrekullas
Rami S33042/2006 -- J RR Drevsäkers
Alice S29790/2005) Äg Tryggve Svensson,
Västergötlands Stövarklubb
Rångedala. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret
huvud. Typiskt uttryck. Utmärkt överlinje och
hals. Ungt uttryck. Välkroppad. Mycket vackra
färger. Välvisad och trevlig.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 3 Btkl
SKOGSDALENS CAJSA SE25102/2010
(RR SE JCH Remo S24174/2000 -- RR
Skogsdalens Lissi S33886/2007) Äg SvenIngemar Liljedal, Håcksvik. Kritik: 57 cm.
Utmärkt helhet. Vacket välskuret huvud med
utmärkta linjer. Utmärkt hals och överlinje.
Välvinklad och välgående. Trampar igenom en
aning i stillastående.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
EBBARPS MIRJA S35118/2009 (RR SE
J(RÄV)CH SE UCH Finn S24173/2000
-- RR SE J(RÄV)CH SE UCH FI J(RÄV)
CH Elokarin Senna S48999/2005) Äg KjellGöran Josefsson, Svenljunga Uppf Äg. Kritik:
55 cm. Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud.
Typiskt uttryck. Utmärkt hals, överlinje och svans.
Välkroppad. Vacker underlinje. Rör sig med
utmärkt steg. Vackra färger. Välvisad och trevlig.
E Ökl 2 Ökk
ROOSGÅRDENS NIXA S26595/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- J Kilbackens Raju-Virpi
S41225/2004) Äg Lars-Åke Sahlen, Falköping.
Kritik: 56 cm. Vackert välskuret huvud. Något
stora läppar. Utmärkt hals. Något eftergivande
rygg. Välvinklad. Välgående. Trampar igenom
en aning fram. Mycket vackra färger. Mycket
bra rörelser.
V Ökl
SILJA S60193/2008 (SE JCH RR Baljåsens
Rami S14424/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Rista S41022/2002) Äg Tommy Carlsson,
Strömsnäsbruk. Kritik: 56 cm. Ganska bra
huvud. Aningen mer läpp och nackknöl
önskas. Utmärkt hals och överlinje. Välvinklad.
439
Utmärkta tassar. Välvisad. Väl ansatt svans.
G Ökl
MYREKULLAS SARI S48495/2008 (J
Bergvindens Julle S45904/2004 -- RR SE JCH
SE UCH Slåttemyra's Nadja N06414/00) Äg
Michael Stewart, Ljung. Kritik: 55 cm. Vackert
välskuret huvud. Utmärkt läpp. Kunde ha mer
nackknöl. Mörka ögon, överlinje. Välkroppad.
Mycket bra tassar. Mycket blyg därav priset.
Rejält steg.
KVISTÅSENS SAGA S27963/2009 (RR
SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J
Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Peter
Johansson, Värnamo. Kritik: 52 cm. God
helhet. Ordinärt huvud. Kunde ha mer läpp
och nackknöl. Vacker underlinje. Ger ett lågt
intryck. Välgående. Kunde ha mera finnstövare
attribut.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
BIBBY S51566/2006 (RR SE J(RÄV)CH
Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR SE
J(RÄV)CH Spela S24177/2000) Äg Erik o Kent
Liljekvist, Holsljunga. Uppf Bengt Andersson.
Kritik: 54 cm. Utmärkt helhet. Mycket vackert
huvud. Utmärkt nackknöl. Utmärkt hals och
övergång till nacke. Välkroppad. Välvinklad en
aningen smalt bak i rörelse. Vacker underlinje.
Mycket trevlig.
G Jkl
RR SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 (FI
JCH FI UCH Pirttirinteen Uri FIN20978/99
-- FI JCH Syysaamun Usva FIN30288/96) Äg
Robert Robertsson, Brastad. Kritik: 54 cm.
Mycket bra helhet. Ordinärt huvud önskas
bättre nackknöl. Utmärkt hals och överlinje.
Välvinklad fram. Öppna bak. Trampar
igenom fram. Rejäl benstomme. Vackra färger.
Välgående vad gäller steglängd.
440
Västergötlands Stövarklubb
S Jkl
RR HELDESTORPS CAJSA S51507/2007
(SE JCH SE UCH RR Ebbarps Edvin
S44810/2003 -- RR SE JCH Heldestorps
Bella S48935/2000) Äg Per Ekström, Hjo.
Uppf Äg. Kritik: 50 cm. Ordinärt huvud.
Bättre nackknöl önskas. Något stora öron.
Ordinär hals, eftergivande rygg. Tunn bål med
tunn bröstkorg. Utåtvridna armbågar. Rör sig
fransyskt. Mycket vackra färger. På grund av
storlek priset.
Utställning Furumossen Götene
Datum 2011-06-05
Domare Morgan Wackt
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM
ZACO SE37094/2010 (FI JCH SE JCH
Muurivuoren Rymy S49600/2007 -- RR SE
JCH Bryngelsbo Ringa S10861/2004) Äg
Gunnar Nilsson, Vara. Uppf Göran Brink.
Kritik: Utmärkt helhet. Maskulint välformat
huvud. Bra uttryck. Mörka ögon. Vacker hals.
Bra rygg aningen brant kors. Välutvecklad
bröstkorg. Välställda extremiteter. Bra rörelser.
Hanar Öppen klass
D Ökl
MOKÄLLANS
DANTE
S43599/2007
(SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas
S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans
Tiindra S12929/99) Äg Malte Hagbom, Tibro.
Uppf Mokällans Kennel, Per Anders Karlsson
Hedemora. Kritik: Välformat huvud som
kunde vara mer maskulint, bra hals utmärkt
rygg och kors, mycket bra bröstkorg och
bröstdjup, bra vinklar runt om. Rör sig bra. Ej
tillgänglig.
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl R-Cert
RR ESSY SKALLETS RIO S37059/2008
(NO JCH NO UCH Jerry N21965/00 -- J
RR Åivets Trajja S38617/2002) Äg Maria
Nordström och Kjell Svenson, Götene. Uppf
Per Olof Högberg. Kritik: Utmärkt helhet.
Välformat maskulint huvud med bra uttryck.
Utmärkt hals, rygg och kors. Bröstkorgen
kunde vara något längre. Utmärkta vinklar.
Välställda extremiteter. Rör sig med utmärkt
steglängd.
E Ökl 2 Ökk
EBBARPS MILTON S61110/2008 (RR SE
J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004
-- RR SE J(RÄV)CH SE UCH FI J(RÄV)
CH Elokarin Senna S48999/2005) Äg
Andreas Persson, Undenäs. Kritik: Utmärkt
helhet, mycket vackert huvud med vacker
pigmentering. Bra hals, stark rygg. Tillräckligt
kors. Mycket bra bröstkorg, välvinklad fram.
Kunde vara något bättre bak. Rör sig med
aningen kort steglängd.
G Ökl
KVISTÅSENS FINN S26421/2008 (NO JCH
Baljåsens King S14427/2005 -- J Kallravallens
Ila S28583/2002) Äg Börje Skoog, Lidköping.
Uppf Hans-J Jensen, Kviståsens kennel. Kritik:
God helhet. Bra huvud, mörka vackra ögon.
Ordinarie hals. Bra rygglinje, brant kors,
välformad bröstkorg, ganska välvinklad i
framställ, något rak i bakens vinklar. Rör sig
med kort steglängd.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
SOLSTRIMMANS
FINN-JENKKA
SE36444/2010 (FI JCH Välikorven Jussi
FIN44623/02 -- RR SE JCH SE UCH Jaga
På Solstrimman S36330/2004) Äg Rune
Johansson, Falköping. Uppf Leif Bäckström.
Kritik: Bra huvud, önskas mörkare ögon.
Mycket bra hals, rygg och kors. Välvinklad
fram, något öppen i sin knäledsvinkel bak.
Välformad bröstkorg med tillräckligt bröstdjup.
Bra rörelser, bra hårlag.
Västergötlands Stövarklubb
V Junkl
BIRA SE37093/2010 (FI JCH SE JCH
Muurivuoren Rymy S49600/2007 -- RR SE
JCH Bryngelsbo Ringa S10861/2004) Äg
Göran Brink, Kvänum. Uppf Göran Brink.
Kvänum. Kritik: Välformat feminint huvud,
ordinär hals, mycket bra rygg och kors. Kunde
vara bättre vinklad fram. Bröstkorgen under
utveckling. Välvinklad bak. Rör sig med bra
steglängd.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
RR BRYNGELSBO TÖJA S52901/2006
(RR SE JCH SE UCH Bossmålas Buster
S59042/2002 -- FI JCH RR Hikka
S17766/2004) Äg Lars Åke Sahlén, Falköping.
Uppf Lars Åke Sahlén. Kritik: Utmärkt helhet.
Välskuret tikhuvud med bra proportioner,
aningen kort hals. Utmärkt rygglinje.
Välvinklad med mycket bra ben. Rör sig något
hastrångt.
V Ökl
ROOSGÅRDENS NIXA S26595/2009
(SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo
S24731/2004 -- J Kilbackens Raju-Virpi
S41225/2004) Äg Lars Åke Sahlén, Falköping.
Uppf Per Roos. Kritik: Mycket god helhet.
Bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals
och rygg med något brant kors. Bra bröstkorg,
tillräckligt bröstdjup. Välvinklad fram, något
öppen bak. Blir i rörelse hastrång.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
BIBBY S51566/2006 (RR SE J(RÄV)CH
Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR SE
J(RÄV)CH Spela S24177/2000) Äg Kent Erik
Liljekvist, Holsljunga. Uppf Bengt Andersson.
Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra huvud
med vackert uttryck och vacker hals. Utmärkt
rygglinje och kors. Bra bröstkorg som
kunde vara aningen längre. Bra underlinje.
Välkroppad. Mycket bra ben. Rör sig ledigt.
441
Gotlandstövare
Tikar Juniorklass
V Junkl
TANJA SE27387/2010 (Ronemarkens Sack
S16619/2009 -- Pärlan S27458/2006) Äg Kent
Johansson, Trollhättan. Uppf Jonny Svensson.
Kritik: Bra huvud med vacker pigmentering.
Ordinär hals. Bedöms till korpulent, något
brant kors. Välvinklad fram något öppen bak.
Rör sig med något kort steglängd. Bra hårlag.
Hamiltonstövare
E Junkl 1 Junkk CK 2 Bhkl
LORD SE37949/2010 (NO UCH NO JCH
SE JCH Koloåsen's Lökky N15988/04 -- RR
SE JCH Leverhögens Samba S25574/2003) Äg
Elof Åstbom, Mangskog. Uppf Stig Nilsson.
Kritik: Utmärkt helhet. Välformat maskulint
huvud med utmärkt uttryck. Bra hals, utmärkt
rygg och kors. För åldern mycket välutvecklad
bröstkorg. Grova välställda extremiteter.
Mycket bra rörelser. Mycket bra hårlag.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR
BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Roger Blad, Dingle. Uppf Hans och Monica
Vallgren, Buvakullens Kennel, Skövde. Kritik:
Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud,
bra uttryck. Ordinär hals. Stram överlinje
och utmärkt kors. Mycket bra bröstkorg.
Välvinklad fram, önskas bättre bak. Rör sig med
aningen kort steglängd. Utmärkt benstomme.
Välvisad.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
BUVAKULLENS HUMLE S18500/2008
(J RR Hjälmsereds Zeb S43877/2000 -- RR
SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla
S31862/2002) Äg Peter Karlsson, Uddevalla.
Uppf Hans Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet.
442
Västergötlands Stövarklubb
Mycket bra huvud med trevligt uttryck.
Ordinär hals. Utmärkt rygglinje och kors.
Kunde ha något djupare bröstkorg. Ganska
bra vinklar fram, kunde vara något bättre bak,
framförallt i knäled. Lediga rörelser. Välvisad.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE
JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004
-- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma
S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås.
Uppf Bengt Eriksson. Kritik: Välformat
tikhuvud. Vacker pigmentering. Ordinär hals.
Önskas med stramare rygg. Mycket bra kors.
Välutvecklad bröstkorg. Välvinklad fram.
Mycket bra ben. Rör sig något hastrångt. En
välutvecklad junior.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIM
HAREFJORDENS KOLA S52249/2009
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- J RR Harefjordens Flicka
S50825/2004) Äg Jörgen Storm, Hjo.
Uppf Lennart och Britt Marie Wettergren,
Harefjordens Kennel, Säffle. Kritik: Utmärkt
helhet. Utmärkt huvud. Mycket tilltalande
pigmentering. Utmärkt hals och rygg.
Tillräckligt kors. Bra bröstkorg. Utmärkta
vinklar. Rör sig med utmärkt steglängd.
E Ukl 2 Ukk
BUVAKULLENS JAZZA SE15438/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Kennet Johansson, Töllsjö. Uppf Hans och
Monica Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet.
Utmärkt huvud. Vacker hals. Tilltalande
överlinje. Mycket bra kors. Välformad bröstkorg.
Välkroppad. Välvinklad fram, önskar bättre
vinklar bak. Rör sig med bra steg.
E Ukl 3 Ukk
BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Bengt-Åke Strand, Broby. Uppf Hans och
Monica Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet.
Mycket vackert tikhuvud med fint uttryck.
Utmärkt pigmentering. Bra hals. Stark
överlinje. Utmärkt kors. Bröstkorg med något
knappt bröstdjup. Välställda extremiteter.
Utmärkta rörelser och hårlag. Välvisad.
V Ukl
BUVAKULLENS POLKA SE15437/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Torgel Simensen, Hällefors. Uppf Hans
och Monica Vallgren, Buvakullens Kennel,
Skövde. Kritik: Mycket god helhet. Ett ganska
välformat huvud med ljusa ögon. Bra hals och
rygg. Något brant kors. Bröstkorgen kunde
önskas längre. Normala vinklar. Rör sig något
trångt bak.
G Ukl
SPETTLIDENS MOINA S60605/2009
(J Taban S48860/2007 -- RR SE JCH SE
UCH Spettlidens Fina S41196/2001) Äg
Håkan Lundberg, Fritsla. Uppf Tommy
Lindmark. Kritik: Välskuret tikhuvud med bra
proportioner. Bra pigmentering. Ordinär hals.
Bra överlinje. Tillräckligt kors. Bra bröstlinje.
Välställda extremiteter. Något öppna vinklar
runt om. Bra rörelser. Välvisad.
Tikar Öppen klass
V Ökl
ÅHLSTIGENS ILZE S16649/2006 (SE JCH
NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -RR SE JCH Åhlstigens Ila S44570/2000) Äg
Per Henrik Fröjd, Mariestad. Uppf Göran
Fastén. Kritik: Mycket god helhet. Mycket
vackert huvud med bra pigmentering. Bra
hals. Stark rygglinje. Något kort kors. Mycket
Västergötlands Stövarklubb
443
bra bröstkorg och underlinje. Välvinklad fram
men för rak i sina vinklar bak. Rör sig med
något kort steglängd.
överlinje. Bra kors. Kraftig bröstkorg, mycket
bra underlinje. Välvinklad fram, önskas bättre
bak. Rör sig bra.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
FESTIS S52783/2008 (J RR Ulfkällas Zeb
S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi
S25933/2000) Äg Louise Lindström, Hedekas.
Kritik: Bra huvud. Välpigmenterad. Utmärkt
hals och rygg. Något brant kors. Bra bröstdjup.
Välställda extremiteter. Utmärkta rörelser.
Välvisad.
G Ökl
OLOFSLUNDS CEASAR S35064/2008
(RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko
S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Gyltbos
Trixa S25784/2004) Äg Fredrik Franzén,
Holsljunga. Uppf Jan Hellman. Kritik: Huvud
med något breda kinder, vackra ögon, ordinär
hals, något mjuk rygg. Brant kors, mycket bra
bröstkorg. Ordinärt vinklad. Rör sig ledigt.
E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert
RR ENY S51055/2006 (SE J(RÄV)CH SE
UCH Brindsjöstugans Mas S31691/98 -Jenni N08606/98) Äg Anders Köllerström,
Kinnarumma. Uppf Rhoar Gimming. Kritik:
Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, tillräckligt
mörka ögon. Vacker hals. Utmärkt överlinje
och bröstkorg. Välkroppad. Utmärkta vinklar
och rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
BÄCKASKALLETS BAILEYS S33969/2005
(SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FIoNO
UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar
S49742/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Stenrydens Rita S29399/2002) Äg Mikael
Jansson, Skara. Uppf Sture Johansson. Kritik:
Utmärkt helhet. Välformat maskulint huvud
med bra uttryck. Ordinär hals, utmärkt rygg
och kors. Mycket bra bröstkorg och underlinje.
Välkroppad, utmärkta vinklar. Rör sig mycket
elegant.
Tikar Uppfödarklass
HP
BUVAKULLENS Äg Hans och Monica
Vallgren Tävlar med: SE15431/2010
S18500/2008 SE15438/2010 SE15436/2010
Kritik: Gruppen består av fyra individer där
samtliga erhållit Exellent varav en med CK
och BIR. Kännetecken för gruppen är vackra
huvuden, starka ryggar och bra benstomme och
rörelser. En homogen och mycket sammansatt
grupp av mycket god kvalitet. Tilldelas med
nöje 1 pris och HP.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
ZIGGE
S50383/2006
(J
Bredfjällets
Sting S39521/2002 -- Höjdfallets Diza
S30634/2001) Äg Nils Sandahl, Åsarp. Kritik:
Utmärkt helhet. Välformat huvud, kunde
ha aningen längre nosparti. Bra hals. Stark
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino
S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley
Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger
Olsson. Kritik: Utmärkt helhet. Utmärkt
huvud med bra hals. Utmärkt överlinje och
kors. Bröstkorgen kunde vara aningen djupare.
Välställda extremiteter av bra grovlek. Rör sig
med något kort steglängd.
G Jkl
RR BÖRSGÅRDS DALLAS S36051/2007
(J Broängsbäckens Rocky S32058/2003 -Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Jorma
Valmu, Nödinge. Uppf Ingemar Larsson.
Kritik: God helhet. Mycket bra huvud. Bra
hals och rygg, något brant kors. Välformad
444
Västergötlands Stövarklubb
bröstkorg. Välvinklad fram alltför öppen bak.
Rör sig med alltför kort steglängd.
Tikar Öppen klass
V Ökl
RR STUBBERUDS CISSI S58024/2008 (RR
SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J
RR Käbbaskogens Jane S23129/2003) Äg Sten
Åke Karlsson, Lerdala. Uppf Per Eriksson.
Kritik: Ordinärt huvud. Mycket bra hals och
rygg. Tillräckligt kors. Bra bröstdjup och
underlinje. Välvinklad fram något sämre bak.
Bra rörelser.
E Ökl 1 Ökk
KÄBBASKOGENS LIZZIE S26988/2009
(J RR Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- J
RR Käbbaskogens Heidi S27270/2001) Äg
Bengt Olof Larsson, Lundsbrunn. Uppf
Bengt Olof Larsson. Kritik: Utmärkt helhet.
Mycket vackert huvud med bra proportioner
och uttryck. Utmärkt hals, rygg och kors. Bra
bröstkorg. Mycket välvinklad. Bra rörelser.
Svarta hår på bröstets nederdel.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
OVESONS TEJJA S60196/2008 (J RR
Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- RR SE
J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004)
Äg Stefan Hult, Alingsås. Uppf Ove Svensson.
Kritik: Utmärkt helhet. Utmärkt huvud
med vackert uttryck. Vacker hals. Utmärkt
överlinje. Mycket bra bröstkorg. Flott
underlinje. Välkroppad med utmärkta ben.
Rör sig utmärkt.
Tikar Veteranklass
E Vetkl 1 Vetkk CK 2 Btkl
LÖVABYNS AKITA S35210/2003 (J RR
Clinton S37038/99 -- RR Hattamarkens Tina
S44839/2000) Äg Nils Sandahl, Åsarp. Uppf
Paul Bertram, Kennel Lövabyns, Sölvesborg.
Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud. Bra
proportioner. Bra öron och hals. Bra rygglinje,
utmärkt kors och bröstkorg. Välkroppad.
Välställda extremiteter, utmärkta rörelser.
En mycket välmeriterad gammal dam 8 år.
Välbevarad.
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl
ATRIX SE46589/2010 (J Lärkvallens Aiko
S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem
S58456/2006) Äg Mikael Eriksson, Nykvarn.
Uppf Mikael Eriksson. Kritik: Utmärkt helhet.
Välformat huvud med bra uttryck. Bra hals.
Stram och bra rygglinje. Kunde ha något
längre kors. Bröstkorgen under utveckling. Bra
vinklar. Rör sig med mycket bra steglängd.
E Junkl 1 Junkk CK 2 Bhkl
ARIKO SE46587/2010 (J Lärkvallens Aiko
S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem
S58456/2006) Äg Tord
Strandberg,
Korskrogen. Uppf Micael Eriksson. Kritik:
Utmärkt helhet. Mycket bra huvud. Aningen
kort hals. Utmärkt rygglinje och kors.
Välutvecklad bröstkorg. Utmärkt underlinje.
Bra extremiteter av bra grovlek. Mycket
effektiva rörelser. Visas bra.
E Junkl 2 Junkk CK 3 Bhkl
AXEMMY'S
WAPPE
SE58179/2010
(Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Ann Gerd Fritz, Ulrika Bäck,
Ulrika. Uppf Ann Gerd och Lars Ove Fritz.
Kritik: Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud
och uttryck. Ordinär hals. Stark överlinje.
Kunde ha något längre kors. Utmärkt bröstkorg.
Välställda extremiteter. Mycket bra rörelser.
E Junkl 3 Junkk
SIGGE SE26903/2010 (RR SE JCH SE UCH
NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR Finabos
Åse S41308/2007) Kritik: Utmärkt helhet.
Mycket bra proportioner och uttryck. Utmärkt
hals och rygglinje. Bra kors. Bra bröstdjup.
Bröstkorgen kunde vara aningen längre. Bra
ben. Rör sig bra.
Västergötlands Stövarklubb
E Junkl 4 Junkk
KLACKEBOS FAXE SE48437/2010 (Rex
N05965/05 -- Klackebos Mexi S54174/2007)
Äg Anders Gustafsson, Lilla Dalsjöfors.
Uppf Hans Körberg. Kritik: Utmärkt helhet.
Välformat huvud som kunde önskas något
tyngre. Vackra öron. Utmärkt hals. Mycket bra
rygg och kors. Lång bra bröstkorg. Välställda
extremiteter av bra grovlek. Utmärkta rörelser.
V Junkl
AXEMMY'S
WILLE
SE58176/2010
(Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Weine Öberg, Vikingstad.
Uppf Ann Gerd och Lars-Ove Fritz, Axemmy's
Kennel, Ulrika. Kritik: Mycket god helhet.
Huvud som kunde vara med mer utfyllt
nosparti. Mycket bra hals och rygg. Borde ha
längre bröstben. Ordinärt vinklad. Bra ben.
AXEMMY'S
WIRRE
SE58175/2010
(Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Lars Ove Fritz, Ulrika Bäck,
Ulrika. Uppf Lars Ove Fritz. Kritik: Mycket
god helhet. Välformat bra huvud. Bra hals
och rygg. Tillräckligt kors. Bra bröstkorg och
bröstdjup. Bra vinklar fram, lite kort bak. Bra
hårlag.
ASTOR SE46588/2010 (J Lärkvallens Aiko
S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem
S58456/2006) Äg Ulf Mickelsson, Färila.
Uppf Micael Eriksson. Kritik: Mycket god
helhet. Ordinärt huvud. Bra hals. Utmärkt
rygg och kors. Kunde ha längre bröstkorg.
Välvinklat framställ, kunde vara bättre bak.
Lediga rörelser.
G Junkl
ZACK SE46274/2010 (RR SE J(RÄV)CH
Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla
S64235/2007) Äg Sture Johansson, Grönahög.
Uppf Mats Olsson. Kritik: Bra huvud, trevligt
uttryck. Bra hals och överlinje. Aningen kort
kors. Outvecklad bröstkorg, kunde vara
djupare och längre. Relativt välvinklad. Tunn
445
benstomme och extremiteter. Rör sig med bra
steglängd.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
LÄRKVALLENS FIDO SE14607/2010 (J RR
Cesar S15557/2002 -- J Lärkvallens Amina
S38112/2006) Äg Mari Bergh, Sjuntorp. Uppf
Gunn-Britt Vallgren, Lärkvallens Kennel, Åsele.
Kritik: Utmärkt helhet. Välformat maskulint
huvud med bra uttryck. Ordinär hals. Utmärkt
rygglinje. Kort kors, därav hög svansföring. Bra
bröstkorg och underlinje. Välvinklad. Mycket
bra ben. Välkroppad. Lediga rörelser.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 4 Bhkl
RR LYSETORPS MATCHO S26845/2006
(Cello S38007/2002 -- RR Lysetorps Zebina
S19797/99) Äg Sten-Erik Ingemarsson, Kärna.
Uppf Östen Areback. Kritik: Utmärkt helhet.
Mycket vackert huvud. Något smal hals.
Stark överlinje. Utmärkt kors och bröstkorg.
Välkroppad. Välställda extremiteter. Bra ben.
Mycket bra rörelser.
V Ökl
TÄLLMYRANS RICCO S33405/2009 (J
Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH
SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg
Arne Wester, Lommedalen, Norge. Uppf Ann
och Tore Folkesson. Kritik: Mycket god helhet.
Utmärkt huvud. Bra hals. Bra rygglinje och
kors. Bröstkorgen kunde vara längre. Något
brant anlagd skuldra. Rör sig med lite kort
steglängd. Bra hårlag. Välvisad.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
LÄRKVALLENS ARRO S38115/2006 (SE
JCH SE UCH Isac S48065/2001 -- SE JCH
SE UCH Nova S51905/2003) Äg Ann Ross
och Uno Larsson, Motala. Uppf Gunn-Britt
Vallgren, Lärkvallens Kennel, Åsele. Kritik:
Utmärkt helhet. Välskuret huvud med bra
proportioner och uttryck. Ordinär hals. Utmärkt
446
Västergötlands Stövarklubb
överlinje och bröstkorg. Välkroppad. Välställda
extremiteter som kunde önskas aningen grövre.
Rör sig med bra steg och hårlag.
V Jkl
LÄRKVALLENS CESAR S31361/2007
(SE JCH SE UCH RR NO UCH NO JCH
Mårtenkullen's Birk S42057/97 -- SE JCH
SE UCH Nova S51905/2003) Äg Magnus
Skogsman, Skoghall. Uppf Gunn-Britt Vallgren,
Lärkvallens Kennel, Åsele. Kritik: Mycket god
helhet. Bra huvud och uttryck. Utmärkt hals och
rygg. Aningen brant kors. Utmärkt bröstkorg
och underlinje. Välvinklad fram, skuldra och
överarm. Välställda, något rak i sina vinklar bak.
Rör sig med lite kort steglängd.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 3 Btkl
AXEMMY'S WIA SE58174/2010 (Rex
N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra
S55148/2006) Äg Kerstin Fritz, Linköping.
Uppf Ann Gerd och Lars Ove Fritz. Kritik:
Utmärkt helhet. Mycket bra huvud med
bra pigmentering. Ordinär hals. Mycket
bra rygglinje och kors. Bra bröstkorg. Bra
benstomme. Bra rörelser.
E Junkl 2 Junkk
FLISSTÖLENS UNI NO50888/10 (NJDCH
Pjokken N14616/02 -- RR Flisstölens Amie
N18334/03) Äg Else Marie og Asle Wik,
Norge. Uppf Else Marie og Asle Wik. Kritik:
Utmärkt helhet. Välskuret huvud med bra
uttryck. Utmärkt hals. Önskas stramare rygg.
Mycket bra kors och bröstkorg. Normala
vinklar. Rör sig bra.
S Junkl
TANJA SE46273/2010 (RR SE J(RÄV)CH
Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla
S64235/2007) Äg Bengt Hansson. Uppf AnnKristin och Mats Olsson. Kritik: Välskuret
huvud. Ordinär hals. Bra rygglinje önskas med
längre kors. Kort bröstkorg. Väl anlagd skuldra.
Alltför öppna vinklar bak.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 4 Btkl
ÖGÅR´N MICHJA NO52826/10 (NJDCH
Pjokken N14616/02 -- Briskebyens Missi
N20274/05) Äg Randi Grönsund, Mandal,
Norge. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket
vackert huvud. Utmärkt hals. Önskas med
något stramare överlinje. Mycket bra kors
och bröstkorg. Utmärkta vinklar. Välkroppad.
Mycket bra ben. Rör sig med bra steglängd.
E Ukl 2 Ukk
LÄRKVALLENS FELIZA SE14609/2010 (J
RR Cesar S15557/2002 -- J Lärkvallens Amina
S38112/2006) Äg Gunn-Britt Vallgren, Åsele.
Uppf Gunn-Britt Vallgren, Lärkvallens Kennel
Åsele. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud
med bra proportioner. Vacker hals. Utmärkt
rygglinje och kors. Bra bröstdjup med något
kort bröstkorg. Aningen brant anlagd skuldra.
Mycket bra bak. Lediga rörelser. Välvisad.
V Junkl
MIMMIBACKENS MONA SE46741/2010
(Rex N05965/05 -- RR SE JCH Tällmyrans
Mimmi S33670/2003) Äg Tovle Jan-Olof,
Sollebrunn. Uppf Urban Nyberg. Kritik: Bra
tikhuvud med trevligt uttryck. Ordinär hals.
Mycket stark överlinje. Tillräckligt kors. Bra
bröstdjup men bröstkorgen kunde vara längre.
Ordinärt vinklad på bakben. Rör sig bra.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
BESSIE S23983/2009 (WW-08 NORD V-07
SE V-06 SE V-04 NORD V-03 NORD JV03 Östanvindens Mick-Jagger S24579/2003
-- J RR Betty S46576/2003) Äg Magnus
Andersson, Hökerum. Uppf Johan Yderfors.
Kritik: Mycket bra huvud. Bra uttryck.
Proportionerlig. Utmärkt hals. Tilltalande
överlinje. Bra kors. Bra bröstkorg som önskas
något längre. Välvinklad runt om. Välvisad.
Västergötlands Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
LÄRKVALLENS AMINA S38112/2006 (SE
JCH SE UCH Isac S48065/2001 -- SE JCH
SE UCH Nova S51905/2003) Äg Gunn-Britt
Vallgren, Åsele. Uppf Gunn-Britt Vallgren.
Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud med
bra uttryck. Kraftig hals. Mycket bra rygglinje
och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklade
framben. Lediga rörelser. Visas i något högt
hull.
447
G Jkl
RR ELLA S59706/2004 (SE JCH SE UCH
MELVIN S25655/98 -- RR Stävjes Essi
S40885/98) Äg Håkan Ljungh, Vingåker.
Uppf Stefan Olsson. Kritik: Mycket god
helhet. Trevligt huvud med vackert uttryck.
Bra hals och rygg, något kort kors. Tillräckligt
bröstdjup. Bröstkorgen kunde vara längre.
Ordinärt vinklad. Något klena ben. Avslagen
tand i underkäken.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
RR
DALASTIGENS
MINNIEM
S58456/2006 (RR SE JCH Strandbergets
Arrak S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98)
Äg Micael Eriksson, Nykvarn. Uppf Stig
Månsson. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket
vackert huvud med trevligt uttryck. Utmärkt
rygg och kors. Utmärkt längd på bröstkorgen
och bröstdjupet. Välställda extremiteter. Lediga
rörelser.
Tikar Avelsklass
1 Avelkl
RR AXEMMY'S YRA S55148/2006 (Jaro
N08175/01 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH Axemmy's Vilma S38937/2002) Äg
Lars Ove Fritz, Ulrika Bäck, Ulrika. Uppf Ann
Gerd och Lars Ove Fritz. Kritik: Tävlar med SE
58179/2010 SE 58176/2010 SE 58175/2010
SE 58174. Genomgående mycket bra huvud,
ryggar och trevliga rörelser. Avelstiken har
nedärvt sitt vackra huvud och rygg.
E Jkl 3 Jkk
RR AXEMMY'S YRA S55148/2006 (Jaro
N08175/01 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH Axemmy's Vilma S38937/2002) Äg Lars
Ove Fritz, Ulrika Bäck, Ulrika. Uppf Ann Gerd
och Lars Ove Fritz. Kritik: Utmärkt helhet.
Mycket bra huvud. Ordinär hals. Utmärkt
rygg och kors. Mycket bra bröstkorg med bra
längd. Välvinklad fram, något öppen bak. Bra
rörelser. En avslagen tand i överkäken.
Tikar Uppfödarklass
HP
LÄRKVALLENS Äg Gunn-Britt Vallgren
Tävlar med: SE14607/2010 S38115/2006
SE14609/2010 S38112/2006 Kritik: Gruppen
består av fyra som samtliga tilldelats excellent
varav två med CK. I gruppen ingår även BIR
och BIM. Rastypiska och mycket välbyggda.
Hundar av utmärkt kvalitet. Ett lyckat
avelsresultat.
V Jkl
AXEMMY'S ZAGA S43534/2008 (J RR
Errolf S59703/2004 -- RR SE JCH SE UCH
NO UCH Axemmy's Vilma S38937/2002)
Äg Magnus Holmberg, Haninge. Uppf Kennel
Axemmy's. Kritik: Mycket
god
helhet.
Utmärkt huvud. Ordinär hals. Stark överlinje.
Bröstkorgen kunde vara något längre. Relativt
välvinklad. Bra ben. Rör sig ledigt.
448
Bohuslän-Dals Stövarklubb
Utställning Bullaren
Datum 2011-05-21
Domare Trygve Heyerdahl
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
HANAKAN HARRY SE28559/2011 (FI
JCH Ajotaiturin Jehu FIN22647/04 -- FI
JCH FI UCH Hanakan Sanni FIN29800/03)
Äg Morgan Pettersson, Vargön Uppf Tuomo
Pesonen. Kritik: 61 cm. God typ. God
könsprägling. Huvud med för bred skalle och
för kort nosparti. Bra hals. Framåtskjuten
skuldra. God underlinje. Något avfallande kors.
Något öppna knävinklar. Svansen bärs för högt
under rörelse. Solid benstomme. Något flata,
spretande tassar. Korrekt hårlag och färger.
HANAKAN ACKE SE28374/2011 (FI JCH
Ajotaiturin Jehu FIN22647/04 -- FI JCH
FI UCH Hanakan Sanni FIN29800/03)
Äg Tord Johansson, Vargön. Uppf Tuomo
Pesonen. Kritik: 59 cm. God typ. Tillräcklig
könsprägling. Bra huvud. Bred i skallen.
Framåtskjutna skuldror. Kort bröstben. Skulle
ha bättre utvecklade bakre revben. Avfallande
kors som samman med öppna knävinklar
gör att hunden blir överbyggd i rörelse. Solid
benstomme. Bra tassar. Korrekt hårlag och
färger.
Hanar Unghundsklass
G Ukl
SAKU S44840/2009 (NO UCH NO JCH
Brynsåsen's Mikko N22658/04 -- RR SE
JCH SE UCH NO JCH Åkerbärets Molly
S23730/2002) Äg Ragnar Hellman Uddevalla.
Uppf Peder Carlsson. Kritik: 61 cm. God typ.
Stor, något tung och grov hane. God längd,
men kunde haft något mer markerat stop.
God över- och underlinje. Solid benstomme.
Flata, spretande tassar. Korrekta färger och
hårlag. Höjer svansen under rörelse. Behöver
ringträning.
Hanar Öppen klass
D Ökl
ÅREBJÖRNENS ZIGGE S21016/2006
(J Pellitas Seppo S23671/2001 -- SE JCH
Årebjörnens Kosi S36935/97) Äg Nisse Frisk,
Brålanda. Kritik: 64 cm. Allt för stor och något
högställd hane med god könsprägel. Mycket god
typ. Bra huvud, något bred i skallen. Korrekt
ansatta öron. Vackra mörka ögon. Framskjutna
skuldror. God överlinje. Fin lårbredd. Tillräcklig
benstomme. Flata, spretande tassar. Korrekt
hårlag och färger. Goda rörelser. Härligt
temperament. Tyvärr för stor.
S Ökl
ASKO S53763/2007 (NO JCH Baljåsens King
S14427/2005 -- RR SE JCH SE UCH NO
JCH Åkerbärets Molly S23730/2002) Äg Dan
Nilsson, Tanumshede. Uppf Peder Carlsson.
Kritik: 61 cm. Stor, något tung och kraftig
hane. Bra typ. Huvudet har god längd, men för
bred i skallen. Bra över- och underlinje, men
med något fallande kors som har samband
med öppna knävinklar gör att hunden blir
överbyggd i rörelse. Bred front. Korrekta färger
och hårlag.
EBBARPS MOLLE S35117/2009 (RR SE
J(RÄV)CH SE UCH Finn S24173/2000
-- RR SE J(RÄV)CH SE UCH FI J(RÄV)
CH Elokarin Senna S48999/2005) Äg Linus
Johansson. Uppf Kjell-Göran Josefsson. Kritik:
Bohuslän-Dals Stövarklubb
62 cm. God typ. Stor och grov, men med gott
huvud. Något bred i skallen. Bra över- och
underlinje. God lårbredd. Bra rörelser. Något
hög svans i rörelse. Flata, spretande tassar.
Korrekta färger. Korrekt hårlag. Är för försiktig
i ringen idag. Sätter därför ned ett pris.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIR BIS-2
RR MYREKULLAS RAMI S33042/2006
(SE JCH RR Åkerbärets Rossi II S18220/98
-- RR SE JCH SE UCH Slåttemyra's Nadja
N06414/00) Äg Göran Öberg, Alingsås. Uppf
Göran Johansson. Kritik: 59 cm. Mycket god
typ. Huvudet har god längd. Något bred i
skallen. Vackra mörka ögon. God, harmonisk
kropp. Välställda fram- och bakben med goda
tassar. Korrekt hårlag och färger. Goda rörelser.
G Jkl
NIILO S53764/2007 H(NO JCH Baljåsens
King S14427/2005 -- RR SE JCH SE UCH
NO JCH Åkerbärets Molly S23730/2002)
Äg Jonny Jansson, Uddevalla. Uppf Peder
Carlsson. Kritik: 62 cm. God typ. Stor, kraftig
hane. Huvudet har god längd. Bred skalle.
Vackra, mörka ögon. Framskjutna skuldror.
God underlinje. Avfallande kors som samman
med öppna knävinklar gör att hunden blir
överbyggd i rörelse. Solid benstomme. Korrekt
färg och hårlag. Härligt avbalanserad i ringen
idag.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
KILBACKENS RAJU-VIKI S41947/2009
(FI UCH FI JCH SE UCH EUW-08 Tahti
FIN33177/05 -- SE JCH SE UCH Kilbackens
Raju-Tähti S32456/2003) Äg Emilya
Robertsson, Brastad. Uppf Erkki Ylinen. Kritik:
58 cm. Stor men likväl feminin tik. Bra huvud.
Ngt bred och flat skalle. Kunde haft ngt längre
nosparti. Harmonisk kropp. Välställda fram- och
bakben. Tillräcklig benstomme. Ngt spretande
och flata tassar. Effektiva rörelser.
449
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
RR SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 (FI
JCH FI UCH Pirttirinteen Uri FIN20978/99
-- FI JCH Syysaamun Usva FIN30288/96) Äg
Robert Robertsson, Brastad. Kritik: 56 cm.
Mycket god typ. Feminin. Bra huvud. Kunde
haft något längre nosparti. Lite flat i skallen.
God, harmonisk kropp med välställda framoch bakben. Effektiva rörelser. Korrekt hårlag.
Korrekta färger.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM
JOREÄLVENS KULA SE48431/2010 (J Cesar
S37748/2005 -- J RR Tessy S37354/2003)
Äg Göran Barth, Fjällbacka. Uppf Kent
Karlsson. Kritik: 58 cm. Utmärkt typ. Bra
huvud. Korrekt ansatta öron, vackra mörka
ögon. God, harmonisk kropp. Välställda framoch bakben. Solid benstomme. Goda tassar.
Effektiva rörelser. Korrekt hårlag.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Roger
Blad, Dingle. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 60
cm. Något tung och grov hanhund med god
könsprägling. Huvudet har goda profillinjer.
Något bred i skallen. Bra rygg och länd. Kunde
haft något stramare ryggmuskulaturer. Något
öppna knävinklar. Bred front sett framifrån.
Solid benstomme. Goda tassar. Goda rörelser
och ett härligt temperament.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
BUVAKULLENS HUMLE S18500/2008
(J RR Hjälmsereds Zeb S43877/2000 -- RR
SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla
S31862/2002) Äg Peter Karlsson Uddevalla.
Uppf Hans Vallgren. Kritik: 59 cm. Utmärkt
450
Bohuslän-Dals Stövarklubb
typ. Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. Vackra
mörka ögon. God, harmonisk kropp. Solida, goda
ben. Bra tassar. Effektiva rörelser.
Tikar Juniorklass
V Junkl
KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE
JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004
-- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma
S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf
Bengt Eriksson. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ.
God könsprägling. Ställes ut i för gott hull.
Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. God hals.
Något eftergiven rygglinje. God underlinje. Bra
benstomme. Något flata, spretande tassar. Korrekt
färg. Bra rörelser.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR BIS-1
HELJAGÅRDENS TESSY S45883/2009
(J Tello S39724/2002 -- Björkalléns Spana
S23227/2006) Äg Bo Östan Lövelund,
Herrljunga. Uppf Göran Martinsson. Kritik:
53 cm. Passande storlek. Feminin, utmärkt typ.
Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. Vackra
mörka ögon. God harmonisk kropp. Välställda
fram- och bakben. God benstomme med bra
tassar. Effektiva rörelser. Korrekta färger och
hårlag.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
RR SNUSA S49879/2007 (RR SE JCH SE
UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- RR
SE JCH Pila S36355/2001) Äg Hans Friberg,
Bengtsfors. Uppf Christer Adolfsson. Kritik:
54 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud. Korrekt
ansatta öron. God harmonisk kropp. Välställda
fram- och bakben. Effektiva rörelser. Goda
färger och hårlag.
E Jkl 2 Jkk
FESTIS S52783/2008 (J RR Ulfkällas Zeb
S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi
S25933/2000) Äg Christian Jansson, Hedekas.
Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Utmärkt typ.
Feminint vackert huvud. God harmonisk
kropp. Välställda fram- och bakben. Solid
benstomme. Flata, spretande tassar. Korrekt
färgad och korrekt hårlag.
Tikar Veteranklass
E Vetkl 1 Vetkk CK 3 Btkl
RR TESSY S37354/2003 (RR SE JCH Lulås
Basse S35076/97 -- RR SE JCH SE UCH
Harefjordens Malin S39572/96) Äg Kent
Karlsson. Uppf Stig Strandberg. Kritik: 54 cm.
Utmärkt typ. Vackert huvud. Vackra, mörka
ögon. God, harmonisk kropp. Välställda framoch bakben. Tillräcklig benstomme. Något
flata, spretande tassar. Effektiva rörelser. Bästa
veteran.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
ORUSTMARKENS KALLE S48690/2009
(RR SE J(RÄV)CH Frostnattens Revelj
S49242/2005 -- J RR Orustmarkens Hedwig
S32798/2003) Äg Mikael Larsson, Bullaren.
Uppf Egon o Anne Molldén. Kritik: 54 cm.
Något under medelstorlek. Hanhuvud med
tillräcklig könsprägling. Utmärkt typ. Bra
huvud. Korrekt ansatta öron. Vackra mörka
ögon. God harmonisk kropp. Välställda framoch bakben. Tillräcklig benstomme. Korrekt
hårlag. Mycket goda rörelser.
Hanar Veteranklass
V Vetkl
RR BÖRSGÅRDS ZACKO S37639/2002
(RR SE UCH SE JCH Kjölsjöns Rambo
S23427/98 -- RR Börsgårds Raja S46383/98)
Äg Mikael Larsson, Bullaren. Uppf Ingmar
Larsson. Kritik: 56 cm. Tillräcklig storlek. God
typ. Bra huvud. Ngt flat skalle. Vackra mörka
ögon. God hals, rygg och länd. Framåtskjutna
skuldror. Bra underlinje. Ngt öppna knävinklar.
Korrekt hårlag och färger. Härligt temperament
och bra rörelser.
