Ladda ner baksidestext och innehållsförteckning

Report
BO CARLSSON
BUSSEKONOMI 2014
Det var inte bättre förr men det kan bli
klart bättre i morgon än i dag.
www.vallju.se
Bussekonomi 2014 är till för bussföretag och bussbranschens intressenter. Boken ämnar ge
vägledning till att skapa en bättre ekonomi samt öka förståelsen för årsredovisningen som
ett analytiskt verktyg.
I boken redovisas orsaker till varför bussbranschen generellt har haft en svag ekonomisk
utveckling samtidigt som många företag i branschen utvecklas positivt. Ofta hänger den
positiva utvecklingen samman med att företaget har en lokal och affärsmässig styrning.
Som läsare får du också en praktisk hjälp att omvandla den dagliga redovisningen och
årsredovisningen till ett strategiskt hjälpmedel för framtiden.
Författaren Bo Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar med industriell ekonomi.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 VERKSAMHET & ÅRSREDOVISNING
13
2 ÅRSREDOVISNINGENS GRUND
15
1.1 Verksamheten sammanfattas i en årsredovisning
1.2 Grunden för företagetv
1.3 Intressenter och information
1.4 Lite om värdering som man bör tänka på
2.1 Bokföringsnämnd och årsredovisningslagen
2.2 Bokföringslag och god redovisningssed
2.3 Årsredovisningen
2.4 Större eller mindre företag
2.5 Normgivning K2 och K3
2.6 Mer om K2 och K3
2.7 Redovisning och revision
13
13
13
14
15
16
16
16
17
17
18
3 ÅRSREDOVISNINGEN SOM
INFORMATIONSKÄLLA19
3.1 Använda information i en årsredovisning
3.2 Förvaltningsberättelsen
3.3 Resultaträkning kostnadsindelad eller funktionsindelad
3.4 Balansräkning
3.5 Kassaflödesanalys
3.6 Tilläggsupplysningar och noter med exempel
19
20
23
24
25
27
4 ANALYSERA ÅRSREDOVISNINGAR
37
4.1 Inför en analys
4.2 Kort om tillväxt
4.3 Samband försäljning, kostnader och resultat
4.4 Försäljning, tillgångar och skuldsättning
4.5 Försäljning, personal och resultat
4.6 Resultat- och balansräkningens relationer
4.7 Kassaflödet och låneförändring
4.8 Investeringar
4.9 Risknivå och finansieringsnyckeltal
4.10 Avkastning på eget kapital och skulder
4.11 Vinstmarginal och omsättnings hastighet ger avkastning
5 STRUKTUROMVANDLING
5.1 Linjebuss till Veolia
5.2 SJ till Nobina
5.3 Näckrosbuss, Pluribuss, Stockholms Lokaltrafik till Keolis
5.4 Ödåkra Buss till Arriva
5.5 Rimbom till Nettbuss
5.6 Samverkansbolagen
5.7 Västerås Lokaltrafik
37
38
39
40
41
42
45
46
47
49
50
52
52
55
57
60
61
61
61
6 UTVECKLING OCH PROGNOS FRAM TILL 2016
63
7 NÅGRA STRATEGISKA PUNKTER
77
8 VÄRDERA, KÖPA OCH SÄLJA FÖRETAG
88
6.1 Bussbranschen växer och de största tappar marknad
6.2 Tillväxt för de fem största
6.3 Företag som säljer för 100 till 800 miljoner, 16 stycken
6.4 Företag som säljer för 25 till 100 miljoner, 41 stycken
6.5 Lite om de mindre företagen
6.6 FAC Flygbussarna, Nettbuss Express och Swebus Express
6.7 Volym tillväxt och servicegrad, Västerås Lokaltrafik
6.8 Den samlade tillväxten fram till 2016
7.1 Perspektiv för resenären
7.2 Kostnadsstruktur och effektivitet för bättre kollektivtrafik
7.3 Den dålig utveckingen ny upphandlingsform för resenärerna
7.4 Kostnad för bussen i årsredovisningen
7.5 Avskrivningstid och nyttjandeperiod
7.6 Avskrivningstid 2
8.1 Modeller för värdering
8.2 Omvärldens synpunkter vid ägarbyte
8.3 Vad sälj och köps
8.4 Exempel på avtal
63
63
66
69
73
73
74
75
77
79
81
82
84
86
88
89
89
90
9 DET VAR SÄMRE FÖRR MEN DET KAN BLI KLART BÄTTRE I
MORGON ÄN I DAG
97
9.1 Varför så lite framtidstänkande med resenären i centrum?
9.2 Lokal framväxt, effektivt företag och behov till samordning.
9.3 Affärsmässiga ägare och ledningar
9.4 Inflation, sammanslagningar, områdesflytt och inre effektivitet
9.5 Bättre och kundnära upphandling
9.6 Den fortsatta utvecklingen finns inte, den skapas.
97
98
101
103
106
107
10 EKONOMISK GPS I BUSSFÖRETAG
108
10.1 RF Buss 10 till 25
10.2 Bussinvesteringars kapitalbindning och avskrivningen
10.3 Ekonomisk översikt för kommande året
10.4 Prisersättning
10.5 Prognos de två efterföljande åren
10.6 Månadsuppföljning
10.7 Övergripande kontroll
108
109
111
113
114
114
118

similar documents