höstårsmöte 2012-10-28 - Norr- och västerbottens golfförbund

Report
NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND
HÖSTÅRSMÖTE 2012-10-28
Medlefors Folkhögskola i Skellefteå
PROTOKOLL från HÖSTÅRSMÖTE 2012
1
Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
Närvarande klubbrepresentanter (12);
AjrGK
BdGK
GunGK
KirGK
KxGK
LlGK
LseGK
NmGK
PGK
SfsGK
SkeGK
UmGK
2
Tony Gustavsson
Tommy Fahlén
Agneta Holmner
Jonny Siikavaara
Håkan Hedlund
Mats Wikström
Michael Sikström
Lars-Åke Kjellsson
Owe Marklund
Fredrik Larsson
Hans Clausén
Lena D Lindström
(fullmakt)
(fullmakt)
(fullmakt)
Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
Mötet ansågs utlyst på rätt sätt
3
Fastställande av föredragningslista
Föreslagen föredragslista fastställs
4
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Guy Eriksson valdes till ordförande och
Ulf Ericsson till sekreterare
5
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden skall justera mötesprotokollet
Valdes Owe Marklund och Hans Clausén
6
Fastställande av årsavgifter till NVGF, verksamhetsplan och
budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
6:1
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 antogs
liksom även den obligatoriska klubbavgiften till NVGF på 18: - kr/aktiv
medlem. Ytterligare 13 kr/aktiv, exklusive Björklidens GKs medlemmar,
som dedicerat ska avsättas till ungdomssatsning DU. Fastställdes
totalkostnad år 2013 till 31 kr.
13/medlem kan komma att justeras vid annan form av finansiering
6:2
Budget fastställdes, verksamhetsplan fastställdes.
7
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i NVGFs Styrelse fastställdes till åtta plus ordförande
NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND
HÖSTÅRSMÖTE 2012-10-28
Medlefors Folkhögskola i Skellefteå
8
Val av
a) Ordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Michael Sikström, Lse GK
b)
Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
Berit Nilsson
Adrian Bordeianu
Börje Jonsson
Bo Elmgren
c)
nyval
omval
omval
omval
En revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år
Omvaldes
Bo Ceder
Göran Schedin
d)
BdGK
UmGK
BdGK
BdGK
PGK
SkeGK
revisor
suppleant
Ordförande och tre ledamöter i Valberedningen
Unni Ericsson
Henrik Helmersson
Iris Wikström
Stefan Westermark
AC ordförande
AC
BD
BD
Antalet ledamöter i Valberedningen skall vara lika fördelade mellan
könen och mellan Västerbotten och Norrbotten
9
Behandling av styrelsens förslag samt ärenden som anmälts av
röstberättigad klubb eller dito medlem i sådan klubb
Inga förslag eller ärenden anmälda
10
Utdelning av utmärkelser
I enlighet med NVGFs statuter och policy för utmärkelser honorerades
följande personer;
NVGFs Guldmärke
50 poäng
Nr
Allan Fjellvind
Unni Ericsson
Ulf Ericsson
Owe Lindgren
Iris Wikström
Kerstin Rydström
Knut Sörensen
Leif Burwall
Guy Eriksson
Stefan Westermark
Harry Häggström
Haparanda
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Kalix
Gällivare/Malmberget
Gällivare/Malmberget
Piteå/Luleå
Björkliden
Luleå
Lycksele
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND
HÖSTÅRSMÖTE 2012-10-28
Medlefors Folkhögskola i Skellefteå
NVGFs Silvermärke
40 poäng
Nr
Michael Sikström
Kent Erixon
Bo Elmgren
Börje Jonsson
Lycksele
Boden
Boden
Boden
13
14
15
16
NVGFs Bronsmärke
25 poäng
Stefan Lindgren
Berith Nilsson
Ulrica Lundgren
Lycksele
Boden
Arvidsjaur
47
48
49
Dessutom SGFs silvermärke till
Stefan Westermark
Allan Fjellvind
Kerstin Rydström
Luleå
296
Haparanda
297
Gällivare/Malmberget 298
Stora Grabbars Märke och Elitmärket till
Fredrik Larsson
Sörfors
som några år tidigare uppnått status för dessa märken
11
Övriga frågor
Inga övriga frågor framförda
12
Avslutning
Mötesordförande tackade de närvarande och avslutade mötet
Ulf Ericsson
sekreterare
Justeras
Guy Eriksson
Mötesordförande
Owe Marklund
Hans Clausén
3

similar documents