Bohuslän-Dals Stövarklubb
Tikar Unghundsklass
G Ukl
LILLY S46959/2009 (RR SE J(RÄV)CH
Frostnattens Revelj S49242/2005 -- RR
Börsgårds Ally S45931/2004) Äg Lars
Johansson, Brastad. Uppf Mikael Johansson.
Kritik: 54 cm. Passande storlek. Feminin
tik. God typ. Huvud har god längd och
goda parallella linjer. Kunde ha något bättre
utvecklad underkäke. Vackra ögon. God hals
och rygg, men tendens karpeländ under rörelse
som blir svårt underställd. Ännu ofärdig i
bröstet. Tillräcklig benstomme, korrekt hårlag
och färg.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3
STUREVALLENS TRAJA S47011/2007 (RR
SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J
Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Robin
Amundsson, Sydkoster. Kritik: 53 cm. Utmärkt
typ. Vackert huvud. Vackra, mörka ögon. God
harmonisk kropp. Välställda bakben. Tillräcklig
benstomme. Bra tassar. Korrekt hårlag och
färger. Goda rörelser.
Luzernerstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
SEBB
S49663/2009
(J
RR
Errolf
S59703/2004 -- J RR Sanna S30331/2003)
Äg Algot Martinsson, Bullaren. Uppf Gunnar
Andersson. Kritik: 51 cm hög. Hane med
god könsprägel. God typ. Bra huvud, vackra
mörka ögon, väl ansatta öron. Bra hals. Icke
tillräckligt stram ryggmuskulatur. Lite lång
länd. God underlinje. Tillräcklig benstomme.
Goda tassar. Korrekt färgad. Kunde ha något
bättre tanfärger på nospartiet. Bra rörelser.
451
Tikar Öppen klass
V Ökl
LE GRETA S43695/2009 (J RR Errolf
S59703/2004 -- Liz N13585/04) Äg Lars
Johansson, Hamburgsund. Uppf K-J o Zara
Moen. Kritik: 51 cm. Feminin, något lätt och
luftig. Mycket god typ. Bra huvud. Vackra
mörka ögon. Skulle ha något bättre utvecklad
underkäke. Nospartiet blir lätt och snipigt.
God överlinje. Något kort bröstben. Skulle
ha bättre utvecklade bakre revben. Tillräcklig
benstomme. Något spretiga, flata tassar.
Smålandstövare
G Ökl
VINDSTORPS BETTY S43924/2008 (J RR
Kasper S29407/2002 -- RR Näsgläntan Diva
S48049/2004) Äg Christoffer Zakariasson.
Uppf Ingvar Ahnstedt. Kritik: 47 cm. Feminin
tik av god typ. Bra huvud, vackra mörka ögon.
Kunde ha något bättre utvecklad underkäke.
Bra hals, rygg. Lite lång länd. Något avfallande
kors. Något öppna knävinklar gör att hunden
blir något överbyggd i rörelse.Tillräcklig
benstomme. Korrekt hårlag och goda tassar.
452
Västsvenska Stövarklubb
CH Kahvanahon Virvatuli FIN27712/02)
Äg Kenneth Larsson, Sollebrunn. Kritik:
58cm. Kraftfull maskulin hane av bra storlek.
Välformat huvud, korrekt bett. Utmärkt hals
och bra överlinje. Välvinklad fram och bak.
Rör sig parallellt med bra kraft. Bra färger.
Utställning Sjövik IP
Datum 2011-05-08
Domare Boo Lundström
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
KLINTBACKENS DAKKE SE33746/2010
(SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis
S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH
Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Jan
Johansson, Härryda. Uppf Kenneth Klintefelt.
Kritik: 63 cm. Stor kraftig maskulin hane. Bra
huvud och uttryck. Korrekt bett, bra ögonfärg.
Fin överlinje, långa bendelar, ännu öppna
vinklar. Bra pälskvalitet, ännu lite sotig. Starka
bra tassar, saknar volym i bröstet. Lite blyg.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
HÄRKILAS DIVO I S48277/2009 (RR
SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon
S50867/2003 -- J Röraskogen's Tai Mintilla
S40664/2007) Äg Lars Ekström, Töllsjö.
Uppf Kjell Lennartsson. Kritik: 57cm. Mycket
lovande unghund, utmärkt storlek. Rastypiskt
välformat huvud. Korrekt bett. Bra hals och
överlinje. Ännu ej helt utvecklad i bröstet. Bra
ben med normala vinklar. Rör sig bra bak,
något lösa armbågar. Bra färger.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
KAHVANAHON TUISKU S13179/2009
(FI UCH Eräkamun Valtti FIN28411/06 -INT UCH FI JCH FI UCH SE UCH LT
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR BIS-3
RR MYREKULLAS RAMI S33042/2006
(SE JCH RR Åkerbärets Rossi II S18220/98
-- RR SE JCH SE UCH Slåttemyra's Nadja
N06414/00) Äg Göran Öberg, Alingsås. Uppf
Göran Johansson. Kritik: 59 cm. Kraftfull
maskulin hane. Välskuret huvud, korrekt bett,
bra pigment. Utmärkt hals, bra förbröst. Stark
rygg men kanske kort i länden. Välvinklad,
något smal i låren. Parallella rörelser, mycket
fast i fronten, kanske ngt trång bak. Bra päls
och fina färger. (Champion idag).
Tikar Unghundsklass
G Ukl
FISHERMAN'S JIILA S47201/2009 (SE JCH
RR Wille S26737/2002 -- J RR Rappalyckans
Fixa S36734/2005) Äg Stefan Rundell,
Vårgårda. Uppf Göran o Åsa Hallberger. Kritik:
55 cm. Tik av bra storlek. Långt ifrån färdig.
Feminin med bra huvudform, korrekt bett.
Framställd skuldra. Långa bendelar. Lite kort
grunt bröst, eftergivande rygg. Lösa rörelser
fram. Lite blyg, behöver tid för utveckling.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
NORDGÅRDSBÄCKENS
TILDA
S24158/2007 (RR SE JCH NORD UCH
INT UCH Nixon S50867/2003 -- RR SE JCH
Rosebird Alona Etelävuoren S51743/2001)
Äg Lars Jonsson, Ulricehamn. Uppf Ägaren.
Kritik: 54 cm. Tik av bra storlek. Vackert
huvud, korrekt bett. Bra pigment. Bra hals,
fina bendelar med bra vinklar. Lös i fronten,
bra kors med stabila rörelser bak. Något snagg
i pälsen för dagen. Lite blyg.
Västsvenska Stövarklubb
Hamiltonstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl
NILSDREVETS ZINGO S43678/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH
Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Anette
Nilsson, Hajom. Uppf S O Nilsson. Kritik: 59
cm. Mycket lovande unghane. Maskulin någon
cm över medel. Bra huvud och uttryck. Fin
överlinje, utmärkt länd och kors. Bra bendelar,
goda vinklar. I rörelse täcker mycket mark.
Utmärkt päls och färg, fint temperament. Väl
presenterad.
E Ukl 2 Ukk
ÅHLSTIGENS
FRANZ
JÄGER
SE10737/2010 (RR SE JCH SE UCH
Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE JCH
Åhlstigens Ila S44570/2000) Äg Bo Helgesson,
Sjövik. Uppf Göran Fasten. Kritik: 56,5 cm.
Lovande unghund, välkroppad för sin ålder. Bra
överlinje, länd kunde vara en aning längre. Bra
benstomme, fina tassar, lite smal i låret. Parallella
rörelser, bra temperament, bra färger.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1
BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005
(NO JCH Ero N22742/01 -- SE JCH NO
JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg
Bengt Olof Eskilsson, Säffle. Uppf Bengt
Bengtsson. Kritik: 58 cm. Kraftfull maskulin
hane. Rastypiskt välformat huvud. Mycket
välkroppad. Utmärkt benstomme. Bra tassar.
Korrekta rörelser bak och fram. Utmärkt päls
med bra färger. Trevligt temperament. En
prydnad för rasen.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE
JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004
-- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma
S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf
Bengt Eriksson. Kritik: 53 cm. Mycket lovande
453
juniortik. Bra huvud och uttryck, korrekt bett,
bra ögonfärg. Bra kroppsvolym för åldern.
Något kort i länden. Normalt vinklad, starka
bra tassar. Stabila rörelser. Bra päls och goda
färger. Trevligt temperament. I lite högt hull.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
BUVAKULLENS JAZZA SE15438/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Kenneth Johansson, Töllsjö. Kritik: 56 cm.
Stor kraftig feminin tik. Välformat huvud. Bra
hals, öppna vinklar fram. Tillräckligt kroppad,
något brant i korset. Saknar förbröst. Starka
bra tassar. Rör sig ganska bra fram, underställt
bak. Ljusa färger.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIM
GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH
SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005
-- J RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg
Erling Buch, Hönö. Uppf Ägaren. Kritik:
55 cm. Kraftfull men feminin tik. Strax över
medelstorlek. Utmärkt kroppad, bra bendelar,
fina tassar. Parallella rörelser med god kraft.
Trevligt temperament. Fina färger.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
RR ENY S51055/2006 (SE J(RÄV)CH SE
UCH Brindsjöstugans Mas S31691/98 -Jenni N08606/98) Äg Anders Kjöllerström,
Kinnarumma. Uppf Hroar Gimming. Kritik:
54 cm. Feminin tik av bra storlek. Bra huvud
och uttryck. Fin överlinje, bra bendelar, starka
och bra tassar. Kunde varit djupare i bröstet.
Står och går bra. Bra päls och färg.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
V Ukl
NÄSSJÖNS MILO S34434/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J
454
Västsvenska Stövarklubb
RR Queen S47218/2006) Äg Kjell Andersson,
Jonsered. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 61
cm. Stor på övre gränsen. Ännu mycket luftig.
Utmärkt format huvud. Långa bendelar med
lite öppna vinklar. Ännu lite smal i låret.
Parallella men något trånga rörelser. Bra
temperament.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
TÖRMARKENS
BOBO
S30505/2009
(J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska
S30286/2001) Äg Torbjörn Andihn, Rävlanda.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Liten
hane med tillräcklig volym. Väl könspräglad.
Kraftig benstomme, normala vinklar. Något
instabila rörelser, något fluffig i pälsen. Trevligt
temperament.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-2
RR BÄCKASKALLETS BILL S33967/2005
(SE V-06 SE UCH SEJ(RÄV)CH RR FI UCH
NO UCH INT UCH WW-08 Börsgårds
Cesar S49742/2000 -- RR SE J(RÄV)CH
SE UCH Stenrydens Rita S29399/2002) Äg
Dennis Berndtsson, Hällingsjö Kritik: 57
cm. Maskulin hane av bra storlek. Välformat
huvud, korrekt bett. Fin överlinje, tillräckligt
kroppad, långa bra bendelar, normala vinklar.
Rör sig utmärkt. Bra päls och färg, trevligt
temperament.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl Cert
ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino
S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley
Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger Olsson.
Kritik: 56 cm. Hane av bra storlek. Något nätt
i huvudet, bra hals och överlinje. Långa bra
bendelar med normala vinklar. Kunde önskas
mer förbröst. Något smal i låret. Rör sig bra
fram, lite slarvigt bak. Bra päls och färg.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 2 Btkl
TÖRMARKENS MAJA SE18949/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Anders Ströby, Öjersjö.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 55,5 cm. Mycket
lovande ungtik med fina proportioner. Bra
huvud och uttryck. Stark överlinje. Långa bra
bendelar med bra vinklar. Rör sig bra. Starka
tassar. Bra pälskvalitet, inte helt utfärgad. Bra
temperament.
E Ukl 2 Ukk
TUSSEBODENS FANNY S55714/2009 (J
RR Poko S28600/2003 -- J Tussebodens Bella
S40393/2003) Äg Stig Stenborg, Alvhem.
Uppf Ägaren. Kritik: 52 cm. Strax under
medelstor ungtik. Tillräckligt utbyggd för sin
ålder. Bra huvud, korrekt bett. Saknar ännu
förbröst. Rör sig bra. Bra päls och färg. Mycket
trevligt temperament.
V Ukl
OVESONS AGDA S57510/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Frostnattens Revelj S49242/2005
-- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra
S46194/2004) Äg Jonas Falk, Bollebygd. Uppf
Ove Svensson. Kritik: 55 cm. Lovande ungtik,
feminin som dock behöver mer tid. Bra huvud,
korrekt bett. Fin hals, bra framställ för åldern.
Lite smal i låret, öppna vinklar bak, bra fram. I
rörelse bra fram, lite underställd bak. Bra päls
och färg. Trevligt temperament.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 4 Btkl
TÖRMARKENS SPANA S51529/2007
(RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens
Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Olle
Dahlgren, Sjövik. Uppf Klas Törmark. Kritik:
53 cm. Feminin tik av utmärkt storlek. Bra
huvud med fina detaljer. Stark överlinje, länd
och kors. Normala vinklar fram och bak. Rör
sig väl. Bra tassar, päls och färg.
Västsvenska Stövarklubb
E Ökl 2 Ökk
STENRYDENS ISA S15008/2005 (RR SE
JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- RR SE
JCH SE UCH Stenrydens Ronja S29398/2002)
Äg Staffan Johansson, Romelanda. Uppf Karl
Erik Jonskog. Kritik: 55 cm. Stor kraftfull
feminin tik. Bra huvud och uttryck. Mycket
välkroppad med bra bendelar. Stark överlinje.
Parallella rörelser. Fluffig päls (nybadad). Fina
färger, bra temperament.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 3 Btkl
OVESONS TEJJA S60196/2008 (J RR
Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- RR SE
J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004)
Äg Stefan Hult, Alingsås. Uppf Ove Svensson.
Kritik: Strax över medelstor feminin tik. Bra
huvud och korrekt bett. Tillräckligt kroppad.
Bra länd och kors. Bra bendelar, goda tassar.
Parallella rörelser men ännu lite lösa armbågar.
Bra päls, färg och temperament.
E Jkl 2 Jkk CK
TUSSEBODENS BELLA S40393/2003
(RR SE JCH Jämtlids Håkan S44736/97 -- J
Börsgårds Ronja S46381/98) Äg Stig Stenborg,
Alvhem. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Feminin
tik av bra storlek. Välkroppad med fina
proportioner, bra bendelar. Lite lösa öppna
tassar. Utmärkt kors. I rörelse märks hennes
ålder. Mycket trevligt temperament.
Tikar Veteranklass
E Vetkl 1 Vetkk CK 1 Btkl BIM
RR SUNNERÖNS PRILLAN S30284/2001
(S54107/90 -- J RR Tomternas Billan
S27283/94) Äg Olle Dahlgren, Sjövik. Kritik:
55 cm. Mycket tilltalande veterantik med
ungdomlig spänst. En utmärkt representant
för sin ras. Ett härligt temperament.
455
Luzernerstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
LÄRKVALLENS FIDO SE14607/2010 (J RR
Cesar S15557/2002 -- J Lärkvallens Amina
S38112/2006) Äg Mari Bergh, Sjuntorp. Uppf
Gun-Britt Vallgren. Kritik: 57 cm. Kraftfull
maskulin unghane. God markering i nackknöl,
ganska bra öron. Utmärkt kroppsvolym, lite
rund om midjan. Långa bra bendelar. En aning
tunga rörelser. Utmärkt pälskvalitet.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-4
RR LYSETORPS MAXI S26844/2006
(Cello S38007/2002 -- RR Lysetorps Zebina
S19797/99) Äg Östen Areback, Olofstorp.
Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Kraftfull maskulin
hane av bra storlek. Bra huvud, välställda öron
av rätt form. Välkroppad, bra ben och vinklar.
Kraftfulla rörelser. Utmärkt päls och färg.
Utmärkt temperament. En god representant
för sin ras.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
RR CESAR S15557/2002 (RR Zeb S45923/96
-- RR Rödöbodarna's Bessy S17354/95) Äg
Kjell Ryding, Vårgårda. Kritik: 54 cm. Kraftfull
maskulin hane strax under medelstorlek med
mycket volym. Bra huvudform, något släta öron.
Stark överlinje och kors. Kraftig benstomme.
Utmärkta rörelser. Päls och färg ok.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
MIMMIBACKENS MONA SE46741/2010
(Rex N05965/05 -- RR SE JCH Tällmyrans
Mimmi S33670/2003) Äg Jan Olof Tovle,
Sollebrunn. Uppf Urban Nyberg. Kritik:
54 cm. Lovande juniortik, elegant feminin.
Bra huvud med utmärkta rasdetaljer, korrekt
bett. Bra hals med fin överlinje. En aning
kort överarm. Bra länd och kors, lite smal i
låret med öppen knävinkel. Parallella rörelser,
trevligt temperament.
456
Västsvenska Stövarklubb
Tikar Unghundsklass
V Ukl
SUCKAÅSENS SILJA SE19886/2010 (J RR
Cesar S15557/2002 -- J Silva S60609/2003)
Äg Kjell Ryding, Vårgårda. Kritik: 50 cm. Liten
söt ungtik med välformat feminint huvud
med bra detaljer. Bra hals. Lite öppna vinklar
fram och något kort överarm. Bra ländparti,
fint bakställ. Lätta rörelser, bra päls och färg.
Trevligt temperament.
Smålandstövare
V Junkl
SAMSAGÅRDENS DIGGER SE45964/2010
(Temsgårdens Masen S47579/2000 -RR SE JCH FI JCH Samsagårdens Unni
S45627/2004) Äg Daniel Hällström, Alingsås.
Uppf Tommy Hegestrand. Kritik: 55 cm. Stor
kraftig unghund, väl könspräglad. Bra huvud
och uttryck. Bra hals, lite nätt i kroppen.
Långa bendelar, lite öppna vinklar bak och
fram. Stubbsvans. Bra färger och markeringar.
Smålands Stövarklubb
457
ska vara bättre markerad. Kraftig hals. Bra
vinklar fram och bak. Fin underlinje. Stabil
benstomme. Kunde ha fastare tassar. Bra päls
och färg. Goda rörelser.
Utställning Värnamo
Datum 2011-04-16
Domare Åke Sjöström
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
MESSI SE34498/2010 (J RR Elton
S26734/2002 -- RR SE JCH Appi
S39511/2005) Äg Robert Lundahl Värnamo.
Uppf Lennart Jonsson. Kritik: 58 cm. Välskuret
huvud som med tiden blir mer maskulint.
Fin halslinje. Stark rygg och bra kors. Bra
underlinje. Ngt lös i skuldran. Bra vinklar
bak. Svart pannmask. Bra päls. Ganska mkt
svarttecknad. Stabil benstomme. Bra steg.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR
VORRMYRANS AALTO S56584/2008 (FI
JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01
-- NORD JCH SE UCH RR Elvåsens Gry
S44748/2002) Äg Kenneth Fredriksson
Sävsjö. Uppf Gottne Lindgren. Kritik: 59 cm.
Maskulint huvud. Kunde haft en aning längre
nosparti. Välkroppad och välvinklad. Stabil
benstomme. Bra päls och färg. Vägvinnande
steg. Stabil mentalitet.
E Ökl 2 Ökk
BIABYS SPEED S40673/2007 (SE JCH SE
UCH RR Jarro S21824/2002 -- NO JCH
Biabys Tuula S16486/2005) Äg Hans Hovelius
Ljungby. Uppf Bo Belestam. Kritik: 59 cm.
Välskuret maskulint huvud. Mark nackknöl.
Bra öron. Vacker halslinje. Stark rygg. Bra
kors. Bra förbröst. Välvinklad fram o bak. Fin
underlinje. Bra päls och färg. Ganska mkt vit
på bröst och hals.
BOSSMÅLAS KARO SE45049/2010 (SE
JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- J RR
Bossmålas Cornelia S60427/2004) Äg David
Gustavsson Landsbro. Kritik: 55 cm. Välskuret
huvud som med tiden blir mer maskulint. Fin
halslinje. Stark rygg och bra kors. Bra underlinje
som dock behöver djupna. Goda vinklar fram
och bak. Passande benstomme och tassar. Bra
päls och färg. Ganska mkt vit i bringa och på
frambenen. Orolig.
V Ökl
BIABYS VICKO S18452/2009 (Sorkomäen
Saku S33218/2008 -- J RR BIABYS Pixa
S49830/99) Äg Börje Johansson Rydaholm.
Uppf Bo Belestam. Kritik: 59 cm. Välskuret
huvud. Något ljusa ögon. Fin halslinje.
Framskjuten skuldra. Bra vinklad bak. Ryggen
önskas fastare. Bra kors. Underlinjen önskas
djupare. Bra päls och färg. Bra steg.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
HULTAVIKENS AJAX S45873/2009 (J
Lunnbackas Rappe S16918/97 -- J RR
Kätysmäen Elin S11971/2004) Äg Fredrik
Johansson Bor. Uppf Håkan Karlsson. Kritik:
57 cm. Huvud med bred panna. Nackknölen
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR HULTAVIKENS PUTTE S39614/2008
(RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi
S67216/2004 -- J RR Kätysmäen Elin
S11971/2004) Äg Reine Karlén Slutarp.
Uppf Håkan Karlsson. Kritik: 61 cm. En
hög hanhund. Välskuret maskulint huvud.
458
Smålands Stövarklubb
Bra ansatta hals. Stark rygg och bra kors. Fin
underlinje. Goda vinklar fram och bak. Stabil
benstomme. Bra päls och färg. Är i största och
tyngsta laget.
KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/
2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta
FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH
Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg
Peter Staff Oskarshamn. Uppf Erkki Ylinen.
Kritik: 61 cm. Vackert hanhundshuvud med
bra öron och markerande nackknöl. Goda
vinklar fram och bak. Stark rygg. Stabil
benstomme. Starka tassar. Goda rörelser bak.
Instabila frambensrörelser. Bra päls och färg.
Tikar Juniorklass
V Junkl
BELLA SE23476/2010 (SE JCH SE UCH RR
Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- SE JCH
SE UCH Foxdalens Lexa S27001/2005) Äg
Fredrik Björklund Holsbybrunn. Uppf Bernt
Mattson. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint
huvud med markerad nackknöl. Typiska öron.
Vacker halslinje. Stark rygg. Ngt fallande
kors. Rak och lös i skuldran. Bra vinklad bak.
Underlinje med tillräckligt djup. Bra päls. Ngt
sotig på låren och huvud. Passande benstomme.
Kunde ta ut stegen bättre bak.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
BÖKEBACKENS ZITA S45025/2009 (RR
SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -RR NORD JCH SE UCH Nordgårdsbäckens
Yatzi S33048/2004) Äg Bengt Henriksson
Växjö. Uppf Ulf Sivberg. Kritik: 53 cm.
Spretiga framtänder i överkäken. Spetsigt
nosparti. Torr hals. Kunde varit fastare byggd.
Högt ansatt svans, som bärs högt i under
rörelse. Bra vinklar fram och bak. Bra päls och
färg. Bra steg.
V Ukl
FISHERMAN'S JIILA S47201/2009 (SE JCH
RR Wille S26737/2002 -- J RR Rappalyckans
Fixa S36734/2005) Äg Stefan Rundell
Vårgårda. Uppf Göran o Åsa Hallberger.
Kritik: 57 cm. Välskuret huvud med bra drag.
Fin halslinje. Ganska plant stop. Stark rygg.
Bra kors. Fin underlinje. Passande benstomme.
Goda rörelse. Ngt orolig och misstänksam.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
BIABYS VISKA S18454/2009 (Sorkomäen
Saku S33218/2008 -- J RR Biabys Pixa
S49830/99)
Äg
Christer
Lundborg
Hjortsberga. Uppf Bo Belestam. Kritik: 56
cm. Feminint huvud. Vacker hals. Välkroppad
och välvinklad. Passande benstomme. Bra päls.
Smal vit ring runt halsen. Kraftfulla rörelser.
V Ökl
HELDESTORPS
CISSI
S51508/2007
(SE JCH SE UCH RR Ebbarps Edvin
S44810/2003 -- RR SE JCH Heldestorps Bella
S48935/2000) Äg Per Gren Värnamo. Uppf Per
Ekström. Kritik: 55 cm. Vackert huvud med
bra uttryck. Fin halslinje. Stark rygg och bra
kors. Vid front med framskjutet skulderparti.
Bra vinklar bak. Rör sig från sidan bra.
BOSSMÅLAS HEDDA S47669/2008 (RR
SE JCH Kilbackens Rippe S21869/2000 -RR SE JCH Nolhottens Bonita S43850/2001)
Äg Anders Karlsson Gnosjö. Uppf Kenneth
o Kjell Allansson. Kritik: 57 cm. Feminint
huvud. Vacker hals. Bra rygg. Fallande kors.
Fin underlinje. Bra vinklar fram och bak.
Passande benstomme och tassar. Bunden
bakbensaktion.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert
BIABYS SPANA S40677/2007 (SE JCH
SE UCH RR Jarro S21824/2002 -- NO
JCH Biabys Tuula S16486/2005) Äg Jyrki
Vouti Kalvsvik. Uppf Bo Belestam. Kritik:
Smålands Stövarklubb
54 cm. Välskuret feminint huvud med bra
uttryck. Vacker halslinje. Kropp med goda
proportioner. Tillräcklig skuldra. Tillräckligt
vinklad bak. Bra päls och färg. Ngt marktrång
bak, bra fram.
V Jkl
RR BIABYS EBBA S44787/2006 (SE JCH
RR Wille S26737/2002 -- J RR Biabys Pixa
S49830/99) Äg Birger Arvidsson Rydaholm.
Uppf Bo Belestam. Kritik: 52 cm. Liten tik.
Feminint huvud. Bra nackknöl. Styva öron. Bra
halslinje. Stark rygg. Bra kors. Fin underlinje.
Passande benstomme. Bra päls. Ganska mkt
brunt inslag över rygg och länd.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
ÅHLSTIGENS ZACK SE51272/2010 (RR SE
JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002
-- RR SE JCH SE UCH Gastkullens Daiwa
S18402/2003) Äg Bengt Ljungberg Bor. Uppf
Göran Fasthén. Kritik: 59 cm. En junior
som precis passerat valpstadiet. Maskulint
huvud med något markerande kinder. Vänster
öga något öppnare än högra. Fin halslinje.
Något fallande kors. Skjuter upp länden vid
rörelse. Bra underlinje. Bra vinklar bak. Stabil
benstomme. Bra päls och färg. Något instabila
bakbensrörelse. Lite sotig i pannan.
Hanar Öppen klass
V Ökl
DOSTARPS KONRAD S49572/2008 (RR
SE JCH SE UCH Åhlstigens Ceve S45972/99
-- RR SE JCH SE UCH Dostarps Ebba
S46549/99) Äg Dan Johanson Hok. Uppf
Bertil Karlsson. Kritik: 59 cm. Kunde ha
något längre nosparti och inte fullt så bred
panna. Kraftig hals. Något kort rygg och
välfylld bål. Ger ett tungt intryck. Aningen
rak skuldra. Ordinärt vinklad bak. Bra päls
och färg. Passande benstomme. Ngt bundna
bakbensrörelser.
459
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
ULFKÄLLAS ZACKE S36738/2004 (Capo
N07084/01 -- SE UCH SE JCH RR NO
UCH NO JCH Ulfkällas Rexita S46690/96)
Äg Bo Titusson Sävsjö. Uppf Olle B Häggqvist.
Kritik: 59 cm. Maskulint välskuret huvud. Svart
pannmask. Vacker halslinje. Välkroppad och
välvinklad. Fin underlinje. Stabil benstomme.
Övertecknad svart. Fria rörelser. Kastrerad.
Veterinärintyg uppvisat.
RR STOY S56926/2006 (Kiwi N05257/01
-- NO JCH SE JCH Tanja S40978/99) Äg
Gustav Eckerlid Slutarp. Uppf Mårten Skolås.
Kritik: 59 cm. Huvudet kunde vara något mer
maskulint. Bra halslinje. Ger ett tungt intryck.
Något kort rygg och djup i bålen. Bra vinklar
fram och bak. Bra päls och färg. Kunde ta ut
steget bättre och ha fastare tassar.
Tikar Juniorklass
V Junkl
FORSHAGENS GLÄNSA JR SE42060/2010
(RR SE JCH SE UCH Mullsjöns Luff
S12632/2004 -- J RR Forshagens Fixa
S54269/2006) Äg Leif Karlsson Värnamo.
Uppf Peter Evertsson. Kritik: 53 cm. Junior som
ger ett valpigt intryck. Huvud med bra linjer.
Bra hals. Bra över och under linje som behöver
djupna. Bra vinklar fram och bak. Tjock päls
och mkt svart. Passande benstomme. Rör sig
hastrångt men med gott steg.
HARPISKARNAS TESSAN SE40550/2010
(J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Michael
Olofsson Nye. Uppf Peter Andersson. Kritik:
52 cm. Välskuret huvud med bra intryck.
Bra hals. Lång rygg som önskas fastare. Fin
underlinje. Bra vinklar fram och bak. Passande
benstomme. Bra päls och färg. Överbyggd på
ungdomligt sätt.
460
Smålands Stövarklubb
Tikar Unghundsklass
V Ukl
NASTAVIKENS RUT S45617/2009 (RR
SE JCH SE UCH Göingebygdens Ruter
S35244/2001 -- J RR Gräfthults Moa
S46673/2004) Äg Alf Thorén Bor. Uppf Alf
Thorén. Kritik: 51 cm. Vackert huvud. Fin
halslinje. Välkroppad och välvinklad. Kraftig
benstomme. Bra päls och färg förutom hel vit
halsring. Rör sig med bra steg.
V Jkl
GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE
UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J
RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling
Buch. Uppf Erling Buch. Kritik: 54 cm.
Könspräglat huvud med bra uttryck. Kraftig
hals. Bra rygg och kors. Fin underlinje.
Något rak i skuldran. Bra vinklad bak. Bra
päls och färg. Något fallande kors. Bunden
bakbensaktion.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
KALVHAGENS JOLLY S48540/2007 (RR
Torpstugans Jack S45065/99 -- Stantes Ana
S57774/2001) Äg Sonny Olsson Mönsterås.
Uppf Per-Anders Gustavsson. Kritik: 55 cm.
Välskuret feminint huvud. Vacker halslinje.
Stark rygg (störs något av högt hull ). Mkt bra
underlinje. Bra vinklar fram och bak . Passande
benstomme. Bra päls och färg. Fria rörelser.
Schillerstövare
V Ökl
HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 (J
RR Kettilstorps Zedan S33960/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Lars-Erik
Karlsson Sävsjö. Uppf Peter Andersson. Kritik:
54 cm. Vackert könspräglat huvud. Torr hals.
Stark rygg. Bra kors. Grund underlinje. Goda
vinklar fram och bak. Bra päls och färg. Stabil
benstomme. Fria rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero
S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg PerOlof Magnusson Österbymo. Uppf Bengt
Eriksson. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint
huvud. Vacker halslinje. Kropp som jag som
domare vill se hos en stövare. Stark rygg. Bra
underlinje. Något rak i skuldran. Passande
benstomme. Mkt goda rörelser. Ljus färg i det
bruna. Genomslag av brunt i länden.
Hanar Öppen klass
G Ökl
SJÖÄNNENS MIO S42685/2008 (J RR
Stenrydens Rex S29401/2002 -- J Berox Bira
S31989/2000) Äg Jonas Berg Urshult. Uppf
Mats Johansson. Kritik: 58 cm. Huvud med bra
linje och gott uttryck. Fin halslinje. Stark rygg.
Fallande kors. Underlinjen behöver djupna.
Rak skuldra och bra vinklar bak. Bra päls och
färg. Något sotig i pannan. Skjuter upp länden
i rörelser, får inte bakbenen med sig.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J
RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson
Aneby. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 59 cm.
Huvud med bra linje och uttryck. Vacker hals
linje. Stark rygg och bra kors. Underlinjen
behöver djupna. Rak och framskjuten skuldra.
Bra vinklar bak. Bra päls och färg. Fria rörelser.
Passande benstomme.
V Jkl
LÅNGÄNGENS RASKEN S31743/2007
(RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets
Tina S29417/2004) Äg Bruno Dahlström
Gränna. Uppf Bruno Dahlström. Kritik: 55
cm. Välskuret huvud med bra könsprägel.
Fin halslinje. Stark rygg. Fallande kors. God
underlinje. Öppen och något lös i skuldran.
Kunde vara bättre vinklad i knä och has. Bra
Smålands Stövarklubb
päls och färg. Ganska liten hane. Bunden
bakbensaktion.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
RÄVUDDENS RITA S61476/2009 (J RR
King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE
UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg
Martin Blanck Åsarp. Uppf Åke o Krister
Gunnarsson. Kritik: 54 cm. Feminint huvud.
Torr hals. Bra rygg. Fallande kors. Behöver mer
volym. Ordinärt vinklad. Passande benstomme.
Bra päls och färg. Skjuter upp ländryggen i
rörelse. Rör sig kort bak.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR ZAGA S50388/2006 (J Bredfjällets
Sting S39521/2002 -- Höjdfallets Diza
S30634/2001) Äg Sune Lindström Lammhult.
Uppf Henrik Jonsson. Kritik: 52 cm. Välskuret
huvud med bra uttryck. Fin halslinje. Bra rygg
och kors. Bra bröst och volym. Rak skuldra,
bra vinklar bak. Bra päls och färg. Rör sig med
gott flyt. Passande benstomme.
Luzernerstövare
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR
KLACKEBOS LOLA SE24415/2010 (RR
SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003
-- J RR Klackebos Slända S31332/2004) Äg
Jan Sköld Åsenhöga. Uppf Hans Körberg.
Kritik: 50 cm. Välskuret feminint huvud med
bra uttryck. Väl ansatta öron tillräckligt långa.
Torr hals. Stark rygg. Bra kors. Goda vinklar
fram. Något öppna vinklar bak. Bra bröst
djup. Något uppdragen buklinje. Mkt bra färg
(blåaktig). Passande benstomme. Har tendens
att gå passgång.
461
Schwyzerstövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
SASSA S35822/2008 (NO UCH NO V-06
Trollskogens King N03856/05 -- NO UCH
Vidsjås Ronja N01391/01) Äg Christian Palm
Tranås. Uppf Jan Morten Tveter. Kritik: 51 cm.
Vackert könspräglat huvud med aristokratiskt
huvud. Väl ansatta öron. Bra hals. Plan rygg.
Djup bröstkorg. Bra framställ. Fallande kors.
Instabilt bakställ. Rör sig undertramp.
Smålandstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
TRYGGFORSENS EROS SE37097/2010
(SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro
S16872/2002 -- J RR Stella S19455/2002)
Äg Erik Harrysson Hillerstorp. Uppf Urban
Trygg. Kritik: 49 cm. Önskas mer maskulin
i huvudet. Fin halslinje. Stark rygg. Bra kors.
Stubbsvans. Fin underlinje. Bra vinklar fram
och bak. Passande benstomme. Bra päls och
färg. Fria rörelser.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
RAMBO S53977/2009 (RR Tjärvedens
Munter S41705/2006 -- J Ekstams Minna
S41661/2003) Äg Torsten Arvidsson Mullsjö.
Uppf Henrik Lavesson. Kritik: 48 cm.
Välformat huvud. Bra halslinje. En aning
eftergiven rygg. Fin underlinje. Något öppna
vinklar fram och bak. Bra päls. Kan behöva
mer ringvana. Passande benstomme. Bra färg.
En aning marktrång bak. Bra steg.
E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl
SAMSAGÅRDENS CHARLIE S44595/2009
(J Zack S30470/2000 -- RR SE JCH FI
JCH Samsagårdens Unni S45627/2004)
Äg Stefan Hansson Bredaryd. Uppf Tommy
Hegerstrand. Kritik: 53 cm. Maskulint huvud
med bra uttryck. Tillräckligt torr hals. Stark
rygg som inte önskas längre. Stubbsvans. Djup
462
Smålands Stövarklubb
bröstkorg. Bra vinklar fram och bak. Tjock bra
päls och färg. Fria rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
SANDREVETS KENO S44887/2008 (J RR
Mickelskogens Bamse S24914/98 -- RR SE
JCH SE UCH Lindbysens Raia S45237/2000)
Äg Påhl Andersson Åseda. Uppf Erik
Holmqvist. Kritik: 51 cm. Kraftfull maskulint
huvud med bra uttryck. Fin mentalitet. Bra
halslinje. Välkroppad. Prima päls och färg.
Kraftig benstomme. Vägvinnande rörelser.
G Jkl
RR SAMSAGÅRDENS YANG S36115/2006
(SE JCH RR Blixten S41505/2001 -- RR
SE JCH SE UCH Samsagårdens Bianca
S36940/97) Äg Gunnar Svahn Forserum. Uppf
Tommy Hegerstrand. Kritik: 50 cm. Huvudet
är ej könspräglat. Torr hals. Bra rygg. Ngt
brant och kort kors. Kort svans. Fin underlinje.
Benstomme önskas något grövre. Bra päls och
färg. Bunden bakbensaktion. Bra vinklar.
Tikar Juniorklass
K Junkl
TRYGGFORSENS EILA SE37098/2010
(SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro
S16872/2002 -- J RR Stella S19455/2002) Äg
Urban Trygg Forserum. Uppf Urban Trygg.
Kritik: Välskuret huvud. Ängsligt uttryck.
Fin halslinje. En aning lång rygg. Välvinklad.
Bra benstomme. En aning sotig på tassarna.
Låter sig ej mätas och medger ej tandkontroll.
Stubbsvans.
V Junkl
LINDBYSENS PEPPSI SE50719/2010
(J Peppe S45692/2006 -- Sandrevets Asta
S20080/2006) Äg Egon Fransson Värnamo.
Uppf Andre Kaupungs. Kritik: 45 cm.
Feminint huvud. Fin halslinje. Ger ett
rektangulärt intryck. Tappar i ryggen i stående.
Goda vinklar fram och bak. Fin underlinje. Bra
päls och färg. Tar ut steget bak. Lång svans.
KINNEHÖJDENS DAISY SE35782/2010
(J RR Fälltorpets Tell S41246/2004 -- J RR
Samsagårdens Tassa S45577/2002) Äg Göte
Karlsson Braås. Uppf Per Matteusson. Kritik:
45 cm. Saknar P1, P2 vänster uppe, P1 höger
uppe. Stubbsvans. Feminint huvud. En aning
kort hals. Starkrygg. Något fallande kors. Bra
underlinje. Något rak i skuldran. Bra vinklar
bak. Något tunn benstomme. Bra päls och
färg. Kunde ta ut steget bättre bak.
LEIDI SE51071/2010 (RR Tranans Alrik
S43599/2001 -- Kula III SE34352/2010)
Äg Conny Petersson Aneby. Kritik: 44 cm.
Feminint huvud. Bra hals linje. Stark rygg.
Bra kors. Goda vinklar. Passande benstomme.
Vita framtassar. Sotig i de bruna tecknen som
kunde vara mer utbredda. Goda vinklar fram
och bak. Fria rörelser. Stubbsvans.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
SAMSAGÅRDENS BETSY S43299/2009
(J RR Fälltorpets Tell S41246/2004 -- J RR
Samsagårdens Yra S36110/2006) Äg HansChristian Jönsson Alvesta. Uppf Tommy
Hegerstrand. Kritik: 45 cm. Feminint huvud.
Torr hals. Bra rygg. Brant kors. Kunde haft
grövre benstomme och tjockare päls. Korta
steg bak tendens till underställd. Långsvans.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR SAMSAGÅRDENS YRA S36110/2006
(SE JCH RR Blixten S41505/2001 -- RR
SE JCH SE UCH Samsagårdens Bianca
S36940/97) Äg Tommy Hegerstrand
Jönköping. Uppf Tommy Hegerstrand. Kritik:
46 cm. Feminint huvud med bra uttryck. Bra
halslinje. Något överbyggd, tappar ryggen i
stående. Tillräckligt bröstdjup. Uppdragen
buklinje. Tillräcklig benstomme. Bra päls och
färg. Bra steg. Stubbsvans. Ställer till slut upp
sig på ett stramare sätt.
Smålands Stövarklubb
Utställning Skedhult Eksjö
Datum 2011-05-28
Domare Ann Carlström
Finsk stövare
Hanar Öppen klass
V Ökl
KROKSNODENS ESKIL S46551/2008
(RR SE JCH SE UCH Dammbäckens Jack
S40815/2000 -- RR SE JCH SE UCH Rispa
S10986/2005) Äg Elvin Andersson Moheda.
Uppf Sören o Lena Buskas. Kritik: 59 cm.
Trevlig helhet. Maskulint huvud som kunde ha
något längre nosparti. Mörka ögon. Utmärkt
hals och överlinje. Något fallande kors. Kraftig
välformad bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig
brett fram. Ostabila armbågar. Bra pälskvalitet.
Kunde vara bättre avgränsad sadel. Tanfläckar.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
LÅNGBOS TALO S11498/2009 (RR SE JCH
SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sweenby Mira
S28007/2001) Äg Jan Ottosson Forserum.
Uppf Ägaren. Kritik: 60 cm. Tilltalande helhet
och proportioner. Maskulint huvud med
bra längd. Markerad nackknöl. Välplacerade
öron. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad.
Välvinklad. Rör sig utm från sidan. Kunde vara
något stabilare fram. Utm pälskvalitet och färg.
E Jkl 2 Jkk
RR HARGRANENS AJAX S42130/2007
(RR SE JCH SE UCH Kvarnsvedjans
Haamu S29786/2000 -- J Kroonmäen Leija
S43540/2003) Äg Ulf Pettersson Svenljunga.
Uppf Sören Nilsson. Kritik: 59 cm. Fina
proportioner. Maskulint huvud med bra
längd. Väl markerad nackknöl. Något lågt
ansatta öron. Kunde ha stramare ögonlock.
Fint nosparti. Halsskinn. Utmärkt hals och
överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig
utmärkt från sidan. Lösa armbågar. Utmärkt
päls och färg.
463
G Jkl
KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/
2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta
FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH
Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg
Peter Staff Oskarshamn. Uppf Erkki Ylinen.
Kritik: 60 cm. Bra proportioner. Trevlig helhet.
Maskulint huvud med bra längd. Välansatta
öron. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad.
Lagom vinklar fram och bak. Rör sig väl från
sidan, instabilt fram. Därav priset. Utmärkt
pälskvalitet. Sotig på lår.
RR BOSSMÅLAS FOCUS S53750/2007 (RR
SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002 -- J RR
Bossmålas Bianca S59040/2002) Äg Martin
Pettersson Malmbäck. Uppf Kent Allansson.
Kritik: 59 cm. Fina proportioner. Maskulint
huvud med bra längd. Markerad nackknöl.
Väl ansatta öron. Mycket bra hals och rygg.
Bra bröstkorg. Framskjutet skulderparti.
Lagom vinklar. Något lös i armbågarna. Rör
sig typiskt. Utmärkt pälskvalitet. Välavgränsad
sadel. Något för ängslig. Därav priset.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
AYLA SE38511/2010 (J RR Kilbackens
Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Ebba
S12064/2009) Äg Ulf Örfelth Aneby. Uppf
Ägaren. Kritik: 57 cm. Utmärkt helhet och
proportioner. Vackert välskuret huvud.
Tillräcklig nackknöl. Väl ansatta öron.
Utmärkt hals och överlinje. Bra bröstkorg.
Lagom vinklar. Rör sig trångt fram och bak.
Något ostabila armbågar. Utmärkt från sidan.
Bra pälskvalitet. Färger för åldern ok.
V Junkl
ALICE SE38509/2010 (J RR Kilbackens
Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Ebba
S12064/2009) Äg Erik Sjöberg Aneby. Uppf
Ulf Öhrfelth. Kritik: 55,5 cm. Trevlig helhet.
Feminint huvud med fint uttryck. Välansatta
öron. Något fattig underkäke. Mycket bra hals
och överlinje. Bra bröstkorg. Rak överarm.
464
Smålands Stövarklubb
Välvinklat bakställ. Rör sig trångt bak, ostabilt
fram m ngt höga frambensrörelser. Färger ok.
Tikar Öppen klass
D Ökl
ESSY SKALLETS RITA S37066/2008 (NO
JCH NO UCH Jerry N21965/00 -- J RR
Åivets Trajja S38617/2002) Äg Sven Persson
Korsberga. Uppf Per-Olof Högberg. Kritik:
Trevlig helhet. Feminint huvud som kunde vara
något längre i sitt nosparti. Väl ansatta öron.
Mycket bra hals och överlinje. Bra bröstkorg.
Kunde vara bättre vinklad fram, lagom bak.
Rör sig väl från sidan. Ostabilt fram. Kunde
vara längre i sina proportioner. Bra päls och
färg. Tillåter inte palpering därav priset.
E Ökl 1 Ökk
RR BOSSMÅLAS GINA S63337/2007
(RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse
S59041/2002 -- RR SE JCH Nolhottens
Bonita S43850/2001) Äg Kennet Pettersson
Malmbäck. Uppf Kent Allansson. Kritik: 55
cm. Trevlig helhet. Feminint huvud med bra
uttryck. Något tunt nosparti. Bra nackknöl.
Mycket bra hals och rygg. Bröstkorgen kunde
vara bättre utfylld. Lagom vinklar. Rör sig
trångt bak. Väl från sidan. Bra päls. Något
sotig på låren. Något pannfläckar. Kunde ha
något bättre längd i kroppen.
V Ökl
SEVE DALENS ZILLA S57143/2008 (WahlBos Guss S38893/2007 -- RR NORD JCH
Seve Dalens Sirpa S40723/2003) Äg Paul
Rofors Aneby. Uppf Conny Pettersson. Kritik:
55 cm. Trevlig helhet. Kunde vara något längre
i sina proportioner. Något fattig underkäke.
Mycket bra hals. Kunde vara något mer stabil
i sin rygg. Bra bröstkorg. Rör sig trångt bak,
ostabilt fram. Väl från sidan. Bra pälskvalitet.
Något genombruten sadel.
BOTTENFJÄRDENS DIMMA S23443/
2009 (J RR Djupsundsuddens Keno
S18408/2005 -- SE JCH RR Mäkipuiston
Miina S64402/2004) Äg Hans Thelin Lekeryd.
Uppf Micael Karjalainen. Kritik: 55 cm. Kunde
vara något längre i sina proportioner. Feminint
huvud som kunde vara något längre. Välansatta
öron. Mycket bra hals och rygg. Bra bröstkorg.
Framskjutet skulderparti. Rör sig trångt bak,
ostabilt fram, väl från sidan. Bra pälskvalitet.
Något sotiga lår. Övertecknad vit.
Gotlandstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR
ASTUENS HÄLGE S55128/2009 (Theo
S16632/2009 -- J RR Allie S45063/2004) Äg
Kenneth Lilja Oskarshamn. Uppf Ulla o Göran
Ekelöf. Kritik: 52 cm. Välbyggd. Maskulint
huvud m fina proportioner och uttryck.
Välplacerade öron. Utm hals och överlinje.
Bröstkorgen ngt tunn i den undre delen.
Normalt vinklad. Rör sig väl från sidan, kunde
vara bättre parallell bak. Utm pälskvalitet.
Ngt svarta stickelhår. Kunde vara fastare i sina
armbågar.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
BELLÅSENS BAMSE S22449/2009 (SE
JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- RR
SE JCH SE UCH Bjurflobäckens Gnista
S26526/2004) Äg Per-Olov Ottosson
Mönsterås. Uppf Lars o Monica Engvall.
Kritik: 57 cm. Trevliga proportioner. Maskulint
huvud. Mörka ögon. Välansatta öron. Bra hals
och överlinje. Bra bröstkorg. Rör sig något
trångt bak. Ostabilt fram med något lösa
armbågar. Väl från sidan. Bra pälskvalitet. Bra
färg. Bär sin svans något högt.
Smålands Stövarklubb
G Ökl
DOSTARPS KY S49569/2008 (RR SE JCH
SE UCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR
SE JCH SE UCH Dostarps Ebba S46549/99)
Äg Torsten Pettersson Lammhult. Uppf Bertil
Karlsson. Kritik: 56 cm. Grovt helhetsintryck.
Kraftigt huvud där nospartiet kunde vara
något längre. Kraftig hals. Bra rygglinje. Något
kort hals. Knappa vinklar fram och bak. Rör
sig ganska bra från sidan. Något brett fram. Bra
pälskvalitet. Något övertecknat vit.
MARSJÖBÄCKENS GLEN S55709/2009
(RR Ringo-Eo S50629/2006 -- RR SE JCH
Marsjöbäckens Frida S65805/2003) Äg Bertil
Johansson Värnamo. Uppf Roland Klasson.
Kritik: 56 cm. Kraftig helhet. Maskulint huvud.
Väl ansatta öron. Bra nosparti. Något kort hals.
Bra rygg. Kort kors. Bra bröstkorg. Knappa
vinklar runt om. Hjulbent bak. Ostabil fram.
Något kort steg från sidan. Urfälld.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006)
Äg Bengt Lindell Växjö. Uppf Per-Erik
Eriksson. Kritik: 58 cm. Tilltalande helhet och
proportioner. Maskulint huvud med bra längd
och uttryck. Välansatta öron. Mycket bra hals
och rygg. Bra bröstkorg. Lagom vinklar. Rör
sig ostabilt fram, väl från sidan. Bra färg.
E Jkl 2 Jkk
SKÄRDALENS ESSE S34191/2007 (RR SE
JCH SE UCH Såntorpets Zeb S17338/99
-- RR SE JCH SE UCH Skärdalens Cissi
S55733/2001) Äg Arne Lindborg Aneby.
Uppf Bengt Thörn, Huskvarna. Kritik: 58 cm.
Tilltalande helhet och proportioner. Maskulint
huvud. Bra längd och uttryck. Väl ansatta öron.
Mycket bra hals och överlinje. Bra bröstkorg.
Lagom vinklad. Rör sig väl från sidan. Kunde
vara fastare i sina armbågar. Något kort päls.
Varm färg. Genombruten sadel.
465
Tikar Juniorklass
K Junkl
X-ET SE39622/2010 (RR Lägernskogens Sigge
S31211/2001 -- Allmogens Axxi S57419/2007)
Äg Todd Martinsson Malmbäck. Uppf Ägaren.
Kritik: 56 cm. Tilltalande helhet och proportioner.
Vackert välskuret huvud. Vackra mörka ögon.
Mycket bra hals och rygg. Något muskelfattigt
kors. Lagom vinklad. Markerar starkt vänster
bak. Päls i fällning. Pga hälta priset.
V Junkl
HARPISKARNAS LINA SE40543/2010
(J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Johan
Johansson Ingatorp. Uppf Peter Andersson.
Kritik: 53 cm. Trevlig helhet och proportioner.
Feminint huvud. Bra uttryck. Visar bindhinna
i ögat (röd). Mycket bra hals och rygg. Något
fallande kors. Bra bröstkorg. Framskjutet
skulderparti. Rör sig ostabilt fram, ganska väl
från sidan. Bra päls. Färg ok.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
JÄRVSÖBOS KLARA S26604/2009 (RR SE
JCH King S28566/2003 -- SE JCH SE UCH
RR Magda S31859/2002) Äg Åke Hellström
Lekeryd. Uppf Freimuth Germund. Kritik: 55
cm. Utmärkt helhet och proportioner. Vackert
välskuret huvud. Fint uttryck. Utmärkt hals
och överlinje. Mycket bra bröstkorg. Lagom
vinklad. Rör sig något trångt bak, utmärkta
rörelser från sidan. Utmärkt päls och färg.
E Ökl 2 Ökk CK 2 Btkl
KALVHAGENS JOLLY S48540/2007 (RR
Torpstugans Jack S45065/99 -- Stantes Ana
S57774/2001) Äg Sonny Olsson Mönsterås.
Uppf Per-Anders Gustavsson. Kritik: 55,5 cm.
Tilltalande helhet och proportioner. Feminint
välskuret huvud. Mörka fina ögon. Något
fattig underkäke. Utmärkt hals och överlinje.
Välkroppad. Välvinklad. Rör sig något trångt
bak, väl från sidan. Utmärkt päls och färg.
Visas i något högt hull.
466
Smålands Stövarklubb
E Ökl 3 Ökk
HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 (J
RR Kettilstorps Zedan S33960/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Lars-Eric
Karlsson Sävsjö. Uppf Peter Andersson. Kritik:
56 cm. Tilltalande helhet och proportioner.
Huvud med bra proportioner. Kunde vara
något mildare i blicken. Mycket bra hals
och överlinje. Välkroppad. Lagom vinklad.
Rör sig något trångt bak, väl från sidan. Bra
pälskvalitet. Något genombruten sadel.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007
(Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE
JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000)
Äg Ove Bergström Ekenässjön. Uppf Bengt
Lindell. Kritik: 56 cm. Tilltalande helhet.
Välbyggd. Feminint välskuret huvud. Mörka
fina ögon. Mycket bra hals och överlinje.
Välkroppad. Lagom vinklar. Rör sig trångt
bak, mycket väl från sidan. Bra pälskvalitet.
Genombruten sadel.
E Jkl 2 Jkk
RR HARMYRENS EJJA S28084/2007 (RR
SE JCH SE UCH Jäger S52944/97 -- J RR
Harmyrens Tekla S36638/2001) Äg Mats
Nilsson Emmaljunga. Uppf Ägaren. Kritik: 53
cm. Trevlig helhet och bra proportioner. Något
kraftfullt huvud med mörka ögon. Bra hals och
rygglinje. Bra bröstkorg. Lagom vinklar. Rör
sig väl från sidan. Bra pälskvalitet. Fina färger.
E Jkl 3 Jkk
RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero
S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg PerOlof Magnusson Österbymo. Uppf Bengt
Eriksson. Kritik: 56 cm. Välbyggd med trevlig
helhet, men tappar i typ pga ordentligt urfälld.
Vackert välskuret huvud. Mörka ögon. Utmärkt
hals och överlinje. Välkroppad. Lagom vinklad.
Rör sig något trångt bak. Utmärkta rörelser
från sidan. I stark fällning.
V Jkl
RR HAGETS ZIPPAN S37077/2008 (SE
JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE
JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Mikael Käll Eksjö. Uppf Karl Engwall.
Kritik: 54 cm. Trevlig helhet. Feminint huvud.
Ögonen kunde vara mörkare. Lite flakt stop.
Bra rygglinje. Något kort hals. Kunde vara
bättre vinklad runt om. Bra bröstkorg. Kunde
vara något stabilare i ryggen i rörelse. Rör sig
ostabilt fram, väl från sidan. Kunde vara bättre
färgad över ländpartiet.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
S Ökl
CARO S55640/2008 (J RR Butskogens Dino
S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Sven
Lindberg Vrigstad. Uppf Roger Olsson. Kritik:
61 cm. Stor hane som skulle behöva vara
frimodigare. Tillräckligt maskulint huvud som
är något smal i sin skalle. Välplacerade öron.
Mörka ängsliga ögon. Mycket bra hals och
rygg. Något kort kors. Bra bröstkorg. Öppna
vinklar fram och bak. Rör sig ganska bra från
sidan men kunde ha längre steg. Utmärkt päls
och färg. P g a storlek och mentalitet priset.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J
RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson
Aneby. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 59
cm. Tilltalande helhet men något lång i sina
proportioner. Maskulint huvud. Mörka ögon.
Mycket bra nosparti. Mycket bra hals och rygg.
Mycket bra bröstkorg. Kunde vara bättre i sin
överarm. Bättre vinklad bak. Rör sig väl från
sidan. Utmärkt pälskvalitet. Bra tecknad.
Smålands Stövarklubb
V Jkl
LÅNGÄNGENS RASKEN S31743/2007
(RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets
Tina S29417/2004) Äg Bruno Dahlström
Gränna. Uppf Bruno Dahlström. Kritik: 55
cm. Utmärkta proportioner. Trevlig helhet.
Välskuret huvud. Mörka ögon. Välplacerade,
något stora öron. Mycket bra hals och rygg.
Fallande kors. Bra bröstkorg. Tillräckligt
vinklad. Rör sig med något kort steg från sidan.
Utmärkt päls, färg och tecken.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
GRÄSBERGETS HEDDA S51799/2009 (J
Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- J RR
Gräsbergets Pia S37630/2002) Äg Kent Sevén
Eksjö. Uppf Sören Andersson. Kritik: 55 cm.
Trevlig helhet. Bra proportioner. Feminint huvud
med bra proportioner och uttryck. Välplacerade
öron. Mycket bra hals och rygg. Något kort kors.
Bra bröstkorg. Lagom vinklar fram. Kunde ha
bättre vinklar bak. Rör sig ostabilt fram. Kunde
ha längre steg bak. Något sotig på lår och kunde
ha bättre markerad mantel.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
FROSTNATTENS SAMBA S58517/2007 (J
RR King S21220/2004 -- J RR Frostnattens
Nona S48546/2001) Äg Jenny Ljungberg
Vetlanda. Uppf Frostnattens kennel. Kritik:
52 cm. Fina proportioner. Tilltalande helhet.
Vackert välskuret huvud med typiskt uttryck.
Välplacerade öron. Mycket bra hals och rygg.
Något rund över korset. Bra bröstkorg. Lagom
vinklad fram. Kunde vara bättre vinklad bak.
Rör sig väl från sidan. Något lös i armbågarna.
Utmärkt pälskvalitet. Kunde ha bättre
avgränsad sadel. Varma färger.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR ZAGA S50388/2006 (J Bredfjällets
Sting S39521/2002 H -- Höjdfallets Diza
S30634/2001) Äg Sune Lindström Lammhult.
467
Uppf Henrik Jonsson. Kritik: 53 cm. Utmärkta
proportioner. Trevlig helhet. Feminint huvud.
Bra uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra
hals och rygg. Något rund över korset. Bra
bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig väl från
sidan. Bra pälskvalitet. Avgränsad sadel.
Luzernerstövare
Hanar Öppen klass
G Ökl
BACKO S33885/2009 (J Stävjes Nicko
S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Milton
Fagerström Fårbo. Uppf Bertil Andersson. Kritik:
55 cm. Något luftigt helhetsintryck. Maskulint
huvud som saknar ädelhet. Något grov skalle
och något kort nosparti. Mycket bra hals och
överlinje. Kort kors. Flat bröstkorg. Något öppna
vinklar. Rör sig ostabilt fram. Kunde ha något
längre steg från sidan. Bra päls och färg.
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
BETTY S33883/2009 (J Stävjes Nicko
S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Bertil
Andersson Tranås. Uppf Ägaren. Kritik: 51
cm. Utmärkt helhet och proportioner. Vackert,
ädelt välskuret huvud. Fint uttryck. Väl ansatta
mjuka öron. Utmärkt rygg. Något fallande kors.
Något flat bröstkorg. Framskjutet skulderparti.
Lagom vinklad fram, välvinklad bak. Rör sig
något ostabilt bak. Bra från sidan.
K Ökl
BEA S33881/2009 (J Stävjes Nicko
S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Douglas
Sjöström Västervik. Uppf Bertil Andersson.
Kritik: 52cm. Lätt och tunt helhetsintryck.
Ädelt huvud med välplacerade öron. Tunt
nosparti och fattig underkäke. Mycket bra hals
och rygg. Brant kors, tunn bröstkorg. Öppna
vinklar. Står fransyskt fram. Bra pälskvalitet.
Rörelser går ej att bedöma pga bristande
ringvana. Därav priset.
468
Smålands Stövarklubb
Schwyzerstövare
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
SASSA S35822/2008 (NO UCH NO V-06
Trollskogens King N03856/05 -- NO UCH
Vidsjås Ronja N01391/01) Äg Christian
Palm Tranås. Uppf Jan Morten Tveter. Kritik:
50 cm. Utm helhet. Vackert välskuret huvud
m fin ädelhet. Väl ansatta mjuka öron. Korr
mungipa. Mkt bra hals och överlinje. Något
rund över korset. Rör sig mkt väl från sidan.
Utm päls och färg.
Smålandstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
SANDREVETS KENO S44887/2008 (J RR
Mickelskogens Bamse S24914/98 -- RR SE
JCH SE UCH Lindbysens Raia S45237/2000)
Äg Påhl Andersson Åseda. Uppf Erik
Holmqvist. Kritik: 50 cm. Tilltalande helhet.
Kunde vara något kompaktare. Mkt bra
robusthet. Maskulint huvud. Bra proportioner.
Aningen ljusa ögon. Mkt bra hals och överlinje.
Välkroppad. Ngt lång i länden. Rör sig mkt väl
från sidan. Bra pälskvalitet men urfälld.
E Jkl 2 Jkk
RR SLÅTTERÅSENS KIM S24754/2008 (J
Jägarlyckans Pysen S47955/2002 -- Slåtteråsens
Pia S37818/2004) Äg Mats Johansson
Alsterbro. Uppf Rolf Eckerhall. Kritik: 49
cm. Utmärkta proportioner. Tillräcklig
maskulinitet. Väl placerade öron. Mkt bra hals
och rygg. Ngt rund över korset. Bra bröstkorg.
Välvinklad. Passande benstomme. Rör sig
något trångt bak. Ganska bra pälskvalitet.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
LEIDI SE51071/2010 (RR Tranans Alrik
S43599/2001 -- Kula III SE34352/2010)
Äg Conny Pettersson Aneby. Uppf PerAnders Gustavsson. Kritik: 46 cm. Utmärkta
proportioner. Feminint huvud med bra uttryck.
Välplacerade öron. Något ostabil rygg. Bra
bröstkorg. Välvinklad. Rör sig marktrångt bak.
Umärkta rörelser från sidan. Något mycket vit
på tassar. Ganska bra pälskvalitet.
Utställning Åseda
Datum 2011-08-13
Domare Ulf Wall
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
TARU SE47497/2010 (J RR Korpijärvi Ramo
S31176/2001 -- J RR Biabys Ella S44789/2006)
Äg Jan-Erik Lundkvist, Tingsryd. Uppf JanErik Lundkvist, Tingsryd. Kritik: 54 cm. God
typ. Något rädd hund. Något ljusa ögon. Lång
bra hals. Korrekt bett. Alltför kvadratisk kropp.
Något knapp vinkling bak och fram. Mycket
bra bröstkorg. Tillräcklig benstomme. Bra päls.
Något sotig färg. Rör sig ganska väl.
V Junkl
KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/2010
(FI JCH FI UCH Mannikarin Lojo
FIN57143/07 -- J Kilbackens Raju-Hila
S53109/2006) Äg Anton Engberg, Tingsryd.
Uppf Erkki Ylinen, Åmotsbruk. Kritik: 56
cm. Mycket god typ. Kunde ha mer nackknöl.
Korrekt bett. Bra öron och hals. Mycket bra
längd. Tunt förbröst. Något trång front. Något
osäker rygg. Välvinklad bak. Ännu något sotig
färg. Bra päls. Rör sig något valpigt.
Hanar Unghundsklass
V Ukl
KLINTBACKENS DENNI SE33742/2010
(SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis
S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH
Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Anders
Petersson, Huskvarna. Uppf Kenneth
Klintefelt, Lycksele. Kritik: 59 cm. Mycket
god typ. Utmärkt vackert huvud. Korrekt bett.
Bra hals. God front. Aningen kort bröstkorg.
Stark bra rygg. God bakbensvinkling. Tendens
Smålands Stövarklubb
till kort kors. Mycket bra färg och päls. Något
svårmätt. Rör sig med något hög svans.
Hanar Öppen klass
G Ökl
BOSSMÅLAS FIGO S53748/2007 (RR SE
JCH H-Dalens Plexus S31296/2002 -- J RR
Bossmålas Bianca S59040/2002) Äg Agneta
Isacsson, Orrefors. Uppf Kent Allansson,
Påryd. Kritik: 56 cm. Utmärkt typ. Utmärkt
huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Mycket
goda proportioner för sin ras. Mycket bra
front och bröstkorg. Något avfallande kors.
Utmärkt färg och päls. Mycket goda rörelser.
Välhanterbar men besvärlig i sin uppvisning.
Pga temperament priset.
SÖRBOGÅRDENS RIKI SE36940/2011
(RR INT UCH NORD JCH NORD UCH
Bruselia's Karo N09351/04 -- RR SE JCH
Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg PärEric Carlsson, Gunnebo. Uppf Allan Fjärem,
Oskarshamn. Kritik: 56 cm. God typ.En alltför
grov och tung finsk stövare. Något grov skalle.
Kort nosparti. Korrekt bett. Bra hals. God
frontvinkling. Mycket väl utvecklad bröstkorg.
Ordinär bakbensvinkling. För dagen i högt hull
som förstärker hans tunga intryck. Utmärkt
päls och färg. Hasvida rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
BOSSMÅLAS IXO S34799/2009 (SE JCH RR
Wille S26737/2002 -- J RR Bossmålas Cornelia
S60427/2004) Äg Sven Hjälm, Mönsterås.
Uppf Kent Allansson, Påryd. Kritik: 57 cm.
Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett.
Bra hals. Något vid front. Utmärkt bröstkorg.
Ej helt fast i ryggen. Välmusklad. Mycket
välvinklad bak. Bra benstomme. Bra päls.
Något sotig färg. Rör sig med osäker rygg.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR BIS-3
BELLA SE23476/2010 (SE JCH SE UCH RR
Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- SE JCH
469
SE UCH Foxdalens Lexa S27001/2005) Äg
Fredrik Björklund, Holsbybrunn. Uppf Bernt
Mattson, Vilhelmina. Kritik: 57 cm. Utmärkt
typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. En tik med
utmärkta proportioner. Goda vinklar runt om.
Välutvecklad bröstkorg. God benstomme.
Utmärkt färg och päls. Mycket goda rörelser.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
SÖRBOGÅRDENS RITVA S35126/2009
(RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE
UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE JCH
Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Morgan
Svensson, Figeholm. Uppf Allan Fjärem. Kritik:
55 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt
bett. Lång bra hals med en mycket bra front.
Bra bröstkorg. Lång bra rygg. Något avfallande
kors. God bakbensvinkling. Mycket bra färg
och päls. Utmärkta vägvinnande rörelser från
sidan. Något brett bak.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR BIABYS SPEELA S40678/2007 (SE JCH
SE UCH RR Jarro S21824/2002 -- NO JCH
Biabys Tuula S16486/2005) Äg Henes Cehajic,
Vreta kloster. Uppf Bo Belestam, Alvesta. Kritik:
55 cm. Mycket god typ. Feminin men något
klen skalle. Korrekt bett. Bra hals. Aningen vid
front. Något kort bröstkorg. Stark rygg. Något
avfallande kors. Mycket god vinkling runt om.
Något tunn benstomme. Mycket bra färg och
päls. Något underställda rörelser.
Gotlandstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
ASTUENS HÄLGE S55128/2009 (Theo
S16632/2009 -- J RR Allie S45063/2004) Äg
Kenneth Lilja, Oskarshamn. Uppf Ulla o Göran
Ekelöf, Visby. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ.
Mycket bra huvud. Korrekt bett. Korrekta öron.
Bra hals. Något framskjuten skuldra. Något vid
front. Utmärkt bröstkorg, rygg och bakställ.
Något mycket svarta hårstrån över rygg.
470
Smålands Stövarklubb
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
LOKE SE44399/2010 (J RR Mandylike's
Milroy S46318/2005 -- RR SE JCH Dostarps
Jana S52881/2004) Äg Johan Gustavsson,
Tävelsås. Uppf Kenth Sjölin, Nässjö Kritik: 58
cm. God typ. Rejält maskulint huvud. Något
insjunkna ögon. Korrekt bett. Bra hals. God
front. Stark rygg. Något uppdragen underlinje.
Knapp bakbensvinkling. God benstomme.
Något sotiga färger. Bra päls. Rör sig med hög
ländrygg.
V Junkl
HARPISKARNAS SUNE SE40547/2010 (J
RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR Hyltans
Ebba S50351/2004) Äg Kennerth Carlsson,
Linneryd. Uppf Peter Andersson, Nye. Kritik:
58 cm. Mycket god typ. Mycket bra maskulint
huvud. Ljusa ögon. Korrekt bett. Mycket bra
hals. Aningen framskjuten skuldra. Utmärkt
bröstkorg. Stark rygg. God bakbensvinkling.
Utmärkt benstomme. Aningen långt hårlag,
speciellt svans. Goda rörelser.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-2
YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH
Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR
SE JCH SE UCH Bergekens Storma
S39928/2000) Äg Anton Engberg, Tingsryd.
Uppf Hans Svensson, Jämshög. Kritik: 58
cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt
bett. Lång vacker hals. Mycket god front.
Utmärkt bröstkorg. Välkroppad. Välvinklad.
Utmärkta proportioner. Utmärkt päls och färg.
Välgående. Välvisad.
G Ökl
FREDÄNGS
KLANG
S47204/2009
(J Gränöbäckens Kim S45504/2005
-Lycke Källarns Fanny S38425/99) Äg
Allan Fredriksson, Färjestaden. Uppf Allan
Fredriksson, Färjestaden. Kritik: 59 cm. God
typ. Bred skalle. Något ljusa ögon. Korrekt
bett. Något grov hals. Framskjuten skuldra.
Utmärkt bröstkorg. Stark rygg. Avfallande
kors. Välmusklad. Knapp bakbensvinkel. Bra
färg och päls. Rör sig något underställt.
TVIX S40437/2008 (J Måndagsfallets
Tarras S44319/2002 -- J Björkalléns Diva
S24152/2002)
Äg
Niklas
Johansson,
Älmeboda. Uppf Arne Kähäri, Grängesberg.
Kritik: 56 cm. God typ. Aningen kort nos.
Korrekt bett. Bra hals. Framskjuten skuldra.
Mycket bra bröstkorg. Stark rygg. Kort kors.
Ordinär bakbensvinkling. Rör sig med kort
steg. Bra färg och päls.
V Ökl
BELLÅSENS BAMSE S22449/2009 (SE
JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH
Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- RR
SE JCH SE UCH Bjurflobäckens Gnista
S26526/2004) Äg Per-Olov Ottosson,
Mönsterås. Uppf Monica o Lars Engvall,
Stavsjö. Kritik: 59 cm. Mycket god typ. Bra
huvud. Korrekt bett. Mycket bra hals. Något
tunn bröstkorg. Stark rygg. Kort kors. Något
knapp bakbensvinkel. Tillräcklig benstomme.
Bra färg. Goda rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert
SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 (RR
SE J(RÄV)CH SE UCH INT UCH NO
UCH Hetseryds Chicko S43277/96 -- J RR
Mårdhöjdens Cira S46353/97) Äg Krister
Gustavsson, Tävelsås. Uppf Sven-Ingvar
Liljedahl, Skögsdal. Kritik: 58 cm. Utmärkt
typ. En mycket grov hane med utmärkt
könsprägling. Mycket bra huvud. Något
grova kinder. Korrekt bett. Bra hals. Aningen
framskjuten skuldra. Vid front. Utmärkt
bröstkorg. Utmärkt rygg. Välmusklad. Något
knapp knävinkel. Mycket bra färg och päls.
Mycket goda rörelser.
Smålands Stövarklubb
Tikar Juniorklass
G Junkl
KÄRNTRÄFFENS DISA SE42661/2010
(J RR Jack S48147/2002 -- J RR Zita
S36121/2003) Äg Gunnar Pettersson,
Bodafors. Uppf Gunnar Pettersson, Bodafors.
Kritik: 55 cm. God typ. Bra huvud. Något ljusa
ögon. Korrekt bett. Lång bra hals. Framskjuten
skuldra. Något tunn och kort bröstkorg. Stark
bra rygg. Något avfallande kors. Något knapp
bakbensvinkel. Ännu något orena färger. Rör
sig med hög rygg.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM
HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 (J
RR Kettilstorps Zedan S33960/2001 -- J RR
Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Lars-Erik
Karlsson, Sävsjö. Uppf Peter Andersson, Nye.
Kritik: 55 cm. Utmärkt typ. En harmonisk tik
med goda proportioner. Mycket bra huvud.
Något ljusa ögon. Bra hals. God front. Aningen
kort bröstkorg. Stark rygg. Välvinklad bak.
Mycket bra färg och päls. Mycket goda rörelser.
G Ökl
NORDBYKULLENS JESSY S43294/2009
(RR SE JCH NO JCH Glaskogens Pilo
S58401/2005 -- RR SE JCH SE UCH NO
JCH Bellåsens Tora S34418/2004) Äg Gert
Svensson, Vimmerby. Uppf Jan Erik Eriksson.
Kritik: 57 cm. God typ. Mycket bra huvud.
Ljusa ögon. Korrekt bett. Något kort hals.
Framskjuten skuldra. Mycket bra bröstkorg.
Kort kors. Alltför knapp bakbensvinkel. Utmärkt
benstomme, päls och färg. Rör sig stelt bak.
V Ökl
BELLÅSENS DISA S22454/2009 (SE JCH SE
UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens
Banjo S30325/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Bjurflobäckens Gnista S26526/2004) Äg Kjell
Eriksson, Torsås. Uppf Lars o Monica Engvall,
Stavsjö. Kritik: 54 cm. Mycket god typ. En
något tunn tik med goda proportioner. Bra
huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Stark rygg.
471
God vinkling runt om. Tunn benstomme.
Mycket bra färg och päls. Utmärkta rörelser.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
RR HAGETS ZIPPAN S37077/2008 (SE
JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE
JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)
Äg Mikael Käll, Eksjö. Uppf Karl Engwall,
Hedesunda. Kritik: 52 cm. Utmärkt typ.
Aningen kort nosparti. Aningen ljusa ögon.
Korrekt men något trångt bett. Mycket bra
hals och front. Mycket bra bröstkorg. Något
osäker rygg. God bakbensvinkel. Mycket bra
färg och päls. Håller ej i ryggen i rörelse.
Rysk Stövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
FJÄLLSINGDALENS WODKA S44578/
2009 (Ackers Nöff S18064/2007 -- Gayda
S40441/2009) Äg Stig-Anders Carlsson,
Bodafors. Uppf Karin Hansson, Bullaren.
Kritik: 61 cm. Mycket god typ. En något väl
elegant rysk stövare. Korrekt bett. Något tunt
nosparti. Kunde ha grövre hals och något grövre
bröstkorg. Stark rygg. Välvinklad. Utmärkt
päls. Mycket goda rörelser.
Schillerstövare
S Ökl
LÅNGÄNGENS KING S32844/2009 (J
Argon 13410/99 -- J RR Höjdfallets Tina
S29417/2004) Äg Bruno Dahlström, Gränna.
Uppf Bruno Dahlström, Gränna. Kritik: 56 cm.
God typ. Något oädelt huvud. Saxbett där två
P1 saknas. Lång bra hals. Framskjuten skuldra.
Bra bröstkorg. Stark rygg. Kort kors. Bra färg
och päls. Rör sig något stelt bak. Mycket svår
hantering för mätning och hantering.
V Ökl
VILLE
S48011/2009
(RR
Lövabyns
Razzo S25996/2006 -- Rävhundens Berit
S29743/2002) Äg Helge Johansson, Ramdala.
472
Smålands Stövarklubb
Uppf Göte Nilsson, Rödeby. Kritik: 57,5 cm.
Mycket god typ. Utmärkt maskulint huvud.
Korrekt bett. Bra hals. Något framskjuten
skuldra. Utmärkt bröstkorg. Något osäker
rygg. Aningen högt ländparti och något
avfallande kors. Ordinär bakbensvinkel.
Prima benstomme. Något sotig färg. Lite vitt
i bringan. Rör sig stelt bak.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
SJÖÄNNENS RASMUS PÅ LUFFEN
S42687/2008 (J RR Stenrydens Rex
S29401/2002 -- J Berox Bira S31989/2000)
Äg Magnus Johansson, Lenhovda. Uppf Mats
Johansson. Kritik: 55 cm. Utmärkt typ. Mycket
maskulin. Mycket bra huvud. Något ljusa ögon.
Korrekt bett. Lång bra hals. Utmärkt front.
Stark bra rygg. Utmärkt bröstkorg. Välmusklad
bak. Något hasvid. Utmärkt färg och päls. Vitt
förekommer. Mycket goda rörelser dock något
vida bak.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
LYESKOGENS
LINA
S52671/2009
(Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens
Molly S49461/2004) Äg Erling Ivarsson,
Hovmantorp. Uppf Crister Hederstedt,
Stånga. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ. Utmärkt
huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Utmärkt
front. Något aningen tunn bröstkorg.
Utmärkt överlinje. Välvinklad bak. Tillräcklig
benstomme. Bra färg och päls. Goda rörelser.
G Ökl
LYESKOGENS IDA S52670/2009 (Raggen
S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly
S49461/2004) Äg Ulf Magnusson, Borgholm.
Uppf Christer Hederstedt, Stånga. Kritik:
52 cm. Mycket god typ. Mycket bra huvud.
Korrekt bett. Något framskjuten skuldra.
Något kort bröstkorg. Stark bra rygg. Något
avfallande kors. God bakbensvinkling. God
benstomme. Bra färg och päls. Slarviga rörelser.
Visas i alltför högt hull. Därav priset.
S Ökl
LÅNGÄNGENS INA S31748/2007 (RR
Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets Tina
S29417/2004) Äg Bruno Dahlström, Gränna.
Uppf Bruno Dahlström, Gränna. Kritik: 50
cm. God typ. Något smalt nosparti. Bra skalle.
Saxbett där framtand och två P2 saknas. Bra
hals. Aningen framskjuten skuldra. Tillräcklig
bröstkorg. Stark rygg. Tillräcklig bakbensvinkel.
Något tunn benstomme. Bra färg och päls. Rör
sig med höjt ländparti. Pga tänder sufficient.
V Ökl
LÅNGÄNGENS
MOA
S31745/2007
(RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets
Tina S29417/2004) Äg Frida Dahlström,
Huskvarna. Uppf Bruno Dahlström, Gränna.
Kritik: 50 cm. Mycket god typ. Aningen tunt
nosparti. Korrekt bett. Något framskjuten
skuldra. Bra bröstkorg. Stark bra rygg. God
bakbensvinkling. Tillräcklig benstomme.
Mycket bra färg och päls. Mycket goda
vägvinnande rörelser.
SILLETORPS
VILMA
S29715/2009
(Jägarmyrens Rasken VIIII S45849/2007 -- J
RR Stenrydens Ina S15009/2005) Äg Magnus
Thorkelsson, Karlskrona. Uppf Håkan
Wihlborg, Löttorp. Kritik: 54 cm. Mycket
god typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lång
bra hals. Korrekt front. Något tunn bröstkorg.
Stark rygg. Något avfallande kors. Något
knapp bakbensvinkel. Utmärkt färg och päls.
Goda rörelser.
FROSTNATTENS SAMBA S58517/2007 (J
RR King S21220/2004 -- J RR Frostnattens
Nona S48546/2001) Äg Jenny Ljungberg,
Vetlanda. Uppf Frostnattens Kennel. Kritik:
50 cm. Mycket god typ. Utmärkt feminint
huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Mycket god
front. Tillräcklig bröstkorg. Ojämna revben i
bröstkorgens bakre del. Stark rygg men något
hög länd. Något avfallande kors. Tillräcklig
benstomme. Bra färg och päls. Goda rörelser.
Smålands Stövarklubb
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM
SOLKUSTENS YEAGER SE58798/2010
(Arco von Varuna SHSB607442 -- RR
Solkustens Xena S37752/2005) Äg Lena
Gustavsson, Hovmantorp. Uppf Lena
Gustavsson, Hovmantorp. Kritik: 54 cm.
Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett.
Vackra öron. Mycket bra hals. Ännu något
tunn bröstkorg. Stark bra rygg. Mycket god
bakbensvinkling. Utmärkt färg och päls.
Mycket goda rörelser.
V Junkl
SOLKUSTENS YRROL SE58799/2010 (Arco
von Varuna SHSB607442 -- RR Solkustens
Xena S37752/2005) Äg Carl-Inge Svensson,
Åryd. Uppf Lena Gustavsson, Hovmantorp.
Kritik: 52 cm. Mycket god typ. Utmärkt
huvud. Korrekt bett. Något korta öron. Bra
hals. Ännu något tunn bröstkorg. Något osäker
rygg. Något avfallande kors. Utmärkt färg och
päls. Rör sig något underställt.
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR FINABOS KNUT S41309/2007 (Balder
N13456/03 -- RR SE JCH Raskenstams Bazza
S27371/2003) Äg Anders Johansson, Kisa.
Uppf Håkan Lundberg, Fritsla. Kritik: 54 cm.
Mycket god typ. Aningen grov skalle. Korrekt
bett. Något öppna ögon. Bra hals. Något
framskjuten skuldra. Utmärkt bröstkorg och
rygg. Ordinär bakbensvinkling. Mycket bra
päls och färg.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
SÅNTORPETS TRAJA SE28588/2010 (J
Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J Stävjes
Klinga S55646/2003) Äg Roland Ström,
Hultsfred. Uppf Rickard Rosson, Vreta
Kloster. Kritik: 48 cm. Mycket god typ. Bra
huvud. Korrekt bett. Något broskiga öron.
Lång bra hals. God front. Tunn bröstkorg.
473
Stark rygg. Aningen avfallande kors. Ordinär
bakbensvinkling. Bra färg och päls. Rör sig
något underställt.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-4
RR
DALASTIGENS
MINNIEMAY
S58455/2006 (RR SE JCH Strandbergets Arrak
S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg
Roland Ström, Hultsfred. Uppf Stig Månsson
Nydala Hamneda. Kritik: 48 cm. Utmärkt
typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Mycket bra
öron. Mycket god front. Välkroppad. Goda
vinklar runt om. Bra färg och päls. Mycket
goda rörelser.
Smålandstövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
AXE SE50730/2010 (J RR Samsagårdens
Small S29406/2000 -- RR Chansa
S26133/2005) Äg Bill Nelsson, Vimmerby.
Uppf Lotta Halling, Västervik. Kritik: 50 cm.
Mycket god typ. Mycket bra huvud. Korrekt
bett. Utmärkt hals. Något knappa vinklar runt
om. Ännu något tunn bröstkorg. Stark rygg.
Ordinär benstomme. Utmärkt färg och päls.
Stubbsvans.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR BIS-1
SANDREVETS KENO S44887/2008 (J RR
Mickelskogens Bamse S24914/98 -- RR SE
JCH SE UCH Lindbysens Raia S45237/2000)
Äg Phål Andersson, Åseda. Uppf Erik
Holmqvist, Klintehamn. Kritik: 52 cm.
Utmärkt typ. Utmärkt huvud dock något ljusa
ögon. Korrekt bett. Korrekta öron. En utmärkt
smålandsstövare med utmärkta proportioner.
Utmärkta vinklar. Utmärkt benstomme.
Utmärkt färg och päls. Stubbsvans. Utmärkta
rörelser.
474
Smålands Stövarklubb
G Jkl
RR ROCKY S52669/2007 (RR SE
JCH Pinnagreenens Ejje S34957/99 -- J
Gräddhyllans Rista S49754/2000) Äg Kent
Ström, Mariannelund. Uppf Magnus Kilstadius,
Furudal. Kritik: 53 cm. Mycket god typ. Mycket
bra maskulint huvud. Korrekt bett. Bra öron.
Mycket bra hals. Framskjuten skuldra. Mycket
bra bröstkorg. Osäker rygg med höjt ländparti.
Något avfallande kors. Ordinär bakbensvinkling.
Lång svans. Bra färg och päls.
V Jkl
PETSJÖBERGETS
RAY
S35453/2005
(RR SE JCH SE UCH Pinnagreenens Ebbe
S34954/99 -- J RR Petsjöbergets Raya
S27335/98) Äg Sivert Andersson, Kalmar.
Uppf Kjell Davidsson, Gnosjö. Kritik: 48
cm. Mycket god typ. Rejält maskulint huvud.
Korrekt bett. Bra hals. Något framskjuten
skuldra. Utmärkt bröstkorg. Stark rygg. Något
kort kors. Ordinär bakbensvinkling. Bra färg.
Något mjuk päls. Lång svans.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIM
AXA SE50727/2010 (J RR Samsagårdens Small
S29406/2000 -- RR Chansa S26133/2005)
Äg Lotta Halling, Västervik. Uppf Lotta
Halling, Västervik. Kritik: 46 cm. Utmärkt
typ. Bra huvud. Korrekt bett. Mycket bra öron
och hals. Mycket god front dock något tunn
bröstkorg. Mycket bra rygg. Välvinklad bak.
Aningen tunn benstomme. Utmärkt färg och
päls. Stubbsvans. Mkt goda rörelser.
G Junkl
SANDREVETS JESSI SE47979/2010 (Tarzan
S21039/2008 -- J Sandrevets Tella S20079/2006)
Äg Kent Ström, Mariannelund. Uppf Erik
Holmqvist, Klintehamn. Kritik: 48 cm. God typ.
Mycket bra huvud. Korrekt bett. Mycket bra hals
och front. Mycket bra bröstkorg. Osäker rygg.
Något högt ländparti. Något avfallande kors. God
bakbensvinkel. Bra färg men något mjuk päls.
Lång svans. Behöver något mer ringträning.
Tikar Öppen klass
V Ökl
JÄGARLYCKANS SALLY S50502/2009
(J RR Samsagårdens Umbro S45629/2004
-- J RR Jägarlyckans Sippi S47957/2002) Äg
Börje Karlsson, Vimmerby. Uppf Stig Franzon.
Kritik: 49 cm. Mycket god typ. Utmärkt
huvud. Aningen ljusa ögon. Korrekt bett.
Lång bra hals. Mycket god front. Något tunn
bröstkorg. Stark rygg. Något stelt kors. Något
knapp bakbensvinkling. Ordinär benstomme.
Mycket bra färg och päls. Lång svans. Rör sig
något stelt bak.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
KINNEHÖJDENS CILLA S35490/2008
(NO JCH NO UCH SE UCH Limedsforsens
Falco S39182/98 -- J RR Samsagårdens
Tassa S45577/2002) Äg Roland Törnblom,
Vassmolösa. Uppf Per Mateusson. Kritik: 48
cm. Mycket god typ. Något tunt nosparti.
Korrekt bett. Bra hals. Mycket god front.
Välutvecklad bröstkorg. Osäker rygg med
något högt ländparti och avfallande kors.
Bra färg och päls. Något klen benstomme.
Björnsvans. Rör sig något underställt.
Hallands Stövarklubb
475
Maskulint huvud som kunde haft en bättre
nackknöl, ej helt parallella huvudlinjer, mycket
bra hals rygg o kors, acceptabelt förbröst o
bröstdjup, välvinklad, något tunn benstomme,
bra ben o tassar, rör sig med flytande bra steg
från sidan, något bred front.
Utställning Ullared
Datum 2011-05-14
Domare Sarah Häggkvist
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
K Junkl
SKOGSDALENS ZACKO SE46579/2010
(RR SE JCH Ebbarps Eero S44811/2003 -RR Skogsdalens Dessy S46771/2005) Äg NilsHenry Andersson, Öxabäck. Uppf Sven- Ingemar
Liljedahl. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, tydlig
nackknöl, något stora öron, bra hals rygg o
kors, förbröst o bröstdjup under utveckling, bra
benstomme, bra ben o tassar, något övertecknad i
huvudet, rör sig inte helt rent idag då han nyligen
varit gipsad, därav priset.
Hanar Öppen klass
D Ökl
PASSBOS MIKKO S36940/2009 (RR SE JCH
NO JCH Rapp S46849/99 -- J RR Rosebird
Alma Etelävuoren S51739/2001) Äg Susann
Makkonen, Veddige. Kritik: 62 cm. Maskulint
huvud som störs av en aning pannmask, en
bra nackknöl, bra hals rygg o kors, för åldern
tillräckligt bra förbröst o bröstdjup, mycket bra
ben o tassar, rör sig bra med fint driv flytande,
välvisad, parallella rörelser. 0-pris idag pga
storleken.
V Ökl
BOSSMÅLAS INGO S34798/2009 (SE JCH
RR Wille S26737/2002 -- J RR Bossmålas
Cornelia S60427/2004) Äg Göran Bengtsson
Ätran. Uppf Kent Allansson. Kritik: 58 cm.
SIMON S38433/2009 (J RR Bossmålas
Charlie S60428/2004 -- RR SE JCH SE
UCH Wilma S24176/2000) Äg Hans-Olof
Johansson, Överlida. Uppf Tobias Hagesjö.
Kritik: 59 cm. Ett maskulint välskuret huvud
med tydlig nackknöl, välplacerade öron, bra
hals, acceptabel rygg men lite mjuk, bra kors,
mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad
runtom, mycket bra benstomme, bra ben o
tassar, rör sig väl från sidan men kunde ha mer
driv i steget, något vid i fronten.
Hanar Bruks/Jaktklass
D Jkl
RR HULTAVIKENS PUTTE S39614/2008
(RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi
S67216/2004 -- J RR Kätysmäen Elin
S11971/2004) Äg Reine Karlén, Slutarp. Uppf
Håkan Karlsson. Kritik: 63 cm. Maskulint
huvud med tillräcklig nackknöl, bra hals
rygg o kors, bra benstomme, bra ben o tassar,
välvinklad runtom, tillräckligt bröstdjup o
förbröst, rör sig bra från sidan i parallella
rörelser. 0 pris idag.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
RR JÄGARHULTS BANJO S10527/2007
(RR SE JCH Rami S41146/98 -- J RR
Rosebird Anja Etelävuoren S51741/2001) Äg
Carl-Fredrik Stolt, Torestorp. Uppf Benthe
Pedersén. Kritik: 60 cm. Välskuret maskulint
huvud, rastypiska öron, tillräcklig nackknöl,
mycket bra hals o rygg, acceptabelt kors, bra
förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme
ben o tassar, ser uthållig ut, han rör sig med
vägvinnande steg, lite flaggande svans.
476
Hallands Stövarklubb
G Jkl
BIABYS QELLO S33441/2008 ( Sorkomäen
Saku S33218/2008 -- RR SE JCH Bromyrans
Stella S41639/2003) Äg Regina Janåsen,
Tvååker. Uppf Bo Belestam. Kritik: 59
cm. Maskulint huvud som kunde haft mer
könsprägel, kunde haft tydligare nackknöl,
bra hals rygg o kors, bra förbröst o bröstdjup,
bra benstomme, bra ben o tassar, välmusklad,
rör sig med något försiktiga steg o inte helt
parallell, något vid front, välvisad.
V Jkl
TIM S64269/2006 (RR SE JCH SE UCH
Flygarebergets Dino S30266/2001 -- RR
SE JCH SE UCH Wilma S24176/2000) Äg
Tobias Hagesjö, Smålandstenar. Uppf Ägaren.
Kritik: 58 cm. Maskulint huvud som störs lite
av lite mycket halsskinn, tydlig nackknöl, bra
öron, bra hals, lite mjuk rygg, bra kors, mycket
bra förbröst o bröstdjup, bra ben o tassar, rör
sig från sidan med flytande bra rörelser, rör sig
dock inte helt rent pga skada.
markerad nackknöl, välplacerade öron, mycket
bra hals rygg o kors, förbröst o bröstdjup under
utveckling, bra för tik benstomme, bra ben o
tassar, välvinklad runtom, välvisad, flytande
vägvinnande bra rörelser, mörka vackra ögon.
V Junkl
SKOGSDALENS CAJSA SE25102/2010
(RR SE JCH Remo S24174/2000 -- RR
Skogsdalens Lissi S33886/2007) Äg SvenIngemar Liljedal, Håcksvik. Uppf Ägaren.
Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud med
tydlig nackknöl, mycket bra hals men står o går
med något mjuk rygg, bra kors, bröstdjup o
förbröst under utveckling, tillräckligt vinklad
runtom, något rak i frambenen, passande
benstomme, bra ben, något blöta tassar bak,
rör sig med vägvinnande bra steg men ser
nästan lite överbyggd ut fram, i rörelse i övrigt
parallella rörelser.
Tikar Valpklass
1 Valpkl HP
GRUVRISETS FREJA SE67028/2010 (INT
UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06
RR KBH V-07 Bruselia's Karo N09351/04
-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi
S27625/2005) Äg Glenn Ottosson, Torup.
Uppf Rolf Johansson. Kritik: 55 cm. Välskuret
fint huvud med fin nackknöl, mycket bra hals
rygg o kors, hon är välkroppad, bra ben o
tassar, välvinklad runtom, rör sig med flytande
fina rörelser, hon har nog framtiden för sig,
Bästa valp.
Tikar Unghundsklass
G Ukl
BÖKEBACKENS KIRA S45029/2009 (RR
SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -RR NORD JCH SE UCH Nordgårdsbäckens
Yatzi S33048/2004) Äg Dick o Ann-Sofie
Söderberg, Hyltebruk. Uppf Ulf Sivberg.
Kritik: 55 cm. Feminint välskuret huvud,
mörka vackra ögon dock något sotig, tillräcklig
nackknöl, bra hals rygg o kors, hon har mycket
bra förbröst o bröstdjup får dock inte bli
tyngre, välvinklad, mycket bra benstomme ben
o tassar, rör sig med flytande parallella rörelser
men hela tiken är mycket försiktig, rör sig med
tveksamhet, behöver bli mer frimodig, ena
bogen övertecknad vit.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl
FLYÅSENS IZZY SE42051/2010 (J RR
Bossmålas Charlie S60428/2004 -- RR SE
JCH SE UCH Ebbarps Hallie S35489/2006)
Äg Christina Johansson, Öxabäck. Uppf KarlErik Amour. Kritik: 57 cm. Välskuret feminint
huvud med något fattig underkäke, bra
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
BROSKOGENS TANJA S16494/2005 (FI
JCH Kuturan Vihtori S28609/2004 -- J
RR Ljungmyrens Tua S42994/98) Äg Peter
Burström, Skällinge. Uppf Leif Andersson.
Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud med
tydlig markerad nackknöl, mycket bra hals
Hallands Stövarklubb
rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup,
välvinklad runtom, rör sig med vägvinnande
flytande steg, parallellt.
G Ökl
BIRJA S36349/2008 (Teo S64270/2006 -Tuva S69697/2004) Äg Andreas Johansson,
Överlida. Uppf Kenneth Gunnarsson. Kritik:
54 cm. Feminint huvud med tydlig nackknöl,
något stora öron, bra hals, acceptabel rygg,
sluttande kors, tillräckligt förbröst o bröstkorg,
önskar mer benstomme, bra ben, acceptabla
tassar, välvinklad runtom, rör sig med försiktiga
parallella steg behöver mer driv.
V Ökl
JÄGARHULTS IDA S31690/2008 (RR SE
JCH Rami S41146/98 -- J RR Rosebird Anja
Etelävuoren S51741/2001) Äg Bengt-Ove
Gunnarsson, Veddige. Uppf Berthe Pedersén.
Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud, skulle
vinna på bättre nackknöl, bra hals, eftergivande
rygg, bra kors, mycket bra förbröst o bröstdjup,
välvinklad runtom, mycket bra benstomme
ben o tassar, bra driv i steget men vid i fronten,
rör sig med tveksamhet sjunker ihop i rörelse,
ser något överbyggd ut bak.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl
HULTAVIKENS BIANCA S39617/2008 (RR
SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004
-- J RR Kätysmäen Elin S11971/2004) Äg Tony
Andersson, Gislaved. Uppf Håkan Karlsson.
Kritik: 55 cm. Feminint huvud, mörka vackra
ögon som är aningen kilformade, har lite kind
och är lite fattig i underkäken, har tyvärr inte
helt släta öron, mycket bra hals rygg o kors,
mycket bra förbröst o bröstdjup, passande
benstomme, bra ben o tassar, välvinklad
runtom, rör sig med vägvinnande flytande bra
steg parallellt.
477
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
KLING SE39623/2010 (RR Lägernskogens
Sigge S31211/2001 -- Allmogens Axxi
S57419/2007) Äg Lennart Nilsson, Halmstad.
Uppf Tord Martinsson. Kritik: 59 cm.
Maskulint huvud, kunde haft tydligare
markerat stop, något tung i sitt huvud, bra hals
o rygg, acceptabelt kors, mycket bra förbröst
o bröstdjup för åldern, bra ben o tassar, bra
benstomme, rör sig med något lite driv ger ett
tungt intryck, stela bakbensrörelser.
V Junkl
SPRING SE59062/2010 (Mandylike's Spirit
S46072/2008 -- Harlyckans My S40808/2004)
Äg Lennart Pettersson, Halmstad. Uppf
Hans Jakobsson. Kritik: 54 cm. Välskuret
maskulint huvud under utveckling, bra hals
rygg o kors, bra förbröst o bröstdjup för
åldern, bra benstomme ben o tassar, rör sig
med vägvinnande rörelser men något hackney
behöver mer kraft mot marken, något sotig i
sina färger ännu, spås en fin framtid.
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk
NAVÅSENS KIM S40131/2009 (J RR
Zorro S41082/2005 -- RR SE JCH SE
UCH Navåsens Silva S42554/99) Äg PerErik Gustavsson, Björketorp. Uppf Per-Erik o
Conny Gustavsson. Kritik: 55 cm. Maskulint
huvud, välplacerade öron, bra hals rygg o kors,
mycket bra förbröst o bröstdjup, passande bra
benstomme, bra ben o tassar, mycket bra vinklar
runtom, rör sig med flytande parallella rörelser.
G Junkl
RICKO SE44398/2010 (J RR Mandylike's
Milroy S46318/2005 -- RR SE JCH Dostarps
Jana S52881/2004) Äg Lars Karlsson, Tvärred.
Uppf Kenth Sjölin. Kritik: 58 cm. Maskulint
huvud, mörka vackra ögon men lite lösa
ögonlock nertill, bra hals o rygg, något sluttande
kors, bra förbröst o bröstdjup för åldern, bra
478
Hallands Stövarklubb
ben o tassar, bra benstomme för åldern, rör sig
lite hackney pga korset därav priset.
o bröstdjup, välvinklad, utmärkt benstomme
ben o tassar, rör sig med vägvinnande bra steg.
Hanar Öppen klass
D Ökl
MANDYLIKE'S STRIKE S46069/2008 (J
Tello S39724/2002 -- J RR Mandylike's Hazel
S44600/2003) Äg Bertil Jensen, Hässleholm.
Uppf Susanne Ericsson Kritik: 57 cm.
Maskulint huvud, bra hals rygg o kors, mycket
bra förbröst o bröstdjup, välvinklad runtom,
passande benstomme, bra ben o tassar, rör sig
med bra steg, oacceptabelt beteende idag vill ej
bli hanterad. 0 - pris.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl
JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009
(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo
S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006) Äg
Bengt Lindell, Växjö. Uppf Per-Erik Eriksson.
Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret huvud,
vackra mörka ögon, mycket bra hals rygg
o kors, tillräckligt förbröst o bröstkorg, bra
ben o tassar, bra benstomme, rör sig med bra
vägvinnande steg.
E Ökl 1 Ökk CK 3 Bhkl
RR MANDYLIKE'S MAGNUM S46317/
2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR
Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Göran
Johansson, Varberg. Uppf Susanne Ericsson.
Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint huvud,
mörka vackra ögon, mycket bra hals rygg o
kors, utmärkt benstomme ben o tassar, ser
uthållig o stark ut, välvinklad runtom, rör sig
med parallella vägvinnande flytande steg.
G Ökl
MANDYLIKE'S STRIX S46068/2008 (J
Tello S39724/2002 -- J RR Mandylike's
Hazel S44600/2003) Äg Christer Dragstedt,
Väröbacka. Uppf Susanne Ericsson. Kritik:
55 cm. Välskuret huvud som kunde vara mer
könspräglat, bra hals rygg o kors, tunt förbröst för
hunden, passande benstomme, bra ben o tassar,
rör sig inte helt frimodigt, skulle vilja ha lite mer
massa på honom o könsprägel, därav priset.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005
(NO JCH Ero N22742/01 -- SE JCH NO JCH
RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg BengtOlof Eskilsson, Säffle. Uppf Bengt Bengtsson.
Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint vackert
Hamiltonstövarhuvud, mörka vackra ögon,
utmärkt hals rygg o kors, mycket bra förbröst
V Jkl
KALVHAGENS JOPPE S48535/2007 (RR
Torpstugans Jack S45065/99 -- Stantes Ana
S57774/2001) Äg Tore Jarhult, Ullared. Uppf
Per-Anders Gustavsson. Kritik: 58 cm. Välskuret
bra maskulint huvud men tyvärr lite korta
öron, mycket bra hals rygg o kors, tillräckligt
förbröst o bröstdjup, bra benstomme, bra ben
o tassar, välvinklad, rör sig med bra flyt i steget
kunde dock ha mer driv.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK
X-ET SE39622/2010 (RR Lägernskogens Sigge
S31211/2001 -- Allmogens Axxi S57419/2007)
Äg Todd Martinsson, Malmbäck. Uppf Ägaren.
Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud,
välplacerade öron, mycket bra hals rygg o kors,
mycket bra förbröst o bröstdjup, mycket bra
vinklad, utmärkt benstomme, mycket bra ben
o tassar, mycket bra parallellt flytande steg.
V Junkl
KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE
JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004
-- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma
S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf
Bengt Eriksson. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret
huvud, lite fattig underkäke, bra hals o rygg, ngt
sluttande kors, mkt bra förbröst o bröstdjup, mkt
bra benstomme, bra ben o tassar, bra vägvinnande
rörelser men det fattas driv pga korset.
Hallands Stövarklubb
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 4 Btkl
GÖINGEBYGDENS TYRA S51519/2007
(RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro
S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Rolf
Johansson, Alafors. Uppf Magnus Jönsson.
Kritik: 55 cm. Välskuret vackert huvud, mörka
vackra ögon, aningen kind, mycket bra hals
rygg o kors, mycket bra benstomme ben o
tassar, bra förbröst o bröstdjup, rör sig med
vägvinnande bra steg, välvisad.
G Ökl
STÄVJES BLIXTRA S30746/2008 (J RR
Hetseryds Rasken S43878/98 -- RR SE UCH
SE JCH Stävjes Pia S41323/98) Äg Andreas
Johansson, Överlida. Uppf Bo Gustavsson.
Kritik: 55 cm. Välskuret vackert huvud, vackra
mörka ögon, bra hals rygg o kors, tunt förbröst
o bröstdjup, ordinärt vinklad, skulle önska mer
passande benstomme, bra ben o tassar, rör sig
med ngt försiktiga rörelser o lite hackney fram.
V Ökl
MANDYLIKE'S STACY S46073/2008 (J
Tello S39724/2002 -- J RR Mandylike's
Hazel S44600/2003) Äg Mathias Sandgren,
Dalum. Uppf Susanne Ericsson. Kritik: 54
cm. Feminint fint huvud, skulle ha bättre
stop o störs av aningen kind, bra hals rygg o
kors, lite klent förbröst o bröstdjup, passande
benstomme ben o tassar, rör sig fint, välvisad.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
RR ENY S51055/2006 (SE J(RÄV)CH SE
UCH Brindsjöstugans Mas S31691/98 -Jenni N08606/98) Äg Anders Köllerström,
Kinnarumma. Uppf Roald Gimming. Kritik:
54 cm. Välskuret feminint huvud med mörka
vackra ögon, utmärkt hals rygg o kors, mycket
bra förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme
ben o tassar, rör sig med vägvinnande flytande
rörelser.
479
E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert
RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/
2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR
Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke
Bäckman, Jordbro. Uppf Susanne Ericsson.
Kritik: 55 cm. Välskuret mycket vackert
hamiltonstövarhuvud, mörka vackra ögon,
utmärkt hals rygg o kors, mycket bra förbröst
o bröstdjup, välvinklad runtom, mycket bra
benstomme o tassar, rör sig med vägvinnande
parallella steg.
E Jkl 3 Jkk CK 3 Btkl
FESTIS S52783/2008 (J RR Ulfkällas Zeb
S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi
S25933/2000) Äg Christian Jansson, Hedekas.
Uppf Ägaren Kritik: 55 cm. Välskuret feminint
huvud, bra placerade öron, mycket bra hals
rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup,
mycket bra benstomme ben o tassar, rör sig
med mycket bra parallellt steg vägvinnande
med driv.
E Jkl 4 Jkk CK
RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007
(Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE
JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000)
Äg Ove Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt
Lindell. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint
huvud, aningen fattig underkäke, mycket
vackra harmoniska mörka ögon, bra hals
rygg o kors, bra benstomme, bra ben o tassar,
mycket bra förbröst o bröstdjup, rör sig med
fina parallella rörelser.
E Jkl CK
GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE
UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J
RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling
Buch, Hönö. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm.
Välskuret feminint huvud störes av något ljusa
ögon o av tunga underlock på ögonen, mycket
bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o
bröstdjup, mycket bra ben o tassar, får ej bli
tyngre, rör sig med vägvinnande bra steg.
480
Hallands Stövarklubb
RR EMILS TESS S41700/2006 (RR SE JCH
SE UCH Torgnys Under S42734/2001 -- RR
SE JCH SE UCH Emils Sita S24948/99) Äg
Wåge Fred, Husqvarna. Uppf Ägaren. Kritik:
55 cm. Feminint välskuret huvud, mycket bra
hals rygg o kors, mycket bra vinklad runtom,
mycket bra benstomme ben o tassar, rör sig
med vägvinnande parallella rörelser men lite
trögstartad.
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
G Ukl
TUSSEBODENS PAN S55715/2009 (J RR
Poko S28600/2003 -- J Tussebodens Bella
S40393/2003) Äg Fredrik Johansson, Kinna.
Uppf Stig Stenborg. Kritik: 60 cm. Maskulint
huvud som störs av en aning kind, välplacerade
öron, bra hals rygg o kors, benstomme under
utveckling, bra ben, något blöta tassar bak,
acceptabelt vinklad runtom, rör sig med
flytande bra rörelser, dock något hastrång bak,
förbröst o bröstdjup under utveckling.
Hanar Bruks/Jaktklass
G Jkl
BÖRSGÅRDS DOLLAR S36053/2007
(J Broängsbäckens Rocky S32058/2003
-- Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg
Gunnar Nilsson, Länghem. Uppf Ingemar
Larsson. Kritik: 56 cm. Maskulint huvud
med välplacerade o rastypiska öron, mörka
vackra ögon, bra hals rygg o kors, passande
bra benstomme, bra ben o tassar, tunt bröst o
bröstdjup, rör sig med korta försiktiga steg, ger
ett kvadratiskt intryck, karpar något i rörelse.
Mentalitet ua.
V Jkl
ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino
S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley
Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger Olsson.
Kritik: 56 cm. Maskulint huvud med en aning
långt nosparti, bra hals rygg o kors, passande
bra benstomme, bra ben o tassar, acceptabelt
förbröst o bröstdjup, bra vinklar, rör sig med
flytande bra rörelser.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR
STUREVALLENS DONNA SE27769/2010
(RR SE J(RÄV)CH Lyeskogens Chippen
S49457/2004 -- J Bäckaskallets Ajja
S43821/2004) Äg Daniel Johansson,
Falkenberg. Uppf Sune Sturesson. Kritik: 52
cm. Välskuret feminint huvud, välplacerade
öron, mycket bra hals rygg o kors, passande bra
benstomme, mycket bra ben o tassar, förbröst
o bröstdjup under utveckling, rör sig med
flytande bra rörelser.
Tikar Unghundsklass
E Ukl
OVESONS ALVA S57511/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Frostnattens Revelj S49242/2005
-- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra
S46194/2004) Äg Fredrik Arvidsson, Ullared.
Uppf Ove Svensson. Kritik: 53 cm. Välskuret
feminint huvud, mycket bra hals rygg o kors,
hon har förbröst o bröstdjup under utveckling,
mycket bra ben o tassar, rör sig med flytande
o parallella steg, färg har något genomslag ser
dock manteln tydligt, välvinklad runtom.
V Ukl
BUDBERGETS ISA S44089/2009 (SE JCH
Käbbaskogens Idor S32977/2002 -- RR SE
JCH Budbergets Enja S31214/2001) Äg
Wiggo Skoglund, Oskarström. Uppf Bertil o
Ann-Marie Hedlund. Kritik: 55 cm. Feminint
huvud med mörka pigga ögon, stora fina
öron, bra hals o rygg, något sluttande kors,
tillräckligt förbröst o bröstdjup, benstomme
under utveckling, mycket bra ben o tassar,
välvinklad runtom, bra musklad, rör sig med
flytande steg men med försiktighet.
Hallands Stövarklubb
Tikar Öppen klass
V Ökl
EKMARKENS ESSY S50849/2008 (J
Strandmorens Billy S24978/2002 -- RR
SE J(RÄV)CH SE UCH Lyeskogens Anni
S49460/2004) Äg Håkan Gustavsson,
Oskarström. Uppf Göran Månsson. Kritik: 51
cm. Feminint huvud, välplacerade öron, bra
hals o rygg, något sluttande kors, acceptabelt
förbröst o bröstdjup, passande benstomme, bra
ben o tassar, välvinklad runtom, rör sig bra från
sidan men dock något bundna bakbensrörelser
o inte riktigt parallella bak/fram.
Luzernerstövare
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR
STÄVJES BEDA SE15786/2010 (RR SE
J(RÄV)CH Dalastigens Minor S52119/2003 -Stävjes Nova S39176/2005) Äg Göran Jönsson,
Harplinge. Uppf Bo Gustavsson. Kritik: 48 cm.
Feminint ädelt huvud, mörka vackra ögon, ädla
skruvade öron, mycket bra hals rygg o kors,
passande bra benstomme, bra ben o tassar,
förbröst o bröstdjup under utveckling men störs
något av en uppdragen buklinje, rör sig med bra
flytande rörelser men något hastrång.
Smålandstövare
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR
SANDREVETS
DESSI
SE47978/2010
(Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella
S20079/2006) Äg Conny Gustavsson,
Björketorp. Uppf Erik Holmqvist. Kritik: 44
cm. Feminint rastypiskt huvud, välplacerade
öron, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra
förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme,
bra ben o tassar, välvinklad runtom, hon rör sig
riktigt bra med vägvinnande flytande steg, får
dock inte bli tyngre.
481
Tikar Öppen klass
V Ökl
TESSY S41132/2008 (Luger S47598/2004 -J RR Lisa S29404/2002) Äg Mats Bergendal,
Istorp. Uppf Asta Nordstrand. Kritik: 48 cm.
P2 saknas i överkäke, höger. Feminint välskuret
huvud, mycket bra hals men något lång rygg,
bra kors, tunt förbröst o bröstdjup, för tiken
ok benstomme men skulle önska mer massa,
bra ben o tassar, acceptabla vinklar, hon rör sig
med flytande bra rörelser.
Schiller Rasvård
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
SANDTORPETS STEJA AS46541/2006
(J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002
-- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH
Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell
o Jan Karlsson, Kristinehamn. Uppf Ägaren.
Kritik: 54 cm. Välskuret huvud som kunde
vinna på att ha tydligare könsprägel, mycket
bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o
bröstdjup, välvinklad, bra ben o tassar, rör
sig med flytande vägvinnande steg, hela tiken
kunde vinna på ett mer feminint o ädelt
uttryck, ser frisk o sund ut, något genomslag i
färger. Mentalitet ua.
482
Hallands Stövarklubb
Utställning Ullared
Datum 2011-08-06
Domare Torbjörn Granheim
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
EKKO SE42035/2010 (RR SE JCH Myrekullas
Rami S33042/2006 -- J RR Drevsäkers Alice
S29790/2005) Äg Göran Öberg, Alingsås. Uppf
Tryggve Svensson. Kritik: 60,5 cm. E. Flott
huvud, ofärdig i kroppen, ordinär benstomme
och vinklar, ännu något oren i färgen, ordinära
rörelser, mycket bra mentalitet.
Hanar Öppen klass
V Ökl
ÖNNEMOLYCKANS TRÄFF S38798/2009
(J RR Svartåvikens Jacko S30329/2005 -RR SE JCH SE UCH Stavsjöskogens Blenda
S24214/2003) Äg Martin Karlsson, Varberg.
Uppf Ove Erlandsson. Kritik: 57 cm. V. Bra
huvud, passande kropp, ordinär benstomme
och vinklar, bra päls och färger, en hund som
behöver ringträning, annars bra rörelser.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
LÅNGBOS TALO S11498/2009 (RR SE JCH
SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004
-- RR SE JCH SE UCH Sweenby Mira
S28007/2001) Äg Jan Ottosson, Forserum.
Uppf Ägaren. Kritik: 60,5 cm. E. Mycket bra
huvud, kraftig kropp, lite hög svansföring,
välställda bra ben, effektiva rörelser, utmärkt
mentalitet, bra päls och färger.
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR
KVISTÅSENS PIRJO SE32027/2010 (RR
SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J
Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Johan
Karlsson, Alingsås. Uppf Hans Jensen. Kritik:
56 cm. E. Mycket bra huvud, bra linjer i
kroppen, utmärkt benstomme och vinklar,
mycket bra färger och päls, mycket bra rörelser,
mycket bra mentalitet.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
RR BESSY S51569/2006 (RR SE J(RÄV)
CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR
SE J(RÄV)CH Spela S24177/2000) Äg Bengt
Andersson, Ätran. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm.
E. Välskuret huvud, önskas stramare överlinje,
utmärkt benstomme och vinklar, mycket
bra rörelser, mycket bra päls och färger, god
mentalitet.
E Jkl 2 Jkk
RR SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 (FI
JCH FI UCH Pirttirinteen Uri FIN20978/99
-- FI JCH Syysaamun Usva FIN30288/96 )
Äg Robert Robertsson, Brastad. Uppf Pukkila
Tapani. Kritik: 56 cm. E. Bra huvud, mycket
bra över och underlinje, välställda bra ben,
något öppna vinklar bak, bra päls och färger,
goda rörelser, utm mentalitet.
Hamiltonstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
KLING SE39623/2010 (RR Lägernskogens
Sigge S31211/2001 -- Allmogens Axxi
S57419/2007) Äg Lennart Nilsson, Halmstad.
Uppf Tord Martinsson. Kritik: 60 cm. E.
Mycket bra huvud, en kraftig hanhund, kraftig
kropp och benstomme, välvinklad, mycket bra
päls och färger, behöver ringträning, mycket
bra mentalitet.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl
NAVÅSENS PANG S40127/2009 (J RR
Zorro S41082/2005 -- RR SE JCH SE UCH
Navåsens Silva S42554/99) Äg Kjell-Åke
Svensson, Veddige. Uppf Per-Erik Gustavsson.
Kritik: 59 cm. E. Mycket bra huvud, utmärkta
linjer i kroppen, välställda bra ben, bra päls och
färger, goda rörelser, utm mentalitet.
Hallands Stövarklubb
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 (RR
SE J(RÄV)CH SE UCH INT UCH NO
UCH Hetseryds Chicko S43277/96 -- J RR
Mårdhöjdens Cira S46353/97) Äg Krister
Gustavsson, Tävelsås. Uppf Sven-Ingemar
Liljedahl. Kritik: 58 cm. E. Välskuret
huvud, mycket bra linjer i kroppen, utmärkt
benstomme och vinklar, mycket bra päls och
färger, mycket bra rörelser, utm mentalitet.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
TINA S50839/2008 (RR SE JCH
Gränöbäckens Jack S40036/2003 -- RR SE
JCH Leverhögens Samba S25574/2003) Äg
Dan Karlsson, Oskarström. Uppf Stig Nilsson.
Kritik: 57,5 cm. E. Mycket bra huvud men
önskar mer markerat stop, utmärkt kropp,
ordinär benstomme, något öppna vinklar fram,
bra vinklar bak, utmärkt päls och färger, goda
rörelser, utm mentalitet.
Schillerstövare
E Ökl 1 Ökk CK 3 Bhkl
RR PAWO S18414/2005 (SE V-06 SE
UCHoJ(RÄV)CH RR FI NO UCH INT
UCH WW-08 Börsgårds Cesar S49742/2000
-- J Sandtorpets Litta S32114/2001) Äg Martin
Johansson, Munka Ljungby. Kritik: 60 cm.
E. Välskuret huvud, en något stor hanhund,
mycket bra över och underlinje, välställda bra
ben, bra päls och färger, goda rörelser, utm
mentalitet.
E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl
GAPS MO-JOE S25533/2009 (J Buholmens
Vejron S37941/98 -- RR SE JCH SE UCH
Käbbaskogens Glimma S19183/2000) Äg
David Karlsson, Uddevalla. Uppf Gunnar
Pamuk. Kritik: 58,5 cm. E. Mycket bra huvud,
utmärkt överlinje, lite lätt underlinje, välställda
bra ben, bra päls och färger, utmärkta rörelser,
utm mentalitet.
483
V Ökl
DIHEKAS MIGHTY S41621/2008 (RR
SE J(RÄV)CH Börsgårds Ilo S49749/2000
-- J RR Törmarkens Abba S42620/2002) Äg
Christer Dragstet, Bua. Uppf Gunnar Furuvik.
Kritik: 59 cm. VG. Bra huvud, bra kropp,
ordinär benstomme, lite lös i fronten, något
ostadiga rörelser, behöver ringträning, bra päls
och färger, utm mentalitet.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen
S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders
Nilsson, Strömsnäsbruk. Uppf Christer
Hederstedt. Kritik: 56,5 cm. E. Mycket bra
huvud, mycket bra över och underlinje,
välställda mycket bra ben, mycket bra päls och
färger, mycket bra rörelser, utm mentalitet.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino
S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH
Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley
Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger
Olsson. Kritik: 56,5 cm. E. Välskuret huvud,
mycket bra linjer i kroppen, välställda bra ben,
något underställda bakbensrörelser annars
bra, mycket bra pälskvalitet och färger, utm
mentalitet.
Tikar Unghundsklass
V Ukl
TÖRMARKENS JAMBA SE18946/2010
(Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan
S36748/2004) Äg Stig Martinsson, Kinna.
Uppf Klas Törmark. Kritik: 52 cm. V. Gott
huvud, något lätt i kroppen, något uppdragen
buklinje, ordinära välställda vinklar, bra päls
och färger, bra mentalitet, goda rörelser.
484
Hallands Stövarklubb
Tikar Öppen klass
V Ökl
STUREVALLENS TRAJA S47011/2007 (RR
SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J
Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Robin
Amundsson. Uppf Sune Sturesson. Kritik:
55,5 cm. V. Bra huvud, lätt och ofärdig kropp,
ordinär benstomme och vinklar, bra rörelser,
bra färger och päls, härlig mentalitet.
ALFSGÅRDENS DISA S49308/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Lyeskogens Chippen S49457/2004
-- J RR Felicia S60592/2005) Äg Martin
Johansson, Munka Ljungby. Kritik: 54 cm.
V. Bra huvud, något lätt och ofärdig, något
lätt benstomme, ordinära vinklar, något rak i
fronten, bra päls och färger, bra rörelser, utm
mentalitet.
DIHEKAS RALLA S52667/2009 (RR
Orustmarkens Harry S32794/2003 -- J RR
Törmarkens Abba S42620/2002) Äg Ingela
Mårtensson, Skällinge. Uppf Gunnar Furuvik.
Kritik: 53 cm. V. Mycket bra huvud, kunde ha
något stramare överlinje, utmärkt benstomme
och vinklar, goda rörelser, mycket bra
mentalitet, mycket bra päls och färger.
RONJA S43693/2009 (J Gräsbergets Kim
S36014/2005 -- J RR Höjdfallets Zaida
S29418/2004) Äg Mikael Erlandsson,
Oskarström. Uppf Rune Pettersson. Kritik:
52,5 cm. V. Bra huvud, är för dagen något
tung, utmärkt benstomme och vinklar, bra päls
och färger, önskar mer drive i rörelse, mycket
bra mentalitet.
Luzernerstövare
Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM
KLACKEBOS FAXE SE48437/2010 (Rex
N05965/05 -- Klackebos Mexi S54174/2007)
Äg Anders Gustavsson, Lilla Dalsjöfors. Uppf
Hans Körberg. Kritik: 51,5 cm. E. Välskuret
huvud, mycket bra linjer i kroppen, utmärkt
benstomme och vinklar, rör sig mycket bra,
prima färger och päls, utm mentalitet.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR
TESSIE SE26905/2010 (RR SE JCH SE
UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J
RR Finabos Åse S41308/2007) Äg Sune
Hansson, Bottnaryd. Uppf Ägaren. Kritik: 53
cm. E. Utmärkt huvud, mycket bra över och
underlinje, välställda bra ben, utmärkt päls och
färger, utmärkt mentalitet, mycket bra rörelser.
E Ukl 2 Ukk CK 2 Btkl
HOLLIE SE26904/2010 (RR SE JCH SE
UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR
Finabos Åse S41308/2007) Äg Ann-Christin
Andersson, Perstorp. Uppf Sune Hansson.
Kritik: 49,5 cm. E. Ännu något lätt och
outvecklad, bra huvud, mycket bra överlinje,
uppdragen buklinje, välställda mycket bra ben,
utmärkta rörelser, utm mentalitet.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
CLEO S45034/2009 (RR SE J(RÄV)CH
Dalastigens Minor S52119/2003 -- Sturedalens
Lycka S38057/2003) Äg Per-Olof Larsson,
Veddige. Uppf Sven-Olof Andersson. Kritik:
49 cm. E. Mycket bra huvud, bra överlinje,
uppdragen buklinje, något hög svansföring,
ordinär benstomme, bra vinklar, bra päls och
färger, utmärkt mentalitet, utmärkta rörelser.
Sydsvenska Stövarklubb
485
Icke prisvinnande hundar
Finsk stövare
Sent redovisade jaktprov fån
säsongen 2010-2011
Jaktprov Vivljunga
Datum 2010-12-06 - 2010-12-07
FullmäkƟge Anders Nilsson
Hamiltonstövare
Elitklass
2 Pris
RR HARMYRENS TEKLA S36638/2001
(RR SJCH Hemsöbons Klang S48729/94
-- RR Harmyrens Hejja S33907/97) Mats
Nilsson Emmaljunga.
10-12-06 Dom Bengt Gustavsson. Temp -4°C.
Snö 24 cm. Kl 08:00-14:00 Sl.1 Mark.slag
10:10 Upptag 10:14 44(51)26(20)14(31)10 =
94(102) 4 rep. Hare sågs 1 gång. Alla tappter
har varit på vägar. Provet avbröts på ägarens
begäran.
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 5 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 54
10-12-07 Dom Roy Johansson. Temp 0°C Snö
25 cm. Kl 08:06-14:35 Sl.2 Mark.slag 10:40
Upptag 10:59 24(24)10(43)10(21)11(9)29 =
84(97) 5 rep. Hare sågs 0 ggr. Provet avbröts
på ägarens begäran.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 55
2 ökl + 2 ökl = 2 ekl
Elitklass
J RR BERGAGÅRDS IINA S18609/2004
(SE UCH SE JCH Liberget's Santtu
N08064/96 -- SE JCH RR Mejvan Kilens Iisa
S20620/2000)
Dag1 11 min 22 eg Hare. Tappt på byväg
avbröts på ägarens begäran. Startar ej dag 2.
Hamiltonstövare
Elitklass
STÄVJES MR CARRO S45614/2004 (RR
SJCH Hemsöbons Klang S48729/94 -- RR
SUCH SJCH Stävjes Pia S41323/98)
Dag1 3 min 19 eg Hare. Dötappt på byväg.
Startar ej dag 2.
Utslagna hundar
Schillerstövare
Elitklass
J RR FROSTNATTENS RYTM S49248/2005
(J Sandtorpets Klang S32117/2001 -- J RR
Frostnattens Nona S48546/2001)
Utslagen klövvilt. Utslagen klövvilt.
Jaktprov Vivljunga
Datum 2011-02-12 - 2011-02-15
FullmäkƟge Anders Nilsson
Finsk stövare
Elitklass
1 Pris
J RR BOSSMÅLAS BLIXTEN S59043/2002
(FIJCH FIUCH Alapörkän Hiski S52707/2000
-- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina
S30400/97) Peter Johansson Högsby
11-02-13 Dom Jonas Fick. Temp -12°C Snö
2 cm. Kl 08:00-13:20 Sl.1 Mark.slag 08:10
Upptag 10:20 28(8)15(27)43 = 86(35) 3 rep
Hare sågs ggr. Dötappt vid byväg.
Sök 4 Arb.slag 3 Väck 4 Drevsäk 4 Drevfart 4
Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 5 Skall.
ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 52
486
Sydsvenska Stövarklubb
11-02-14 Dom Anders Håkansson. Temp
-6°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-14:00 Sl.1 Mark.slag
09:30 Upptag 10:00 80(20)40 = 120(20) 2 rep
Hare sågs 1 gång.
Sök 5 Arb.slag 5 Väck 6(1) Drevsäk 5 Drevfart
5 Skallm 5 Tapptarb 5 Väck 5 Skall.hörb 5
Skall.ton 5(2) Lyd 5 Jaktlust 6 S:a 62
2 ökl + 1 ökl = 1 ekl
J RR KORPIJÄRVI RAMO S31176/2001
(RR SE JCH Stråkabergets Tim S44276/92
-- SE JCH Mejvan Kilens Diana S27127/99)
Sven Ingvar Tuvesson Horda
11-02-12 Dom Jan Nordstrand Temp -10°C.
Snö 2 cm. Kl 08:25-14:00 Sl.1 Mark.slag 08:30
Upptag 08:32 30(6)21(7)12(9)57 = 120(22)
4 rep. Hare sågs 1 gång. Sl.2 Mark.slag 12:00
Upptag 12:14 40(6)20(21)15 = 75(27) 3 rep
Hare sågs 3 ggr.
Sök 4 Arb.slag 5 Väck 6(1) Drevsäk 5 Drevfart
5 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 5 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(4) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 56
11-02-13 Dom Bengt Gustavsson. Temp
-12°C. Snö 3 cm. Kl 08:00-13:20 Sl.1 Mark.
slag 08:45 Upptag 09:01 40(21)7(30)36 =
83(51) 3 rep. Hare sågs 1 gång. Dötappt på
väg.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 5
Skall.ton 4(4) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 54
1 ökl + 2 ökl = 1 ekl
3 Pris
J RR BOSSMÅLAS DIXI S54140/2005 (RR
NORD JCH Nilsvallens Peak S47536/99
-- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina
S30400/97) Conny Pettersson Aneby
11-02-12 Dom Lars Holst. Temp -10°C Snö
10 cm. Kl 08:00-15:00 Sl.1 Mark.slag 08:30
Upptag 08:50 45(21)3 = 48(21) 2 rep. Hare
sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 11:25 Upptag 11:35
29 = 29(0) 1 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.1 dötappt
på väg. Sl.2 dötappt på väg.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 5 Drevsäk 4 Drevfart
3(1) Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 5 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 50
11-02-13 Dom Tim Svensson. Temp
-7°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-14:36
Sl.1 Mark.slag 08:01 Upptag 08:33
22(9)19(23)11(59)15(29)11(6)18 = 96(126)
6 rep. Hare sågs 0 ggr. Hunden kallades av pga
4 tim regeln, var på väg att resa om haren.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 4 Drevsäk 4 Drevfart 4
Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 4 Skall.
ton 4(5) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 50
3 ökl + 2 ökl = 3 ekl
Hamiltonstövare
Elitklass
2 Pris
RR KÄVSJÖS TESSIE S45839/2007 (J
Nero S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH
Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Lars Ove
Olsson Sävsjö
11-02-13 Dom Bengt-Åke Bengtsson. Temp
-13°C. Snö 2 cm- Kl 08:00-13:15 Sl.1 Mark.
slag 08:17 Upptag 08:40 34(47)30(30)32(28)6
= 102(105) 4 rep. Hare sågs 6 ggr.
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart
3(2) Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(1) Lyd 5 Jaktlust 6 S:a 53
11-02-14 Dom Magnus Johansson. Temp
-6°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-15:00 Sl.1 Mark.
slag 08:15 Upptag 08:26 50 = 50(0) 1 rep.
Hare sågs 1 gång. Sl.2 Mark.slag 11:07 Upptag
11:26 33(52)50 = 83(52) 2 rep. Hare sågs 0
ggr. Sl.1 Dötappt vid väg. Sl.2 Dötappt i skog.
Sök 5 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 5
Skall.ton 5(4) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 58
2 ökl + 2 ökl = 2 ekl
RR HARMYRENS TEKLA S36638/2001
(RR SJCH Hemsöbons Klang S48729/94
-- RR Harmyrens Hejja S33907/97) Mats
Nilsson Emmaljunga
11-02-14 Dom Allan Aronsson. Temp -8°C.
Snö 1 cm. Kl 08:00-14:40 Sl.1 Mark.slag 08:30
Upptag 11:00 12(47)32(16)23(12)6(15)47 =
120(90) 5 rep. Hare sågs 2 ggr.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
Sydsvenska Stövarklubb
4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 4 S:a 53
11-02-15 Dom Arne Liljedal. Temp -5°C. Snö
1 cm. Kl 08:05-15:00 Sl.1 Mark.slag 08:10
Upptag 11:21 42 = 42(0) 1 rep. Hare sågs 0
ggr.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart
4 Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(3) Lyd 4 Jaktlust 4 S:a 50
1 ökl + 3 ökl = 2 ekl
ALLMOGENS AXA S57421/2007 (J RR
Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SJCH
Wilma S43914/2002) Göte Klarinsson Lagan
11-02-12 Dom Fredrik Svensson. Temp -8°C.
Snö 2 cm. Kl 08:00-16:12 Sl.1 Mark.slag
08:02 Upptag 08:17 31(11)7 = 38(11) 2 rep.
Räv sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 09:42 Upptag
09:46 29 = 29(0) 1 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.3
Mark.slag 11:55 Upptag 13:45 50(25)35(9)16
= 101(34) 3 rep. Hare sågs 1 gång. Sl.1 Räven
gick i gryt. Sl.2 Dötappt i skogsterräng. Sl.3
tiden gick ut.
Sök 5 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4 Skallm 3(2) Tapptarb 4 Väck 3 Skall.hörb 5
Skall.ton 5(2) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 55
11-02-13 Dom Mikael Karlsson. Temp -10°C.
Snö 2 cm. Kl 08:00-14:30 Sl.2 Mark.slag 10:10
Upptag 10:13 43(22)23(13)36(50)7 = 109(85)
4 rep. Hare sågs 0 ggr. Dötappt på väg.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 3 Drevsäk 4 Drevfart 4
Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 3 Skall.hörb 4 Skall.
ton 5(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 48
2 ökl + 2 ökl = 2 ekl
Smålandstövare
Elitklass
1 Pris
J RR SAMSAGÅRDENS YRA S36110/2006
(SE JCH RR Blixten S41505/2001 -- RR
SE JCH SE UCH Samsagårdens Bianca
S36940/97) Tommy Hegerstrand Jönköping
11-02-12 Dom Anders Karlsson. Temp -13°C.
Snö 2 cm. Kl 08:00-13:30 Sl.1 Mark.slag
08:00 Upptag 08:06 45(20)10(9)18(19)5(14)
487
20(19)5(8)17 = 120(89) 7 rep. Hare sågs 0 ggr.
Sl.2 Mark.slag 12:30 Upptag 13:00 30 = 30(0)
1 rep. Hare sågs 1 gång.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
4(1) Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 4
Skall.ton 4 Lyd 5 Jaktlust 6 S:a 53
11-02-13 Dom Ingemar Svensson. Temp
-10°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-15:00 Sl.1 Mark.
slag 08:05 Upptag 08:40 4 = 4(0) 1 rep. Hare
sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 11:37 Upptag 11:43
10(10)18(11)28(13)14(33)5(14)9 = 84(81) 6
rep. Hare sågs 2 ggr. Sl.1 tappt i skogsterräng.
Sl.2 Tappt på skogsbilväg, ägaren avbröt innan
tapptiden gått ut.
Sök 4 Arb.slag 5 Väck 3 Drevsäk 2 Drevfart
2(2) Skallm 3 Tapptarb 3 Väck 3 Skall.hörb 5
Skall.ton 5(4) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 45
1 ökl + 2 ökl = 1 ekl
Schiller Rasvård
Elitklass
3 Pris
DANTE AS46724/2005 (RR SUCH SJCH
Ormbergets Dino S56310/95 -- RR SJCH
Nellie AS33274/2001) Jan Persson Våxtorp
11-02-14 Dom Anders Runesson. Temp -6°C.
Snö 2 cm. Kl 08:00-15:20 Sl.1 Mark.slag 08:05
Upptag 08:30 13 = 13(0) 1 rep. Hare sågs 1
gång. Hunden var mycket svår att koppla.
Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 0 Drevfart
0 Skallm 0 Tapptarb 0 Väck 0 Skall.hörb 0
Skall.ton 0 Lyd 1 Jaktlust 5 S:a 21
11-02-15 Dom Anders Nilsson. Temp -5°C.
Snö 2 cm. Kl 08:00-13:55 Sl.1 Mark.slag
09:10 Upptag 09:16 29(15)57(7)34 = 120(22)
3 rep. Hare sågs 0 ggr.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart
6 Skallm 4 Tapptarb 5 Väck 5 Skall.hörb 4
Skall.ton 4(4) Lyd 2 Jaktlust 5 S:a 53
0 ökl + 1 ökl = 3 ekl
488
Sydsvenska Stövarklubb
Icke prisvinnande hundar
Utställning Osby
Hamiltonstövare
Datum 2011-03-27
Domare Nils Molin
Elitklass
GÖINGEBYGDENS SÖKA S51515/2007
(RR SJCH SUCH Harlyckans Zorro
S27189/2002 -- RR SJCH SUCH
Göingebygdens Fanny S28579/2003)
Dag1 18 min 22 eg Hare. Tappt på belagd väg
intill ett mindre samhälle. Hundägaren väljer
att koppla. Startar ej dag 2.
J RR MANDYLIKE'S HAZEL S44600/2003
(SE JCH Teijamons Chicko S38122/99 -- J
RR Mandylike's Samantha S43653/97)
Dag1 15 min 20 eg Hare. Sl.1 hunden kom in
område med kaniner. Sl.2 hunden blev skrämd
av något o återvände till föraren. Startar ej dag
2.
RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007
(Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE
JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000)
Dag1 19 min 23 eg Hare. Dötappt på väg.
Dag2 47 min 50 eg Hare. Första släpp fick
avbrytas pga annat drev i området.
Finsk stövare
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR JAANA S46718/2007 (RR SE JCH SE
UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Rustan
Olofsson. Uppf Sven-Arne Olofsson. Kritik: 58
cm hög. Mycket bra helhetsintryck. Välformat
huvud. Bra nosparti. Lagom stop. Korrekta
öron. Elegant hals. Bra bröstkorg. Mycket
bra vinklar fram. Något högställd bak. Goda
rörelser.
Hamiltonstövare
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 3 Btkl
BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH
NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002)
Äg Bengt-Åke Strand Broby. Uppf Monica
Burman Vallgren o Hans Vallgren. Kritik: 59
cm hög. Lovande tik. Ännu något outvecklad.
Bra proportioner. Mycket vackert huvud med
välutfyllt nosparti. Korrekta öron. Bra bett.
Mycket bra vinklar. Rör sig bra.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
ULFYRENS SAMMI S51449/2008 (J RR
Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- RR SE JCH
SE UCH Rosådalens Ronja S29391/2000)
Äg Anders Carlsson, Tyringe. Uppf Göran
Aronsson. Kritik: 54 cm hög. Utmärkt helhet.
Mycket bra proportioner. Medelstor och
mycket bra byggd tik med utmärkt resning.
Feminint uttryck. Bra munkultur och bett.
Välkroppad. Rör sig mycket bra.
Sydsvenska Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR HARMYRENS EJJA S28084/2007 (RR
SE JCH SE UCH Jäger S52944/97 -- J RR
Harmyrens Tekla S36638/2001) Äg Mats
och Caroline Nilsson. Uppf Mats Nilsson.
Kritik: 54 cm hög. Utmärkt helhet. Goda
proportioner. Feminint vackert huvud med ett
väl utfyllt nosparti. Korrekta öron. Välkroppad
god benstomme. Mycket bra vinklar och
rörelser. Bra färg och teckning.
V Jkl
ALLMOGENS AXA S57421/2007 (J RR
Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE JCH
Wilma S43914/2002) Äg Göte Klarinsson
Lagan. Uppf Anders Johansson. Kritik: 54 cm
hög. Mycket god helhet. Välformat huvud.
Väl utfyllt nosparti. Bra öron och bett. God
resning. Välkroppad. Något avfallande kors
och låg svansansättning. God benstomme.
Acceptabel steglängd. Bra färg och teckning.
489
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM
RR RÄVUDDENS EKA S60431/2004 (SE
JCH Prins N09045/97 -- RR Börsgårds Jazza
S46384/98) Äg Rickard Köhnke, Älmhult.
Uppf Åke o Kent Gunnarsson, Gislaved.
Kritik: 54 cm hög. Utmärkt typ. Feminin
utstrålning. Välskuret huvud. Bra stop och
nosparti. Korrekta öron. Välkroppad. Mycket
bra vinklar och rörelser. Bra färg och teckning.
Jurastövare
Tikar Juniorklass
V Junkl
TÅGABORG'S CISILIA SE32687/2010
(Fakir von Gisibach S29716/2009 -- WW-08
RR Asta du Bas du Rio S15855/2007) Äg Börje
Blomgren, Bjärnum. Uppf Janet Stefanowicz
Joelsson o Leif Joelsson. Kritik: 53 cm hög.
Lovande juniortik. Vackert huvud, bra nosparti
och stop, korrekta öron. Bra vinklar. Ännu
något outvecklad kropp. Ovan vid miljön och
visar sig inte från sin bästa sida.
Schillerstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen
S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders
Nilsson. Uppf Christer Hederstedt. Kritik: 58,5
cm hög. Utmärkt helhet. Välutfyllt nosparti.
Utmärkt stop. Mörka ögon. Korrekta öron.
Bra kropp och vinklar. Rör sig bra. Korrekt
färg och markering.
Tikar Öppen klass
V Ökl
LÖVABYNS EMMA S40042/2007 (J RR
Orustmarkens Titan S34486/2001 -- RR
Hattamarkens Tina S44839/2000) Äg Sune
Olandersson, Sk Fagerhult. Uppf Paul Bertram.
Kritik: 57 cm hög. Mkt god helhet. Feminint
vackert uttryck. Bra nosparti med torr läpplinje.
Bra stop. Vackra ögon. Goda frambensvinklar.
Välformad bröstkorg. Alltför avfallande kors
vilket ger ngt underställda steg. Bär på några
gram för mkt i midjan. Bra färg och teckning.
Luzernerstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
RR DALASTIGENS MALIN S58458/2006
(RR SE JCH Strandbergets Arrak S43593/2001
-- RR Myrra S25656/98) Äg Stig Månsson,
Hamneda. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm hög.
Mycket god helhet. Feminint uttryck. Bra öron
och stop. En aning tunn i nospartiet. Elegant
hals. Goda frambensvinklar. Bra bröstkorg.
Något uppdragen buklinje. Alltför avfallande
kors ger underställda steg. Bra päls. Något
övertecknade svarta fläckar.
V Jkl
DALASTIGENS MELLIE-NELLIE S49252/
2005 (RR SE JCH Strandbergets Arrak
S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98)
Äg Yngve Svensson, Hästveda. Uppf Stig
Månsson. Kritik: 54 cm hög. Mycket god
helhet. Tilltalande tik, dock för uppdragen.
490
Sydsvenska Stövarklubb
I något högt hull. Vackert feminint uttryck.
Bra nosparti och stop. Mörka ögon. Korrekta
öron. Mycket bra frambensvinklar. Mycket bra
rörelser.
Schwyzerstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
RR HÄRKILAS JACKO I S20075/2006
(NO JCH NO UCH NO V-99 NO V-03
Gullbårhögda's Sander N23437/98 -- J
RR Härkilas Iva I S37271/2002) Äg Fanny
Månsson, Mörrum. Uppf Kjell Lennartsson.
Kritik: 55 cm hög. Excellent hane av utmärkt
typ. Vackert uttryck. Bra nosparti och stop.
Korrekt hängande öron. Mycket bra vinklar.
En aning tunn kondition. Rör sig mycket bra.
Smålandstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 (RR SE
JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99
-- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Mats
Nilsson, Visseltofta. Uppf Tommy Johansson.
Kritik: 49 cm hög. Utmärkt helhet. Tilltalande
tik med goda proportioner. Välformat
huvud. Bra nosparti och stop. Mörka ögon.
Välkroppad. Mycket bra vinklar och rörelser.
Utställning Ljungby
Datum 2011-05-14
Domare Siv Bengtsson
Finsk stövare
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
JOOKO S46719/2007 (RR SE JCH SE
UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -- J
Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Sven-Arne
Olofsson. Uppf Ägaren. Kritik: 58 cm hög.
Ett huvud med mycket stop och pannmask.
Vackra öron. Utmärkt hals. Mycket bra rygg
och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad på
något grova och spretiga tassar. Något sotig på
låren. Bra päls. Ment ua.
Tikar Öppen klass
G Ökl
PASSBOS RAIJA S36941/2009 (RR SE JCH
NO JCH Rapp S46849/99 -- J RR Rosebird
Alma Etelävuoren S51739/2001) Äg LarsGöran Karlsson. Uppf Bjarne Drottz. Kritik:
60 cm hög. Ett huvud som saknar nackknöl.
Små öron. Bra pigment. Bra hals. Lång och bra
rygg. Brant kors. Smal bröstkorg. Uppdragen
buklinje. Sotiga lår. Högställd och luftig tik.
Pga höjden priset G. Ment ua.
Schiller Rasvård
Hanar Öppen klass
V Jkl
RR POJENS DANTE AS46724/2005 (RR SE
UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95
-- RR SE JCH Nellie AS33274/2001) Äg
Jan Persson, Våxtorp. Uppf Per-Olof Pers,
Dala-Husby. Kritik: 60 cm hög. Mycket god
helhet. Maskulint uttryck. Utfyllt nosparti.
Bra stop och bett. Korrekta öron. Elegant hals.
Bra kropp och frambensvinklar. Något knapp
bakbensvinkel och alltför kort kors. Bra färg
och teckning.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-4
RR JAANA S46718/2007 (RR SE JCH SE
UCH Flygarebergets Dino S30266/2001
-- J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Rustan
Olofsson. Uppf Sven-Arne Olofsson. Kritik: 55
cm hög. Bra huvud och pigment. Något sotig
panna. Bra öron. Utmärkt hals, rygg och kors.
Mycket bra bröstkorg. Välvinklad på bra ben.
Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Ment ua.
Hamiltonstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
SKÄRDALENS ESSE S34191/2007 (RR SE
JCH SE UCH Såntorpets Zeb S17338/99
-- RR SE JCH SE UCH Skärdalens Cissi
Sydsvenska Stövarklubb
S55733/2001) Äg Arne Lindborg. Uppf
Bengt Thörn. Kritik: 58 cm hög. Vackert
hanhundshuvud. Utmärkt pigment. Bra öron.
Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra
bröstkorg. Välvinklad på bra ben och tassar.
Går något trångt bak. Något inslag av rött i
mantel. Ment ua.
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-2
RR HARMYRENS EJJA S28084/2007 (RR
SE JCH SE UCH Jäger S52944/97 -- J RR
Harmyrens Tekla S36638/2001) Äg Mats och
Caroline Nilsson. Uppf Mats Nilsson. Kritik:
53 cm hög. Bra huvud och pigment. Kunde ha
tydligare bläs. Bra hals och rygg. Något brant
kors. Bra bröstkorg. Bra ben och tassar. Kunde
vara bättre vinklad. Bra päls. Ment ua.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 4 Bhkl
HEJNUMDALENS ECHA S54167/2007
(Raggen S41203/2001 -- Börsgårds Aska
S45928/2004) Äg Ove Petersson, Värnamo
Uppf Per-Olof Olofsson. Kritik: 56 cm hög
hane. Vackert huvud. Utmärkt pigment. Bra
hals, rygg och kors. Något rakt vinklad fram,
bra bak. Bra bröstkorg. Vacker färg och päls.
Ment ua.
G Ökl
BÖRSGÅRDS CELLO S31121/2006 (J
RR Sunneröns Picko S30288/2001 -- RR
Börsgårds Raja S46383/98) Äg Kjell Nilsson,
Annerstad. Uppf Ingemar Larsson. Kritik: 57
cm hög hane. Huvud med ljusa ögon. Bra
öron. Kraftig och tjock hals. Mjuk rygg. Bra
kors. Kraftig bröstkorg. Välvinklad. Dåligt
behårad svans. Visas i för högt hull, därav
klumpiga rörelser. Ment ua.
491
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-3
NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE
J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J
RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson.
Uppf Thommy Sundell. Kritik: 59 cm hög
hane. Bra huvud och pigment. Utmärkt
hals, rygg och kors. Mycket bra bröstkorg.
Välvinklad på bra ben. Utmärkt päls och färg.
Ment ua.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen
S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders
Nilsson. Uppf Christer Hederstedt. Kritik: 56
cm hög. Rätt bra huvud med stop. Bra öron.
Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra
bröstkorg. Utmärkt vinklad på bra ben och
tassar. Kunde vara renare på låren. Bra päls.
Ment ua.
Smålandstövare
Tikar Öppen klass
V Ökl
RR AGARDSSONS INA S49164/2007 (J RR
Klumpens Honken S28858/2000 -- RR SE
JCH SE UCH Raja S33013/2001) Äg Lars
Westling. Uppf Tony och Anders Agardsson.
Kritik: 43 cm hög. Rätt bra huvud med
tantecken. Bra pigment. Bra hals. Aningen
mjuk rygg. Brant kors. Kunde ha kraftigare
bröstkorg. Ordinärt vinklad. Går bredspårigt
fram. Rätt bra päls. Ment ua.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-1
TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 (RR SE
JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99
-- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Mats
Nilsson, Visseltofta. Uppf Tommy Johansson.
Kritik: 48 cm hög. Bra huvud med utmärkta
tantecken. Bra öron. Utmärkt pigment. Utmärkt
hals, rygg och kors. Halv svans. Utmärkt
bröstkorg. Välvinklad på bra ben och tassar.
Rastypiska tasstecken. Utmärkt päls. Ment ua.
492
Sydsvenska Stövarklubb
Schiller Rasvård
E Jkl 3 Jkk CK 3 Bhkl
RR POJENS DANTE AS46724/2005 (RR SE
UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95
-- RR SE JCH Nellie AS33274/2001) Äg
Jan Persson, Våxtorp. Uppf Per-Olof Pers,
Dala-Husby. Kritik: 59 cm hög hane. Rätt
bra huvud. Aningen högt ansatta öron. Bra
pigment. Bra hals, rygg och kors. Mycket bra
bröstkorg. Välvinklad fram, kunde vara bättre
bak. Vacker päls och färg. Ment ua.
Skåne-Blekinge Stövarklubb
493
Sammanslag drev 1 och drev 2.
Sök 5 Arb.slag 5 Väck 4(2) Drevsäk 5 Drevfart
5 Skallm 5 Tapptarb 5 Väck 4 Skall.hörb 4
Skall.ton 5(4) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 56
Icke prisvinnande hundar
Hamiltonstövare
Sent redovisat jaktprov från
säsongen 2010-2011
Jaktprov SR 2011
Datum 2011-02-12 - 2011-02-17
FullmäkƟge Krister BerƟlsson
Hamiltonstövare
Rävprov Ökl
YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH
Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR
SE JCH SE UCH Bergekens Storma
S39928/2000) Anton Engberg Tingsryd
11-02-12 Dom: Ek Sten-Åke Temp -10°C
Snö 1 cm. Kl 08:00 - 15:45 Sl.1 Mark.slag
08:00 Upptag 08:02 10 = 10(0) 1 rep Räv sågs
1 gång. Sl.1 Gick i gryt. Sl.2 Bröts på ägarens
begäran. Sl.3 Väckte på räv men låg för långt
efter.
Sök 4 Arb.slag 4 Väck 4 Drevsäk 0 Drevfart 0
Skallm 0 Tapptarb 0 Väck 0 Skall.hörb 0 Skall.
ton 0 Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 22
Schillerstövare
Rävprov Ökl
2 Pris
STUREVALLENS IZA S47014/2007 (RR
SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -J Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Anders
Håkansson Ryd
11-02-12 Dom: Kennert Nilsson Temp -2°C
Snö 2 cm. Kl 08:15 - 15:30 Sl.2 Mark.slag
10:00 Upptag 10:10 37 = 37(0) 1 rep Räv sågs
0 ggr. Sl.3 Mark.slag 12:40 Upptag 13:15 45
= 45(0) 1 rep Räv sågs 0 ggr. Sl.1 räven gick
i gryt. Sl.2 slutade i plantering som var röjd.
Rävprov Ökl
YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH
Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR
SE JCH SE UCH Bergekens Storma
S39928/2000)
Dag1 10 min 22 eg Räv. Sl.1 Gick i gryt. Sl.2
Bröts på ägarens begäran. Sl.3 Väckte på räv
men låg för långt efter.
Utställning Tydinge
Datum 2011-04-24
Domare Bo Wallin
Finsk stövare
Hanar Juniorklass
V Junkl
KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/
2010 (FI JCH FI UCH Mannikarin Lojo
FIN57143/07 -- J Kilbackens Raju-Hila
S53109/2006) Äg Anton Engberg. Kritik: Mkt
bra helhet. Vackert ganska bra huvud. Utm
hals, överlinje o svans. Välkroppad för åldern
välvinklad. Ganska bra tassar. Svårbedömda
rörelser men stundtals utm steg. Vackra färger.
Mkt bra mentalt men lekfull.
Hanar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR SÖRBOGÅRDENS JARI S32369/2007
(NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000
-- J Jenna S36333/2004) Äg Krister Bertilsson.
Kritik: Mkt bra helhet. Ordinärt huvud som
kunde vara mera långlinjerat. Utmärkt hals,
överlinje o svans. Välv. Välgående. Utm tassar.
Ganska bra färger. Behöver ringträning.
494
Skåne-Blekinge Stövarklubb
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
SÖRBOGÅRDENS IIDA SE25103/2010
(RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE
UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE JCH
Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Christer
Henningsson. Kritik: Vackert välskuret huvud.
Utm helhet. Utm hals överlinje o svans.
Välkroppad för åldern. Välvinklad, välgående
m utm tassar. Ännu ngt orena färger. Välvisad.
Svansviftande och trevlig.
Tikar Bruks/Jaktklass
V Jkl
RR JAANA S46718/2007 (RR SE JCH SE
UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Rustan
Olofsson. Kritik: Mkt bra helhet. Ganska bra
huvud, kunde vara ngt mer långlinjerat. Utm
hals o överlinje. Väl ansatt svans. Välkroppad
m utm förbröst men ngt smal bröstkorg.
Välvinklad, välgående på riktigt bra tassar men
rör sig dock med aningen öppna armbågar.
Trevlig, välvisad.
Hamiltonstövare
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR
YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH
Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR SE
JCH SE UCH Bergekens Storma S39928/2000)
Äg Anton Engberg. Kritik: Utm helhet.
Vackert välskuret huvud. Utm uttryck. Utm
hals, överlinje och svans. Välkroppad. Vacker
underlinje. Grov benstomme. Välv. Välg från
sida o fram, tendens till kohasighet bak. Utm
färg o hårlag. Välvisad.
V Ökl
BJÄLLERNÄSETS JAXON S46285/2008
(RR SE JCH Gränöbäckens Jack S40036/2003
-- RR SE JCH Tessie S19726/2002) Äg Börje
Levin. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert välskuret
huvud. Mörka ögon. Utm hals, skjuter upp
ryggen en aning i rörelser. Uppdragen buklinje.
Ngt kort bröstkorg. Välvinklad. Relativt
välgående. Kunde haft vackrare övergång
mellan sadel o färg på låren. Välvisad. Trevlig.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIM
BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010
(RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco
S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO
UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg
Bengt-Åke Strand. Kritik: Utm helhet. Vackert
välskuret huvud. Vackra öron, mörka ögon.
Utm hals o överlinje. Rör sig med ngt hög
svans. Välkroppad med vacker underlinje.
Välvinklad fram, något öppen bak. Mkt bra
tassar. Rel välgående. Ganska bra färg.
Schillerstövare
Hanar Öppen klass
G Ökl
STUBBERUDS CHARLIE S58025/2008
(RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001
-- J RR Käbbaskogens Jane S23129/2003) Äg
Lars Nilsson. Kritik: God helhet. Ord huvud,
aningen ljusa ögon. Utm hals, överlinje ngt
kort kors. Överlinje. Ord bål. Kunde vara
mer maskulin. Välvinklad, välgående. Behöver
ringträning vid tandvisning mm.
V Ökl
RÄVUDDENS
STEJ
S45276/2007
(Ängshedens Dicko S51428/2003 -- RR
Börsgårds Jazza S46384/98) Äg Anders
Kristiansson. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert
välskuret huvud som kunde vara mer
könspräglad. Utm hals vackra öron. Utm
överlinje o svans. Ord bål m uppdragen
buklinje som kunde vara mer maskulin. Utm
tassar. Vackra färger. Trevlig mentalt. Utm
rörelser.
Skåne-Blekinge Stövarklubb
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
RR ORUSTMARKENS UNDIS S63698/
2005 (J Lindalunds Isak S25858/2001 -- J
RR SE UCH SE J(RÄV)CH Ismans Ebba
S56621/97) Äg Otto Brandting. Kritik: Utm
helhet men i högt hull. Vackert välskuret huvud.
Utm hals, överlinje. Ganska bra svans. Välvinklad,
välgående, utm tassar. Tyvärr i ngt högt hull.
Vackra färger. Riktigt feminint uttryck.
G Jkl
STUREVALLENS IZA S47014/2007 (RR
SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J
Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Anders
Håkansson. Kritik: Mkt bra. Välskuret huvud
som skulle vara ngt större. Utm hals, överlinje.
Vacker underlinje. Välv. Välgående på utm
tassar. Utm hårlag, vackra färger. Priset pga ngt
för litet huvud. Välvisad, mkt trevlig.
Jurastövare
Hanar Juniorklass
G Junkl
TÅGABORG'S CARLOS SE32692/2010
(Fakir Vom Gisibach S29716/2009 -- WW08 RR Asta Du Bas Du Rio S15855/2007) Äg
Leif Joelsson. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert
välskuret huvud. Bra hals. Ganska bra överlinje.
Välkroppad för åldern. Högt ansatt, högt buren
svans. Relativt välvinklad. Välgående från sidan
och framifrån, smalt bak. Ganska bra hårlag.
Behöver ringträning gällande tandvisning mm,
därav priset.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
BREE VOM EGGSTOCK S29334/2008
(Zeus von Grottenstein SHSB617903 -- Dana
von Runggaletsch SHSB619064) Äg Christer
Henningsson. Kritik: Utm helhet. Vackert
välskuret huvud. Utm öron och hals. Ganska
bra överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Utm
svans. Utm rörelser. Mkt bra tassar. Vackra
färger. Välvisad.
495
Luzernerstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
G Jkl
DALASTIGENS MELLIE-NELLIE S49252/
2005 (RR SE JCH Strandbergets Arrak
S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg
Yngve Svensson. Kritik: Mkt bra helhet.
Välskuret huvud som kunde önskas ngt större.
Ganska bra öron. Vacker överlinje. Väl ansatt
och buren svans. Välkroppad men för dagen
tyvärr för högt hull. Välvinklad. Trampar
igenom en aning fram. Välvisad.
Smålandstövare
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 (RR SE
JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99
-- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Mats
Nilsson. Kritik: Utm helhet. Vackert välskuret
huvud. Typiskt uttryck. Prima bett. Utm hals,
överlinje, svans (stubbsvans). Välkroppad
med vacker underlinje. Välv. Rör sig aningen
marktrångt bak, f ö bra. Vackra tassar med bra
klotecken. Utm representant för rasen. Utm
rörelser.
Schiller Rasvård
V Jkl
RR POJENS DANTE AS46724/2005 (RR SE
UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95
-- RR SE JCH Nellie AS33274/2001) Äg Jan
Persson. Kritik: Välskuret huvud. Riktigt bra
öron. Utm hals, överlinje o svans. Välkroppad.
Vacker underlinje. Välv fram, ngt för öppna
vinklar bak. Utm hårlag. Välvisad, trevlig.
496
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Styrelseprotokoll nr 2/2011
Sammanträdesdatum och plats: 2011-04-28, SKKs kansli, Spånga, med början 09:30.
Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Stig Wernersson, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Conny Lundström, Gunnar Pettersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.
Övrig närvarande: Inge Johansson, ledamot och sammankallande i Sv Stks valberedning
§ 15
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden, FK, styrelsens ledamöter och Inge Johansson välkomna till dagens möte och
förklarade sammanträdet öppnat.
§ 16
Val av justerare
Valdes Stig Wernersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 17
Föredragningslistans godkännande
Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§ 18
Föregående styrelseprotokoll
Genomgicks styrelseprotokoll nr 1/2011.
Styrelsen beslutar
Att med godkännande lägga protokoll nr 1/2011 till handlingarna, samt
Att notera till protokollet att svar på styrelsens frågor till Hamilton- och Schillerstövarföreningarna inkommit till styrelsen att behandlas vid nästa styrelsemöte.
§ 19
Ekonomi, bokslut, årsredovisning för 2010
Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar balans- och resultatrapport jämte Årsredovisning
för 2010. Bilagor till protokollet. Konstaterades att årets resultat visar ett överskott om 49.886
kronor. Noteras att CA och SW gemensamt utformar en kommentar till 2010 års bokslut att
distribueras till Lokalklubbarna som information.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av Årsredovisningen för 2010, samt
Att styrelseledamöterna genom sina underskrifter godkänt densamma.
§ 20
Verksamhetsberättelsen för 2010
Sekreteraren föredrog innehållet i ett koncept till styrelsens verksamhetsberättelse för 2010. Konstaterades att vissa bidrag från avelsråden för hamilton- och luzernerstövare saknades, samt att
vissa bidrag med fördel kunde åskådliggöras i tabellform samt att några tabellpresentationer måste
minskas i format. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt sekreteraren att slutföra arbetet med Verksamhetsberättelsen till nästa styrelsemöte.
§ 21
100-årsjubiléet på Öster Malma i juni 2012
Sekreteraren redovisade innehållet i en översiktlig skiss till Svenska Stövarklubbens 100-årsfirande på
Öster Malma under tiden 7–10 juni 2012. Arbetsgruppen som har ansvar för planeringen kommer att
fortlöpande hålla styrelsen informerad om den fortsatta planläggningen samt att vid styrelsens möte i
september förelägga styrelsen ett underlag för beslut. Kenneth Edh, SKK, kynologiska konsult, presen-
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
497
terade den så kallade Kynologiska Akademin och de samlingar som finns i SKKs Kynologiska museum.
I samband med jubileet planeras en historisk utställning med föremål och historiska dokument samt en
stor Stövarutställning i samarbete med samtliga Rasklubbar och Södermanlands Stövarklubb.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
§ 22
AU-beslut
Sekreteraren redovisar innehållet i de ärenden som AU handlagt och fattat beslut i under tiden
1 februari–31 mars 2011 enligt följande:
1. Preparandkurs för blivande exteriördomare, SKK
AU beslutar att föreslå att Freddy Kjellström anmäls till kursen.
2. Offert från Öster Malma ang 100-årsjubileet
AU beslutar att godkänna offerten från Öster Malma.
3. Nytt avelsråd för schillerstövare
AU beslutar att till nytt avelsråd för schillerstövare utse Thommy Sundell.
4. Ny jaktprovsdomare
AU beslutar att auktorisera Lars Henrik Hägglund till jaktprovsdomare på ingivna handlingar.
5. Skrivelse från Hallands Stövarklubb ang dispens från 5-timmarsregeln
HStk har i en skrivelse till styrelsen begärt dispens från 5-timmarsregeln i gällande jaktprovsbestämmelser för en hund som under pågående jaktprov allvarligt skadats av vildsvin. Vid tidpunkten när hunden återfanns av domarlaget hade hunden uppnått ett 1:a pris på räv.
AU beslutar att medge dispens från 5-timmarsregeln med hänvisning till hundens allvarliga skador samt omständigheterna i övrigt samt att tilldela hunden 1:a pris räv.
6. Freddy Kjellström föreslår AU att höja annonspriserna för Stövaren och Resultatböckerna med 20 %
AU beslutar i enlighet med förslaget.
7. SKK/JhK har i en skrivelse inbjudit SvStK att delta i Europapokalen som 2011 går av stapeln i Norge
AU beslutar att tacka ja till inbjudan.
8. SKK/CS har i en skrivelse till SvStk begärt in namn på delegater från styrelsen att representera SvStk
vid KF 2011 i Stockholm
AU beslutar att som ordinarie delegater utse Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist, att med en
fullmakt var representera SvStk, samt att till ersättare nominera Inge Johansson och Owe Karlsson.
Styrelsen beslutar
Att godkänna Arbetsutskottets med delegation fattade beslut i föreliggande ärenden 1–8.
Reservation
Mot styrelsens beslut såvitt gäller ärende nr 5 ovan reserverar sig Conny Lundström och Stig
Wernersson.
§ 23
Avelsrådens förslag till rutiner för defektregistreringar, register m m
Owe Karlsson redovisar avelsrådens förslag till nya blanketter och rutiner för registrering av olika
defekter som är av genetisk karaktär och som drabbar stövarraserna. Efter diskussion inom styrelsen fattar styrelsen följande beslut.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Owe Karlsson att arbeta vidare med förslagen,
Att uppdra åt Owe Karlsson och Lars O Törnkvist att tillsammans utarbeta kompletterande anvisningar till hur defektärendena formellt ska handläggas, samt
Att förelägga styrelsen ett slutligt förslag till beslut vid styrelsens nästa möte.
498
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
§ 24
Återrapportering av Regelkommittén
Göran Johansson och Owe Karlsson redovisar innehållet i ett nytt dokument från Regelkommittén i vilket man arbetat in synpunkter och påpekanden som kommit kommittén tillhanda under
arbetets gång. Ett förslag till tidsplan presenterades som innebär remisstid för Lokalklubbarna
under sommaren 2011, kommittéarbete under hösten 2011, samt eventuellt en ny remissrunda
under senhösten 2011 och ett slutligt förslag till beslut från kommittén inför Stövarfullmäktige
2012. Styrelsen diskuterar innehållet i det framlagda förslaget och förslagen i övrigt.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt styrelseledamöterna att omgående till GJ och OK komma in med skriftliga synpunkter och förslag på innehållet i det senaste dokumentet från kommittén, samt
Att styrelsen till nästa möte får ett slutligt förslag från kommittén att ställning till inför remissrundan till Lokalklubbarna.
§ 25
Övriga frågor
1. Stövarjaktens Dag 2011
Styrelsen diskuterar ett lämpligt datum för årets Stövarjaktens Dag.
Styrelse beslutar
Att uppdra åt Lokalklubbarna att anordna aktiviteter inom respektive verksamhetsområde lördagen den 3 december.
2. Svenska Finnstövarföreningen 30 år
Owe Karlsson aktualiserar frågan om utdelning av förtjänsttecken, i samband med 30-årsjubileet,
till personer i föreningen som varit aktiva i olika funktioner att främja stövaren och stövarjakten
i olika avseenden.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt AU att fatta beslut i frågan efter förslag på lämpliga personer från Owe Karlsson.
3. Klubblotteri
Conny Lundström aktualiserar frågan om anordnande av ett klubblotteri för Sv Stk. Sekreteraren redovisar sina kontakter i frågan med Lotteriinspektionen och svårigheterna att få ett formellt tillstånd.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
4. Valberedningen
Inge Johansson aktualiserade frågan om arbetet i valberedningen inför Stövarfullmäktige 2012. Av
styrelsens ledamöter går mandattiden ut för fem personer. Valberedningen kommer att kontakta dessa
ledamöter under hösten för att efterhöra vilka av de fem som står till förfogande för en ny period.
§ 26
Nästa möte
Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 3 juni på Elmia i Jönköping.
§ 27
Mötets avslutande
Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet
avslutades klockan 16:45.
Vid protokollet:
Lars O Törnkvist
Justeras:
Freddy Kjellström
Stig Wernersson
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
499
Styrelseprotokoll nr 3/2011
Sammanträdesdatum och plats: 2011-06-03-04, Elmia, Jönköping, med början 13:00.
Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Conny
Lundström, Gunnar Pettersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.
Förhindrad att närvara: Stig Wernersson.
§ 28
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden, FK, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 29
Val av justerare
Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 30
Föredragningslistans godkännande
Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§ 31
Föregående styrelseprotokoll
Genomgicks styrelseprotokoll nr 2/2011.
Styrelsen beslutar
Att med godkännande lägga protokoll nr 2/2011 till handlingarna.
§ 32
Ekonomiredovisning, revisionsberättelse för 2010 års verksamhet m m
Carina Adolfsson föredrar ärendet; revisorerna har genomfört revision och revisionsberättelse och
revisions-PM föreligger.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
§ 33
AU-beslut
AU har efter förfrågan från chefredaktören erbjudit Jaktjournalen att få ta del av klubbens medlemsregister för ett riktat utskick till klubbens medlemmar mot att Jaktjournalen betalar en kr/
medlem i administrationsavgift.
Styrelsen beslutar
Att godkänna Arbetsutskottets beslut.
§ 34
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
Sekreteraren föredrar ärendet; dokumentet är utskickat till styrelsens ledamöter, vissa korrigeringar i texten har gjorts och några synpunkter har därefter inte kommit sekreteraren tillhanda
varför arbetet med dokumentet nu är slutfört.
Styrelsen beslutar
Att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2010.
§ 35
100-års jubileet på Öster Malma 2012
Sekreteraren föredrar ärendet genom att redovisa pågående kontakter med företrädare för Öster
Malma, att ordföranden och sekreteraren ska besöka Öster Malma tillsammans för att träffa företrädare för Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd och att ett möte är planerat att hållas med
ledningen för Öster Malma för att diskutera det praktiska genomförandet av 100-årsjubileet.
500
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Aktualiserades frågan om Jubileumsutställningen, lämplig utställningsplats, val av domare, samarbetspartners, sponsorer m m.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Göran Johansson att på styrelsens vägnar tillfråga Dennis Liljeberg och Olle B
Häggkvist att vara domare på utställningen den 10 juni,
Att uppdra åt Göran Johansson att vara ansvarig för planeringen av jubileumsutställningen och att
samarbeta vid genomförandet med företrädare för Södermanlands Stövarklubb, samt
Att uppdra åt sekreteraren att fortlöpande informera styrelsen om ärendets fortsatta handläggning.
§ 36
Regelkommitténs slutdokument inför remiss till Lokalklubbarna
Owe Karlsson och Göran Johansson föredrar ärendet och redovisar de senaste justeringarna i slutdokumentet. Presentationsmaterialet redovisas och ett förslag till tidsplan presenteras. Ett förslag
till missivskrivelse efterlystes.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt FK och sekreteraren att utforma en skrivelse att biläggas utskicket till Lokal- och
Rasklubbarna,
Att klubbarnas svar på remissen ska vara styrelsen tillhanda senast 2011-09-01, samt
Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.
§ 37
Avelsfrågor, registreringssiffror, RAS för tre raser
Owe Karlsson är föredragande.
A. Förenklad RAS för tre raser
SKK/AK har tagit fram förenklad RAS för schweiziska stövare schwyzer, american foxhound och
russkaja gontjaja som tillställts styrelsen för kommentar.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt OK att komplettera handlingarna till nästa möte.
B. Skrivelse från SKK/Standardkommitté, 2011-03-03
I en skrivelse till SKK har SvStks styrelse framfört önskemål att få göra tillägg i standarderna för
hamilton-, schiller-, smålands- och gotlandsstövare. Efter att ha tagit del av SvStks önskemål har
Standardkommittén återkommit med en inbjudan till dialog med företrädare för SvStk.
Styrelsen beslutar
Att utse Göran Johansson som SvStks representant att föra Sv Stks talan i ärendet med Standardkommittén.
C. Schillerstövar- och Hamiltonstövarföreningens svar på styrelsens förfrågan om vikande registreringssiffror
Respektive rasförening har lämnat synpunkter på varför registreringarna visar vikande siffror. Styrelsen ser allvarligt på dagens situation och har för avsikt att ta upp problematiken med rasföreningarna för att tillsammans kunna hitta medel för att motverka den nuvarande trenden.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av Rasföreningarnas skrivelser till styrelsen, samt,
Att notera till protokollet att ett visst missnöje med allt för sena besked från avelsråden för hamiltonstövare har påtalats.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
501
D. Minnesanteckningar från möte med SvStks avelsråd, 2011-03-13
Styrelsen beslutar
Att styrelsen har tagit del av minnesanteckningar från avelsrådens möte samt ett dokument, Rutiner vid avelsrådgivning
E. Defektregister
Owe Karlsson och sekreteraren lämnar information om kontakterna med en veterinär vid SLU i
Uppsala som skulle kunna vara sakkunnig konsult åt styrelsen vid bedömningen av rapporterade skadefall. En förutsättning för ett samarbete är att projektet kan finansieras. Styrelsen kommer snarast
att ta upp frågan om finansiering med företrädare för SKK med hänvisning till de svenska raserna.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga frågan tills besked erhållits från SKK.
F. Registreringar t o m 2011-05-31
OK föredrar ärendet genom att hänvisa till aktuell registreringsstatistik varvid konstateras att årets registreringar understiger fjolårets med 31 st. Störst minskning står hamilton-, schiller- och luzernerstövare för.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
G. Svenska Finskstövarföreningens årsmöte
OK lämnade en kort redogörelse för vad som förekommit vid föreningens årsmöte, Henrik Gullans och Vidar Hagen representerade de Nordiska föreningarna, en ingående information om
Hannes Lohis DNA-projekt i Finland lämnades, att 50 st blodprov från Norge lämnats över till
Lohi och att man i nuläget koncentrerar sig på att finna de genetiska koderna för svarthårsavfall,
kryptorchism och ataxi. Vid årsmötet utdelades Sv Stks förtjänsttecken till tre personer.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
H. Rapporter från Hamilton- och Smålandsstövarföreningens årsmöten
FK och Gunnar Pettersson lämnade kortfattade redogörelser från respektive rasförenings årsmöte
som de varit närvarande på.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
I. Skrivelse från Gotlandsstövarföreningen, 2011-02-20
Styrelsen har mottagit en skrivelse från föreningen med rubriken; Gotlandsstövaren, en ras i utdöende. I skrivelsen beskrivs det aktuella läget för rasen och där man från rasföreningen efterlyser
hjälp och konkreta åtgärder från SvStk och SKK.
Styrelsen beslutar
Att ge OK i uppdrag att kontakta Gotlandsstövarföreningens styrelse i ärendet.
§ 38 Gotlandsstövarföreningens ansökan om anslutning till SvStk som Rasförening
Sekreteraren föredrar ärendet enligt följande; en ansökan om anslutning till SvStk har mottagits
från Gotlandsstövarföreningens styrelse. Efter genomgång av föreningens nya stadgar och den
formella beslutsgången vid antagandet av dessa föreligger alla förutsättningar för att ansluta föreningen till SvStk som Rasförening.
502
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Styrelsen beslutar
Att godkänna Gotlandsstövarföreningens ansökan om anslutning till SvStk som Rasförening, samt
Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.
§ 39
Auktorisationsärenden
Styrelsen har mottagit 9 st ansökningar om auktorisation av jaktprovsdomare från 6 olika Lokalklubbar. Efter genomgång och kontroll av samtliga handlingar konstaterar styrelsen att det inte
föreligger några hinder att auktorisera samtliga sökande.
Styrelsen beslutar
Att auktorisera Nils-Gunnar Andersson, Vindeln, och Håkan Johansson, Fällfors, Västerbottens
läns Stövarklubb, Lars Olsson, Sollefteå, Västernorrlands Stövarklubb, Micael Eriksson, Nykvarn
och Mats Pettersson, Björnlunda, Södermanlands Stövarklubb, Leif Jansson, Granbergsdal, Örebro läns Stövarklubb, Glenn Ahlstedt, Svängsta, Smålands Stövarklubb samt Bernt Bondesson,
Vejbystrand och Mikael Johansson, Strömnäsbruk, Sydsvenska Stövarklubben.
§ 40
Skrivelser från SKK
Styrelsen har mottagit följande skrivelser från SKK:
a. CS, Föredragningslista, möte 2011-05-04
b. SKK/FK, brev ang vår ansökan om stadgeändring
c. Köpa hund, information om ny webbplats
d. VD, information om regeringens försvar av ideell verksamhets momsfrihet
e. Sveriges Hundungdom, inbjudan till Etologikurs
f. SKK/FK, inbjudan till utbildning av styrelseledamöter i januari 2012
g. KF/Valberedning, påminnelse om förslag på namn m m
h. Drivande klubbarnas förslag till Valberedningen
i. Utbildnings avd, rekrytering av exteriördomare för jakthundsraser
j. Inbjudan till utbildning av handledare, ringsekreterare
k. Exteriördomarkonferenser under 2014, vilka är bidragsberättigade
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i förtecknande skrivelser.
§ 41
Skrivelser från SKK/Jhk
Styrelsen har mottagit följande skrivelser från SKK/Jhk:
a. Protokollsutdrag, 2011-02-01, ang inbjudan till seminarium på Öster Malma
b. Protokollsutdrag nr 1/2011 § 13, FCI, cirkulär och regler
c. Protokoll nr 2/2011, § 24-49
d. Minnesanteckningar från seminarium på Öster Malma, 2011-04-08-09
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i ovan förtecknade skrivelser.
§ 42
Övriga frågor
A. Jordbruksverket, beslut, 2010-09-27, ang dispens från krav på veterinär medverkan vid offentlig
tävling med djur.
Styrelsen beslutar
Att ge sekreteraren i uppdrag att undersöka huruvida beslutet kan förlängas att omfatta ytterligare
fem år.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
503
B. Verksamhetsplan för perioden 2011-2012, periodisk avstämning
Vid Stövarfullmäktige 2010 antogs en Verksamhetsplan för perioden 2011–2012. Styrelsen följer
fortlöpande upp huruvida arbetet med att uppnå uppsatta mål fortskrider. Vid dagens genomgång
finner styrelsen att vi inte når de mål för valpproduktionen som sattes 2010 vilket styrelsen tar på
största allvar. Frågan kommer att aktualiseras vid styrelsens möte med Rasföreningarna och i dialog
med SKK. Någon avels- eller regelkonferens har inte heller hållits. Styrelsen finner det angeläget att
hålla en avelskonferens så snart som möjligt. En regelkonferens finner styrelsen inte lika angelägen
eftersom arbetet med de nya jaktprovsreglerna är under utarbetande. När det gäller medlemsantalet
är det ett fortsatt tapp vilket är mycket allvarligt för klubbens fortsatta verksamhet. Stövarjaktens Dag
genomfördes i december 2010 av de flesta Lokalklubbar och fick stor medial uppmärksamhet. Årets
Stövarjaktens Dag är beslutat att äga rum lördagen den 3 december. Klubbens tidskrift Stövaren har
blivit en uppskattad medlemsförmån och med ett innehåll av hög kvalitet.
När det gäller lämpliga organisations- och verksamhetsformer pågår ett utredningsarbete som kommer att presenteras för styrelsen vid dess nästa möte. Det jaktpolitiska arbetet fortsätter på alla nivåer
som tidigare. I närtid kommer representanter för styrelsen att delta i ett möte med Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd tillsammans med övriga hundklubbar på både riks- och regionalnivå.
C. SM 2014, ansökan från Västernorrlands Stövarklubb
Styrelsen har mottagit en ansökan från styrelsen i VnlStk, Henrik Kårén, att få anordna SM 2014.
Styrelsens beslutar
Att bifalla Västernorrlands läns Stövarklubbs ansökan att anordna och genomföra SM 2014.
D. SM 2015, ansökan från Örebro läns Stövarklubb
Styrelsen har mottagit en ansökan från styrelsen i ÖlStk, Arne Gerhardsson, att få anordna SM 2015.
Styrelsen beslutar
Att bifalla Örebro läns Stövarklubbs ansökan att anordna och genomföra SM 2015.
E. Ansökan om medel ur Olof Hjorts fond, SM 2011, 6.560 kr
Styrelsen noterar att SKK har beviljat ansökan och medlen är utbetalda.
F. Inbjudan till Rovdjurssymposium på Öster Malma
Styrelsen har mottagit en inbjudan till möte med Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd den 12
juni på Öster Malma.
Styrelsen beslutar
Att utse ordföranden och sekreteraren att delta i mötet som styrelsens representanter.
G. Europapokalen 2011
Från ordföranden i SKK/Jhk har styrelsen mottagit en förfrågan vilken domare som kommer att
representera SvStk vid årets Europapokaltävling i Norge.
Styrelsen beslutar
Att utse Göran Johansson att delta som klubbens domare vid evenemanget i Norge.
H. Medlemsavgifter för 2012
Sekreteraren informerar styrelsen om att kansliet i en skrivelse till Lokalklubbarna infordrat uppgifter om vilken medlemsavgift respektive klubb har beslutat för 2012.
504
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
I. Klubbdata, diverse klagomål
Sekreteraren informerar styrelsen om att det under våren förekommit klagomål på att Klubbdata
inte fungerat vid inrapportering av resultat till SKK. Diskuterades fråga om klubben skulle ansluta
sig direkt till SKKs rapporteringssystem.
Styrelsen beslutar
Att ge Andreas Johansson i uppdrag att påtala förhållandena med Frank Alfredsson.
J. Motion till Stövarfullmäktige från Östergötlands Stövarklubb
Styrelsen har mottagit en motion till Stövarfullmäktige 2012 från styrelsen i ÖgStk angående
rörligt Ekl-prov för stövare.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen mottagit motionen från styrelsen i ÖgStk.
K. Inbjudan till möte med representanter för SKK/CS
Ordföranden informerade om att han mottagit en inbjudan till möte från SKK/CS med anledning av
ordförandens skrivelse till CS med begäran om avgiftsfri registrering av stövarvalpar av svenska raser.
Styrelsen beslutar
Att utse ordföranden och sekreteraren att representera styrelsen vi d mötet i Stockholm den 15 juni.
L. Vandringspris till vinnaren av Kvinnokampen
Sekreteraren aktualiserade frågan om styrelsen kan skänka ett vandringspris till vinnaren av Kvinnokampen som är planerat att genomföras för andra gången i Lycksele med max 15 hundar under
tiden 7–9 okt.
Styrelsen beslutar
Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att skaffa fram ett lämpligt vandringspris till vinnaren av
Kvinnokampen.
M. Presentation av PR-mtrl
Gunnar Pettersson presenterar olika produkter som skulle kunna marknadsföras till intresserade
medlemmar på hemsidan; underställ, ylletröja och termos med Stövarklubbens emblem. Utöver
detta har Gunnar upptäckt ett parti läderkepsar som försäljs medelst budgivning. Efter diskussion
fattar styrelsen följande beslut.
Styrelsen beslutar
Att ge Gunnar Pettersson att för klubbens räkning lägga ett bud på partiet om högst 11.000 kronor exklusive tillkommande avgifter, samt
Att vid ett senare tillfälle återkomma till styrelsen med en ny presentation av de förevisade produkterna.
§ 43
Nästa möte
Nästa styrelsemöte ska äga rum som ett telefonmöte torsdagen den 15 september klocka 19:00.
§ 44
Mötets avslutande
Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet
avslutades klockan 17:00.
Vid protokollet:
Justeras:
Lars O Törnkvist
Freddy Kjellström
Owe Karlsson
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
505
Styrelseprotokoll nr 4/2011
Sammanträdesdatum och plats: 2011-09-26, telefonmöte, med början kl 19:30.
Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Conny
Lundström, Gunnar Pettersson, Stig Wernersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.
§ 45
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden, FK, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 46
Val av justerare
Valdes Andreas Johansson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 47
Föredragningslistans godkännande
Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§ 48
Föregående styrelseprotokoll
Genomgicks styrelseprotokoll nr 3/2011.
Styrelsen beslutar
Att med godkännande lägga protokoll nr 3/2011 till handlingarna.
§ 49
Ekonomiredovisning
Carina Adolfsson föredrar ärendet genom att presentera ett utkast till periodiskt bokslut per 201108-31.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt
Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.
§ 50
AU-beslut
AU har beslutat godkänna två stycken ansökningar om auktorisation av jaktprovsdomare.
Styrelsen beslutar
Att godkänna Arbetsutskottets beslut.
§ 51
100-årsjubiléet på Öster Malma
Sekreteraren informerar styrelsen om hur planeringsarbetet fortskrider. Följande domare är vidtalade att döma på utställningen: Olle B Häggkvist och Dennis Liljeberg, med Göran Hallberger
som reserv. Vidare har Anders Cederström vidtalats att döma Best i show, vilket han accepterat
med glädje. F K informerar styrelsen om ett möte med företrädare för SKK/CS om Kennelklubbens intresse att på olika sätt uppmärksamma Svenska Stövarklubbens jubileum under 2012, med
artiklar i Hundsport och Hundsport Special samt en temautställning om stövaren i Sverige under
100 år i det Kynologiska museet som finns i SKKs lokaler.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
506
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
§ 52
Regelkommitténs redovisning av Lokalklubbarnas remissvar
Göran Johansson och Owe Karlsson redovisar ärendet med hjälp av en utsänd sammanställning.
Styrelsen diskuterar ärendet och efterlyser en översiktlig analys över de synpunkter som kommit
från Lokalklubbarna.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Regelkommittén att bearbeta Lokalklubbarnas remissvar och redovisa en översiktlig
analys till nästa styrelsemöte för beslut, samt
Att bordlägga ärendet till nästa möte.
§ 53
Auktorisationsärenden
AU har beslutat godkänna Robert Henriksson, Kovland och Erik Liljekvist, Holsljunga till jaktprovsdomare.
Styrelsen beslutar
Att godkänna Arbetsutskottets beslut.
§ 54
Ekonomisk värdering av stövare
Uno Olsson har lämnat ett skriftligt förslag till styrelsen beträffande ekonomisk värdering av stövare. Styrelsen diskuterar innehållet i förslaget.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Stig Wernersson att bearbeta förslaget till nästa styrelsemöte.
§ 55
Skrivelser från SKK
a. Anmälan och inbjudan till Rastorget, Stockholms-Mässan, 10–11/12 2011.
b. Kallelse och föredragningslista, för kännedom, SKK/CS, möte 23 september 2011.
c. SKK/CS protokoll nr 3/2011.
d. SKK/JhK, protokoll nr 3/2011.
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av nämnda skrivelser.
§ 56
Avtal med Svenska Schillerstövarföreningen
F K redogör för en diskussion med Schillerstövarföreningen om köp av två sidor per nummer i
Stövaren, från och med nr 1/2012 till och med nr 4 samma år.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt F K att teckna ett avtal med Schillerstövarföreningen där föreningen får köpa två
sidor per nummer, sammanlagt åtta sidor i Stövaren under 2012.
§ 57
Stövaren, rekrytering av ny redaktör
F K informerar styrelsen om att Allan Bergström har aviserat sin avgång som redaktör för Stövaren
under 2012.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt F K att ansvara för rekryteringen av en ny redaktör.
§ 58
Inkomna motioner till Stövarfullmäktige 2012
Sekreteraren informerar styrelsen om att fyra stycken motioner har mottagits från J-H Stövarklubb.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
507
Styrelsen beslutar
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
§ 59
Defektregister, registreringssiffror, Nordisk avelskonferens m m
a. Owe Carlsson aktualiserar frågan om defektrapportering enligt det nya förslaget som styrelsen
tagit del av.
Styrelsen beslutar
Att ge klartecken till att defektrapporteringen i fortsättningen ska ske enligt förslaget, samt
Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.
b. Owe Karlsson redovisar de senaste registreringssiffrorna som visar en vikande tendens i förhållande till samma tidpunkt föregående år.
c. O K informerar styrelsen om en gemensam nordisk avelskonferens för finsk stövare i Göteborgstrakten under nästkommande år.
d. O K har fått en fråga från forskare i Finland om Svenska Stövarklubbens intresse att delta i ett
projekt med DNA-tester för de svenska stövarraserna. O K vill aktualisera frågan med Hamiltonstövarföreningen.
Styrelsen beslutar
Att ge O K i uppdrag att kontakta Hamiltonstövarföreningen i frågan på styrelsens uppdrag.
e. Uno Olson har aktualiserat frågan om dubbelt medlemskap i Norge och Finland.
Styrelsen beslutar
Att ta upp frågan med företrädare för SKK.
§ 60
Kansliets öppettider
Uno Olsson har aktualiserat frågan om kansliets öppettider och telefonpassning fram till 201206-30.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Stig Wernersson att föra en diskussion med Uno Olsson i frågan och komma med
ett förslag till styrelsen vid nästa möte.
§ 61
Övriga frågor
A. Internationella jaktprov
F K redovisar sina kontakter med representanter för SKK/CS i frågan och där Ulf Uddman försäkrat att CACIT kan delas ut i år och nästa år som tidigare men att FCI från och med 2013 kräver
en översättning av gällande jaktprovsregler till tyska eller engelska.
B. Dispensansökan till Jordbruksverket
Sekreteraren informerar styrelsen om att en dispensansökan skickats in beträffande kravet på veterinär medverkan vid mästerskapsevenemang.
C. Inbjudan till SM i Kolåsen
Sekreteraren redovisar en inbjudan från J-Hs Stövarklubb till styrelsen med en förfrågan vilka
styrelseledamöter som kommer att närvara vi årets SM
Styrelsen beslutar
Att styrelsen ska representeras av ordföranden och vice ordföranden vid årets SM i Kolåsen.
508
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
D. Styrelsen har mottagit en inbjudan från VbLStK att delta vid årets Kvinnokamp i Lycksele, 7–9
oktober.
Styrelsen beslutar
Att styrelsen ska representeras av sekreteraren vid Kvinnokampen i Lycksele.
E. Information från möte med representanter för övriga nordiska stövarklubbar
F K och Göran Johansson informerar styrelsen om de diskussioner som hölls i Norge. Frågan om
gemensamma nordiska jaktprovsregler hade diskuterats varvid konstaterades att det inte var möjligt att ha ett sådant regelverk klart till 2013.
F. Förfrågan om sponsring av filmprojekt
F K informerade om en förfrågan om sponsring av ett filmprojekt med vargtema.
Styrelsen beslutar
Att avslå ansökan om medel.
G. Möte beträffande projektarbete med IT-stöd hos SKK
Andreas Johansson informerar styrelsen om ett möte med representanter för övriga drivande klubbar och representanter för SKK.
H. Information från årets Kennelfullmäktige i Stockholm
Gunnar Pettersson och sekreteraren lämnade en kort redogörelse för de beslut som tagits på årets KF.
§ 61
Nästa möte
Styrelsen beslutar att hålla nästa möte inom en månad från dagens möte som ett telefonmöte.
§ 62
Mötets avslutande
Tackade ordföranden de närvarande för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet
avslutades klockan 22:10.
Vid protokollet:
Lars O Törnkvist
Justeras:
Freddy Kjellström
Andreas Johansson
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
509
Svenska Stövarklubbens avelsråd
Minnesanteckningar från telefonmöte 2011-03-13, kl. 19:15 – 20:25
Deltagare: Owe Karlsson finnstövare, Rolf Pellving finnstövare, Åke Green hamiltonstövare, Mårten Strömberg hamiltonstövare, Per Nord hamiltonstövare, Thommy Sundell schillerstövare, Lennart Eriksson schillerstövare, David Borg schillerstövare, Mats Johansson smålandsstövare, Anders
Rehn luzernerstövare m.fl, Anders Lekander gotlandsstövare.
Anmält förhinder: Mats Nilsson, smålandsstövare samt Christian Drott, finnstövare, som via epost meddelade att han inte kom in i mötet, trots flera försök.
1. Mötets öppnande
Efter diverse telefonstrul hälsade Owe alla välkomna och särskilt Thommy Sundell i egenskap av
nytt avelsråd för schiller (ersätter Thomas Borssén). Anders Lekander utsågs till att föra minnesanteckningar.
2. Defektregistrering
Sedan förra telefonmötet i december 2010 har Owe och Anders L arbetat igenom underlaget för
defektregistrering. Dokumentet var utsänt inför detta möte.
Anders L tog upp att strikt tillämpning av hälsoprogrammet kan slå hårt i små raser och gav exempel om sin egen hund som fått epilepsi. Vid tillämpning av hälsoprogrammet innebär det att
18 hundar inte ska användas i aveln (mor, far, han själv, kullsyskon och avkomlingar). I en total
population på 119 hundar är 18 hundar väldigt mycket. Vi var överens om hälsoprogrammet inte
alltid kan tillämpas strikt, utan att det utgör en faktor bland alla andra vid avelsrådgivningen,
särskilt i antalsmässigt små raser.
Vi beslöt att godkänna dokumentet i nuvarande skrivning och att Owe ser till att det behandlas i
Stövarklubbens styrelse.
3. Kriterier/krav på avelsdjur
Med anledning av minskande registreringssiffror för stövarraserna har Owe lyft frågan om vi behöver
se över våra krav på avelsdjuren, som det är skrivna i de fastställda rasspecifika avelsstrategierna.
Vi beslöt att respektive avelsråd går igenom kraven för ”sin” ras. Enligt Owe är det möjligt att göra
”redaktionella” ändringar i gällande strategier utan att SKK:s Avelskommitté (AK) behöver fatta
nya beslut. Större ändringar kräver dock nytt beslut i AK. Vi satte en deadline för denna översyn
till den 30 juni, för att frågan ska hinna behandlas vid de olika rasklubbarnas årsmöten.
4. Avelsråden
Konstaterades att avelsrådens årsrapporter antingen redan är inlämnade till Stövarklubben, eller
är på gång.
När det gäller förfrågan från tikägare om avelsråd, var vi överens om att dessa förfrågningar om
möjligt ska komma via vanligt brev eller e-brev, alltså inte per telefon. Detta för att få ordentlig
dokumentation av ärendet. Rimlig svarstid sju (7) dagar, men ibland blir det panikärenden då tikägaren kontaktar avelsrådet mitt i höglöpet. Vi var överens om att det skulle behövas fasta rutiner,
väl kommunicerade med hundägarna, för hur avelsrådgivningen bör fungera.
Beslöts att Anders L tar fram ett första förslag på hur sådana rutiner skulle kunna se ut, och att
förslaget sedan remitteras till avelsråden.
510
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Owe påminde om det bekymmersamma läget när det gällde valpregistreringarna 2010 och att han
vad som hittills noterats under 2011 kan konstatera att den vikande trenden för stövarvalpar verkar fortsätta. Visst intresse dock för rävhundar och ökande intresse för hundar som kan användas
för lo- och björnjakt. Vi var överens om att inte uppmuntra motsättningar mellan stövarraserna,
vi måste verka för alla rasernas väl och ve.
Anders L nämnde att han avser att aktualisera bevarandet av de svenska hundraserna vid möte
med Jordbruksverket (som har ansvaret för att de svenska husdjursraserna bevaras). Anders sitter
med i Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser. Men det gäller ju att få med
SKK på det tåget också.
Alla var överens om att det oroar med de dalande registreringssiffrorna, men det är inte lätt att
hitta bra lösningar på detta problem. Stövarjakten arbetar i motvind.
5. Rasrapporter
Gotlandsstövare. Rasarbetet står och stampar på samma fläck, antalet hundar i rasen ligger på
konstant nivå, vilket inte är hållbart i längden.
Hamiltonstövare. Hyfsat intresse för rävhundar. Förfaringssätt förekommer där tikägare annonserar om att kullar på gång, men om intresset är lågt avstår från att para. Tikar som löper sent på
säsongen tvekar man att para på grund av oro för om man får avsättning för valparna. Förslag att
rasföreningarna har tydligt utpekade valpförmedlare för att underlätta för köpare att hitta rätt.
Vi diskuterade idén att Stövarklubben samordnar annonsering av rasklubbarnas valpförmedlare i
ledande jakttidskrifter. Owe tar med sig idén.
Schillerstövare. Få parningar hittills i år, men det verkar bli bättre än förra året. Ökande intresse för
rävhundar. Fyra parningar inom rasvårdsprojektet. Valpförmedlare och tiklistor underlättar marknadsföringen. Viktigt att fånga upp jaktintresserade ungdomar och ta hand om dem på ett bra sätt.
Smålandsstövare. Ser ganska mörkt ut. Har bra erfarenhet av att samma person är avelsråd och
valpförmedlare.
Luzernerstövare m.fl. Ökande intresse för rävhundar. Synd att Räv-SM fått ställas in två år i rad. Liten rekrytering av nya avelsdjur på grund av svårigheten att genomföra jaktprov – för mycket snö.
Finnstövare. I Jämtland genomförde man Stövarjaktens Dag med gott resultat. Genom att berätta om
stövarjakt i skolorna har många ungdomar blivit intresserade (projekt ”Hare bra”). Även inom denna
ras vanligt att annonsera ”valpar på gång” innan parning och sedan avstå parning om intresset är lågt.
6. Nya jaktprovregler
Detta arbete har nu kommit så långt att ett remissförslag är på gång. Målet är att Stövarfullmäktige tar beslut om nya jaktprovsregler 2012 och att dessa ska börja gälla 2014. Bättre koppling
till arvbarhet är ett motiv till ändringarna. Gemensamma nordiska regler finns på önskelistan,
men mäktas inte med denna gång. Förslaget kommer alltså på remiss till Stövarklubbens läns- o
rasklubbar ganska snart.
7. Övriga frågor och avslutning
Då inget mer fanns att avhandla avslutade vi mötet kl. 20:25.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
511
Minnesanteckningar från möte med Rasföreningarna
Jönköping, Elmia, 2011-06-04
Deltagare: Erling Buch Hamiltonstövarföreningen, Thommy Sundell Schillerstövarföreningen,
Tore Nilsson och Mats Nilsson Smålandsstövarföreningen och Conny Pettersson Svenska Finskstövareföreningen. Gotlandsstövarföreningen hade anmält förhinder.
SvStks styrelse: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Stig Wernersson, Gunnar Pettersson, Conny
Lundström och Lars O Törnkvist.
1. Freddy Kjellström hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. Lars O Törnkvist utsågs
till sekreterare.
2. Owe Karlsson redovisade aktuell registreringsstatistik, bilaga. Konstaterades att registreringarna låg klart under föregående års siffror.
3. Rasföreningarna redovisade sina egna probleminventeringar beträffande de sjunkande registreringssiffrorna med betoning på de svenska stövarraserna:
A. Hamiltonstövarföreningen
Konstaterades att färre hundar startat på jaktprov under två säsonger. Att en flaskhals uppstått med
att färre meriterade hundar används i aveln. Lyftes också fram att man haft för stort fokus på negativa aspekter inom rasen så som sjukdomar och andra defekter. Samtidigt föreligger det en negativ
åldersstruktur bland uppfödarna, och att flera av de större uppfödarna har slutat. Det föreligger
en bristande rekrytering av nya och yngre uppfödare. Generellt har problemen med vargförekomsten påverkat jakten med drivande hund negativt. Även tillgången på hare varit negativ under de
gångna åren för stora delar av Sverige även om en ändring kan skönjas.
Till det positiva hör att marknaden fortfarande domineras av större efterfrågan än utbud.
B. Schillerstövarföreningen
Föreningen har en målsättning om en valpproduktion om minst 150 valpar/år, och 30 procent
jaktprovsmeriterade avkommor. Många tikar har olyckligtvis gått tomma denna avelssäsong, och
flera av tikarna har hitintills i år fått små kullar. Man har ställt sig frågan varför man fått så små
kullar? Kan det vara fodret? Man har konstaterat stor efterfrågan på valpar i förhållande till tillgång. Rasen brottas men en för liten och smal avelsbas.
En gemensam avelsnämnd ses som högprioritad. Konstaterades att samtliga svenska stövarraser
har problem med en smal avelsbas. Det diskuterades också att marknadsföra och profilera rasen
som typiska rävhundar/-specialister i större utsträckning. Efterfrågan på valpar efter rävhundar är
inom rasen större än utbudet – här finns alltså potential för att rasen kan växa.
C. Smålandsstövarföreningen
Konstaterades att rasen har i stort sett samma problematik som redovisats ovan för de andra
raserna. Rasen har många små uppfödare. Föreningens representant betonade: hellre flera små
uppfödare än några få stora.
D. Svenska Finskstövareföreningen
Rasen har per idag en hygglig bredd på sin avelsbas och valpregistreringarna ligger bättre till än
för övriga raser. Föreningen har under längre tid satsat på olika informationsprogram och utbildningar till medlemmarna beträffande avel och utbildning av nya/presumtiva uppfödare.
512
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Efter de olika presentationerna vidtog en fri diskussion om vilka åtgärder som vi skulle kunna
vidtas för att komma till rätta med de olika problemområden som redovisats med målet att vända
trenden med vikande registreringssiffror:
A. Färre startande på jaktprov
t"OPSEOBNÚUFOEÊSSBTGÚSFOJOHBSPDIMPLBMLMVCCBSTBNMBTHFNFOTBNUoQSFTFOUBUJPOBWFOFMMFS
flera raser. Anordnas med fördel regionalt/lokalt
t"WUBMPNHSBUJTTUBSUQÌKBLUQSPWGÚSGÚSTUBHÌOHTTUBSUBOEF
B. Avel och rekrytering av nya uppfödare
t"UUBOPSEOBFOBWFMTLPOGFSFOTDFOUSBMU
t"OPSEOBJOGPSNBUJPOTCJMEOJOHTUSÊĊBSTPNBWIBOEMBSBWFMTTQFDJmLBGSÌHPSJWBSKFMPLBMLMVCCo
gärna i samarbete med rasklubbar, länsklubbar (SKK) och uppfödare
t5POBOFSEFOFHBUJWBEFGFLUEJTLVSTFSOBSVOUSBTFSOBPDIJTUÊMMFUMZGUBGSBNEFUQPTJUJWBNFEBUU
äga en stövare och stövarjakten
t"OPSEOBSFHJPOBMBBWFMTTFNJOBSJFSEÊSUFPSJHFOFUJLPDIQSBLUJLWBSWBT%FUUBTLFSNFEGÚSEFMJ
samverkan med rasklubbar, länsklubbar (SKK) och uppfödare.
t"UUBOPSEOBFO4UÚWBSBWFMOTEBHJOOBOBWFMTTÊTPOHFOTÊUUFSJHÌOHoTFQVOLUFOPWBO
t6QQNVOUSBOZBNFEMFNNBSBUUUBEFMBWLMVCCFOTBWFMTJOGPSNBUJPO
t"UUWFSLBGÚSBUU4,,$4UBSTBNNBBOTWBSGÚSEFTWFOTLBSBTFSOBTPN/,,HÚSGÚSEFOPSTLBSBTFSOB
t7FSLBGÚSBUUVQQGÚEBSFBWEFTWFOTLBSBTFSOBCFGSJBTGSÌOWBMQSFHJTUSFSJOHTBWHJGU
t"UUGPSUTÊUUBNFEBUUBOPSEOB4UÚWBSKBLUFOT%BHSFHJPOBMUPDIMPLBMUGÚSBUUÚLBJOUSFTTFUGÚS
stövare och stövarjakt
t'ÚSCÊUUSBBWFMTSÌEHJWOJOHFOUJMMFOTLJMEBVQQGÚEBSFHFOPNBUUMÊNOBCFTLFEJOPNSJNMJHTUJQVlerad tid efter det att förfrågan kommit avelsråden tillhanda.
4. Svenska Stövarklubben 100 år – 2012
Ordföranden Freddy Kjellström informerade om de planer som SvStk har inför 100-årsjubiléet
nästa år. Här finns en möjlighet att få extra marknadsföring och massmedial bevakning av stövaren
som hund och stövarjakten, vilket bör tillvaratas. Mera konkret information om detta kommer
att delges fortlöpande.
5. Gemensam tidsskrift
Idén om att ha en gemensam tidsskrift diskuterades där Stövaren skulle innehålla även rasklubbarnas material, eller valda delar av detta. Olika möjligheter och invändningar emot detta dryftades
och per idag är det Schillerföreningen som uttryckligen har visat ett rejält intresse för att integrera
sitt material till Stövaren. Vidare förhandlingar och diskussioner med Schillerföreningen kommer
att genomföras.
6. Mötets avslutande
Thommy Sundell, Schillerstövarföreningens representant, tackade särskilt styrelsen för Svenska
Stövarklubben för initiativet till detta möte. En tack riktades därefter även från övriga mötesdeltagare för initiativet till mötet. Ordföranden Freddy Kjellström, Svenska Stövarklubben, tackade för
deltagandet och hoppas på framtida bra samarbete med rasföreningarna och avslutade mötet.
Jönköping som ovan:
Lars O Törnkvist
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
513
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse
Utdrag ur protokoll CS nr 2/2011 fört vid möte 4 maj 2011
----§ 66 Skrivelser från läns- och specialklubb
a) Skrivelse från Svenska Stövarklubben angående vikande registreringssiffror för de svenska
stövarraserna och åtgärder för att vända trenden
Svenska Stövarklubben har i mejl bett CS om hjälp för att vidta åtgärder för att vända den negativa
trenden med vikande registreringssiffror för stövarraserna.
CS diskuterade frågan ingående. Svenska Stövarklubben fyller 100 år 2012 och ett samarbete har
inletts för att göra en utställning kring stövare i SKKs museum.
För att på bästa sätt kunna belysa och diskutera frågan uttryckte SKKs ordförande ett önskemål
om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Curt-Christer Gustafsson (SKK/JhK), Britt-Marie
Dornell (SKK/AK), Stövarklubbens ordförande, Freddy Kjellström och Ulf Uddman. Arbetsgruppen har mandat att ytterligare adjungera personer efter behov.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
----Utdrag ur protokoll CS nr 3/2011 2011-06-15
----§ 93 Information från
a) Ordförande
Möte med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Veterinärförbund
Ett möte har hållits med Svenska Jägareförbundet där man bl.a. diskuterat fjälljakt, rovdjursförvaltning, grythundar, dvärgbandmask och situationen för de drivande raserna. Med Veterinärförbundet fördes en diskussion främst med inriktning på arbetet med att säkerställa friska och sunda
hundar/raser.
----c) VD
Statens Jordbruksverk
SJV kallade med mycket kort varsel till ett möte rörande hantering av dvärgbandmasken. Sveriges
särkrav på avmaskning kommer med all säkerhet att falla bort tillsammans med titerkravet vid
rabiesvaccinering.
----§ 94 Kennelfullmäktige 2011
c) Hamiltonplaketten
Erkki Ylinen
Kilbackens
finsk stövare
514
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Svenska Kennelklubbens jakthundskommittè
Utdrag ur protokoll nr 1/2011 fört vid möte 20 januari 2011
----§ 13
FCI, cirkulär och regler
Vidare förelåg Cirkulär 106/2010 gällande att FCI inte kommer att godkänna att dela ut CACIT
om inte provbestämmelserna, skrivna på engelska eller tyska, godkänts av FCI.
Konstaterade JhK att detta beslut i allra högsta grad påverkar de nordiska jakthundsraserna, såsom drever, stövare, trädskällare och jaktspetsar, genom att Finland, Norge och Sverige inte har
likalydande bestämmelser för dessa rasers provformer. JhK ser heller ingen möjlighet att på central
väg åstadkomma en samordning mellan berörda kennelklubbars bestämmelser.
Av denna anledning beslutade JhK att uppdra åt respektive specialklubb (Specialklubben för
skällande fågelhundar, Svenska Dreverklubben, Svenska Stövarklubben samt Svenska Älghundklubben) att kontakta sina respektive systerorganisationer i Finland och Norge, för att undersöka
möjligheten att få samordnade bestämmelser för Internationella jaktprov så att dessa sedan kan
skickas till FCI för fastställande.
Beslutade JhK att innan sådana överenskommelser skett, så kommer SKK inte att ansöka till FCI
om Internationellt prov för berörda raser.
----Utdrag ur protokoll nr 2/2011 fört vid möte 2011-04-7--9
----§ 29
Broschyrer avseende etiska riktlinjer
Presenterade Hans von Essen broschyrerna Svenska Jägareförbundets etiska riktlinjer för jakt och
jaktträning för hund samt Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel.
Konstaterade JhK att båda broschyrernas innehåll var i enlighet med de diskussioner som förts
mellan SJF och JhK.
Påpekade Hans von Essen att det nu var av vikt att SKKs JhK och SKKs Jakthundsklubbar är
behjälpliga med att sprida broschyrerna till berörda klubbar.
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta Markus Olsson, SJF, så att broschyrerna finns tillgängliga
i Jakthundklubbarnas montrar på Elmia Game Fair
§ 41
Information
Informerade Göran Johansson att det i samband med regelrevideringen framkommit önskemål
om att SKK hos FCI, ska söka dispens för de rent Nordiska rasernas och dess specialiserade provformer från beslutet om att från och med 2012 ska samtliga regelverk för Internationella prov vara
godkända av FCI.
Uppdrogs till sekreteraren att ta upp frågan med SKK centralt.
----Utdrag ur protokoll nr 3/2011 fört vid möte 2011-08-11–12
----§ 54
Information från;
a. ordförande
----Vidare rapporterade ordförande för det arbete som görs med anledning av Svenska Stövarklubbens hundraårsjubileum.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
515
Ordförande meddelade också att SKKs CS fattat beslut om att SKKs JhK ska medverka vid de tre
jaktmässorna; Bosjökloster, Fäviken samt Tullgarn under 2012, för att härigenom synliggöra SKKs
roll inom den jakthundsanvändning som är ett oumbärligt inslag i den svenska jaktkulturen.
Härvid beslutade JhK tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande, Hans Andersson, sekreteraren samt Kjell Svensson.
----c. Tävlingssekretariatet
Rapporterade Kjell Svensson om att Jordbruksverket nu beslutat om att införa EUs införselbestämmelser för hund att gälla från och med 2012-01-01.
Kjell S rapporterade också att FCIs styrelse beslutat att kravet för att erhålla ett Internationellt
jaktprovschampionat ändrats från kravet om att CACIT ska vara erövrade i två länder, till att för
championatet nödvändiga CACIT, kan vara erövrade i samma land.
Slutligen rapporterade Kjell S att SKKs IT-avdelning fått i uppdrag att göra en förstudie angående elektronisk resultatrapportering för de specialklubbar som arrangerar Drevprov.
----d. Sekreteraren
Informerade sekreteraren att Göran Johansson inkommit med ett förslag att SKK ska ansöka om
dispens hos FCI för att få möjlighet att arrangera Internationella jaktprov för drivande hundar,
med nuvarande regler för EKL Nordisk stil, från och med 2013 till och med 2020.
Rapporterade ordförande om att frågan kommer att diskuteras vid årets Europa-cupen för drivande hundar.
Beslutade JhK att bordlägga frågan till nästa möte.
----§ 61
Revidering av SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
Punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden, med anledning av Jordbruksverkets nya
föreskrifter.
Noterade JhK förändringarna i Punkt 7 SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar,
prov och tävlingar. I detta sammanhang beslutade JhK att stryka följande skrivningar under punkt
6. i SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
All text om öronkuperade hundar
Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans:
då dessa bestämmelser under punkt 6 inte kan anses vara relevanta i jakthundsklubbarnas
rasspecifika jaktprovsbestämmelser.
516
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Svenska Jägareförbundets och SKKs Jakthundskommittés seminarium
Utdrag ur minnesanteckningar vid möte på Öster Malma 8–9 april 2011
Deltagare bl a från Svenska Stövarklubben: Gunnar Pettersson
Svenska Jägareförbundet: Hans von Essen, Daniel Ligné, Björn Eek
SKKs Jakthundskommitté: Curt-Christer Gustafsson, Göran Johansson
Presentation av Svenska Jägareförbundets prioriterade arbetsområden
Presenterade Daniel Ligné de frågor som förbundet för närvarande prioriterar i sitt arbete.
a.
Den nya lagstiftningen för eftersöksjägare av trafikskadat vilt samt utbildning av dessa
b.
Den nya Älgförvaltningen
c.
Rovdjurspolitiken
d.
Vildsvinsförvaltningen
e.
Mårdhundens utbredning.
----Rovdjursfrågan
Informerade Daniel om att licensjakten på varg även i år fått oerhört stora proportioner i media.
Enligt de senaste inventeringsrönen som finns att tillgå, så pekar antalet revirhävdande vargpar på
att vargstammen kommer, trots genomförd licensjakt, att ytterligare öka nu när årsvalparna kommer ut ur lyorna. Informerade Daniel också om att den varg som flyttats från Västerbotten till
Kilsbergen, relativt omgående börjat vandra nordväster. Av de pejlingsdata som hunnit analyseras,
verkar vargen vara på väg mot Norge.
När det gäller björn och järv så anser SJF, i likhet med myndigheterna att situationen är under
kontroll. Vidare står det klart att Sveriges björnstam torde, ur alla synvinklar, vara en av världens
tätast, friskaste med hög föryngring och därmed besitta en utmärkt genetisk variation.
Däremot när det gäller Sveriges lodjursstam, så råder stor diskrepans mellan SJF och Naturvårdsverkets (NV) bedömningar. Även vissa Länsstyrelser har uttalat en avvikande uppfattning gentemot NVs bedömningar. Klart visar det sig att rådjursstammen, som i det närmaste kollapsat i
Norrlandslänen, också fört med sig att lodjuren minskar i dessa regioner i och med att tillgången
på bytesdjur minskar.
Däremot torde Uppland för tillfället ha en av världens tätaste lodjursstammar, vilket gör NVs
tilldelning av antalet lodjur vid licensjakten i detta län måste anses som mer än märkligt. Vidare
så går lodjurens utbredning i Götaland fortsatt trögt, även om vissa nyetablerade familjegrupper
kunnat konstateras.
Slutligen rapporterade Daniel att L-E Liljelunds (tidigare GD vid NV) regeringsuppdrag att lägga
ett förslag, gällande den framtida Rovdjurspolitiken, väntas vara klar i mitten av 2012.
----Projekt Mårdhund
Presenterade Åke Granström, som är projektledare i projektet mårdhund de senaste rönen och
åtgärderna vad det gäller denna främmande art.
Med anledning av att mårdhunden definitivt är att betrakta som en art som inte ska finnas i
Sverige, samt att den kan vara smittspridare av såväl rabies som dvärgbandmask, så har det satts
in rejäla resurser för att motverka och förhoppningsvis stoppa utbredningen. Dessa resurser har
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
517
satts in dels av svenska myndigheter men också genom ett EU- bidrag till Danmark, Finland och
Sverige på ca 50 miljoner kronor. Även Norge, som i och för sig inte är ett EU-land, avser att göra
en ordentlig satsning i projektet.
Hitintills har projektarbetet inneburit att kartlägga utbredningen, montera mörkerkameror kring
kända boplatser, samt att fånga djur för att förse dem med pejlutrustning. Dessa insatser har
hitintills gått bra och bland annat visat att en mårdhund som saknar partner, på relativt kort tid
kan förflytta sig betydligt längre sträckor än vad man tidigare trott för att finna en ny partner.
Definitivt kommer mårdhunden, som är en allätare, att kunna påverka reproduktionen av markhäckande fågel och fågel som häckar i våtmarker, även om sork torde vara en viktigt födogrund
för arten.
Åke Granström betonade att jägare med sina hundar är en nödvändighet för att kunna ha någon
som helst framgång i att förhindra artens etablering. Detta gäller främst grythundar och jaktspetsar. Mer information om projektet finns att finna på www.mardhund.se
Nya etikbroschyrer
Slutligen presenterades SJFs etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hund där förbundet
vädjade till jakthundsklubbarna att vara behjälpliga med att sprida de etiska riktlinjerna bland
sina medlemmar. Även Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel som
gäller för SJF, SKK, SYF, LRF samt Svenska Jordägareförbundet har reviderats och gällande denna
broschyr så gjordes samma vädjan till specialklubbarna för fågelhundar.
Presentation av SKKs JhKs aktuella frågor avseende reviderade regelverk samt jaktprov och
jaktträning
SKKs Allmänna bestämmelser
Inför den regelrevidering som samtliga provbestämmelser nu arbetar med så presenterade JhK
SKKs Allmänna bestämmelser för prov, tävling och utställning. JhK har tagit fram två olika dokument, ett som gäller för de specialklubbar som har rasansvar för så kallade kuperingsraser, samt en
version för de specialklubbar som inte har rasansvar för sådana raser.
Detta har gjorts för att vissa klubbar inte ska behöva föra in icke relevant text i sina regelverk, då detta tar onödig plats och medför extra kostnader vid tryckning av regelhäfte.
Vidare informerade Kjell Bräster om att den klubb som önskar kan via e-mail få den version
som gäller för specialklubben, samt att SKKs CS beslutat att organisationens samtliga regelverk/
bestämmelser ska inledas med SKKs Allmänna bestämmelser. Detta för att nå full homogenitet i
SKKs samtliga regelverk.
Ändrade rutiner för ansökan om dispens från § 16 Jaktförordningen
Informerade JhK om den förändring som beslutats av regeringen; att Länsstyrelserna, i stället för
Naturvårdsverket, lämnar dispens för SKK, att med stöd av § 16 Jaktförordningen, att utan hinder
av Lagen om tillsyn över Hund och Katt, medges att arrangera jaktprov och klubbarrangerade träningar med jakthundar under ”hundförbudstiden” 1 mars – 20 augusti. Informerade Kjell Bräster
att av de 21 Länsstyrelser som tillskrivits med begäran om dispens, har 19 svarat positivt, samt att
efter personlig kontakt med ansvarig handläggare med resterande 2 Länsstyrelser, har dessa svarat
att deras beslut kommer att tas inom kort.
-----
518
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Svenska Stövarklubbens hedersledamöter
FR. J. VON ESSEN
Friherre, Jönköping
NILS SCHAGER
Jägmästare, Stockholm
RUDOLF T. HENNINGS
Direktör, Handen
GUSTAV LUNDBERG
Professor, Lidingö
CLAES LEWENHAUPT
Greve, Överstekammarejunkare, Katrineholm
GÖSTA FRIEBERG
Skogsförvaltare, Uppsala
GUSTAF C:SON LEWENHAUPT
Greve, Bro
CLAES LEWENHAUPT
Greve, Överhovjägmästare, Nyköping
BRUNO LILJEFORS
Konstnär, Österbybruk
TORSTEN BERG
Direktör, Helsingfors
SIGFRID RÅLAMB
Friherre, Hovjägmästare, Kungsängen
HALVOR SVENKERUD
Godsägare, Elverum
NILS HÄGER
Tandläkare, Stockholm
SVEN BERGSTRÖM
Direktör, Helsingfors
GUSTAF CASSEL
Byråchef, Stockholm
S. G. F. ADLERSTIERNA-ADELSKÖLD
Godsägare, Floda
JOHN MÖLLERSVÄRD
Direktör, Uppsala
KARL BORÉN
Disponent, Borås
KARL SCHILLER
Med. Dr, Falköping
BERTIL LAGERBLAD
Regionchef, Göteborg
CARL BERNADOTTE
Greve af Wisborg, Frötuna
RUNE LAGERQVIST
Agronom, Uppsala
KNUT HERMELIN
Friherre, Stockholm
HENRIK LÖVGREN
Disponent, Sävar
SIGURD BLOMQVIST
Generalkonsul, Helsingfors
EDVIN LINDBORG
Kronojägare, Östersund
CARL LEWERTH
Agronom, Torö
JAN ELMÉR
Veterinär, Eksjö
OLOF HJORT
Bruksdisponent, Hofors
GÖSTA PETTERSSON
Jaktvårdskonsulent, Vallda
EINAR HEDULFF
Överdirektör, Stockholm
DENNIS LILJEBERG
Lärare, Emmaboda
CARL VILHELM SPENS
Greve, Borgmästare, Ulricehamn
GUNNAR ALFREDSSON
Kyrkvaktmästare, Fjällbacka
TELL GRENANDER
Jägmästare, Uppsala
OLLE B. HÄGGKVIST
Skogsmästare, Östersund
CARL-REINHOLD VON ESSEN
Friherre, Förste Hovmarskalk, Stockholm
INGEMAR PERSSON
Skogsinspektor, Arbrå
EINAR EDSTRÖM
Överstelöjtnant, Sollefteå
OVE BERGMAN
Industrichef, Vännäs
ERIC MELCHERT
Tandläkare, Stockholm
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Svenska Stövarklubbens
ordföranden
Direktör R T Hennings 1912–1916
Greve Gust C:son Lewenhaupt 1917–1918
Tandläkare Sten Häger 1919–1924
Greve Carl Bernadotte af Wisborg 1925–1936
Bruksdisponent Olof Hjort 1937–1943
Överdirektör Einar Hedulff 1944–1945
Jägmästare Nils Schager 1946–1954
Godsägare S G F Adlerstierna-Adelsköld
1955–1966
Teledirektör Bertil Lagerblad 1967–1971
Disponent Henrik Lövgren 1972–1992
Veterinär Jan Elmér 1992–1996
Skogsmästare Olle B Häggkvist 1996–2005
Skogsinspektor Ingemar Persson 2005–2006
Platschef Ove Bergman 2005–2006
Statsvetare Freddy Kjellström 2006–
Svenska Stövarklubbens
plakett
(instiftad 1925) har tilldelats
GULD
Greve Carl Bernadotte af Wisborg 1934
Bruksdisponent Olof Hjort 1943
Jägmästare Tell Grenander 1946
Skogsförvaltare Gösta Frieberg 1949
Jägmästare Nils Schager 1955
Greve C V Spens 1955
Friherre Fr C von Essen 1958
Överhovjägmästare Claes Lewenhaupt 1961
Överste Bertil af Burén 1961
Disponent Karl Borén 1963
Tandläkare Eric Melchert 1963
Godsägare S G F Adlerstierna-Adelsköld 1967
Regionchef Bertil Lagerblad 1968
Överjägmästare P H Wallman 1969
Forstmästare Arno Tuovinen 1969
Agronom Rune Lagerquist 1969
Disponent Henrik Lövgren 1971
Jaktvårdskonsulent Gösta Petersson 1971
Kapten John G Hedlert 1971
519
Godsägare Verner Ekelund 1971
Kronojägare Edvin Lindborg 1977
Tandläkare Olof Björin 1980
Distriktschef Arne Bergergård 1982
Riksjaktvårdskonsulent Harry Hamilton 1982
Länsjaktvårdare Alf Johansson 1984
Godsägare Arne Holmgren 1988
Rörmontör Gunnar Johansson 1988
Veterinär Jan Elmér 1988
Jägmästare Robert Bünsow 1988
Lantbrukare Per Gustavsson 1988
Fru Marianne Ekelund 1991
Skogsmästare Olle B Häggkvist 1992
Rektor Karl Brunfelter 1994
Mellanstadielärare Dennis Liljeberg 1996
Disponent Olof H Petrusson 1996
Skogsinspektor Ingemar Persson 1998
Kyrkvaktmästare Gunnar Alfredsson 2000
Förman Knut Westling 2000
Professor Lars Lundin 2004
Förlagsredaktör Bo Ros 2006
Industrichef Ove Bergman 2006
Kanslist Uno Olsson 2006
Driftingenjör Ebbe Nordstrand 2007
Ingenjör Inge Johansson 2008
Major Carl-Gunnar Hågnäs 2008
Fritidsförvaltare Sven-Åke Lundholm 2008
Fastighetsskötare Mats Henningsson 2010
Metallarbetare Sven-Olof Pettersson 2010
SILVER
Tandläkare Sten Häger 1926
Hovjägmästare friherre Sigfrid Rålamb 1929
Hovjägmästare greve Gustaf C:son Lewenhaupt 1930
Bruksdisponent Olof Hjort 1933
Jägmästare Ossian Andersson 1943
Direktör Robert Winqvist 1952
Skogvaktare Pontus Pettersson 1956
Kronojägare John Nilsén 1956
1:e Kansliskrivare Erik Andersson 1967
Disponent Josef Malmqvist 1968
Ingenjör Gunnar Ekstedt 1969
Köpman Abel Rehnström 1969
Laborant Sven Axelsson 1969
Distriktschef Arne Bergergård 1969
Kontorschef Wilfred Hackman 1970
520
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Direktör Ivar Carlsson 1971
Ingenjör John Finnby 1973
Fru Svea Johansson 1974
Kamrer John Carlsson 1974
Godsägare Stig Norberg 1976
Köpman Gösta Engström 1976
Tandläkare Olof Björin 1977
Chaufför Stig Davidsson 1977
Skogvaktare Uno Jonsson 1977
Fabrikör Sigurd Larsson 1979
Ingenjör Torkel Björklund 1980
Järnvägstjänsteman Sven Lindgren 1980
Järnvägstjänsteman Alf Westman 1981
Kriminalöverkonstapel Gustaf Lind 1981
Ingenjör Torsten Hoflin 1981
Agronom Måns Berg 1982
Lantmästare P-E Bergvik 1982
Länsjaktvårdare Alf Johansson 1982
Godsägare Arne Holmgren 1982
Lantbrukare Bengt Larsson 1982
Lantbrukare Bertil Bertilsson 1982
Bankdirektör Tom Liedholm 1982
Rörmontör Gunnar Johansson 1982
Major Hans Gawelin 1982
Jägmästare Robert Bünsow 1982
Direktör Gunnar Juvet 1982
Överste Pekka Mustonen 1982
Lärare Ahti Ketoja 1982
Verksamhetsledare Juhani Kauppinen 1982
Lantbrukare Per Gustavsson 1982
Veterinär Jan Elmér 1984
Lantbrukare Carl-Erik Cederlöf 1986
Disponent Olof H Petrusson 1986
Urmakare Rune Nilsson 1986
Direktör IngemarAlin 1988
Skogstjänsteman C-G Sandberg 1988
Skogsmästare Olle B Häggkvist 1988
Kronojägare John Westlund 1989
Lantbrukare ElofOlsson 1989
Herr Ole Björn Schau 1990
Herr Matti Penttinen 1990
Tjänsteman Gerhard Nordlund 1990
Skogsinspektor Ingemar Persson 1990
Mellanstadielärare DennisLiljeberg 1990
Förman Knut Westling 1990
Försäljningschef Leif Bäckström 1992
Lantmätare Hans Djärv 1992
Försäljningsingenjör Åke Nordin 1992
Murare Axel Ehlis 1992
Viltvårdare Martin Överbring 1992
Driftsingenjör Lars-Olof Persson 1992
Sportchef Arne Gerhardsson 1992
Lantbrukare Jan Selin 1992
Köpman Karl-Einar Eklund 1992
Docent Lars Lundin 1992
Rektor Karl Brunfelter 1992
Tjurskötare Ronnie Hallgren 1992
Fabrikör Roland Bäckman 1992
Kyrkvaktmästare Gunnar Alfredsson 1992
Verkmästare Torgny Lifström 1992
Brandförman Rolf Sjöö 1992
Lantbrukare Lennart Gustavsson 1992
Skogsfaktor Joel Gradin 1993
Tandläkare Mats Petersson 1993
Herr Åke Johansson 1993
Lantbrukare Thomas Thomsson 1994
Herr Sven Eriksson 1994
Länsråd Harry Forsell 1994
Verkstadstjänsteman Henning Grahn 1994
Skogstjänsteman Lars-Göran Burman 1994
Herr Sune Wahlström 1995
Trafikinspektör Anders Brännström 1998
Herr Sivert Adolfsson 1998
Herr Ove Falkare 1998
Lantbrukare Bror Hermansson 1998
Herr Bo Fransson 1998
Tandläkare Per Hernblom 1998
Hamntekniker Tomas Karlsson 1998
Herr Carl-Gunnar Hågnäs 1998
Metallarbetare Gerhard Ottosson 1998
Förste driftingenjör Ebbe Nordstrand 1999
Linjemontör Henry Nothin 2000
Fritidsförvaltare S-Å Lundholm 2000
Avdelningschef Henrik Gullans 2000
Socialekonom Knut H Jellum 2000
Lantbrukare Gerhard Lindén 2001
Lantbrukare Yngvald Pettersson 2001
Företagare Otto Henriksson 2001
Ingenjör Bruno Hedspång 2001
Förlagsredaktör Bo Ros 2001
Försäljare Tore Eriksson 2002
Skogvaktare Sven-Ivan Nilsson 2002
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Fastighetsskötare Folke Pettersson 2002
Kriminalkommissarie Martti Mannersuo 2002
Ingenjör Alf Walseth 2002
Verksamhetsledare Uno Olsson 2002
Projektledare Peter Forsberg 2002
Fastighetsskötare Mats Henningsson 2002
Platschef Ove Bergman 2002
Ingenjör Lars-Erik Källgren 2002
Tekniker Bo Titusson 2002
Lärare Anders Högberg 2002
Fastighetsskötare Per Eriksson 2002
Metallarbetare Sven-Olof Pettersson 2002
Skogvaktare Harald Persson 2002
Bonde Lars Berglund 2004
Fiskhandlare Göran Hallberger 2004
Ingenjör Inge Johansson 2004
Avdelningschef Owe Karlsson 2004
Produktionschef Hugo Larsson 2004
521
Skogsfaktor Karl-Allan Andersson 2004
Byggnadsarbetare Henry Strand 2005
Kommunalarbetare Roland Svensson 2005
Skoglig doktor Gunnar Pamuk 2006
Elektriker Göran Johansson 2006
Elmontör Anders Thunberg 2006
Kapten Jan-Erik Hellman 2006
Depåchef Stig Sjunnesson 2006
Snickare John Lindell 2007
Major Gunnar Ericsson 2007
Universitetsadjunkt Allan Bergström 2008
Snickare Harald Jonsson 2008
Statsvetare Freddy Kjellström 2008
Maskinoperatör Stig Stenborg 2008
Sjukhusdirektör Thommy Sundell 2008
Skogsarbetare Åke Green 2009
Tullinspektör Conny Gustavsson 2010
522
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Lokalklubbarnas resterande jaktprov 2011–2012
Övriga uppgi er se Stövaren nr 3/2011 samt respek ve lokalklubbs hemsida eller medlemsblad.
TILLÅTNA TIDER FÖR JAKTPROV
Ökl/Ekl hare 1/9-29/2 Undantag: Gotland, Halland och Skåne/Blekinge 1/9-15/2, Öland 1/9-31/1
Fälthare 1/9-15/2 Västergötland, Bohuslän/Dal, Västsvenska, Småland, Halland, Sydsvenska, Skåne/
Blekinge.
Ökl/Ekl Räv 1/9-15/3 Undantag: Halland, Skåne/Blekinge 1/9-28/2
RR tillåten från 21/8 (Olika start och slutdatum i lokalklubbarna.)
Conny Lundström Regelansvarig SvStk
NORRBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB
DATUM
8-11/12
12-15/1
1/9-29/2
21/8-31/12
1/9-15/3
PLATS
PROV
SISTA ANM
Piteå
H/R Ekl
28/11
Luleå/reserv Kalix Ekl
3/1
Skilda platser H/R Ökl / Södra Zon
RR /
Mellersta Zon
Räv /
Östra zon
Ekl Räv / Gränsälvs Zon
ANMÄLNINGSADRESS
Kent Lindholm, Blomronningsv 17, 94473 Piteå
Hans Djärv, Markv 27, 97451 Luleå
Leif Berglund, Skatanv 96, 94431 Hortlax
Hans Djärv, Markvägen 27, 97451 Luleå
Gunnar Eriksson, Slussv 22, 95250 Kalix-Nyborg
Lars Djärv, Antmansv 13, 953 34 Haparanda
VÄSTERBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB
DATUM
2-3/12
10-11/12
17-18/12
25-26/2
1/9-29/2
1/9- 21/12
1/9-15/3
PLATS
Robertsfors
Umeå
Robertsfors
Tavelsjö
Skilda platser
PROV
SISTA ANM
Räv-SM
18/11
H/R Ekl
25/11
H/R Ökl, Ekl
2/12
H/R Ekl RR-krav 10/2
H/R Ökl
RR
Räv
ANMÄLNINGSADRESS
S-O Pettersson, Klintsjön 228, 91594 Ånäset
Ari Forsmark, Växtholm 10, 90595 Umeå
Haldo Eriksson, Inre Ringv 34, 91531 Robertsfors
Torbjörn Hjelm, Gabrieljansv 2, 90354 Umeå
Anmälan kan göras till samtliga provledare.
JÄMTLAND-HÄRJEDALENS STÖVARKLUBB
DATUM
1/9-29/2
PLATS
PROV
Skilda platser H/R Ökl
Räv, RR
Krokom och Strömsund
Bräcke och Ragunda
Åre och Östersund
Härjedalen och Berg
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
5 dagar före
J-E Eriksson, Gåxsjö 705, 83070 Hammerdal
Kjell-Åke Sundberg, Boggsjö 218, 84050 Gällö
Olle B Häggkvist, Lundsv 6, 832 94 Orrviken
Håkan Westling, Tällbergsg 3, 84231 Sveg
VÄSTERNORRLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
3-6/12
1/9-29/2
PLATS
PROV
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
Borgsjö
H/R Ekl
25/11 Åke Holmstrand, Riset 506, 840 10 Ljungaverk
Skilda platser H/R Ökl RR
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
523
GÄVLEBORG LÄNS STÖVARKLUBB
DATUM
18-20/2
1/9-29/2
1/9-29/2
1/9-15/3
PLATS
Hedesunda
PROV
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
H/R Ekl RR-krav 10/2 Mårten Strömberg, Jonpersv. 20,
810 40 Hedesunda
Skilda platser H/R Ökl, RR
Håkan Forsgren, Sylanäsv 8, 827 95 Tallåsen
Ekl-prov i vargrevir
Dagen före Se ovan
Skilda platser Räv
Se ovan
DALARNAS STÖVARKLUBB
DATUM
3-4/12
28-29/1
1/9-29/2
1/9-29/2
1/9-15/3
PLATS
PROV
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
Garpenberg H/R Ekl Ej ch företräde Lars Norström, Hedemorav 12,
77670 Vikmanshyttan
Leksand
Ekl Inget RR-krav
Lars-Erik Ohlsson, Christinas väg 19,
Ej ch företräde
79332 Leksand
Ekl-prov i vargrevir
Dag före prov. Bertil Hedlund, Sågmyrav 241, 79391 Leksand
Skilda platser H/R Ökl, RR
Se ovan
Skilda platser Räv
Ulf Andersson, Box 108, 78061 Öje
Göran Fastén, Per Nils väg 18, 79030 Insjön
VÄRMLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
14-15/1
4-5/2
18-19/2
1/9-29/2
1/9-15/3
PLATS
Hagfors
PROV
H/R Ekl
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
30/12 Christer Spetzig, Melltorpsv 48,
68340 Uddeholm
Säffle
H/R Ekl Pokalkamp 19/1 Se hemsidan.
Årjäng
H/R Ekl RR krav 7/2 Knut Johansson, Trane Granberget,
672 92 Årjäng
Skilda platser H/R Ökl
Anmälan senast dag före prov till provledare.
Skilda platser Räv, EklRäv, RR
-”Norra Värmland
Bo-Lennart Lindberg, Hålv 18, 68591 Torsby
Centrala Värmland
Gösta Green, Åsvallabacken 5, 66060 Molkom
Östra Värmland
Billy Brunzell, Bergmansg 58 b,
69132 Karlskoga
Nordöstra Värmland
Sören Larsson, Ringv 28, 68391 Hagfors
Nordvästra Värmland
Mikael Kyrksjö, Falla Myrom, 67192 Arvika
Sydvästra Värmland
Göte Nilsson, Källsbyn, 672 92 Årjäng
Södra Värmland
Se hemsidan.
ÖREBRO LÄNS STÖVARKLUBB
DATUM
14-15/1
18-19/2
1/9-29/2
1/9-29/2
1/9-15/3
PLATS
PROV
SISTA ANM
Glottra
H/R Ekl
4/1
Laxå
Int Ekl
8/2
Alt Ekl-prov i vargrevir. Dag före prov
Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före
Räv, EklRäv
Dag före
ANMÄLNINGSADRESS
Lars Olof Persson, Folkungag 17, 69235 Kumla
Lars Olof Persson
Lars Olof Persson
Lars Olof Persson
Lars Olof Persson
524
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
UPPLANDS-VÄSTMANLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
6-7/1
4-5/2
1/9-29/2
1/9-15/3
PLATS
PROV
Surahammar H/R Ekl
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
28/12 Christer Eriksson, Öster Vrenninge,
73071 Salbohed
Sunnersta
Int Ekl
27/1 Bo Ivarsson, Alsta Börje, 755 92 Uppsala
Skilda platser H/R Ökl, RR/ Uppland Anders Eriksson, Karby 218, 74895 Örbyhus
Skilda platser Räv/
Västmanland Gunnar Widegren, Notvägen 8,
73500 Surahammar
SÖDERMANLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
4/12
PLATS
Dec.provet
ANMÄLNINGSADRESS
Michael Ericsson, Prästorp 1, 15593 Nykvarn
15/1
4-5/2
1/9-29/2
PROV
SISTA ANM
H/R Ökl
25/11
Hundar under 4 år
Jan.provet
H/R Ökl RR-krav 6/1
Flen
KM Ekl RR-krav 20/1
Skilda platser H/R Ökl, RR 7 dg före
1/9-15/3
Skilda platser Räv, EklRäv
Michael Ericsson
Egon Johansson, Runebyv 12, 64294 Flen
Bruno Hedspång, Tingstuvägen 2,
63506 Eskilstuna
Se ovan
ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
1/9-29/2
1/9-15/3
11-12/12
13-14/1
18-19/2
PLATS
Hela länet
PROV
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
H/R Ökl, Räv, Dag före Hans Johansson, Notudden,
EklRäv, RR
614 97 Söderköping
Hela länet
Rävprov
Dag före Hans Johansson, adress ovan.
Valdemarsvik H/R Ekl
6/12 Jörgen Rolf, Mossebo 3, 61594 Valdemarsvik
Omberg
H/R Ökl, Ekl
9/1 Stefan Lenér, Höje Omberg, 59993 Ödeshög
Rejmyre
Int Ekl RR-krav
12/2 Göran Johansson, Glasbruksv. 67A,
610 14 Rejmyre
GOTLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
1/9-15/2
1/9-29/2
1/9-15/3
24-25/11
15-16/12
19-20/1
19/1
27-28/1
PLATS
PROV
SISTA ANM
Skilda platser H/R Ökl
Dag före
Skilda platser RR-prov
Dag före
Skilda platser Räv, EklRäv
Dag före
Skilda platser H/R Ekl 1
18/11
Skilda platser H/R Ekl 2
9/12
Skilda platser H/R Ekl 3
13/1
Skilda platser KM Ökl
13/1
Reservprov om något prov blir inställt.
ANMÄLNINGSADRESS
Sören Buskas, 073-964 95 82, eller via hemsida.
Sören Buskas, adress ovan.
Andreas Johansson, 070-9653105, eller hemsida.
Andreas Johansson, adress ovan
Andreas Johansson, adress ovan
Andreas Johansson, adress ovan
Andreas Johansson, adress ovan
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
525
VÄSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
4-5/12
15-16/1
11-12/2
PLATS
Tranemo
Brännebrona
Holsljunga
PROV
SISTA ANM
H/R Ekl
24/11
H/R Ekl
4/1
Int Ekl RR-krav
1/2
ANMÄLNINGSADRESS
Leif Rydin, Sjögården 3, 51455 Ljungsarp
Reidar Björk, Blomsterhult, 53391 Götene
Fredrik Fransén, Ekhamra,
51264 Holsljunga
1/9-15/2
1/9-29/2
1/9-15/3
Skilda platser Ökl Fälthare Dag före
Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före
Skilda platser Rävprov
Dag före
P-län
Per-Erik Ottergren, Murum, 53295 Älmestad
Kjell Göran Josefsson, Björkeb. 3,
51292 Svenljunga
R-län
Dag före Arne Bengtsson, Gitarrvägen 15, 54430 Hjo
Anders Hasselgren, Fagervälle, 53197 Lidköping
BOHUSLÄN-DALS STÖVARKLUBB
DATUM
1/9-29/2
1/9-15/2
1/9-15/3
1/9-29/2
1/9-15/3
1/9-29/2
1/9-15/3
14-15/1
11-12/2
PLATS
PROV
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före Anders Ekström, Sanne-Heden 11,
45054 Hedekas
Skilda platser Ökl fälthare
/K-E Balder, Myrstigen 10, 660 11 Billingsfors
Skilda platser Räv
Se ovan
Rörligt
H/R Ekl
Se ovan
Rörligt
EklRäv
Se ovan
Bästa öklhund H/R Ökl
Dag före Peder Carlsson, Yrvädersgr. 45162 Uddevalla
Bästa rävhund Räv
/Henrik Johansson, Båröd 257, 45196 Uddevalla
BjörkeÖkl, Ekl RRkrav 31/12 Roger Blad, Gisslegärde 10, 45598 Dingle
Bullaren
Tanum
Ekl, ej Ch, RR-krav 29/1 Christer Hansson, Granitv. 4,
450 81 Grebbestad
VÄSTSVENSKA STÖVARKLUBBEN
DATUM
4-5/2
1/9-29/2
1/9-15/2
1/9-15/3
PLATS
Alingsås
Skilda platser
Skilda platser
Skilda platser
PROV
SISTA ANM
Int Ekl
3/2
H/R Ökl, RR Dag före
Fälthare
Dag före
Rävprov
Dag före
ANMÄLNINGSADRESS
Jan Aronsson, Bergagårdsv. 27, 44196 Alingsås
Erling Buch, Vänhemsvägen 7, 43091 Hönö
Se ovan
Se ovan
Anmälningsavgifter:
Ökl, Räv 375 kr. Ekl 750 kr. RR 100 kr direkt till domaren + 100 kr till
klubben. Inbetalas på Plusgiro 44426-5
SMÅLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
12-13/12
PLATS
Kosta
12-13/1
Värnamo
PROV
Int Ekl
SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS
25/11 Klas Sandberg, Ängelholmsv. 4,
36072 Klavreström
Ekl, ej champions 2/1 Bengt Eriksson, Kävsjö Bolet, 33033 Hillerstorp
526
4-5/2
25-26/2
1/9-15/2
1/9-29/2
1/9-31/1
1/9-15/3
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Eksjö
Int Ekl
15/1
Max 50 hundar
Åsnen
Int EklRäv, KM-räv 6/2
Smålandsräven
Skilda platser Ökl fälthare
Dag före
Skilda platser Ökl skogshare, RR -”Öland
Ökl hare
-”Skilda platser Räv, EklRäv
-”-
Gunnar Pettersson, Holmeng 22,
57162 Bodafors
Jan-Erik Berg, Häljaryd Solhem 2,
35592 Växjö
HALLANDS STÖVARKLUBB
DATUM
1/9-15/2
1/9-29/2
9-10/1
6-7/2
18-19/2
PLATS
Halland
Halland
Halland
Halland
Halland
PROV
SISTA ANM
H/R Ökl
Dag före
Räv, EklRäv, RR
Int Ekl
31/12
H/R Ekl
28/1
Räv, EklRäv
8/2
Hallands-Räven
ANMÄLNINGSADRESS
Kenneth Gustavsson tel 0340-674466,
Se ovan
/070-2044212
Bo Mared tel 070-5206143
Se ovan
Se ovan
SYDSVENSKA STÖVARKLUBBEN
DATUM
1/9-15/2
1/9-29/2
1/9-15/3
5-6/12
21/1
PLATS
Skilda platser
Skilda platser
Skilda platser
Markaryd
Markaryd
11-14/2
Markaryd
PROV
SISTA ANM
Ökl Fälthare Dag före
H/R Ökl, RR Dag före
Rävprov
Dag före
H/R Ekl
25/11
Ökl Smålands15/1
stövardagen
H/R Ekl
1/2
ANMÄLNINGSADRESS
Mats Nilsson, PL 2132, 28021 Emmaljunga
Se ovan
Se ovan
Tommy Blomqvist, Kvänslöv, 34194 Ljungby
Jan Nordstrand, Porkenahult,
28040 Skånes Fagerhult
Magnus Jönsson, Slähult 2191, 28391 Osby
SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB
DATUM
1/9-15/2
1/9-29/2
15/12
28-29/1
PLATS
Skilda platser
Skilda platser
Lönsboda
Lönsboda
PROV
SISTA ANM
H/R Ökl
Dag före
Räv, RR
Dag före
Tångaborgs Ökl 12/12
H/R Ekl
16/1
ANMÄLNINGSADRESS
Börje Levin, Ringvägen 46b, 36010 Ryd
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
527
Lokalklubbarnas utställningar 2012
Datum
Ort
Typ
Arrangör
Dag
2012-02-26
2012-03-17
2012-03-25
2012-03-25
2012-03-31
2012-04-21
2012-04-29
2012-04-29
2012-05-05
2012-05-12
2012-05-12
2012-05-12
2012-05-12
2012-05-13
2012-05-13
2012-05-19
2012-05-19
2012-05-19
2012-05-20
2012-05-26
2012-05-27
2012-06-03
2012-06-03
2012-06-03
2012-06-03
2012-06-09
2012-06-10
2012-06-17
2012-07-07
2012-08-04
2012-08-04
2012-08-04
2012-08-05
2012-08-05
2012-08-11
2012-08-11
2012-08-12
2012-08-12
2012-08-19
2012-08-19
2012-08-19
SOLÄNGET
HEBY
ÅSELE
MARKARYD
YXNERUM
VÄRNAMO
HÖGBO
TYDINGE-BROBY
VISBY
ÅRJÄNG
ULLARED
LJUNGBY
BUREÅ
NIPAN/SOLLEFTEÅ
SJÖVIK
PITEÅ
FLEN
BULLAREGÅRDEN
ÖSTERSUND
SKEDHULT
BORLÄNGE
ALFTA
ÅNNABODA
OMBERG
GÖTENE
VÄNNÄS
RÅNEÅ
BRÄCKE
SALA
TORSBY
ULLARED
OLOFSTRÖM
JUNSELE
ORSA
NORRTÄLJE
BREDSELE
KALIX
MOSSEBO
ÅSEDA
ÅNGE
HASSELA
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
SvStk/ Västernorrland
SvStk/ Uppland-Västmanl
SvStk/ Västerbotten
SvStk/ Sydsvenska
SvStk/ Östergötland
SvStk/ Småland
SvStk/ Gävleborg
SvStk/ Skåne-Blekinge
SvStk/ Gotland
SvStk/ Värmland
SvStk/ Halland
SvStk/ Sydsvenska
SvStk/ Västerbotten
SvStk/ Västernorrland
SvStk/ Västsvenska
SvStk/ Norrbotten
SvStk/ Södermanland
SvStk/ Bohuslän-Dals
SvStk/ Jämtland-Härjedal
SvStk/ Småland
SvStk/ Dalarna
SvStk/ Gävleborg
SvStk/ Örebro
SvStk/ Östergötland
SvStk/ Västergötland
SvStk/ Västerbotten
SvStk/ Norrbotten
SvStk/ Jämtland-Härjedal
SvStk/ Uppland-Västmanl
SvStk/ Värmland
SvStk/ Halland
SvStk/ Skåne-Blekinge
SvStk/ Västernorrland
SvStk/ Dalarna
SvStk/ Uppland-Västmanl
SvStk/ Västerbotten
SvStk/ Norrbotten
SvStk/ Västergötland
SvStk/ Småland
SvStk/ Västernorrland
SvStk/ Gävleborg
SÖN
LÖR
SÖN
SÖN
LÖR
LÖR
SÖN
SÖN
LÖR
LÖR
LÖR
LÖR
LÖR
SÖN
SÖN
LÖR
LÖR
LÖR
SÖN
LÖR
SÖN
SÖN
SÖN
SÖN
SÖN
LÖR
SÖN
SÖN
LÖR
LÖR
LÖR
LÖR
SÖN
SÖN
LÖR
LÖR
SÖN
SÖN
SÖN
SÖN
SÖN
528
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Lokalklubbarnas adresser
NORRBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB
Ordförande: Fredrik Lundström, Luleå. 070-3540736. [email protected]
Sekreterare: Pertti Rintala, Trollbergsdalen 89, 95293 Kalix. 0923-53155 [email protected]v.eu
Bg 5454–7476
VÄSTERBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB
Ordförande: Gottne Lindgren, Tavelsjö. 090-60325, 070-3486010. [email protected]
Sekreterare: Mats Gustafsson, V Örträsk 84, 916 95 Örträsk. 0932-30343.
[email protected] Pg 6 47 88–3
JÄMTLAND-HÄRJEDALENS STÖVARKLUBB
Ordförande: Gunnar Pamuk, Hammerdal. 0624-514091. [email protected]
Sekreterare: Ingrid Fredriksson, Bensjö 244B, 84060 Bräcke. 0693-10906. [email protected]
Pg 8 73 71–1
VÄSTERNORRLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Anders Strandlund, Näsåker. 0620-50141. [email protected]
Sekreterare: Stig Runsten, Kyrkvägen 7, 88051 Rossön. 0642-20441. [email protected]
Pg 27 53 82–0
GÄVLEBORGS LÄNS STÖVARKLUBB
Ordförande: Stig Wernersson, Norrala. 0270-35103. [email protected]
Sekreterare: Anders Örtby, 2377 Roren, 82011 Vallsta. 0278-671027. [email protected]
Pg 46 99 87–2
DALARNAS STÖVARKLUBB
Ordförande: Anders Bihlar, Färnäs. 0250-36467. [email protected]
Sekreterare: Rolf Karlsson, Östantjärna 40, 79192 Falun. 023-770434. [email protected]
Pg 9 69 28–7
VÄRMLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Rolf Löfvenholm, Torsby. 0560-21183. [email protected]
Sekreterare: Bo Johansson, Degerbyn, Nordstugan, 66491 Grums. 0555-20177.
[email protected] Pg 26 26 76–0
ÖREBRO LÄNS STÖVARKLUBB
Ordförande: Jörgen Sandqvist, Karlskoga. 0586-28051. [email protected]
Sekreterare: Jörgen Sandqvist, Smältarevägen 8, 69152 Karlskoga. 0586-28051.
[email protected] Pg 27 11 20–8
UPPLANDS-VÄSTMANLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Lars Berglund, Salbohed. 0224-742015. [email protected]
Sekreterare: Lars Lundin, Granitvägen 19A, 75243 Uppsala. 018-515101. [email protected]
Pg 3 69 15–7
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
529
SÖDERMANLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Lars O Törnkvist, Färentuna. 070-5093062. [email protected]
Sekreterare: Egon Johansson, Runebyvägen 12, 64294 Flen. 0157-70139. [email protected]
Pg 58504–2
ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Jörgen Rolf, Valdermarsvik. 0123-10585. [email protected]
Sekreterare: Bo Alvarsson, Smålandsvägen 40C, 59531 Mjölby. 0142-16253. [email protected]
Pg 46 77 86–0
GOTLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Tore Timgren, Visby. 0498-264915, 070-5260068. [email protected]
Sekreterare: Olle Råström, Korgmakargatan 32, 62153 Visby. 0498-262106. [email protected]
Pg 18 99 78–0
VÄSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Fredrik Franzén, Holsljunga. 0325-33436. [email protected]
Sekreterare: Johan Tropp, Tallvägen 4, 54017 Lerdala. 0511-80032. [email protected]
Pg 33 16 74–2
BOHUSLÄN-DALS STÖVARKLUBB
Ordförande: Tore Henriksson, Bengtsfors. 0531-61074. [email protected]
Sekreterare: Åke Abrahamsson, Klockarevägen 30, 45175 Uddevalla. 0522-32065.
[email protected] Pg 28 50 77–4
VÄSTSVENSKA STÖVARKLUBBEN
Ordförande: Jan Aronsson, Alingsås. 0322-50547. [email protected]
Sekreterare: Kay Lundberg, Hälleslättsvägen 5, 44191 Alingsås. 0322-72066. [email protected]
Pg 4 44 26–5
SMÅLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Kenneth Quick, Lammhult. 0472-75039, 070-9754469.
[email protected]
Sekreterare: Karin Åström, Upphörda 3, 575 91 Eksjö. 070-8163068. [email protected]
Bg 5394–1282
HALLANDS STÖVARKLUBB
Ordförande: Bo Mared, Gullbrandstorp. 035-59552. [email protected]
Sekreterare: Lennart Pettersson, Mariehemsvägen 50, 30593 Halmstad. 035-44759.
[email protected] Pg 32 87 07–5
SYDSVENSKA STÖVARKLUBBEN
Ordförande: Anders Nilsson, Strömsnäsbruk. 0433-400 96.
Sekreterare: Mats Nilsson, Pl 2132, 28021 Emmaljunga. 0451-24217. mats[email protected]
Bg 5682–3925
SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB
Ordförande: Christer Henningsson, Hörby. 0415-12352. [email protected]
Sekreterare: Claes-Fredrik Cehlin, Emmislövsvägen 2, 28060 Broby. 044-100088.
[email protected] Bg 5796–9065
530
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Svenska rasföreningar för stövare
GOTLANDSSTÖVAREFÖRENINGEN
Ordförande: Lennart Pettersson, Hemse. 0498-482216. [email protected]
Sekreterare: Anders Lekander, Lummelundsvägen 24, 621 41 Visby, 0498-218891.
[email protected]
SVENSKA FINSKSTÖVARFÖRENINGEN
Ordförande: Petter Lindvall, Holmsund. 090-090-41400, 070-6302907. [email protected]
Sekreterare: Mats Hemström, Snickarvägen 10, 81832 Valbo. 026-132140. [email protected]
SVENSKA HAMILTONSTÖVARFÖRENINGEN
Ordförande: Erling Buch, Hönö. 031-967481. [email protected]
Sekreterare: Lars Olofsson, Östertorpsvägen 32, 83294 Orrviken. 063-40070. [email protected]
SVENSKA LUZERNERRINGEN
Ordförande: Ivan Moberg, Aneby. 0140-20366. [email protected]
Sekreterare: David Häggblad, Myrstigen 17, 91060 Åsele. 0941-66959. [email protected]
SVENSKA SCHILLERSTÖVARFÖRENINGEN
Ordförande: Gunnar Ericsson, Visby. 0498-266116. [email protected]
Sekreterare:
SVENSKA SMÅLANDSSTÖVAREFÖRENINGEN
Ordförande: Egon Fransson, Värnamo. 0370-230 04. [email protected]
Sekreterare: Roger Nilsson, Drev Ekedal, 36042 Braås. 0474-320 40. [email protected]
Svenska Stövarklubbens styrelse, fr v Conny Lundström, Andreas Johansson, Gunnar Pettersson, Carina
Adolfsson, Lars O Törnkvist, Göran Johansson, Freddy Kjellström, Owe Karlsson och Stig Vernersson.
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
531
Svenska Stövarklubbens funktionärer
ORDFÖRANDE
Freddy Kjellström
Bråne 71, 68698 Gräsmark
0565-41040, 070-6446473
[email protected]
MEDLEMS-, PR- o
MATERIALANSVARIG
Gunnar Pettersson
Holmengatan 22, 57162 Bodafors
0380-370115, 070-8556370
[email protected]
VICE ORDFÖRANDE
AVELSANSVARIG
REGELANSVARIG
Owe Karlsson
Solvändan 9, 81493 Skutskär
026-74140, 070-5444972
[email protected]
Conny Lundström
Hägnanvägen 13, 94593 Sjulsmark
0911-205179, 070-5205179
[email protected]
SEKRETERARE
UTSTÄLLNINGSANSVARIG
BITR REGELANSVARIG
Lars O Törnkvist
c/o R Axell, Björkviksvägen 55 B,
17998 Färentuna
070-5093062
[email protected]
Göran Johansson
Hunnsbackevägen 18, 61014 Rejmyre
011-87591, 070-6871546, 011-231625
[email protected]
KASSÖR
Carina Adolfsson
Rise 434, 83051 Offerdal
0640-34184, 070-3156584
[email protected]
BITR KASSÖR, BUDGET- o
ANALYSANSVARIG
Stig Wernersson
Ale 254, 82694 Norrala
0270-35103, 070-3084459
[email protected]
ARBETSUTSKOTT INTILL
STÖVARFULLMÄKTIGE 2012
Freddy Kjellström, Owe Karlsson,
Carina Adolfsson, Stig Wernersson,
Lars O Törnkvist
VALBEREDNINGENS
SAMMANKALLANDE
Inge Johansson
Nyeds Västanå 620, 66060 Molkom
0553-14040, 070-3994230
[email protected]
IT-ANSVARIG
Andreas Johansson
Skräddarbo 147, 73399 Möklinta
0224-83101, 070-2591759
[email protected]
REVISORER
Ernst & Young
Kyrkogatan 84, 83134 Östersund
063-150880
532
Stövaren – ƟdskriŌ för stövarjägare
Svenska Stövarklubbens avelsråd
FINSK STÖVARE
Christian Drott
Boatorp Rättaregård 2, 34036 Moheda
0472-76209, 070-6393055
[email protected]
Owe Karlsson
Solvändan 9, 81493 Skutskär
026-74140, 070-5444972
[email protected]
Rolf Pellving
S Söre 345, 83691 Lit
0642-10525
[email protected]
GOTLANDSSTÖVARE
Kontaktman:
Anders Lekander
Lummelundsvägen 24, 621 41 Visby
0498-218891
[email protected]n.se
LUZERNERSTÖVARE
ÖVRIGA RASER
Anders Rehn
Östermalmsvägen 38C, 61242 Finspång
0122-13615, 070-3150171
[email protected]
SCHILLERSTÖVARE
Lennart Eriksson
Utterbäck 256, 69194 Karlskoga
0586-725410, 070-6572511
[email protected]
Thommy Sundell
Bisittarevägen 9, 94432 Hortlax
0911-30700, 070-6453638
[email protected]
SMÅLANDSSTÖVARE
Mats Johansson
Skedsbygd 132, 38044 Alsterbro
0481-50494
[email protected]
HAMILTONSTÖVARE
Åke Green
Prästtorpsvägen 2, 28540 Markaryd
0433-12117, 070-6822194
[email protected]
Per Nord
Skucku 226, 840 40 Svenstavik
Tel 0687-101 24, 070-243 90 81
[email protected]
Mats Nilsson
Sjöalt 1087, 28395 Visseltofta
0479-40034
[email protected]
Hundregister
HUNDREGISTER
Dunkerstövare
GJERMAA´S IDUNN NO46544/09......................392
JF FRODE SE22331/2010 ......................................353
KLINGE 2 NO04660/07 ........................................395
LILLBOSKOGENS NEILA S45615/2009..............378
NEMI S21286/2009 ................................................353
REX S64191/2009 ...................................................395
Finsk stövare
ABBE SE39275/2010...............................................375
ACKA S48498/2008 ................................................425
AKOSTIGENS SAMBA S31683/2008 ...................347
ALEDALENS LUR-MAJA SE32029/2010 ....338, 363
ALEDALENS LUR-PILKA SE32028/2010 ............424
ALEDALENS LUR-TAZZA S25855/2009 .............320
ALEDALENS LUR-WILMA S25858/2009 ............321
ALICE SE38509/2010 .............................................463
ANJOUNA’S RACER S22980/2008 .......................356
ASKO S53763/2007 ................................................448
ASPLIDENS ZIMBA S43089/2006 ........................392
AYLA SE38511/2010 ...............................................463
BEDA S27278/2009 ................................................363
BELGER DU NORD IGOR S31273/2009............412
BELGER DU NORD IRJA S31278/2009 ..............396
BELGER DU NORD WERA S40402/2007...........419
BELLA SE23476/2010 ...................................458, 469
BERGAGÅRDS IINA S18609/2004 .......................485
BERGAGÅRDS KURRO S53591/2004 .................360
BERGSVEDJANS MIKKO S36080/2008 ..............382
BERGUDDEN’S BEA SE20455/2010....................383
BERGUDDEN’S BONNIE SE20452/2010 ...........360
BERGVATTNETS LIBRO S22071/2006 ...............333
BERGVATTNETS LORD S22068/2006................367
BERGVATTNETS VESA S70708/2007 .................333
BESSY S51569/2006................................................482
BIABYS EBBA S44787/2006 ...................................459
BIABYS QELLO S33441/2008 ...............................476
BIABYS SPANA S40677/2007 ................................458
BIABYS SPEED S40673/2007 ................................457
BIABYS SPEELA S40678/2007 ......................428, 469
BIABYS VICKO S18452/2009 ................................457
BIABYS VISKA S18454/2009 .................................458
BIBBY S51566/2006.......................................439, 441
BIRA SE37093/2010 ...............................................441
BIRJA S36349/2008 ................................................477
BJÄRM HÖJDEN ITU S37729/2005 ....................359
BLIXA SE23473/2010 .............................................338
BOBERGETS MOLLY S51194/2008 .....................363
533
BONDVIKENS BEPPE S34300/2006..383, 409, 415
BOSSE S31264/2009 ...............................................362
BOSSMÅLAS BLIXTEN S59043/2002 ..................485
BOSSMÅLAS DIXI S54140/2005 ..........................486
BOSSMÅLAS ENO S48448/2006 ..........................395
BOSSMÅLAS ERO S48449/2006 ..................326, 329
BOSSMÅLAS FIGO S53748/2007 .........................469
BOSSMÅLAS FOCUS S53750/2007......................463
BOSSMÅLAS GINA S63337/2007 .........................464
BOSSMÅLAS GOSSI S63336/2007 .......................409
BOSSMÅLAS HEDDA S47669/2008 ....................458
BOSSMÅLAS INGO S34798/2009 ........................475
BOSSMÅLAS IXO S34799/2009 ............................469
BOSSMÅLAS JULLE SE42654/2010 .....................427
BOSSMÅLAS KARO SE45049/2010 .....................457
BOTTENFJÄRDENS DIMMA S23443/2009 .......464
BOTTENFJÄRDENS GASS SE31475/2010..........382
BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008 ..388, 396,
406
BRODERN’S KAISA N19721/05 ...........................356
BROMYRANS BIANCA SE54658/2010................410
BROSKOGENS TANJA S16494/2005 ...................476
BRYNGELSBO TÖJA S52901/2006 ......................441
BRÖTAS SIRPA S25914/2007 ................................420
BÄCKELBERGETS MILLI S36419/2005 ..............428
BÖKEBACKENS KIRA S45029/2009 ...................476
BÖKEBACKENS PEKKO S45030/2009 ...............401
BÖKEBACKENS ZITA S45025/2009 ....................458
CITRIN S49564/2008.............................................330
DARK RUSSELL’S ESKO S31060/2007 ................341
EBBARPS MILTON S61110/2008 .........................440
EBBARPS MIRJA S35118/2009 .............................439
EBBARPS MOLLE S35117/2009 ...........................448
EDSVALLENS RAGNAR S47185/2009 ................409
EJEMYRENS MAJA S38524/2006 .........................327
EKKO SE42035/2010 .............................................482
ERIK SE50706/2010 ...............................................387
ESSY SKALLETS RIO S37059/2008 ......................440
ESSY SKALLETS RITA S37066/2008 ....................464
FISHERMAN’S JIILA S47201/2009 .............452, 458
FLATMARKENS PEO S47405/2005 .....................334
FLATMARKENS ZINNA S29361/2009 ................410
FLYGAREBERGETS PLING S52390/2007 ...........425
FLYGAREBERGETS TUSSI S52392/2007 ............424
FLYÅSENS IZZY SE42051/2010 ............................476
FORSÅKERNS ISA S45999/2006 .................339, 347
FROSTMYRTORPETS CINDY SE20146/2010....353
FROSTMYRTORPETS LIZZY SE20149/2010 .....353
FROSTMYRTORPETS TUVA SE20148/2010 ......353
GRUVRISETS FANNI SE67024/2010...................387
GRUVRISETS FANNY SE67029/2010..................387
GRUVRISETS FILLAN SE67026/2010 .................383
534
Hundregister
GRUVRISETS FIX SE67032/2010 .........................387
GRUVRISETS FREJA SE67028/2010 ...........438, 476
HALLU S48501/2008 .............................................424
HAMNSKÄRETS SARI S29365/2009 ...................330
HANAKAN ACKE SE28374/2011 .........................448
HANAKAN HARRY SE28559/2011 ......................448
HARGRANENS AJAX S42130/2007 .....................463
HEDHÄMETS PIRKKO S26830/2006 .................367
HELDESTORPS CAJSA S51507/2007 .........406, 440
HELDESTORPS CISSI S51508/2007 ....................458
HULTAVIKENS AJAX S45873/2009 .....................457
HULTAVIKENS BIANCA S39617/2008 ...............477
HULTAVIKENS PUTTE S39614/2008 ........457, 475
HÄRKILAS DIVO I S48277/2009 .........................452
HÄRVSTA AINA S58019/2008 ..............................410
HÄRVSTA AJJA S58018/2008 ................................411
HÄRVSTA AROS S58016/2008..............................395
HÄRVSTA ASSI S58021/2008 ................................410
HÄRVSTA BINGO S41003/2009 ..........................409
HÄRVSTA BODIL S41005/2009 ..................410, 413
HÄRVSTA BUSA S41009/2009 ..............................410
HÄRVSTA FANNY S52911/2006 ..........................410
ISMANS BINA S43526/2008 .................................406
JAANA S46718/2007.............................488, 490, 494
JAHTI-KALLEN ANI FI48504/09 ........................396
JOOKO S46719/2007 .............................................490
JUMA NO40068/09................................................402
JÄGARHULTS BANJO S10527/2007 ....................475
JÄGARHULTS IDA S31690/2008..........................477
JÄNIS-JANIN ENNA S50619/2006 .......................367
JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009...361, 370, 376,
384
JÄNISPOLUN FRIPPE FIN23688/06....................323
JÄNTAGÅRDENS OTTO S43054/2008 ...............438
KAHVANAHON TUISKU S13179/2009 ..............452
KALLÅDALENS HUGO S43854/2009 .................406
KALLÅDALENS ROCKY S43853/2009 .......360, 362
KASKGÅRDENS ABBE S50379/2006 ...................374
KASSJÖDRIVAS REKO S45020/2009...................337
KASSJÖDRIVAS REMO S45018/2009..................338
KASSJÖDRIVAS RINGA S45022/2009 .................339
KASSJÖDRIVAS RIVA S45021/2009.....................339
KASSJÖDRIVAS RIZZLA S45023/2009................338
KASSJÖDRIVAS ROLEX S45017/2009.................337
KEIJO S36356/2008................................................418
KILBACKENS RAJU-EMMA SE49165/2010 .......379
KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/2006 .....424,
458, 463
KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/2010 ......468,
493
KILBACKENS RAJU-JYSKY S36507/2006 ...........410
KILBACKENS RAJU-MOONA S43276/2009 ......334
KILBACKENS RAJU-VIKI S41947/2009 ..............449
KIVITARHAN RIKI S69045/2008.........................345
KLINTBACKENS BUCK S44566/2008 ................345
KLINTBACKENS DAKKE SE33746/2010 ...........452
KLINTBACKENS DENNI SE33742/2010............468
KLINTBACKENS DICK SE33745/2010...............362
KLINTBACKENS DORIS SE33749/2010 ............353
KLUBBO KVARNS BETTAN S31260/2009 .........388
KNAUTGÅRDENS NELLIE SE21528/2010388, 392
KNAUTGÅRDENS TARJA SE21530/2010 ...........392
KOMUJOEN KUSTI S34132/2006 ..............319, 341
KORPIJÄRVI RAMO S31176/2001 .......................486
KORSSJÖTORPETS SAM S44575/2008 ...............424
KROKSNODENS ELSA S46550/2008 ..................431
KROKSNODENS ESKIL S46551/2008 ................463
KRONS ALMA SE29176/2010...............................383
KROONMÄEN ALMA SE53002/2010 .................379
KROONMÄEN HEMPPA SE53006/2010 ............378
KROONMÄEN MOOUSA SE53001/2010...........401
KROONMÄEN TOPI S44573/2009......................418
KROONMÄEN VILI S44575/2009 .......................375
KROONMÄN TOY SE53004/2010 .......................401
KURJOVIKENS JULO S60800/2005 ...........341, 346
KUSGÅRDENS SINA SE31097/2010 ...................388
KVARNKLÄPPENS IRJA S21932/2009.................342
KVARNKLÄPPENS POKO S21937/2009 .............424
KVISTÅSENS ASTA S19197/2006 ................396, 402
KVISTÅSENS FENDI S26425/2008 ......................335
KVISTÅSENS FINN S26421/2008 ........................440
KVISTÅSENS PIRJO SE32027/2010 .....................482
KVISTÅSENS PIRKKO SE32026/2010 .................387
KVISTÅSENS SAGA S27963/2009 ........................439
KVISTÅSENS STOIJA S27964/2009 .....................415
LAPPMYRBERGETS RONJA S29708/2008 342, 347
LILLNIPENS D’ANTE S43663/2009 ....................375
LILLNIPENS DIESEL S43662/2009......................370
LILLNIPENS DOLLAR S43664/2009 ...................370
LJUSVATTNETSBERGETS BIMA SE36740/2010.....
342
LJUSVATTNETSBERGETS BLENDA
SE36737/2010 .........................................................346
LJUSVATTNETSBERGETS ZUNE SE36735/2010 ...
319
LOLITA S32562/2009 .............................................379
LUNNSJÖNS ILA S23683/2006 ............................384
LÅNGBOS TALO S11498/2009...........428, 463, 482
MAJA SE30130/2010 ..............................................396
MALTE S20757/2007..............................................363
MAX NO36630/10 .................................................400
MESSI SE34498/2010 .............................................457
METTÄJUNTIN SAKKO S63191/2006 ................329
MIKKO SE30127/2010...........................................395
Hundregister
MIRANGÅRDENS RAJO S23450/2009 ......341, 346
MISKA SE36094/2010 ............................................383
MITZY SE30129/2010............................................396
MOKÄLLANS DANTE S43599/2007 ...................440
MOKÄLLANS NORTON S43603/2007 ...............387
MOKÄLLANS PILA II S20557/2003 .....................388
MOKÄLLANS PORTOS S43601/2007 .................409
MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 ...409, 413, 415
MUSKA SE31115/2010 .................................392, 410
MYREKULLAS RAMI S33042/2006 ............449, 452
MYREKULLAS SARI S48495/2008 .......................439
NIILO S53764/2007 ...............................................449
NORDGÅRDSBÄCKENS REX S24160/2007 ......401
NORDGÅRDSBÄCKENS TILDA S24158/2007 ..452
NYBOFLONS ZITA S21727/2005.........................371
NÄSBERGETS FINA S39032/2003 .......................420
PASSBOS MIKKO S36940/2009............................475
PASSBOS RAIJA S36941/2009 ...............................490
PATOPOJAN MIILU SE63947/2010 .....................342
PEKKAS TYRA S33212/2008 .................................388
PELLITAS AIJA S22270/2007...............356, 364, 367
PELLITAS ASSI S22274/2007 ................................356
PERUDDENS AAPO S20767/2007 .......................319
PERUDDENS ANJA S20770/2007 ......321, 327, 330
PERUDDENS JOKERI S28720/2009 ....................320
PULASTEEN IIRO S54901/2006 ..........................438
PÄTKÄUKON KOSTI FI34244/10 ........................328
RANA S23964/2009 ................................................379
RENHOLMENS HERA SE42652/2010 .......334, 360
RENHOLMENS HISKI SE42646/2010 ................412
RENHOLMENS HOZZ SE42647/2010 ...............362
RENHOLMENS RUOSKA S37493/2007 .............321
RIITASOINNUN JERI SE14796/2011 ..................382
RINGKALLENS DEXTER SE43204/2010 ............360
RINGKALLENS DINO SE43207/2010.................367
RINGKALLENS JAALISCO S55449/2008 ............375
RINGSAIT KAMU S71023/2007 ...........................373
RITVA S27451/2006 .............................388, 393, 402
ROOSGÅRDENS NIXA S26595/2009 .........439, 441
ROSA SE52763/2010 ..............................................401
ROSMYRENS ELLA SE38504/2010 ......................413
ROSMYRENS KING S31980/2009 .......................409
ROSMYRENS MIRA S31976/2009 .......................376
ROSMYRENS TINA ...............................................411
ROY S28731/2009 ...................................................375
RUBIN S49562/2008 ............................327, 330, 347
RYDA TALLENS NORA SE31106/2010 ...............418
RÄNTÄAAMUN TESSA FIN17217/07 .................330
RÄNÄAAMUN ERKKO FI33338/10.....................323
RÖNNHOLM’S ROCKY S23975/2009 ................338
SAGOHÄLLENS BONSO SE45956/2010 ............392
SAGOHÄLLENS IZA SE45952/2010 ....................320
535
SAGOHÄLLENS RALI SE45958/2010 .........423, 427
SAKU S44840/2009 ................................................448
SEVE DALENS ZILLA S57143/2008.....................464
SICKO SE45055/2010 ...................................337, 345
SILAS SE45054/2010 ..............................................400
SILJA S60193/2008 .................................................439
SIMON S38433/2009 .............................................475
SKOGSDALENS CAJSA SE25102/2010.......439, 476
SKOGSDALENS ZACKO SE46579/2010 .............475
SKUTVIKENS SELMA-LAGERLÖF S34667/2007 ....
334, 346
SKÅNMARKENS INA S46721/2007 ............379, 388
SOLSTRIMMANS FINN-JAANA S52773/2008 ...329
SOLSTRIMMANS FINN-JADE SE36441/2010 ...329
SOLSTRIMMANS FINN-JENKKA SE36444/2010....
440
SOLSTRIMMANS FINN-JESSE SE36438/2010 ..328
SOLSTRIMMANS FINN-JIMI SE36439/2010 .....423
SOLSTRIMMANS FINN-JOCKE SE36440/2010 382
SOLSTRIMMANS FINN-ODESSA S27989/2009 329
SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/2009 ...329,
334, 341, 345
SOLSTRIMMANS FINN-OIVA S27987/2009 ....326,
328
SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/2009 .....328,
333, 341, 345
SOLSTRIMMANS FINN-RANDI S27783/2008 ..333
SOLSTRIMMANS FINN-RIIA S27784/2008 .......328
SOLSTRIMMANS FINN-RITVA S27786/2008 ..327,
330
SOLSTRIMMANS FINN-STING S54813/2005..338,
360
SOLSTRIMMANS KENNEL .................................331
SPEELAS ACKE SE50714/2010 .............................423
SPEELAS ASTI SE50718/2010 ......................424, 428
SPIRO S27152/2006..............................356, 363, 383
STELLA S36353/2008...........................320, 327, 330
STENÅSENS IBSEN N28184/08 ...........................395
STOJA S27159/2006 ...............................................419
STRÅKABERGETS JACK SE27551/2010 .............319
STÖVAS AMI S47722/2005 ...................................393
STÖVAS BIRA S24659/2007 ..................................392
SVARTLYCKANS ATTACK SE34188/2010 ..........370
SVARTLYCKANS BINGO SE34186/2010 ............370
SVARTÅBERGETS SIRPA 2 SE23469/2010 .396, 401
SVARTÅBERGETS STEJ SE23467/2010 ......395, 401
SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008 .....334,
338, 346
SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 .......439, 449, 482
SÖRBOGÅRDENS BIM S35124/2009..................334
SÖRBOGÅRDENS IIDA SE25103/2010 ..............494
SÖRBOGÅRDENS JARI S32369/2007 .................493
536
Hundregister
SÖRBOGÅRDENS JERI S20324/2006 .................382
SÖRBOGÅRDENS NIKKO SE25105/2010 .........353
SÖRBOGÅRDENS RIKI SE36940/2011...............469
SÖRBOGÅRDENS RITVA S35126/2009 .............469
SÖRPÅSKOGENS BIRK SE51053/2010 ...............328
TARU SE47497/2010 ..............................................468
TIM S64269/2006 ...................................................476
TULA S35809/2008 ................................................419
TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008 ........320, 328,
330, 347
UGGLESKOGENS RIKI S40682/2007 .................383
WAHL-BOS SAWE’E S23787/2007 .......................342
VAJA SE42038/2010................................................438
VIIPYKETUN EPPU NORMALI FI32376/10 ......323
VIISTOPOLUN HILA FIN45884/08 ..354, 356, 371
VIKMYRANS TACKO S35473/2008 ...320, 327, 329
VILLE S29699/2009 .....................375, 378, 382, 387
VILLIPURON KUSTI FIN29758/06 .....................319
VILLIPURON VARMA SE22899/2010 ........346, 363
VILMA SE36093/2010 ............................................360
VOJMÅDALENS TINDRA S65136/2008 .............347
VORRMYRANS AALTO S56584/2008 .................457
VÄLIKYLÄS ELSA S50833/2008 ............................363
VÄLIKYLÄS TINA SE48980/2010 .........................370
ZACO SE37094/2010 .............................................440
ZEB S41546/2007 ..........................................341, 345
ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007...320, 327, 346
ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 ..406, 419, 428
ÅKERBÄRETS JIM S43015/2009 ..........................329
ÅKERBÄRETS LINA S43013/2009 .......................321
ÅKERBÄRETS NERA S36080/2006 ......................320
ÅREBJÖRNENS ZIGGE S21016/2006 .................448
ÖNNEMOLYCKANS TINDRA S38796/2009......419
ÖNNEMOLYCKANS TRÄFF S38798/2009 .........482
Foxhound
HALABALAN BLACK STORM S23033/2009 ......407
KETTUMIEHEN JACK JUNIOR SE12653/2011 323
Gotlandstövare
ASTUENS HÄLGE S55128/2009 ........431, 464, 469
LABAN S57301/2009 ..............................................335
LABBE S57299/2009...............................................434
LUDDE S16626/2009 ....................................389, 431
LUFSEN S57305/2009 ............................................435
LUKAS S57306/2009 ..............................................435
LUNKEN S57302/2009 ..........................................435
RAJA S16631/2009..................................................339
RONEMARKENS JESSIE SE19157/2010 .............431
RONEMARKENS JOCKE SE19159/2010 ............431
RONEMARKENS JULLE SE19158/2010 .............431
RONEMARKENS SABINA S16622/2009 .............432
RONEMARKENS STINA S16640/2009 ...............376
TANJA SE27387/2010 ............................................441
VICKE S46849/97 ...................................................431
ZINGO S57838/2003 .............................................376
Hamiltonstövare
ABBE S27021/2007 ...............................371, 380, 416
ABBE S38109/2006 ...............................343, 348, 368
ABBE S59481/2007 ...............................357, 368, 371
ALFA S41949/2009 .................................................390
ALLMOGENS AXA S57421/2007 ................487, 489
ALMA S42858/2009 ................................................349
ALVA S50496/2009 .................................................438
BAHLTAZAR AV H-STAM S38468/2007 .............354
BAMSE SE26219/2010 ...........................................342
BAMSE SE34191/2010 ...........................................403
BARR SE29801/2010 ..............................................368
BASSE SE34193/2010 .............................................402
BELLÅSENS BAMSE S22449/2009 ..............464, 470
BELLÅSENS DISA S22454/2009 ...........................471
BESSY S33399/2009..............................322, 343, 349
BESSY SE34197/2010 .............................................403
BJÄLLERNÄSETS JAXON S46285/2008 ..............494
BJÖRNEKES VERA S32733/2007 ......394, 404, 429,
466, 479, 488
BONSO S49158/2007....................................413, 416
BOY SE34194/2010 ................................................402
BRATTÅSBÄCKENS BESSY S30319/2003 ..336, 344
BRATTÅSBÄCKENS FAZZY S24165/2007 ..........421
BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005 ...425, 453,
478
BRATTÅSBÄCKENS PIA S45207/2005 ................325
BUVAKULLENS .....................................................443
BUVAKULLENS BUGG SE15432/2010 ...............354
BUVAKULLENS HUMLE S18500/2008......441, 449
BUVAKULLENS JAZZA SE15438/2010 ......442, 453
BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010 .........441, 449
BUVAKULLENS POLKA SE15437/2010 ..............442
BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010......442, 488,
494
BUVAKULLENS STEPP SE15434/2010 ...............397
BUVAKULLENS VALSA SE15439/2010 ......411, 416
BÄRIMILLA MIRA S27283/2009 ..........................343
BÄRIMILLA VIRA S27284/2009 ...........................357
CIDER S52785/2008 ............................355, 365, 372
CILLA S33400/2009................................................344
DELMYRENS ACCO S31653/2009 ......................364
DELMYRENS DIVA S44510/2006 ........................336
DELMYRENS KIRA S31649/2009 ...............361, 365
DELMYRENS ROY S46075/2008..........................348
DELMYRENS TRIXI S44512/2006 ..............339, 349
DILLFLONS FANNY S37834/2009 ......................354
Hundregister
DILLFLONS SEBB S37838/2009...........................428
DILLFLONS STEJ S37837/2009 ...........................354
DOSTARPS KLIA S49568/2008....................408, 411
DOSTARPS KONRAD S49572/2008 ....................459
DOSTARPS KY S49569/2008 ................................465
DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008 ..340, 349,
365
EMILS TESS S41700/2006 .....................................480
ENY S51055/2006 .................................443, 453, 479
FESTIS S52783/2008 ............................443, 450, 479
FJELLBAKKEN’S BELL S55066/2008 ...................397
FJÄLLHEDENS TUFF S48221/2003............335, 342
FORSHAGENS GLÄNSA JR SE42060/2010 ........459
FREDÄNGS KLANG S47204/2009.......................470
GNILRES DIVA S24747/2008 ....398, 453, 460, 479
GRENÅSENS SZUKAJ S15021/2006 ....................357
GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/2007..390, 411,
414, 421
GÖINGEBYGDENS SÖKA S51515/2007 ............488
GÖINGEBYGDENS TRIXA S51516/2007 ...........389
GÖINGEBYGDENS TYRA S51519/2007.............479
HAGETS AKITA S52244/2009 ..............................357
HAGETS PILLA S37073/2008 ......................411, 416
HAGETS SPARA S52245/2009 ............361, 365, 368
HAGETS TUVA S36978/2006 ...............................412
HAGETS ZIPPAN S37077/2008 ..........426, 466, 471
HAREFJORDENS KIA S52250/2009 ....................397
HAREFJORDENS KLARA S52248/2009 ..............397
HAREFJORDENS KOLA S52249/2009 ................442
HARKULLHÖJDENS KAJSA S43288/2009 .........407
HARKULLHÖJDENS KALL S43290/2009 ..........389
HARKULLHÖJDENS KATJA S43286/2009 ........407
HARKULLHÖJDENS KLINGA S43287/2009 .....403
HARLYCKANS STELLA NOVA SE10482/2011...343
HARMYRENS EJJA S28084/2007 .......466, 489, 491
HARMYRENS TEKLA S36638/2001 ...........485, 486
HARPISKARNAS LINA SE40543/2010 .......425, 465
HARPISKARNAS LISA SE40546/2010 .................429
HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 .....460, 466,
471
HARPISKARNAS SUNE SE40547/2010 ...............470
HARPISKARNAS TESSAN SE40550/2010 ...........459
HELJAGÅRDENS TESSY S45883/2009................450
HETSERYDS SPELA S45393/2006........................432
HULDA SE37947/2010 ..........................................425
HUNDHÄLLENS SCOTT SE27762/2010 ...........367
HUNDHÄLLENS STELLA SE27757/2010 ..........393
HYLTANS POMPE S34318/2006 ..........................429
HÄNSJÖNS GINZO S25146/2009 .......................393
HÄNSJÖNS HALDO S47494/2009 ......................413
HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 ..390, 398, 404,
407, 414
537
HÄNSJÖNS JÄGERMEISTER JINNI SE13116/2010
398
HÖGMYRENS TELLO SE25374/2010 .................379
HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 ..343, 348, 357
HÖGMYRENS TRAJ SE25377/2010 ....................403
JACK S47719/2009 .................................................397
JOREÄLVENS BILLAN SE48430/2010 .................438
JOREÄLVENS KULA SE48431/2010 ...........437, 449
JÄGARDALENS KLANG S37829/2009 ................371
JÄMTSNOANS ANJA SE28083/2010 ...................372
JÄMTSNOANS CLEO SE28080/2010 ..................376
JÄMTSNOANS ELLA SE28081/2010 ...................384
JÄMTSNOANS JALLE S20360/2008 ....................333
JÄMTSNOANS KELLY SE28082/2010 .................372
JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 ....322, 325, 331,
348
JÄRVSJÖBOS BOY S26598/2009 ..........................407
JÄRVSÖBOS CARRO S58103/2007 ....380, 384, 417
JÄRVSÖBOS KLARA S26604/2009 ..............429, 465
JÄRVSÖBOS TUVA S26602/2009 .........................384
JÖRNSMARKENS KLINGA S40434/2009 ..344, 349
JÖRNSMARKENS STRÖVA S40436/2009...........372
JÖRNSMARKENS TARA S26085/2008 ................349
JÖSSELANDETS MAJA S44846/2009 ..................336
JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009 ....428, 465,
478
KALVHAGENS JOLLY S48540/2007 ...........460, 465
KALVHAGENS JOPPE S48535/2007 ....................478
KIRA S42503/2004.........................................344, 350
KLEO S34314/2006 ................................................397
KLING SE39623/2010 ...................................477, 482
KVARNHULTS ALVA S63061/2008 ......................339
KVARNHULTS ASTA S63058/2008 ......................322
KVARNHULTS BALTO SE51059/2010 ................321
KVARNHULTS BOSS SE51061/2010 ...................321
KÄLSHEDENS JACK S35499/2006 ......................331
KÄLSHEDENS STINA S34941/2002 ....................324
KÄRNTRÄFFENS DISA SE42661/2010 ...............471
KÄVSJÖS MATHILDA SE25366/2010..................429
KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 .....442, 450, 453,
478
KÄVSJÖS TESSIE S45839/2007 .............................486
KÄVSJÖS TINA S45841/2007 ....408, 421, 429, 460,
466
LASSEBOS KLINGA S48457/2006.....336, 340, 344,
350
LEX AFFE S49301/2009 .........................................371
LEX AKKE S49300/2009 ....407, 411, 413, 416, 420
LEX ALICE S49304/2009 .....................368, 372, 421
LEX ANJA S49305/2009 .........................................355
LEX ANTE S49302/2009........................................420
LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 ........335, 361, 364
538
Hundregister
LILLÖGDAS USSI S50120/2006 ...........................361
LOKE SE44399/2010 ..............................................470
LORD SE37949/2010 .............................................441
LUDDE NO49965/09 ............................................397
LUDDE SE37950/2010 .................................396, 402
MANDYLIKE’S HAZEL S44600/2003 ..................488
MANDYLIKE’S MAGNUM S46317/2005............478
MANDYLIKE’S MAZARIN S46319/200 ..............377
MANDYLIKE’S MAZARIN S46319/2005 ..412, 413,
420, 479
MANDYLIKE’S STACY S46073/2008 ...................479
MANDYLIKE’S STRIKE S46069/2008 .................478
MANDYLIKE’S STRIX S46068/2008 ....................478
MARAHOLMENS REX S18076/2008 ..................325
MARAHOLMENS TAYSON SE41667/2010 ........323
MARSJÖBÄCKENS GLEN S55709/2009 .............465
MARSJÖBÄCKENS GREY S55708/2009..............437
MOLLY S33398/2009 .............................................343
MOLLY S36448/2007 .............................................372
NASTAVIKENS RUT S45617/2009.......................460
NAVÅSENS KIM S40131/2009 ..............................477
NAVÅSENS PANG S40127/2009 ...........................482
NAVÅSENS TELLO S40133/2009 .........................437
NILSDREVETS CARTOUCHE S43671/2009.....389,
393
NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009 ...384, 389,
411
NILSDREVETS DRILLA S43674/2009.................390
NILSDREVETS GREVEN S43676/2009...............389
NILSDREVETS ZINGO S43678/2009 389, 437, 453
NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007 ........398,
407, 421
NORDBYKULLENS JESSY S43294/2009.............471
NYBACKAS NICKE S45400/2006................397, 403
NYÅKERS GINA S48037/2004.....................414, 417
NÄMNDEMANSBO IZA S25335/2008................394
NÄMNDEMANSBO RONJA S22445/2005 394, 414
OFFSJÖVALLENS PILA S51575/2006 .........361, 365
OFFSJÖVALLENS ZIGGE S51574/2006 ..............364
OLLEVIKENS IDA SE32361/2010........................420
OLLEVIKENS ZILLA S41758/2005 ......................418
PAVALDENS AZZI S52520/2008 ..........................432
RICKO SE44398/2010............................................477
ROSÅDALENS BELLA S40117/2009 ....................325
ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009 ...325, 331,
349
ROSÅDALENS DONNA S34194/2007 ................343
RS-TUFF S47195/2005 ...........................................389
RÅNEDALENS GORDON SE22339/2010 ..........324
RÅNEDALENS JANTE S58841/2004 ...................324
RÅNEDALENS VANJA S47674/2008 ...................348
SCOTT SE26892/2010 ...........................................379
SILVA S35376/2009.................................................390
SKARDSTUGANS DAGNY S24169/2009............393
SKARDSTUGANS LADY S43965/2007................416
SKARDSTUGANS RITZ S24166/2009 .................335
SKARDSTUGANS SANNY S24172/2009 .............344
SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 ...437, 470, 483
SKOGSEREDS TERO S30039/2007......................403
SKOGSTASSENS CHIP S15184/2009...................425
SKOGSTASSENS ESSE S15186/2009....................425
SKOGSTASSENS XJONGTANG S15189/2009 ...403
SKOGSTASSENS XSORA S16525/2007 ...............403
SKÄRDALENS ESSE S34191/2007 ..............465, 490
SKÄRDALENS FIXA S36239/2009........................429
SNUSA S49879/2007 ..............................................450
SPETTLIDENS HELGE S64425/2008 ..................393
SPETTLIDENS MOINA S60605/2009 .................442
SPETTLIDENS TASSA S60608/2009 ....................361
SPETTLIDENS TELLO S64427/2008...................371
SPJUTVIKENS LILJA S34773/2004 ......................350
SPRING SE59062/2010 ..........................................477
STEJA AV H-STAM SE30690/2010 .......................354
STELLANS KLARA S29708/2009..........................429
STELLANS SCOTT S29710/2009 .........................428
STENBRONS BAIKAL S28737/2009 ....................322
STENSLANDS LEA S37738/2005 .........................384
STENSLANDS TELLO S37736/2005....................335
STOY S56926/2006 .................................................459
STÄVJES BLIXTRA S30746/2008 ..........................479
STÄVJES MR CARRO S45614/2004 .....................485
STÖVARJÄGARENS BIBBI SE57472/2010 ..........438
SUNNANSJÖGÅRDENS TINA SE45378/2010 ..365,
368
SVARTHÖGENS DILO S24436/2009 357, 364, 368
SVARTHÖGENS DORTAN S24435/2009 ..355, 358
TESSY S37354/2003 ...............................................450
THURDREVET CENTA S35309/2004.................390
THURDREVET DOLLY S14864/2006 .................404
THURDREVET RAMBO S16809/2009 ...............356
THURDREVET RISTA S16812/2009 ...................398
THYRA SE26216/2010 ...........................................324
TIMMERVIKENS YLVA S46559/2008 ..................325
TINA S50839/2008 .................................................483
TOPSYGÅRDENS MAX S55312/2009 .................321
TOPSYGÅRDENS PILO S22106/99 ............376, 413
TOPSYGÅRDENS TWIX S55306/2009 ................371
TOPSYGÅRDENS YATZY S55311/2009 ..............342
TRAJ SE42055/2010 ...............................................335
TRAJSKOGENS SPELA SE19882/2010 ................438
TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009 354, 364, 368
TRITTBERGETS STELLA SE39792/2010............364
TRITTBERGETS TURBO SE39788/2010 ............354
TRÄSTABOS HAMILTON S51451/2008 .............416
Hundregister
TRÄSTABOS SAMBA SE34009/2010 ...................416
TRÄSTABOS SNODDAS SE34006/2010 .............415
TVIX S40437/2008 .................................................470
TVÄRTEGENS ADA S44972/200..........................404
TVÄRTEGENS ADA S44972/2005........................402
TYRA S25141/2004........................................340, 350
ULFKÄLLAS ZACKE S36738/2004.......................459
ULFYRENS JÄGER SE44401/2010 .......................397
ULFYRENS MIRA SE44405/2010 .........................438
ULFYRENS SAMMI S51449/2008 ........................488
VALLE S31282/2009 ...............................................347
WENNGREN .........................................................350
VERNER S31281/2009 ..................................339, 348
VICHY-NOVEU S52786/2008...............................365
VICTOR S31283/2009 ...........................................348
VIDAR S31286/2009 .....................................343, 348
VÄSTBOVALLENS KEY S43968/2007 ..................374
X-ET SE39622/2010 ......................................465, 478
YES S38536/2005 ..................................470, 493, 494
ZITA SE42053/2010 ...............................................365
ÅHLSTIGENS FRANZ JÄGER SE10737/2010 ....453
ÅHLSTIGENS ILA II SE10740/2010.....................393
ÅHLSTIGENS ILZE S16649/2006 ........................442
ÅHLSTIGENS QVINTUS S66571/2007...............379
ÅHLSTIGENS ZACK SE51272/2010 ....................459
ÖSTANSJÖNS DISA S26611/2009 .......................380
ÖSTANSJÖNS JACKO S29150/2005 ....................357
Hygenstövare
TIRA NO53463/09 .................................................398
TOSSTJÖNNA’S KLINGA S63429/2009 ..............404
Jurastövare
BREE VOM EGGSTOCK S29334/2008 ...............495
TÅGABORG’S CARLOS SE32692/2010 ...............495
TÅGABORG’S CAYSA SE32689/2010...................359
TÅGABORG’S CISILIA SE32687/2010 .................489
Luzernerstövare
ARIKO SE46587/2010 ............................................444
ASTOR SE46588/2010 ...........................................445
ATRIX SE46589/2010 ....................................422, 444
AXEMMY’S WAPPE SE58179/2010 .............426, 444
AXEMMY’S WIA SE58174/2010 ..................426, 446
AXEMMY’S WILLE SE58176/2010 ..............426, 445
AXEMMY’S WIRRE SE58175/2010 .............426, 445
AXEMMY’S YRA S55148/2006 ..............................447
AXEMMY’S ZAGA S43534/2008..................415, 447
BABS S23979/2009 .................................................427
BACKO S33885/2009 .............................................467
BEA S33881/2009 ...................................................467
BESSIE S23983/2009 .....................................434, 446
539
BETTY S33883/2009 .....................................430, 467
BRISKEBYENS LOKA S60173/2005 .....................415
CESAR S15557/2002 ..............................................455
CLEO S45034/2009 ................................................484
DALASTIGENS MALIN S58458/2006 .................489
DALASTIGENS MELLIE-NELLIE S49252/2005 489,
495
DALASTIGENS MINNIEMAY S58455/2006 .......473
DALASTIGENS MINNIEM S58456/2006 ..422, 447
ELLA S59706/2004 .................................................447
FINABOS EMIL S67667/2008 ...............................434
FINABOS KNUT S41309/2007 .............................473
FLISSTÖLENS UNI NO50888/10 ........................446
HOLLIE SE26904/2010..........................................484
KLACKEBOS FAXE SE48437/2010 .............445, 484
KLACKEBOS KLINGA SE24416/2010 .................385
KLACKEBOS LOLA SE24415/2010 ......................461
KLACKEBOS PELA SE48438/2010.......................408
LE GRETA S43695/2009 ........................................451
LYSETORPS MATCHO S26845/2006 ..................445
LYSETORPS MAXI S26844/2006 ..........................455
LÄRKVALLENS ......................................................447
LÄRKVALLENS AMINA S38112/2006 .................447
LÄRKVALLENS ARRO S38115/2006 ..........426, 445
LÄRKVALLENS CESAR S31361/2007 ..................446
LÄRKVALLENS DACKE S27421/2008.................434
LÄRKVALLENS FELIZA SE14609/2010...............446
LÄRKVALLENS FIDO SE14607/2010 .........445, 455
LÄRKVALLENS GONZO SE16898/2011.............351
MIMMIBACKENS MONA SE46741/2010 .446, 455
MIMMIBACKENS TUVA S28739/2009 ...............340
RINGO SE26902/2010 ..................................336, 344
SEBB S49663/2009..................................................451
SIDSKOGSBERGETS LUZIE S51854/2006 .........377
SIGGE SE26903/2010.............................................444
SOLKUSTENS YEAGER SE58798/2010 ..............473
SOLKUSTENS YRROL SE58799/2010 .................473
STÄVJES BAMTI SE15783/2010 ...........................427
STÄVJES BEDA SE15786/2010..............................481
SUCKAÅSENS SACK SE19888/2010 ....................399
SUCKAÅSENS SILJA SE19886/2010 ....................456
SUCKAÅSENS SPELA SE19887/2010...................399
SUCKAÅSENS TINA SE19885/2010 ....................399
SVEA S49664/2009 ........................................377, 381
SÅNTORPETS ASSI S29038/2008 ........................422
SÅNTORPETS KICKAN S23985/2009 .................427
SÅNTORPETS TARRAS SE28592/2010 ...............391
SÅNTORPETS TINDRA SE28587/2010 ..............324
SÅNTORPETS TRAJA SE28588/2010 ..................473
TANJA SE46273/2010 ...................................427, 446
TESSIE SE26905/2010............................................484
TESSLA SE26906/2010...........................................385
540
Hundregister
TÄLLMYRANS MALIN S33669/2003...................430
TÄLLMYRANS RANDI S33409/2009 ..........337, 351
TÄLLMYRANS RICCO S33405/2009 ...................445
TÄLLMYRANS ROZITA S33411/2009 .................351
VIZZLA S64235/2007.............................................422
ZACK SE46274/2010..............................................445
ZANG SE46276/2010 .............................................434
ÖGÅR´N MICHJA NO52826/10 ..........................446
Russkaja gontjaja
RIISTAKAIRAN MITRO SE22369/2011 ..............324
Rysk stövare
FJÄLLSINGDALENS WODKA S44578/2009 ......471
ÅLBOLANDETS BACCUS S31986/2009 .............355
ÅLBOLANDETS BIANCA S31988/2009 ..............358
ÅLBOLANDETS BIRK S31985/2009....................340
Schiller Rasvård
DANTE AS46724/2005 ..........................................487
MANNE AS52772/2010 .........................................394
POJENS DANTE AS46724/2005.........490, 492, 495
SANDTORPETS STEJA AS46541/2006......400, 408,
427, 481
SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 .........359, 391
Schillerstövare
ALFSGÅRDENS DISA S49308/2009.....................484
ANJA SE43781/2010 ...............................................404
ANTE S55641/2008 .....................443, 454, 480, 483
BARRY S23665/2009 ...................355, 358, 381, 385
BOLT S44589/2009.................................................331
BOSS S27462/2006 .................................................406
BUDBERGETS DINA S28286/2000 .....................359
BUDBERGETS HEVY S31097/2008 .....................385
BUDBERGETS ISA S44089/2009 ..........................480
BUHOLMENS ZITA S40444/2009 .......................436
BÄCKASKALLETS BAILEYS S33969/2005 .435, 443
BÄCKASKALLETS BILL S33967/2005 .................454
BÖRSGÅRDS CELLO S31121/2006 .....................491
BÖRSGÅRDS DALLAS S36051/2007 ...................443
BÖRSGÅRDS DOLLAR S36053/2007 ..................480
BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007....391, 398, 405
BÖRSGÅRDS ZACKO S37639/2002 ....................450
CARO S55640/2008................................................466
CASPER S38962/2008 ............................................366
DESSY S43685/2009 ...............................................362
DIHEKAS MIGHTY S41621/2008........................483
DIHEKAS RALLA S52667/2009 ............................484
DIVA S43680/2009 .................................................366
DIXON S43686/2009 .............................................366
DRILLA S43683/2009.............................................366
DRIVA S55644/2008...............................................398
EKMARKENS ATOS S51762/2007 .......................325
EKMARKENS BISSY S50847/2008 .......................433
EKMARKENS ESSY S50849/2008.........................481
FROSTNATTENS RYTM S49248/2005 ...............485
FROSTNATTENS SAMBA S58517/2007 ....467, 472
GAPS MO-JOE S25533/2009.................................483
GRÄSBERGETS FREJ S51801/2009 .....................390
GRÄSBERGETS HEDDA S51799/2009 ...............467
HEJNUMDALENS ECHA S54167/2007 ..............491
HEJNUMDALENS GIN S46419/2009 .................432
HERA S44586/2009 .......................................322, 332
HOLMSJÖÅSENS CABINA S41656/2003...340, 351
HÅSMYRHEDENS TILDA S45240/2008 ....326, 332
IDOR S46927/2006 ................................................414
INDRA S46925/2006 ..............................................414
JAGA S44587/2009 .................................................326
KILSBÄCKENS BELLA S41201/2001 ...................430
KLINTON S21222/2004 .............336, 344, 350, 369
KLOCKARBERGETS TANJA S42862/2009 .........351
KLOCKARBERGETS TROLLIE S42861/2009 .....350
KLOTROLLES VIXIE S38535/2006 ......................412
KLOTROLLES ZILLA S49066/2009 .....................391
KLOTROLLES ZLATAN S49062/2009 .................380
KÄBBASKOGENS LIZZIE S26988/2009 ..............444
LAVA S44585/2009 .................................................332
LILLY S46959/2009.................................................451
LYESKOGENS BIFFEN S52674/2009 ...................432
LYESKOGENS IDA S52670/2009 .........................472
LYESKOGENS ISAK S43973/2007 .....436, 483, 489,
491
LYESKOGENS LINA S52671/2009 .......................472
LYESKOGENS MESSI S52677/2009 .....................380
LYESKOGENS SANNA S52673/2009 ...................432
LÅNGÄNGENS INA S31748/2007 .......................472
LÅNGÄNGENS KING S32844/2009 ....................471
LÅNGÄNGENS MOA S31745/2007 .....................472
LÅNGÄNGENS RASKEN S31743/2007......460, 467
LÖVABYNS AKITA S35210/2003 ..........................444
LÖVABYNS EMMA S40042/2007 .........................489
LÖVABYNS FRIDA S40044/2007 .........................422
MORSMYRENS MOA S47622/2003 ..322, 326, 332
MORSMYRENS SALLY S36694/2007.336, 344, 351
MORSMYRENS TRIX S36690/2007...322, 325, 331
MYRHAGENS SPELA S32820/2008 .....................405
MÖRTTJÄRNS JILLSAN S26984/2009 ................377
MÖRTTJÄRNS TORKEL S26982/2009 ...............421
NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 ...426, 460, 466,
491
NÄSSJÖNS MILO S34434/2009............................453
NÄSSJÖNS MIRA S34438/2009 ............................351
OLOFSLUNDS CEASAR S35064/2008 ................443
Hundregister
OLOFSLUNDS ELITA S35066/2008 ....................430
ORUSTMARKENS KALLE S48690/2009.............450
ORUSTMARKENS UNDIS S63698/2005 ............495
OVESONS AGDA S57510/2009............................454
OVESONS ALVA S57511/2009..............................480
OVESONS TEJJA S60196/2008 ...........436, 444, 455
PAWO S18414/2005 ...............................................483
RONJA S16672/2008 ..............................................432
RONJA S43693/2009 ..............................................484
RÄVUDDENS DRILLA S61474/2009 ...................436
RÄVUDDENS EKA S60431/2004 .........................489
RÄVUDDENS FREJ S45275/2007 ........................322
RÄVUDDENS ILO S61478/2009 ..........................435
RÄVUDDENS KENNEL........................................437
RÄVUDDENS KIM S61479/2009 .........................435
RÄVUDDENS RITA S61476/2009 ........................461
RÄVUDDENS SPELA S46568/2003......................437
RÄVUDDENS STEJ S45276/2007.........................494
RÄVUDDENS TANJA S33532/2006 .....................437
SANDTORPETS KANE II S25158/2004 ..............372
SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 ..................366
SARRO S43914/2008 .....................................358, 369
SCHILLERÅSENS ELVIS S23662/200 ..................377
SIDSKOGSBERGETS ACKE SE35022/2010 ........380
SIDSKOGSBERGETS AKWA SE35024/2010 .......381
SIDSKOGSBERGETS ARTUR SE35021/2010 .....380
SILLETORPS VILMA S29715/2009 ......................472
SJÖÄNNENS MIO S42685/2008 ..........................460
SJÖÄNNENS RASMUS PÅ LUFFEN S42687/2008 ...
472
STEIRA S43912/2008 .............................................381
STELLA S23663/2009.............................................331
STENRYDENS ISA S15008/2005 ..........................455
STUBBERUDS CHARLIE S58025/2008...............494
STUBBERUDS CISSI S58024/2008 .............436, 444
STUREVALLENS DONNA SE27769/2010 ..........480
STUREVALLENS IZA S47014/2007 ............493, 495
STUREVALLENS TRAJA S47011/2007 .......451, 484
SUNNERÖNS BRASSE S41307/2007 ...................381
SUNNERÖNS PRILLAN S30284/2001 ................455
TJABO S43690/2009 ..............................................391
TJALLE S52792/2008 .............................................435
TRIXIE SE11947/2010 ...........................................340
TUSSEBODENS BELLA S40393/2003 .................455
TUSSEBODENS FANNY S55714/2009 ................454
TUSSEBODENS PAN S55715/2009 .....................480
TUTARYDS FIXA SE49167/2010 ..........................436
TYLO SE11946/2010 ..............................................372
TÖRMARKENS BOBO S30505/2009...................454
TÖRMARKENS FIX S51532/2007 ........................436
TÖRMARKENS FLAMMA S54282/2006 .............332
541
TÖRMARKENS FLORA S30504/2009 .......355, 358,
369, 373
TÖRMARKENS JAMBA SE18946/2010 ...............483
TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 ...391, 412, 414
TÖRMARKENS KAJ SE18944/2010 ............362, 369
TÖRMARKENS KLARA SE18948/2010 ...............369
TÖRMARKENS MAJA SE18949/2010 .................454
TÖRMARKENS PISKA II SE18947/2010 .............366
TÖRMARKENS SALLY SE18951/2010.................436
TÖRMARKENS SPANA S51529/2007..................454
TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 ........355, 358,
367, 369, 373
TÖRMARKENS TOPSY SE18950/2010 ...............366
VERA S44584/2009 .......................................326, 331
VILLE S48011/2009 ................................................471
ZAGA S50388/2006 .......................................461, 467
ZIGGE S50383/2006 ..............................................443
Schwyzerstövare
HÄRKILAS JACKO I S20075/2006 .......................490
SASSA S35822/2008 ..............................430, 461, 468
Småland Rasvård
EMMA AS44346/2006 ............................................332
Smålandstövare
AGARDSSONS INA S49164/2007 ........................491
AKITA SE60204/2010 .............................................370
AXA SE50727/2010 .................................................474
AXE SE50730/2010 .................................................473
AXY SE50729/2010 .................................................352
BANJO S16659/2007 .....................................326, 332
CHALLE S26131/2005 ...........................................399
EDDI S34575/2005.................................................326
ESTER S26093/2008 ...............................................386
FABBE S39385/2003 ...............................................399
FRITZ SE32369/2010 ....................................337, 351
FÄLLTORPETS SEGER S47498/2007 ...................417
HEDE S63940/2008..............................369, 373, 385
JON-ERS GÅRDEN ANNJA S50371/2007...........386
JON-ERS GÅRDEN ARVID S50373/2007 ..381, 385
JON-ERS GÅRDEN ASTA S50372/2007 ..............382
JON-ERS GÅRDEN BALO S32309/2009 .............381
JÄGARLYCKANS PYSEN S47955/2002 ................399
JÄGARLYCKANS SALLY S50502/2009 .................474
JÄGARLYCKANS TJET S50499/2009 ...................422
KINNEHÖJDENS CHIPPEN S35488/2008 ........399
KINNEHÖJDENS CILLA S35490/2008 ...............474
KINNEHÖJDENS DAISY SE35782/2010 ............462
KRONKILENS APPI S19887/2008 ...............323, 345
KRONKILENS JACK S19884/2008.......................391
KULA III SE34352/2010.........................................430
542
Hundregister
LEIDI SE51071/2010 .....................................462, 468
LIMEDSFORSENS MOA S40019/2008................352
LINDBYSENS MASSE SE50722/2010 ..................433
LINDBYSENS PEPPSI SE50719/2010...................462
LINDESTUBBENS ENYA S26428/2008...............337
LINDESTUBBENS EROS S26434/2008 ...............399
LÄSSI S47600/2004.................................................400
MIMMI S57111/2007 .............................................405
MOLLY SE60210/2010 ...........................................369
OZZY SE32371/2010..............................................373
PETSJÖBERGETS RAY S35453/2005 ...................474
RAMBO S53977/2009 ............................................461
ROCKY S52669/2007 .............................................474
SAMSAGÅRDENS BETSY S43299/2009 ..............462
SAMSAGÅRDENS CHARLIE S44595/2009.........461
SAMSAGÅRDENS CINDI S44594/2009 ..............434
SAMSAGÅRDENS DIGGER SE45964/2010 ........456
SAMSAGÅRDENS YANG S36115/2006 ...............462
SAMSAGÅRDENS YRA S36110/2006 .........462, 487
SAMSON S29041/2008 ........................391, 408, 415
SANDREVETS BARRO SE47977/2010 ................433
SANDREVETS DACKE SE47976/2010 ................433
SANDREVETS DESSI SE47978/2010 ...................481
SANDREVETS DUSTY S44885/2008...................400
SANDREVETS JESSI SE47979/2010.....................474
SANDREVETS KENO S44887/2008 ..462, 468, 473
SCOTT SE60203/2010 ...........................................377
SLÅTTERÅSENS KIM S24754/2008 .....................468
SLÅTTERÅSENS LEJA S39089/2009 ....................378
SPEJA SE32366/2010 ..............................................434
SPRUFS SE32372/2010 ..........................................378
TASSA SE60205/2010 .............................................378
TEMSGÅRDENS LINA S47584/2000...................394
TESSY S41132/2008 ...............................................481
TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 ..490, 491, 495
TJÄRVEDENS ORKA S36745/2008......................400
TRYGGFORSENS DISA S39386/2009 ........400, 405
TRYGGFORSENS EILA SE37098/2010................462
TRYGGFORSENS EROS SE37097/2010 ..............461
VINDSTORPS BETTY S43924/2008 ....................451
ZLATAN SE47736/2010 ................................324, 332
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Klipp här.........................................................................................................................................................................................................................................................
ANMÄLAN TILL JAKTPROV
□ ÖPPEN KLASS □ ELITKLASS □ RR-PROV
□ INTYG OM RÅDJURSREN 1/1 – 28/2
Provmark______________________________ ÖNSKAD PROVDAG________________________
Domare________________________________
ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNING PLATS/DATUM__________________________________
□ JUNIORKLASS 9-15 MÅN □ UNGHUNDSKLASS 15-24 MÅN □ ÖPPEN KLASS 15- MÅN
□ VETERANKLASS 8- ÅR □ BRUKS/JAKTKLASS 15- MÅN □ CHAMPIONKLASS
□ AVELSKLASS
□ UPPFÖDARKLASS
RAS_____________________________________________
□HANE
□ TIK
HUNDENS NAMN________________________________________________________________
FÖDELSEDATUM___________________________________REGNR________________________
FADER___________________________________________REGNR________________________
MODER__________________________________________REGNR________________________
UPPFÖDARE_____________________________POSTADRESS____________________________
ÄGARE___________________________________________TEL__________________________
FULLSTÄNDIG ADRESS____________________________________________________________
ÄR MEDLEM I____________________________STÖVARKLUBB
ANMÄLNINGSAVGIFT ERLAGD MED ___________________KR
PÅ PG/BG NR_______________________________________
HUNDENS MERITER: HÖGSTA PRIS PÅ JAKTPROV___________
ANTAL CERT___________
HUNDÄGARENS UNDERSKRIFT
________________________________________________
Klipp här.........................................................................................................................................................................................................................................................
Svenska Stövarklubbens rapporteringsblanke
ll Defektregistret
SyŌet med Sv Stk:s defektrapportering är aƩ inventera och dokumentera defekƞörekomst
hos våra stövare och därmed öka kunskapen om arvbara defekter. Kunskapen skall användas
i avelsarbetet för aƩ motverka spridning av upptagna ärŌliga defekter.
Sv Stk:s mål är aƩ våra stövare, förutom den jaktliga förmågan, skall vara sunda och friska.
DeƩa tjänar alla på. En ökad kunskap/informaƟonen kring våra avelshundars och avkommors
hälsa resulterar i eƩ säkrare avelsarbete.
Röntgade hundars HD-status hämtas från SKK:s register.
Hundens namn: _____________________________________________________________
Registreringsnummer: __________________________ Ras: ________________________
Moderns namn: _______________________________ Regnr: _______________________
Faderns namn: _______________________________ Regnr: _______________________
Hunden är avlivad:
Ja O
Har uppfödaren meddelats:
Ja O
Har ägaren Ɵll täckhunden meddelats:
Ja O
Har hunden besökt veterinär för sin defekt:
Ja O
Finns dokumentaƟon från veterinär ang anmäld defekt:
Ja O
Bifogas utlåtande (diagnos) från veterinär:
Ja O
Finns fler valpar från samma kull med samma defekt:
Ja O
Vilken ålder hade hunden när defekten första gången märktes _________
Vilken defekt har hunden drabbats av:
EP (epilepsi)
O
Epilepsiliknande anfall
PDA
O
Annan hjärtåkomma
Kryptorkism
O
En sten saknas i pungen
Nej O
Nej O
Nej O
Nej O
Nej O
Nej O
Nej O
Vet ej O
månader
O
O
O Båda saknas O
Annan defekt: ______________________________________________________________
Veterinärs utlåtande krävs för säker diagnos av EP, Epilepsiliknande anfall och PDA .
UnderskriŌ: _______________________ Namnförtydligande: _____________________
Adress: ____________________________________________________________________
Telefon: _____________________ E-post: _____________________________________
Hundägarens
UnderskriŌ: _______________________ Namnförtydligande: ______________________
Annan trovärdig persons
UnderskriŌ: ________________________ Namnförtydligande: ______________________
BlankeƩen sänds Ɵll: Svenska Stövarklubbens kansli, Stråkanäs 422, 652 91 KALIX
Korrekt inskickade defektrapporter registreras i Svenska Stövarklubbens defektregister.
Sv Stk:s styrelse tackar för Er medverkan i defektrapporteringen!

similar documents